Процедура : 2018/0009(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0214/2018

Внесени текстове :

A8-0214/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0335

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 676kWORD 58k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз

(05800/2018 – C8‑0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Роландас Паксас

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз

(05800/2018 – C8‑0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05800/2018),

–  като взе предвид изменение 1 на Меморандум за сътрудничество Nat-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз (14031/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0122/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0214/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споделяйки общата цел за развитието на по-безопасен и по-ефикасен въздушен транспорт, през 2011 г. Европейският съюз и Съединените американски щати подписаха Меморандум за сътрудничество между Съединените американски щати и Европейския съюз в научноизследователската и развойната дейност в гражданското въздухоплаване (Меморандума за сътрудничество). Съвместните дейности, проведени до момента в рамките на Меморандума за сътрудничество, засягат предимно системите за управление на въздушното движение, по-специално сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойната дейност между проекта „Изследване на управлението на въздушното движение в Единното европейско небе“ (SESAR), технологичният компонент на инициативата „Единно европейско небе“ (ЕЕН) и програмата NextGen, ръководена от Федералната администрация за въздухоплаване (FAA). Към посочения момент и двете програми бяха във фазата на научноизследователска и развойна дейност, което оправдаваше първоначалния акцент на сътрудничеството върху научноизследователската и развойната дейност и дейностите по утвърждаване.

Сътрудничеството по Меморандума за сътрудничество, по-специално между SESAR и NextGen, достигна висока степен на развитие и доведе до важни резултати във връзка с насърчаването на глобалната оперативна съвместимост на системите за УВД. Вследствие на това двете страни пристъпиха към проучване на възможностите за разширяване на обхвата на сътрудничеството и по теми, свързани с внедряването на системите за УВД. С оглед на това на 8 май 2017 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с FAA за изменение на Меморандума за сътрудничество, за да се включи в неговия обхват и внедряването.

Изменение 1 на Меморандум за сътрудничество беше договорено между Комисията и FAA и въз основа на съответно решение на Съвета беше подписано на 13 декември 2017 г. от името на Съюза, като настоящото решение следва процеса на приемането му. Изменението се основава изцяло на същите цели и принципи, които са залегнали в действащия Меморандум за сътрудничество. Разширяването на обхвата на сътрудничеството между Съюза и САЩ с цел да обхване всички фази на модернизацията на УВД, включително внедряването, представлява естествено развитие на успешно извършената работа в рамките на настоящия Меморандум за сътрудничество. Както се посочва в предложението на Комисията за започване на преговори за изменение на Меморандума за сътрудничество, най-добрият вариант беше да се измени обхватът на действащия Меморандум за сътрудничество така, че да включи в рамките на политиката за Единно европейско небе всички етапи от модернизацията на УВД, в т.ч. внедряването, като същевременно обхватът на сътрудничеството по аспекти на гражданското въздухоплаване, различни от УВД, се ограничи до научноизследователската и развойната дейност. Предимството на този подход е, че Меморандумът за сътрудничество ще продължи да насърчава сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойната дейност по аспекти на гражданското въздухоплаване, различни от УВД, като същевременно запази вече договорената обвързваща рамка за сътрудничество със САЩ.

Предложеното решение има за цел да разреши влизането в сила на изменение 1 на Меморандума за сътрудничество, подписано от представители на Съюза и на Съединените американски щати въз основа на съответното решение на Съвета. Изменението включва преработения основен текст на Меморандума за сътрудничество и преработеното приложение 1 за модернизацията на УВД и за глобалната оперативна съвместимост. Инициативата е в съответствие с политическите приоритети на ЕС по отношение на вътрешния пазар, икономическия растеж, заетостта и утвърждаването на ЕС като фактор от световно значение. Предложението е в съответствие с политиката на ЕС за научни изследвания и иновации и политиката за трансевропейските мрежи, на които се основават научноизследователската и развойната дейност и дейностите за внедряване в рамките на SESAR.

В качеството си на докладчик съм напълно убеден, че е в интерес на ЕС да се даде одобрение за сключването, от името на Европейския съюз, на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз

Позовавания

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

19.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mary Honeyball

Дата на внасяне

22.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 септември 2018 г.Правна информация