Procedure : 2018/0009(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0214/2018

Indgivne tekster :

A8-0214/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0335

HENSTILLING     ***
PDF 372kWORD 58k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ændring 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

(05800/2018 - C8‑0122/2018 - 2018/0009(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Rolandas Paksas

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ændring 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

(05800/2018 – C8‑0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05800/2018),

–  der henviser til ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (14031/2017).

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0122/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og stk. 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8‑0214/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Amerikas Forenede Staters regering og parlament.


BEGRUNDELSE

I 2011 undertegnede Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater, der har som fælles mål at udvikle sikrere og mere effektiv lufttransport, et samarbejdsmemorandum om forskning og udvikling inden for civil luftfart (samarbejdsmemorandummet). De kooperative aktiviteter, som hidtil er blevet udført under samarbejdsmemorandummet, vedrører hovedsagelig de europæiske lufttrafikstyringssystemer (ATM), navnlig samarbejdet på området forskning og udvikling (FoU) mellem SESAR-projektet (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum), den teknologiske del af det fælles europæiske luftrum (SES-initiativet) og NextGen, programmet, der forvaltes af Federal Aviation Administration (FAA). I 2011 befandt begge programmerne sig i forsknings- og udviklingsfasen, hvilket er grunden til, at fokus i første omgang blev rettet mod et samarbejde om forskning, udvikling og validering.

Det samarbejde, der er opnået i kraft af samarbejdsmemorandummet – navnlig mellem SESAR og NextGen – er nu særdeles veludviklet, og det har frembragt vigtige resultater med hensyn til at sikre øget global interoperabilitet mellem ATM-systemer. Dette har fået de to parter til at undersøge mulighederne for at udvide samarbejdet til at omfatte spørgsmål vedrørende implementeringen af ATM-systemer. På denne baggrund bemyndigede Rådet den 8. maj 2017 Kommissionen til at forhandle med FAA om en ændring af memorandummet for at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte implementering.

Ændringen af det første samarbejdsmemorandum blev forhandlet mellem Kommissionen og FAA og er på grundlag af en dertil hørende rådsafgørelse blevet undertegnet den 13. december 2017 på vegne af Unionen, hvor nærværende afgørelse er et led i vedtagelsesproceduren. Ændringen bygger helt og holdent på de samme mål og principper, som ligger til grund for det gældende samarbejdsmemorandum. Udvidelsen af samarbejdet mellem Unionen og USA til at omfatte alle faser af ATM-moderniseringen, herunder implementering, er en naturlig videreudvikling af det arbejde, der allerede har fundet sted inden for rammerne af det gældende samarbejdsmemorandum. Som det fremgår af Kommissionens forslag om at indlede forhandlinger om ændring af samarbejdsmemorandummet, ville det bedste være at ændre anvendelsesområdet for det gældende samarbejdsmemorandum, således at det omfatter alle faser af ATM-moderniseringen, herunder implementering, inden for rammerne af politikken for det fælles europæiske luftrum, samtidig med at samarbejdet på andre områder af den civile luftfart end ATM begrænses til kun at omfatte forskning og udvikling. Fordelen ved denne tilgang er, at samarbejdsmemorandummet fortsat vil omfatte et samarbejde om al ikke-ATM-relateret forskning og udvikling inden for civil luftfart, alt imens de allerede forhandlede bindende samarbejdsaftaler med USA bibeholdes.

Forslaget til afgørelse tager sigte på at tillade ikrafttrædelsen af ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandummet, der er undertegnet af repræsentanter for Unionen og USA i henhold til den dertil hørende rådsafgørelse. Ændringen omfatter en revideret udgave af hovedteksten til samarbejdsmemorandummet og et revideret bilag 1 om modernisering af ATM og global interoperabilitet. Dette initiativ er i overensstemmelse med EU's politiske prioriteter med hensyn til det indre marked, vækst og beskæftigelse samt Den Europæiske Union som global aktør. Forslaget er desuden i overensstemmelse med EU's politik for forskning og innovation og for transeuropæiske net, som SESAR-programmets rammer for forskning, udvikling og implementering er baseret på.

I min egenskab af ordfører er jeg fuldstændig overbevist om, at det er i EU's interesse at give sin godkendelse af indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændring 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

Referencer

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Dato for høring/anmodning om godkendelse

19.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

16.5.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Til stede ved den endelige afstemning -stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 200, stk. 2

Mary Honeyball

Dato for indgivelse

22.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. september 2018Juridisk meddelelse