Procedūra : 2018/0009(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0214/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0214/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 12/09/2018 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0335

IETEIKUMS     ***
PDF 583kWORD 55k
22.6.2018
PE 620.812v02-00 A8-0214/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Rolandas Paksas

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu

(05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (05800/2018),

–  ņemot vērā Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu (14031/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C8-0122/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8-0214/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām Valstīm ir kopējs mērķis — drošāks un efektīvāks gaisa transports, un 2011. gadā tās parakstīja Sadarbības memorandu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību civilās aviācijas pētniecības un izstrādes jomā (SM). Sadarbības darbības, kas līdz šim veiktas saskaņā ar SM, galvenokārt attiecas uz gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) sistēmām, jo īpaši sadarbību pētniecības un izstrādes jomā starp SESAR (Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība) projektu, kas ir Eiropas vienotās gaisa telpas (SES) iniciatīvas tehnoloģiskais komponents, un NextGen programmu, ko pārvalda Federālā aviācijas administrācija (FAA). Tolaik šīs abas programmas bija pētniecības un izstrādes stadijā, un tas pamatoja sākotnējās sadarbības vēršanu uz pētniecības, izstrādes un validācijas darbībām.

Sadarbība saskaņā ar SM, jo īpaši starp SESAR un NextGen, tagad ir sasniegusi augstu brieduma pakāpi un ir devusi svarīgus rezultātus, veicinot ATM sistēmu vispārēju sadarbspēju. Tas abām pusēm ir devis iespēju izpētīt sadarbības jomas paplašināšanas potenciālu uz jautājumiem, kas saistīti ar ATM sistēmu izvēršanu. Pamatojoties uz minēto, Padome 2017. gada 8. maijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas ar FAA par SM grozīšanu, lai paplašinātu tā darbības jomu, ietverot izvēršanu.

SM 1. grozījums tika apspriests starp Komisiju un FAA un, pamatojoties uz attiecīgo Padomes lēmumu, 2017. gada 13. decembrī tika parakstīts Savienības vārdā, savukārt šis lēmums seko tā pieņemšanas procesam. Šis grozījums pamatojas uz tiem pašiem mērķiem un principiem, kas ir pamatā pašreizējam SM. Savienības un ASV sadarbības jomas paplašināšana, aptverot visus ATM modernizācijas posmus, tostarp izvēršanu, ir dabisks turpinājums tam darbam, kas tiek sekmīgi veikts saskaņā ar pašreizējo SM. Kā norādīts Komisijas priekšlikumā par sarunu sākšanu nolūkā grozīt SM, vislabākais risinājums bija grozīt spēkā esošā SM darbības jomu, iekļaujot Eiropas vienotās gaisa telpas politikā visus ATM modernizācijas posmus, tostarp izvēršanu, un vienlaikus šajā sadarbībā ar ATM nesaistītos civilās aviācijas jautājumos aprobežojoties tikai ar pētniecības un izstrādes jomu. Šīs pieejas priekšrocība ir tāda, ka SM būtu jāturpina atbalstīt sadarbība visos ar ATM nesaistītos civilās aviācijas pētniecības un izstrādes jautājumos, vienlaikus saglabājot jau apspriesto saistošās sadarbības sistēmu ar ASV.

Ierosinātā lēmuma mērķis ir atļaut stāties spēkā SM 1. grozījumam, ko, pamatojoties uz attiecīgu Padomes lēmumu, parakstījuši Savienības un Amerikas Savienoto Valstu pārstāvji. Grozījumā ir iekļauts pārskatītais SM pamatteksts un pārskatītais 1. pielikums “ATM modernizācija un vispārēja sadarbspēja”. Šī iniciatīva atbilst ES politiskajām prioritātēm saistībā ar iekšējo tirgu, izaugsmi un nodarbinātību un Eiropas Savienību kā globālo procesu dalībnieci. Ieteikums atbilst ES pētniecības un inovācijas politikai un Eiropas komunikāciju tīklu politikai, kas ir SESAR pētniecības, izstrādes un izvēršanas sistēmu pamatā.

Referents ir stingri pārliecināts, ka ES interesēs ir sniegt piekrišanu Eiropas Savienības vārdā noslēgt Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu

Atsauces

05800/2018 – C8-0122/2018 – COM(2018)00272018/0009(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

TRAN

19.2.2018

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Rolandas Paksas

21.2.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.5.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

19.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

58

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Rupert Matthews, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Maria Spyraki

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mary Honeyball

Iesniegšanas datums

22.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

58

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Mary Honeyball, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Claude Turmes

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. septembrisJuridisks paziņojums