Postupak : 2017/0248(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0215/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0215/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0278

IZVJEŠĆE     *
PDF 746kWORD 90k
22.6.2018
PE 619.275v02-00 A8-0215/2018

o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Roberts Zīle

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost

(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2017)0706),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0441/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0215/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Prijevare u području PDV-a često su povezane s organiziranim kriminalom, a vrlo mali broj tih organiziranih mreža može biti odgovorno za više milijardi eura u prekograničnim prijevarama u području PDV-a, što utječe i na naplate prihoda u državama članicama, ali ima i negativan utjecaj na vlastita sredstva Unije. Države članice stoga imaju zajedničku odgovornost za zaštitu svih prihoda država članica od PDV-a.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Često je nužno provesti istražne radnje radi suzbijanja prijevara u području PDV-a, a posebno ako porezni obveznik nema nastan u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja poreza. Kako bi se osigurala pravilna naplata PDV-a i izbjeglo udvostručivanje rada i administrativnog opterećenja za porezna tijela i poduzeća, ako barem dvije države članice smatraju da je potrebna istražna radnja u pogledu iznosa koje je prijavio porezni obveznik koji nema poslovni nastan na njihovu državnom području, ali je taj iznos na tom području oporeziv, država članica poslovnog nastana tog poreznog obveznika trebala bi provesti istražnu radnju, a države članice koje zahtijevaju istražnu radnju trebale bi aktivnim sudjelovanjem u tom postupku pomagati državi članici poslovnog nastana.

(2)  Često su nužne istražne radnje radi suzbijanja prijevara u području PDV-a, posebno ako porezni obveznik nema nastan u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja poreza. Kako bi se osigurala pravilna naplata PDV-a, izbjeglo udvostručivanje rada i smanjilo administrativno opterećenje za porezna tijela i poduzeća, potrebno je provesti istražnu radnju u pogledu iznosa koje je prijavio porezni obveznik koji nema poslovni nastan na njihovu državnom području, ali je taj iznos na tom području oporeziv, država članica poslovnog nastana tog poreznog obveznika mora provesti istražnu radnju, a država članica odnosno države članice koje zahtijevaju istražnu radnju moraju aktivnim sudjelovanjem u tom postupku pomagati državi članici poslovnog nastana.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Uredbom (EU) br. 904/2010 predviđena je prisutnost službenika u službenim prostorijama i tijekom istražnih radnji u drugim državama članicama radi osiguravanja djelotvornog i učinkovitog praćenja PDV-a na prekogranične transakcije. Kako bi se osnažili kapaciteti poreznih tijela za provjere prekograničnih isporuka, trebalo bi provoditi zajedničke revizije u okviru kojih bi se službenici iz dviju ili više država članica okupili u zajednički revizorski tim koji bi proveo zajedničke istražne radnje.

(11)  Uredbom (EU) br. 904/2010 predviđena je prisutnost službenika u službenim prostorijama i tijekom istražnih radnji u drugim državama članicama radi osiguravanja djelotvornog i učinkovitog praćenja PDV-a na prekogranične transakcije. Kako bi se na temelju boljih tehničkih i brojnijih ljudskih resursa osnažili kapaciteti poreznih tijela za provjere prekograničnih isporuka, trebalo bi provoditi zajedničke revizije u okviru kojih bi se službenici iz dviju ili više država članica okupili u zajednički revizorski tim koji bi proveo zajedničke istražne radnje u duhu suradnje i produktivnosti te pod uvjetima usuglašenima među državama članicama kako bi se otkrile i suzbile prekogranične prijevare u području PDV-a, koje su trenutačno uzrok smanjenja poreznih osnovica država članica.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Potrebno je pojasniti i osnažiti upravljanje, zadaće i funkcioniranje Eurofisc-a radi suzbijanja najtežih sustavnih prekograničnih prijevara. Službenici za vezu za Eurofisc trebali bi moći brzo pristupati svim potrebnim informacijama, razmjenjivati ih, obrađivati i analizirati te koordinirati eventualne daljnje mjere. Usto je potrebno osnažiti suradnju s drugim tijelima uključenima u borbu protiv prijevara u području PDV-a na razini Unije, a posebno razmjenom ciljanih informacija s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara. Stoga bi službenici za vezu za Eurofisc trebali moći spontano ili na zahtjev dijeliti informacije i obavještajne podatke s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara. To bi službenicima za vezu za Eurofisc omogućilo primanje informacija i obavještajnih podataka od Europola i Europskog ureda za borbu protiv prijevara kako bi mogli utvrditi stvarne počinitelje prijevara u području PDV-a.

(13)  Potrebno je pojasniti i osnažiti upravljanje, zadaće i funkcioniranje Eurofisca radi suzbijanja najtežih sustavnih prekograničnih prijevara. Službenici za vezu za Eurofisc trebali bi moći brzo pristupati svim potrebnim informacijama, razmjenjivati ih, obrađivati i analizirati te koordinirati eventualne daljnje mjere. Usto je potrebno osnažiti suradnju s drugim tijelima uključenima u borbu protiv prijevara u području PDV-a na razini Unije, a posebno razmjenom ciljanih informacija s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara. Stoga bi službenici za vezu za Eurofisc trebali spontano ili na zahtjev dijeliti informacije i obavještajne podatke s Europolom i Europskim uredom za borbu protiv prijevara, a kada je riječ o sudjelujućim državama članicama, s Uredom europskog javnog tužitelja, posebno ako postoji sumnja na prijevaru u području PDV-a iznad određenog iznosa. To bi službenicima za vezu za Eurofisc omogućilo primanje informacija i obavještajnih podataka od Europola i Europskog ureda za borbu protiv prijevara kako bi mogli utvrditi stvarne počinitelje prijevara u području PDV-a.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Organiziranjem prosljeđivanja zahtjeva za povrat PDV-a u skladu s člankom 5. Direktive Vijeća 2008/9/EZ35 pruža se prilika za smanjivanje opterećenja nadležnih tijela pri ubiranju duga PDV-a u državi članici poslovnog nastana.

(15)  Organiziranjem prosljeđivanja zahtjeva za povrat PDV-a u skladu s člankom 5. Direktive Vijeća 2008/9/EZ35 pruža se prilika za smanjivanje administrativnog opterećenja nadležnih tijela pri naplati neplaćenih poreznih obveza u državi članici poslovnog nastana.

__________________

__________________

35 Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL L 44, 20.2.2008., str. 23.).

35 Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL L 44, 20.2.2008., str. 23.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se financijski interesi Unije zaštitili od teških prekograničnih prijevara u području PDV-a, države članice koje sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja trebale bi tom uredu, uključujući posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, dostavljati informacije o najtežim kaznenim djelima u području PDV-a kako je opisano u članku 2. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća36.

(16)  Kako bi se financijski interesi Unije zaštitili od teških prekograničnih prijevara u području PDV-a, države članice koje sudjeluju u Uredu europskog javnog tužitelja trebale bi tom uredu, uključujući posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, pravovremeno dostavljati informacije o najtežim kaznenim djelima u području PDV-a kako je opisano u članku 2. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća36.

__________________

__________________

36 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

36 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Komisija smije imati pristup informacijama koje su dostavljene ili prikupljene na temelju Uredbe (EU) br. 904/2010 samo u mjeri u kojoj je to nužno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za potrebe ove Uredbe.

(18)  Komisija bi trebala imati pristup informacijama koje su dostavljene ili prikupljene na temelju Uredbe (EU) br. 904/2010 u mjeri u kojoj je to nužno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za potrebe ove Uredbe, i za jamčenje ispravne provedbe ove Uredbe. Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za administrativnu suradnju.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Za potrebe ove Uredbe primjereno je razmotriti ograničenja pojedinih prava i obveza utvrđenih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća37 kako bi se zaštitili interesi navedeni u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Takva su ograničenja potrebna i proporcionalna imajući u vidu mogući gubitak prihoda za države članice i presudnu važnost ostvarivanja raspoloživosti informacija za djelotvornu borbu protiv prijevara.

(19)  Za potrebe ove Uredbe primjereno je razmotriti ograničenja pojedinih prava i obveza utvrđenih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća37 kako bi se zaštitili interesi navedeni u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Takva su ograničenja potrebna i proporcionalna imajući u vidu mogući gubitak prihoda za države članice i presudnu važnost ostvarivanja raspoloživosti informacija za djelotvornu borbu protiv prijevara. Ipak, ta ograničenja ne smiju prekoračiti ono što je apsolutno nužno za ostvarivanje tog cilja te moraju zadovoljavati visoke standarde propisane člankom 52. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Osim toga, svi budući provedbeni akti doneseni sukladno ovoj Uredbi moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zaštite podataka utvrđene u Uredbi (EU) 2016/679 i Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.37a

__________________

__________________

37 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

37 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

37a Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  S obzirom na mali broj država članica koje objavljuju procjene gubitka PDV-a zbog prijevara unutar Zajednice, usporedivi podaci o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a doprinijeli bi bolje usmjerenoj suradnju između država članica. Stoga bi Komisija trebala izraditi zajednički statistički pristup zajedno s državama članicama radi kvantificiranja i analize prijevara u području PDV-a.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zahtjev naveden u stavku 1. može sadržavati obrazložen zahtjev za posebnu istražnu radnju. Tijelo koje prima zahtjev provodi istražnu radnju u koordinaciji s tijelom koje podnosi zahtjev. Mogu se upotrijebiti alati i postupci iz članaka od 28. do 30. ove Uredbe. Ako tijelo koje prima zahtjev smatra da istražna radnja nije potrebna, ono odmah obavješćuje tijelo koje podnosi zahtjev o razlozima takvog stajališta.

4.  Nadležno tijelo države članice podnosi obrazložen zahtjev ako smatra da je potrebna istražna radnja. Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti provedbu te istražne radnje i ako su informacije već dostupne, bez odgode ih mora dostaviti tijelima koja podnose zahtjev. Ako država članica koja podnosi zahtjev nije zadovoljna primljenim informacijama, mora obavijestiti državu članicu koja prima zahtjev o provedbi istražne radnje.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, provedba istražne radnje u vezi s iznosima koje je prijavio porezni obveznik s poslovnim nastanom u državi članici tijela koje prima zahtjev te koji su oporezivi u državi članici tijela koje podnosi zahtjev, može biti odbijeno samo na temelju sljedećeg:

Tu istražnu radnju zajednički provode službenici tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu s važećim pravilima države članice koja prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju ovlasti inspekcije istovjetne ovlastima prenesenima na službenike tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju u prvom redu pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje.

(a)  razloga predviđenih u članku 54. stavku 1. koje ocjenjuje tijelo koje prima zahtjev u skladu s izjavom o najboljim praksama u pogledu međudjelovanja ovog stavka i članka 54. stavka 1., a koje treba donijeti u skladu s postupkom predviđenim u članku 58. stavku 2.;

 

(b)  razloga predviđenih u članku 54. stavcima 2., 3. i 4.;

 

(c)  na temelju činjenice da je tijelo koje prima zahtjev već dostavilo tijelu koje podnosi zahtjev informacije o istom poreznom obvezniku dobivene tijekom istražne radnje provedene prije manje od dvije godine.

 

Ako tijelo koje prima zahtjev odbija istražnu radnju navedenu u drugom podstavku zbog razloga određenih u točkama (a) ili (b), ono neovisno o tome dostavlja tijelu koje podnosi zahtjev datume i vrijednosti svih relevantnih isporuka koje je obavio porezni obveznik tijekom prethodne dvije godine u državi članici tijela koje podnosi zahtjev.

 

Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti provesti tu istražnu radnju ako nadležna tijela iz barem dvije države članice smatraju da je istražna radnja potrebna. Države članice osiguravaju uspostavljanje aranžmana između tih tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu s kojima službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev sudjeluju u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev u cilju prikupljanja informacija iz drugog podstavka. Takve istražne radnje zajednički obavljaju službenici tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koja podnose zahtjev imaju ovlasti inspekcije istovjetne ovlastima prenesenima na službenike tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje.

 

Obrazloženje

EU mora uspostaviti učinkovite inspekcijske mehanizme. Stoga je važno i omogućiti i da svaka država članica zasebno može zatražiti provedbu istražne radnje i u njoj sudjelovati. Često službenici države koja podnosi zahtjev najbolje poznaju predmet te je stoga neophodno omogućiti im aktivno sudjelovanje u inspekciji uz poštovanje važećih pravnih propisa dotične države.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 7. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjev naveden u stavku 1. može sadržavati obrazložen zahtjev za posebnu istražnu radnju. Tijelo koje prima zahtjev provodi istražnu radnju u koordinaciji s tijelom koje podnosi zahtjev. Mogu se upotrijebiti alati i postupci iz članaka od 28. do 30. ove Uredbe. Ako tijelo koje prima zahtjev smatra da istražna radnja nije potrebna, ono odmah obavješćuje tijelo koje podnosi zahtjev o razlozima takvog stajališta.

Nadležno tijelo države članice podnosi obrazložen zahtjev ako smatra da je potrebna istražna radnja. Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti provesti tu istražnu radnju i, ako su informacije već dostupne, bez odgode ih mora dostaviti tijelima koja podnose zahtjev. Ako država članica koja podnosi zahtjev nije zadovoljna primljenim informacijama, mora obavijestiti državu članicu koja prima zahtjev o provedbi istražne radnje. Tu istražnu radnju zajednički provode službenici tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu s važećim pravilima države članice koja prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju ovlasti inspekcije istovjetne ovlastima prenesenima na službenike tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje.

Obrazloženje

S uspostavom mini sustava za pružanje usluga na jednom mjestu, bitan dio PDV-a država članica prikupljat će se u drugim državama članicama. Stoga je prijeko potrebno da EU uspostavi učinkovite inspekcijske mehanizme. Stoga se predlaže da se omogući da svaka država članica zasebno može zatražiti provedbu istražne radnje i u njoj sudjelovati. Često službenici države koja podnosi zahtjev najbolje poznaju predmet te je stoga neophodno omogućiti im aktivno sudjelovanje u inspekciji uz poštovanje važećih pravnih propisa dotične države.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 7. – stavak 4. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti provesti tu istražnu radnju ako nadležna tijela iz barem dvije države članice smatraju da je istražna radnja potrebna. Države članice osiguravaju uspostavljanje aranžmana između tih tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu s kojima službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev sudjeluju u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev u cilju prikupljanja informacija iz drugog podstavka. Takve istražne radnje zajednički obavljaju službenici tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koja podnose zahtjev imaju ovlasti inspekcije istovjetne ovlastima prenesenima na službenike tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje.

Ako nadležno tijelo države članice smatra da je potrebna istražna radnja, ono mora podnijeti propisno obrazložen zahtjev. Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti provesti tu istražnu radnju i, ako su informacije već dostupne, mora ih prije zaprimanja zahtjeva dostaviti tijelima koja podnose zahtjev. Države članice osiguravaju uspostavljanje aranžmana između tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu s kojima službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev sudjeluju u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev u cilju prikupljanja informacija iz drugog podstavka. Takve istražne radnje zajednički obavljaju službenici tijela koja podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev u duhu suradnje i produktivnosti. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim informacijama, dokumentima i prostorima te, ako je to u skladu s pravom države članice koja prima zahtjev, mogu izravno ispitati fizičke osobe u svrhu otkrivanja i suzbijanja prekograničnih prijevara u području PDV-a, koje su trenutačno uzrok smanjenja poreznih osnovica država članica.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 12.a

 

Sve države članice provode niz operativnih ciljeva za smanjenje postotka kasnih odgovora i poboljšanje kvalitete zahtjeva za informacije te obavješćuju Komisiju o svojim ciljevima.”

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 13. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Informacije se prosljeđuju na standardnim obrascima ili drugim sredstvima koje pojedinačna nadležna tijela smatraju prikladnima. Komisija provedbenim aktima utvrđuje standardne obrasce. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.;

3.  Informacije se prosljeđuju u obliku standardnih obrazaca ili drugih sredstava koje pojedinačna nadležna tijela smatraju prikladnima. Komisija standardne obrasce donosi provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a)  U članku 14. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Država članica može biti suzdržana od sudjelovanja u automatskoj razmjeni informacija s obzirom na jednu ili više kategorija kada bi prikupljanje informacija za takvu razmjenu zahtijevalo uvođenje novih obveza obveznicima PDV-a ili bi nametnulo nerazmjerno administrativno opterećenje za državu članicu.

Država članica može biti suzdržana od sudjelovanja u automatskoj razmjeni informacija s obzirom na jednu ili više kategorija kada bi prikupljanje informacija za takvu razmjenu zahtijevalo uvođenje nerazmjernih obveza obveznicima PDV-a ili bi nametnulo nerazmjerno administrativno opterećenje za državu članicu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − točka a

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 17. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  informacije o statusu ovjerenog poreznog obveznika u skladu s člankom 13.a Direktive 2006/112/EZ, kao i datum kada je taj status odobren, odbijen ili oduzet.

(e)  informacije o statusu ovjerenog poreznog obveznika u skladu s člankom 13.a Direktive 2006/112/EZ, kao i datum kada je taj status odobren, odbijen ili oduzet.;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 17. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(f)  informacije koje prikuplja u skladu s člankom 143. stavkom 2. točkama (a) i (b) Direktive 2006/112/EZ, kao i zemlju podrijetla, zemlju odredišta, tarifnu oznaku, valutu, ukupni iznos, valutni tečaj, cijenu pojedinačnih stavki i neto težinu.”;

„(f)  informacije koje prikuplja u skladu s člankom 143. stavkom 2. točkama (a) i (b) Direktive 2006/112/EZ, kao i zemlju podrijetla, identifikacijske podatke izvoznika, zemlju odredišta, tarifnu oznaku, valutu, ukupni iznos, valutni tečaj, cijenu stavke i neto težinu.”;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka e

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 17. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje točne kategorije informacija iz stavka 1. točke (f) ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”;

3.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje posebne kategorije koje se sastoje od standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za pružanje informacija iz stavka 1. točke (f) ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a.  Svaka država članica svojim službenicima koji provjeravaju zahtjeve iz članka 143. stavka 2. Direktive 2006/112/EZ odobrava pristup informacijama iz članka 17. stavka 1. točaka (b) i (c) ove Uredbe za koje su druge države članice odobrile automatski pristup.;

1a.  Svaka država članica svojim službenicima koji provjeravaju zahtjeve iz članka 143. stavka 2. Direktive 2006/112/EZ odobrava pristup informacijama iz članka 17. stavka 1. točaka (b) i (c) ove Uredbe, uključujući pristup registru u kojemu se navode ovjereni porezni obveznici, za koje su druge države članice odobrile automatski pristup.;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 2. – točka e – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare;

i.  pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare i ozbiljne povrede dužnosti;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 2. – točka e – podtočka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  pristup se omogućuje posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, kako je navedeno u članku 36. stavku 1., koji posjeduje osobnu korisničku identifikaciju za elektroničke sustave kojima se omogućuje pristup tim informacijama.”;

ii.  pristup se omogućuje posredovanjem službenika za vezu za Eurofisc, kako je navedeno u članku 36. stavku 1., koji posjeduje osobnu korisničku identifikaciju za elektroničke sustave kojima se omogućuje pristup tim informacijama i registru ovjerenih poreznih obveznika;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzimajući u obzir informacije navedene u članku 17. stavku 1. točki (f), barem sljedeći podaci moraju biti dostupni:

Uzimajući u obzir informacije navedene u članku 17. stavku 1. točki (f), barem sljedeće informacije moraju biti dostupne:

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  PDV identifikacijski brojevi koje izdaje država članica koja prima informacije;

(a)  PDV identifikacijski brojevi koje izdaje država članica koja prima informacije i registar ovjerenih poreznih obveznika;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijene pojedinačnih stavki i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj iz točke (a);

(c)  zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijena stavke i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj iz točke (a);

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka d – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijene pojedinačnih stavki i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj koji je izdala druga država članica uz sljedeće uvjete:

  zemlja podrijetla, zemlja odredišta, tarifna oznaka, valuta, ukupni iznos, valutni tečaj, cijena stavke i neto težina uvezene robe, nakon čega slijedi isporuka robe unutar Zajednice koju svaka osoba iz točke (b) obavlja za svaku osobu koja posjeduje PDV identifikacijski broj koji je izdala druga država članica uz sljedeće uvjete:

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21. – stavak 2.a – podstavak 1. – točka d – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare;

i.  pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare i ozbiljne povrede dužnosti;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 21.a – stavak 2. – podstavak 1. – točka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare;

i.  pristup je povezan s istragom u kojoj se sumnja na prijevaru ili s istragom radi otkrivanja ili utvrđivanja počinitelja prijevare i ozbiljne povrede dužnosti;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka a

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 28. – stavak 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.a  Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev mogu, u cilju prikupljanja i razmjene informacija navedenih u članku 1., sudjelovati u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev. Takve istražne radnje zajednički obavljaju službenici tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju ovlasti inspekcije istovjetne ovlastima prenesenima na službenike tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje. Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, službenici obaju tijela mogu sastaviti zajedničko izvješće o reviziji.”;

„2.a  Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, službenici koje je ovlastilo tijelo koje podnosi zahtjev mogu, u cilju prikupljanja i razmjene informacija navedenih u članku 1., sudjelovati u istražnim radnjama koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev. Takve istražne radnje zajednički provode službenici tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev pridržavajući se administrativnih praksi tih tijela i nacionalnog prava države članice tijela koje prima zahtjev s ciljem suzbijanja prekograničnih prijevara u području PDV-a. Službenici tijela koje podnosi zahtjev imaju pristup istim prostorima i dokumentima kao i službenici tijela koje prima zahtjev, no isključivo u svrhu provođenja istražne radnje. Na temelju sporazuma tijela koje podnosi zahtjev i tijela koje prima zahtjev i u skladu s aranžmanima koje utvrđuje tijelo koje prima zahtjev, tijela koja sudjeluju u istražnim radnjama mogu sastaviti zajedničko izvješće o reviziji.”;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka a

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 33. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se potaknula i olakšala multilateralna suradnja u borbi protiv prijevara u području PDV-a, ovim se poglavljem utvrđuje mreža za brzu razmjenu, obradu i analizu ciljanih informacija među državama članicama i za koordinaciju eventualnih daljnjih mjera (‚Eurofisc’).”;

1.  Kako bi se potaknula i olakšala multilateralna suradnja u borbi protiv prijevara u području PDV-a, ovim se poglavljem utvrđuje mreža za brzu razmjenu, obradu i analizu ciljanih informacija o prekograničnim prijevarama među državama članicama i za koordinaciju eventualnih daljnjih mjera (‚Eurofisc’).”;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 33. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provode i koordiniraju brzu multilateralnu razmjenu ciljanih informacija te njihovu zajedničku obradu i analizu u područjima u kojima djeluje Eurofisc (‚područja rada Eurofisc-a’);

(b)  provode i koordiniraju brzu multilateralnu razmjenu ciljanih informacija o prekograničnim prijevarama te njihovu zajedničku obradu i analizu u područjima u kojima djeluje Eurofisc (‚područja rada Eurofisca’);

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 33. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  koordinira istražne radnje sudjelujućih država članica u pogledu osumnjičenika ili počinitelja prijevara koje su utvrdili službenici za vezu za Eurofisc, kako je utvrđeno u članku 36. stavku 1.”;

(d)  koordinira istražne radnje sudjelujućih država članica u pogledu prijevara koje su utvrdili službenici za vezu za Eurofisc, kako je utvrđeno u članku 36. stavku 1.”;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 34. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice koje su odabrale sudjelovati u području rada Eurofisc-a aktivno sudjeluju u multilateralnoj razmjeni i zajedničkoj obradi i analizi ciljanih informacija među sudjelujućim državama članicama, kao i u koordiniranju eventualnih daljnjih mjera.”;

2.  Države članice koje su odabrale sudjelovati u području rada Eurofisca aktivno sudjeluju u multilateralnoj razmjeni i zajedničkoj obradi i analizi ciljanih informacija o prekograničnim prijevarama među sudjelujućim državama članicama, kao i u koordiniranju eventualnih daljnjih mjera.”;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 35. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija osigurava tehničku i logističku potporu za Eurofisc. Komisija nema pristup informacijama navedenima u članku 1. koje se razmjenjuju putem Eurofisc-a, osim u okolnostima predviđenima u članku 55. stavku 2.;

Komisija osigurava potrebnu tehničku i logističku potporu za Eurofisc. Komisija ima pristup informacijama navedenima u članku 1. koje se razmjenjuju putem Eurofisca u okolnostima predviđenima u članku 55. stavku 2.;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka c

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 36. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Koordinatori za područje rada Eurofisc-a mogu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev proslijediti određene prikupljene i obrađene informacije Europolu i Europskom uredu za borbu protiv prijevara („OLAF”), kako je dogovoreno među sudionicima u području rada.

3.  Koordinatori za područje rada Eurofisca mogu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev proslijediti relevantne informacije o najtežim prekograničnim kaznenim djelima u području PDV-a Europolu i Europskom uredu za borbu protiv prijevara („OLAF”), kako je dogovoreno među sudionicima u području rada.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka c

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 36. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Koordinatori za područje rada Eurofisc-a ostalim sudjelujućim službenicima za vezu za Eurofisc stavljaju na raspolaganje informacije primljene od Europola ili OLAF-a; te se informacije razmjenjuju elektroničkim putem.

4.  Koordinatori za područje rada Eurofisca mogu zatražiti relevantne informacije od Europola i OLAF-a. Koordinatori za područje rada Eurofisca ostalim sudjelujućim službenicima za vezu za Eurofisc stavljaju na raspolaganje informacije primljene od Europola ili OLAF-a; te se informacije razmjenjuju elektronički.

Obrazloženje

Neophodno je predvidjeti protok informacija u oba smjera između Eurofisca i Europola.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 48. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ako država članica poslovnog nastana uvidi da porezni obveznik koji podnosi zahtjev za povrat PDV-a na temelju članka 5. Direktive 2008/9/EZ ima neosporen dug PDV-a u toj državi članici poslovnog nastana, ta država može obavijestiti državu članicu povrata o tom dugu kako bi država članica povrata od poreznog obveznika zatražila pristanak na izravan prijenos povrata PDV-a državi članici poslovnog nastana radi naplate tog duga PDV-a. Ako porezni obveznik pristane na taj prijenos, država članica povrata u ime poreznog obveznika prenosi taj iznos državi članici poslovnog nastana u mjeri u kojoj je to potrebno za prebijanje neplaćenog duga PDV-a. Država članica poslovnog nastana u roku od 15 dana od primitka prijenosa iz države članice povrata obavješćuje poreznog obveznika o tome je li preneseni iznos dovoljan za potpuno ili djelomično prebijanje duga PDV-a.

„Ako država članica poslovnog nastana uvidi da porezni obveznik koji podnosi zahtjev za povrat PDV-a na temelju članka 5. Direktive 2008/9/EZ ima neosporen dug PDV-a u toj državi članici poslovnog nastana, ta država obavještava državu članicu povrata o tom dugu kako bi država članica povrata od poreznog obveznika zatražila pristanak na izravan prijenos povrata PDV-a državi članici poslovnog nastana radi naplate tog duga PDV-a. Ako porezni obveznik pristane na taj prijenos, država članica povrata u ime poreznog obveznika prenosi taj iznos državi članici poslovnog nastana u mjeri u kojoj je to potrebno za prebijanje neplaćenog duga PDV-a. Država članica poslovnog nastana u roku od 10 radnih dana od primitka prijenosa iz države članice povrata obavješćuje poreznog obveznika o tome je li preneseni iznos dovoljan za potpuno ili djelomično prebijanje duga PDV-a.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 49. – stavak 2.a – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dostaviti Europskom uredu za borbu protiv prijevara sve raspoložive informacije o kaznenim djelima protiv zajedničkog sustava PDV-a kako bi tom uredu omogućile razmatranje odgovarajućih mjera u skladu s njegovim zadaćama.”;

Ne dovodeći u pitanje članak 36. stavak 3., države članice mogu dostaviti Europskom uredu za borbu protiv prijevara sve raspoložive informacije o kaznenim djelima protiv zajedničkog sustava PDV-a kako bi tom uredu omogućile razmatranje odgovarajućih mjera u skladu s njegovim zadaćama.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.a (nova)

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 49.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 49.a

 

Države članice i Komisija uspostavljaju zajednički sustav za prikupljanje statističkih podataka o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a i objavljuju nacionalne procjene gubitka PDV-a zbog prijevara kao i procjene za Uniju u cjelini. Komisija provedbenim aktima utvrđuje praktične aranžmane za takav statistički sustav. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.b (nova)

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 50. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18b)  U članku 50. umeće se sljedeći stavak:

 

„1a.  Kada država članica trećoj zemlji pruža opsežnije informacije od onih predviđenih u skladu s poglavljima II. i III. ove Uredbe, ta država članica ne može odbiti pružiti tu informaciju bilo kojoj drugoj državi članici koja traži suradnju ili kojoj je u interesu da dobije te podatke.”

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19. − podtočka a

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 55. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Osobe koje je za to ovlastio Komisijin Ured za sigurnosnu akreditaciju mogu imati pristup ovim informacijama samo ako je to potrebno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za provedbu ove Uredbe.”;

2.  Osobe koje je za to ovlastio Komisijin Ured za sigurnosnu akreditaciju moraju imati pristup ovim informacijama ako je to potrebno za nadzor, održavanje i razvoj elektroničkih sustava kojima upravlja Komisija i koje države članice upotrebljavaju za provedbu ove Uredbe te kako bi se zajamčila ispravna provedba ove Uredbe;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19. − podtočka b

Uredba (EU) br. 904/2010

Članak 55. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Sva pohrana ili razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi podliježe odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(*). Međutim, države članice u svrhu pravilne primjene ove Uredbe ograničuju područje primjene obveza i prava iz članka 5., članaka od 12. do 22. i članka 34. Uredbe (EU) 2016/679 u mjeri potrebnoj za zaštitu interesa navedenih u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Sva obrada i razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi provodi se isključivo za svrhe navedene u članku 1. stavku 1. ove Uredbe i trajanje je pohrane tih informacija ograničeno u mjeri koja je nužna za ispunjavanje tih svrha.”;

5.   Sva pohrana, obrada ili razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi podliježe odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(*). Međutim, države članice u svrhu pravilne primjene ove Uredbe ograničuju područje primjene obveza i prava iz članka 5., članaka od 12. do 22. i članka 34. Uredbe (EU) 2016/679 u mjeri potrebnoj za zaštitu interesa navedenih u članku 23. stavku 1. točki (e) te Uredbe. Sva obrada i razmjena informacija navedena u ovoj Uredbi odobrava se isključivo za svrhe navedene u članku 1. stavku 1. ove Uredbe i trajanje je pohrane tih informacija ograničeno u mjeri koja je nužna za ispunjavanje tih svrha.”


OBRAZLOŽENJE

Porez na dodanu vrijednost (PDV) važan je izvor poreznih prihoda za države članice. Ipak, države ne ostvaruju punu korist od tih prihoda zbog prijevara. U kontekstu PDV-a prekogranične porezne prijevare predstavljaju jedan od najvećih problema s kojima se države članice suočavaju. Sadašnji sustav oporezivanja trgovine među državama članicama ne uspijeva držati korak sa sve dinamičnijim gospodarskim zbivanjima.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije o jačanju suradnje među državama članicama kako bi im se pomoglo da se lakše, brže i učinkovitije bore protiv prijevara u području PDV-a. Međutim, bilo je potrebno uvesti i određena poboljšanja.

Izvjestitelj smatra da u zakonodavnom prijedlogu treba pronaći pravu ravnotežu između zahtjeva za analizu informacija, s jedne strane, i prava na zaštitu podataka i privatnost, s druge strane. Stoga je uvedeno nekoliko izmjena kojima se nastoje jasnije definirati operativne granice Eurofisca kao i obrada i uporaba informacija u nadležnim tijelima. Dodana su upućivanja na relevantno zakonodavstvo o zaštiti podataka.

Isto tako, Prijedlog je poboljšan kako bi se postigla bolja ravnoteža između interesa i odgovornosti tijela koja podnose zahtjev i tijela koje ga primaju. Ne dovodeći u pitanje sposobnost tijela koja podnose zahtjev za pokretanje upravnih istraga, povećana su prava tijela koja primaju zahtjev. Nadalje, uvodi se pojednostavljen mehanizam namijenjen državama članicama kojim će se rješavati problem duga PDV-a. Zbog promjena u okviru ovog predmeta izvjestitelj je izbrisao odredbe u vezi s ovjerenim poreznim obveznikom.

Drugim manjim izmjenama izvjestitelj je nastojao dodatno poboljšati i pojasniti smisao Prijedloga.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmijenjeni prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost

Referentni dokumenti

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – COM(2017)0567 – C8-0362/2017 – 2017/0248(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

23.10.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

26.10.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

20.11.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberts Zīle

14.12.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.5.2018

18.6.2018

 

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

Datum podnošenja

22.6.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

51

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

3

0

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2018.Pravna napomena