Procedūra : 2016/0361(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0216/2018

Pateikti tekstai :

A8-0216/2018

Debatai :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0371

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 804kWORD 94k
25.6.2018
PE 610.851v02-00 A8-0216/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo

(COM(2016) 0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Gunnar Hökmark

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo

(COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0851),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0478/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0216/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2016/0361 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  2015 m. lapkričio 9 d. Finansinio stabilumo taryba (FST) paskelbė Bendro nuostolių padengimo pajėgumo (angl. TLAC) sąlygų dokumentą (TLAC standartą), kurį G 20 šalys patvirtino 2015 m. lapkričio mėn. Pagal TLAC standartą reikalaujama, kad pasaulinės sisteminės svarbos bankai (G-SIB), Sąjungos sistemoje vadinami pasaulinės sisteminės svarbos įstaigomis (G-SII), turėtų pakankamą minimalią sumą lengvai nuostolius padengiančių (gelbėti privačiomis lėšomis tinkamų) įsipareigojimų, kad pertvarkymo atveju galėtų užtikrinti sklandų ir greitą nuostolių padengimą ir rekapitalizavimą. Savo 2015 m. lapkričio 24 d. komunikate(4) Komisija įsipareigojo iki 2016 m. pabaigos pateikti teisės akto, kuriuo būtų sudaryta galimybė įgyvendinti TLAC standartą iki tarptautiniu mastu suderinto termino, t. y. 2019 m., pasiūlymą;

(2)  įgyvendinant TLAC standartą Sąjungoje reikia atsižvelgti į galiojantį konkrečioms įstaigoms nustatytą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (angl. „minimum requirement for own funds and eligible liabilities“, toliau – MREL), taikomą visoms Sąjungos kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvoje 2014/59/ES(5). Kadangi TLAC ir MREL siekiama to paties tikslo – užtikrinti, kad Sąjungos įstaigos turėtų pakankamą nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą, šie du reikalavimai turėtų būti bendros sistemos vienas kitą papildantys elementai. Praktiškai TLAC standarto suderintas minimalus lygis (TLAC minimalus reikalavimas), taikomas G-SII, Sąjungos teisės aktuose turėtų būti nustatytas iš dalies pakeičiant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013(6), o konkrečioms G-SII įstaigoms taikomas papildomas reikalavimas ir konkrečioms ne G-SII taikomas reikalavimas, vadinamas minimaliu nuosavu lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimu, turėtų būti nustatyti priimant tikslinius Direktyvos 2014/59/ES ir Reglamento (ES) Nr. 806/2014(7) pakeitimus. Atitinkamos šio reglamento nuostatos dėl įstaigų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo turėtų būti nuosekliai taikomos kartu su minėtuose teisės aktuose ir Direktyvoje 2013/36/ES(8) esančiomis nuostatomis;

(3)  bendrame pertvarkymo mechanizme (BPM) dalyvaujančiose valstybėse narėse nesant suderintų Sąjungos taisyklių dėl TLAC standarto įgyvendinimo, kiltų papildomų išlaidų ir teisinis netikrumas, o tarpvalstybinėms įstaigoms būtų sunkiau taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę. Nesant suderintų Sąjungos taisyklių, vidaus rinkoje taip pat atsirastų konkurencinių iškraipymų, turint omenyje tai, kad išlaidos, kurias įstaigos patiria siekdamos laikytis galiojančių reikalavimų ir TLAC standarto, visose dalyvaujančiose valstybėse narėse gali labai skirtis. Todėl būtina pašalinti tas vidaus rinkos veikimui trukdančias kliūtis ir išvengti konkurencijos iškraipymų, atsiradusių nesant suderintų taisyklių dėl TLAC standarto įgyvendinimo. Todėl tinkamas teisinis šio reglamento pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis, kaip išaiškinta vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika;

(4)  laikantis TLAC standarto, Reglamente (ES) Nr. 806/2014 turėtų ir toliau būti pripažintos tiek vienalaikio visos grupės pertvarkymo, tiek vienalaikio grupės dalies pertvarkymo strategijos. Laikantis vienalaikio visos grupės pertvarkymo strategijos pertvarkomas tik vienas grupės subjektas (paprastai – patronuojančioji įmonė), o kiti grupės subjektai (paprastai – veikiančios patronuojamosios įmonės) nepertvarkomi, bet jų nuostoliai ir rekapitalizavimo poreikiai perkeliami į subjektą, kuris bus pertvarkomas. Laikantis vienalaikio grupės dalies pertvarkymo strategijos gali būti pertvarkomas daugiau nei vienas grupės subjektas. Kad norima pertvarkymo strategija būtų taikoma veiksmingai, labai svarbu aiškiai nustatyti, kurie subjektai bus pertvarkomi (pertvarkytini subjektai) ir kurios patronuojamosios įmonės jiems priklauso (pertvarkytinos grupės). Tai taip pat svarbu nustatant nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo taisyklių, kurias turėtų taikyti finansų įmonės, taikymo lygį. Todėl būtina įvesti „pertvarkytino subjekto“ ir „pertvarkytinos grupės“ sąvokas ir iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatas dėl grupės pertvarkymo planavimo, nustatant aiškų reikalavimą Bendrai pertvarkymo valdybai (Valdybai) nustatyti pertvarkytinus subjektus ir pertvarkytinas grupes grupėje ir tinkamai apsvarstyti bet kokių planuojamų pertvarkymo veiksmų grupės viduje poveikį, siekiant užtikrinti veiksmingą grupės pertvarkymą;

(5)  Valdyba turėtų užtikrinti, kad įstaigos turėtų pakankamą nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą, kad pertvarkymo atveju užtikrintų sklandų ir greitą nuostolių padengimą ir rekapitalizavimą su minimaliu poveikiu finansiniam stabilumui ir mokesčių mokėtojams. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinant, kad įstaigos laikytųsi konkrečioms įstaigoms taikomo MREL, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 806/2014;

(6)  siekiant suderinti vardiklius, kuriais matuojamas įstaigų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumas, su TLAC standarte numatytais vardikliais, MREL turėtų būti išreikštas atitinkamos įstaigos bendros rizikos pozicijos sumos ir sverto koeficiento pozicijų mato procentiniu dydžiu;

(7)  MREL įvykdyti tinkamų įsipareigojimų tinkamumo kriterijai turėtų būti glaudžiai suderinti su Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytais TLAC minimaliam reikalavimui taikomais tinkamumo kriterijais, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus papildomus koregavimus ir reikalavimus. Visų pirma tam tikros skolos priemonės, turinčios įterptą išvestinį elementą, pavyzdžiui, tam tikri struktūrizuoti vertybiniai popieriai, turėtų būti tinkami MREL įvykdyti, jeigu suėjus terminui yra mokėtina jų nustatyto dydžio pagrindinė suma, o su išvestine finansine priemone yra siejama tik papildoma grąža, priklausanti nuo referencinio turto rezultatų. Atsižvelgiant į tai, kad šių priemonių pagrindinė suma yra nustatyto dydžio, jomis turėtų būti lengvai padengiami nuostoliai ir pertvarkymo atveju joms turėtų būti lengva pritaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę;

(8)  MREL įvykdyti tinkamų įsipareigojimų taikymo sritis iš principo apima visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl neužtikrintų nepirmenybinių kreditorių reikalavimų (nesubordinuotieji įsipareigojimai), nebent jie neatitinka konkrečių šiame reglamente numatytų tinkamumo reikalavimų. Siekdama veiksmingai taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę ir taip padidinti įstaigų sėkmingo pertvarkymo galimybes, Valdyba turėtų galėti reikalauti, kad konkrečiai įstaigai taikomas reikalavimas būtų vykdomas naudojantis subordinuotaisiais įsipareigojimais, visų pirma tais atvejais, kai esama aiškių požymių, kad kreditoriai, kuriems taikyta gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, pertvarkymo atveju veikiausiai prisiimtų nuostolius, kurie viršytų jų galimus nuostolius bankroto atveju. Reikalavimo įvykdyti MREL naudojantis subordinuotaisiais įsipareigojimais turėtų būti prašoma laikytis tik tiek, kiek to reikia siekiant išvengti, kad kreditorių nuostoliai pertvarkymo atveju neviršytų nuostolių, kurių jie patirtų bankroto atveju. Bet koks Valdybos prašymas subordinuoti skolos priemones, siekiant įvykdyti MREL, neturėtų turėti poveikio galimybei iš dalies įvykdyti TLAC minimalų reikalavimą naudojantis nesubordinuotosiomis skolos priemonėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, kaip yra leidžiama TLAC standartu;

(9)  MREL turėtų suteikti galimybę įstaigoms padengti tikėtinus nuostolius pertvarkymo atveju ir po pertvarkymo rekapitalizuoti įstaigą. Remdamasi pasirinkta pertvarkymo strategija, Valdyba turėtų tinkamai pagrįsti nustatytą MREL lygį, visų pirma kiek tai susiję su Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodyto rekapitalizavimo sumos reikalavimo poreikiu ir lygiu. Todėl tą lygį turėtų sudaryti nuostolių, kurių tikimasi pertvarkymo atveju, sumos, atitinkančios įstaigos nuosavų lėšų reikalavimus, ir rekapitalizavimo sumos, kuri suteiktų galimybę įstaigai po pertvarkymo įvykdyti savo nuosavų lėšų reikalavimus, kurių reikia, kad jai būtų leista vykdyti veiklą pagal pasirinktą pertvarkymo strategiją, suma. MREL turėtų būti išreikštas bendros rizikos pozicijos sumos ir sverto koeficiento pozicijų matų procentiniu dydžiu, o įstaigos turėtų vienu metu atitikti pagal abu matus gautus lygius. Valdyba turėtų turėti galimybę tinkamai pagrįstais atvejais patikslinti rekapitalizavimo sumas, kad jos taip pat tinkamai atitiktų sėkmingą pertvarkymą paveikiančią riziką, kylančią dėl pertvarkytinos grupės verslo modelio, finansavimo pobūdžio ir bendro rizikos pobūdžio, ir tokiomis ribotomis aplinkybėmis reikalauti, kad būtų viršytos 12d straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje ir 4 dalyje nurodytos rekapitalizavimo sumos;

(10)  kad padidintų įstaigų sėkmingo pertvarkymo galimybes, Valdyba turėtų galėti, be Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyto TLAC minimalaus reikalavimo, nustatyti konkrečioms G-SII taikomą MREL. Tas konkrečioms įstaigoms taikomas MREL gali būti nustatytas, tik jeigu TLAC minimalaus reikalavimo nepakanka nuostoliams padengti ir GSII įstaigai rekapitalizuoti pagal pasirinktą pertvarkymo strategiją;

(11)  nustatydama MREL lygį Valdyba turėtų atsižvelgti į įstaigos sisteminės svarbos mastą ir galimą neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, jeigu ji žlugtų. Valdyba turėtų atsižvelgti į poreikį užtikrinti vienodas sąlygas G-SII ir kitoms panašioms sisteminės svarbos įstaigoms dalyvaujančiose valstybėse narėse. Todėl įstaigų, kurios nėra įvardytos kaip G-SII, tačiau jų sisteminė svarba dalyvaujančiose valstybėse narėse yra panaši į G-SII sisteminę svarbą, MREL neturėtų neproporcingai nukrypti nuo paprastai G-SII nustatomo MREL lygio ir sudėties;

(12)  panašiai kaip ir Direktyva 2013/36/ES kompetentingoms institucijoms suteiktais įgaliojimais, Valdybai turėtų būti leidžiama nustatyti aukštesnio lygio MREL ir kartu lanksčiau spręsti visus tų lygių pažeidimo atvejus, visų pirma sumažinant automatinį tų pažeidimų poveikį apribojant didžiausią galimą paskirstyti sumą. Valdyba turėtų galėti įstaigoms pateikti rekomendacijų, kad jos turėtų papildomų sumų nuostoliams pertvarkymo atveju padengti, kurios viršija Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytą nuosavų lėšų reikalavimų lygį, ir (arba) siekdama užtikrinti pakankamą rinkos pasitikėjimą įstaiga po pertvarkymo. Siekiant užtikrinti derėjimą su Direktyva 2013/36/ES, rekomendacijos padengti papildomus nuostolius gali būti teikiamos, tik jeigu kompetentingos priežiūros institucijos pagal Direktyvą 2013/36/ES paprašė rekomendacijų dėl kapitalo, ir neturėtų viršyti tose rekomendacijose reikalaujamo lygio. Kiek tai susiję su rekapitalizavimo suma, rekomendacijose reikalaujamas lygis rinkos pasitikėjimui užtikrinti turėtų suteikti įstaigai galimybę tam tikrą laiką toliau laikytis veiklos leidimo sąlygų, be kita ko, leisti įstaigai padengti sąnaudas, susijusias su jos veiklos restruktūrizavimu po pertvarkymo. Rinkos pasitikėjimo rezervas neturėtų viršyti jungtinio kapitalo rezervo reikalavimo pagal Direktyvą 2013/36/ES, nebent aukštesnis lygis būtų būtinas siekiant užtikrinti, kad po pertvarkymo atitinkamą laikotarpį subjektas ir toliau laikytųsi savo veiklos leidimo sąlygų. Jeigu subjektas nuolat neturi papildomų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų, kaip tikimasi pagal rekomendacijas, Valdyba turėtų galėti reikalauti, kad MREL suma būtų padidinta, siekiant padengti rekomendacijų sumą. Svarstydama, ar trūkumas yra nuolatinis, Valdyba turėtų atsižvelgti į subjekto ataskaitų dėl MREL teikimą, kaip reikalaujama Direktyva 2014/59/ES.

(13)  Pagal Reglamentą Nr. 575/2013, įstaigoms, kurios laikomos pertvarkytinais subjektais, MREL turėtų būti taikomas tik konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu. Tai reiškia, kad tam, kad įvykdytų MREL, pertvarkytini subjektai turėtų būti įpareigoti leisti reikalavimus atitinkančias priemones ir elementus išorės trečiųjų šalių kreditoriams, kuriems būtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, jeigu pertvarkytino subjekto atžvilgiu būtų pradėta pertvarkymo procedūra;

(14)  įstaigos, kurios nėra pertvarkytini subjektai, turėtų individualiai laikytis konkrečiai įstaigai taikomo reikalavimo. Šių įstaigų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo poreikius turėtų bendrai patenkinti jų atitinkami pertvarkytini subjektai, įsigydami tų įstaigų išleistus tinkamus įsipareigojimus ir juos nurašydami arba konvertuodami į nuosavybės priemones, kai tos įstaigos nebėra gyvybingos. Todėl įstaigoms, kurios nėra pertvarkytini subjektai, taikomas MREL turėtų būti taikomas kartu ir nuosekliai su pertvarkytiniems subjektams taikomais reikalavimais. Tai turėtų suteikti galimybę Valdybai pertvarkytiną grupę pertvarkyti nepertvarkant tam tikrų jos patronuojamųjų subjektų ir taip išvengti galimo trikdomojo poveikio rinkai. Valdybai pritarus, tinkamų įsipareigojimų išleidimą pertvarkytiniems subjektams turėtų būti įmanoma pakeisti įkaitu užtikrintomis garantijomis, kurias pertvarkytinas subjektas suteikia patronuojamosioms įmonėms ir kuriomis galima pasinaudoti, jeigu įvykdomos laiko sąlygos, lygiavertės sąlygoms, kuriomis galimas tinkamų įsipareigojimų nurašymas ar konvertavimas. Įkaitas, kuriuo užtikrinama garantija, turėtų būti labai likvidus ir susijęs su minimalia rinkos ir kredito rizika. Valdyba taip pat turėtų galėti leisti visiškai netaikyti MREL, taikytino įstaigoms, kurios nėra pertvarkytini subjektai, jeigu ir pertvarkytinas subjektas, ir jo patronuojamosios įmonės yra įsteigti toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje;

(15)  MREL taikant įstaigoms, kurios nėra pertvarkytini subjektai, turėtų būti laikomasi pasirinktos pertvarkymo strategijos. Visų pirma juo neturėtų būti pakeistas įstaigų ir jų pertvarkytinos grupės nuosavybės santykis rekapitalizavus tas įstaigas;

(16)  bet kokį TLAC minimalaus reikalavimo ir MREL pažeidimo atvejį kompetentingos institucijos, pertvarkymo institucijos ir Valdyba turėtų atitinkamai spręsti ir ištaisyti. Atsižvelgiant į tai, kad tų reikalavimų pažeidimas galėtų būti įstaigos ar grupės sėkmingo pertvarkymo kliūtis, turėtų būti sutrumpintos galiojančios sėkmingo pertvarkymo kliūčių šalinimo procedūros, kad visi tų reikalavimų pažeidimo atvejai būtų sprendžiami tinkamai ir tikslingai. Valdyba taip pat turėtų galėti reikalauti, kad įstaigos pakeistų tinkamų priemonių ir elementų terminų struktūras ir parengtų bei įgyvendintų tų reikalavimų lygių atkūrimo planus;

(17)  šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir paisoma principų, visų pirma pripažįstamų Pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia teisės į nuosavybę ir laisvės užsiimti verslu, ir jis turi būti taikomas laikantis tų teisių ir principų;

(18)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti vienodas Sąjungos gaivinimo ir pertvarkymo sistemos taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali priimti šį reglamentą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(19)  kad užtektų laiko šio reglamento taikymui, šis reglamentas turėtų būti taikomas [praėjus 18 mėnesių nuo jo įsigaliojimo],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.  Reglamento (ES) Nr. 806/2014 pakeitimai 3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  įterpiami šie punktai:

„24a)pertvarkytinas subjektas – Sąjungoje įsteigtas subjektas, kurį Valdyba pagal 8 straipsnį nurodė kaip subjektą, kurio atžvilgiu pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai;

24b)  pertvarkytina grupė –

a) Valdybos pagal 8 straipsnį nurodytų subjektų grupė, kurią sudaro pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios pačios nėra:

i) pertvarkytini subjektai;

ii) ▌ kitų pertvarkytinų subjektų patronuojamosios įmonės arba

iii) trečiojoje valstybėje įsteigti subjektai, kurie nėra įtraukti į pertvarkytiną grupę pagal pertvarkymo planą, ir jų patronuojamosios įmonės;

aa) centrinės įstaigos kontroliuojamos kredito įstaigos, centrinė įstaiga ir bet kokios centrinės įstaigos kontroliuojamos įstaigos, kai bent vienas iš tų subjektų yra pertvarkytinas subjektas.“;

b)  49 punkte sąvoka „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiama sąvoka „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

c) įterpiamas 49a punktas:

„49a)  tinkami įsipareigojimai – 12c straipsnio arba 12h straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas atitinkantys įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė.“.

2.  7 straipsnio 3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)  minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo lygio nustatymą pagal 12–12k straipsnius;“.

3.  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Pertvarkymo plane nustatomos šiame reglamente nurodytų pertvarkymo priemonių taikymo ir naudojimosi pertvarkymo įgaliojimais 1 dalyje nurodytų subjektų atžvilgiu galimybės.“.

b)  6 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai, kurių Valdyba gali imtis, kai 1 dalyje nurodytas subjektas atitinka pertvarkymo sąlygas.

9 dalies a punkte nurodyta informacija atskleidžiama atitinkamam subjektui.“;

c)  9 dalies p punktas pakeičiamas taip:

„p)  kai taikytina, minimalus nuosavų lėšų ir subordinuotųjų priemonių reikalavimas pagal 12c straipsnį ir terminas, iki kurio šį lygį reikia pasiekti;“;

d)  10 dalis pakeičiama taip:

„10.  Grupės pertvarkymo planai aprėpia grupės, kuriai vadovauja dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigta Sąjungos patronuojančioji įmonė, pertvarkymo planą, nurodytą 1 dalyje, ir jame nustatomos priemonės, skirtos pertvarkyti:

a)  Sąjungos patronuojančiąją įmonę;

b)  grupei priklausančias patronuojamąsias įmones, įsteigtas Sąjungoje;

c)  2 straipsnio b punkte nurodytus subjektus, taip pat

d)  taikant 33 straipsnį, grupei priklausančias patronuojamąsias įmones, įsteigtas ne Sąjungoje.

Taikant pirmoje pastraipoje nurodytas priemones, pertvarkymo plane kiekvienos grupės atžvilgiu nustatoma:

a)  pertvarkytini subjektai;

b)  pertvarkytinos grupės.“;

e)  11 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)  nustatomi pertvarkymo veiksmai, kurių pagal 6 dalyje numatytus scenarijus numatoma imtis pertvarkytino subjekto atžvilgiu, ir tokių veiksmų poveikis kitiems grupės subjektams, patronuojančiajai įmonei ir patronuojamosioms įmonėms, nurodytiems 1 dalyje;

a1)   jeigu 1 dalyje nurodytą grupę sudaro daugiau nei viena pertvarkytina grupė, nustatomi pertvarkymo veiksmai, kurie numatomi kiekvienos pertvarkytinos grupės pertvarkytinų subjektų atžvilgiu, ir tų veiksmų poveikis abiem iš šių atvejų:

i) kitiems grupės subjektams, kurie priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;

ii) kitoms pertvarkytinoms grupėms;

b)  nagrinėjama, kokiu mastu būtų galima koordinuotai taikyti pertvarkymo priemones ir naudotis pertvarkymo įgaliojimais Sąjungoje įsteigtų pertvarkytinų subjektų atžvilgiu, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos palankios sąlygos trečiajam asmeniui nupirkti visą grupę, atskiras kelių grupės subjektų valdomas verslo linijas ar veiklą arba konkrečius grupės subjektus arba pertvarkytinas grupes, ir nustatomos galimos koordinuoto pertvarkymo kliūtys;“.

4.  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:

„4.  Laikoma, kad grupę galima sėkmingai pertvarkyti, jei Valdyba gali realiai ir patikimai likviduoti grupės subjektus iškeldama įprastinę bankroto bylą arba juos pertvarkyti, pertvarkytiniems subjektams taikydama pertvarkymo priemones ir jų atžvilgiu naudodamasi pertvarkymo įgaliojimais, kiek įmanoma, vengdama bet kokių didelių neigiamų pasekmių valstybių narių, kuriose yra įsteigti grupės subjektai, kitų valstybių narių arba Sąjungos finansų sistemoms (taip pat ir platesnio finansinio nestabilumo arba sisteminių įvykių aplinkybėmis), ir siekdama užtikrinti grupės subjektų vykdomų ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą, kai jas galima laiku lengvai atskirti, tiek kitais būdais.

Valdyba laiku informuoja EBI, jei mano, kad sėkmingai pertvarkyti grupės neįmanoma.

Jeigu grupę sudaro kelios pertvarkytinos grupės, Valdyba pagal šį straipsnį įvertina kiekvienos pertvarkytinos grupės pertvarkymo galimybes.

Pirmoje pastraipoje nurodytas vertinimas atliekamas papildant visos grupės pertvarkymo galimybių vertinimą.“.

b)  7 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu subjekto arba grupės sėkmingo pertvarkymo kliūtis susidaro dėl Direktyvos 2013/36/ES 141a straipsnio 2 dalyje nurodytos situacijos, Valdyba savo atliktą tos kliūties įvertinimą praneša Sąjungos patronuojančiajai įmonei.“;

c)  9 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu sėkmingo pertvarkymo kliūtis susidaro dėl Direktyvos 2013/36/ES 141a straipsnio 2 dalyje nurodytos situacijos, Sąjungos patronuojančioji įmonė per dvi savaites nuo pagal 7 dalį parengto pranešimo gavimo Valdybai pasiūlo galimų priemonių, kad būtų įveiktos ar pašalintos pagal pirmą pastraipą nustatytos kliūtys.“; „

d)  11 dalies i punkte žodžiai „12 straipsnio“ pakeičiami žodžiais „12g ir 12h straipsnių“, o j punkte žodžiai „12 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „12g ir 12h straipsniuose“;

e)  11 dalis papildoma šiais punktais:

„k)  reikalauti, kad subjektas pateiktų planą, kaip vėl laikytis 12g ir 12h straipsnių ir Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 dalyje nurodyto reikalavimo;

l)  reikalauti, kad subjektas pakeistų 12c straipsnyje ir 12h straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytų elementų terminų struktūrą, kad užtikrintų nuolatinį 12g ir 12h straipsnių laikymąsi.“

5.  Reglamento (ES) Nr. 806/2014 12 straipsnis pakeičiamas šiais straipsniais:

„12 straipsnisMinimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas

1.  Pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba nustato minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, kaip nurodyta 12a–12i straipsniuose, kuriam taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai ir kurį subjektai bei grupės, nurodyti 7 straipsnio 2 dalyje, ir subjektai bei grupės, nurodyti 7 straipsnio 4 dalies b punkte ir 5 dalyje, kai laikomasi tų dalių taikymo sąlygų, visada privalo vykdyti.

2.  Rengdamos pertvarkymo planus pagal 9 straipsnį, nacionalinės pertvarkymo institucijos, pasikonsultavusios su kompetentingomis institucijomis, nustato minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, kaip nurodyta 12a–12i straipsniuose, kuriam taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai ir kurį 7 straipsnio 3 dalyje nurodyti subjektai visada privalo vykdyti. Tuo atžvilgiu taikoma 31 straipsnyje nustatyta procedūra.

3.  Valdyba atlieka visus 1 dalyje nurodytus nustatymus tuo pačiu metu, kai rengiami ir prižiūrimi pertvarkymo planai pagal 8 straipsnį.

4.  Valdyba savo nustatymo rezultatus teikia nacionalinėms pertvarkymo institucijoms. Nacionalinės pertvarkymo institucijos Valdybos nurodymus įgyvendina laikydamosi 29 straipsnio. Valdyba reikalauja, kad nacionalinės pertvarkymo institucijos patikrintų ir užtikrintų, kad įstaigos ir patronuojančiosios įmonės išlaikytų 1 dalyje nustatytą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą.

5.  Valdyba informuoja ECB ir EBI apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, kurį ji nustatė kiekvienai įstaigai ir patronuojančiajai įmonei pagal 1 dalį.

6.  Siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų šio straipsnio taikymą, Valdyba paskelbia gaires ir teikia nacionalinėms pertvarkymo institucijoms nurodymus, susijusius su konkrečiomis įstaigomis ar grupėmis.

          12a straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas ir apskaičiavimas

1.  Valdyba ir nacionalinės pertvarkymo institucijos užtikrina, kad 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti subjektai visada vykdytų minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal 12a–12i straipsnius.

2.  1 dalyje nurodytas reikalavimas apskaičiuojamas pagal 12d straipsnio 3 arba 4 dalis, priklausomai nuo to, kas taikoma, kaip nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų suma, išreikšta procentine dalimi:

a)  1 dalyje nurodyto atitinkamo subjekto bendros rizikos pozicijos sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, taip pat

b)  1 dalyje nurodyto atitinkamo subjekto sverto koeficiento pozicijų mato, apskaičiuoto pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 3 dalį.

2a.  12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos įstaigos ir subjektai gali įvykdyti bet kokią šio straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo dalį remdamiesi bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ir papildomomis 1 arba 2 lygio priemonėmis.

          12b straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymo išimtis

1.  Nepaisant 12a straipsnio, Valdyba 12a straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo netaiko padengtomis obligacijomis finansuojamoms hipotekos kredito įstaigoms, kurioms pagal nacionalinę teisę neleidžiama priimti indėlių, jeigu laikomasi visų šių sąlygų:

a)  tos įstaigos bus likviduojamos taikant nacionalines bankroto procedūras arba kitas toms įstaigoms numatytas procedūras, taikomas pagal Direktyvos 2014/59/ES 38, 40 arba 42 straipsnį, taip pat

b)  taikant tokias nacionalines bankroto procedūras ar kitas procedūras bus užtikrinta, kad tų įstaigų kreditoriai, įskaitant padengtų obligacijų turėtojus prireikus prisiims nuostolius taip, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai.

2.  Įstaigos, kurioms netaikomas 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas, neįtraukiamos į 12g straipsnio 1 dalyje nurodytą konsolidavimą.

12c straipsnis

Pertvarkytinų subjektų tinkami įsipareigojimai

1.  Tinkami įsipareigojimai įtraukiami į pertvarkytinų subjektų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą tik tuo atveju, jei jie tenkina šiuose Reglamento (ES) Nr. 575/2013 straipsniuose nurodytas sąlygas:

a)  72a straipsnyje;

b)  72b straipsnyje, išskyrus 2 dalies d punktą;

c)  72c straipsnyje.

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, įsipareigojimus, išleistus anksčiau nei ... m. ... ... d. [šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo data] ir neatitinkančius sąlygų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 2 dalies g–o punktuose, galima įtraukti į pertvarkytinų subjektų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą, naudojamą apskaičiuojant minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą.

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnio 2 dalies l punkto, įsipareigojimai, atsirandantys dėl skolos priemonių, turinčių išvestinių finansinių priemonių savybių, pavyzdžiui, struktūrizuoti vertybiniai popieriai, įtraukiami į nuosavas lėšas ir tinkamus įsipareigojimus, tik jeigu laikomasi visų šių sąlygų:

a)  konkreti įsipareigojimo, atsirandančio dėl skolos priemonės, suma, yra žinoma iš anksto emisijos metu, yra nustatyto dydžio ir yra nesusijusi su išvestinių finansinių priemonių savybėmis;

b)  skolos priemonei, įskaitant jos išvestinės finansinės priemonės savybes, nėra taikomas joks užskaitos susitarimas ir jos vertinimas nėra atliekamas pagal 49 straipsnio 3 dalį;

ba)  subjektas, atsižvelgiant į Direktyvoje 2014/59/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytus rizikos ribojimu pagrįsto vertinimo principus, įrodo Valdybai, kad priemone galima pakankamai gerai padengti nuostolius ir ji pakankamai paprastai gali būti naudojama kaip gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė.

Į nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą įtraukiama tik ta pirmoje pastraipoje nurodytų įsipareigojimų dalis, kuri atitinka pirmos pastraipos a punkte nurodytą sumą.

3.  Savo iniciatyva, pasikonsultavusi su nacionaline pertvarkymo institucija, arba nacionalinės pertvarkymo institucijos pasiūlymu bei pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis Valdyba apsvarsto ir nusprendžia, ar ir kiek 12g straipsnyje nurodytą reikalavimą pertvarkytini subjektai įvykdo priemonėmis, kurios atitinka visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje nustatytas sąlygas, siekdama užtikrinti, kad pertvarkytiną subjektą būtų galima pertvarkyti taip, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai.

Pagal šią dalį priimtame Valdybos sprendime pateikiamos to sprendimo priežastys. Tos priežastys grindžiamos šiais kriterijais:

a)  tuo, kad 1 ir 2 dalyse nurodyti nesubordinuotieji įsipareigojimai yra to paties prioriteto pagal nacionalinį eiliškumą nemokumo atveju, kadangi tam tikriems įsipareigojimams yra netaikomi nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 arba 3 dalis;

b)  rizika, kad dėl planuojamo nurašymo ar konvertavimo įgaliojimų taikymo nesubordinuotiesiems įsipareigojimams, kuriems yra taikomi nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal Direktyvos 2014/59/ES 44 straipsnio 2 arba 3 dalis, dėl šių įsipareigojimų atsirandančių reikalavimų turintys kreditoriai patiria didesnius nuostolius, nei tie, kurių patirtų, jeigu būtų likviduojama iškeliant įprastinę bankroto bylą.

Nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų suma, kuri, reikalaujant sprendimu pagal šią dalį, turi būti padengta visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkančiomis priemonėmis, neviršija didesniosios iš šių sumų:

a)  18 % rizika grindžiamą koeficientą, atitinkantį įstaigos nuosavas lėšas ir tinkamus įsipareigojimus, išreikštus pagal to Reglamento 92 straipsnio 3 ir 4 dalis apskaičiuotos bendros rizikos pozicijos sumos procentiniu dydžiu;

b)  6,75% ne rizika grindžiamą koeficientą, atitinkantį įstaigos nuosavas lėšas ir tinkamus įsipareigojimus, išreikštus bendro pozicijų mato, nurodyto to Reglamento 429 straipsnio 4 dalyje, procentine dalimi,

laikantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatų ir pereinamojo laikotarpio nuostatų, nurodytų to reglamento 494 straipsnyje.

Laikantis trečios pastraipos, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų suma, reikalaujama sprendimu pagal šią dalį, turi būti pakankama norint užtikrinti, kad antros pastraipos b punkte nurodyti kreditoriai nepatirtų nuostolių, didesnių nei nuostoliai, kuriuos patirtų, jeigu būtų likviduojama iškeliant įprastinę bankroto bylą.

12d straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas

1.  12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą kiekvienam subjektui nustato Valdyba, bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, remdamasi šiais kriterijais:

a)  poreikiu užtikrinti, kad taikant pertvarkymo priemones, įskaitant, kai reikia, gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, pertvarkytiną subjektą būtų galima pertvarkyti taip, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai;

b)  poreikiu užtikrinti, kad atitinkamais atvejais pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios yra įstaigos, tačiau nėra pertvarkytini subjektai, turėtų pakankamai tinkamų įsipareigojimų, kad užtikrintų, kad tuo atveju, jeigu jiems atitinkamai būtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė arba nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai, nuostoliai galėtų būti padengti ir atitinkamų subjektų kapitalo reikalavimai arba, jei taikoma, sverto koeficientas, išreikštas bendru 1 lygio nuosavu kapitalu, būtų atkurtas iki lygio, kuris yra būtinas, kad jie toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, kuriai leidimas jiems išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;

c)  poreikiu užtikrinti, kad, jeigu pertvarkymo plane numatyta, kad tam tikrų klasių tinkamiems įsipareigojimams gali būti netaikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė pagal 27 straipsnio 5 dalį arba kad jie visi gali būti perduodami gavėjui atliekant dalinį perdavimą, pertvarkytinas subjektas turėtų pakankamai kitų tinkamų įsipareigojimų, kad užtikrintų, kad nuostoliai galėtų būti padengti ir pertvarkomo subjekto kapitalo reikalavimai arba, jei taikoma, sverto koeficientas, išreikštas bendru 1 lygio nuosavu kapitalu, būtų atkurtas iki lygio, kuris yra būtinas, kad jis toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, kurios leidimas jam išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;

d)  subjekto dydžiu, verslo modeliu, finansavimo modeliu ir rizikos pobūdžiu;

f)  kokiu mastu atitinkamo subjekto žlugimas turėtų neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, įskaitant neigiamą poveikį, kai dėl jo ryšių su kitomis įstaigomis, subjektais arba likusia finansų sistemos dalimi problemos išplinta į kitas įstaigas ar subjektus.

Valdyba užtikrina, kad 12a straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo lygis būtų proporcingas pertvarkytino subjekto verslo ir finansavimo modelių ypatumams, atsižvelgdama į:

i)  indėlių paplitimą finansavimo struktūroje;

ii)  patirties, susijusios su skolos priemonių išleidimu, trūkumą dėl ribotos prieigos prie tarpvalstybinių ir didmeninių kapitalo rinkų;

iii)  tai, kad įstaiga visų pirma remsis bendru 1 lygio nuosavu kapitalu ir kapitalo priemonėmis, kad įvykdytų 12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą.

2.  Kai pertvarkymo plane numatyta, kad turi būti imtasi pertvarkymo veiksmų arba turi būti taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas yra lygus sumai, kurios pakanka siekiant užtikrinti, kad:

a)  būtų padengti visi nuostoliai, kuriuos, tikėtina, gali patirti subjektas (nuostolių padengimas);

b)  subjektas arba jo patronuojamosios įmonės, kurios yra įstaigos, tačiau nėra pertvarkytini subjektai, būtų rekapitalizuoti iki lygio, kuris yra būtinas, kad jie toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, kuriai leidimas jiems išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES, Direktyvą 2014/65/ES arba lygiaverčius teisės aktus (rekapitalizavimas).

Kai pertvarkymo plane numatyta, kad subjektas turi būti likviduojamas iškeliant įprastinę bankroto bylą, tam subjektui nustatytas 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas neviršija sumos, kurios pakanka nuostoliams padengti pagal pirmos pastraipos a punktą.

2a.   Valdyba užtikrina, kad 2 dalies a punkte nurodyta nuostolių padengimo suma nebūtų savaime laikoma lygia faktinei atitinkamo subjekto nuosavų lėšų sumai arba už tą sumą didesne.

3.  Nedarant poveikio šios dalies paskutinei pastraipai, siekiant nustatyti 2 dalyje nurodytą sumą pertvarkytiniems subjektams Valdyba apskaičiuoja didesnįjį iš šių dydžių:

a)   sumos, kurią sudaro:

i) nuostolių, kuriuos gali reikėti padengti vykdant pertvarkymą, suma, atitinkanti pertvarkytino subjekto reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, ▌konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu;

ii) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę pertvarkytinai grupei vykdant pertvarkymą atkurti atitiktį savo bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jai taikomam reikalavimui, nurodytam Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, ▌ konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu, įgyvendinus pageidautinus pertvarkymo veiksmus;

b)  sumos, kurią sudaro:

i) nuostolių, kurie turi būti padengti vykdant pertvarkymą, suma, atitinkanti pertvarkytino subjekto sverto koeficiento reikalavimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, ▌ konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu, taip pat

ii) rekapitalizavimo suma, kuri suteikia galimybę pertvarkytinai grupei vykdant pertvarkymą atkurti sverto koeficiento reikalavimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, laikymąsi konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu, įgyvendinus pageidaujamus pertvarkymo veiksmus.

Taikant pirmos pastraipos a punkto ii papunktį ir b punkto ii papunktį, rekapitalizavimo suma taip pat papildoma suma, kuri, Valdybos nuomone, yra būtina siekiant išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą po pertvarkymo, atsižvelgiant į pertvarkytino subjekto verslo modelį, finansavimo modelį ir rizikos pobūdį.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodyta rezervo suma neturi viršyti jungtinio rezervo reikalavimo, nurodyto Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, išskyrus tos nuostatos a punkte nurodytą reikalavimą, nebent aukštesnis lygis būtų būtinas siekiant užtikrinti, kad po pertvarkymo subjektas toliau tenkintų veiklos leidimo sąlygas atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų.

Taikant 12a straipsnio 2 dalies a punktą, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas suma, apskaičiuota pagal a punktą, padalyta iš bendros rizikos pozicijos sumos.

Taikant 12a straipsnio 2 dalies b punktą, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas suma, apskaičiuota pagal b punktą, padalyta iš sverto koeficiento pozicijų mato.

Pirmesnėse pastraipose nurodytas rekapitalizavimo sumas Valdyba nustato laikydamasi pertvarkymo plane numatytų pertvarkymo veiksmų ir gali jas patikslinti, kad jos tinkamai atitiktų sėkmingą pertvarkymą paveikiančią riziką, kylančią dėl pertvarkytinos grupės verslo modelio, finansavimo pobūdžio ir bendro rizikos pobūdžio.

3a.   Kai Valdyba nustato, kad įstaigos žlugimo atveju ta įstaiga būtų likviduota arba kitaip jai būtų iškelta bankroto byla, šio reglamento 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose bei Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytų reikalavimų.

4.  Nedarant poveikio šios dalies paskutinei pastraipai, siekiant nustatyti 2 dalyje nurodytą sumą, subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai, Valdyba apskaičiuoja didesnįjį iš šių dydžių:

a)  sumos, kurią sudaro:

i) nuostolių, kurie turi būti padengti vykdant pertvarkymą, suma, atitinkanti subjekto reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, ir

ii) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę subjektui atkurti atitiktį savo bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jam taikomam reikalavimui, nurodytam Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnį;

b)  sumos, kurią sudaro:

i) nuostolių, kurie turi būti padengti vykdant pertvarkymą, suma, atitinkanti subjekto sverto koeficiento reikalavimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, taip pat

ii) rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę subjektui atkurti atitiktį savo sverto koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais pagal šio reglamento 21 straipsnį.

Taikant pirmos pastraipos a punkto ii papunktį ir b punkto ii papunktį, rekapitalizavimo suma taip pat papildoma suma, kuri, Valdybos nuomone, yra būtina siekiant išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą po pertvarkymo, atsižvelgiant į subjekto verslo modelį, finansavimo modelį ir rizikos pobūdį.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodyta rezervo suma neturi viršyti jungtinio rezervo reikalavimo, nurodyto Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, išskyrus tos nuostatos a punkte nurodytą reikalavimą, nebent aukštesnis lygis būtų būtinas siekiant užtikrinti, kad po pertvarkymo subjektas toliau tenkintų veiklos leidimo sąlygas atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų.

Taikant 12a straipsnio 2 dalies a punktą, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal a punktą, padalyta iš bendros rizikos pozicijos sumos.

Taikant 12a straipsnio 2 dalies b punktą, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal b punktą, padalyta iš sverto koeficiento pozicijų mato.

Šioje dalyje nurodytas rekapitalizavimo sumas Valdyba nustato laikydamasi pertvarkymo plane numatytų pertvarkymo veiksmų ir gali jas patikslinti, kad jos tinkamai atitiktų rekapitalizavimo poreikius paveikiančią riziką, kylančią dėl subjekto verslo modelio, finansavimo pobūdžio ir bendro rizikos pobūdžio.

5.  Kai Valdyba tikisi, kad tam tikrų klasių tinkamiems įsipareigojimams gali tekti netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal 27 straipsnio 5 dalį arba kad jie visi gali būti perduoti gavėjui atliekant dalinį perdavimą, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas neviršija sumos, kurios pakanka, siekiant:

a)  padengti neįtrauktų įsipareigojimų sumai, nustatytai pagal 27 straipsnio 5 dalį;

b)  užtikrinti, kad 2 dalyje nurodytos sąlygos būtų įvykdytos.

6.  Valdybos sprendime nustatyti minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal šį straipsnį nurodomos to sprendimo priežastys, įskaitant visapusišką 2–5 dalyse nurodytų elementų įvertinimą ▌.

7.  Taikant 3 ir 4 dalis kapitalo reikalavimai aiškinami atsižvelgiant į kompetentingos institucijos taikomas pereinamojo laikotarpio nuostatas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtos dalies I antraštinės dalies 1, 2 ir 4 skyriuose, ir nacionalinės teisės aktų nuostatas, pagal kurias pasinaudojama tuo reglamentu kompetentingoms institucijoms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis.

12e straipsnis

Reikalavimo nustatymas G-SII subjektams

1.  Minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, taikomą pertvarkytinam subjektui, kuris yra G-SII arba G-SII dalis, sudaro:

a)  laikantis 72b straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų ir pereinamojo laikotarpio nuostatų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 494 straipsnyje, didesnis iš šių dydžių:

i)   18 % rizika grindžiamas koeficientas, atitinkantis įstaigos nuosavas lėšas ir tinkamus įsipareigojimus, išreikštus pagal to Reglamento 92 straipsnio 3 ir 4 dalis apskaičiuotos bendros rizikos pozicijos sumos procentiniu dydžiu;

ii)    6,75% ne rizika grindžiamas koeficientas, atitinkantis įstaigos nuosavas lėšas ir tinkamus įsipareigojimus, išreikštus šio reglamento 429 straipsnio 4 dalyje nurodyto bendro pozicijų mato procentiniu dydžiu; taip pat

(b)  bet koks papildomas nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, Valdybos nustatytas konkrečiam subjektui pagal 2 dalį, kuris turi būti įvykdytas įsipareigojimais, tenkinančiais 12c straipsnio sąlygas.

2.  Valdyba gali nustatyti papildomą nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, nurodytą 1 dalies b punkte, tik:

a)  jeigu reikalavimo, nurodyto 1 dalies a punkte, nepakanka, kad būtų įvykdytos 12d straipsnyje nustatytos sąlygos, ir

b)  tokiu mastu, kad reikalaujama nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų suma neviršytų lygio, kuris yra būtinas siekiant įvykdyti 12d straipsnio sąlygas.

3.  Valdybos sprendime nustatyti papildomą nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal 1 dalies b punktą, nurodomos to sprendimo priežastys, įskaitant visapusišką 2 dalyje nurodytų elementų įvertinimą.

12g straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas pertvarkytiniems subjektams

1.  Pertvarkytini subjektai atitinka 12d–12f straipsniuose konsoliduotai pertvarkytinos grupės lygmeniu nustatytus reikalavimus.

2.  12a straipsnio 1 dalyje nurodytą pertvarkytino subjekto, įsteigto dalyvaujančioje valstybėje narėje, reikalavimą konsoliduotos pertvarkytinos grupės lygmeniu nustato Valdyba, pasikonsultavusi su grupės lygmens pertvarkymo institucija ir konsoliduotos priežiūros institucija, remdamasi 12d–12f straipsniuose nustatytais kriterijais ir tuo, ar pagal pertvarkymo planą grupės trečiosios valstybės patronuojamosios įmonės turi būti pertvarkomos atskirai.

12h straipsnis

Reikalavimo taikymas subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai

1.  Įstaigos, kurios yra pertvarkytino subjekto patronuojamosios įmonės ir pačios nėra pertvarkytini subjektai, individualiai atitinka 12d–12f straipsniuose nustatytus reikalavimus.

Pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis ir ECB, Valdyba gali nuspręsti šiame straipsnyje nustatytą reikalavimą taikyti Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punkte nurodytam subjektui, kuris yra pertvarkytino subjekto patronuojamoji įmonė ir pats nėra pertvarkytinas subjektas.

2.  Pirmoje pastraipoje nurodytų subjektų reikalavimui, nurodytam 12a straipsnio 1 dalyje, taikomos šios sąlygos:

a)  pertvarkytinas subjektas laikosi 12g straipsnyje nurodyto konsoliduoto reikalavimo;

b)  visų pertvarkytinos grupės patronuojamosioms įmonėms taikytinų reikalavimų suma padengiama 12g straipsnyje nurodytu konsoliduotu reikalavimu ir jo neviršija, išskyrus atvejus, kai tai yra susiję tik su pertvarkytinos grupės lygmeniu pagal 12g straipsnio 1 dalį vykdomo konsolidavimo poveikiu;

c)  jis atitinka 3 dalyje nustatytus tinkamumo kriterijus;

d)  jis sudaro nuo 75 % iki 90 % pagal 12a straipsnio 1 dalį apskaičiuotų reikalavimų ir neviršija patronuojamosios įmonės indėlio į konsoliduotą reikalavimą, nurodytą 12g straipsnio 1 dalyje;

3.  12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas įvykdomas vienu ar daugiau nurodytų elementų:

a)  įsipareigojimais, kurie:

i) yra išleidžiami pertvarkytinam subjektui ir yra jo perkami tiesiogiai arba netiesiogiai per kitus subjektus toje pačioje pertvarkytinoje grupėje, kuri įsipareigojimus pirko iš subjekto, kuriam taikomas šis straipsnis, arba yra išleidžiami esamam akcininkui, kuris nepriklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, ir yra jo perkami, jeigu naudojantis 21 straipsnyje numatytais nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei;

ii) atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje nurodytus tinkamumo kriterijus, išskyrus 72b straipsnio 2 dalies b punktą;

iii) keliant įprastinę bankroto bylą jų prioritetas yra mažesnis nei įsipareigojimų, kurie nėra tinkami nuosavų lėšų reikalavimams įvykdyti ir kurie yra išleidžiami subjektams, kurie nėra pertvarkytini subjektai, ir yra jų perkami;

iv) jų atžvilgiu yra taikomi nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal 21 straipsnį, atitinkantys pertvarkytinos grupės strategiją, visų pirma nedarant poveikio pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei;

b)  tinkamomis nuosavų lėšų priemonėmis, kurios yra išleidžiamos subjektams, kurie nėra pertvarkytini subjektai, ir yra jų perkamos, jeigu naudojantis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnį nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei.

3a.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies a punkto ii papunkčio nuostatų, įsipareigojimus, išleistus anksčiau nei ... m. ... ... d. [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo data] ir neatitinkančius sąlygų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 2 dalies g–o punktuose, galima įtraukti į nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą.

3b.  Valdyba, vykdydama pertvarkytinos grupės subjekto, kuris nėra pertvarkytinas subjektas, pertvarkymo institucijos funkcijas, apsvarsto galimybę taikyti tam subjektui 1–5 dalių nuostatas, o vėliau gali iš dalies arba visiškai jų netaikyti tam subjektui, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a) pertvarkytinos grupės pertvarkytinas subjektas yra tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė įstaiga;

b) subjektas yra tos centrinės įstaigos nuolat kontroliuojama kredito įstaiga;

c) tinklo nariams taikomas teisiškai pagrįstas vidaus solidarumo mechanizmas.

12i straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo netaikymas subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai

Valdyba gali leisti pertvarkytino subjekto patronuojamajai įmonei, įsteigtai dalyvaujančioje valstybėje narėje, visiškai netaikyti 12h straipsnio, jeigu:

a)  tiek patronuojamoji įmonė, tiek pertvarkytinas subjektas yra dalyvaujančiose valstybėse narėse;

b)  pertvarkytinas subjektas laikosi 12g straipsnyje nurodyto reikalavimo;

c)  nėra ir nenumatoma reikšmingų, praktinių ar teisinių kliūčių pertvarkytinam subjektui greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus patronuojamajai įmonei, dėl kurios padaryta išvada pagal 21 straipsnio 3 dalį, visų pirma tais atvejais, kai pertvarkytino subjekto atžvilgiu imamasi pertvarkymo veiksmų.

12j straipsnisReikalavimo pažeidimai

1.  Visus atvejus, kai subjektas pažeidžia nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, Valdyba ir kitos atitinkamos institucijos sprendžia bent vienu iš šių būdu:

a)  naudodamosi įgaliojimais įveikti ar šalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis pagal 10 straipsnį;

b)  Direktyvos 2013/36/EB 104 straipsnyje nurodytomis priemonėmis;

c)  ankstyvosios intervencijos priemonėmis pagal 13 straipsnį;

d)  administracinėmis sankcijomis ir kitomis administracinėmis priemonėmis pagal Direktyvos 2014/59/ES 110 ir 111 straipsnius.

1a.  Valdyba ir kitos pertvarkymo institucijos kas ketvirtį vykdo minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo vykdymo stebėseną ir informuoja kompetentingą instituciją apie visus pažeidimus ar kitus susijusius įvykius, kurie galėtų turėti įtakos minimalaus reikalavimo vykdymui.

2.  Valdyba, dalyvaujančių valstybių narių pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos tarpusavyje konsultuojasi, kai naudojasi 1 dalies a–d punktuose nurodytais atitinkamais įgaliojimais.

2a.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2013/36/ES 141a straipsnio 1 dalies, įstaiga nelaikoma neatitinkančia jungtinio rezervo reikalavimo pagal tos direktyvos 141 straipsnį, jeigu ji atitinka tos direktyvos 141a straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nustatytas sąlygas, jei to reikalavimo nesilaikymas susijęs tik su minimaliu nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimu, kaip nurodyta šios direktyvos 12d ir 12e straipsniuose, ir jei to reikalavimo nesilaikoma ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

12ja straipsnis

Pereinamojo laikotarpio ir laikotarpio po pertvarkymo nuostatos

Nukrypstant nuo 12 straipsnio 1 dalies, Valdyba nustato tinkamą pereinamąjį laikotarpį, per kurį įstaiga arba 2 straipsnio b ir c punktuose nurodytas subjektas turi patenkinti atitinkamai 12g, 12h arba 12i straipsnyje nustatytus reikalavimus arba reikalavimą, kuris turi būti patenkintas taikant 12c straipsnio 3 dalį. Terminas, iki kurio turi būti įvykdyti 12g arba 12h straipsnyje nustatyti reikalavimai arba reikalavimas, kuris turi būti įvykdytas dėl 12c straipsnio 3 dalies taikymo, yra 2024 m. sausio 1 d.

Valdyba nustato tarpinį tikslinį atitinkamai 12g, 12h arba 12i straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimo, kuris turi būti įvykdytas dėl 12c straipsnio 3 dalies taikymo, lygį. 2 straipsnio b ir c punktuose nurodyta įstaiga ar subjektas turi tą tarpinį tikslinį lygį atitikti nuo 2022 m. sausio 1 d. Nustatant tarpinį tikslinį lygį užtikrinamas linijinis tinkamų įsipareigojimų ir nuosavų lėšų, skirtų reikalavimui įvykdyti, formavimas.“.

6.  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

„2.Valdyba imasi pertvarkymo veiksmų 2 straipsnio b punkte nurodytos patronuojančiosios įmonės atžvilgiu, jeigu laikomasi 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.“;

b)   3 dalis pakeičiama taip:

„3. Nepaisant to, kad patronuojančioji įmonė netenkina 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, Valdyba gali priimti sprendimą dėl pertvarkymo veiksmų tos patronuojančiosios įmonės atžvilgiu, kai ji yra pertvarkytinas subjektas ir kai viena ar daugiau jos patronuojamųjų įmonių, kurios yra įstaigos, tačiau nėra pertvarkytini subjektai, tenkina 18 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o jų turtas ir įsipareigojimai yra tokie, kad jų įsipareigojimų nevykdymas kelia grėsmę įstaigai ar visai grupei, ir pertvarkymo veiksmai tos patronuojančiosios įmonės atžvilgiu yra būtini tokių patronuojamųjų įmonių, kurios yra įstaigos, pertvarkymui arba visos grupės pertvarkymui.“.

7.  18 straipsnio 1 dalies b punkte žodžiai „atitinkamų kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų“.

8.  20 straipsnio 5 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)  kai naudojamasi atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnio 7 dalį, pagrįsti informacija sprendimą dėl nuosavybės priemonių panaikinimo arba jų vertės sumažinimo masto ir dėl atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo masto;“.

9.  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:

„Kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymas ir konvertavimas“

b)  1 dalies pirmame sakinyje žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų“;

c)  1 dalies b punkte žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų“;

d)  3 dalies b punkte žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų“;

e)  8 dalies antroje pastraipoje žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų“;

f)  7 dalis pakeičiama taip:

„7.  Jeigu įvykdoma viena ar daugiau iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, Valdyba, laikydamasi 18 straipsnyje nustatytos procedūros, nustato, ar atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais turi būti pasinaudota atskirai, ar, vadovaujantis 18 straipsnyje nustatyta procedūra, kartu su pertvarkymo veiksmais.

Pasinaudoti tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais atskirai nuo pertvarkymo veiksmų galima, tik kai tai susiję su tinkamais įsipareigojimais, kurie atitinka 12 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas sąlygas, išskyrus sąlygą, susijusią su likusiu įsipareigojimų terminu.“;

g)  10 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)  7 dalyje nurodytų tinkamų įsipareigojimų pagrindinė suma būtų nurašyta arba konvertuota į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones, arba būtų atlikti abu veiksmai tiek, kiek reikia norint pasiekti 14 straipsnyje nustatytus pertvarkymo tikslus, arba iki atitinkamų tinkamų įsipareigojimų galimybių, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė.“.

9a.  27 straipsnyje įterpiama 3a dalis:

„3a.  Valstybės narės draudžia 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose nurodytoms įstaigoms arba subjektams nurodyti, pranešti arba sudaryti įspūdį, kad kitiems nei šio straipsnio 2 dalies a–g punktuose išvardytiems įsipareigojimams nebūtų taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai. Už bet kokį tokio draudimo pažeidimą taikomos sankcijos pagal VI skyriaus nuostatas.“

9b.   38 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo ca punktu:

„ca) kai jie, pažeisdami 27 straipsnio 3a dalį, nurodo, praneša arba sudaro įspūdį, kad kitiems nei to straipsnio 3 dalies a–g punktuose išvardytiems įsipareigojimams nebūtų taikomi nurašymo arba konvertavimo įgaliojimai.“

6 straipsnisĮsigaliojimas

1.  Šis iš dalies keičiantis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Šis reglamentas taikomas praėjus 18 mėnesių nuo jo įsigaliojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

OL C […], […], p. […].

(3)

OL C […], […], p. […].

(4)

  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bankų sąjungos sukūrimas“, 2015 11 24, COM(2015) 587.

(5)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(6)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(7)

  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

(8)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, OL L 176, 2013 6 27, p. 338.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai

Nuorodos

COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

1.2.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

1.2.2017

AFCO

1.2.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

25.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.12.2017

 

22.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

19.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

8

11

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Christofer Fjellner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pateikimo data

25.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

8

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

11

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

S&D

Hugues Bayet

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. liepos 10 d.Teisinis pranešimas