Procedure : 2017/0810(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0219/2018

Ingediende teksten :

A8-0219/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0288

VERSLAG     ***I
PDF 496kWORD 86k
25.6.2018
PE 619.417v03-00 A8-0219/2018

over het ontwerpbesluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie constitutionele zaken

Rapporteurs: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

(Gezamenlijke commissievergaderingen – Artikel 55 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling aan het Parlement en de Raad die door de Europese Centrale Bank is ingediend (10850/2017 – ECB/2017/18)(1),

–  gezien artikel 129, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de ontwerphandeling bij het Parlement is ingediend (C8-0228/2017),

–  gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 40.1,

–  gezien het advies van de Europese Commissie(2),

–  gezien artikel 294, leden 3 en 15, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de gezamenlijke vergaderingen van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie constitutionele zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie constitutionele zaken (A8-0219/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie, aan de Europese Centrale Bank, alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Europese Centrale Bank voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De via het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit te voeren fundamentele taken omvatten het bepalen en tenuitvoerleggen van het monetaire beleid van de Unie en de bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer. Betrouwbare en efficiënte financiëlemarktinfrastructuren, met name verrekeningssystemen, zijn essentieel voor de uitvoering van deze fundamentele taken.

(1)  De via het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit te voeren fundamentele taken omvatten het bepalen en tenuitvoerleggen van het monetaire beleid van de Unie en de bevordering van de goede werking van het betalingsverkeer, wat van essentieel belang is voor het behoud van de financiële stabiliteit. Betrouwbare en efficiënte financiëlemarktinfrastructuren, met name verrekeningssystemen, zijn essentieel voor de uitvoering van deze fundamentele taken.

Amendement    2

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Europese Centrale Bank voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Op 4 maart 2015 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in zaak T-496/11, Verenigd Koninkrijk/Europese Centrale Bank7, waarin gesteld werd dat de ECB niet beschikt over de noodzakelijke bevoegdheid tot regulering van de werkzaamheden van verrekeningssystemen. Het Gerecht verklaarde dat het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel 129, lid 3 van het Verdrag volgens de gewone wetgevingsprocedure, en op aanbeveling van de ECB, artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de 'ESCB-statuten') kunnen wijzigen. Het Gerecht heeft geconcludeerd dat "het dus aan de ECB staat om de wetgever van de Unie te verzoeken om artikel 22 van de statuten in die zin te wijzigen dat hierin een uitdrukkelijke verwijzing naar effectenverrekeningssytemen wordt opgenomen, indien zij van mening is dat het voor de goede uitvoering van de in artikel 127, lid 2, vierde streepje, VWEU bedoelde taak noodzakelijk is dat haar de bevoegdheid wordt verleend om regels vast te stellen voor infrastructuren die effectentransacties verrekenen."

(3)  Op 4 maart 2015 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in zaak T-496/11, Verenigd Koninkrijk/Europese Centrale Bank7, waarin gesteld werd dat "de ECB [...] niet over de nodige bevoegdheid [beschikt] om de activiteit van effectenverrekeningssystemen te reguleren, zodat een toezichtkader dat voorschrijft dat de centrale tegenpartijen die betrokken zijn bij de verrekening van effecten, binnen de eurozone gevestigd moeten zijn, nietig moet worden verklaard wegens onbevoegdheid." Het Gerecht verklaarde dat het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel 129, lid 3 van het Verdrag volgens de gewone wetgevingsprocedure, en op aanbeveling van de ECB, artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de 'ESCB-statuten') kunnen wijzigen. Het Gerecht heeft geconcludeerd dat "het dus aan de ECB staat om de wetgever van de Unie te verzoeken om artikel 22 van de statuten in die zin te wijzigen dat hierin een uitdrukkelijke verwijzing naar effectenverrekeningssytemen wordt opgenomen, indien zij van mening is dat het voor de goede uitvoering van de in artikel 127, lid 2, vierde streepje, VWEU bedoelde taak noodzakelijk is dat haar de bevoegdheid wordt verleend om regels vast te stellen voor infrastructuren die effectentransacties verrekenen."

_________________

_________________

7 ECLI: EU:T:2015:133.

7 ECLI: EU:T:2015:133.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Europese Centrale Bank voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Hoewel effectenverrekeningssystemen een soort van betalingssystemen zijn, is hieromtrent meer duidelijkheid nodig, in het licht van het arrest van 4 maart 2015 van het Gerecht in zaak T-496/11, en daarom moet de bevoegdheid voor dergelijke systemen worden verduidelijkt via een herziening van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Europese Centrale Bank voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Significante ontwikkelingen wereldwijd en op Europees niveau zouden naar verwachting het risico doen toenemen dat verstoringen verrekeningssystemen treffen, met name centrale tegenpartijen (CTP's), de goede werking van het betalingsverkeer en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid bedreigen, waardoor uiteindelijk het hoofddoel van het Eurosysteem, te weten de handhaving van prijsstabiliteit, in gevaar komt.

(4)  Significante ontwikkelingen wereldwijd en op Europees niveau zouden naar verwachting het risico doen toenemen dat verstoringen verrekeningssystemen treffen, met name centrale tegenpartijen (CTP's), en de goede werking van het betalingsverkeer en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke monetaire beleid bedreigen, waardoor uiteindelijk de financiële stabiliteit, met inbegrip van het hoofddoel van het Eurosysteem, te weten de handhaving van prijsstabiliteit, in gevaar komt.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Overweging 5

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

(5) Op 29 maart 2017 stelde het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de Europese Raad in kennis van zijn voornemen zich uit de Europese Unie terug te trekken. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk zal de regulering van bepaalde systeemrelevante in euro luidende clearingactiviteiten, het oversight en het toezicht daarop fundamenteel wijzigen, waardoor het voor Eurosysteem moeilijker zal worden risico's voor de goede werking van het betalingsverkeer en de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid van het Eurosysteem te monitoren en te beheren.

Schrappen

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Overweging 6

Door de Europese Centrale Bank voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Central clearing wordt in toenemende mate grensoverschrijdend en systeemrelevant. CTP's zijn van fundamenteel belang voor de Unie als geheel, met name voor het eurogebied, gezien hun gedifferentieerde samenstelling en de pan-Europese aard van de door hen verleende financiële diensten. Dat vindt zijn weerslag in Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad8 die collectieve toezichtregelingen in de vorm van colleges invoert die zijn samengesteld uit betrokken nationale en Unie-autoriteiten, waaronder het Eurosysteem in zijn rol als centrale bank van uitgifte van de euro.

(6)  Central clearing wordt in toenemende mate grensoverschrijdend en systeemrelevant. CTP's zijn van fundamenteel belang voor de Unie als geheel, met name voor het eurogebied, gezien hun gedifferentieerde samenstelling en de pan-Europese aard van de door hen verleende financiële diensten. Dat vindt zijn weerslag in Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad die collectieve toezichtregelingen in de vorm van colleges invoert die zijn samengesteld uit betrokken nationale en Unie-autoriteiten, waaronder het Eurosysteem in zijn rol als centrale bank van uitgifte van de euro, de munteenheid van de Unie.

_________________

 

8 2 Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

 

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Overweging 7

Door de Europese Centrale Bank voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Om deze aangelegenheden te adresseren, heeft de Europese Commissie op 13 juni 2017 haar wetgevingsvoorstel ingediend ter verzekering van financiële stabiliteit en de betrouwbaarheid en de deugdelijkheid van CTP's die systeemrelevant zijn voor financiële markten in de hele Unie. Om te verzekeren dat het Eurosysteem als centrale bank van uitgifte van de euro de door het wetgevingsvoorstel beoogde rol kan uitvoeren, is het van vitaal belang dat het Eurosysteem beschikt over de relevante bevoegdheden uit hoofde van het Verdrag en de ESCB-statuten. Met name moet het Eurosysteem beschikken over regelgevende bevoegdheden om bindende beoordelingen vast te stellen en corrigerende maatregelen te vereisen, zulks in nauwe samenwerking met andere Unieautoriteiten. Indien het noodzakelijk is om de stabiliteit van de euro te beschermen, moet de ECB tevens beschikken over regelgevende bevoegdheden om aanvullende vereisten vast te stellen voor CTP's die betrokken zijn bij het clearen van significante hoeveelheden in euro luidende transacties.

(7)  Om deze aangelegenheden te adresseren, heeft de Europese Commissie op 13 juni 2017 haar wetgevingsvoorstel ingediend ter verzekering van financiële stabiliteit en de betrouwbaarheid en de deugdelijkheid van CTP's die systeemrelevant zijn voor financiële markten in de hele Unie. Om te verzekeren dat het Eurosysteem als centrale bank van uitgifte van de euro de door het wetgevingsvoorstel beoogde rol kan uitvoeren, is het van vitaal belang dat het Eurosysteem beschikt over de relevante bevoegdheden uit hoofde van het Verdrag en de ESCB-statuten. Met name moet het Eurosysteem beschikken over regelgevende bevoegdheden om bindende beoordelingen vast te stellen en corrigerende maatregelen te vereisen, zulks in nauwe samenwerking met andere Unieautoriteiten. Indien het noodzakelijk is om de stabiliteit van de euro te beschermen, moet de ECB tevens beschikken over regelgevende bevoegdheden om aanvullende vereisten vast te stellen voor CTP's die betrokken zijn bij het clearen van significante hoeveelheden in euro luidende transacties. Deze vereisten moeten de integriteit van de interne markt beschermen en ervoor zorgen dat bij het toezicht op CTP's uit derde landen voorrang wordt gegeven aan de wetgeving van de Unie en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Overweging 8

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

(8) Artikel 22 van de ESCB-statuten maakt deel uit van hoofdstuk IV "Monetaire functies en werkzaamheden van het ESCB". De daarin opgedragen taken moeten dienovereenkomstig slechts voor doeleinden van monetair beleid aangewend worden.

(8) Artikel 22 van de ESCB-statuten maakt deel uit van hoofdstuk IV "Monetaire functies en werkzaamheden van het ESCB". De daarin opgedragen taken moeten dienovereenkomstig slechts voor doeleinden van monetair beleid aangewend worden. Wat betreft het verrekeningssysteem voor financiële instrumenten moeten de vereisten die op basis van dat artikel kunnen gelden rapportagevereisten omvatten evenals aan het verrekeningssysteem opgelegde vereisten voor samenwerking met de ECB en nationale centrale banken bij hun beoordeling van de veerkracht van het systeem ten opzichte van ongunstige marktomstandigheden. Dergelijke vereisten moeten eveneens de opening door het systeem van een onmiddellijk opvraagbare depositorekening bij het ESCB omvatten in overeenstemming met de relevante toelatingscriteria en vereisten van het ESCB. Daarnaast moeten zij vereisten omvatten die noodzakelijk zijn voor situaties waarin een verrekeningssysteem voor financiële instrumenten aanzienlijke schade dreigt te berokkenen aan financiële instellingen of markten van de Unie of één van de lidstaten , zoals vereisten betreffende controles van het liquiditeitsrisico, afwikkelingsregelingen, margins, en zekerheids- of interoperabiliteitsregelingen. Wat verrekeningssystemen voor financiële instrumenten van derde landen betreft, biedt Verordening (EU) nr. .../...[Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen] de ECB de mogelijkheid om aanvullende eisen aan dergelijke systemen te stellen.

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 bis (nieuw)

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

 

(8 bis) De nieuwe bevoegdheden van de ECB met betrekking tot verrekeningssystemen voor financiële instrumenten op grond van gewijzigd artikel 22 van de ESCB- en ECB-statuten worden naast de bevoegdheden van andere instellingen, agentschappen en organen van de Unie toegepast op basis van bepalingen met betrekking tot de instelling of de werking van de interne markt, die in deel III van het VWEU zijn vastgesteld, met inbegrip van de bevoegdheden die in door de Commissie of de Raad vastgestelde handelingen zijn opgenomen op grond van de hun toebedeelde bevoegdheden. In deze context, en om ervoor te zorgen dat de respectieve bevoegdheden van elke entiteit worden gerespecteerd en om conflicterende regels en inconsistenties tussen de door de verschillende instellingen, agentschappen en organen van de Unie genomen besluiten te voorkomen, moeten de bevoegdheden uit hoofde van gewijzigd artikel 22 van de ESCB- en ECB-statuten worden uitgeoefend met gepaste inachtneming van het algemeen kader voor de interne markt, zoals is vastgesteld door de medewetgevers, en op een manier die volledig in overeenstemming is met de rechtshandelingen van het Europees Parlement en de Raad alsook met de uit hoofde van deze handelingen vastgestelde maatregelen.

Amendement    10

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 ter (nieuw)

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

 

(8 ter) De ECB dient volledige transparantie en verantwoordingsplicht ten aanzien van het Europees Parlement en de Raad te waarborgen wat betreft de uitoefening van haar bevoegdheden en taken uit hoofde van artikel 22 van haar statuten. Meer in het bijzonder moet zij het Europees Parlement en de Raad geregeld op de hoogte houden van alle besluiten die zijn genomen en alle verordeningen die zijn goedgekeurd op basis van dit artikel. Hiertoe dient zij in haar jaarverslag een speciaal hoofdstuk op te nemen over de uitoefening van haar bevoegdheden uit hoofde van artikel 22 van haar statuten en moet zij al haar besluiten, aanbevelingen en adviezen in verband met op grond van dit artikel vastgestelde verordeningen publiceren.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Artikel 1

Statuut van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

Artikel 22

 

Ontwerp van de Europese Centrale Bank

Amendement

Artikel 22

Artikel 22

Verrekeningssystemen en betalingssystemen

Verrekeningssystemen en betalingssystemen

De ECB en de nationale centrale banken zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking te stellen en de ECB kan verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen en verrekeningssystemen voor financiële instrumenten binnen de Unie en met andere landen.

De ECB en de nationale centrale banken zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking te stellen en de ECB kan verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen binnen de Unie en met derde landen.

 

Om de doelstellingen van het ESCB te verwezenlijken en de desbetreffende taken uit te voeren, kan de ECB voorschriften vaststellen met betrekking tot verrekeningssystemen voor financiële instrumenten binnen de Unie en met derde landen, waarbij zij terdege rekening houdt met de rechtshandelingen van het Europees Parlement en de Raad en met maatregelen die krachtens deze handelingen zijn vastgesteld, en op een manier die volledig in overeenstemming is met deze handelingen en maatregelen.

(1)

PB C 212 van 1.7.2017, blz. 14.

(2)

PB C 340 van 11.10.2017, blz. 1.


TOELICHTING

In 2015 heeft het Europees Hof in zaak T 496/11 VK tegen ECB geoordeeld dat de bewoording van artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, waarmee aan de ECB regelgevende bevoegdheden werden toegekend inzake "verrekenings- en betalingssystemen", niet kon worden uitgelegd als toekenning van regelgevende bevoegdheden inzake CTP's.

Het op 22 juni 2017 door de ECB voorgestelde amendement heeft ten doel de statuten te wijzigen, teneinde "verrekeningssystemen voor financiële instrumenten", en dus CTP's, in het toepassingsgebied van de regelgevende bevoegdheden uit hoofde van artikel 22 van de statuten op te nemen.

Daardoor zou het Eurosysteem de bevoegdheden ter hand kunnen nemen die het als centrale bank van uitgifte van de euro krachtens het op 13 juni 2017 ingediende voorstel van de Commissie tot wijziging van de verordening Europese marktinfrastructuur inzake het toezicht op CTP's zal krijgen.

De rapporteurs zijn ingenomen met de voorgestelde wijziging van de statuten. Ze beschouwen het als een belangrijke stap op de weg naar de totstandbrenging van een doeltreffend systeem voor het toezicht op CTP's in de Unie, waarin een passende rol voor de centrale banken van uitgifte van de door de respectieve CTP's verrekende valuta zou zijn voorzien.

De rapporteurs zijn zich echter bewust van de noodzaak de huidige verdeling van de bevoegdheden op grond van het huidige Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te eerbiedigen, waarin is vastgelegd dat andere instellingen, agentschappen en organen van de Unie de bevoegdheid hebben een algemeen kader betreffende CTP's vast te stellen. De nieuwe bevoegdheden van de ECB op grond van het gewijzigde artikel 22 van haar statuten zullen in wisselwerking met de bevoegdheden van andere instellingen worden uitgevoerd. Het is derhalve noodzakelijk een duidelijk beginsel vast te leggen om te waarborgen dat het rechtskader dat door andere instellingen van de EU, met name de medewetgevers, is vastgesteld, in acht wordt genomen door de handelingen die op grond van artikel 22 van haar statuten door de ECB worden vastgelegd.

De rapporteurs achten het voor de rechtszekerheid en de duidelijke interpretatie bovendien nodig, in de overwegingen van het wijzigingsbesluit een lijst met de regulerende bevoegdheden op te nemen die de ECB op grond van artikel 22 van haar statuten over CTP's kan uitoefenen. Hierin moeten alle vereisten zijn opgenomen die noodzakelijk zijn om punten van zorg op het gebied van het monetaire beleid aan te pakken. Deze lijst moet echter open en niet-limitatief blijven, zodat het in het kader van de verordening Europese marktinfrastructuur mogelijk blijft zodanige aanpassingen in de rol van de centrale banken aan te brengen als op grond van de ervaringen wellicht noodzakelijk zal zijn. In de lijst moeten ook bevoegdheden zijn opgenomen die de ECB nodig heeft om op te treden in het geval van noodsituaties die grote gevolgen kunnen hebben.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

Document- en procedurenummers

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)

Bevoegde commissies

       Datum bekendmaking

ECON

11.9.2017

AFCO

11.9.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Gabriel Mato

15.11.2017

Danuta Maria Hübner

15.11.2017

 

 

Artikel 55 – Gezamenlijke commissieprocedure

       Datum bekendmaking

       

       

14.12.2017

Behandeling in de commissie

20.3.2018

24.4.2018

24.5.2018

 

Datum goedkeuring

19.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

7

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ashley Fox, Eva Maydell, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas, Sven Schulze, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum indiening

25.6.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Burkhard Balz, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Anne Sander, György Schöpflin, Sven Schulze, Theodor Dumitru Stolojan, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

7

-

EFDD

David Coburn, Bernard Monot

NI

Diane James

VERTS/ALE

Sven Giegold, Michel Reimon, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun

6

0

ECR

Morten Messerschmidt, Stanisław Ożóg

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2018Juridische mededeling