Postup : 2017/0137(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0220/2018

Předložené texty :

A8-0220/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0287

DOPORUČENÍ     ***
PDF 517kWORD 54k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Daniel Caspary

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10670/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (10672/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0121/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0220/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Nového Zélandu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato dohoda mezi EU a Novým Zélandem byla sjednána v návaznosti na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. S přistoupením Chorvatska rozšířila Evropská unie svou celní unii. Podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) (článek XXIV:6 dohody GATT z roku 1994) je EU následně povinna zahájit jednání se členy WTO, kteří vlastní negociační práva týkající se listiny celních koncesí Chorvatska, s cílem dohodnout se na vyrovnání. Toto vyrovnání je nutné, jestliže výsledkem přijetí vnějšího celního tarifu EU je zvýšení cel nad úroveň, ke které se přistupující země u WTO zavázala.

To byl případ obchodu mezi Chorvatskem a Novým Zélandem, zejména ve vztahu k dovozu určitých druhů masa, kde jsou cla EU vyšší než cla stanovená Chorvatskem před jeho přistoupením. Sjednaná kompenzace by měla být u dotčených produktů přiměřená. Obdobných dohod bylo dosaženo například s Brazílii, kde Evropský parlament vyslovil souhlas dne 15. března 2017.

Výsledkem jednání s Novým Zélandem je návrh dohody ve formě výměny dopisů, který byl parafován dne 18. května 2017 a podepsán dne 13. března 2018.

Výsledky dohody jsou následující:

1. Zvýšení celní kvóty EU (TRQ) pro „hovězí maso, zmrazené – jedlé droby hovězí, zmrazené“, čísla položek v sazebníku 0202 a 0206 29 91, o 1 875 tun, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 20 % bude zachována. Nová celní kvóta je 54 875 tun.

2. Zvýšení celní kvóty přidělené Novému Zélandu v rámci celní kvóty EU pro „skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené“, číslo položky v sazebníku 0204, o 135 tun (hmotnosti jatečně upraveného těla), přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 0 % bude zachována. Nová celní kvóta přidělená Novému Zélandu je 228 389 tun.

Zpravodaj považuje toto zvýšení za přiměřené. Navíc Nový Zéland v současné době nevyužívá plně kvóty TRQ, okamžitý dopad zvýšení proto bude pravděpodobně velmi omezený.

Zpravodaj se domnívá, že Evropský parlament by měl udělit svůj souhlas s uzavřením této dohody.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

Referenční údaje

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

16.4.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Datum přijetí

21.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Datum předložení

25.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 28. června 2018Právní upozornění