Eljárás : 2017/0137(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0220/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0220/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0287

AJÁNLÁS     ***
PDF 369kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Daniel Caspary

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10670/2017),

–  tekintettel az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás tervezetére (10672/2017),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0121/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0220/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Új-Zéland kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

Az EU és Új-Zéland közötti jelen megállapodás tárgyalásaira a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozását követően került sor. Horvátország csatlakozásával kibővült az Európai Unió vámuniója. Ennek következtében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai (az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja) értelmében az EU a kompenzációs kiigazítás esetleges megállapítása érdekében köteles tárgyalásokat kezdeni azon WTO-tagokkal, amelyek Horvátország engedményes listái vonatkozásában tárgyalási joggal rendelkeznek. Ilyen kiigazítást abban az esetben kell végezni, ha az EU külső vámtarifarendszerének átvételéből eredően a vámtarifaszint emelkedésének mértéke meghaladja a csatlakozó ország által a WTO-ban vállalt szintet.

Ez a helyzet állt elő Horvátország és Új-Zéland között, különösen egyes húsok importjával kapcsolatban, amelyek esetében az uniós tarifák magasabbak, mint a Horvátország által csatlakozása előtt megállapítottak. Az elfogadott kompenzációnak arányosnak kell lennie az érintett termékekkel. Több hasonló megállapodás született, köztük például Brazíliával, amelyhez az Európai Parlament 2017. március 15-én adta egyetértését.

Az Új-Zélanddal folytatott tárgyalások eredményeképpen levélváltás formájában megállapodástervezet jött létre, amelyet 2017. május 18-án parafáltak és 2018. március 13-án írtak alá.

A megállapodás eredményei az alábbiak:

1. Az EU „szarvasmarhafélék húsa fagyasztva – élelmezési célra alkalmas szarvasmarhaféle vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva” vámkontingensén belül a vámkontingens 1 875 tonnával bővül a jelenlegi 20 %-os (kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó) vámtétel megtartása mellett (vámtarifaszámok: 0202 és 0206 29 91). Az új vámkontingens 54 875 tonna;

2. Az EU „Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva” (vámtarifaszám: 0204) vámkontingensén belül Új-Zélandnak megítélt vámkontingens 135 tonnával (hasított test súlya) bővül a jelenlegi 0 %-os vámtarifa megtartása mellett. Az új vámkontingens Új-Zéland számára 228 389 tonna.

Az előadó ezeket a bővítéseket megfelelőnek tartja. Továbbá, mivel Új-Zéland jelenleg nem használja fel teljes mértékben vámkontingenseit, a bővítés közvetlen hatása valószínűleg rendkívül korlátozott lesz.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek egyetértését kell adnia a megállapodás megkötéséhez.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozó, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás

Hivatkozások

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

16.4.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

21.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Benyújtás dátuma

25.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 28.Jogi nyilatkozat