Procedure : 2017/0137(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0220/2018

Ingediende teksten :

A8-0220/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0287

AANBEVELING     ***
PDF 365kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Daniel Caspary

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10670/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (10672/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0121/2018),

–  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0220/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Nieuw-Zeeland.


TOELICHTING

Onderhavige overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland is tot stand gekomen na onderhandelingen ten gevolge van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. Met de toetreding van Kroatië heeft de Europese Unie haar douane-unie uitgebreid. Uit hoofde van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994) moet de EU bijgevolg onderhandelingen openen met WTO-leden die onderhandelingsrechten hebben met betrekking tot de tarievenlijst van Kroatië om uiteindelijk tot overeenstemming te komen over een compenserende regeling. Een dergelijke aanpassing is nodig indien de toepassing van het buitentarief van de EU leidt tot een tarief dat hoger is dan het niveau waarop het toetredende land zijn tarief bij de WTO heeft geconsolideerd.

Dit was het geval voor de handel tussen Kroatië en Nieuw-Zeeland, in het bijzonder in verband met de invoer van bepaalde vleessoorten, waarvoor de EU-tarieven hoger liggen dan de tarieven die door Kroatië waren vastgesteld voor de toetreding van het land tot de EU. De overeengekomen compensatie heeft als doel proportioneel te zijn voor de betrokken producten. Een vergelijkbare overeenkomst is bijvoorbeeld met Brazilië gesloten, waaraan het Europees Parlement zijn goedkeuring heeft gehecht op 15 maart 2017.

De onderhandelingen met Nieuw-Zeeland hebben geleid tot een ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling die op 18 mei 2017 is begonnen en op 13 maart 2018 is ondertekend.

De resultaten van de overeenkomst zijn:

1. toevoeging van 1 875 ton aan het EU-tariefcontingent voor "vlees van runderen, bevroren — eetbare slachtafvallen van runderen, zonder been, bevroren" (tariefposten 0202 en 0206.29.91), en behoud van het huidige recht van 20 % binnen het contingent. Het nieuwe tariefcontingent bedraagt 54 875 ton;

2. toevoeging van 135 ton geslacht gewicht aan het aan Nieuw-Zeeland toegewezen EU-tariefcontingent voor "vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren" (tariefpost 0204), en behoud van het huidige recht van 0 %. Het nieuwe tariefcontingent voor Nieuw-Zeeland bedraagt 228 389 ton.

De rapporteur acht deze verhogingen gepast. Bovendien, aangezien Nieuw-Zeeland momenteel zijn tariefcontingenten niet volledig benut, zullen de onmiddellijke gevolgen van de verhogingen waarschijnlijk zeer beperkt zijn.

De rapporteur is van mening dat het Europees Parlement zijn goedkeuring dient te hechten aan de sluiting van de overeenkomst.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

Document- en procedurenummers

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

19.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

16.4.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Datum goedkeuring

21.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Datum indiening

25.6.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling