Procedură : 2017/0137(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0220/2018

Texte depuse :

A8-0220/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0287

RECOMANDARE     ***
PDF 513kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Daniel Caspary

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10670/2017),

–  având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (10672/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0121/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0220/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Noii Zeelande.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul aflat în vigoare dintre UE și Noua Zeelandă a fost negociat după aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Odată cu aderarea Croației, Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală. Prin urmare, Uniunea Europeană a fost obligată, conform normelor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) [articolul XXIV alineatul (6) din GATT 1994], să deschidă negocieri cu membrii OMC care au drepturi de negociere în ceea ce privește tarifele vamale ale Croației pentru a ajunge în cele din urmă la un acord referitor la o ajustare compensatorie. O astfel de ajustare este necesară în cazul în care adoptarea regimului tarifar extern al UE duce la creșterea tarifelor peste nivelul pe care țara aflată în curs de aderare s-a angajat să îl respecte în cadrul OMC.

Acest lucru este valabil pentru comerțul dintre Croația și Noua Zeelandă, îndeosebi în ceea ce privește importul de anumite tipuri de carne pentru care tarifele UE sunt mai mari decât cele practicate de Croația înainte de aderare. Compensația care face obiectul negocierilor urmează să fie proporțională pentru produsele afectate. Acorduri similare au fost încheiate, de exemplu, cu Brazilia, pe care Parlamentul European le-a aprobat la 15 martie 2017.

Negocierile cu Noua Zeelandă au dus la întocmirea unui proiect de acord sub forma unui schimb de scrisori, care a fost parafat la 18 mai 2017 și semnat la 13 martie 2018.

Rezultatele acordului sunt după cum urmează:

1. se adaugă 1 875 de tone la contingentul tarifar UE „Carne de animale din specia bovine, congelată – organe comestibile de animale din specia bovine, congelate”, pozițiile tarifare 0202 și 0206.29.91, menținându-se rata actuală aplicabilă în cadrul contingentului de 20%. Noul contingent tarifar este de 54 875 de tone;

2. se adaugă 135 de tone (greutate carcasă) la atribuirea pentru Noua Zeelandă în cadrul contingentului tarifar UE „Carne de animale din specia ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată”, poziția tarifară 0204, menținându-se rata actuală aplicabilă în cadrul contingentului de 0%. Noul contingent tarifar alocat Noii Zeelande este de 228 389 de tone.

Raportorul consideră că aceste majorări sunt adecvate. De asemenea, întrucât în prezent Noua Zeelandă nu utilizează integral contingentul tarifar ce îi este alocat, efectul imediat al acestor majorări va fi, probabil, foarte redus.

Raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să aprobe încheierea acordului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

Referințe

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Data sesizării

19.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

16.4.2018

 

 

 

Raportor

       Data numirii

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Examinare în comisie

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Data adoptării

21.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Membri supleanți prezenți la votul final

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Data depunerii

25.6.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 28 iunie 2018Notă juridică