Postup : 2017/0137(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0220/2018

Predkladané texty :

A8-0220/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0287

ODPORÚČANIE     ***
PDF 518kWORD 49k
25.6.2018
PE 620.814v02-00 A8-0220/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Daniel Caspary

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10670/2017),

–  so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (10672/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0121/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0220/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Novému Zélandu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom bola prerokovaná v nadväznosti na pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii. Pristúpením Chorvátskej republiky sa rozšírila colná únia Európskej únie. V dôsledku toho sa od EÚ podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (článok XXIV:6 dohody GATT 1994) požaduje, aby začala rokovania s členmi WTO, ktorí majú právo rokovať v súvislosti s listinou colných sadzieb Chorvátska, aby sa nakoniec dohodlo kompenzačné vyrovnanie. Takéto vyrovnanie je náležité, ak prijatie vonkajšieho colného režimu EÚ vedie k zvýšeniu ciel nad úroveň, ku ktorej sa pristupujúci štát zaviazal v rámci WTO.

Tak to bolo v prípade obchodu medzi Chorvátskom a Novým Zélandom, najmä v súvislosti s dovozom určitých druhov mäsa, u ktorých sú colné sadzby EÚ vyššie ako sadzby stanovené Chorvátskom pred jeho pristúpením. Dohodnutá kompenzácia má byť pre dotknuté výrobky primeraná. Podobné dohody sa dosiahli v prípade Brazílie, s ktorými Európsky parlament udelil súhlas 15. marca 2017.

Výsledkom rokovaní s Novým Zélandom je návrh dohody vo forme výmeny listov, ktorá bola parafovaná 18. mája 2017 a podpísaná 13. marca 2018.

Výsledky dohody možno zhrnúť takto:

1. Zvýšenie colnej kvóty EÚ „mäso z hovädzích zvierat, mrazené, jedlé droby z hovädzích zvierat, mrazené“, čísla colných položiek 0202 a 0206 29 91, o 1 875 ton, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty 20 %. Nová colná kvóta bude 54 875 ton.

2. Zvýšenie colnej kvóty EÚ „mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené“, číslo colnej položky 0204, pridelenej Novému Zélandu o 135 ton (jatočná hmotnosť), pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 0 %. Nová colná kvóta pridelená Novému Zélandu bude 228 389 ton.

Spravodajca považuje toto zvýšenie za primerané. Okrem toho keďže Nový Zéland v súčasnosti v plnej miere nevyužíva svoje colné kvóty, bezprostredný vplyv zvýšení bude pravdepodobne veľmi obmedzený.

Spravodajca sa domnieva, že Európsky parlament by mal udeliť súhlas s uzatvorením tejto dohody.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

Referenčné čísla

10670/2017 – C8-0121/2018 – COM(2017)03332017/0137(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

19.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

16.4.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Daniel Caspary

10.7.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.5.2018

21.6.2018

 

 

Dátum prijatia

21.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster

Dátum predloženia

25.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 28. júna 2018Právne oznámenie