Postup : 2010/0310(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0222/2018

Předložené texty :

A8-0222/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0285

DOPORUČENÍ     ***
PDF 524kWORD 54k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Tokia Saïfi

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10209/1/2012),

–  s ohledem na návrh dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (5784/2/2011 a 8318/2012),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 91, 100, 207, 209 and čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0038/2018),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 17. ledna 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na změnu právního základu v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 2014(2),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne [XX/XX/2018] o návrhu rozhodnutí(3),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0222/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Irácké republiky.

(1)

Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 301.

(2)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 2014, Komise v. Rada, o Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Filipínskou republikou, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Přijaté texty, P[8_TA-PROV(2018)0000].


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem

Referenční údaje

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

13.7.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

28.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

23.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

2

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Datum předložení

26.6.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 28. června 2018Právní upozornění