Menetlus : 2010/0310(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0222/2018

Esitatud tekstid :

A8-0222/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0285

SOOVITUS     ***
PDF 436kWORD 57k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Väliskomisjon

Raportöör: Tokia Saïfi

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10209/1/2012),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu eelnõu (5784/2/2011 ja 8318/2012),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 91, 100, 207 ja 209 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0038/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2013. aasta seisukohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta(1),

–  võttes arvesse õigusliku aluse muutmist pärast Euroopa Kohtu 11. juuni 2014. aasta otsust(2),

–  võttes arvesse oma XX/XX/2018. aasta muud kui seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8-0222/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Iraagi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 440, 30.12.2015, lk 301.

(2)

Euroopa Kohtu 11. juuni 2014. aasta otsus kohtuasjas komisjon vs. nõukogu, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Filipiinide Vabariigi vahelist partnerluse ja koostöö raamlepingut (C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903).

(3)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA-PROV(2018)0000].


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping

Viited

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

13.7.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

28.2.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.4.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

2

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Esitamise kuupäev

26.6.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 29. juuni 2018Õigusalane teave