Nós Imeachta : 2010/0310(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0222/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0222/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 04/07/2018 - 6.5

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0285

MOLADH     ***
PDF 373kWORD 52k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hIaráice, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Rapóirtéir: Tokia Saïfi

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hIaráice, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (10209/1/2012),

–  ag féachaint don dréacht-chomhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hIaráice, den pháirt eile (5784/2/2011 agus 8318/2012),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 92, Airteagal 100, Airteagal 207, Airteagal 209 agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0038/2018),

–  ag féachaint do sheasamh Pharlaimint na hEorpa an 17 Eanáir 2013 maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hIaráice, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích(1),

–  ag féachaint d’athrú an bhunúis dlí tar éis breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 11 Meitheamh 2014(2),

–  ag féachaint dá rún neamhreachtach an [XX/XX/2018] maidir leis an dréachtchinneadh(3),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A8-0222/2018),

1.  Ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht na hIaráice.

(1)

IO C 440, 30.12.2015, lch. 301.

(2)

Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 11 Meitheamh 2014, An Coimisiún v An Chomhairle, maidir leis an gCreat-Chomhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhair idir an tAontas Eorpach agus na hOileáin Fhilipíneacha, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Téacsanna a glacadh, P[8_TA-PROV(2018)0000].


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú um Chompháirtíocht agus um Chomhar idir AE agus an Iaráic

Tagairtí

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

13.7.2012

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

28.2.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Pléite sa choiste

23.4.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

20.6.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

52

2

6

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Dáta don chur síos

26.6.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Meitheamh 2018Fógra dlíthiúil