Eljárás : 2010/0310(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0222/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0222/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0285

AJÁNLÁS     ***
PDF 487kWORD 54k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: Tokia Saïfi

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10209/1/2012),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás tervezetére (5784/2/2011 és 8318/2012),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikkével, 207. cikkével, 209. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0038/2018),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről szóló 2013. január 17-i álláspontjára(1),

–  tekintettel a jogalapnak az Európai Bíróság 2014. június 11-i ítélete(2) nyomán történő megváltozására,

–  tekintettel a határozatra irányuló tervezetről szóló, [2018.xx.xx-i] nem jogalkotási állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0222/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Iraki Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL C 440., 2015.12.30., 301. o.

(2)

Az Európai Bíróság által a C-377/12. számú, Bizottság kontra Tanácsa ügybe 2014. június 11-én hozott ítélet az Európai Unió és a Fülöp‑szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásról, ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Elfogadott szövegek, P[8_TA-PROV(2018)0000].


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás

Hivatkozások

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

13.7.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

28.2.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.4.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

2

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Benyújtás dátuma

26.6.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. június 29.Jogi nyilatkozat