Procedūra : 2010/0310(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0222/2018

Pateikti tekstai :

A8-0222/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0285

REKOMENDACIJA     ***
PDF 659kWORD 54k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Tokia Saïfi

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10209/1/2012),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (5784/2/2011 ir 8318/2012),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91, 100, 207, 209 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0038/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 17 d. poziciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto(1),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismui priėmus sprendimą pasikeitė teisinis pagrindas(2),

–  atsižvelgdamas į savo [2018 m. XX XX d.] ne teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0222/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Irako Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL C 440, 2015 12 30, p. 301.

(2)

2014 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Tarybą, dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo, C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA-PROV(2018)0000].


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

13.7.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

28.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

23.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

2

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Pateikimo data

26.6.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. birželio 27 d.Teisinis pranešimas