Procedūra : 2010/0310(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0222/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0222/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0285

IETEIKUMS     ***
PDF 665kWORD 54k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu Starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses,

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Ārlietu komiteja

Referente: Tokia Saïfi

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu Starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses,

(COM10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10209/1/2012),

–  ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (5784/2/2011 un 8318/2012),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. pantu, 207. pantu, 209. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0038/2018),

–  ņemot vērā tā 2013. gada 17. janvāra nostāju attiecībā uz priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu Starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses(1),

–  ņemot vērā juridiskā pamata izmaiņas pēc 2014. gada 11. jūnija Tiesas sprieduma(2),

–  ņemot vērā [2018. gada ..] nenormatīvo rezolūciju par lēmuma projektu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A8-0222/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Irākas Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

OV C 440, 30.12.2015., 301. lpp.

(2)

Tiesas 2014. gada 11. jūnija spriedums, Eiropas Komisija pret Eiropas Savienības Padomi, par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republiku, C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Pieņemtie teksti, P[8_TA-PROV(2018)0000].


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

ES un Irākas Partnerības un sadarbības nolīgums

Atsauces

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

13.7.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

28.2.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.4.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

2

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Iesniegšanas datums

26.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. jūnijsJuridisks paziņojums