Procedură : 2010/0310(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0222/2018

Texte depuse :

A8-0222/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0285

RECOMANDARE     ***
PDF 521kWORD 51k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportoare: Tokia Saïfi

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10209/1/2012),

–  având în vedere proiectul de acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (5784/2/2011 și 8318/2012),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, al articolului 100, al articolului 207, al articolului 209 și al articolului 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0038/2018),

–  având în vedere poziția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte(1),

–  având în vedere schimbarea temeiului juridic ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 11 iunie 2014(2),

–  având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din [XX.XX.2018] referitoare la proiectul de decizie(3),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0222/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Irak.

(1)

JO C 440, 30.12.2015, p. 301.

(2)

Hotărârea din 11 iunie 2014, Comisia/Consiliul, privind acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Republica Filipine, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Texte adoptate, P[8_TA-PROV(2018)0000].


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Irak

Referințe

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Data consultării PE

13.7.2012

 

 

 

Comisie competentă

  Data anunțului în plen

AFET

28.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

  Data anunțului în plen

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Raportori

  Data numirii

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Examinare în comisie

23.4.2018

 

 

 

Data adoptării

20.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

2

6

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Data depunerii

26.6.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL


ÎN COMISIA COMPETENTĂ

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 29 iunie 2018Notă juridică