Postup : 2010/0310(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0222/2018

Predkladané texty :

A8-0222/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0285

ODPORÚČANIE     ***
PDF 525kWORD 51k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Tokia Saïfi

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10209/1/2012),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (5784/2/2011 a 8318/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 91, 100, 207, 209 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0038/2018),

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 17. januára 2013 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na zmenu právneho základu v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2014(2),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z [XX/XX/2018] o návrhu rozhodnutia(3),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0222/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Irackej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 301.

(2)

Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2014, Komisia/Rada, o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Filipínskou republikou, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Prijaté texty, P[8_TA-PROV(2018)0000].


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

Referenčné čísla

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

13.7.2012

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

28.2.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.4.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

52

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Dátum predloženia

26.6.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. júna 2018Právne oznámenie