Postopek : 2010/0310(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0222/2018

Predložena besedila :

A8-0222/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0285

PRIPOROČILO     ***
PDF 523kWORD 54k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka: Tokia Saïfi

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10209/1/2012),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (5784/2/2011 in 8318/2012),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 91, členom 100, členom 207, členom 209 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0038/2018),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 17. januarja 2013 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani(1),

–  ob upoštevanju spremembe pravne podlage po sodbi Sodišča z dne 11. junija 2014(2),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne [XX/XX/2018] o osnutku sklepa(3),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0222/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Irak.

(1)

UL C 440, 30.12.2015, str. 301.

(2)

Sodba Sodišča z dne 11. junija 2014, Komisija proti Svetu, o Okvirnem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Republiko Filipini, C-377/12, ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Sprejeta besedila, P[8_TA-PROV(2018)0000].


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom

Referenčni dokumenti

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

13.7.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

28.2.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

23.4.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

2

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Datum predložitve

26.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. junij 2018Pravno obvestilo