Förfarande : 2010/0310(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0222/2018

Ingivna texter :

A8-0222/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0285

REKOMMENDATION     ***
PDF 376kWORD 56k
26.6.2018
PE 619.399v02-00 A8-0222/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Tokia Saïfi

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10209/1/2012),

–  med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (5784/2/2011 och 8318/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100, 207, 209 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0038/2018),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 januari 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan(1),

–  med beaktande av ändringen av den rättsliga grunden till följd av domstolens dom av den 11 juni 2014(2),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den [XX/XX/2018] om utkastet till beslut(3),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0222/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Irak.

(1)

EUT C 440, 30.12.2015, s. 301.

(2)

Domstolens dom av den 11 juni 2014, kommissionen mot rådet, om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinerna, C-377/12,ECLI: EU:C:2014:1903.

(3)

Antagna texter från detta sammanträde, P[8_TA-PROV(0000)0000].


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak

Referensnummer

10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 10209/2012 – C7-0189/2012 – COM(2010)06382010/0310(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

13.7.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

28.2.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

28.2.2018

INTA

28.2.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

20.3.2018

INTA

21.3.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Behandling i utskott

23.4.2018

 

 

 

Antagande

20.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Ingivande

26.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

52

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 juni 2018Rättsligt meddelande