Процедура : 2017/2007(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0223/2018

Внесени текстове :

A8-0223/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 22
CRE 02/07/2018 - 22

Гласувания :

PV 03/07/2018 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0274

ДОКЛАД     
PDF 625kWORD 63k
26.6.2018
PE 618.019v03-00 A8-0223/2018

относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност

(2017/2007(INI))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Жоел Бержерон

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност

(2017/2007(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(1),

–  като взе предвид Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стокa(2),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „С поглед към бъдещето. Триизмерният печат като инструмент за укрепване на европейската икономика“(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Балансирана система за осигуряване на прилагането на правата върху интелектуална собственост, отговаряща на днешните предизвикателства пред обществото“ (COM(2017) 0707),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 ноември 2017 г., „озаглавено Насоки относно определени аспекти на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на права върху интелектуалната собственост“ (COM(2017/0708),

–  като взе предвид документа за размисъл на Комисията от 10 май 2017 г. относно извличането на ползите от глобализацията (COM(2017)0240),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0223/2018),

А.  като има предвид, че триизмерният (3D) печат стана достъпен за широката общественост с пускането на пазара на триизмерни принтери, предназначени за физически лица, и с появата на пазара на нови участници, които предлагат едновременно цифрови модели и услуги за триизмерен печат;

Б.  като има предвид, че триизмерният печат се счита за една най-значимите технологии, по отношение на които Европа може да играе водеща роля; като има предвид, че Комисията отчита предимствата на триизмерния печат, като спонсорира 21 проекта, основани на тази технология, по линия на „Хоризонт 2020“ в периода между 2014 и 2016 г.

В.  като има предвид, че на експериментално равнище триизмерният печат датира от 60-те години на миналия век и че първоначално разработена в Съединените щати, тази технология започва да навлиза в промишления свят от началото на 80-те години на миналия век;

Г.  като има предвид, че пазарът на триизмерни принтери е сектор, който отбелязва бърз растеж, и се очаква това да продължи и през следващите години;

Д.  като има предвид обаче, че развитието на споделени работни пространства за триизмерен печат, по-често наричани „fablab“, както и това на отдалечени печатни услуги, понякога съчетани с онлайн платформа за обмен на триизмерни файлове, дава възможност на всеки да отпечата предмет в триизмерен формат с много по-високо качество от това, което може да постигне с машина от нисък клас;

Е.  като има предвид, че триизмерният печат има голям потенциал за преобразуване на веригите за доставки в производството, което може да помогне на Европа да увеличи равнищата на производство; като има предвид, че прилагането на тази технология предлага нови възможности за стопанско развитие и иновации;

Ж.  като има предвид, че ЕС постави триизмерния печат сред приоритетните технологични области; като има предвид, че в неотдавнашния си документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията Комисията го нарежда сред основните фактори, които ще доведат до промишлени трансформации;

З.  като има предвид, че Комисията посочи триизмерния печат като приоритетна област на действие, предлагаща значителен икономически потенциал, по-специално за малките иновативни предприятия; като има предвид, че вече много държави са признали трансформиращия потенциал на триизмерния печат и са пристъпили към приемане, макар и неравномерно, на различни стратегии за създаване на стопанска и технологична екосистема, благоприятстваща неговото развитие;

И.  като има предвид, че за момента създаването на прототипи все още представлява по-голямата част от производството на триизмерни печатни материали; като има предвид, че някои сектори от години вече използват крайни изделия и че този пазар продължава да расте с относително бързи темпове; като има предвид, че все по-голяма част от триизмерните печатни материали вече са изделия, готови за употреба или за пускане на пазара, а не само прототипи;

Й.  като има предвид, че потенциалните предимства на триизмерния печат за иновативните предприятия са многобройни; като има предвид по-конкретно, че триизмерният печат дава възможност да се намалят общите разходи при разработването, проектирането и изпитването на нови продукти или при усъвършенстването на съществуващи такива;

К.  като има предвид, че триизмерният печат придобива все по-широко разпространение в обществото, по-специално в областта на образованието, в гражданските форуми и форумите за стартиращи предприятия, като например „креативни пространства“, както и в сферата на личния живот;

Л.  като има предвид, че триизмерният печат става по-прост и по-достъпен за всички; като има предвид, че се очаква в кратки срокове да намалеят значително ограниченията по отношение на разрешените за използване материали, бързината и потреблението на суровини, както и на енергия;

М.  като има предвид, че по-голямата част от високотехнологичните сектори вече използват тази технология, че възможностите за използване на триизмерния печат са нараснали значително в много области, че очакванията са високи в много области, например в областта на медицината (от регенеративната медицина до производството на протези), аеронавтиката, космическата промишленост, автомобилостроенето, домакинските електроуреди, строителството, археологическите проучвания, архитектурата, машинното инженерство, развлекателната индустрия, както и при проектирането;

Н.  като има предвид, че липсата на правила ограничава използването на триизмерния печат в ключови сектори на промишлеността, като например космическата промишленост и медицината/стоматологията, както и че регулирането на използването на триизмерни принтери ще спомогне за по-голяма степен на използване на технологиите и ще предостави възможности за научноизследователска и развойна дейност;

О.  като има предвид, че в посоченото по-горе становище на Европейския икономически и социален комитет се заявява, че с възможностите, които предоставя цифровата революция, и „като използва правилната модерна производствена технология, Европа може да върне обратно производството си от районите с по-ниско заплащане, за да се стимулират иновациите и да се постигне устойчив растеж в ЕС“;

П.  като има предвид, че триизмерният печат би намалил както транспортните разходи, така и емисиите на CO2;

Р.  като има предвид, че технологията за триизмерен печат се очаква да създаде повече нови работни места, които в някои случаи са по-малко трудни физически и по-малко опасни (техници по поддръжка, инженери, проектанти и др.), и като има предвид, че създаването на нови технически длъжности (например оператори на триизмерни принтери) ще доведе до появата на нови отговорности и секторът на триизмерния печат ще трябва да осигурява подходящи курсове за обучение, така че техниците да бъдат на едно и също ниво с това на техните колеги от традиционното производство; като има предвид, че технологията за триизмерен печат ще намали и разходите за производство и съхранение (производство с малък обем, персонализирани продукти и т.н.); като има предвид, че при все това спадът на заетостта в производството ще окаже сериозно въздействие върху икономиката на държавите, които разчитат в голяма степен на нискоквалифицирани работни места;

С.  като има предвид, че все още не може да се изчисли точното икономическо въздействие, което ще предизвика развитието на триизмерното производство в държавите членки;

Т.  като има предвид, че триизмерният печат би могъл да позволи на потребителите да реагират на планираното остаряване чрез възможността да изработват сами резервни части за електродомакински уреди, чийто жизнен цикъл става все по-кратък;

У.  като има предвид, че технологията за триизмерен печат може да породи специфични правни и етични опасения относно всички области на правото върху интелектуалната собственост, като авторското право, патентите, дизайните, триизмерните търговски марки и дори географските указания, а така също и при гражданската отговорност, и че тези опасения също попадат в обхвата на компетентност на комисията по правни въпроси към Парламента;

Ф.  като има предвид, че с новите технологии могат да се сканират предмети или лица и да се създават цифрови файлове, които по-късно да бъдат отпечатани в триизмерен формат, а това може да засегне правата върху изображението и правото на неприкосновеност на личния живот;

Х.  като има предвид, че технологията за триизмерен печат също така може да породи опасения, свързани със сигурността и най-вече с киберсигурността, по-специално по отношение на производството на оръжия, взривни вещества и наркотици и всякакви други опасни предмети, и че следва да бъдем особено бдителни по отношение на този вид производство;

Ц.  като има предвид, че от гледна точка на авторското право следва да се правят някои полезни разграничения: например между употребата на печата в домашни условия за лично ползване и печата за търговска употреба, а също така и услугите между предприятия и между предприятия и потребители;

Ч.  като има предвид, че френският висш съвет по литературна и художествена собственост е заявил в един доклад, посветен на триизмерния печат и авторското право, че „към настоящия момент демократизацията на триизмерния печат не изглежда да създава сериозен проблем с нарушаването на авторските права“; като има предвид, че той обаче признава, че „риск от фалшифициране съществува главно при произведенията на пластичното изкуство“;

Ш.  като има предвид, че няколкото примера, които могат да бъдат предвидени в момента, вероятно ще станат по-сложни с развитието на технологията; като има предвид, че те повдигат въпроса какво трябва да се направи за справяне с възможността за фалшифициране чрез използването на технологиите за триизмерен печат;

Щ.  като има предвид, че чрез процесите, които използва, триизмерният печат води до това, което индустрията описва като вид „разделяне на акта на създаване“, доколкото произведението може да се разпространява в цифров вид, преди да приеме физическа форма, което улеснява копирането му и усложнява борбата срещу фалшифицирането;

АА.  като има предвид, в заключение, че правните експерти считат, че тъй като триизмерният печат не нарушава принципно правата върху интелектуалната собственост, създаденият файл може да се счита за произведение, и като има предвид, че ако е така, той следва да бъде защитен като произведение; като има предвид, че в краткосрочен и средносрочен план и с оглед на борбата с фалшифицирането основното предизвикателство ще бъде по-тясното включване на професионалните посредници в защитата на авторското право;

АБ.  като има предвид, че въпреки че развитието на триизмерния печат позволява промишлено производство, следва да се проучи необходимостта от създаване на колективна правна защита с цел да се предоставят обезщетения за засегнатите потребители;

АВ.  като има предвид, че въздействието на триизмерния печат върху правата на потребителите и върху потребителското право като цяло следва да бъде внимателно проучено в контекста на директивата, по която в момента се водят преговори, относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание;

АГ.  като има предвид, че следва да се припомни, че противно на опасенията на някои участници, не всяко производство на предмети чрез триизмерен печат автоматично се приема за незаконосъобразно или нарушава правата на трета страна, и не всички участници в сектора се стремят да реализират печалба от продажбата на фалшифицирани стоки; като има предвид обаче, че лесно могат да бъдат произведени фалшифицирани продукти;

АД.  като има предвид, че Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, обхваща всички договори; следва да се отбележи, че като се аргументира, наред с другото, с напредъка в областта на триизмерния печат, Комисията започна обществена консултация с цел да оцени дали тази директива съответства на поставените цели във връзка с новото технологично развитие;

АЕ.  като има предвид, че правилата за общата отговорност включват също отговорността на междинните доставчици на услуги, предвидена в членове 12 – 14 от Директивата за електронна търговия; въпреки това следва да се предвиди специфичен режим на отговорност за вреди, причинени от обект, създаден с помощта на технологията за триизмерен печат, тъй като големият брой участници и сложният процес, използван за създаване на крайния продукт, често затрудняват пострадалите да идентифицират отговорното лице; като има предвид, че отговорността би могла да се носи от създателя или продавача на 3D файла, от производителя на триизмерния принтер, производителя на софтуера, управляващ триизмерния принтер, доставчика на използвания материал или лицето, създаващо самия предмет, в зависимост от произхода на дефекта;

АЖ.  като има предвид, че що се отнася до специфичното използване на триизмерния печат в търговската рамка, правилата за отговорност се определят от договорните отношения между заинтересованите страни;

АЗ.  като има предвид, че всички елементи на технологията за допълнително производство следва да изпълняват определени изисквания и бъдат сертифицирани, за да се гарантира, че производството на възпроизводими качествени елементи е възможно; като има предвид, че сертифицирането се оказва сложно поради многобройните преобразувания на машините, материалите и процесите, както и липсата на база данни; като има предвид, че следователно ще бъде необходимо да се изработят правила, за да се даде възможност за по-бързо и икономически по-ефективно сертифициране на всички материали, процеси и продукти;

АИ.  като има предвид, че триизмерният печат играе определена роля за намаляване на потреблението на енергия и природни ресурси за целите на борбата с изменението на климата; като има предвид, че употребата на триизмерния печат би свела до минимум отпадъците в производствения процес и би удължила живота на потребителските продукти чрез осигуряване на възможност за производство на резервни части на равнище потребители;

1.  подчертава, че за да се предвидят проблемите, свързани с гражданската отговорност или с нарушения на интелектуалната собственост, които триизмерният печат би могъл да породи в бъдеще, може да се наложи ЕС да приеме ново законодателство и да адаптира съществуващите закони към конкретния случай на триизмерните технологии, като вземе предвид решенията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и съответната съдебна практика на съдилищата на ЕС и на държавите членки и след извършване на подробна оценка на въздействието, която оценява всички варианти на политиката; подчертава, че при всички случаи при законодателната реакция трябва да се избягва дублиране на съществуващите правила и да се вземат предвид проекти, които вече са в ход, по-специално законодателството, свързано с авторските права, понастоящем приложими за двуизмерния печат; добавя, че е необходимо законът да съпровожда и насърчава иновациите, без да се превръща в спирачка или ограничение;

2.  отбелязва, че следователно е необходима бдителност по определени въпроси като криптирането и защитата на файловете, за да се предотврати незаконното изтегляне и възпроизвеждане на тези защитени файлове или предмети, както и възпроизвеждането на незаконни предмети;

3.  счита, че в сектора на триизмерния печат очевидно следва да се подхожда с внимание, особено по отношение на качеството на печатните продукти и възможните опасности, които те могат да представляват за ползвателите или потребителите, и че следва да се разгледа възможността за включване на средства за идентификация и проследяване, така че да се гарантира проследяемостта на продуктите, както и да се улесни наблюдението на по-нататъшната им употреба за търговски и нетърговски цели; счита, че при разработването на тези средства би било полезно да се установи тясно сътрудничество между притежателите на права и производителите на триизмерни материали; счита също, че това би позволило да се гарантира проследяемостта на създадените предмети и да се намали фалшифицирането;

4.  отбелязва, че контролът върху законното възпроизвеждане чрез триизмерен печат на предмети, защитени с авторско право, би могъл при необходимост да бъде улеснен от правни решения, като например систематично поставяне от доставчиците на цифрови и 3D услуги на бележка относно необходимостта от зачитане на интелектуалната собственост; подчертава в този контекст важността на елементите, които ще позволят проследяването на предмети, създадени чрез триизмерен печат; подчертава, че ако едно триизмерно копие представлява копие за лично ползване, се прилагат националните законодателства, уреждащи изключението за възпроизвеждане за лично ползване, включително режимите за обезщетение или възстановяване;

5.  посочва, че е необходимо да се повиши осведомеността на обществото, за да се защитят правата върху интелектуалната собственост в областта на триизмерния печат, а също така и по отношение на нарушенията, свързани с промишлени образци, търговски марки и патентни права;

6.  подчертава обаче, че биха могли да се проучат допълнително някои технически решения, които все още не са достатъчно развити, като например създаването на бази данни с криптирани и защитени файлове, проектирането на принтери, свързани и оборудвани със система, способна да управлява правата на интелектуалната собственост, или насърчаването на сътрудничество между производителите и платформите за предоставяне на надеждни файлове на специалистите и на потребителите; освен това подчертава, че независимо кои от тези мерки бъдат приети, тяхното изпълнение следва да не оказва свързано с разходи въздействие върху дейността, която вече се осъществява от участниците на пазара;

7.  отбелязва, че на този етап нито един от тези начини не е напълно задоволителен сам по себе си;

8.  изразява съжаление, че Комисията не преразгледа Директива 2004/48/ЕО и вместо това се ограничи с представяне на необвързващи насоки, без да предостави разяснения по конкретни въпроси, свързани с технологията на триизмерния печат; при все това приветства мерките, обявени от Комисията на 29 ноември 2017 г. за засилване на защитата на интелектуалната собственост;

9.  отбелязва, че правата върху интелектуалната собственост по отношение на елементите от технологията за триизмерен печат са определени и следва въпросът за начина на тяхното спазване;

10.  призовава Комисията да вземе предвид по един всеобхватен начин всички аспекти на технологията за триизмерен печат при изпълнението на мерките, посочени в нейното съобщение (COM(2017) 0707), без обаче да дублира вече съществуващите приложими мерки; подчертава, че е важно в това начинание да бъдат включени всички заинтересовани лица, включително МСП и потребителите;

11.  призовава Комисията да разгледа внимателно въпросите за гражданската отговорност, касаещи технологиите за триизмерен печат, включително когато оценява прилагането на Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стокa;

12.  призовава Комисията да проучи възможността за създаване на режим за гражданска отговорност за вреди, които не са обхванати от Директива 85/374/ЕИО;

13.  посочва, че технологията за триизмерен печат има множество икономически предимства за ЕС, тъй като предлага възможности за персонализиране, отговарящи конкретно на търсенето на европейските потребители, и че тя би позволила преместването обратно на производствени дейности и така би спомогнала за създаването на нови, по-малко трудни физически и по-малко опасни работни места;

14.  призовава Комисията да определи точно различните задължения, като посочи участниците в изработването на един предмет в триизмерна форма: създател и доставчик на софтуер, производител на триизмерен принтер, доставчик на суровини, печатар на предмета, както и всеки друг посредник, който взема участие в изработването на предмета;

15.  насочва вниманието към евентуалните последици от новите форми на предлагане на пазара, по подобие на формите от типа „направи си сам“, където не се доставя крайният продукт, а само възможността за сваляне на софтуера и на спецификациите за печат;

16.  подчертава важността на изработването на съгласувана законова рамка, която да гарантира плавен преход и правна сигурност за потребителите и за предприятията с цел да се насърчава иновацията в ЕС;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на държавите членки.

(1)

OВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 16.

(2)

OВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.

(3)

ОВ C 332, 8.10.2015 г., стр. 36.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Триизмерният печат (или „3D печатът“) се появява в експериментален вид през 60-те години на миналия век. Първоначално разработена в Съединените щати, тази технология започва да навлиза в промишления свят от началото на 80-те години на миналия век.

Развитието на триизмерния печат започва по едно и също време с пускането на триизмерните принтери на пазара и с появата на участници, готови да предлагат едновременно цифрови модели и услуги за триизмерен печат.

Триизмерният печат всъщност е общ термин, който обхваща няколко вида технологии, позволяващи изработването от различни материали на физически предмети от цифров файл с помощта на триизмерен принтер. Първоначално замислено за създаване на прототипи, това предназначение все още представлява най-голямата част от пазара на триизмерната технология.

Въвеждането на пазара на триизмерни принтери за физически лица направи този пазар достъпен за широката общественост, но делът му е и се очаква да остане незначителен в средносрочен план предвид ограничените материали, достъпни за потребителите: днес 99% от отпечатаните предмети се изработват от едни и същи материали: пластмаса, смола и метал. Едно от големите предизвикателства в сектора на триизмерните технологии ще бъде съчетаването на няколко материала.

От друга страна, развитието на отдалечени печатни услуги, понякога съчетани с онлайн платформа за обмен на триизмерни файлове, дава възможност на всеки да отпечата предмет в триизмерен формат с много по-високо качество от това, което може да постигне с машина от нисък клас. Разпространението на триизмерните принтери в учебните заведения и в споделените работни пространства („fablabs“) също насърчава всеобщ достъп до тази технология. Понастоящем до тази технология прибягват по-голямата част от високотехнологичните сектори, тъй като нейното използване оказва положително въздействие върху иновациите и върху околната среда.

Очакванията вече са високи в сектора на медицината, където тази технология би могла да има приложения при производството на протези, зъбни импланти, човешка кожа и дори органи („биопечат“), например бъбреци. Но също така и в космическия сектор, за който създаването на по-леки компоненти позволява намаляване на разхода на гориво, спестяване на пари и опазване на околната среда: понастоящем „Еърбъс“ разполага с експериментален самолет с поне 1 000 компонента, изработени с триизмерен печат. Производството на резервни части в автомобилната промишленост и производството на играчки и домакински електроуреди също са засегнати в голяма степен от развитието на тази технология. И накрая, триизмерният печат и триизмерните скенери се използват все повече в музеите – за възстановяване на исторически предмети и за изследвания, по-специално в археологията.

ЕС постави технологията за триизмерния печат сред своите приоритетни технологични области. В неотдавнашния си документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията (COM(2017) 240) Комисията я нарежда сред основните фактори, които ще доведат до промишлени трансформации.

Триизмерният печат, който дава възможност за производство по заявка, би могъл да осигури много предимства на предприятията: опростяване на тяхната верига на доставки, съкращаване на операциите по складиране и транспорт, намаляване на въздействието върху околната среда и на разходите за застраховка на стоки, като не забравяме за интереса, който това може да представлява за преместването на работни места.

Интелектуална собственост

Правните експерти считат, че триизмерният печат не е оказал драматично въздействие върху авторските права. Един триизмерен файл би бил считан за произведение и би бил защитен като произведение. Въпреки това е нормално да се очаква да възникнат проблеми с авторските права, когато триизмерният печат стане широко разпространен в промишлеността. Бъдещото преразглеждане на Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, обявено от Комисията за този мандат, ще бъде особено важно в тази насока, още повече ако е придружено от актове с незадължителен характер за предоставяне на информация по темата.

Изглежда обаче разумно да се прави разлика между печата в домашни условия за лично ползване и печата за търговска употреба, а също така и между услугите между предприятия и тези между предприятия и потребители.

Гражданска отговорност

Разграниченията изглеждат от значение и когато се обмислят аспектите, свързани с гражданската отговорност. Така например въпросът за отговорността за произведените стоки и за обезщетенията за вреди, причинени от дефектен файл, може да намери решението си по отношение на потребителите в членове 10 и 14 от предложението на Комисията „относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание“. От друга страна, Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, би могла да обхване всички договори.

Гражданската отговорност по принцип е нехармонизиран въпрос и е предмет на националното законодателство. Законодателството на Съюза се ограничава до по-специфични правила, като например гражданска отговорност за дефектни продукти. За пострадалите от предмет, произведен с триизмерен печат, може да е трудно да идентифицират отговорното лице. И наистина според правилата за обща отговорност като такова може да се идентифицира производителят на триизмерния принтер, производителят на софтуера, управляващ триизмерния принтер, или лицето, произвеждащо предмета. Докладчикът призовава Комисията да бъде особено бдителна по отношение на веригата от отговорности и идентификацията на техните автори, за да се определи дали общият режим на отговорност може да остане приложим или не.

От само себе си се разбира, че в сектора на триизмерния печат е необходима предпазливост. Ще са необходими наистина още много години и много експертен опит, преди да се произведе качествен продукт, който не представлява опасност за своя ползвател или потребител. За да се предвидят проблемите, свързани с отговорностите в случай на злополука или на нарушения на интелектуалната собственост, ще е необходимо да се въведат нови правни стандарти на равнището на ЕС или съществуващите такива да се адаптират конкретно към триизмерните технологии.

Към днешна дата се предлагат много възможни решения за справяне с въпросите на интелектуалната собственост и гражданската отговорност: създаване на глобална база данни за подлежащи на печат предмети с цел да се контролира триизмерното възпроизвеждане на предмети, защитени с авторско право, търсене на възможности за законово ограничаване на броя на триизмерните копия на предмети за лично ползване, за да се избегне създаването на незаконни копия, или въвеждане на данък върху триизмерния печат с цел да се компенсират вредите, понесени от притежателите на права върху интелектуалната собственост вследствие на създаването на копия за лично ползване на предмети с помощта на триизмерния печат. Само по себе си, никое от тези решения не е напълно задоволително.

Независимо каква ще бъде законодателната реакция, следва да се избягва дублиране на правила и да се вземат предвид проекти, които вече са в ход. Правото трябва да съпровожда иновациите, без да се превръща в спирачка или ограничение.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 юни 2018 г.Правна информация