Διαδικασία : 2017/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0223/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0223/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 22
CRE 02/07/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0274

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 614kWORD 66k
26.6.2018
PE 618.019v03-00 A8-0223/2018

σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης

(2017/2007(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης

(2017/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Βιώνοντας το αύριο – Η τρισδιάστατη εκτύπωση ως εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Ένα ισορροπημένο σύστημα επιβολής των ΔΔΙ που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις» (COM(2017)0707),

–  έχοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» (COM(2017/0708),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2017, για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)0240),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0223/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D) κατέστη προσιτή στο ευρύ κοινό με την εισαγωγή στην αγορά εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης που απευθύνονται σε ιδιώτες και με την έλευση στην αγορά φορέων εκμετάλλευσης που προτείνουν συγχρόνως ψηφιακά μοντέλα και υπηρεσίες εκτύπωσης 3D·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες, σε σχέση με την οποία η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τα οφέλη της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τη χρηματοδότηση 21 έργων που βασίζονται στην τεχνολογία του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μεταξύ 2014-2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πειραματικό επίπεδο, η τρισδιάστατη εκτύπωση ανάγεται στη 1960, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, αναπτυχθείσα αρχικά στις ΗΠΑ, άρχισε να διαδίδεται στον χώρο της βιομηχανίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά των εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει ραγδαία ανάπτυξη, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η ανάπτυξη των συνεργατικών χώρων τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι οποίοι αποκαλούνται συχνά «fablab», καθώς και των υπηρεσιών εκτύπωσης εξ αποστάσεως, ορισμένες φορές σε συνδυασμό με μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων 3D, δίνει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να εκτυπώσει ένα αντικείμενο σε τρισδιάστατη μορφή, το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα για τους εφευρέτες και τους κατόχους των έργων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση διαθέτει τεράστιο δυναμικό μεταβολής των αλυσίδων εφοδιασμού του κατασκευαστικού κλάδου, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να αυξήσει τα επίπεδα παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας δίνει νέες ευκαιρίες καινοτομίας και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συμπεριλάβει αυτή την τεχνολογία στους τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρεται σε αυτήν στο πρόσφατο έγγραφο προβληματισμού της για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ως έναν από τους κύριους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε βιομηχανικές μεταβολές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χαρακτήρισε την τρισδιάστατη εκτύπωση ως τομέα προτεραιότητας με σημαντικό οικονομικό δυναμικό, ιδίως για τις μικρές καινοτομούσες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης να επιφέρει μεταβολές και έχουν αρχίσει να υιοθετούν διάφορες, έστω άνισες, στρατηγικές που θα δημιουργήσουν ένα οικονομικό και τεχνολογικό οικοσύστημα ευνοϊκό για την ανάπτυξή της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία πρωτοτύπων εξακολουθεί προς το παρόν να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής σε τρισδιάστατη εκτύπωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι κλάδοι χρησιμοποιούν τελικά εξαρτήματα εδώ και αρκετά χρόνια και η αγορά των τελικών εξαρτημάτων συνεχίζει να αυξάνεται με σχετικά γρήγορο ρυθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι περισσότερο έτοιμα προς χρήση ή εμπορικά είδη από ό,τι απλά πρωτότυπα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση δίνει πολυάριθμα δυνητικά πλεονεκτήματα στις καινοτομούσες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας, συγκεκριμένα, υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση την ελάττωση του συνολικού κόστους ανάπτυξης, σχεδιασμού και δοκιμής νέων προϊόντων ή βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη στην κοινωνία, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, στα φόρουμ των πολιτών και των νέων επιχειρήσεων, όπως οι «χώροι των δημιουργών», καθώς και στην ιδιωτική σφαίρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση καθίσταται πιο απλή και πιο προσβάσιμη σε όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να επέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντική περικοπή των περιορισμών στα επιτρεπόμενα υλικά, στην ταχύτητα και στην κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι κλάδοι αιχμής χρησιμοποιούν πλέον αυτήν την τεχνολογία, ότι οι ευκαιρίες χρήσης της τρισδιάστατης εκτύπωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά, ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές σε πολλούς τομείς, όπως, π.χ., αλλά όχι περιοριστικά, στην ιατρική (από την αναγεννητική ιατρική μέχρι την κατασκευή προθέσεων), την αεροναυτική, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τις κατασκευές, την αρχαιολογική έρευνα, την αρχιτεκτονική, τη μηχανολογία, την ψυχαγωγία ή τη σχεδίαση (design)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κανόνων περιόρισε την αξιοποίηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε βασικούς κλάδους, για παράδειγμα στην αεροδιαστημική και στην ιατρική/οδοντιατρική, οπότε η ρύθμιση της χρήσης εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης θα ενισχύσει τη χρήση των τεχνολογιών και θα προσφέρει ευκαιρίες έρευνας και ανάπτυξης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, «χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προηγμένη τεχνολογία κατασκευής, η Ευρώπη θα μπορούσε να ανακτήσει την παραγωγή από περιφέρειες με χαμηλότερους μισθούς, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης στην επικράτειά της»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μείωνε τόσο τα έξοδα μεταφοράς όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία περισσότερων εξειδικευμένων νέων θέσεων απασχόλησης, λιγότερο επαχθών και λιγότερο επικίνδυνων σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως θέσεων για τεχνικούς συντήρησης, μηχανικούς, σχεδιαστές, κ.λπ.), και ότι, με τη δημιουργία νέων θέσεων τεχνικών (π.χ. χειριστών εκτυπωτών 3D) θα προκύψουν νέες ευθύνες και ο κλάδος της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα πρέπει να παρέχει κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης, ώστε οι τεχνικοί να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους συναδέλφους τους που ασχολούνται με τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης θα μειώσει επίσης το κόστος παραγωγής και αποθήκευσης (κατασκευή σε μικρές ποσότητες, εξατομικευμένη κατασκευή, κ.λπ.)· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα της κατασκευής θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομία των χωρών που βασίζονται σε μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούν να μετρηθούν σήμερα οι ακριβείς οικονομικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της βιομηχανίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης στα διάφορα κράτη μέλη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την προγραμματισμένη απαξίωση, επιτρέποντάς τους να κατασκευάζουν οι ίδιοι τα ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές των οποίων η διάρκεια ζωής είναι όλο και πιο σύντομη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να εγείρει κάποιες συγκεκριμένες ανησυχίες νομικής και δεοντολογικής φύσης, τόσο στον τομέα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα δικαιώματα δημιουργού, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο σχεδιασμός, τα τρισδιάστατα εμπορικά σήματα και οι γεωγραφικές ενδείξεις, όσο και σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη, και ότι οι ανησυχίες αυτές άπτονται επίσης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις νέες τεχνολογίες δίνεται η δυνατότητα σάρωσης αντικειμένων και προσώπων και η δημιουργία ψηφιακών αρχείων που μπορούν κατόπιν να εκτυπωθούν σε τρεις διαστάσεις, γεγονός με δυνητικές συνέπειες για τα δικαιώματα στην εικόνα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να εγείρει επίσης απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια, και ειδικότερα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή όπλων, εκρηκτικών ή ναρκωτικών ή οποιωνδήποτε άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη επαγρύπνηση σε σχέση με τα συγκεκριμένα είδη παραγωγής·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως προς το δικαίωμα του δημιουργού, θα πρέπει γίνουν κάποιες χρήσιμες διακρίσεις: για παράδειγμα, μεταξύ της εκτύπωσης κατ’ οίκον για ιδιωτική χρήση και της εκτύπωσης για εμπορική χρήση, καθώς και μεταξύ της εκτύπωσης μεταξύ επαγγελματιών και εκείνης μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Λογοτεχνικής και Καλλιτεχνικής Ιδιοκτησίας της Γαλλίας έκρινε, σε σχετική έκθεσή του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ο εκδημοκρατισμός της τρισδιάστατης εκτύπωσης δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα παραβίασης του δικαιώματος του δημιουργού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζει πως «ο κίνδυνος της παραποίησης/απομίμησης αφορά πρωτίστως τα έργα τέχνης»·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελάχιστα παραδείγματα που εξετάζονται σήμερα θα καταστούν προφανώς πιο περίπλοκα όσο εξελίσσεται η τεχνολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι γεννάται το ερώτημα, τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα απάτης μέσω της χρήσης τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση, με τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί, συνεπάγεται αυτό που η βιομηχανία έχει περιγράψει ως ένα είδος «κατάτμησης της πράξης δημιουργίας», στο μέτρο που το έργο μπορεί να κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή πριν λάβει υλική υπόσταση, γεγονός που διευκολύνει την αντιγραφή του έργου και περιπλέκει την καταπολέμηση των παραποιήσεων/απομιμήσεων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη, εν κατακλείδι, ότι οι νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι, εφόσον η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει επιφέρει θεμελιώδεις ανατροπές στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το αρχείο που δημιουργείται μπορεί να θεωρηθεί έργο και ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προστατεύεται ως τέτοιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση, και με στόχο την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η κύρια πρόκληση θα συνίσταται στην πιο στενή εμπλοκή των επαγγελματιών μεσαζόντων στην προστασία του δικαιώματος του δημιουργού·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ανάπτυξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης καθιστά δυνατή τη βιομηχανική παραγωγή, θα πρέπει να διερευνηθεί η ανάγκη συλλογικής έννομης προστασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποζημίωση των ζημιωθέντων καταναλωτών.

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της τρισδιάστατης εκτύπωσης στα δικαιώματα των καταναλωτών και γενικότερα στο δίκαιο των καταναλωτών θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά υπό το πρίσμα της υπό διαπραγμάτευση οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των συμβάσεων προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπενθυμιστεί πως, αντίθετα με τις ανησυχίες ορισμένων παραγόντων, δεν θεωρούνται όλες οι κατασκευές αντικειμένων με τρισδιάστατη εκτύπωση κατά σύστημα παράνομες ή βλαπτικές για τα δικαιώματα τρίτων, ούτε εγκαλούνται όλοι οι παράγοντες του τομέα για παραποίηση/απομίμηση με το σκεπτικό ότι επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος από την πώληση παραποιημένων αγαθών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης μπορούν να παραχθούν εύκολα·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων καλύπτει όλες τις συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, εξαιτίας ακριβώς της προόδου στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με στόχο να εκτιμηθεί κατά πόσο η εν λόγω οδηγία εξυπηρετεί τον σκοπό της σε σχέση με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες γενικής ευθύνης καλύπτουν και την ευθύνη των μεσαζόντων παρόχων υπηρεσιών όπως ορίζονται στα άρθρα 12 έως 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξεταστεί ένα ειδικό καθεστώς ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από αντικείμενο το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στην τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, επειδή ο μεγάλος αριθμός μεσαζόντων και η σύνθετη διαδικασία για τη δημιουργία του τελικού προϊόντος δυσχεραίνει πολλές φορές, για το θύμα, τον εντοπισμό του υπευθύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη θα μπορούσε συνεπώς να βαρύνει τον δημιουργό ή τον πωλητή του τρισδιάστατου αρχείου, τον παραγωγό του εκτυπωτή 3D, τον παραγωγό του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής 3D, τον προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού ή, ακόμη, το ίδιο το άτομο που δημιουργεί το αντικείμενο, ανάλογα με την προέλευση της ελαττωματικότητας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον εμπορικό τομέα, οι κανόνες ευθύνης καθορίζονται σε γενικές γραμμές από τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα τεχνολογικά στοιχεία προσθετικής κατασκευής πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές και να πιστοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα κατασκευής αναπαραγώγιμων ποιοτικών τεμαχίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιστοποίηση θα είναι περίπλοκη, λόγω των πολυάριθμων μετασχηματισμών των μηχανημάτων, των υλικών και των διαδικασιών και επειδή δεν υπάρχει βάση δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, θα απαιτηθεί η σύνταξη κανόνων που να εγγυώνται ταχύτερη και οικονομικά πιο αποδοτική πιστοποίηση όλων των υλικών, διαδικασιών και προϊόντων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα ελαχιστοποιούσε τα απόβλητα στην παραγωγική διαδικασία και θα παρέτεινε τη διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων, επιτρέποντας την παραγωγή ανταλλακτικών στο επίπεδο του καταναλωτή·

1.  υπογραμμίζει ότι, για να προλαμβάνονται τα προβλήματα σχετικά με τις αστικές ευθύνες ή επίσης σχετικά με τις παραβιάσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας που θα μπορούσε να προκαλέσει στο μέλλον η τρισδιάστατη εκτύπωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως χρειαστεί να θεσπίσει νέες νομικές διατάξεις και να προσαρμόσει τις υφιστάμενες διατάξεις στην ειδική περίπτωση της τρισδιάστατης τεχνολογίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αποφάσεις του γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και τη σχετική νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης και των κρατών μελών, και αφού πραγματοποιήσει εκτίμηση αντικτύπου προκειμένου να αξιολογήσει όλες τις επιλογές πολιτικής· υπογραμμίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, η νομοθετική απάντηση θα πρέπει να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη των υπαρχόντων κανόνων και να λάβει υπόψη τα σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ιδίως τη νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται επί του παρόντος στη δισδιάστατη εκτύπωση· προσθέτει ότι είναι απαραίτητο η καινοτομία να συνοδεύεται και να προωθείται από το δίκαιο, χωρίς ωστόσο το τελευταίο να αποτελεί εμπόδιο ή περιορισμό·

2.  επισημαίνει ότι πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί μέριμνα για ορισμένα ζητήματα, όπως η κρυπτογράφηση και η προστασία των αρχείων, προκειμένου να αποφεύγεται η παράνομη τηλεφόρτωση και αναπαραγωγή αυτών των αρχείων ή προστατευόμενων αντικειμένων καθώς και η αναπαραγωγή απαγορευμένων αντικειμένων·

3.  πιστεύει ότι είναι προφανές ότι απαιτείται σύνεση στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, κυρίως σε σχέση με την ποιότητα του εκτυπωνόμενου προϊόντος και τους ενδεχόμενους κινδύνους που το προϊόν θα μπορούσε να προκαλέσει για τους χρήστες ή τους καταναλωτές, και ότι θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η συμπερίληψη μέσων εντοπισμού και ιχνηλασιμότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και να διευκολυνθεί η παρατήρησης της περαιτέρω χρήσης τους για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς· θεωρεί ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των κατασκευαστών αντικειμένων με τρισδιάστατη εκτύπωση για την ανάπτυξη τέτοιων μέσων θα ήταν επωφελής· θεωρεί επίσης ότι αυτό θα εξασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα των αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί και θα περιορίσει την παραποίηση/απομίμηση·

4.  επισημαίνει ότι η νόμιμη αναπαραγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων που προστατεύονται βάσει του δικαιώματος του δημιουργού θα μπορούσε να διευκολυνθεί από λύσεις νομικού χαρακτήρα, εφόσον απαιτείται, π.χ. η συστηματική αναγραφή ενός εκπαιδευτικού μηνύματος σεβασμού της διανοητικής ιδιοκτησίας στους παρόχους υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τρισδιάστατης εκτύπωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία στοιχείων που καθιστούν δυνατή την ιχνηλασιμότητα τρισδιάστατων αντικειμένων· υπογραμμίζει ότι, εάν ένα τρισδιάστατο αντίγραφο συνιστά ιδιωτικό αντίγραφο, ισχύει για τα εν λόγω αντίγραφα η εθνική νομοθεσία που διέπει την εξαίρεση του ιδιωτικού αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αποζημίωσης και είσπραξης·

5.  επισημαίνει ότι η παροχή από τις δημόσιες αρχές προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πεδίο της τρισδιάστατης εκτύπωσης πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος του δημιουργού όσο και σε παραβιάσεις που αφορούν βιομηχανικό σχεδιασμό, εμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες·

6.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι θα μπορούσαν να διερευνηθούν τεχνικές λύσεις - που δεν έχουν εξελιχθεί επαρκώς έως σήμερα - όπως η δημιουργία βάσεων δεδομένων κρυπτογραφημένων και προστατευόμενων αρχείων, ο σχεδιασμός εκτυπωτών συνδεδεμένων και εξοπλισμένων με σύστημα ικανό να διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ή η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κατασκευαστών και των πλατφορμών για την παροχή αξιόπιστων αρχείων στους επαγγελματίες και τους καταναλωτές· επισημαίνει ακόμη ότι, αν υιοθετηθεί κάποιο από τα μέτρα αυτά, η εφαρμογή τους δεν πρέπει να επηρεάσει, όσον αφορά το κόστος, τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τους φορείς που συμμετέχουν στην αγορά·

7.  επισημαίνει ότι, στην παρούσα φάση, καμία από αυτές τις λύσεις δεν είναι αυτή καθαυτή πραγματικά ικανοποιητική από μόνη της·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προχώρησε σε αναθεώρηση της οδηγίας 2004/48/ΕΚ και περιορίστηκε στην παρουσίαση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, χωρίς να παράσχει διευκρινίσεις για επιμέρους ζητήματα που άπτονται της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης· χαιρετίζει παρά ταύτα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2017 με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας·

9.  επισημαίνει ότι έχουν καθοριστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί στοιχείων της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, και το επόμενο ζήτημα είναι πώς θα επιβάλλονται·

10.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λάβει υπόψη, με συνολικό τρόπο, όλες τις πτυχές της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εφαρμογή των μέτρων που απαριθμούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2017)0707), αποφεύγοντας την επικάλυψη των ήδη υπαρχόντων εφαρμοστέων μέτρων· υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής όλων των επαγγελματιών ενδιαφερομένων σε αυτό το εγχείρημα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με προσοχή τα ζητήματα αστικής ευθύνης που άπτονται της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, ιδίως με αφορμή την αξιολόγηση της λειτουργίας της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων·

12.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός καθεστώτος αστικής ευθύνης για τις ζημίες που δεν καλύπτονται από την οδηγία 85/374/ΕΟΚ·

13.  υπενθυμίζει ότι η τρισδιάστατη τεχνολογία εκτύπωσης έχει πολλά οικονομικά πλεονεκτήματα για την ΕΕ, δεδομένου ότι προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαίων καταναλωτών, ότι θα μπορούσε να επιτρέψει τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στη δημιουργία νέων, λιγότερο επαχθών και λιγότερο επικίνδυνων εργασιών·

14.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις διάφορες πιθανές ευθύνες προσδιορίζοντας τους μεσαζόντων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου αντικειμένου: τον δημιουργό και τον προμηθευτή λογισμικού, τον κατασκευαστή τρισδιάστατων εκτυπωτών, τον προμηθευτή πρώτων υλών, τον εκδότη του αντικειμένου ή οποιονδήποτε άλλο μεσάζοντα που συμμετέχει στη συγκεκριμένη υλοποίηση του αντικειμένου·

15.  θέτει υπό εξέταση τα ενδεχόμενα επακόλουθα των νέων μορφών μάρκετινγκ, όπως είναι η μέθοδος «φτιάξε το μόνος σου» όπου δεν παρέχεται το τελικό προϊόν αλλά μόνο το λογισμικό προς καταφόρτωση και οι οδηγίες εκτύπωσης·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός συνεκτικού νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση και την ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην ΕΕ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1)

EE L 195 της 2.6.2004, σ. 16.

(2)

ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29.

(3)

ΕΕ C 332 της 8.10.2015, σ. 36.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (ή «εκτύπωση 3D») εμφανίστηκε σε πειραματική μορφή τη δεκαετία του 1960. Η τεχνολογία αυτή, με προέλευση τις ΗΠΑ, άρχισε να διαδίδεται στον χώρο της βιομηχανίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Η ανάπτυξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης συνέπεσε με την εισαγωγή στην αγορά των εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης (εκτυπωτών 3D), καθώς και με την άφιξη νέων φορέων που προσέφεραν τόσο ψηφιακά μοντέλα όσο και υπηρεσίες τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Στην πραγματικότητα, η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει διάφορες μορφές τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν την κατασκευή φυσικών αντικειμένων μέσω ενός ψηφιακού αρχείου και με τη βοήθεια ενός εκτυπωτή 3D σε διάφορα υλικά. Η δημιουργία πρωτοτύπων, που ήταν ο αρχικός στόχος της τεχνολογίας αυτής, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς της τρισδιάστατης τεχνολογίας.

Η αγορά αυτή, η οποία κατέστη προσβάσιμη στο ευρύ κοινό με την εισαγωγή στην αγορά των εκτυπωτών 3D που απευθύνονται σε ιδιώτες, εξακολουθεί ωστόσο να είναι ήσσονος σημασίας, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει μεσοπρόθεσμα εάν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί των υλικών που διατίθενται στους καταναλωτές. Πράγματι, αυτή τη στιγμή, το 99 % των αντικειμένων που εκτυπώνονται παράγεται με τα ίδια υλικά, δηλαδή με πλαστικό, ρητίνη και μέταλλο. Μία από τις μεγαλύτερες μελλοντικές προκλήσεις του τομέα των τρισδιάστατων εκτυπώσεων είναι ο συνδυασμός διάφορων υλικών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των υπηρεσιών εκτύπωσης εξ αποστάσεως, ορισμένες φορές σε συνδυασμό με μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων 3D, δίνει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να εκτυπώσει ένα αντικείμενο σε τρισδιάστατη μορφή με ποιότητα πολύ υψηλότερη από αυτή που θα επιτύγχανε με ένα μηχάνημα χαμηλότερης τεχνολογίας. Η διάδοση των εκτυπωτών 3D στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στους συνεργατικούς χώρους εργασίας (τα «fablabs») καθιστά επίσης την τεχνολογία αυτή περισσότερο προσβάσιμη σε όλους. Οι περισσότερες βιομηχανίες αιχμής χρησιμοποιούν σήμερα αυτήν την τεχνολογία, δεδομένου ότι η χρήση της έχει θετική επίδραση στην καινοτομία και στο περιβάλλον.

Οι προσδοκίες είναι ήδη υψηλές στον ιατρικό τομέα, όπου η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην παραγωγή των τεχνητών μελών, των οδοντικών εμφυτευμάτων, ανθρώπινου δέρματος ή ακόμη και οργάνων («βιοεκτύπωση»): νεφρών, για παράδειγμα. Αλλά και στον τομέα της αεροδιαστημικής, στον οποίο η δημιουργία ελαφρύτερων συστατικών επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, την εξοικονόμηση πόρων και τον σεβασμό του περιβάλλοντος: η Airbus πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή δοκιμές σε ένα αεροσκάφος με τουλάχιστον 1000 στοιχεία τα οποία παρήχθησαν με τρισδιάστατη εκτύπωση. Η εξέλιξη της τεχνικής αυτής παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις βιομηχανίες των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, των παιχνιδιών και των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Τέλος, η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι σαρωτές 3D χρησιμοποιούνται επιπλέον ολοένα και περισσότερο στα μουσεία, για την αποκατάσταση ιστορικών αντικειμένων και για την έρευνα, ιδίως στην αρχαιολογία.

Η ΕΕ έχει συμπεριλάβει αυτή την τεχνολογία στους τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας. Η Επιτροπή αναφέρεται σε αυτήν στο πρόσφατο έγγραφο προβληματισμού της για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)240), συμπεριλαμβάνοντάς την στους κύριους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε βιομηχανικές μεταβολές.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση, καθώς καθιστά δυνατή την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, θα μπορούσε να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις: τη μείωση του φόρτου της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, τη μείωση των εργασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, αλλά και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τη μείωση των εξόδων ασφάλισης των εμπορευμάτων, χωρίς να παραβλέπεται το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει για την μεταφορά των θέσεων απασχόλησης σε άλλη περιοχή.

Η διανοητική ιδιοκτησία

Οι νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει επιφέρει ανατροπές στο δικαίωμα του δημιουργού. Ένα αρχείο 3D θα θεωρείται έργο και θα προστατεύεται ως τέτοιο. Ωστόσο, είναι λογικό να αναμένεται ότι θα προκύψουν προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν η τρισδιάστατη εκτύπωση διαδοθεί στη βιομηχανία. Η μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία ανακοινώθηκε από την Επιτροπή για τη θητεία αυτή, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό, πολύ περισσότερο εάν συνοδεύεται επίσης από δράσεις «ήπιου δικαίου» («soft law») για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό.

Θα ήταν, εντούτοις, φρόνιμο να διακρίνεται η εκτύπωση κατ’ οίκον, η οποία αποσκοπεί σε ιδιωτική χρήση, από την εκτύπωση για εμπορική χρήση, αλλά και η προμήθεια μεταξύ επαγγελματιών από την προμήθεια μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών.

Η αστική ευθύνη

Οι διαφοροποιήσεις φαίνονται επίσης σημαντικές στον προβληματισμό σχετικά με τα θέματα που αφορούν την αστική ευθύνη. Έτσι, για παράδειγμα, το ζήτημα της ευθύνης για τα παραγόμενα προϊόντα και για τις ζημίες που οφείλονται σε ελαττωματικό αρχείο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, όσον αφορά τους καταναλωτές, μέσω των άρθρων 10 και 14 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου». Αντιθέτως, η οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων θα μπορεί να καλύπτει όλες τις συμβάσεις.

Η αστική ευθύνη είναι συνήθως μη εναρμονισμένο ζήτημα το οποίο υπόκειται στην εθνική νομοθεσία. Η νομοθεσία της Ένωσης περιορίζεται στους ειδικότερους κανόνες όπως η αστική ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων. Μπορεί να είναι δύσκολο, στην περίπτωση της δημιουργίας ενός αντικειμένου με χρήση τρισδιάστατης τεχνολογίας, για το θύμα να εντοπίσει τον υπεύθυνο. Οι κανόνες γενικής ευθύνης μπορούν πράγματι να επιτρέψουν τον εντοπισμό του παραγωγού του εκτυπωτή 3D, του παραγωγού του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής 3D ή του ατόμου που δημιουργεί το αντικείμενο. Η εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ιδιαιτέρως για την αλυσίδα ευθυνών και για τον εντοπισμό των ατόμων που φέρουν την ευθύνη προκειμένου να προσδιοριστεί αν το καθεστώς γενικής ευθύνης μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται ή όχι.

Είναι προφανές ότι απαιτείται σύνεση στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Πράγματι, θα χρειαστούν ακόμη πολλά χρόνια και πολλή πραγματογνωμοσύνη προτού παραχθεί ένα ποιοτικό προϊόν που να μη συνιστά κίνδυνο για τον χρήστη ή τον καταναλωτή του. Για να προλαμβάνονται τα προβλήματα σχετικά με τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος ή επίσης σχετικά με τις παραβιάσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει, αναμφίβολα, να θεσπιστούν νέες νομικές διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ ή να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες διατάξεις στην ειδική περίπτωση των τρισδιάστατων αντικειμένων.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλές πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αστικής ευθύνης: τη δημιουργία μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων για τα εκτυπώσιμα αντικείμενα προκειμένου να ελέγχονται οι αναπαραγωγές τρισδιάστατων αντικειμένων που προστατεύονται βάσει του δικαιώματος του δημιουργού, την επιβολή κάποιου νομικού περιορισμού στον αριθμό των ιδιωτικών αντιγράφων τρισδιάστατων αντικειμένων ώστε να αποφεύγονται οι παράνομες αναπαραγωγές, ή την καθιέρωση ενός φόρου για την τρισδιάστατη εκτύπωση με σκοπό την αντιστάθμιση της ζημίας που υφίστανται οι κάτοχοι δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας λόγω των ιδιωτικών αντιγράφων αντικειμένων σε τρισδιάστατη εκτύπωση; Καμία λύση δεν είναι απολύτως ικανοποιητική αφ’ εαυτής.

Σε κάθε περίπτωση, η νομοθετική απάντηση θα πρέπει να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη των κανόνων και να λάβει υπόψη τα σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Είναι απαραίτητο η καινοτομία να συνοδεύεται από το δίκαιο, χωρίς ωστόσο το τελευταίο να αποτελεί εμπόδιο ή περιορισμό.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Heidi Hautala, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου