Διαδικασία : 2010/0310M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0286

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 748kWORD 73k
26.6.2018
PE 619.389v02-00 A8-0224/2018

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Tokia Saïfi

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου

(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10209/1/2012),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100, το άρθρο 207, το άρθρο 209 και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0038/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και της Επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία μιας ενωσιακής στρατηγικής έναντι του Ιράκ, που εγκρίθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2018 για τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής έναντι του Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές (2014-2017) ενδεικτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη(4),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 2367 (2017) και 2379 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 14ης Ιουλίου 2017 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της ... σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0224/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη και το Ιράκ συνδέονται με χιλιάδες χρόνια αμοιβαίων πολιτισμικών επιρροών και κοινής ιστορίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ έχει πληγεί από δεκαετίες δικτατορικής διακυβέρνησης του Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος ξεκίνησε επιθετικούς πολέμους εναντίον του Ιράν το 1980 και του Κουβέιτ το 1990, από τις αυστηρές κυρώσεις, και από τις εσωτερικές συγκρούσεις μετά την εισβολή των ΗΠΑ το 2003, από τη σεκταριστική βία και τις προσπάθειες αποσχιστοποίησης των Κούρδων, καθώς και από τις τρομοκρατικές ενέργειες του λεγόμενου «ISIS/Daesh»· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες εξηγούν το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ιράκ στην προσπάθειά του να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της καλύτερης διακυβέρνησης, της οικονομικής προόδου και της εθνικής συμφιλίωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση επαναβεβαίωσε την θέλησή της να συνάψει μια στέρεη εταιρική σχέση με το Ιράκ βάσει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, να στηρίξει τις ιρακινές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης προς τη δημοκρατία και κατά τη διαδικασία ανασυγκρότησης, καθώς και για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης θα έχουν κόστος ύψους περίπου 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στον πόλεμο του 2003, καθώς και ολόκληρη η ΕΕ, έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να βοηθήσουν τον πληθυσμό του Ιράκ και να στηρίξουν τις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έλαβαν χώρα βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ στις 12 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια περιοχή που ταλανίζεται από την περιχαράκωση απολυταρχικών καθεστώτων και πρακτικών, το Ιράκ αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα πλουραλιστικού πολιτικού περιβάλλοντος, με πολυκομματικό σύστημα και σχετικά ελεύθερα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη σχηματισμού συμμαχιών μεταξύ των διαφορετικών φατριών με σκοπό την ενίσχυση της νομιμότητας και της σταθερότητας του συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την εδραίωση της δημοκρατίας στο Ιράκ, έχουν τεράστια σημασία οι γνήσιες και πλουραλιστικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή όλων των τμημάτων της κοινωνίας του Ιράκ θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση μιας δημοκρατίας ανοικτής σε όλους και ενός αισθήματος κοινής εθνικής υπόστασης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την προαγωγή της σταθερότητας, της συμφιλίωσης, της χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνησης και της οικονομικής και κοινωνικής προόδου στη χώρα, είναι αναγκαία μια σημαντική βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν από όλες τις πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει συνδρομή για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ μέσω της συμβουλευτικής αποστολής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία στη χώρα της Αποστολής Βοήθειας του ΟΗΕ για το Ιράκ (UNAMI) από το 2003, και το σημαντικό έργο που έχει αναλάβει προάγοντας τον ανοικτό για όλους πολιτικό διάλογο και την εθνική συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ συνεχίζει να υλοποιεί την πρωτοβουλία του για τη δημιουργία ικανοτήτων στο Ιράκ, η οποία εστιάζεται στην εξουδετέρωση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών, την αποναρκοθέτηση, τον πολιτικοστρατιωτικό σχεδιασμό, τη συντήρηση του εξοπλισμού που υπάρχει από τη σοβιετική εποχή, τη στρατιωτική ιατρική και τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα διακυβέρνησης, όπως την ανάγκη ανάπτυξης θεσμικής και συνταγματικής ικανότητας και παγίωσης του κράτους δικαίου, την ανάγκη επιβολής του νόμου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, κυρίως μεταξύ των νέων, ώστε να μην ριζοσπαστικοποιούνται και επομένως να μην γίνονται εύκολοι υποψήφιοι για στρατολόγηση από τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιράκ, που πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση της Μοσούλης, υπέστη σοβαρές απώλειες και πρέπει να λάβει κατάλληλη αναγνώριση και υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες στρατολόγησης που διαθέτει ώστε να αποκτήσει και πάλι ένα κατάλληλο και βιώσιμο μέγεθος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρακινές αρχές θα πρέπει να δουν τα πετρελαϊκά έσοδα της χώρας ως μια ευκαιρία και ένα μέσο για την επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης από την οποία θα πρέπει να ωφεληθεί η ιρακινή κοινωνία στο σύνολό της, και όχι να κατανεμηθούν αυτά τα έσοδα με τρόπο που εξυπηρετεί πελατειακά συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου στην αυτόνομη ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν της αυτόνομης ιρακινής περιφέρειας του Κουρδιστάν, σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ αποτελεί ένα μωσαϊκό κοινοτήτων οι οποίες ανταγωνίζονται συχνά μεταξύ τους για την εξουσία και τον έλεγχο των εθνικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες ιρακινοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων μελών μειονοτικών κοινοτήτων, ιδίως γυναίκες και παιδιά, εξοντώθηκαν κατά τρόπο απάνθρωπο ή υποδουλώθηκαν από το ISIS/Daesh, με ενέργειες που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές ομάδες μπορούν ακόμη να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις μεταξύ των φατριών και τις τοπικές εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 ζούσαν στο Ιράκ πάνω από 1,5 εκατομμύριο χριστιανοί ιρακινοί πολίτες (Χαλδαίοι, Συροϊακωβίτες, Ασσύριοι και άλλες χριστιανικές μειονότητες) και ότι πρόκειται για αρχαίο αυτόχθονα πληθυσμό, άκρως εκτεθειμένο στους διωγμούς και τις εξορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια ιρακινοί πολίτες, μεταξύ των οποίων και χριστιανοί, αναγκάστηκαν εξαιτίας των βιαιοτήτων, είτε να εγκαταλείψουν τελείως τη χώρα τους είτε να εκτοπισθούν εντός των συνόρων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κούρδοι αποτελούν σημαντική μειονότητα του πληθυσμού του Ιράκ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ζει στην αυτόνομη ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh, η Αλ Κάιντα και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις της ίδιας νοοτροπίας εμπνέονται από την ακραία εκδοχή του σαλαφισμού/βαχαβισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη στρατιωτική και εδαφική ήττα του ISIS/Daesh, εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπιστεί η απειλή αυτής της ιδεολογίας μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών, των προσπαθειών αποριζοσπαστικοποίησης και της πλήρους ένταξης της σουνιτικής κοινότητας στην πολιτική διαδικασία στο Ιράκ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα, σε μια χώρα 26 εκατομμυρίων κατοίκων, 11 εκατομμύρια άτομα έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, ο αριθμός των ιρακινών εσωτερικά εκτοπισμένων ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια άτομα, πολλοί εκ των οποίων φιλοξενούνται στην κουρδική περιφέρεια του Ιράκ, ενώ ο πληθυσμός των προσφύγων από τη Συρία αριθμεί 246.000 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, είναι απαραίτητο να τους δοθεί οικονομική στήριξη, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά μέσα βιοπορισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική ήττα του ISIS/Daesh είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων, με την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού κατά του ισλαμικού κράτους, καθώς και των διαφόρων Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης, των Πεσμεργκά και άλλων συμμαχικών δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εδαφική ήττα του ISIS/Daesh στο Ιράκ, η τζιχαντιστική απειλή εξακολουθεί να υπάρχει και θέτει σε κίνδυνο την εδραίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα, ιδίως κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο, για την ανασυγκρότηση της χώρας και την ενοποίηση της ιρακινής κοινωνίας, να ξεπεραστούν οι διαφορές που βασίζονται σε θρησκευτικά κριτήρια, μέσω της διάλυσης των Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης και της ενσωμάτωσης των μελών τους ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους, κίνηση που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ενός λειτουργικού κράτους που θα βασίζεται στη δημοκρατία και τον πλουραλισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιρακινό κοινοβούλιο ψήφισε το 2016 νόμο ο οποίος καθιστά ουσιαστικά τις ομάδες πολιτοφυλακής μόνιμο στοιχείο των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ενωμένο, πλουραλιστικό και δημοκρατικό ιρακινό κράτος αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας και των πολιτών της·

1.  χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ· ζητεί την πλήρη ενεργοποίηση των μηχανισμών που η συμφωνία θεσπίζει, ώστε να γίνουν στενότεροι οι δεσμοί μεταξύ ΕΕ και Ιράκ·

2.  τονίζει ότι η ΣΕΣΣ είναι ένα βασικό μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ έναντι του Ιράκ, και για την ενίσχυση της συνεργασίας στο θέμα της ανασυγκρότησης, σταθεροποίησης και συμφιλίωσης στη χώρα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με τη βοήθεια μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής· τονίζει τη σημασία της ανάληψης από τις ιρακινές αρχές της ευθύνης για τη διαδικασία οικοδόμησης ενός δημοκρατικού, ομοσπονδιακού και πλουραλιστικού κράτους που θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

3.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία που οδήγησε στην διεθνή διάσκεψη για την ανασυγκρότηση του Ιράκ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ στις 12 Φεβρουαρίου 2018· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά την οικονομική και τεχνική βοήθεια·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την παροχή πιο μακροπρόθεσμης στήριξης προς τη χώρα, και το γεγονός ότι η ΕΕ έχει αναγνωρίσει το Ιράκ ως πιλοτική χώρα όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα και να καταστεί λειτουργική η σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής ενίσχυσης, με στόχο την προώθηση της μετάβασης από την ανθρωπιστική βοήθεια στη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση και σταθερότητα· υπενθυμίζει ότι η κρίση στο Ιράκ αποτελεί έκτακτη ανάγκη επιπέδου 3 του ΟΗΕ και ότι 11 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη βοήθειας· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν πρώτα από όλα τις προσπάθειές τους για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των βασικών ανθρωπιστικών προκλήσεων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πάνω από 3 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα ατόμων (ΕΕΑ)·

5.  τονίζει ότι η φτώχεια είναι διαδεδομένη στη χώρα και ότι, παρόλο που το Ιράκ θεωρείται μια χώρα υψηλού μέσου εισοδήματος, τα έτη βίας, συγκρούσεων και θρησκευτικών ερίδων έχουν υπονομεύσει αισθητά την πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ να εστιάσει την αναπτυξιακή της βοήθεια, μέσω στοχευμένων έργων, στις πιο ευάλωτες ομάδες και στους ανθρώπους με την περισσότερη ανάγκη, ιδίως γυναίκες και παιδιά, νέους, ΕΕΑ και πρόσφυγες·

Οι προτεραιότητες των ενεργειών της ΕΕ στο Ιράκ

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν σήμερα, ώστε να βοηθήσουν και να προστατεύσουν όλους τους Ιρακινούς που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια ως μέσο συμβολής στην εδραίωση της διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ολοκληρωμένη εποπτεία της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχουν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτή φτάνει σε όσους έχουν ανάγκη· τονίζει ότι όλοι οι Ιρακινοί έχουν το νόμιμο δικαίωμα να λαμβάνουν ληξιαρχικά έγγραφα και να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια χωρίς διακρίσεις·

7.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία της, για να διευκολύνει τη σταθεροποίηση και την ασφάλεια των πρόσφατα απελευθερωμένων περιοχών και να καταστήσει έτσι δυνατή την ασφαλή, συνειδητή, εκούσια και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τις ιρακινές αρχές προκειμένου να εξασφαλιστούν δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες και να βοηθήσει την ανεξάρτητη ανώτατη εκλογική επιτροπή του Ιράκ στις προσπάθειές της να επιτρέψει στα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα να ψηφίσουν στις εκλογές· προτρέπει την ΕΕ να παράσχει τεχνική βοήθεια για να βελτιώσει τις ιρακινές ικανότητες στον τομέα της αποναρκοθέτησης και της εξάλειψης των κινδύνων από εκρηκτικά στις πρόσφατα απελευθερωμένες περιοχές· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να εργαστεί προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της διαδικασίας καταχώρισης των οργανώσεων άρσης ναρκοπεδίων·

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν επειγόντως οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση των βασικών υποδομών και για την αποκατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών πρώτης ανάγκης όπως είναι η παροχή νερού και η αποχέτευση, το ηλεκτρικό ρεύμα, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, ώστε να εξασφαλιστούν βασικά πρότυπα διαβίωσης για τον πληθυσμό, να ενισχυθεί η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σχεδίων που υποστηρίζουν παράγοντες που προάγουν την υπευθυνότητα και τη δημοκρατική αλλαγή· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν μια διαδικασία σχεδιασμού αστικής ανοικοδόμησης που θα επιτρέψει τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ανάκαμψη και ανοικοδόμηση, με στόχο να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κράτους· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα παρεχόμενα κεφάλαια ανασυγκρότησης κατανέμονται ομοιόμορφα στις κοινότητες που τα χρειάζονται, ανεξάρτητα από την εθνοτική ή θρησκευτική ταυτότητα των αποδεκτών, και ότι διοχετεύονται μέσω νόμιμων κρατικών υπηρεσιών και όχι μέσω μη κρατικών φορέων· πιστεύει ότι η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να απευθύνεται επίσης σε τοπικούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή κεφαλαίου σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

9.  ζητεί από την ΕΕ να πράξει παν το δυνατόν για να ενθαρρύνει τη συνέχιση ενός διαρκούς και εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και στις αρχές της περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν, ιδίως μετά το δημοψήφισμα που έγινε στο Κουρδιστάν τον Σεπτέμβριο 2017, με στόχο να δημιουργηθούν σταθερές σχέσεις που θα ικανοποιούν και τα δυο μέρη, με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο και με πλήρη σεβασμό της πολυμορφίας της χώρας και των δικαιωμάτων όλων των παραγόντων της ιρακινής κοινωνίας, καθώς και των αρχών του Ιρακινού Συντάγματος, της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ· τονίζει την ανάγκη να επιλυθεί το ζήτημα της χάραξης των συνόρων μεταξύ της κουρδικής περιφέρειας και του υπόλοιπου Ιράκ μέσω διαλόγου, με τη υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών· πιστεύει ότι το Ιράκ και η κυβέρνηση της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς εξωτερικές παρεμβολές· καλεί, επίσης, την Ένωση να προαγάγει μια ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των ομοσπονδιακών και των τοπικών αρχών για την ουσιαστική ανοικοδόμηση της χώρας και την επίτευξη μακροπρόθεσμης σταθερότητας και ειρηνικής συνύπαρξης· τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να υλοποιηθούν στην περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν οι απαραίτητες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμηθεί η διαφθορά, να επιτραπεί η δημιουργία και η λειτουργία νέων κομμάτων και να διασφαλιστούν γνήσιες και πλουραλιστικές εκλογές στο περιφερειακό κοινοβούλιο το 2018·

10.  θεωρεί ότι κατά τη μετάβαση από τη στήριξη έκτακτης ανάγκης στην ανάπτυξη θα πρέπει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ενίσχυσης, να δοθεί προτεραιότητα σε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, στη σταθεροποίηση, σε μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις στους τομείς της καλής διακυβέρνησης και της λογοδοσίας, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην πρόσβαση σε ευκαιρίες βιοπορισμού και στην παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας· υπογραμμίζει εκτός αυτού τη σημασία των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ισορροπίας σε θέματα φύλου και της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ζωή της χώρας· αναμένει με ενδιαφέρον να λάβει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες δράσεις πάνω σε αυτά τα αναγκαία μέτρα και καλεί την Επιτροπή να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους στο πλαίσιο του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος 2014-2017·

11.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τον μεγάλο κατακερματισμό της ιρακινής κοινωνίας· καλεί την Ένωση να στηρίξει πλήρως, σε συντονισμό με την UNAMI και τις ιρακινές αρχές, το έργο της εθνικής επιτροπής συμφιλίωσης, ώστε να προαχθεί η συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων, να προωθηθεί μια ιρακινή διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης, να διασφαλιστεί ο σεβασμός της ιρακινής πολυμορφίας και να προαχθεί μια διακυβέρνηση αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ως στοιχείο που θα ενισχύσει το αίσθημα του ανήκειν στους ιρακινούς πολίτες· επισημαίνει ότι η ανάγκη πρόληψης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης των προκλήσεων για την ασφάλεια, καθώς και η απαίτηση για πρωτοβουλίες συμφιλίωσης, διαμεσολάβησης και διαλόγου, καθιστούν απαραίτητη τη σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για τέτοιες πρωτοβουλίες, κυρίως μέσω της χρήσης του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη· χαιρετίζει τις συστάσεις ιρακινών θρησκευτικών ηγετών προς την κυβέρνηση του Ιράκ για τη δημιουργία ενός συμβουλίων ανωτάτων κληρικών και διανοουμένων στο Ιράκ, και την αποστολή αιτήματος προς το ιρακινό κοινοβούλιο για την έγκριση νόμου που θα ποινικοποιεί την εξτρεμιστική θρησκευτική ρητορική η οποία υποκινεί το μίσος και τη βία και θα τιμωρεί όσους την ενθαρρύνουν, καθώς και για αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών και τόνωση, στο πλαίσιο της συμφιλίωσης, της εθνικής ταυτότητας των πολιτών και όχι της σεχταριστικής λογικής·

12.  ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να παράσχουν στήριξη για τη διατήρηση της πολυμορφίας των εθνοτικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων του Ιράκ· ζητεί να διερευνηθούν τρόποι, στο πλαίσιο του συντάγματος του Ιράκ, για να αναγνωριστεί, να προστατευθεί και να ενισχυθεί η τοπική αυτονομία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που ζουν σε περιοχές όπου είχαν ιστορικά μια ισχυρή παρουσία και συνυπήρχαν ειρηνικά μεταξύ τους - για παράδειγμα οι Γεζίτες στα όρη Σιντζάρ και οι Χαλδαίοι,Σύροι, Ασσύριοι στις πεδιάδες της Νινευή· ζητεί από τις ιρακινές αρχές να επιτρέψουν στους Κούρδους, τους χριστιανούς και τους Γεζίτες να επιστρέψουν στις αρχικές περιοχές διαμονής τους και να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να το πράξουν αυτό με ασφάλεια·

Πολιτικός Διάλογος

13.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τον πολιτικό διάλογο με τις ιρακινές αρχές, με σκοπό την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών μέσω της καλύτερης τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, και ενός αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να αποτελέσει η κατάργηση της θανατικής ποινής προτεραιότητα του διαλόγου, και καλεί τις ιρακινές αρχές να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή την αναστολή του πρακτικής της θανατικής ποινής·

14.  υπενθυμίζει την ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη της ιρακινής κοινωνίας των πολιτών και η πλήρης πολιτική εκπροσώπηση και ακέραιη συμμετοχή της στις διάφορες διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις· εκτιμά πως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπροσώπηση των γυναικών, των νέων, καθώς και των μελών όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της ιρακινής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, των σιιτών και σουνιτών μουσουλμάνων, των Γεζιτών και των Μανδαίων, των Σαμπάκ, των Κούρδων, των Τουρκμένων και άλλων, των οποίων τα αιτήματα θα πρέπει να εισακουστούν· τονίζει, εξάλλου, την ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα η επίτευξη μιας μη σεκταριστικής πολιτικής τάξης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα είναι αντιπροσωπευτική όλων των τμημάτων που απαρτίζουν την ιρακινή κοινωνία·

15.  ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη, βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα αντιμετώπισης της διαφθοράς, να ξεκινήσουν με τις ιρακινές αρχές προγράμματα δικαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής ορθών πρακτικών και αποτελεσματικών μηχανισμών, με σκοπό την έμπρακτη καταπολέμηση της εκτεταμένης διαφθοράς και τη διασφάλιση έτσι της δίκαιης κατανομής του εθνικού πλούτου· τονίζει τη σημασία της παροχής συμβουλών εκ μέρους της Ένωσης στην ιρακινή κυβέρνηση σε θέματα ασφάλειας και διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην ιρακινή επικράτεια·

16.  επαινεί τη συμβολή των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS/Daesh· συνεχίζει να παρέχει την αμέριστη υποστήριξή του στις εκτενείς αντιτρομοκρατικές δράσεις του Διεθνούς Συνασπισμού κατά του ISIS/Daesh, που συνεχίζει να αποτελεί βασική απειλή παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές νίκες κατά της οργάνωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας στο Ιράκ επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κατάσταση στη γύρω περιοχή, όπως είναι ο πόλεμος στη Συρία· ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει ένα διάλογο σχετικά με ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με στόχο τη μεταρρύθμιση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και την ενίσχυση της ικανότητας της χώρας για αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, και να συνεργαστεί με τις ιρακινές αρχές κατά της ατιμωρησίας για εγκλήματα που στοχεύουν οποιαδήποτε ομάδα, εθνοτική, θρησκευτική ή άλλη, περιλαμβανομένων των μειονοτήτων σε όλες τις μορφές τους· κατανοεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της τρομοκρατίας για να είναι δυνατή η καταπολέμησή της·

17.  ζητεί από την Ένωση να ενθαρρύνει τις ιρακινές αρχές να υιοθετήσουν μια εθνική στρατηγική για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το ISIS/Daesh και να προσχωρήσουν στο καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δεχόμενες οικειοθελώς τη διεθνή δικαιοδοσία του ΔΠΔ για τη διεξαγωγή ερευνών με διαφανή και δίκαιο τρόπο και την εξασφάλιση λογοδοσίας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το ισλαμικό κράτος· τονίζει ότι είναι αναγκαία η αξιόπιστη δίωξη όσων είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα που διέπραξε το ISIS/Daesh, με την ουσιαστική συμμετοχή των θυμάτων και τη δημιουργία ενός διεξοδικού δικαστικού μητρώου αυτών των εγκλημάτων· ανησυχεί παράλληλα, εάν το πεδίο των διώξεων διευρυνθεί υπερβολικά, ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος περαιτέρω αδικιών, οι οποίες θα εμποδίσουν τη μελλοντική συμφιλίωση στο πλαίσιο της κοινότητας και την επανένταξη σε αυτή·

18.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη εκτενούς εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα που συνδέονται με τα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης για την κατάρτιση των τοπικών φορέων των μέσων ενημέρωσης στη δημοσιογραφία για την ειρήνη·

19.  ζητεί από την ΕΕ να αναγνωρίσει την ευθύνη που φέρει για τους πολίτες της ΕΕ που ταξίδεψαν στο Ιράκ για να συμμετάσχουν στα εγκλήματα του ισλαμικού κράτους, οι οποίοι θα πρέπει να δικαστούν σύμφωνα με το κράτος δικαίου· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες μεταξύ του Ιράκ και των αντίστοιχων κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τον επαναπατρισμό και τη νομική ευθύνη των εν λόγω ατόμων·

20.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταβατική δικαιοσύνη, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των διεθνών προτύπων σε θέματα τήρησης της νομιμότητας, δίκαιης δίκης και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λογοδοσία εντός των κρατικών δομών· καλεί, επίσης την ΕΕ να συνεργαστεί με τις ιρακινές αρχές για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας οποιωνδήποτε εγκλημάτων κατά ομάδων, εθνοτικών, θρησκευτικών ή άλλων, καθώς και των μειονοτήτων κάθε μορφής·

21.  καλεί τις ιρακινές αρχές να δώσουν προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας· τονίζει σχετικά, τη σημασία της κατάργησης του νόμου που απαλλάσσει έναν κατηγορούμενο από τη δίωξη για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, αποπλάνηση ανηλίκου, απαγωγή ή παρόμοιες πράξεις, εάν ο βιαστής παντρευτεί το θύμα του·

22.  καλεί την ΕΕ να προάγει τις καλές και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ του Ιράκ και των γειτόνων του, καθώς και τον ρόλο του ως συντελεστή της ειρήνης στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι το Ιράκ συνεργάζεται εκτεταμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και ότι, πρόσφατα, βελτιώθηκαν επίσης οι σχέσεις του με τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει ενδεχομένως το Ιράκ επίκεντρο των περιφερειακών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν την παράγραφο 8 του ψηφίσματος αριθ. 598 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για μια περιφερειακή συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ των παράκτιων κρατών του Περσικού Κόλπου·

23.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τις ιρακινές αρχές στον σχεδιασμό μια εθνικής στρατηγικής για την προστασία και την εκταφή των σορών σε μαζικούς τάφους σε περιοχές πρόσφατων συγκρούσεων, με στόχο την εκταφή και την ιατροδικαστική ανάλυση των ανθρώπινων λειψάνων που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοπρεπής ταφή των σορών των θυμάτων ή η παράδοσή τους στις οικογένειες, και να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και η διερεύνηση και άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να συσταθεί επειγόντως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με στόχο τη συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με κάθε είδους διεθνή εγκλήματα που τελούν υπό εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων της γενοκτονίας, με στόχο την προετοιμασία της διεθνούς δίωξης των υπευθύνων·

24.  ζητεί να καθιερωθεί ετησίως, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια ημέρα μνήμης των θυμάτων των τρομοκρατικών θηριωδιών του ISIS/Daesh, της Αλ Κάιντα και των παρόμοιων τρομοκρατικών οργανώσεων·

Τομεακή συνεργασία

25.  τονίζει ότι η διεργασία ανασυγκρότησης και σταθεροποίησης πρέπει να πλαισιωθεί με συνεκτικές πολιτικές για μια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη επωφελή για όλους τους Ιρακινούς κατά τρόπο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την Ένωση να τεθεί πλήρως στο πλευρό των ιρακινών αρχών όχι μόνο για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες, αλλά και για να προωθηθεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, ικανή να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους, με παράλληλη θέσπιση ενός πλαισίου που θα ευνοήσει το εμπόριο και θα αποτελέσει ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις· ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει το Ιράκ στην παροχή σε νέους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να σπουδάσουν, λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού τους από το ISIS/Daesh, την ευκαιρία πρόσβασης σε προγράμματα επίσημης εκπαίδευσης που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για να βελτιώσουν τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας·

26.  ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει και να στηρίξει το Ιράκ στην διαφοροποίηση της οικονομίας του·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από μαθητές και των δύο φύλων στα σχολεία του Ιράκ (όπως καταγγέλλουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες το 60 % των μαθητών που εγγράφηκαν σε πρωτοβάθμια σχολεία το 2015, τα έχουν στο μεταξύ εγκαταλείψει)· υπογραμμίζει ότι το υψηλό ποσοστό γραμματισμού είναι καθοριστικό για την οικοδόμηση της ειρήνης σε καταστάσεις συρράξεων·

28.  καλεί την Ένωση να εντείνει τη συνεργασία της στον τομέα της παιδείας και στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, και ειδικά των ανηλίκων, σε μια ποιοτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες· αναγνωρίζει το πρόβλημα της έλλειψης πρόσβασης των κοριτσιών στο σχολείο λόγω των εθίμων, των αντιλήψεων της κοινωνίας, της φτώχειας και των κινδύνων για την ασφάλειά τους· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εκπαίδευση των κοριτσιών και να συνεργαστεί με την ιρακινή κυβέρνηση για τη βελτίωση της κατάστασης, καθώς αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους·

29.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, κυρίως της συνεργασίας και των συμπράξεων μεταξύ πανεπιστημίων, ιδίως όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus+ και τις ευκαιρίες ανταλλαγών στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας·

30.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει και να ενισχύσει τη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την ανασύσταση της ιρακινής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

31.  επικροτεί τη δρομολόγηση, μετά από αίτημα των ιρακινών αρχών και στο πλαίσιο της ιρακινής στρατηγικής στον τομέα της ασφαλείας, μιας αποστολής που θα στηρίξει τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ (EUAM Ιράκ)· ελπίζει η αποστολή αυτή να συμβάλλει στην ενίσχυση των δημόσιων θεσμών και τη συγκρότηση μιας αμερόληπτης και χωρίς αποκλεισμούς αστυνομικής δύναμης· υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ αποτελεί σημαντική πρόκληση που θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί από τον ΟΗΕ· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η αποστράτευση των πολιτοφυλακών και η επανένταξη των μαχητών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων επανένταξης, όπου αυτό απαιτείται·

32.  καλεί την ΕΕ να παράσχει ενισχυμένη τεχνική βοήθεια στις ιρακινές αρχές για τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων και τη μείωση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Ιράκ θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει εκ των έσω την ανάπτυξή του μεσοπρόθεσμα και να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού και μεταξύ των περιφερειών του· τονίζει την ανάγκη να παρέχονται ενεργά συμβουλές στον ιδιωτικό τομέα και στους επενδυτές, με στόχο την ενίσχυση τόσο της ευαισθησίας στο θέμα των συγκρούσεων, όσο και της συμβολής τους στην οικοδόμηση της ειρήνης και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

33.  καλεί την ΕΕ να καθιερώσει με το Ιράκ, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη ΣΕΣΣ, ένα διάλογο για τη μετανάστευση υπό όλες της τις μορφές, καθώς και να σχεδιάσει μια προσέγγιση αντιμετώπισης της μετανάστευσης η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υπόψη την ανάγκη εξεύρεσης μακροπρόθεσμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων, επ’ ωφελεία των πολιτών τόσο της Ένωσης όσο και του Ιράκ·

34.  υπογραμμίζει ότι το Ιράκ είναι ένας δυνητικά σημαντικός εταίρος για τη διασφάλιση της ανοικοδόμησης των ενεργειακά συνδεδεμένων υποδομών και της μεγαλύτερης διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας για το Ιράκ και των πηγών εφοδιασμού της ΕΕ· ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει το Ιράκ στην ενεργειακή του μετάβαση και να συνεργαστεί με το Ιράκ για την καθιέρωση κοινών έργων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τεχνογνωσίας στους βασικούς τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης·

35.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τις συγκρούσεις και τον εξτρεμισμό και είναι περισσότερο ευάλωτες στη βία και στις κακοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, των βασανιστηρίων, της διακίνησης ανθρώπων, της δουλείας και των πρόωρων γάμων· τονίζει την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες γυναικών και κοριτσιών, ιδίως του εκτοπισμένου πληθυσμού· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω των αναπτυξιακών της προσπαθειών, και να υπογραμμίσει τον ρόλο των γυναικών στην ανάκαμψη και την οικοδόμηση της ειρήνης στη χώρα·

36.  επιμένει στην ανάγκη επενδύσεων στον γεωργικό τομέα του Ιράκ λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη σημασία της επιστροφής του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες που έχουν υποστεί πληθυσμιακή έξοδο λόγω των συγκρούσεων.

37.  επαινεί την στερρή συναίνεση του Ιράκ για την ένταξή του στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ζητεί από την Επιτροπή να συνδράμει τις ιρακινές αρχές στις προσπάθειές τους να επανενταχθούν στην παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο·

Θεσμικές σχέσεις:

38.  επιμένει ότι το σύνολο της βοήθειας που παρέχεται από την Ένωση πρέπει να πληροί αυστηρούς όρους συμμόρφωσης με τις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και να υπόκειται σε διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, για την οποία θα ενημερώνεται δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 113 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

39.  αναλαμβάνει να συστήσει, σε συνεργασία με το Ιρακινό Κοινοβούλιο, μια κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στην ΣΕΣΣ, ώστε να μπορέσει αυτή να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της, που θα περιλαμβάνουν και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης·

40.  ζητεί από την Ομάδα Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών (DEG) να συμπεριλάβει το Ιράκ στον κατάλογο των χωρών που έχουν προτεραιότητα για το 2019, και να ξεκινήσει την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των ικανοτήτων του Ιρακινού Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα προγράμματα αυτά·

°

°  °

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Κυβέρνηση και στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ.

(1)

ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 20.

(2)

ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 83.

(3)

ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 77.

(4)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 194.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (23.5.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ

(2010/0310M(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paavo Väyrynen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την παροχή πιο μακροπρόθεσμης στήριξη προς τη χώρα και το γεγονός ότι η ΕΕ έχει αναγνωρίσει το Ιράκ ως πιλοτική χώρα όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα και να καταστεί λειτουργική η σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής ενίσχυσης, με στόχο την προώθηση της μετάβασης από την ανθρωπιστική βοήθεια στη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση και σταθεροποίηση· υπενθυμίζει ότι η κρίση στο Ιράκ αποτελεί έκτακτη ανάγκη επιπέδου 3 του ΟΗΕ και ότι 11 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη βοήθειας· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν πρώτα από όλα τις προσπάθειές τους για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση βασικών ανθρωπιστικών προκλήσεων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πάνω από 3 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα (ΕΕΑ)·

2.  παροτρύνει την ΕΕ να διατηρήσει τη δέσμευση στην έκτακτη βοήθεια προς τη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στη χώρα ανέρχονται περίπου σε 3 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου το 1,6 εκατομμύριο ζει σε κρίσιμες συνθήκες υγείας και υγιεινής· υπογραμμίζει επίσης ότι περίπου το ήμισυ των ΕΕΑ είναι ανήλικοι και ότι οι 600.000 από αυτούς δεν έχουν λάβει κανενός είδους εκπαίδευση·

3.  τονίζει ότι η φτώχεια είναι διαδεδομένη στη χώρα και ότι, παρόλο που ανήκει στο ανώτερο τμήμα των χωρών μέσου εισοδήματος, τα έτη βίας, συγκρούσεων και θρησκευτικών ερίδων έχουν υπονομεύσει αισθητά την πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ να εστιάσει την αναπτυξιακή της βοήθεια, μέσω στοχευμένων έργων, στις πιο ευάλωτες ομάδες και στους ανθρώπους με την περισσότερη ανάγκη, ιδίως γυναίκες και παιδιά, νέους, ΕΕΑ και πρόσφυγες·

4.  τονίζει ότι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και ότι το Ιράκ καταλαμβάνει μια από τις χαμηλότερες θέσεις παγκοσμίως στον δείκτη διαφάνειας· επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην οικοδόμηση θεσμικών δυνατοτήτων και στην εδραίωση της δημοκρατίας·

5.  επιμένει ότι πρέπει να επιδιωχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σύμφωνα με τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ιράκ·

6.  σημειώνει ότι οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες και δυναμικές στο Ιράκ κυριαρχούνται σαφέστατα από άνδρες και επηρεάζονται από την υπέρμετρη επιρροή θρησκευτικών ηγετών· εκφράζει τη λύπη του διότι τούτο συχνά οδηγεί στον αποκλεισμό των γυναικών και κοσμικών ομάδων από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις·

7.  θεωρεί ότι κατά τη μετάβαση από τη στήριξη έκτακτης ανάγκης στην ανάπτυξη θα πρέπει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ενίσχυσης, να δοθεί προτεραιότητα σε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, στη σταθεροποίηση, σε μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις στους τομείς της καλής διακυβέρνησης και της λογοδοσίας, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην πρόσβαση σε ευκαιρίες βιοπορισμού και στην παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας· υπογραμμίζει εκτός αυτού τη σημασία των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ισορροπίας σε θέματα φύλου και της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ζωή της χώρας· αναμένει με ενδιαφέρον να λάβει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές και καλεί την Επιτροπή να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους στο πλαίσιο του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος 2014-2017·

8.  επιμένει στην ανάγκη να παραμείνει το Ιράκ σε τροχιά βιώσιμης διαφοροποίησης της οικονομίας ώστε να υπάρξει απομάκρυνση από την πολιτική εκμετάλλευσης και εξαγωγής πρώτων υλών όπως το αργό πετρέλαιο το οποίο το 2016 αντιπροσώπευε το 46,8 % των εξαγωγών της χώρας·

9.  τονίζει ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των υποδομών, οι διαδοχικές ξηρασίες και η απερήμωση έχουν προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο στον πληθυσμό της υπαίθρου και έχουν αυξήσει την επισιτιστική ανασφάλεια και τις ελλείψεις νερού, ιδίως για τους εκτοπισμένους· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με τις ιρακινές αρχές προκειμένου να κατευθυνθούν προς μια πιο αποδοτική και δίκαιη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής από μαθητές και των δύο φύλων στα σχολεία του Ιράκ (όπως καταγγέλλουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες το 60 % των μαθητών που εγγράφηκαν σε πρωτοβάθμια σχολεία το 2015 τα έχουν στο μεταξύ εγκαταλείψει)· υπογραμμίζει ότι το υψηλό ποσοστό γραμματισμού είναι καθοριστικό για την οικοδόμηση θετικής ειρήνης σε καταστάσεις συρράξεων·

11.  καλεί την ΕΕ να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την ειρήνη και την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού, και εκστρατείες αφοπλισμού ώστε να ανασχεθεί η διάδοση μικρών και ελαφρών όπλων στο Ιράκ·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ατομική επίγνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να ενθαρρύνεται η διακοινοτική αρμονία και να αποθαρρύνεται η στρατολόγηση νέων, που είναι ευάλωτοι στη βία ή στον εξτρεμισμό, σε παραστρατιωτικές ομάδες·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη εκτενούς εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα που συνδέονται με τα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης κατά την κατάρτιση των τοπικών παραγόντων των μέσων ενημέρωσης στη δημοσιογραφία για την ειρήνη·

14.  επιμένει ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής ενίσχυσης θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και να είναι πολιτικά αμερόληπτη, ούτως ώστε να στηρίζει μια αποτελεσματική διαδικασία σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επανόδου θρησκευτικών μειονοτήτων και εθνοτικών ομάδων στις εστίες τους· τονίζει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες, περιλαμβανομένης της ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να μετριάζεται ο κίνδυνος εκμετάλλευσης της συνδρομής από τοπικούς πολιτικούς παράγοντες ή διάθεσής της με τρόπο που εισάγει διακρίσεις σε βάρος κάποιων ομάδων ή προς όφελος άλλων·

15.  καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ επενδύονται σε έργα που βοηθούν τον ιρακινό λαό, καθώς και ότι χορηγείται επαρκής στήριξη στους δήμους για την παροχή βασικών υπηρεσιών και την οικοδόμηση της τοπικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης για τον πληθυσμό· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των κεντρικών αρχών και των τοπικών δήμων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για επένδυση και ενίσχυση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, ειδικότερα, να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σχεδίων που θα παρέχουν υποστήριξη σε φορείς που προάγουν την υποχρέωση λογοδοσίας και τη δημοκρατική αλλαγή και που θα ενθαρρύνουν τον διάλογο σε τοπικό επίπεδο και μηχανισμούς επίλυσης συγκρούσεων, με τη συμμετοχή ιδίως των νέων·

16.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι η διαφθορά στο Ιράκ είναι εκτεταμένη και πολυεπίπεδη και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής στρατηγική για την αντιμετώπισή της·

17.  τονίζει ότι υπάρχει ευρέως η εντύπωση για έλλειψη δικαιοσύνης και για ύπαρξη δύο μέτρων και σταθμών στο δικαστικό σύστημα του Ιράκ· σημειώνει ότι οι δικαστικοί θεσμοί του Ιράκ δεν φαίνεται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση δίωξης σε υπεύθυνους για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους εγκληματίες·

18.  επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ αποτελεί σημαντική πρόκληση στην οποία απαιτείται στήριξη από τον ΟΗΕ και την ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη διάλυση των παραστρατιωτικών ομάδων και την επανένταξη των μαχητών τους, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας·

19.  καλεί την ΕΕ να παράσχει ενισχυμένη τεχνική βοήθεια στις ιρακινές αρχές για τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων και τη μείωση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Ιράκ θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει εκ των έσω την ανάπτυξή του μεσοπρόθεσμα και να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού και των περιφερειών του· τονίζει την ανάγκη να παρέχονται ενεργά συμβουλές στον ιδιωτικό τομέα και στους επενδυτές, με στόχο την ενίσχυση τόσο της ευαισθησίας στο θέμα των συγκρούσεων όσο και της συμβολής τους στην οικοδόμηση της ειρήνης και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

20.  καλεί την ΕΕ να επενδύσει στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ιδίως αυξάνοντας τη στήριξή της προς την επιχειρηματικότητα, τις ΜΜΕ και την επαγγελματική εκπαίδευση, προωθώντας τις επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας όπως η ενέργεια και η γεωργία, και ενθαρρύνοντας τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· πιστεύει ότι η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος με κίνητρα για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα όχι μόνο θα επιτρέψει να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων στη χώρα, αλλά επίσης θα βοηθήσει να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την επάνοδο ΕΕΑ και προσφύγων μετά τη λήξη των συγκρούσεων·

21.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τις συγκρούσεις και τον εξτρεμισμό και είναι περισσότερο ευάλωτες στη βία και στις κακοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βίας, των βασανιστηρίων, της διακίνησης ανθρώπων, της δουλείας και των πρόωρων γάμων· τονίζει την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες γυναικών και κοριτσιών, ιδίως σε εκτοπισμένες κοινότητες· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω των αναπτυξιακών της προσπαθειών και να υπογραμμίσει τον ρόλο των γυναικών στην ανάκαμψη και την οικοδόμηση της ειρήνης στη χώρα·

22.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία με παράγοντες της ιρακινής κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι μια ευαίσθητη σε ζητήματα φύλου προσέγγιση στη διαδικασία σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ένταξη των γυναικών·

23.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να περιορίζεται σε κατασταλτικές δράσεις αλλά πρέπει να συνάδει με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ή η εκ νέου ριζοσπαστικοποίηση· καλεί τους πολιτικούς και αναπτυξιακούς παράγοντες, τους παράγοντες της ασφάλειας και τους άλλους κοινωνικούς παράγοντες να αναλύσουν διεξοδικά και να απαντήσουν στις κινητήριες δυνάμεις της ριζοσπαστικοποίησης, του βίαιου εξτρεμισμού και της στρατολόγησης τρομοκρατών με συνεκτικό τρόπο·

24.  ενθαρρύνει τη δέσμευση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης στο Ιράκ·

25.  καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει προγράμματα που επιτρέπουν στους ανθρώπους να συμμετέχουν σε τοπικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να ενισχύσει τη διαφάνεια και λογοδοσία των θεσμικών οργάνων·

26.  επιμένει στην ανάγκη επενδύσεων στον γεωργικό τομέα του Ιράκ λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη σημασία της επιστροφής του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες που έχουν υποστεί πληθυσμιακή έξοδο λόγω των συγκρούσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και Ιράκ

Έγγραφα αναφοράς

2010/0310M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

AFET

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Paavo Väyrynen

12.4.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Στέλιος Κούλογλου, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Andor Deli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

2

-

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ

Έγγραφα αναφοράς

2010/0310M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

 

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

 

INTA

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

23.4.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tokia Saïfi

4.12.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

3

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Urmas Paet, Tokia Saïfi, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Monika Smolková

Ημερομηνία κατάθεσης

26.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

7

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Τάκης Χατζηγεωργίου, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου