Процедура : 2017/0220(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0226/2018

Внесени текстове :

A8-0226/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0153

ДОКЛАД     ***I
PDF 1240kWORD 173k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Дьорд Шьопфлин

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0482),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0308/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на и становищата на комисията по култура и образование и комисията по петиции (A8-0226/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В съответствие с член 11 от Договора за Европейския съюз ЕГИ е неразделна част от възможностите, предоставяни за гражданите на Съюза, да обменят своите мнения относно всички области на политика на Съюза, да участват в прозрачен, открит и редовен диалог с институциите на Съюза и да осигуряват последователност и прозрачност на действията на Съюза. Освен това ЕГИ позволява на гражданите на Съюза да приканват Комисията да представи законодателно предложение. ЕГИ изисква ангажименти от институциите на Съюза да осигуряват възможно най-ефективно упражняване на правата на гражданите на Съюза, но изисква тези граждани да спазват принципите и правилата, определени за тяхното участие в демократичния живот на Съюза, и по-специално правилата, уреждащи демократичното функциониране на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В своята резолюция от 28 октомври 2015 г.25 относно Европейската гражданска инициатива Европейският парламент призова Комисията да преразгледа Регламент (ЕС) № 211/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията.

(4)  В своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива25 и в контекста на подготовката на законодателния си доклад по собствена инициатива (2017/2024(INL) Европейският парламент призова Комисията в най-кратки възможни срокове да направи всеобхватен преглед на Регламент (ЕС) № 211/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията и да ги измени. Той повтори призива си в контекста на подготовката на законодателния си доклад по собствена инициатива, съдържащ препоръки към Комисията относно преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В процеса, водещ до преразглеждането на ЕГИ, редица организации и органи на Съюза, по-специално Европейският икономически и социален комитет, спомогнаха да се запълнят празнотите в Регламент (ЕС) № 211/2011посредством предоставянето на ценна подкрепа на организаторите на ЕГИ, осигуряването на платформа за разисквания относно подобренията в този регламент, предлагането на институционално наставничество и улесняване на групата на организаторите, провеждането на изслушвания в техните сгради и насърчаването на демократичното участие в рамките на Съюза.

 

___________________

 

1a Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (OВ L 65, 11.3.2011 г.).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Настоящият регламент има за цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, за да се разгърне нейният пълен потенциал като инструмент за стимулиране на дебатите и на участието на гражданите на равнището на Съюза и Съюзът да се доближи до гражданите си.

(5)  Настоящият регламент има за цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, както и да укрепи последващите действия, за да се разгърне нейният пълен потенциал като инструмент за стимулиране на дебатите и да се насърчават колкото е възможно повече граждани на Съюза да влияят върху процеса на вземане на решения на Съюза, доближавайки Съюза до гражданите му и укрепвайки по този начин принципа на демокрацията и демократичното функциониране на Съюза

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на постигането на тези цели е необходимо изискваните за европейската гражданска инициатива процедури и условия да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, както и да са пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения.

(6)  С оглед на постигането на тези цели е необходимо изискваните за европейската гражданска инициатива процедури и условия да бъдат ефективни, прозрачни, ясни, прости и лесни за прилагане, включително за хората с увреждания, както и да са пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения и да гарантират, че успешните инициативи са предмет на подходящи последващи действия от Комисията.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна и че на гражданите се осигуряват сходни условия за подкрепа за дадена инициатива, е целесъобразно също така да се установи минималният брой на поддръжниците от всяка една от тези държави членки. Този минимален брой поддръжници, необходим във всяка държава членка, следва да е регресивно пропорционален и да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

(10)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна и че на гражданите се осигуряват сходни условия за подкрепа за дадена инициатива, е целесъобразно също така да се установи минималният брой на поддръжниците от всяка една от тези държави членки. Този минимален брой поддръжници, необходим във всяка държава членка, следва да е регресивно пропорционален и да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Всеки гражданин на Съюза следва да има право да подкрепи дадена инициатива на хартиен носител или онлайн при сходни условия и независимо от държавата членка на гражданство или местопребиваване.

(11)  За да стане европейската гражданска инициатива по-приобщаваща и видима, следва да е възможно използването на регионални или малцинствени езици за популяризирането и разпространението на ЕГИ, както и за събирането на подписи.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна и да оказва помощ на гражданите и организаторите, Комисията следва да предоставя информация и съдействие на организаторите и да постави на разположение онлайн платформа за сътрудничество, с която да осигурява предназначен за целта дискусионен форум и информация и съвети относно европейската гражданска инициатива. За да се гарантира близост до гражданите, държавите членки следва да създадат едно или повече звена за контакт на своя територия, които да предоставят на гражданите информация и съдействие във връзка с европейската гражданска инициатива.

(13)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, Комисията следва да предоставя ясна, точна и пълна информация, както и правна и практическа помощ на организаторите, като осигури онлайн платформа за сътрудничество. Платформата следва да предоставя специален дискусионен форум и информация, както и съвети относно европейската гражданска инициатива. Тя следва да се управлява и актуализира, под административния контрол на Комисията, от независими организации и външни експерти с доказан опит в организирането на ЕГИ, които следва да имат право да участват в дискусионния форум. За да се гарантира близост до гражданите, държавите членки следва да създадат едно или повече звена за контакт на своя територия, достъпни за лицата с увреждания, които да предоставят на гражданите информация, както и правна и практическа помощ във връзка с европейската гражданска инициатива, като по този начин се повишава информираността и се стимулират разискванията относно текущите инициативи на национално равнище. Когато на национално равнище съществуват инструменти, подобни на ЕГИ, тези звена за контакт следва да бъдат тясно свързани със службите или платформите, предоставящи подкрепа за използването на тези национални инструменти. Тези звена за контакт следва да функционират на принципа „обслужване на едно гише“, за да помагат на организаторите чрез предоставяне на изчерпателна информация, както и на специфични технически и правни съвети.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде по-достъпна и като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане и пропорционални, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, когато значителна част от нея, в това число и основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и са изпълнени всички други изисквания във връзка с регистрацията. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация, като потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за обхвата на регистрацията, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата.

(16)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде ефективна и по-достъпна и като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане и пропорционални, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, когато значителна част от нея, в това число и основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и са изпълнени всички други изисквания във връзка с регистрацията. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация, като потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за обхвата на регистрацията, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата. Изборът да се пристъпи към частична регистрация на дадена инициатива не следва да засяга задължението на Комисията да обоснове изцяло своето решение в тази връзка.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С цел да се насърчат участието и публичните разисквания по въпросите, повдигнати от инициативите, когато в Комисията е внесена инициатива, подкрепена от необходимия брой поддръжници и изпълняваща останалите изисквания на настоящия регламент, групата на организаторите следва да има правото да представи тази инициатива на публично изслушване на равнището на Съюза. Публичното изслушване следва да бъде организирано съвместно от Комисията и Европейския парламент в срок от три месеца след внасянето на инициативата и да гарантира балансирано представителство на съответните публични и частни интереси, както и представителство на Комисията на подходящо равнище. Другите институции и консултативните органи на Съюза, както и заинтересованите страни, следва да разполагат с възможност да участват в изслушването.

(23)  С цел да се насърчат участието и публичните разисквания по въпросите, повдигнати от инициативите, когато в Комисията е внесена инициатива, подкрепена от необходимия брой поддръжници и изпълняваща останалите изисквания на настоящия регламент, групата на организаторите следва да има правото да представи тази инициатива на публично изслушване на равнището на Съюза. Европейският парламент следва да организира това публично изслушване в срок от три месеца след внасянето на инициативата пред Комисията. Европейският парламент следва да гарантира балансирано представителство на интересите на съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество, социалните партньори и експертите, както и представителството на Съвета и на Комисията на подходящо равнище. Другите институции и консултативните органи на Съюза, по-специално Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите, както и заинтересованите страни следва да разполагат с възможност да участват в изслушването. .

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  За да се извърши оценка на политическата подкрепа за дадена инициатива, Европейският парламент, който е институцията, представляваща гражданите на Съюза, следва да има право да провежда разисквания по време на пленарните си заседания, в съответствие със своя Правилник за дейността, относно последващите действията, предприемани от Комисията във връзка с нейното съобщение относно успешно представените инициативи. Разискванията могат да приключат с приемането на предложение за резолюция, в което би могло също така да се предложи задействане на механизма, предвиден в член 225 от ДФЕС, ако Комисията не представи предложение за законодателен акт.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За да се гарантира ефективното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза, Комисията следва да разглежда валидните инициативи и да дава отговор по тях. Поради това в срок от пет месеца след получаването на инициативата Комисията следва да изложи своите правни и политически заключения, както и действията, които възнамерява да предприеме. Комисията следва да обясни ясно, разбираемо и подробно причините за действията, които възнамерява да предприеме, като също така следва да посочи причините, ако не възнамерява да предприеме действия.

(24)  За да се гарантира ефективното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза, Комисията следва да разглежда валидните инициативи, които са достигнали изисквания брой от най-малко един милион изявления за подкрепа, и да дава отговор по тях. Поради това в срок от шест месеца след получаването на инициативата Комисията следва да изложи своите правни и политически заключения, както и действията, които възнамерява да предприеме. Комисията следва да обясни ясно, разбираемо и подробно причините за действията, които възнамерява да предприеме, по-специално дали възнамерява да представи предложение за законодателен акт, като също така следва да посочи причините, ако не възнамерява да предприеме действия. Валидните инициативи не следва да засягат правото на инициатива на Комисията.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Подкрепата и финансирането за инициативите следва да бъдат прозрачни. Поради това групите на организаторите следва да предоставят актуализирана информация относно източниците на подкрепа и финансиране за техните инициативи между датата на регистриране и датата, на която инициативата е внесена в Комисията. Образуванията и особено организациите, които съгласно Договорите допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, следва да могат да насърчават и да предоставят подкрепа и финансиране на инициативи, при условие че го правят при спазване на процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент, и при пълна прозрачност.

(25)  Подкрепата и финансирането за инициативите следва да бъдат прозрачни и подлежащи на отчетност. Поради това групите на организаторите следва да предоставят актуализирана и подробна информация относно източниците на подкрепа и финансиране за техните инициативи между датата на регистриране и датата, на която инициативата е внесена в Комисията. Тези групи на организаторите следва да докладват редовно за всички свои източници на финансиране, а Комисията следва ясно да посочва тези източници в регистъра. Образуванията и особено организациите, които съгласно Договорите допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, следва да могат да насърчават и да предоставят подкрепа и финансиране на инициативи, при условие че го правят при спазване на процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент, и при пълна прозрачност. С цел да се повиши прозрачността на финансирането на дейностите по ЕГИ и видимостта на ЕГИ като инструмент за участието на гражданите, настоящият регламент следва да разполага със собствена финансова програма. Такава финансова програма следва да допринася за подкрепата на образуванията и организациите, които поощряват ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза, по-специално чрез повишаване на обществената осведоменост относно ЕГИ като инструмент за насърчаване на демокрацията на участието на равнището на Съюза, както и да допринася за финансирането на техническа или правна помощ, която да се предоставя на организаторите на ЕГИ безплатно.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея.

(32)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се установяват процедурите и условията, необходими за представяне на инициатива, с която Европейската комисия се приканва да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които гражданите на Съюза считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза („европейска гражданска инициатива“ или „инициатива“).

С настоящия регламент се установяват процедурите и условията, необходими за представяне на инициатива, с която Европейската комисия се приканва да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които гражданите на Съюза считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза („европейска гражданска инициатива“ или „инициатива“).

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Гражданите, пребиваващи в държави членки, различни от държавата на тяхното гражданство, имат правото да подкрепят дадена инициатива в държавата членка на пребиваване или в държавата, чиито граждани са.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки и Комисията приемат всички необходими разпоредби за улесняване на упражняването от страна на лицата с увреждания на правото да подкрепят гражданска инициатива.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   в поне една четвърт от държавите членки броят на поддръжниците е поне равен на минималния брой, посочен в приложение I, което съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750 към момента на регистрацията на инициативата.

б)   в поне една четвърт от държавите членки броят на поддръжниците е поне равен на минималния брой, посочен в приложение I, което съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент към момента на регистрацията на инициативата.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 всеки поддръжник се брои в държавата членка на своето гражданство.

2.  За целите на параграф 1 всеки поддръжник се брои в държавата членка на своето гражданство, независимо от мястото, на което е подписал изявлението за подкрепа.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване Комисията предоставя на гражданите и на групите на организаторите информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива.

1.  При поискване Комисията предоставя на гражданите и на групите на организаторите леснодостъпна, ясна, точна и изчерпателна информация и експертна и правна помощ във връзка с европейската гражданска инициатива..

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Комисията поставя на разположение онлайн платформа за сътрудничество, предоставяща на гражданите и групите на организаторите дискусионен форум и информация и съвети във връзка с европейската гражданска инициатива.

2.  Комисията поставя на разположение онлайн платформа за сътрудничество в подкрепа на обмена на информация и най-добри практики между заинтересованите страни, включително групите на организаторите, независимите експерти, неправителствените организации и други институции и органи на Съюза.

 

Тази платформа предоставя на гражданите и групите на организаторите дискусионен форум и информация, както и практически и правни съвети във връзка с европейската гражданска инициатива.

 

Онлайн платформата за сътрудничество е лесна за ползване и достъпна за лица с увреждания.

 

Тя се управлява и актуализира, под административен контрол на Комисията, от независими организации и външни експерти с доказан опит в организирането на ЕГИ, които могат също така да участват в дискусионния форум.

 

След публикуването на настоящия регламент Комисията издава своевременно ръководство за потребителя, за да улесни разбирането на европейската гражданска инициатива.

Разходите, свързани с функционирането и поддръжката на онлайн платформата за сътрудничество, са за сметка на общия бюджет на Европейския съюз.

Разходите, свързани с функционирането и поддръжката на онлайн платформата за сътрудничество, са за сметка на общия бюджет на Европейския съюз.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията поставя на разположение онлайн регистър (наричан по-нататък „регистърът“), който позволява на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на цялата процедура. Регистърът включва публичен уебсайт, на който се предоставя информация по принцип за европейската гражданска инициатива, както и информация за конкретните инициативи и съответния им статут.

3.  Комисията предоставя публичен достъп до онлайн регистър (наричан по-нататък „регистърът“), който позволява на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на цялата процедура. Регистърът включва публичен уебсайт, на който се предоставя ясна, точна и пълна информация по принцип за европейската гражданска инициатива, както и информация за конкретните инициативи и съответния им статут, включително за броя на събраните изявления за подкрепа и обявеното финансиране, както е съобщено от групите на организаторите. Комисията редовно актуализира регистъра и вписва предоставената от групата на организаторите информация, така че да е ясно видима и лесно достъпна.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието на инициативата на всички официални езици на Съюза с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. Групата на организаторите може в допълнение да предостави превод на приложението на всички официални езици на Съюза с цел публикуването му в регистъра, както и евентуално превод на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ и предоставен в съответствие с член 6, параграф 2.

4.  След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието на инициативата на всички официални езици на Съюза с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. Групата на организаторите може в допълнение да изиска от Комисията да предостави и публикува в регистъра превод на приложението на всички официални езици на Съюза и – когато е приложимо, превод на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ и предоставен в съответствие с член 6, параграф 2, при условие че преводите не надвишават ограниченията, определени в приложение II. Всички преводи, надвишаващи тези ограничения, остават отговорност на групата на организаторите.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всяка държава членка създава едно или повече звена за контакт, които да предоставят информация и помощ на групите на организаторите във връзка с организирането на европейска гражданска инициатива.

6.  Всяка държава членка създава едно или повече цифрови и физически звена за контакт специално и единствено за ЕГИ, които да предоставят практическа и правна информация, консултации и помощ на групите на организаторите във връзка с организирането на европейска гражданска инициатива. Всички държави членки и Комисията гарантират, че звената за контакт работят в тясно сътрудничество със съответните служби на Комисията и нейните представителства в държавите членки. Предоставяните консултации включват информация относно създаването на правно образувание в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка, както е посочено в член 5, параграф 7. Помощта се предоставя безплатно във формати, достъпни за хората с увреждания.

 

Държавите членки насърчават националните, регионалните и местните органи да повишават осведомеността и да разпространяват информация относно европейската гражданска инициатива сред своите граждани.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Инициативата се подготвя и управлява от група, състояща се от най-малко седем физически лица („група на организаторите“). Членовете на Европейския парламент не се вземат предвид за целите на изчисляването на този минимален брой.

1.  Инициативата се подготвя и управлява от група, състояща се от най-малко седем физически лица („група на организаторите“), чийто брой съответства на поне една четвърт от държавите членки. Членовете на Европейския парламент и членовете на националните парламенти не се вземат предвид за целите на изчисляването на този минимален брой.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  През целия организационен стадий, предхождащ регистрацията на дадена предложена гражданска инициатива, организаторите могат да поискат подкрепа от звената за контакт за ЕГИ, от Europe Direct или от службите на Комисията, отговарящи за ЕГИ, които безплатно предоставят пълно съдействие и насоки и – когато е възможно – функционират на принципа „обслужване на едно гише“ за насочване на организаторите към съответните източници на информация, както и към службите, които могат да им предоставят конкретни технически и правни консултации.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на групата на организаторите трябва да са граждани на Съюза, да са на възраст, даваща им право да гласуват на изборите за Европейски парламент, и да пребивават в най-малко седем различни държави членки.

2.  Членовете на групата на организаторите трябва да са граждани на Съюза, да са на възраст, даваща им право да гласуват на изборите за Европейски парламент, и да пребивават в най-малко една четвърт от държавите членки.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  инициативата не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

д)  инициативата не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и правата, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В посочения случай групата на организаторите може или да измени инициативата, за да вземе под внимание преценката на Комисията с цел да се гарантира, че инициативата отговаря на изискването по параграф 3, буква в), или да запази първоначалната инициатива, или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за решението си в срок от един месец от получаването на преценката на Комисията, като посочва основанията за него и, в зависимост от случая, изпраща промените в информацията, посочена в приложение ІІ, за да замени първоначалната инициатива.

В посочения случай групата на организаторите може или да измени инициативата, за да вземе под внимание преценката на Комисията с цел да се гарантира, че инициативата отговаря на изискването по параграф 3, буква в), или да запази първоначалната инициатива, или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за решението си в срок от два месеца от получаването на преценката на Комисията, като посочва основанията за него и, в зависимост от случая, изпраща промените в информацията, посочена в приложение ІІ, за да замени първоначалната инициатива.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  регистрира частично инициативата, ако значителна част от нея, включително основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

б)  регистрира частично инициативата, ако част от нея не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  При отказ за регистрация или само частично регистриране на инициативата съгласно параграф 4 Комисията уведомява групата на организаторите за причините за своето решение и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

7.  При отказ за регистрация или само частично регистриране на инициативата съгласно параграф 4 Комисията уведомява групата на организаторите в пълни подробности за причините за своето решение, като се дава възможност на групата на организаторите да направи подробна оценка на основанията за отказа на Комисията, включително на посоченото правно основание или основания. Посочената оценка следва да взема предвид информацията, съдържаща се в приложението, посочено в точка 8 от приложение II, ако има такава. Всички решения за отказ за регистрация или частична регистрация на дадена инициатива се публикуват на уебсайта на Европейската гражданска инициатива.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  За целите на настоящия член се обръща специално внимание на член 296, параграф 2 от ДФЕС и на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 12 месеца от дата, избрана от групата на организаторите („срокът на събиране“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от три месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 12 месеца от дата, избрана от групата на организаторите („срокът на събиране“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от шест месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато групата на организаторите иска да приключи събирането на изявления за подкрепа, преди да са изтекли 12 месеца след началото на срока на събиране, тя уведомява Комисията за крайната дата на срока на събиране.

Когато по време на периода на събирането групата на организаторите иска да приключи събирането на изявления за подкрепа, преди да е изтекъл срок от 12 месеца, тя уведомява Комисията за това намерение най-малко 10 дни преди крайната дата на срока на събиране.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн Комисията създава и експлоатира не по-късно от 1 януари 2020 г. централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г.

За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн Комисията създава и експлоатира не по-късно от 1 януари 2020 г. централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. Използването на тази система е доброволно и безплатно за всички организатори.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Групата на организаторите, като използва други сертифицирани системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, разполага с възможността да използва безплатно сървърите, управлявани от Комисията.

 

Когато изявления за подкрепа се събират онлайн, получените чрез системата за събиране онлайн данни се съхраняват на територията на Европейския съюз.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията получи валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 812, тя незабавно публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

1.  Когато Комисията получи валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 812, тя незабавно публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, както и на националните парламенти.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от три месеца след внасянето на инициативата на групата на организаторите се предоставя възможност да представи инициативата на публично изслушване.

В срок от три месеца след внасянето на инициативата на групата на организаторите се предоставя възможност да представи инициативата на публично изслушване в Европейския парламент, в интерес на зараждането на обществен дебат в целия Европейски съюз по предложената инициатива. В дебата се включват заинтересовани страни, представляващи различни интереси.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и Европейският парламент организират съвместно публичното изслушване в Европейския парламент. Предоставя се възможност на представители на другите институции и на консултативните органи на Съюза, както и на заинтересованите страни да участват в изслушването.

Европейският парламент организира публично изслушване в своите сгради. Предоставя се възможност на представители Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, както и на другите институции и консултативните органи на Съюза, на представители на гражданското общество, социалните партньори и други заинтересовани страни, включително националните парламенти, да участват в изслушването. Изслушването се излъчва на живо по интернет и след това е публично достъпно на уебсайта на ЕГИ.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2– алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изслушването преследва целите на обществения интерес. Изключителната цел на изслушването е изчерпателно да информира относно съдържанието и целите на инициативата.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изслушването има за цел да предостави на групата на организаторите форум, на който да представят своята инициатива посредством подробно изложение на нейното намерение и предлаганите конкретни законодателни цели.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и Европейският парламент гарантират балансирано представителство на съответните публични и частни интереси.

С цел да насърчи приобщаващ обществен дебат по предлаганата инициатива, Европейският парламент гарантира балансирано представителство на съответните заинтересовани страни, включително публични и частни интереси, както и на представителството на институциите и консултативните органи на Съюза.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията се представлява на изслушването на подходящо равнище.

3.  Комисията и Съветът се представляват на изслушванията на подходящо равнище. Осигурява се присъствието на поне един член на колегиума на членовете на Комисията.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок от един месец след датата на внасяне на инициативата Комисията приема групата на организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с инициативата въпроси.

1.  В срок от един месец след датата на внасяне на валидна инициатива, по отношение на която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 8 – 12, Комисията приема групата на организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно целта на инициативата.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от пет месеца след публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване по член 14, параграф 2 Комисията излага в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и причините за решението да предприеме или да не предприеме действия.

В срок от шест месеца след публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване по член 14, параграф 2 Комисията излага в пълни подробности в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и посочва в изчерпателно и ясно изявление причините за решението да предприеме или да не предприеме действия в съответствие с принципа на доброто управление.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията и групата на организаторите могат да уведомят поддръжниците за реакцията в отговор на инициатива в съответствие с член 17, параграфи 2 и 3.

3.  Комисията и групата на организаторите уведомяват поддръжниците за реакцията в отговор на инициатива в съответствие с член 17, параграфи 2 и 3, когато са били събрани такива данни.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  В случай на успешна гражданска инициатива, като се вземе надлежно предвид член 15, параграф 2 от настоящия регламент и ако е предложено в съобщението, Комисията, в срок от 12 месеца след публикуването на инициативата, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение в отговор на инициативата. За целите на настоящия член се обръща специално внимание на член 296, параграф 2 от ДФЕС и на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Комисията държи групата на организаторите в течение за своите дейности във връзка с инициативата, както и за по-нататъшното развитие на инициативата, след нейното официално съобщение относно ЕГИ.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15 а (нов)

 

Последващи действия във връзка с успешна гражданска инициатива от страна на Европейския парламент

 

След изтичане на срока от 12 месеца, посочен в член 15, параграф 2, Европейският парламент прави оценка на действията, предприети от Комисията в изпълнение на нейното съобщение относно ЕГИ. По-специално, той може да проведе разискване в пленарна зала по този въпрос в съответствие с правилника за дейността си.

 

Разискването може да приключи с приемането на предложение за резолюция. Ако Комисията не представи предложение за правен акт, Европейският парламент може да реши да упражни правото, предоставено му по силата на член 225 от ДФЕС.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и в зависимост от случая, на своя уебсайт за кампанията информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата, надвишаващи 500 EUR на спонсор.

Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и в зависимост от случая, на своя уебсайт за кампанията ясна, точна и изчерпателна информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата, надвишаващи 500 EUR на спонсор. Спонсорите и съответните суми трябва да могат да бъдат ясно идентифицирани.

 

Групата на организаторите също така съобщава имената на организациите, които ги подпомагат на доброволна основа, в случай че тази подкрепа не е икономически оценима.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията има право да извършва проверки на случаен принцип относно предоставената информация по отношение на източниците на подкрепа и финансиране, да оценява качеството на предоставената информация и да изисква допълнителни разяснения от страна на групите на организаторите. Тези проверки имат за цел да се гарантира прозрачността на финансирането и друга предоставяна на групите на организаторите подкрепа и се извършват по ефективен, безпристрастен и пропорционален начин.

 

Източници на подкрепа и финансиране означава всяко предлагане на финансови средства или предлагане на кредитиране, предлагане в натура, предоставяне под пазарната стойност на стоки, услуги (включително заеми и предоставяне на персонал) или работа, и/или всяка друга трансакция, която предоставя икономическо предимство, с изключение на подкрепата, оказвана на доброволни начала от физически лица.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията гарантира пълна прозрачност на информацията за финансирането и спонсорството чрез система за проверки на качеството, сигнали и жалби, така че да гарантира, че предоставяната от организаторите на ЕГИ информация за финансирането и спонсорството е вярна.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В бюджета на Съюза се разпределя годишен бюджетен кредит за подпомагане на организирането на граждански инициативи.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията осведомява обществеността за съществуването на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности и информационни кампании, като по този начин допринася за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза.

1.  Комисията, Европейският парламент, Съветът и държавите членки осведомяват обществеността за съществуването, целите и функционирането на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности, информационни и рекламни кампании.При тези си действия Комисията използва inter alia цифрови платформи, социални медии и онлайн технологии, за да достигне до гражданите и подържа връзка с тях.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на комуникационните и информационните дейности във връзка с въпросната инициатива и при условие че поддръжникът даде своето съгласие, неговият адрес на електронна поща може да бъде събран от група на организаторите или от Комисията.

За целите на комуникационните и информационните дейности във връзка с въпросната инициатива и при условие че поддръжникът даде своето изрично съгласие, неговият адрес на електронна поща може да бъде събран от група на организаторите или от Комисията.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията също така провежда активна комуникация за ЕГИ и използването ѝ във връзка с други действия, насочени към насърчаване на участието на гражданите в дейностите на Съюза, както и при насърчаването на европейското гражданство и правата на гражданите и в рамките на съобщението относно дейностите по програмата „Европа за гражданите“.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 18 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  При обработването на лични данни съгласно настоящия регламент групата на организаторите на гражданската инициатива или, ако е приложимо, създаденото от тях правно образувание и компетентните органи на държавата членка спазват Регламент (ЕС) № 2016/679.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Групата на организаторите или, ако е приложимо, създаденото от тях правно образувание гарантират, че личните данни, събрани за целите на гражданска инициатива, не се използват за други цели освен в израз на подкрепа за съответната инициатива.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прави периодично преглед на функционирането на европейската гражданска инициатива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от пет години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки пет години след това. Докладите са публични.

Комисията прави периодично преглед на функционирането на европейската гражданска инициатива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от три години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки три години след това. Докладите са публични.

Изменение    59

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съдържание на инициативата, относно която Комисията се приканва към действие, с не повече от 1000 символа.

2.  Съдържание на инициативата, относно която Комисията се приканва към действие, с не повече от 1 200 символа без интервали; (коригирана средна стойност за всеки език);

Изменение    60

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При условие, че съдържанието на дадено приложение се състои от по-малко от 5000 знака (коригирана средна стойност за всеки език), групата на организаторите може да поиска от Комисията то да бъде преведено на всички официални езици на Съюза.


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (27.4.2018)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Докладчик по становище: Ангел Джамбазки

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по конституционни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и допълнително се засилва демократичното функциониране на Съюза, като наред с другото се предвижда, че всеки гражданин на Съюза има правото да участва в демократичния живот на Съюза. Европейската гражданска инициатива е инструмент на Съюза за демокрация на участието, който предоставя на гражданите на Съюза възможността да се обърнат пряко към Комисията с искане, с което я приканват да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 от ДФЕС.

(1)  С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и допълнително се засилва демократичното функциониране на Съюза, като наред с другото се предвижда, че всеки гражданин на Съюза има правото да участва в демократичния живот на Съюза. Европейската гражданска инициатива е инструмент на Съюза за пряка демокрация на участието, който предоставя на гражданите на Съюза възможността да се обърнат пряко към Комисията с искане, с което я приканват да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 от ДФЕС.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на постигането на тези цели е необходимо изискваните за европейската гражданска инициатива процедури и условия да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, както и да са пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения.

(6)  С оглед на постигането на тези цели е необходимо изискваните за европейската гражданска инициатива процедури и условия да бъдат ефективни, ясни, прости и лесни за прилагане, както и да са пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна и да оказва помощ на гражданите и организаторите, Комисията следва да предоставя информация и съдействие на организаторите и да постави на разположение онлайн платформа за сътрудничество, с която да осигурява предназначен за целта дискусионен форум и информация и съвети относно европейската гражданска инициатива. За да се гарантира близост до гражданите, държавите членки следва да създадат едно или повече звена за контакт на своя територия, които да предоставят на гражданите информация и съдействие във връзка с европейската гражданска инициатива.

(13)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна и да оказва помощ на гражданите и организаторите, Комисията следва да предоставя ясна, точна и изчерпателна информация, както и правна и практическа помощ на организаторите и да предостави публичен достъп до онлайн платформа за сътрудничество, с която да осигурява предназначен за целта дискусионен форум и информация и съвети относно европейската гражданска инициатива. За да се гарантира близост до гражданите, държавите членки следва да създадат едно или повече звена за контакт на своя територия, достъпни за лица с увреждания, които да предоставят на гражданите информация, както и правна и практическа помощ във връзка с европейската гражданска инициатива.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде по-достъпна и като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане и пропорционални, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, когато значителна част от нея, в това число и основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и са изпълнени всички други изисквания във връзка с регистрацията. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация, като потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за обхвата на регистрацията, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата.

(16)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде ефективна и по-достъпна и като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане и пропорционални, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, когато значителна част от нея, в това число и основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и са изпълнени всички други изисквания във връзка с регистрацията. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация, като потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за обхвата на регистрацията, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  е получила подкрепата на най-малко един милион поддръжници от поне една четвърт от държавите членки;

а)  е получила подкрепата на най-малко един милион поддръжници от поне пет държави членки;

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в поне една четвърт от държавите членки броят на поддръжниците е поне равен на минималния брой, посочен в приложение I, което съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750 към момента на регистрацията на инициативата.

б)  в поне пет от държавите членки броят на поддръжниците е поне равен на минималния брой, посочен в приложение I, което съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750 към момента на регистрацията на инициативата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване Комисията предоставя на гражданите и на групите на организаторите информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива.

1.  Комисията предоставя на гражданите и на групите на организаторите ясна, точна и изчерпателна информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Онлайн платформата за сътрудничество е лесна за прилагане и достъпна за лица с увреждания.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията поставя на разположение онлайн регистър (наричан по-нататък „регистърът“), който позволява на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на цялата процедура. Регистърът включва публичен уебсайт, на който се предоставя информация по принцип за европейската гражданска инициатива, както и информация за конкретните инициативи и съответния им статут.

3.  Комисията предоставя публичен достъп до онлайн регистър (наричан по-нататък „регистърът“), който позволява на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на цялата процедура. Регистърът включва лесно и ефективно достъпен публичен уебсайт, на който се предоставя ясна, точна и всеобхватна информация за европейската гражданска инициатива като цяло, и по-конкретно подробна информация относно всеки етап от инициативата, като се посочват стъпките, които трябва да се предприемат, и състоянието на всяка инициатива, и се предупреждава за приближаването на крайния срок, както и конкретните инициативи и съответния им статут.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Групите на организаторите трябва да се уведомяват веднага щом е налична преведената версия на тяхната инициатива и ако тя съдържа неточности, групата на организаторите ги отстранява и своевременно уведомява Комисията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието на инициативата на всички официални езици на Съюза с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. Групата на организаторите може в допълнение да предостави превод на приложението на всички официални езици на Съюза с цел публикуването му в регистъра, както и евентуално превод на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ и предоставен в съответствие с член 6, параграф 2.

4.  След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието на инициативата на всички официални езици на Съюза с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. Групата на организаторите може в допълнение да предостави превод на приложението на всички официални езици на Съюза с цел публикуването му в регистъра, както и превод на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ и предоставен в съответствие с член 6, параграф 2.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всяка държава членка създава едно или повече звена за контакт, които да предоставят информация и помощ на групите на организаторите във връзка с организирането на европейска гражданска инициатива.

6.  Всяка държава членка създава и популяризира едно или повече звена за контакт, достъпни за лица с увреждания, които да предоставят информация, както и правна и практическа помощ на групите на организаторите във връзка с организирането на европейска гражданска инициатива.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Държавите членки насърчават националните, регионалните и местните органи да предоставят на своите граждани информация относно европейската гражданска инициатива.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Инициативата се подготвя и управлява от група, състояща се от най-малко седем физически лица („група на организаторите“). Членовете на Европейския парламент не се вземат предвид за целите на изчисляването на този минимален брой.

1.  Инициативата се подготвя и управлява от група, състояща се от най-малко пет физически лица („група на организаторите“). Членовете на Европейския парламент не се вземат предвид за целите на изчисляването на този минимален брой.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на групата на организаторите трябва да са граждани на Съюза, да са на възраст, даваща им право да гласуват на изборите за Европейски парламент, и да пребивават в най-малко седем различни държави членки.

2.  Членовете на групата на организаторите трябва да са граждани на Съюза, да са на възраст, даваща им право да гласуват на изборите за Европейски парламент, и да пребивават в най-малко пет различни държави членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Преди внасянето на дадена инициатива организаторите могат да поискат предварителен експресен преглед относно уместността на инициативата, която предстои да бъде внесена.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата на организаторите подава искането за регистрация до Комисията чрез регистъра.

Групата на организаторите подава искането за регистрация до Комисията чрез регистрационната платформа.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако едно или повече от изискванията по букви а)—д) не са изпълнени, Комисията отказва да регистрира инициативата, без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5.

Ако едно или повече от изискванията по букви а) – г) не са изпълнени, Комисията отказва да регистрира инициативата, без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако Комисията заключи, че инициативата или части от инициативата попадат извън нейните компетенции, тя уведомява групата на организаторите за това заключение и за причините, поради които е достигнала до него.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В посочения случай групата на организаторите може или да измени инициативата, за да вземе под внимание преценката на Комисията с цел да се гарантира, че инициативата отговаря на изискването по параграф 3, буква в), или да запази първоначалната инициатива, или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за решението си в срок от един месец от получаването на преценката на Комисията, като посочва основанията за него и, в зависимост от случая, изпраща промените в информацията, посочена в приложение ІІ, за да замени първоначалната инициатива.

В посочения случай групата на организаторите може или да измени инициативата, за да вземе под внимание информацията на Комисията, или дори да запази първоначалната инициатива, или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за решението си в срок от един месец от получаването на информацията на Комисията, като посочва основанията за него и, в зависимост от случая, изпраща промените в информацията, посочена в приложение ІІ, за да замени първоначалната инициатива.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  регистрира частично инициативата, ако значителна част от нея, включително основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

б)  регистрира частично инициативата, ако значителна част от нея, включително основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, като в същото време, когато това е възможно, дава възможност за адаптиране на останалата част от предложението в разумен срок от време, така че то да бъде счетено за попадащо в обхвата на правомощията на Комисията;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Комисията уведомява Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за регистрирането на инициатива.

8.  Комисията уведомява по ясен, изчерпателен и подробен начин Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и националните парламенти за регистрирането на инициатива.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 12 месеца от дата, избрана от групата на организаторите („срокът на събиране“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от три месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 12 месеца от дата, избрана от групата на организаторите („срокът на събиране“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от шест месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията посочва в регистъра началото и края на срока на събиране.

2.  Комисията посочва в регистъра началото и края на срока на събиране. Един месец преди да изтече крайният срок за събиране на изявления за подкрепа Комисията предупреждава за това групата на организаторите.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Събирането на лични данни за целите на дадена инициатива в рамките на обхвата на настоящата директива следва да бъде в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн Комисията създава и експлоатира не по-късно от 1 януари 2020 г. централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г.

За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн Комисията създава и експлоатира не по-късно от 1 януари 2020 г. централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. и подлежаща на Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е достъпна за лица с увреждания.

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е лесна за прилагане и достъпна за лица с увреждания.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се съхраняват на територията на държава членка.

Данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се съхраняват на територията на държава членка, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията получи валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 812, тя незабавно публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

1.  Когато Комисията получи валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 812, тя незабавно публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите и на националните парламенти.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от пет месеца след публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване по член 14, параграф 2 Комисията излага в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и причините за решението да предприеме или да не предприеме действия.

В срок от пет месеца след публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване по член 14, параграф 2 Комисията излага в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и причините за решението да предприеме или да не предприеме действия. Тези причини са надлежно обосновани и разяснени по ясен, изчерпателен и подробен начин. Комисията може да поиска от Съда на Европейския съюз становище относно правните аспекти на инициативата, което следва да бъде представено без неоправдано забавяне. Ако Комисията не възнамерява да предприеме действие, тя уведомява групата на организаторите за възможностите да внесат своята инициатива пред комисията по петиции, с което им дава възможност да продължат работата си.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Проследяване и действия

 

1.   Когато дадена инициатива е била изцяло и успешно регистрирана, Комисията предприема необходимите законодателни действия, при условие че:

 

а)  всички процедурни изисквания за регистрация на инициативата, в съответствие с настоящия регламент, са надлежно изпълнени;

 

б)   в срок от 3 месеца след публикуването на регистрираната инициатива, не са повдигнати възражения от Парламента или Съвета;

 

в)   в оценката, извършена от Комисията, ясно се установява необходимост от разглеждане на конкретни области от правото на Съюза в съответствие със съдържанието на регистрираната инициатива.

 

2.   Комисията предприема действия най-късно в срок от една година след публикуването на регистрираната инициатива и предава на Съвета и на Парламента всяко предложение за законодателни действия.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и в зависимост от случая, на своя уебсайт за кампанията информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата, надвишаващи 500 EUR на спонсор.

Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и в зависимост от случая, на своя уебсайт за кампанията ясна, точна и изчерпателна информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата, надвишаващи 500 EUR на спонсор.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията осведомява обществеността за съществуването на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности и информационни кампании, като по този начин допринася за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза.

1.  Комисията осведомява обществеността за съществуването на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности и информационни кампании и като използва цифрови платформи и технологии, за да достигне до и да ангажира общността, като по този начин допринася за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза, предвид факта, че целенасочените комуникационни стратегии, включително социалните медии, имат решаващо значение за повишаване ефективността на европейската гражданска инициатива и за осигуряване на прозрачност.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията също така увеличава кампаниите за повишаване на осведомеността на местно, национално и европейско равнище, по-специално сред младите хора.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска гражданска инициатива

Позовавания

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

CULT

2.10.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Дата на приемане

25.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (16.5.2018)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Докладчик по становище: Ярослав Валенса

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Европейската комисия (COM(2017)482—2017/0220 (COD)) относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно Европейската гражданска инициатива (наричана по-нататък „ЕГИ“) представя всеобхватен преглед на правната рамка на ЕГИ с основната цел за повишаване на достъпността на ЕГИ като инструмент за публично участие за гражданска ангажираност в Съюза. Комисията по петиции напълно подкрепя усилията на Комисията за увеличаване на предоставянето на насоки, подкрепа и дейности за повишаване на осведомеността във връзка с ЕГИ за всички граждани на ЕС, за да се използва пълноценно потенциалът на ЕГИ като инструмент за насърчаване на обществен дебат и участие на гражданите на равнището на Съюза. По-специално, докладчикът на комисията по петиции подчертава значението на публичните изслушвания по ЕГИ в Европейския парламент като механизъм за диалог и обмен на гледни точки между институциите на Съюза и организаторите на успешни европейски граждански инициативи като начин за доближаване на Съюза до неговите граждани. В тази връзка е особено важно да се гарантира балансирано и приобщаващо организиране на публичните изслушвания по ЕГИ. Ето защо Европейският парламент следва да се стреми да насърчава подходящо равнище на обществен дебат относно успешни инициативи, включително възможността за разискване в пленарна зала относно инициативата, което може да приключи с приемането на предложение за резолюция. Освен това докладчикът на комисията по петиции подчертава колко е важно да се установи не само онлайн подкрепа за гражданите и организаторите на ЕГИ, но също и офлайн подкрепа и физически точки за контакт за ЕГИ, разпространение на информация и услуги за консултиране на гражданите, включително предоставяне на подкрепа при определянето на съответстващо правно основание за дадена инициатива съгласно правото на Съюза. С оглед на ниския брой успешни ЕГИ в рамките на съществуващия регламент, докладчикът на комисията по петиции приветства предложението на Комисията времето за оценка на ЕГИ да бъде удължено от три до пет месеца, като вярва, че по този начин политическите и законодателните последващи действия по ЕГИ от страна на Комисията ще станат по-проактивни и прозрачни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и допълнително се засилва демократичното функциониране на Съюза, като наред с другото се предвижда, че всеки гражданин на Съюза има правото да участва в демократичния живот на Съюза. Европейската гражданска инициатива е инструмент на Съюза за демокрация на участието, който предоставя на гражданите на Съюза възможността да се обърнат пряко към Комисията с искане, с което я приканват да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 от ДФЕС.

(1)  С Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално с членове 1, 2, 9, 19 и 11 от него, се укрепва гражданството на Съюза и допълнително се засилва демократичното функциониране на Съюза, като наред с другото се предвижда, че всеки гражданин на Съюза има правото да участва в демократичния живот на Съюза. Европейската гражданска инициатива е инструмент на Съюза за демокрация на участието, който предоставя на гражданите на Съюза възможността да се обърнат пряко към Комисията с искане, с което я приканват да представи предложение за нов правен акт или за отмяна на действащ или предвиден правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, извън правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 от ДФЕС.

Обосновка

Член 296 от ДФЕС дава достатъчна възможност за тълкуване, че преразглеждането на Договорите може да е свързано с правен акт. Комисията може да инициира процедурата по преразглеждане съгласно член 48 от ДЕС. Същевременно и като се вземат предвид решенията на Съда на Европейския съюз, отмяната и преразглеждането следва да попадат и в обхвата на допустимостта и също така, когато дадена инициатива е свързана с предвиждани правни актове, като тези, произтичащи от международни търговски договори.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  съгласно решението на Общия съд по дело T-754/1: Efler и др./Европейска комисия1a, и по-специално параграфи 45 и 47 от него, целта на ЕГИ е да се позволи на гражданите на Европейския съюз да участват пряко в демократичния живот на Съюза. Тяхното активно участие в демократичния процес допълнително се засилва чрез механизма на ЕГИ, който им позволява да повдигат въпроси и да ги представят на Комисията и да приканят последната да представи предложение за правен акт на Съюза, след като евентуално е представила тази ЕГИ на публично изслушване, организирано от Парламента, повдигайки демократичен дебат, без да трябва да изчакват приемането на правния акт, чието изменение или изоставяне в крайна сметка се иска.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Съгласно същото решение предложенията за ЕГИ представляват израз на ефективното участие на гражданите на Съюза в демократичния живот на същия, без да поставя под въпрос търсеното с Договорите институционално равновесие дори когато става въпрос да текуща законодателна процедура.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Настоящият регламент има за цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, за да се разгърне нейният пълен потенциал като инструмент за стимулиране на дебатите и на участието на гражданите на равнището на Съюза и Съюзът да се доближи до гражданите си.

(5)  Настоящият регламент има за цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, за да бъде укрепен принципът на демокрацията и да бъдат насърчени и овластени всички граждани на Съюза да участват в демократичното му функциониране, чрез доближаване на Съюза до неговите гражданите.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на постигането на тези цели е необходимо изискваните за европейската гражданска инициатива процедури и условия да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, както и да са пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения.

(6)  С оглед на постигането на тези цели е необходимо изискваните за европейската гражданска инициатива процедури и условия да бъдат прозрачни, ясни, прости и лесни за прилагане, включително на хората с увреждания, както и да са пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения и да гарантират, че успешните инициативи получават подходящи последващи действия от Комисията.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Целесъобразно е да се определи минимална възраст за изразяването на подкрепа за дадена инициатива. За да се разгърне пълният потенциал на европейската гражданска инициатива като инструмент на демокрацията на участието и да се насърчи участието на гражданите на равнището на Съюза, особено сред младите европейски граждани, тази възраст следва да бъде определена на 16 години.

(7)  Целесъобразно е да се определи минимална възраст за изразяването на подкрепа за дадена инициатива. За да се разгърне пълният потенциал на европейската гражданска инициатива като инструмент на демокрацията на участието и да се насърчи участието на гражданите на равнището на Съюза и гражданското участие като цяло, особено сред младите европейски граждани, тази възраст следва да бъде определена на 16 години. Моментът за определяне на способността на дадено лице да подкрепи някоя инициатива е този на изразяване на подкрепата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съгласно член 11, параграф 4 от ДЕС инициативата за приканване на Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза, трябва да бъде предприета от най-малко един милион граждани на Съюза, които са граждани на значителен брой държави членки.

(8)  Съгласно член 11, параграф 4 от ДЕС, член 24 и член 298, параграф 1 от ДФЕС, Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално член 41 от нея, инициативата за приканване на Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза, трябва да бъде предприета от най-малко един милион граждани на Съюза, които са граждани на значителен брой държави членки.

Обосновка

Позоваването на принципа на добра администрация предвижда, че административните действия трябва да са безпристрастни, справедливи и разглеждани от институциите и органите на Съюза в разумен срок и (член 41, параграф 2, буква в) задължението на администрацията да мотивира своите решения.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна за интерес на Съюза, като същевременно се гарантира, че инструментът остава лесен за използване, минималният брой държави членки, от които трябва да бъдат гражданите, следва да се определи на една четвърт от държавите членки.

(9)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна за интерес на Съюза, като същевременно се гарантира, че инструментът остава лесен за използване, минималният брой държави членки, от които трябва да бъдат гражданите, следва да се определи на една четвърт от държавите членки и минималният брой поддръжници, необходим във всяка държава членка, следва да е регресивно пропорционален и да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

Обосновка

Текстът е преместен от съображение 10 с цел по-добра формулировка на текста.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна и че на гражданите се осигуряват сходни условия за подкрепа за дадена инициатива, е целесъобразно също така да се установи минималният брой на поддръжниците от всяка една от тези държави членки. Този минимален брой поддръжници, необходим във всяка държава членка, следва да е регресивно пропорционален и да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

(10)  С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна и че на гражданите се осигуряват сходни условия за подкрепа за дадена инициатива, е целесъобразно също така да се установи минималният брой на поддръжниците от всяка една от тези държави членки. Този минимален брой поддръжници, необходим във всяка държава членка, следва да е регресивно пропорционален и да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой членове на Европейския парламент по време на регистриране на инициативата.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  С оглед на консултативните и преводаческите дейности и дейностите по повишаване на осведомеността (включително „Ден на ЕГИ“), предприети от консултативните институции на Съюза, особено от Европейския икономически и социален комитет, Комисията информира тези институции за новорегистрирани инициативи и бъдещи кампании за повишаване на осведомеността, свързани с ЕГИ.

Обосновка

От съществено значение е да се подчертае, че други институции на ЕС са споделяли тежестта по своя собствена инициатива, като покриват пропуски, оставени от огромната логистична и административна тежест, създавана от предишния режим. В този смисъл ЕИСК чрез своята proprio motu практика действително заслужи голяма роля в процеса, която следва да бъде приветствана.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна и да оказва помощ на гражданите и организаторите, Комисията следва да предоставя информация и съдействие на организаторите и да постави на разположение онлайн платформа за сътрудничество, с която да осигурява предназначен за целта дискусионен форум и информация и съвети относно европейската гражданска инициатива. За да се гарантира близост до гражданите, държавите членки следва да създадат едно или повече звена за контакт на своя територия, които да предоставят на гражданите информация и съдействие във връзка с европейската гражданска инициатива.

(13)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна и да оказва помощ на гражданите и организаторите, Комисията следва да предоставя безплатно информация и съдействие на организаторите и да постави на разположение онлайн платформа за сътрудничество, с която да осигурява предназначен за целта дискусионен форум и информация и съвети относно европейската гражданска инициатива, която ще служи и като платформа за обмен на идеи и най-добри практики и която да даде възможност на гражданите да обсъждат предложените граждански инициативи и да формулират нови такива. За да се гарантира близост до гражданите, държавите членки, като се основават на информационните центрове Europe Direct, следва да създадат, в надлежни срокове и във всички случаи преди влизането в сила на настоящата резолюция, ЕГИ бюра за помощ на своя територия, които да предоставят на гражданите информация, съдействие и напътствия по технически въпроси във връзка с внасянето на европейска гражданска инициатива, включително как да се популяризира тя на национално и местно равнище. На Деня на ЕГИ следва да се организира годишна конференция за ЕГИ с цел допълнително засилване на диалога и обмена на най-добри практики между организаторите, гражданското общество и социалните партньори и институциите на ЕС, и оценка на състоянието на прилагането и ефективността на ЕГИ.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  С цел повишаване на осведомеността и стимулиране на дебата относно текущите инициативи на национално равнище, когато се събират подписите, е важно от ранен етап да участват както националните, така и регионалните парламенти, а службите на представителствата на Комисията и на Европейския парламент в държавите членки да поставят своята материална база в услуга на гражданските инициативи. На равнището на Съюза неутралната роля на Европейския икономически и социален комитет е подходяща за ролята на посредник и институционален настойник по време на текущи граждански инициативи.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се гарантират последователност и прозрачност във връзка с инициативите и да се избегне ситуация, при която се събират подписи за инициатива, която не отговаря на условията, установени в Договорите и в настоящия регламент, инициативите, които отговарят на условията, установени в настоящия регламент, следва да бъдат регистрирани от Комисията, преди да започне събиране на изявления за подкрепа от гражданите. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

(15)  С цел да се гарантират последователност и прозрачност във връзка с инициативите и да се избегне ситуация, при която се събират подписи за инициатива, която не отговаря на условията, установени в Договорите и в настоящия регламент, инициативите, които отговарят на условията, установени в настоящия регламент, следва да бъдат регистрирани от Комисията, преди да започне събиране на изявления за подкрепа от гражданите. При упражняване на многостранните си задължения във връзка с гражданската инициатива, Комисията следва да създаде специален отдел, който да се занимава с правната допустимост на инициативите. Следва да бъдат осигурени необходимите средства, така че да се извършва обективна оценка относно допустимостта, независимо от политически съображения и в съответствие с общите принципи на добрата администрация. На обществеността следва да се предоставя лесен достъп до тази оценка.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде по-достъпна и като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане и пропорционални, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, когато значителна част от нея, в това число и основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и са изпълнени всички други изисквания във връзка с регистрацията. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация, като потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за обхвата на регистрацията, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата.

(16)  С цел европейската гражданска инициатива да бъде по-достъпна и като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане и пропорционални, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, когато значителна част от нея, в това число и основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и са изпълнени всички други изисквания във връзка с регистрацията. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация, като потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за обхвата на регистрацията, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата. Изборът за частична регистрация не следва да освобождава Комисията от задължението обстойно да обоснове своето решение като посочи причини за избора си частично да регистрира дадена инициатива.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Изявленията за подкрепа за дадена инициатива следва да се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че инициативата продължава да е релевантна, като същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, този срок следва да бъде не по-дълъг от 12 месеца, считано от началната дата на срока за събиране, определена от групата на организаторите.

(17)  Изявленията за подкрепа за дадена инициатива следва да се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че инициативата продължава да е релевантна, като същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, този срок следва да бъде не по-дълъг от 18 месеца, считано от началната дата на срока за събиране, определена от групата на организаторите. Ако организаторите решат да не използват централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, осигурена от Комисията, срокът следва да започне да тече едва след като държавите членки проверят съответствието на алтернативна система за събиране онлайн в рамките на изискванията на настоящия регламент.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, Комисията следва да създаде и експлоатира централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Тази система следва да се предоставя безплатно на групите на организаторите и да включва необходимите технически елементи, позволяващи събиране на изявления за подкрепа онлайн, включително хостинга и софтуера, както и елементи, свързани с достъпа, които да гарантират, че гражданите с увреждания могат да дават подкрепата си за инициативите. Тази система следва да бъде създадена и поддържана в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията26.

(18)  С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, Комисията следва да създаде и експлоатира централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, като включи необходимите технически мерки и свързаните със сигурността мерки с цел съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Тази система следва да бъде доброволна и да се предоставя безплатно на групите на организаторите, както и да включва необходимите технически елементи, позволяващи събиране на изявления за подкрепа онлайн, включително хостинга и софтуера, както и елементи, свързани с достъпа. Това трябва да гарантира, че гражданите с увреждания ще бъдат улеснени да инициират, предлагат или дават подкрепата си за инициативите на равноправна основа. Тази система следва да бъде създадена и поддържана в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията26.

_________________

_________________

26 Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).

26 Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Групите на организаторите следва да имат възможност да създават свои системи за събиране онлайн за целите на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, както и да решават в коя държава членка следва да се съхраняват данните, събрани за инициативата. Групата на организаторите следва да използва само една индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн за всяка инициатива. Индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени и експлоатирани от групите на организаторите, следва да имат подходящи технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се гарантират сигурното събиране, съхраняване и прехвърляне на данните по време на цялата процедура. За тази цел Комисията следва да изготви в сътрудничество с държавите членки подробни технически спецификации за индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Комисията може да иска становището на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), която подпомага институциите на Съюза при разработването и прилагането на политики, свързани със сигурността на мрежите и информационните системи.

(20)  Групите на организаторите следва да имат възможност да създават свои системи за събиране онлайн за целите на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, както и да решават в коя държава членка следва да се съхраняват данните, събрани за инициативата. Групата на организаторите следва да използва само една индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн за всяка инициатива. Индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени и експлоатирани от групите на организаторите, следва да имат подходящи технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се гарантират сигурното събиране, съхраняване и прехвърляне на данните по време на цялата процедура. За тази цел Комисията следва да изготви в сътрудничество с държавите членки подробни технически спецификации за индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Комисията може да иска становището на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), която подпомага институциите на Съюза при разработването и прилагането на политики, свързани със сигурността на мрежите и информационните системи, и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), който консултира институциите и органите на Съюза по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни. Групата на организаторите може да се консултира също с ENISA и ЕНОЗД, ако реши да създаде свои собствени системи за събиране онлайн.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Целесъобразно е държавите членки да проверяват дали индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени от групите на организаторите, отговарят на изискванията на настоящия регламент и да издават документ, удостоверяващ тяхното съответствие, преди събирането на изявленията за подкрепа. Издаването на удостоверения за индивидуалните системи за събиране на изявления онлайн следва да се извършва от компетентния орган на държавата членка, в която се съхраняват данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления онлайн. Без да се засягат правомощията на националните надзорни органи, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните, държавите членки следва да определят компетентния национален орган, отговарящ за издаването на удостоверения за системите. Държавите членки следва взаимно да признават удостоверенията, издадени от компетентните им органи.

(21)  Целесъобразно е държавите членки да проверяват дали индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени от групите на организаторите, отговарят на изискванията на настоящия регламент и да издават документ, удостоверяващ тяхното съответствие, преди организаторите да инициират 12-месечния срок за събирането на изявленията за подкрепа. Издаването на удостоверения за индивидуалните системи за събиране на изявления онлайн следва да се извършва от компетентния орган на държавата членка, в която се съхраняват данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления онлайн. Тези действия следва да се извършват безплатно. Без да се засягат правомощията на националните надзорни органи, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните, държавите членки следва без забавяне да определят компетентния национален орган, отговарящ за издаването на удостоверения за системите. Държавите членки следва взаимно да признават удостоверенията, издадени от компетентните им органи, без въвеждането на допълнителни проверки.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  С цел да се насърчат участието и публичните разисквания по въпросите, повдигнати от инициативи, след първите шест месеца от периода за събиране на подписи групата на организаторите следва да има право да представи тези инициативи, като поиска организиране на първоначално публично изслушване на равнището на Съюза. Изслушването следва да бъде организирано от Европейския парламент в рамките на три месеца от подаването на заявлението от страна на групата на организаторите.

Обосновка

С това първоначално публично изслушване се цели да се предостави на групата на организаторите съществена подкрепа за повишаване на нивото на осведоменост на гражданите на ЕС относно наличието на тяхната инициатива, както и конкретните цели, които се преследват чрез нея.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С цел да се насърчат участието и публичните разисквания по въпросите, повдигнати от инициативите, когато в Комисията е внесена инициатива, подкрепена от необходимия брой поддръжници и изпълняваща останалите изисквания на настоящия регламент, групата на организаторите следва да има правото да представи тази инициатива на публично изслушване на равнището на Съюза. Публичното изслушване следва да бъде организирано съвместно от Комисията и Европейския парламент в срок от три месеца след внасянето на инициативата и да гарантира балансирано представителство на съответните публични и частни интереси, както и представителство на Комисията на подходящо равнище. Другите институции и консултативните органи на Съюза, както и заинтересованите страни, следва да разполагат с възможност да участват в изслушването.

(23)  С цел да се насърчат участието и публичните разисквания по въпросите, повдигнати от инициативите, когато в Комисията е внесена инициатива, подкрепена от необходимия брой поддръжници и изпълняваща останалите изисквания на настоящия регламент, групата на организаторите следва да има правото да представи тази инициатива на публично изслушване на равнището на Съюза. Европейският парламент следва да организира публично изслушване в срок от три месеца след внасянето на инициативата пред Комисията. Европейският парламент следва да гарантира балансирано представителство на интересите на съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество, социалните партньори и експертите, както и представителството на Комисията и на Съвета на подходящо равнище. Другите институции и консултативните органи на Съюза, по-специално Европейския икономически и социален комитет и Комитетът на регионите, както и заинтересованите страни, следва да разполагат с възможност да участват в изслушването. Европейският парламент следва да се стреми да насърчава подходящо равнище на дебат относно успешните инициативи, чрез провеждане на разискване в пленарна зала след публично изслушване и като вземе решение относно възможността за гласуване на предложение за резолюция.

Обосновка

становището на комисията по петиции относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03—00). Въпреки че Парламентът е длъжен да полага усилия за насърчаването на обществен дебат относно инициативи, които отговарят на условията, посочени в регламента, установяването на правно задължение за Парламента да следва конкретен курс на действие по отношение на всички ЕГИ може да не е подходящо при определени случаи. Следователно изменението отразява незадължителния характер на възможността за предприемане на последващи действия във връзка с успешни европейски граждански инициативи чрез организиране на разискване в пленарна зала и приемането на предложение за резолюция, но не обвързва правно Парламента да следва подобен специфичен начин на действие за всяка ЕГИ.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За да се гарантира ефективното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза, Комисията следва да разглежда валидните инициативи и да дава отговор по тях. Поради това в срок от пет месеца след получаването на инициативата Комисията следва да изложи своите правни и политически заключения, както и действията, които възнамерява да предприеме. Комисията следва да обясни ясно, разбираемо и подробно причините за действията, които възнамерява да предприеме, като също така следва да посочи причините, ако не възнамерява да предприеме действия.

(24)  За да се гарантира ефективното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза, Комисията, след публичното изслушване и разискването в пленарна зала в Европейския парламент и след съответен диалог с организаторите на ЕГИ, следва да разглежда валидните инициативи и своевременно да дава отговор по тях, като взема под внимание, че успешните инициативи следва да имат подходящи последващи действия. Поради това в срок от пет месеца след получаването на инициативата Комисията следва да изложи своите правни и политически заключения, както и законодателните или незаконодателните действия, които възнамерява да предприеме. Комисията следва обяснява по подобаващ начин, ясно, разбираемо и подробно причините за действията, които възнамерява да предприеме, като също така следва да посочи по още по-изчерпателен начин подробно и ясно причините, ако не възнамерява да предприеме действия, независимо дали става въпрос за частичен, или пълен отказ. И в двата случая следва да се организира второ публично изслушване за обсъждане на заключенията, съобщени от Комисията, при същите правила като за първото.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Подкрепата и финансирането за инициативите следва да бъдат прозрачни. Поради това групите на организаторите следва да предоставят актуализирана информация относно източниците на подкрепа и финансиране за техните инициативи между датата на регистриране и датата, на която инициативата е внесена в Комисията. Образуванията и особено организациите, които съгласно Договорите допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, следва да могат да насърчават и да предоставят подкрепа и финансиране на инициативи, при условие че го правят при спазване на процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент, и при пълна прозрачност.

(25)  Подкрепата и финансирането за инициативите следва да бъдат прозрачни и подлежащи на отчетност. Поради това групите на организаторите следва да предоставят актуализирана информация относно източниците на подкрепа и финансиране за техните инициативи между датата на регистриране и датата, на която инициативата е внесена в Комисията. Образуванията и особено организациите, които съгласно Договорите допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, следва да могат да насърчават и да предоставят подкрепа и финансиране на инициативи, при условие че го правят при спазване на процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент, и при пълна прозрачност. Комисията следва да извършва проверки на качеството и случайни проверки относно финансовите източници и източниците на финансиране, предоставени от организаторите на ЕГИ. Гражданите следва също да могат да задействат сигнали в случай на съмнения за нарушения. Източниците на подкрепа и финансиране следва да бъдат обществено достъпни и редовно актуализирани с останалата информация относно ЕГИ, публикувана онлайн.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  [Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.29 се прилага за обработването на лични данни, извършвано от Комисията при прилагането на настоящия регламент.]

заличава се

_________________

 

29 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

 

Обосновка

Преместено в ново съображение 28а.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  Когато предвидените в настоящия регламент мерки включват обработване на лични данни от Комисията или от организаторите, то следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни и по-специално с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета1a, Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  С цел да допринесат за насърчаването на дейно участие на гражданите в политическия живот на Съюза, Комисията и организаторите следва да могат да събират, при спазване на правилата за защита на данните, адресите на електронна поща на поддръжниците за целите на комуникационните дейности във връзка с дадена инициатива, и по-специално с цел да предоставят информация за действията, предприети в отговор на дадена инициатива. Събирането на адреси на електронна поща следва да не бъде задължително и да става след даване на съгласие от поддръжниците. Адресите на електронна поща не следва да се събират като част от формулярите за изявление за подкрепа и потенциалните поддръжници следва да се уведомяват, че правото им да подкрепят дадена инициатива не е обвързано с даването на съгласие за събиране на адресите им на електронна поща.

(29)  С цел да допринесат за насърчаването на дейно участие на гражданите в политическия живот на Съюза, Комисията и организаторите следва да могат да събират, при спазване на правилата за защита на данните, адресите на електронна поща на поддръжниците за целите на комуникационните дейности във връзка с дадена инициатива, и по-специално с цел да предоставят информация за действията, предприети в отговор на дадена инициатива. Събирането на адреси на електронна поща следва да не бъде задължително и да става след даване на изричното съгласие от поддръжниците, което следва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. Адресите на електронна поща не следва да се събират като част от формулярите за изявление за подкрепа и потенциалните поддръжници следва да се уведомяват, че правото им да подкрепят дадена инициатива не е обвързано с даването на съгласие за събиране на адресите им на електронна поща. Поддръжниците следва да могат да оттеглят своето изрично съгласие за събирането на техните адреси на електронната поща по всяко време преди и след прекратяването на европейската гражданска инициатива, в който случай Комисията и организаторите на ЕГИ следва незабавно да изтрият тези адреси от базата си данни и да прекратят комуникацията с поддръжниците.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  За да се допринесе за насърчаването на активно и равноправно участие на всички граждани в политическия живот на Съюза, Комисията и организаторите следва да гарантират, че техните уебсайтове и мобилни приложения са достъпни за хората с увреждания. Макар Директива (ЕС) 2016/2102 да не се прилага за уебсайтове и мобилни приложения на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, за целите на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, онлайн регистъра и онлайн платформата за сътрудничество, както и всички уебсайтове във връзка Европейската гражданска инициатива, за които отговарят Комисията и организаторите, следва да са достъпни по начин равностоен на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102. По-специално Комисията се насърчава да спазва съответните европейски хармонизирани стандарти относно спазването на изискванията за лесно разпознаване на елементите, разбираемост, оперативност и устойчивост. Комисията следва да гарантира съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), особено с членове 9 и 21 от нея, за да стимулира достъпа до информация за лицата с умствени увреждания, до възможно най-голяма степен и пропорционално следва да се осигуряват алтернативи на лесен за разчитане език.

Обосновка

Изменението се налага, за да се отрази по-добре останалата част от текста и промените в членовете.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея.

(32)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Приложно поле

 

Гражданската инициатива може да се отнася за предложение за нов правен акт от Комисията или за отмяна или преразглеждане на действащ или предвиден правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки гражданин на Съюза, навършил 16 години, има правото да подкрепи дадена инициатива, като подпише изявление за подкрепа (наричан по-нататък „поддръжник“), в съответствие с настоящия регламент.

Всеки гражданин на Съюза, навършил 16 години в момента на изразяване на подкрепата, има правото да подкрепи дадена инициатива, като подпише изявление за подкрепа (наричан по-нататък „поддръжник“), в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Гражданите, пребиваващи в държави членки, различни от държавата на тяхното гражданство, имат правото да подкрепят дадена инициатива в държавата, в която пребивават, или в държавата си на произход.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки и Комисията приемат всички необходими разпоредби за улесняване на упражняването от страна на лицата с увреждания на правото им да подкрепят гражданска инициатива.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в поне една четвърт от държавите членки броят на поддръжниците е поне равен на минималния брой, посочен в приложение I, което съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750 към момента на регистрацията на инициативата.

б)  в поне една четвърт от държавите членки броят на поддръжниците е поне равен на минималния брой, посочен в приложение I, което съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой членове на Европейския парламент към момента на регистрацията на инициативата.

 

(Приложение I съответно да се актуализира).

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 всеки поддръжник се брои в държавата членка на своето гражданство.

2.  За целите на параграф 1 всеки поддръжник се брои в държавата членка на своето гражданство, независимо от мястото, където поддръжникът е подписал изявлението за подкрепа.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се поясни, че европейските граждани следва да могат да подпишат дадена европейска гражданска инициатива, независимо от мястото им на пребиваване.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предоставяне на информация и помощ от Комисията и държавите членки

Предоставяне на информация и помощ от Комисията, други институции на ЕС и държавите членки

Обосновка

Включването на Парламента и ЕИСК в този член изисква актуализиране на заглавието

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При поискване Комисията предоставя на гражданите и на групите на организаторите информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива.

1.  При поискване Комисията предоставя на гражданите и на групите на организаторите лесно достъпна, насочена към ползвателя информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива, включително подкрепа за определянето на подходящото правно основание за дадена инициатива съгласно правото на Съюза, както и други правни, материални или технически напътствия за улесняване на успешната регистрация на инициативата. Тази подкрепа се предоставя безплатно и в сътрудничество с центъра за връзка Europe Direct и информационните центрове Europe Direct, както е уместно.

Обосновка

Виж становището на комисията по петиции относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03—00), параграф 17. „Решение на Европейския омбудсман за приключване на проверката по собствена инициатива (OI/9/2013/TN) относно Европейската комисия“, по-специално параграфи 10-11.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията поставя на разположение онлайн платформа за сътрудничество, предоставяща на гражданите и групите на организаторите дискусионен форум и информация и съвети във връзка с европейската гражданска инициатива.

Комисията поставя на разположение онлайн платформа за сътрудничество, предоставяща на гражданите и групите на организаторите дискусионен форум и информация и услуги за консултиране във връзка с европейската гражданска инициатива. Комисията комуникира редовно с организаторите на ЕГИ посредством платформата за сътрудничество. Всички консултантски услуги са на разположение в достъпни за лицата с увреждания формати, своевременно и безплатно.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок от 3 месеца след публикуването на настоящия регламент Комисията издава ръководство за потребителя с цел да улесни разбирането на европейската гражданска инициатива.

Обосновка

Такова ръководство е необходимо за информиране и даване на първи отговори на организаторите на ЕГИ. То следва бързо да бъде публикувано, за да насърчи незабавното прилагане на новия регламент за ЕГИ и да позволи оценка по същество съгласно член 24.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията поставя на разположение онлайн регистър (наричан по-нататък „регистърът“), който позволява на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на цялата процедура. Регистърът включва публичен уебсайт, на който се предоставя информация по принцип за европейската гражданска инициатива, както и информация за конкретните инициативи и съответния им статут.

3.  Комисията поставя на разположение онлайн регистър (наричан по-нататък „регистърът“), който позволява на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на цялата процедура. Регистърът включва публичен уебсайт, на който се предоставя информация по принцип за европейската гражданска инициатива, включително относно финансовите източници и източниците на финансиране на ЕГИ, както и информация за конкретните инициативи и съответния им статут.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието на инициативата на всички официални езици на Съюза с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. Групата на организаторите може в допълнение да предостави превод на приложението на всички официални езици на Съюза с цел публикуването му в регистъра, както и евентуално превод на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ и предоставен в съответствие с член 6, параграф 2.

4.  След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието на инициативата на всички официални езици на Съюза с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. Групата на организаторите може в допълнение да поиска от Комисията да преведе приложението на всички официални езици на Съюза с цел публикуването му в регистъра, както и евентуално превод на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ и предоставен в съответствие с член 6, параграф 2. Ако приложение или изложение на мотивите е с по-малко от 5 000 знака (коригирано средно число за език), групата на организаторите също може да поиска от Комисията да преведе безплатно приложението на всички официални езици на Съюза.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Европейският икономически и социален комитет има право да предлага институционално наставничество и посредничество на групата на организаторите, както счита за по-подходящо за повишаване на осведомеността за инициативите, като същевременно спазва своите правомощия и запазва неутрална роля.

 

ЕИСК има право да организира едно или повече изслушвания в своите помещения след регистрирането на инициативата и в хода на етапа на събиране на подписи, като кани групите на организаторите да представят своите инициативи. Може да бъдат поканени и съответни независими експерти.

 

Също така Комитетът има право да допринася за насърчаването на гражданските инициативи като цяло като средство за стимулиране на демократичното участие в Съюза.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всяка държава членка създава едно или повече звена за контакт, които да предоставят информация и помощ на групите на организаторите във връзка с организирането на европейска гражданска инициатива.

6.  Всяка държава членка създава едно или повече цифрови и физически звена за контакт, които да предоставят информация и помощ на групите на организаторите във връзка с организирането на европейска гражданска инициатива. Тази помощ се предоставя безплатно на гражданите, в сътрудничество с центъра за връзка Europe Direct, информационните центрове Europe Direct, информационните бюра на Европейския парламент, както и всички представителства на Европейската комисия, както е уместно. Помощта включва правни, технически и организационни препоръки за подготвянето на дадена инициатива за регистрация, както и улесняване на комуникацията с Комисията. Помощта трябва да бъде на разположение в достъпни за лицата с увреждания формати и безплатно.

Обосновка

Докладчикът на комисията по петиции е на мнение, че регламентът следва да изясни задължението на държавите членки да осигурят офлайн, физически точки за контакт за поддръжниците и организаторите на кампании по ЕГИ.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Групата на организаторите може да бъде регистрирана като правен субект, а именно организация с правосубектност в една от държавите членки в съответствие с националното законодателство.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата на организаторите определя двама от своите членове за представител и съответно негов заместник, които осъществяват връзката между групата и институциите на Съюза по време на процедурата и са упълномощени да действат от името на групата на организаторите („лица за контакт“).

Групата на организаторите определя или избира двама от своите членове за представител и съответно негов заместник, които осъществяват връзката между групата и институциите на Съюза по време на процедурата и са упълномощени да действат от името на групата на организаторите („лица за контакт“).

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата на организаторите може също така да определи, независимо дали измежду своите членове, или другояче, най-много две други физически лица, упълномощени да действат от името на лицата за контакт за целите на осъществяването на връзката с институциите на Съюза по време на процедурата.

Групата на организаторите може също така да определи, независимо дали измежду своите членове, или другояче, най-много три други физически лица, упълномощени да действат от името на лицата за контакт за целите на осъществяването на връзката с институциите на Съюза по време на процедурата.

Обосновка

С цел да се улесни разглеждането на ЕГИ е уместно да се упълномощят до 3-ма заместници. Повече биха могли да затруднят Комисията и да променят приемствеността на ЕГИ и необходимата комуникация между организаторите и Комисията.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Без да се засяга отговорността на представителя на групата на организаторите като администратор на данни съгласно член 82, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, членовете на групата на организаторите носят солидарна отговорност в съответствие с приложимото национално право за всички вреди, причинени при организирането на инициатива, посредством неправомерни действия, извършени умишлено или поради груба небрежност.

5.  Без да се засяга отговорността на представителя на групата на организаторите като администратор на данни съгласно член 82, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, членовете на групата на организаторите или ако е необходимо, създаденият от тях правен субект, носят обща отговорност в съответствие с приложимото национално право за всички вреди, причинени при организирането на инициатива, посредством неправомерни действия, извършени умишлено или поради груба небрежност.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изявления за подкрепа на дадена инициатива могат да се събират само след като инициативата бъде регистрирана от Комисията.

1.  Изявления за подкрепа на дадена инициатива могат да се събират само след като инициативата бъде регистрирана от Комисията и когато е целесъобразно, след като държавите членки са проверили съответствието на индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени от групата на организаторите съгласно изискванията на настоящия регламент.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Специализиран отдел в рамките на Комисията прави оценка на правната допустимост на подадени граждански инициативи, изключително въз основа на критериите, посочени в параграф 3.

 

Този специализиран отдел извършва проверка за спазването на правните изисквания и независимо от политическите съображения и предоставя пълен достъп на обществеността до съображенията, довели до неговите решения.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  инициативата не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

д)  инициативата не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и правата, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В посочения случай групата на организаторите може или да измени инициативата, за да вземе под внимание преценката на Комисията с цел да се гарантира, че инициативата отговаря на изискването по параграф 3, буква в), или да запази първоначалната инициатива, или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за решението си в срок от един месец от получаването на преценката на Комисията, като посочва основанията за него и, в зависимост от случая, изпраща промените в информацията, посочена в приложение ІІ, за да замени първоначалната инициатива.

В посочения случай групата на организаторите може или да измени инициативата, за да вземе под внимание преценката на Комисията с цел да се гарантира, че инициативата отговаря на изискването по параграф 3, буква в), или да запази първоначалната инициатива, или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за решението си в срок от два месеца от получаването на преценката на Комисията, като посочва основанията за него и, в зависимост от случая, изпраща промените в информацията, посочена в приложение ІІ, за да замени първоначалната инициатива.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  регистрира частично инициативата, ако значителна част от нея, включително основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

б)  регистрира частично инициативата, ако част от нея, включително основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регистрираните инициативи се правят обществено достояние чрез регистъра.

Всяка инициатива, представена на Комисията за регистрация, включително всички регистрирани инициативи се правят обществено достояние чрез регистъра и на уебсайта на Европейската гражданска инициатива.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията регистрира инициативата под уникален регистрационен номер и уведомява групата на организаторите за него.

6.  Комисията регистрира инициативата съгласно единствено решение за регистрация и под уникален регистрационен номер и уведомява групата на организаторите за него.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  При отказ за регистрация или само частично регистриране на инициативата съгласно параграф 4 Комисията уведомява групата на организаторите за причините за своето решение и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

7.  При отказ за регистрация или само частично регистриране на инициативата съгласно параграф 4 Комисията надлежно уведомява групата на организаторите за причините за своето решение и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат. Решенията за отказ за регистрация или частична регистрация на дадена инициатива се публикуват на уебсайта на Европейската гражданска инициатива и излагат изчерпателно и обосновават мотивите на Комисията за този отказ, като посочват изтъкнатите правни основания и дават възможност на организаторите на ЕГИ да ги оспорят.

Обосновка

Виж становището на комисията по петиции относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03—00), параграф 10. „Решение на Европейския омбудсман за приключване на проверката по собствена инициатива (OI/9/2013/TN) относно Европейската комисия“, по-специално параграфи 14-16 относно обществения контрол върху решенията на Комисията.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а.  Когато организаторите са информирани за отказ за регистриране, изцяло или отчасти, те могат да изменят и допълнят своята инициатива и отново да я представят на Комисията в срок от един месец. Решенията, взети от организаторите относно регистрацията на тяхната ЕГИ, също се публикуват чрез регистъра и на уебсайта на Европейската гражданска инициатива.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Комисията уведомява Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за регистрирането на инициатива.

8.  Комисията уведомява по ясен, изчерпателен и подробен начин Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и националните парламенти за регистрирането на инициатива.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 12 месеца от дата, избрана от групата на организаторите („срокът на събиране“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от три месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 18 месеца от дата, избрана от групата на организаторите („срокът на събиране“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от три месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато групата на организаторите иска да приключи събирането на изявления за подкрепа, преди да са изтекли 12 месеца след началото на срока на събиране, тя уведомява Комисията за крайната дата на срока на събиране.

Когато групата на организаторите иска да приключи събирането на изявления за подкрепа, преди да са изтекли 18 месеца след началото на срока на събиране, тя уведомява Комисията за крайната дата на срока на събиране.

 

(Това изменение се прилага за целия текст.)

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Групата на организаторите или ако е необходимо, създаденият от тях съгласно член 5, параграфи 2а и 7 от настоящия регламент правен субект, отговаря за събирането на изявленията за подкрепа от поддръжниците за предложена гражданска инициатива, която е била регистрирана в съответствие с член 6.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията и компетентните органи на държавите членки приемат всички необходими разпоредби, така че гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, различна от тази на тяхното гражданство, да имат възможност да избират дали подкрепата им за дадена инициатива да се брои в държавата, в която пребивават, или в държавата им на произход. Компетентните органи от различните държави членки си сътрудничат, за да гарантират правилното разпределение на изявленията за подкрепа в своите отчети.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел публикуване в регистъра групата на организаторите уведомява Комисията за броя на събраните във всяка държава членка изявления за подкрепа поне на два месеца през срока на събиране, а за окончателния брой на тези изявления — в срок от три месеца след края на срока на събиране.

С цел публикуване в регистъра групата на организаторите уведомява Комисията за броя на събраните във всяка държава членка изявления за подкрепа поне на три месеца през срока на събиране, а за окончателния брой на тези изявления — в срок от три месеца след края на срока на събиране. Комисията следва да поддържа редовна комуникация с организаторите на ЕГИ по време на и след кампанията.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн Комисията създава и експлоатира не по-късно от 1 януари 2020 г. централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г.

За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн Комисията създава и експлоатира не по-късно от 1 януари 2020 г. централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. Използването на тази система е доброволно и безплатно за всички организатори.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е достъпна за лица с увреждания.

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е с отворен код и достъпна за лица с увреждания.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Групата на организаторите, като използва други сертифицирани системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, все пак има възможността да използва безплатно сървърите, управлявани от Комисията.

 

Когато изявления за подкрепа се събират онлайн, получените чрез системата за събиране онлайн данни се съхраняват на територията на Европейския съюз.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата на организаторите предоставя изявленията за подкрепа на компетентните органи само когато инициативата е достигнала минималния брой поддръжници, предвиден в член 3.

заличава се

Обосновка

Изменението излиза извън основната цел на предложението за опростяване на настоящите правила и ще създаде необоснована пречка пред организаторите на ЕГИ.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Публикуване и публично изслушване

Публикуване и публични изслушвания

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията получи валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 812, тя незабавно публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

1.  Когато Комисията получи валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 812, тя незабавно публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, както и на националните парламенти.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от три месеца след внасянето на инициативата на групата на организаторите се предоставя възможност да представи инициативата на публично изслушване.

В срок от три месеца след внасянето на инициативата на групата на организаторите се предоставя възможност да представи инициативата на публично изслушване в Европейския парламент, в интерес на зараждането на обществен дебат в целия Европейски съюз по предложената инициатива, в който да се включат разнообразни заинтересовани страни.

Обосновка

Виж становището на комисията по петиции относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03—00), параграф 19. „Решение на Европейския омбудсман за приключване на проверката по собствена инициатива (OI/9/2013/TN) относно Европейската комисия“, по-специално параграфи 17-22.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и Европейският парламент организират съвместно публичното изслушване в Европейския парламент. Предоставя се възможност на представители на другите институции и на консултативните органи на Съюза, както и на заинтересованите страни да участват в изслушването.

Европейският парламент организира публично изслушване в своите сгради. Предоставя се възможност на представители на Комисията и Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, както и на другите институции и консултативните органи на Съюза, на представители на гражданското общество, социалните партньори и други заинтересовани страни, включително националните парламенти, да участват в изслушването. Изслушването се излъчва на живо по интернет и след това е публично достъпно на уебсайта на ЕГИ. След изслушването, Европейският парламент провежда разискване в пленарна зала относно инициативата и взема решение дали да приеме предложение за резолюция.

 

В срок от 12 месеца от издаването на съобщение на Комисията съгласно член 15, параграф 2, организаторите на ЕГИ имат право да поискат второ публично изслушване в Европейския парламент. Европейският парламент организира второто публично изслушване в срок от три месеца от датата на внасяне на искането.

Обосновка

Виж становището на комисията по петиции относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03—00), параграф 19. „Решение на Европейския омбудсман за приключване на проверката по собствена инициатива (OI/9/2013/TN) относно Европейската комисия“, по-специално параграфи 17-22.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изслушването преследва целите на обществения интерес. Изключителната цел на изслушването е изчерпателно да информира относно съдържанието и целите на инициативата.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Основната цел на изслушването е да предостави на групата на организаторите форум, на който да представят своята инициатива с подробно изложение на нейното намерение и да предложат конкретни законодателни цели.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и Европейският парламент гарантират балансирано представителство на съответните публични и частни интереси.

Европейският парламент гарантира балансирано представителство на съответните заинтересовани страни, включително публични и частни интереси, както и представителство на институциите и консултативните органи на Съюза, с оглед насърчаването на приобщаващ обществен дебат относно предложената инициатива.

Обосновка

Виж становището на комисията по петиции относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03—00), параграф 19. „Решение на Европейския омбудсман за приключване на проверката по собствена инициатива (OI/9/2013/TN) относно Европейската комисия“, по-специално параграфи 17-22.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията се представлява на изслушването на подходящо равнище.

3.  Комисията и Съветът се представляват на изслушванията на подходящо равнище.

На изслушванията се осигурява присъствието на поне един член на колегиума на членовете на Комисията.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Европейският парламент може също да разработи подходящи форми на отговор на онези граждански инициативи, които са били успешно регистрирани, но не отговарят на изискването за един милион подписа, а въпреки това получават значителна подкрепа от гражданите.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Националните и регионалните парламенти може също да организират изслушвания относно граждански инициативи, като канят, когато е уместно, организаторите, със специален акцент върху държавите членки, когато успешна инициатива е достигнала минималния праг за подписите.

Обосновка

Участието на националните парламенти в дебата по граждански инициативи е ефективен начин за приближаване на политическия дебат на Съюза до гражданите. Дебатите в националните и регионалните парламенти могат от своя страна да са полезни за последващите дебати в Европейския парламент, или за самата Комисия.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок от един месец след датата на внасяне на инициативата Комисията приема групата на организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с инициативата въпроси.

1.  В срок от един месец след датата на внасяне на валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 8 – 12, Комисията приема групата на организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с инициативата въпроси.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от пет месеца след публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване по член 14, параграф 2 Комисията излага в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и причините за решението да предприеме или да не предприеме действия.

В срок от пет месеца след публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване по член 14, параграф 2 Комисията излага в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и причините за решението да предприеме или да не предприеме действия. Комисията дава подробни и ясни причини и пълна обосновка за решение да не предприема никакви действия, като обясни по подробен и прозрачен начин заключенията си на обществеността, в съответствие с принципа на добра администрация.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Когато заключенията в съобщението на Комисията, посочено в член 15, параграф 2, и препоръката на Европейския парламент се различават, Европейският парламент може да упражни предоставеното му съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз право.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията следва да държи организаторите в течение на своите дейности във връзка с инициативата и на развитието на инициативата, след като Комисията е уведомила за своето решение.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и в зависимост от случая, на своя уебсайт за кампанията информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата, надвишаващи 500 EUR на спонсор.

Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и в зависимост от случая, на своя уебсайт за кампанията информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата, надвишаващи 100 EUR на спонсор.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  В бюджета на Съюза се разпределя годишен бюджетен кредит за подпомагане на организирането на граждански инициативи.

 

Създадена група на организаторите може да кандидатства за финансово покриване на разходите, свързани с правни съвети и помощ преди внасянето или след завършването на събирането на подписите.

 

Групите на организаторите на регистрирани инициативи имат право на безвъзмездни средства, които имат за цел покриване на разходите, свързани с комуникационните и логистичните аспекти на тяхната кампания за събиране на подписи.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Комисията гарантира пълна прозрачност на информацията за финансирането и спонсорството чрез система за проверки на качеството, сигнали и жалби, за да гарантира, че предоставяната от организаторите на ЕГИ информация за финансирането и спонсорството е вярна.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията осведомява обществеността за съществуването на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности и информационни кампании, като по този начин допринася за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза.

1.  Комисията, с подкрепата на Европейския парламент и други институции на Съюза, и държавите членки осведомяват обществеността за съществуването на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности и специални информационни кампании, инициативи на най-близкото до гражданите равнище и използване на социални и цифрови медии, като по този начин допринасят за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза и повишават осведомеността за това как гражданите могат да повлияят на Европейския съюзи и да го оформят чрез Европейската гражданска инициатива. Комисията може да отпуска финансова подкрепа на субекти, които допринасят за цялостното популяризиране на гражданската инициатива като инструмент на демократично участие, да предоставя безплатна техническа подкрепа и правни съвети на организаторите.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на комуникационните и информационните дейности във връзка с въпросната инициатива и при условие че поддръжникът даде своето съгласие, неговият адрес на електронна поща може да бъде събран от група на организаторите или от Комисията.

За целите на комуникационните и информационните дейности във връзка с въпросната инициатива и при условие че поддръжникът даде своето изрично съгласие, неговият адрес на електронна поща може да бъде събран от група на организаторите или от Комисията.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 18 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  При обработването на лични данни съгласно настоящия регламент групата на организаторите на гражданската инициатива или, ако е приложимо, създаденият от тях правен субект и компетентните органи на държавата членка, спазват Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Организаторите или, ако е приложимо, създаденият от тях правен субект гарантират, че личните данни, събрани за дадена гражданска инициатива, не се използват за други цели освен за посочената от тях подкрепа на тази инициатива.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За целите на член 11 всяка държава членка определя един или повече компетентни органи, които отговарят за издаването на удостоверението по член 11, параграф 3.

1.  За целите на член 11 всяка държава членка определя незабавно един или повече компетентни органи, които отговарят за издаването на удостоверението по член 11, параграф 3.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на член 12 всяка държава членка определя един компетентен орган, който отговаря за координирането на процеса по проверка на изявленията за подкрепа и за издаването на удостоверенията по член 12, параграф 5.

2.  За целите на член 12 всяка държава членка определя незабавно един компетентен орган, който отговаря за координирането на процеса по проверка на изявленията за подкрепа и за издаването на удостоверенията по член 12, параграф 5.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прави периодично преглед на функционирането на европейската гражданска инициатива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от пет години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки пет години след това. Докладите са публични.

Комисията прави периодично преглед на функционирането на европейската гражданска инициатива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от три години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки три години след това. Докладите са публични.

Изменение    89

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съдържание на инициативата, относно която Комисията се приканва към действие, с не повече от 1000 символа;

2.  Съдържание на инициативата, относно която Комисията се приканва към действие, с не повече от 1 200 символа; (коригирана средна стойност за всеки език);

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска гражданска инициатива

Позовавания

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

PETI

2.10.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Разглеждане в комисия

22.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

16.5.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска гражданска инициатива

Позовавания

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Недадени становища

       Дата на решението

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Дата на внасяне

27.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 4 юли 2018 г.Правна информация