Procedure : 2017/0220(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0226/2018

Indgivne tekster :

A8-0226/2018

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0153

BETÆNKNING     ***I
PDF 813kWORD 136k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: György Schöpflin

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0482),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0308/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Andragender (A8-0226/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  I overensstemmelse med artikel 11 i TEU er det europæiske borgerinitiativ en integreret del af de platforme, hvor EU-borgerne har mulighed for at udveksle synspunkter om alle områder af Unionens politik, deltage i en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med EU's institutioner og sikre sammenhæng og gennemsigtighed i Unionens handlinger. Desuden giver det europæiske borgerinitiativ EU-borgerne mulighed for at opfordre Kommissionen til at fremsætte lovforslag. Det europæiske borgerinitiativ forpligter EU-institutionerne til at gøre udøvelsen af EU-borgernes rettigheder så effektiv som mulig, men kræver, at disse borgere respekterer de principper og regler, der er fastlagt for deres deltagelse i Unionens demokratiske liv, navnlig dem der gælder for Unionens demokratiske funktionsmåde.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Europa-Parlamentet har i sin beslutning om det europæiske borgerinitiativ af 28. oktober 201525 opfordret Kommissionen til at foretage en revision af forordning (EU) nr. 211/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011.

(4)  Europa-Parlamentet har i sin beslutning om det europæiske borgerinitiativ af 28. oktober 201525 og i forbindelse med udarbejdelsen af sin initiativbetænkning (2017/2024(INL) opfordret Kommissionen til at foretage en omfattende revision af og til hurtigst muligt at ændre forordning (EU) nr. 211/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011. Parlamentet gentog sin opfordring i forbindelse med udarbejdelsen af sin initiativbetænkning med henstillinger til Kommissionen om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

6 2014/2257(INI).

6 2014/2257(INI).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I processen op til revisionen af det europæiske borgerinitiativ har en række organisationer og EU-organer, navnlig Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, bidraget til at fylde hullerne i forordning (EU) nr. 211/20111a ved at yde værdifuld støtte til initiativtagere til europæiske borgerinitiativer ved at tilvejebringe en platform for drøftelse af forbedringer af denne forordning og ved at tilbyde institutionelle mentorordninger og fungere som formidler for initiativtagergruppen, ved at afholde høringer i deres lokaler og fremme den demokratiske deltagelse i Unionen.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Denne forordning sigter mod at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og støtter med henblik på at realisere borgerinitiativets fulde potentiale som et redskab til fremme af debat og borgerdeltagelse på EU-plan og for at bringe Unionen tættere på borgerne.

(5)  Denne forordning sigter mod at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og støtter samt mod at styrke opfølgningen på det med henblik på at realisere borgerinitiativets fulde potentiale som et redskab til fremme af debat og tilskynde så mange EU-borgere som muligt til at påvirke beslutningsprocessen i Unionen ved at bringe den tættere på borgerne og derved styrke princippet om demokrati og den demokratiske proces i Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at kunne nå disse mål bør procedurerne og betingelserne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til dette instruments art. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser.

(6)  For at kunne nå disse mål bør procedurerne og betingelserne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ være effektive, gennemsigtige, klare, enkle og brugervenlige, herunder for personer med handicap, samt stå i et rimeligt forhold til dette instruments art. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser og sikre, at Kommissionen på passende vis følger op på vellykkede initiativer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at et initiativ er repræsentativt, og for at sikre ensartede betingelser for borgere, der støtter et initiativ, er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af underskrivere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. Det minimum af underskrivere, der kræves for hver medlemsstat, bør være degressivt proportionalt og svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750.

(10)  For at sikre, at et initiativ er repræsentativt, og for at sikre ensartede betingelser for borgere, der støtter et initiativ, er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af underskrivere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. Det minimum af underskrivere, der kræves for hver medlemsstat, bør være degressivt proportionalt og svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Enhver EU-borger bør uanset nationalitet eller bopæl have ret til at støtte et initiativ under ensartede betingelser, enten på papir eller online.

(11)  For at gøre det europæiske borgerinitiativ mere inklusivt og synligt bør det være muligt at anvende regionale sprog eller mindretalssprog til fremme og udbredelse af det europæiske borgerinitiativ samt til indsamling af underskrifter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og støtte borgere og initiativtagere bør Kommissionen informere og bistå initiativtagerne og stille en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for at sørge for et dedikeret diskussionsforum samt information og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ. For at sikre nærhed til borgerne bør medlemsstaterne oprette et eller flere kontaktpunkter på deres respektive territorier med henblik på at informere og bistå borgerne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

(13)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt bør Kommissionen fremlægge klare, nøjagtige og fuldstændige oplysninger og yde initiativtagerne juridisk og praktisk bistand ved at stille en onlinesamarbejdsplatform til rådighed. Platformen bør være et dedikeret diskussionsforum samt give oplysninger og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ. Den bør forvaltes og ajourføres, under administrativ kontrol af Kommissionen, af uafhængige organisationer og eksterne eksperter med dokumenteret erfaring i at organisere europæiske borgerinitiativer, som bør kunne bidrage til diskussionsforummet. For at sikre nærhed til borgerne bør medlemsstaterne oprette et eller flere kontaktpunkter på deres respektive territorier, som er tilgængelige for personer med handicap, med henblik på at informere borgerne samt yde dem juridisk og praktisk bistand i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ og derved øge kendskabet til og fremme debatten om igangværende initiativer på nationalt niveau. Når der på nationalt plan findes instrumenter, der svarer til det europæiske borgerinitiativ, bør sådanne kontaktpunkter være nært forbundet med de tjenester eller platforme, der yder støtte til anvendelsen af disse nationale instrumenter. Disse kontaktpunkter bør fungere som kvikskranker, der er udformet med henblik på at hjælpe initiativtagerne ved at give udtømmende oplysninger og yde konkret teknisk og juridisk rådgivning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og under hensyntagen til, at procedurerne og betingelserne i forbindelse med initiativet bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art, bør der foretages en delvis registrering af et initiativ i tilfælde, hvor kun en del eller dele af initiativet opfylder kravene i denne forordning. Der bør foretages en delvis registrering af initiativer, såfremt en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EUretsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, og når alle de øvrige registreringskrav er opfyldt. Klarhed og gennemsigtighed bør sikres for så vidt angår omfanget af den delvise registrering, og de potentielle underskrivere bør oplyses om omfanget af registreringen og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af initiativets registrering.

(16)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ effektivt og mere tilgængeligt og under hensyntagen til, at procedurerne og betingelserne i forbindelse med initiativet bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art, bør der foretages en delvis registrering af et initiativ i tilfælde, hvor kun en del eller dele af initiativet opfylder kravene i denne forordning. Der bør foretages en delvis registrering af initiativer, såfremt en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, og når alle de øvrige registreringskrav er opfyldt. Klarhed og gennemsigtighed bør sikres for så vidt angår omfanget af den delvise registrering, og de potentielle underskrivere bør oplyses om omfanget af registreringen og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af initiativets registrering. Valget om at foretage en delvis registrering af et initiativ bør ikke indvirke på Kommissionens forpligtelse til fuldt ud at begrunde sin beslutning i denne henseende.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Hvor der til Kommissionen indgives initiativer, der støttes af det krævede antal underskrivere, og som opfylder de øvrige krav i denne forordning, bør initiativtagerne have ret til at forelægge deres initiativ ved en offentlig høring på EU-plan med henblik på at fremme deltagelse og offentlig debat om de spørgsmål, som det pågældende initiativ rejser. Den offentlige høring bør afholdes af Kommissionen og Europa-Parlamentet i fællesskab inden for tre måneder fra indgivelsen af initiativet og sikre en afbalanceret repræsentation af de relevante offentlige og private interesser samt repræsentation på et passende niveau fra Kommissionens side. Unions øvrige institutioner og rådgivende organer samt interesserede parter bør have mulighed for at deltage i høringen.

(23)  Hvor der til Kommissionen indgives initiativer, der støttes af det krævede antal underskrivere, og som opfylder de øvrige krav i denne forordning, bør initiativtagerne have ret til at forelægge deres initiativ ved en offentlig høring på EU-plan med henblik på at fremme deltagelse og offentlig debat om de spørgsmål, som det pågældende initiativ rejser. Europa-Parlamentet bør afholde denne offentlige høring senest tre måneder efter indgivelsen af initiativet til Kommissionen. Europa-Parlamentet bør sikre en afbalanceret repræsentation af interesserne hos de relevante parter, bl.a. civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og eksperter, samt repræsentation på et passende niveau fra Rådets og Kommissionens side. Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer, navnlig Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, samt interesserede parter bør have mulighed for at deltage i høringen. .

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  For at vurdere den politiske støtte til et initiativ bør Europa-Parlamentet, som er den institution, der repræsenterer Unionens borgere, have ret til i overensstemmelse med dets egen forretningsorden at afholde en drøftelse på plenarmødet om de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet til opfølgning af sin meddelelse om initiativer, der er blevet antaget. Drøftelsen kunne afsluttes med vedtagelsen af et beslutningsforslag, som også kunne indeholde forslag om at udløse mekanismen i artikel 225 i TEUF, hvis Kommissionen ikke fremsætter et forslag til en retsakt.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Med henblik på borgernes effektive deltagelse i Unionens demokratiske liv bør Kommissionen undersøge et gyldigt initiativ og svare på det. Kommissionen bør derfor redegøre for sine juridiske og politiske konklusioner samt de foranstaltninger, som den agter at træffe, senest fem måneder efter modtagelsen af initiativet. Kommissionen bør på en klar, forståelig og udførlig måde redegøre for grundene til sit valg af foranstaltninger, ligesom den bør give en begrundelse, hvis den ikke agter at træffe nogen foranstaltninger.

(24)  Med henblik på borgernes effektive deltagelse i Unionens demokratiske liv bør Kommissionen undersøge et gyldigt initiativ, som har opnået det krævede antal støttetilkendegivelser på mindst en million, og svare på det. Kommissionen bør derfor redegøre for sine juridiske og politiske konklusioner samt de foranstaltninger, som den agter at træffe, senest seks måneder efter modtagelsen af initiativet. Kommissionen bør på en klar, forståelig og udførlig måde redegøre for grundene til sit valg af foranstaltninger, navnlig om den vil fremsætte et forslag til en retsakt, ligesom den bør give en begrundelse, hvis den ikke agter at træffe nogen foranstaltninger. Et gyldigt initiativ bør ikke berøre Kommissionens initiativret.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Støtten til og finansieringen af initiativer bør være gennemsigtig. Initiativtagergrupperne bør derfor stille ajourførte oplysninger om støtte- og finansieringskilder i forbindelse med deres initiativer til rådighed vedrørende perioden mellem registreringsdatoen og den dato, hvor initiativet indgives til Kommissionen. Kollektive enheder, herunder især organisationer, som i overensstemmelse med traktaterne bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og udtrykke unionsborgernes vilje, bør kunne fremme, støtte og finansiere initiativer, forudsat at de gør dette i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastlagt i denne forordning, og i fuld åbenhed.

(25)  Støtten til og finansieringen af initiativer bør være gennemsigtig og kunne dokumenteres. Initiativtagergrupperne bør derfor stille ajourførte og detaljerede oplysninger om støtte- og finansieringskilder i forbindelse med deres initiativer til rådighed vedrørende perioden mellem registreringsdatoen og den dato, hvor initiativet indgives til Kommissionen. Disse initiativtagergrupper bør regelmæssigt rapportere om alle deres finansieringskilder, og Kommissionen bør gøre disse kilder klart synlige i registret. Kollektive enheder, herunder især organisationer, som i overensstemmelse med traktaterne bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og udtrykke unionsborgernes vilje, bør kunne fremme, støtte og finansiere initiativer, forudsat at de gør dette i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastlagt i denne forordning, og i fuld åbenhed. Med henblik på at øge gennemsigtigheden med hensyn til finansieringen af aktiviteter i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ og synligheden af det europæiske borgerinitiativ som et redskab til at involvere borgerne bør denne forordning have sit eget finansielle program. Et sådant finansielt program bør bidrage til at støtte de enheder og organisationer, der arbejder for at fremme borgernes engagement og deltagelse i det demokratiske liv i Unionen, navnlig ved at øge den offentlige bevidsthed om det europæiske borgerinitiativinstrument som et redskab til at fremme deltagelsesdemokrati på EU-plan og bidrage til finansieringen af teknisk eller juridisk støtte, som ydes gratis til initiativtagerne til europæiske borgerinitiativer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Denne forordning respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8 deri.

(32)  Denne forordning respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes de nødvendige procedurer og betingelser for et initiativ, hvorved Europa-Kommissionen opfordres til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne (i det følgende benævnt "det europæiske borgerinitiativ" eller "initiativet").

I denne forordning fastsættes de nødvendige procedurer og betingelser for et initiativ, hvorved Europa-Kommissionen opfordres til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne (i det følgende benævnt "det europæiske borgerinitiativ" eller "initiativet").

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Borgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat end den, som de er statsborgere i, har ret til at støtte et initiativ enten i deres bopælsland eller i den medlemsstat, som de er statsborgere i.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle de fornødne foranstaltninger til at lette udøvelsen af retten til at støtte et borgerinitiativ for personer med handicap.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   antallet af underskrivere i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne mindst udgør det minimumsantal, der er fastsat i bilag I, hvilket svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750 på tidspunktet for registreringen af initiativet.

b)   antallet af underskrivere i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne mindst udgør det minimumsantal, der er fastsat i bilag I, hvilket svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra hver medlemsstat multipliceret med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet på tidspunktet for registreringen af initiativet.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på stk. 1 tælles underskriverne i den medlemsstat, hvor de er statsborgere.

2.  Med henblik på stk. 1 tælles underskriverne i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, uanset hvor underskriveren skrev under på støttetilkendegivelsen.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen informerer og bistår efter anmodning borgere og initiativtagergrupper i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

1.  Kommissionen stiller efter anmodning lettilgængelige, klare, nøjagtige og omfattende oplysninger til rådighed for borgere og initiativtagergrupper og bistår dem med faglig og juridisk bistand i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Kommissionen stiller en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for borgere og initiativtagergrupper med adgang til et diskussionsforum samt information og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ.

2.  Kommissionen stiller en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for at understøtte udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem interesserede parter, herunder initiativtagergrupper, uafhængige eksperter, NGO'er og andre institutioner og EU-organer.

 

Platformen skal give borgere og initiativtagergrupper adgang til et diskussionsforum samt til information og praktisk og juridisk rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ.

 

Onlinesamarbejdsplatformen skal være brugervenlig og tilgængelig for personer med handicap.

 

Den forvaltes og ajourføres, under administrativ kontrol af Kommissionen, af uafhængige organisationer og eksterne eksperter med dokumenteret erfaring i at organisere europæiske borgerinitiativer, som også kan bidrage til diskussionsforummet.

 

Efter offentliggørelsen af denne forordning skal Kommissionen i tide udarbejde en brugervejledning for at lette forståelsen af det europæiske borgerinitiativ.

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af onlinesamarbejdsplatformen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af onlinesamarbejdsplatformen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen stiller et onlineregister til rådighed (i det følgende benævnt "registret"), som gør det muligt for initiativtagerne at forvalte deres initiativ gennem hele proceduren. Registret skal bestå af et offentligt websted med generelle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ samt om de specifikke initiativer og deres respektive status.

3.  Kommissionen stiller et offentligt tilgængeligt onlineregister til rådighed (i det følgende benævnt "registret"), som gør det muligt for initiativtagerne at forvalte deres initiativ gennem hele proceduren. Registret skal bestå af et offentligt websted med klare, nøjagtige og fuldstændige generelle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ samt om de specifikke initiativer og deres respektive status, herunder antallet af indsamlede støttetilkendegivelser og de oplysninger om finansiering, som initiativtagergrupperne har meldt ud. Kommissionen ajourfører regelmæssigt registret og indfører de oplysninger, der er indgivet af initiativtagergrupperne, på en klart synlig og let tilgængelig måde.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Efter at Kommissionen har registreret et initiativ i henhold til artikel 6, sørger den for en oversættelse af initiativet til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret og anvendelse til indsamlingen af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med denne forordning. En initiativtagergruppe kan derudover sørge for en oversættelse af bilaget til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret samt i givet fald oversættelse af det forslag til retsakt, som er omhandlet i bilag II og indsendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

4.  Efter at Kommissionen har registreret et initiativ i henhold til artikel 6, sørger den for en oversættelse af initiativet til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret og anvendelse til indsamlingen af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med denne forordning. En initiativtagergruppe kan derudover anmode Kommissionen om en oversættelse af bilaget til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret samt i givet fald oversættelse af det forslag til retsakt, som er omhandlet i bilag II og indsendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, såfremt disse oversættelser ligger inden for de grænser, der er angivet i bilag II. Al oversættelse, der overskrider disse grænser, forbliver initiativtagergruppens eget ansvar.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hver medlemsstat opretter et eller flere kontaktpunkter til at informere og bistå initiativtagergrupper i forbindelse med oprettelsen af et europæisk borgerinitiativ.

6.  Hver medlemsstat opretter et eller flere digitale og fysiske kontaktpunkter for det europæiske borgerinitiativ med henblik på at tilvejebringe praktisk og juridisk information, rådgivning og bistand til initiativtagergrupper, som opretter et europæisk borgerinitiativ. Hver enkelt medlemsstat og Kommissionen sørger for, at kontaktpunkterne arbejder tæt sammen med de relevante tjenestegrene i Kommissionen og dens repræsentationer i medlemsstaterne. Rådgivningen omfatter information om oprettelse af en retlig enhed i overensstemmelse med en medlemsstats nationale ret som omhandlet i artikel 5, stk. 7. Bistanden skal være gratis og tilgængelig for personer med handicap

 

Medlemsstaterne tilskynder nationale, regionale og lokale myndigheder til at øge kendskabet til og udbrede oplysninger om det europæiske borgerinitiativ til deres borgere.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et initiativ skal udarbejdes og forvaltes af en gruppe på mindst syv fysiske personer (i det følgende benævnt "initiativtagergruppen"). Medlemmer af Europa-Parlamentet medregnes ikke med henblik på at nå dette minimumsantal.

1.  Et initiativ skal udarbejdes og forvaltes af en gruppe fysiske personer (i det følgende benævnt "initiativtagergruppen"), hvis antal svarer til mindst en fjerdedel af medlemsstaterne. Medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af de nationale parlamenter medregnes ikke med henblik på at nå dette minimumsantal.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I løbet af hele organiseringsfasen forud for registrering af et forslag til borgerinitiativ kan initiativtagerne anmode om støtte fra kontaktpunkterne for det europæiske borgerinitiativ, Europe Direct eller fra Kommissionens tjenestegrene, der beskæftiger sig med det europæiske borgerinitiativ, som yder gratis udførlig bistand og vejledning og så vidt muligt fungerer som kvikskranker med henblik på at dirigere initiativtagerne frem til de relevante informationskilder og til tjenester, der kan yde konkret teknisk og juridisk rådgivning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne af initiativtagergruppen skal være unionsborgere af en alder, der berettiger til at deltage i valg til Europa-Parlamentet, og være bosiddende i mindst syv forskellige medlemsstater.

2.  Medlemmerne af initiativtagergruppen skal være unionsborgere af en alder, der berettiger til at deltage i valg til Europa-Parlamentet, og være bosiddende i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  initiativet ikke åbenbart er i strid med Unionens værdier, som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

e)  initiativet ikke åbenbart er i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og med de rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I et sådant tilfælde kan initiativtagergruppen ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens vurdering med henblik på at sikre, at initiativet opfylder det i stk. 3, litra c), fastsatte krav, eller fastholde i det oprindelige initiativ eller trække det tilbage. Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen sit valg senest en måned efter modtagelsen af Kommissionens vurdering med angivelse af en begrundelse herfor og fremsender efter omstændighederne ændringerne af de oplysninger, som er omhandlet i bilag II, til erstatning for det oprindelige initiativ.

I et sådant tilfælde kan initiativtagergruppen ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens vurdering med henblik på at sikre, at initiativet opfylder det i stk. 3, litra c), fastsatte krav, eller fastholde i det oprindelige initiativ eller trække det tilbage. Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen sit valg senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens vurdering med angivelse af en begrundelse herfor og fremsender efter omstændighederne ændringerne af de oplysninger, som er omhandlet i bilag II, til erstatning for det oprindelige initiativ.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  delvis registrere initiativet, hvis en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne

b)  delvis registrere initiativet, hvis en del af initiativet ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Såfremt Kommissionen afviser at registrere eller kun delvis registrerer et initiativ i overensstemmelse med stk. 4, oplyser den initiativtagergruppen om begrundelsen for sin afgørelse samt om alle gruppens retlige og udenretlige muligheder for at anfægte afgørelsen.

7.  Såfremt Kommissionen afviser at registrere eller kun delvis registrerer et initiativ i overensstemmelse med stk. 4, oplyser den i alle detaljer initiativtagergruppen om begrundelsen for sin afgørelse, således at det er muligt for initiativtagergruppen at foretage en detaljeret vurdering af begrundelsen for Kommissionens afvisning, herunder det eller de foreslåede retsgrundlag. Den bør i sin vurdering tage hensyn til de oplysninger, som forefindes i det bilag, der er omhandlet i punkt 8 i bilag II, såfremt et sådant foreligger. Alle beslutninger om at afvise at registrere eller delvis at registrere et initiativ offentliggøres på webstedet for det europæiske borgerinitiativ.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Med henblik på denne artikel bør der i særlig grad tages højde for artikel 296, stk. 2, i TEUF og artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle støttetilkendegivelser indsamles inden for en periode på maksimalt 12 måneder fra en dato valgt af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "indsamlingsperioden"), jf. dog artikel 11, stk. 6. Denne dato må ikke være senere end tre måneder efter registreringen af initiativet efter artikel 6.

Alle støttetilkendegivelser indsamles inden for en periode på maksimalt 12 måneder fra en dato valgt af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "indsamlingsperioden"), jf. dog artikel 11, stk. 6. Denne dato må ikke være senere end seks måneder efter registreringen af initiativet efter artikel 6.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt en initiativtagergruppe ønsker at bringe indsamlingen af støttetilkendegivelser til ophør, inden der er gået 12 måneder fra indsamlingsperiodens begyndelse, meddeler den Kommissionen den dato, hvor indsamlingsperioden afsluttes.

Såfremt en initiativtagergruppe i løbet af indsamlingsperioden ønsker at bringe indsamlingen af støttetilkendegivelser til ophør, inden udgangen af en periode på 12 måneder, meddeler den Kommissionen sin hensigt mindst 10 dage før den dato, hvor indsamlingsperioden afsluttes.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på onlineindsamling af støttetilkendegivelser sørger Kommissionen senest den 1. januar 2020 for oprettelse og drift af et centralt onlineindsamlingssystem i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017.

Med henblik på onlineindsamling af støttetilkendegivelser sørger Kommissionen senest den 1. januar 2020 for oprettelse og drift af et centralt onlineindsamlingssystem i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017. Brugen af dette system skal være frivillig og gratis for alle initiativtagere.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De initiativtagergrupper, der anvender andre certificerede onlineindsamlingssystemer, skal have mulighed for gratis at benytte de servere, der drives af Kommissionen.

 

Såfremt støttetilkendegivelser indsamles online, skal de data, der indhentes via onlineindsamlingssystemet, lagres på Den Europæiske Unions område.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved modtagelse af et gyldigt initiativ, for hvilket støttetilkendegivelserne er blevet indsamlet og attesteret i overensstemmelse med artikel 8-12, offentliggør Kommissionen hurtigst muligt en meddelelse herom i registret og fremsender initiativet til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Ved modtagelse af et gyldigt initiativ, for hvilket støttetilkendegivelserne er blevet indsamlet og attesteret i overensstemmelse med artikel 8-12, offentliggør Kommissionen hurtigst muligt en meddelelse herom i registret og fremsender initiativet til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Seneste tre måneder efter indgivelsen af initiativet skal gruppen af initiativtagere have muligheden for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring.

Seneste tre måneder efter indgivelsen af initiativet skal gruppen af initiativtagere have muligheden for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet med det formål at skabe en offentlig debat om det foreslåede initiativ på EU-plan. Debatten skal inddrage interessenter, der repræsenterer forskellige interesser.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og Europa-Parlamentet arrangerer i fællesskab den offentlige høring i Europa-Parlamentet. Repræsentanter for Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer samt interesserede parter skal have muligheden for at deltage i høringen.

Europa-Parlamentet arrangerer den offentlige høring i sine bygninger. Repræsentanter for Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer, repræsentanter for civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og andre interesserede parter, bl.a. nationale parlamenter, skal have muligheden for at deltage i høringen. Høringen skal webstreames og derefter gøres offentligt tilgængelig på det europæiske borgerinitiativs websted.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Høringen skal have almenhedens interesser for øje. Formålet med høringen er alene at informere udtømmende om et initiativs indhold og formål.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Høringen har til formål at give initiativtagergruppen et forum, hvori den kan præsentere sit initiativ med en detaljeret redegørelse for formålet hermed og de foreslåede konkrete lovgivningsmæssige mål.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og Europa-Parlamentet sikrer en afbalanceret repræsentation af de relevante offentlige og private interesser.

Med henblik på at fremme en inklusiv offentlig debat om det foreslåede initiativ sikrer Europa-Parlamentet en afbalanceret repræsentation af de relevante parter, herunder offentlige og private interesser, samt at EU's institutioner og rådgivende organer er repræsenteret.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen skal være repræsenteret på et passende niveau ved høringen.

3.  Kommissionen og Rådet skal være repræsenteret på et passende niveau ved høringerne. Det skal sikres, at mindst ét medlem af kommissærkollegiet er til stede ved høringerne.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen modtager senest en måned efter indgivelsen af initiativet initiativtagergruppen på et passende niveau og giver den lejlighed til at redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses ved hjælp af initiativet.

1.  Senest en måned efter indgivelsen af et gyldigt initiativ, for hvilket der er blevet indsamlet og certificeret støttetilkendegivelser i overensstemmelse med artikel 8-12, modtager Kommissionen initiativtagergruppen på et passende niveau og giver den lejlighed til at redegøre nærmere for formålet med initiativet.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest fem måneder efter offentliggørelsen af initiativet i henhold til artikel 14, stk. 1, og efter den i artikel 14, stk. 2, omhandlede offentlige høring fastsætter Kommissionen i en meddelelse sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet, eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger.

Senest seks måneder efter offentliggørelsen af initiativet i henhold til artikel 14, stk. 1, og efter den i artikel 14, stk. 2, omhandlede offentlige høring fastsætter Kommissionen i en meddelelse i alle detaljer sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet, de foranstaltninger, den agter at træffe, og giver en udtømmende og klar redegørelse for grundene til, at den har valgt at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med princippet om god forvaltningsskik.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen og initiativtagergruppen kan underrette underskriverne om svaret på initiativet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2 og 3.

3.  Kommissionen og initiativtagergruppen underretter underskriverne om svaret på initiativet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2 og 3, når sådanne data er blevet indsamlet.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Under behørig hensyntagen til artikel 15, stk. 2, i denne forordning, og hvis det foreslås i meddelelsen, forelægger Kommissionen, når et borgerinitiativ er antaget, senest 12 måneder efter offentliggørelsen af initiativet Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til en retsakt som reaktion på initiativet. Med henblik på denne artikel bør der i særlig grad tages højde for artikel 296, stk. 2, i TEUF og artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Kommissionen holder initiativtagergruppen orienteret om sine aktiviteter for så vidt angår initiativet og om yderligere udvikling af initiativet efter den officielle meddelelse om det europæiske borgerinitiativ.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Europa-Parlamentets opfølgning på borgerinitiativer, der er blevet antaget

 

Efter den periode på 12 måneder, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, vurderer Europa-Parlamentet de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at følge op på sin meddelelse om det europæiske borgerinitiativ. Det kan blandt andet i overensstemmelse med sin forretningsorden afholde en drøftelse på plenarmødet om dette spørgsmål.

 

Sådanne drøftelser kan afsluttes med vedtagelsen af et beslutningsforslag. Hvis Kommissionen ikke fremsætter et forslag til en retsakt, kan Europa-Parlamentet beslutte at udøve den ret, det er tillagt i henhold til artikel 225 i TEUF.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppen påser for, at oplysninger om støtte- og finansieringskilder til initiativet offentliggøres i registret og, hvis det er relevant, på dens kampagnewebsted, såfremt der er tale om mere end 500 EUR fra den enkelte bidragyder.

Initiativtagergruppen påser for, at klare, præcise og omfattende oplysninger om støtte- og finansieringskilder til initiativet offentliggøres i registret og, hvis det er relevant, på dens kampagnewebsted, såfremt der er tale om mere end 500 EUR fra den enkelte bidragyder. Sponsorer og de tilhørende beløb skal klart kunne identificeres.

 

Initiativtagergruppen skal ligeledes meddele navnene på de organisationer, der bistår dem på frivillig basis, når en sådan støtte ikke er økonomisk kvantificerbar.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 16 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen har beføjelse til at foretage tilfældig kontrol af de indgivne oplysninger om støtte- og finansieringskilder, til at vurdere kvaliteten af oplysningerne og til at anmode initiativtagergrupperne om nærmere præciseringer. Denne kontrol har til formål at sikre gennemsigtighed med hensyn til finansiering og anden støtte til initiativtagergrupper og skal gennemføres på en effektiv, upartisk og forholdsmæssig måde.

 

Ved støtte- og finansieringskilder forstås alle finansielle midler eller kreditter, der stilles til rådighed, enhver ydelse i form af naturalier, enhver leverance af varer eller ydelse af tjenester (herunder lån og tilrådighedsstillelse af personale) eller arbejde til en pris under markedsværdien eller enhver anden transaktion, som giver en økonomisk fordel, med undtagelse af støtte ydet på frivillig basis af privatpersoner.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 16 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen skal ved hjælp af kvalitetskontroller samt varslings- og klagesystemer sørge for fuld gennemsigtighed for så vidt angår oplysninger om finansiering og sponsorering for at sikre, at de oplysninger, som initiativtagere til europæiske borgerinitiativer fremlægger om finansiering og sponsorering, er korrekte.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der afsættes årlige bevillinger i EU's budget til at støtte afholdelsen af borgerinitiativer.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativ via kommunikationsaktiviteter og informationskampagner og derigennem bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv.

1.  Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne skal øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativ og dets mål og funktion via kommunikationsaktiviteter og informations- og pr-kampagner. Kommissionen skal i den forbindelse bl.a. gøre brug af digitale platforme, sociale medier og onlineteknologier til at nå ud til og gå i dialog med borgerne.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med kommunikations- og informationsaktiviteter vedrørende et deraf berørt initiativ og under forudsætning af samtykke fra en underskriver kan vedkommendes e-mailadresse indsamles af en initiativtagergruppe eller Kommissionen.

I forbindelse med kommunikations- og informationsaktiviteter vedrørende et deraf berørt initiativ og under forudsætning af udtrykkeligt samtykke fra en underskriver kan vedkommendes e-mailadresse indsamles af en initiativtagergruppe eller Kommissionen.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen skal desuden aktivt oplyse om det europæiske borgerinitiativ og dets anvendelse i forbindelse med andre foranstaltninger, der har til formål at fremme inddragelse af borgerne i Unionens aktiviteter og i forbindelse med fremme af unionsborgerskabet og EU-borgernes rettigheder og i forbindelse med kommunikation om aktiviteterne under programmet Europa for Borgerne.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Ved behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning skal initiativtagergruppen bag et borgerinitiativ eller i givet fald den af initiativtagergruppen etablerede retlige enhed og medlemsstatens kompetente myndigheder overholde bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Initiativtagerne eller i givet fald den af initiativtagerne etablerede retlige enhed sikrer, at personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et givet borgerinitiativ, ikke anvendes til noget andet formål end til at tilkendegive støtte til det pågældende initiativ.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen undersøger regelmæssigt, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning senest fem år efter den dato, hvorfra forordningen finder anvendelse, og derefter hvert femte år. Rapporten offentliggøres.

Kommissionen undersøger regelmæssigt, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning senest tre år efter den dato, hvorfra forordningen finder anvendelse, og derefter hvert tredje år. Rapporten offentliggøres.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indholdet af det initiativ, som Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 1 000 skrifttegn.

2.  Indholdet af det initiativ, som Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 1 200 skrifttegn uden mellemrum. (justeret gennemsnit pr. sprog).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 8 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Forudsat at bilaget er på færre end 5 0000 tegn (justeret gennemsnit pr. sprog), kan initiativtagergruppen anmode Kommissionen om at oversætte det til alle officielle EU-sprog.


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (27.4.2018)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, Unionen fungerer på, ved bl.a. at sikre, at alle unionsborgere har ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen. Det europæiske borgerinitiativ er et deltagelsesdemokratisk EU-instrument, som gør det muligt for EU's borgere at henvende sig direkte til Kommissionen med en anmodning om, at den fremsætter et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, hvilket svarer til den ret, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Europa-Parlamentet og Rådet i henholdsvis artikel 225 og artikel 241.

(1)  Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, Unionen fungerer på, ved bl.a. at sikre, at alle unionsborgere har ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen. Det europæiske borgerinitiativ er et EU-instrument for direkte demokratisk deltagelse, som gør det muligt for EU's borgere at henvende sig direkte til Kommissionen med en anmodning om, at den fremsætter et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, hvilket svarer til den ret, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Europa-Parlamentet og Rådet i henholdsvis artikel 225 og artikel 241.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at kunne nå disse mål bør procedurerne og betingelserne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til dette instruments art. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser.

(6)  For at kunne nå disse mål bør procedurerne og betingelserne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ være effektive, klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til dette instruments art. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og støtte borgere og initiativtagere bør Kommissionen informere og bistå initiativtagerne og stille en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for at sørge for et dedikeret diskussionsforum samt information og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ. For at sikre nærhed til borgerne bør medlemsstaterne oprette et eller flere kontaktpunkter på deres respektive territorier med henblik på at informere og bistå borgerne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

(13)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og støtte borgere og initiativtagere bør Kommissionen sørge for klar, præcis og forståelig information samt juridisk og praktisk bistand til initiativtagerne og stille en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for offentligheden med henblik på at sørge for et dedikeret diskussionsforum samt information og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ. For at sikre nærhed til borgerne bør medlemsstaterne oprette et eller flere kontaktpunkter på deres respektive territorier, som er tilgængelig for personer med handicap, med henblik på at informere borgerne samt yde dem juridisk og praktisk bistand i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og under hensyntagen til, at procedurerne og betingelserne i forbindelse med initiativet bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art, bør der foretages en delvis registrering af et initiativ i tilfælde, hvor kun en del eller dele af initiativet opfylder kravene i denne forordning. Der bør foretages en delvis registrering af initiativer, såfremt en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, og når alle de øvrige registreringskrav er opfyldt. Klarhed og gennemsigtighed bør sikres for så vidt angår omfanget af den delvise registrering, og de potentielle underskrivere bør oplyses om omfanget af registreringen og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af initiativets registrering.

(16)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere effektivt og tilgængeligt og under hensyntagen til, at procedurerne og betingelserne i forbindelse med initiativet bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art, bør der foretages en delvis registrering af et initiativ i tilfælde, hvor kun en del eller dele af initiativet opfylder kravene i denne forordning. Der bør foretages en delvis registrering af initiativer, såfremt en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, og når alle de øvrige registreringskrav er opfyldt. Klarhed og gennemsigtighed bør sikres for så vidt angår omfanget af den delvise registrering, og de potentielle underskrivere bør oplyses om omfanget af registreringen og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af initiativets registrering.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det støttes af mindst én million underskrivere, der kommer fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne

a)  det støttes af mindst én million underskrivere, der kommer fra mindst fem af medlemsstaterne

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af underskrivere i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne mindst udgør det minimumsantal, der er fastsat i bilag I, hvilket svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750 på tidspunktet for registreringen af initiativet.

b)  antallet af underskrivere i mindst fem af medlemsstaterne mindst udgør det minimumsantal, der er fastsat i bilag I, hvilket svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750 på tidspunktet for registreringen af initiativet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen informerer og bistår efter anmodning borgere og initiativtagergrupper i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

1.  Kommissionen giver borgere og initiativtagergrupper klare, præcise og omfattende oplysninger og bistand i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Onlineplatformen skal være brugervenlig og tilgængelig for personer med handicap.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen stiller et onlineregister til rådighed (i det følgende benævnt "registret"), som gør det muligt for initiativtagerne at forvalte deres initiativ gennem hele proceduren. Registret skal bestå af et offentligt websted med generelle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ samt om de specifikke initiativer og deres respektive status.

3.  Kommissionen stiller et offentligt tilgængeligt onlineregister til rådighed (i det følgende benævnt "registret"), som gør det muligt for initiativtagerne at forvalte deres initiativ gennem hele proceduren. Registret skal bestå af et let og effektivt tilgængeligt offentligt websted med klare, præcise og omfattende oplysninger om det europæiske borgerinitiativ, og især oplysninger om alle faser af initiativet med angivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og status for de enkelte initiativer, med advarsler, når fristen nærmer sig, samt om de specifikke initiativer og deres respektive status.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Initiativtagergrupper skal informeres, så snart den oversatte udgave af deres initiativ er tilgængelig, og hvis den indeholder unøjagtigheder, skal gruppen berigtige dem og underrette Kommissionen omgående.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Efter at Kommissionen har registreret et initiativ i henhold til artikel 6, sørger den for en oversættelse af initiativet til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret og anvendelse til indsamlingen af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med denne forordning. En initiativtagergruppe kan derudover sørge for en oversættelse af bilaget til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret samt i givet fald oversættelse af det forslag til retsakt, som er omhandlet i bilag II og indsendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

4.  Efter at Kommissionen har registreret et initiativ i henhold til artikel 6, sørger den for en oversættelse af initiativet til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret og anvendelse til indsamlingen af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med denne forordning. En initiativtagergruppe kan derudover sørge for en oversættelse af bilaget til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret samt oversættelse af det forslag til retsakt, som er omhandlet i bilag II og indsendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hver medlemsstat opretter et eller flere kontaktpunkter til at informere og bistå initiativtagergrupper i forbindelse med oprettelsen af et europæisk borgerinitiativ.

6.  Hver medlemsstat opretter et eller flere kontaktpunkter, der er tilgængelige for personer med handicap, og udbreder kendskabet til dem med henblik på at informere samt yde juridisk og praktisk bistand til initiativtagergrupper i forbindelse med oprettelsen af et europæisk borgerinitiativ.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne tilskynder nationale, regionale og lokale myndigheder til at udbrede oplysninger om det europæiske borgerinitiativ til deres borgere.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et initiativ skal udarbejdes og forvaltes af en gruppe på mindst syv fysiske personer (i det følgende benævnt "initiativtagergruppen"). Medlemmer af Europa-Parlamentet medregnes ikke med henblik på at nå dette minimumsantal.

1.  Et initiativ skal udarbejdes og forvaltes af en gruppe på mindst fem fysiske personer (i det følgende benævnt "initiativtagergruppen"). Medlemmer af Europa-Parlamentet medregnes ikke med henblik på at nå dette minimumsantal.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne af initiativtagergruppen skal være unionsborgere af en alder, der berettiger til at deltage i valg til Europa-Parlamentet, og være bosiddende i mindst syv forskellige medlemsstater.

2.  Medlemmerne af initiativtagergruppen skal være unionsborgere af en alder, der berettiger til at deltage i valg til Europa-Parlamentet, og være bosiddende i mindst fem forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Før fremlæggelsen af et initiativ kan initiativtagerne anmode om en foreløbig hurtigevaluering af bæredygtigheden af det initiativ, der skal forelægges.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppens anmodning om registrering indgives til Kommissionen via registret.

Initiativtagergruppens anmodning om registrering indgives til Kommissionen via registreringsplatformen.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis et eller flere af kravene i litra a)-e), ikke er opfyldt, afviser Kommissionen at registrere initiativet, jf. dog stk. 4 og 5.

Hvis et eller flere af kravene i litra a)-d), ikke er opfyldt, afviser Kommissionen at registrere initiativet, jf. dog stk. 4 og 5.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis Kommissionen når frem til den konklusion, at initiativet eller dele af initiativet falder uden for dens kompetenceområde, underretter den initiativgruppen om denne konklusion og om baggrunden for den.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I et sådant tilfælde kan initiativtagergruppen ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens vurdering med henblik på at sikre, at initiativet opfylder det i stk. 3, litra c), fastsatte krav, eller fastholde i det oprindelige initiativ eller trække det tilbage. Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen sit valg senest en måned efter modtagelsen af Kommissionens vurdering med angivelse af en begrundelse herfor og fremsender efter omstændighederne ændringerne af de oplysninger, som er omhandlet i bilag II, til erstatning for det oprindelige initiativ.

I et sådant tilfælde kan initiativtagergruppen enten ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens oplysninger eller fastholde i det oprindelige initiativ eller trække det tilbage. Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen sit valg senest en måned efter modtagelsen af Kommissionens oplysninger med angivelse af en begrundelse herfor og fremsender efter omstændighederne ændringerne af de oplysninger, som er omhandlet i bilag II, til erstatning for det oprindelige initiativ.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  delvis registrere initiativet, hvis en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne

b)  delvis registrere initiativet, hvis en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, men, hvor det er muligt, give mulighed for tilpasning af den resterende del af forslaget inden for en rimelig tidshorisont, for at det kan anses for at falde inden for rammerne af Kommissionens beføjelser

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, at et initiativ er blevet registreret.

8.  Kommissionen meddeler på klar, udtømmende og detaljeret vis Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og de nationale parlamenter, at et initiativ er blevet registreret.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle støttetilkendegivelser indsamles inden for en periode på maksimalt 12 måneder fra en dato valgt af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "indsamlingsperioden"), jf. dog artikel 11, stk. 6. Denne dato må ikke være senere end tre måneder efter registreringen af initiativet efter artikel 6.

Alle støttetilkendegivelser indsamles inden for en periode på maksimalt 12 måneder fra en dato valgt af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "indsamlingsperioden"), jf. dog artikel 11, stk. 6. Denne dato må ikke være senere end seks måneder efter registreringen af initiativet efter artikel 6.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen angiver begyndelsen og slutningen på indsamlingsperioden i registret.

2.  Kommissionen angiver begyndelsen og slutningen på indsamlingsperioden i registret. En måned inden fristen for indsamlingen af støttetilkendegivelser udløber, advarer Kommissionen initiativtagergruppen herom.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Al indsamling af personoplysninger med henblik på et initiativ inden for rammerne af dette direktiv skal være fuldt ud i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på onlineindsamling af støttetilkendegivelser sørger Kommissionen senest den 1. januar 2020 for oprettelse og drift af et centralt onlineindsamlingssystem i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017.

Med henblik på onlineindsamling af støttetilkendegivelser sørger Kommissionen senest den 1. januar 2020 for oprettelse og drift af et centralt onlineindsamlingssystem i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 og omfattet af forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det centrale onlineindsamlingssystem skal være tilgængeligt for personer med handicap.

Det centrale onlineindsamlingssystem skal være brugervenligt og tilgængeligt for personer med handicap.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De data, der indsamles via det individuelle onlineindsamlingssystem, lagres på en medlemsstats område.

De data, der indsamles via det individuelle onlineindsamlingssystem, lagres på en medlemsstats område, der er omfattet af forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved modtagelse af et gyldigt initiativ, for hvilket støttetilkendegivelserne er blevet indsamlet og attesteret i overensstemmelse med artikel 8-12, offentliggør Kommissionen hurtigst muligt en meddelelse herom i registret og fremsender initiativet til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Ved modtagelse af et gyldigt initiativ, for hvilket støttetilkendegivelserne er blevet indsamlet og attesteret i overensstemmelse med artikel 8-12, offentliggør Kommissionen hurtigst muligt en meddelelse herom i registret og fremsender initiativet til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest fem måneder efter offentliggørelsen af initiativet i henhold til artikel 14, stk. 1, og efter den i artikel 14, stk. 2, omhandlede offentlige høring fastsætter Kommissionen i en meddelelse sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet, eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger.

Senest fem måneder efter offentliggørelsen af initiativet i henhold til artikel 14, stk. 1, og efter den i artikel 14, stk. 2, omhandlede offentlige høring fastsætter Kommissionen i en meddelelse sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet, eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger. Sådanne grunde skal være behørigt begrundede og forklares på en klar, forståelig og detaljeret måde. Kommissionen kan anmode Den Europæiske Unions Domstol om en udtalelse om de juridiske aspekter af initiativet, som skal afgives uden unødig forsinkelse. Hvis Kommissionen agter ikke at træffe foranstaltninger, skal den underrette gruppen af arrangører om mulighederne for at indgive deres initiativ til Udvalget for Andragender, således at deres arbejde kan fortsætte.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Opfølgende foranstaltninger

 

1.   Hvor et initiativ har været registreret fuldt ud og med positivt resultat, træffer Kommissionen passende lovgivningsmæssige foranstaltninger, når:

 

a)  alle proceduremæssige krav til registrering af initiativet, i overensstemmelse med denne forordning, er blevet behørigt opfyldt

 

b)   Europa-Parlamentet eller Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 3 måneder efter offentliggørelsen af det registrerede initiativ

 

c)   den vurdering, Kommissionen har foretaget, klart har påvist et behov for at tage fat på specifikke områder af EU-retten i overensstemmelse med indholdet i det registrerede initiativ.

 

2.   Kommissionen træffer foranstaltninger inden for en periode på højst et år efter offentliggørelsen af det registrerede initiativ og fremsender eventuelle forslag om lovgivningsmæssige foranstaltninger til Rådet og Parlamentet.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppen påser for, at oplysninger om støtte- og finansieringskilder til initiativet offentliggøres i registret og, hvis det er relevant, på dens kampagnewebsted, såfremt der er tale om mere end 500 EUR fra den enkelte bidragyder.

Initiativtagergruppen påser for, at klare, præcise og omfattende oplysninger om støtte- og finansieringskilder til initiativet offentliggøres i registret og, hvis det er relevant, på dens kampagnewebsted, såfremt der er tale om mere end 500 EUR fra den enkelte bidragyder.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativ via kommunikationsaktiviteter og informationskampagner og derigennem bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv.

1.  Kommissionen skal øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativ via kommunikationsaktiviteter og informationskampagner og anvende digitale platforme og teknologier til at række ud til og engagere lokalsamfundet og derigennem bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv, idet målrettede kommunikationsstrategier, herunder sociale medier, er afgørende for at fremme effektiviteten af det europæiske borgerinitiativ og for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen skal også intensivere oplysningskampagnerne på lokalt, nationalt og europæisk plan, især blandt unge.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det europæiske borgerinitiativ

Referencer

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.10.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Dato for vedtagelse

25.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget for Andragender (16.5.2018)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Ordfører for udtalelse: Jarosław Wałęsa

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag (COM(2017)482-2017/0220 (COD)) om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om det europæiske borgerinitiativ (herefter "borgerinitiativet") indeholder en omfattende gennemgang af den retlige ramme for borgerinitiativet med det hovedformål at gøre borgerinitiativet mere tilgængeligt for offentligheden som et værktøj for aktivt medborgerskab i EU. Udvalget for Andragender støtter fuldt ud Kommissionens bestræbelser på at øge rådgivnings-, støtte- og oplysningsaktiviteter om det europæiske borgerinitiativ til alle unionsborgere for fuldt ud at udnytte potentialet i borgerinitiativet som instrument til at fremme debat og borgerdeltagelse på EU-plan. PETI-ordføreren understreger navnlig betydningen af offentlige høringer om borgerinitiativer i Europa-Parlamentet som en mekanisme for dialog og udveksling af synspunkter mellem EU-institutionerne og initiativtagerne til succesfulde borgerinitiativer som et middel til at bringe EU tættere på borgerne. I denne forbindelse er det særligt vigtigt at sikre en afbalanceret og inklusiv tilrettelæggelse af offentlige høringer om borgerinitiativer. Europa-Parlamentet bør derfor bestræbe sig på at fremme en passende offentlig debat om succesfulde initiativer, herunder muligheden for en plenardebat om initiativet, som kan afsluttes med en vedtagelse af et forslag til beslutning. PETI's ordfører understreger også vigtigheden af at etablere ikke blot onlinestøtte til borgere og initiativtagere til borgerinitiativer, men også offlinestøtte og fysiske "kvikskranker" til formidling af information om europæiske borgerinitiativer og rådgivning af borgerne, herunder ydelse af hjælp i forbindelse med fastlæggelsen af et korrekt retsgrundlag for et initiativ i henhold til EU-retten. I betragtning af det lave antal succesfulde borgerinitiativer under den eksisterende forordning glæder PETI- ordføreren sig over Kommissionens forslag om at forlænge tidsfristen for vurderingen af borgerinitiativerne fra tre til fem måneder og forventer, at Kommissionens politiske og lovgivningsmæssige opfølgning på borgerinitiativer således vil blive mere proaktiv og gennemsigtig.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, Unionen fungerer på, ved bl.a. at sikre, at alle unionsborgere har ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen. Det europæiske borgerinitiativ er et deltagelsesdemokratisk EU-instrument, som gør det muligt for EU's borgere at henvende sig direkte til Kommissionen med en anmodning om, at den fremsætter et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, hvilket svarer til den ret, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Europa-Parlamentet og Rådet i henholdsvis artikel 225 og artikel 241.

(1)  Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), navnlig artikel 1, 2, 9, 10 og 11, styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, Unionen fungerer på, ved bl.a. at sikre, at alle unionsborgere har ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen. Det europæiske borgerinitiativ er et deltagelsesdemokratisk EU-instrument, som gør det muligt for EU's borgere at henvende sig direkte til Kommissionen med en anmodning om, at den fremsætter et forslag til en ny retsakt eller om ophævelse af en eksisterende eller planlagt EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne ud over den ret, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Europa-Parlamentet og Rådet i henholdsvis artikel 225 og artikel 241.

Begrundelse

Artikel 296 i TEUF giver tilstrækkelig plads til den tolkning, at en revision af traktaterne kan være knyttet til en retsakt. Kommissionen kan i henhold til artikel 48 i TEU indlede en revisionsprocedure. Samtidig og under hensyntagen til Domstolens afgørelser bør ophævelse og revision også kunne ligge inden for rammerne af antagelighed, også når et initiativ vedrører planlagte retsakter, eksempelvis retsakter, der knytter sig til internationale handelstraktater.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  I henhold til Rettens dom i sag T-754/1: Efler m.fl. mod Kommissionen1a, navnlig præmis 45 og 47, er sigtet med ECI at give EU-borgerne mulighed for direkte deltagelse i Unionens demokratiske liv. Deres aktive deltagelse i den demokratiske proces styrkes yderligere, navnlig gennem ECI-mekanismen, som giver dem mulighed for at tage spørgsmål op og forelægge dem for Kommissionen og anmode denne om at fremsætte et forslag til en EU-retsakt, efter at borgerinitiativet alt efter omstændighederne er blevet præsenteret på en i Parlamentet afholdt offentlig høring, ved at tilskynde til en demokratisk debat uden at skulle afvente vedtagelsen af den retsakt, som i sidste ende ønskes ændret eller ophævet.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  I henhold til samme dom er ECI-forslag et udtryk for EU-borgernes reelle deltagelse i Unionens demokratiske liv og undergraver ikke den institutionelle balance, som er tilsigtet i traktaterne, selv når de vedrører igangværende lovgivningsmæssige procedurer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Denne forordning sigter mod at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og støtter med henblik på at realisere borgerinitiativets fulde potentiale som et redskab til fremme af debat og borgerdeltagelse på EU-plan og for at bringe Unionen tættere på borgerne.

(5)  Denne forordning sigter mod at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og støtter med henblik på at styrke demokratiprincippet og tilskynde og sætte alle EU-borgere i stand til at deltage i Unionens demokratiske proces ved at bringe Unionen tættere på borgerne.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at kunne nå disse mål bør procedurerne og betingelserne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til dette instruments art. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser.

(6)  For at kunne nå disse mål bør procedurerne og betingelserne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ være gennemsigtige, klare, enkle og brugervenlige, herunder for personer med handicap, samt stå i et rimeligt forhold til dette instruments art. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser og sikre, at vellykkede initiativer på passende vis følges op af Kommissionen.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør fastsættes en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et initiativ. For at opfylde det europæiske borgerinitiativs fulde potentiale som deltagelsesdemokratisk instrument og fremme borgerdeltagelse på EU-plan, navnlig blandt unge EU-borgere, bør denne alder fastsættes til 16 år.

(7)  Der bør fastsættes en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et initiativ. For at opfylde det europæiske borgerinitiativs fulde potentiale som deltagelsesdemokratisk instrument og fremme borgerdeltagelse på EU-plan og samfundsengagement generelt, navnlig blandt unge EU-borgere, bør denne alder fastsættes til 16 år. En persons alder på det tidspunkt, hvor vedkommende giver sin støtte til et initiativ, er bestemmende for, om han/hun kan støtte initiativet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I henhold til artikel 11, stk. 4, i TEU skal et initiativ, hvorved Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, tages af mindst en million unionsborgere, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater.

(8)  I henhold til artikel 11, stk. 4, i TEU, artikel 24 og artikel 298, stk. 1, i TEUF og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 41, skal et initiativ, hvorved Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, tages af mindst en million unionsborgere, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater.

Begrundelse

Ved at henvise til princippet om god forvaltningsskik understreges det, at forvaltningen skal være upartisk og retfærdig, og at EU's institutioner og organer skal agere inden for en rimelig tidsfrist, samt at forvaltningen (i henhold til artikel 41, stk. 2, litra c) er forpligtet til at begrunde sine afgørelser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre, at et initiativ repræsenterer en EU-interesse og samtidig forbliver let at anvende, bør det minimumsantal af medlemsstater, som borgerne skal komme fra, fastsættes til en fjerdedel af medlemsstaterne.

(9)  For at sikre, at et initiativ repræsenterer en EU-interesse og samtidig forbliver let at anvende, bør det minimumsantal af medlemsstater, som borgerne skal komme fra, fastsættes til en fjerdedel af medlemsstaterne, og det minimum af underskrivere, der kræves for hver medlemsstat, bør være degressivt proportionalt med og svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750.

Begrundelse

Tekststykket er flyttet fra betragtning 10 med henblik på at forbedre tekstens læsbarhed.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at sikre, at et initiativ er repræsentativt, og for at sikre ensartede betingelser for borgere, der støtter et initiativ, er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af underskrivere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. Det minimum af underskrivere, der kræves for hver medlemsstat, bør være degressivt proportionalt og svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med en faktor750.

(10)  For at sikre, at et initiativ er repræsentativt, og for at sikre ensartede betingelser for borgere, der støtter et initiativ, er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af underskrivere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. Det minimum af underskrivere, der kræves for hver medlemsstat, bør være degressivt proportionalt med og svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentetdet tidspunkt, hvor initiativet registreres.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  I betragtning af de aktiviteter med hensyn til rådgivning, oversættelse og oplysning (herunder "ECI-dagen"), som Unionens rådgivende institutioner, især Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, udfører, holder Kommissionen disse institutioner informeret om nye initiativer, som registreres, og fremtidige oplysningskampagner vedrørende ECI.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at andre EU-institutioner af egen drift har påtaget sig en byrde og derved har udfyldt et tomrum efterladt af den kæmpemæssige logistiske og administrative byrde, som den gamle ordning skabte. I den henseende har EØSU ved at handle på egen hånd virkelig opnået en vigtig rolle i processen, hvilket bør påskønnes.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og støtte borgere og initiativtagere bør Kommissionen informere og bistå initiativtagerne og stille en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for at sørge for et dedikeret diskussionsforum samt information og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ. For at sikre nærhed til borgerne bør medlemsstaterne oprette et eller flere kontaktpunkter på deres respektive territorier med henblik på at informere og bistå borgerne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

(13)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og støtte borgere og initiativtagere bør Kommissionen gratis informere og bistå initiativtagerne og stille en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for at sørge for et dedikeret diskussionsforum samt information og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ, som også vil tjene som en platform til udveksling af idéer og bedste praksis samt gøre det muligt for borgerne at drøfte foreslåede borgerinitiativer og formulere nye. For at sikre nærhed til borgerne bør medlemsstaterne på basis af Europe Direct-informationscentrene, i god tid og i alle tilfælde, inden denne forordning træder i kraft, oprette ECI-helpdeske på deres respektive territorier med henblik på at informere og bistå samt vejlede borgerne i forbindelse med indgivelse af et europæisk borgerinitiativ om tekniske spørgsmål vedrørende ECI, herunder hvordan ECI kan fremmes på nationalt og lokalt plan. På ECI-dagen bør der hvert år afholdes en ECI-konference på EU-plan med henblik på at styrke dialogen yderligere og udveksle bedste praksis mellem initiativtagere, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og EU-institutionerne og for at vurdere status for gennemførelsen af ECI og dets effektivitet.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  For at øge kendskabet til og fremme debatten om igangværende initiativer på nationalt plan, hvortil der indsamles underskrifter, er det vigtigt, at både nationale og regionale parlamenter bliver inddraget fra et tidligt tidspunkt, og at Kommissionens og Europa-Parlamentets repræsentationer i medlemsstaterne stiller deres faciliteter til rådighed for borgerinitiativer. På EU-plan gør Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs neutrale rolle det velegnet til at varetage en rolle som formidler og institutionel mentor i forbindelse med igangværende borgerinitiativer.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med initiativer og for at undgå en situation, hvor der indsamles underskrifter til et initiativ, der ikke opfylder betingelserne i traktaterne eller denne forordning, bør initiativer, der overholder betingelserne i denne forordning, registreres af Kommissionen forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik.

(15)  For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med initiativer og for at undgå en situation, hvor der indsamles underskrifter til et initiativ, der ikke opfylder betingelserne i traktaterne eller denne forordning, bør initiativer, der overholder betingelserne i denne forordning, registreres af Kommissionen forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne. Kommissionen bør i forbindelse med udøvelsen af sine mange funktioner i tilknytning til borgerinitiativet oprette en specialiseret enhed, som skal behandle den juridiske gyldighed af initiativerne. De nødvendige ressourcer bør sikres, således at der kan gennemføres en objektiv vurdering af gyldigheden, uafhængigt af politiske overvejelser og i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik. Denne vurdering bør være fuldt tilgængelig for offentligheden.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og under hensyntagen til, at procedurerne og betingelserne i forbindelse med initiativet bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art, bør der foretages en delvis registrering af et initiativ i tilfælde, hvor kun en del eller dele af initiativet opfylder kravene i denne forordning. Der bør foretages en delvis registrering af initiativer, såfremt en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, og når alle de øvrige registreringskrav er opfyldt. Klarhed og gennemsigtighed bør sikres for så vidt angår omfanget af den delvise registrering, og de potentielle underskrivere bør oplyses om omfanget af registreringen og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af initiativets registrering.

(16)  Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt og under hensyntagen til, at procedurerne og betingelserne i forbindelse med initiativet bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art, bør der foretages en delvis registrering af et initiativ i tilfælde, hvor kun en del eller dele af initiativet opfylder kravene i denne forordning. Der bør foretages en delvis registrering af initiativer, såfremt en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, og når alle de øvrige registreringskrav er opfyldt. Klarhed og gennemsigtighed bør sikres for så vidt angår omfanget af den delvise registrering, og de potentielle underskrivere bør oplyses om omfanget af registreringen og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af initiativets registrering. Valget af en delvis registrering bør ikke fritage Kommissionen for forpligtelsen til fuldt ud at begrunde sin beslutning ved at angive årsagerne til, at der er valgt en delvis registrering af et initiativ.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Støttetilkendegivelser til et initiativ bør indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at sikre, at et initiativ fortsat er relevant, og samtidig tage hensyn til, hvor kompliceret det er at indsamle støttetilkendegivelser i hele Unionen, bør tidsfristen ikke være længere end 12 måneder fra indsamlingsperiodens startdato, som fastlægges af gruppen af initiativtagere.

(17)  Støttetilkendegivelser til et initiativ bør indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at sikre, at et initiativ fortsat er relevant, og samtidig tage hensyn til, hvor kompliceret det er at indsamle støttetilkendegivelser i hele Unionen, bør tidsfristen ikke være længere end 18 måneder fra indsamlingsperiodens startdato, som fastlægges af gruppen af initiativtagere. Hvis initiativtagerne beslutter ikke at anvende det centrale system til onlineindsamling af støttetilkendegivelser, som Kommissionen stiller til rådighed, bør perioden først begynde, efter at medlemsstaterne har sikret sig, at et alternativt onlineindsamlingssystem er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og borgere bør Kommissionen oprette og drive et centralt system til indsamling af støttetilkendegivelser online. Dette system bør stilles gratis til rådighed for initiativtagergrupperne og have de nødvendige tekniske specifikationer til at muliggøre onlineindsamling, herunder med hensyn til hosting og software, samt adgangsfunktioner til at sikre, at borgere med handicap kan støtte initiativerne. Systemet bør oprettes og vedligeholdes i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/4626 .

(18)  For at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og borgere bør Kommissionen oprette og drive et centralt system til indsamling af støttetilkendegivelser online, som indeholder de relevante tekniske og sikkerhedsmæssige funktioner, der er nødvendige for at efterleve bestemmelserne i denne forordning. Dette system bør være frivilligt og stilles gratis til rådighed for initiativtagergrupperne og have de nødvendige tekniske specifikationer til at muliggøre onlineindsamling, herunder med hensyn til hosting og software, samt adgangsfunktioner. Herved bør det sikres, at det bliver lettere for borgere med handicap at tage initiativ til, foreslå eller støtte initiativer på lige vilkår. Systemet bør oprettes og vedligeholdes i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/4626 .

_________________

_________________

26 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen (EUT L 6 af 11.1.2017, s. 40).

26 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen (EUT L 6 af 11.1.2017, s. 40).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  En initiativtagergruppe bør have mulighed for at oprette sit eget onlineindsamlingssystem til indsamling af støttetilkendegivelser på tværs af Unionen og for at beslutte, i hvilken medlemsstat de indsamlede oplysninger skal opbevares. Initiativtagergruppen bør anvende ét enkelt individuelt onlineindsamlingssystem for hvert initiativ. Individuelle onlineindsamlingssystemer, der oprettes og forvaltes af en initiativtagergruppe, bør have tilstrækkelige tekniske og sikkerhedsmæssige egenskaber med henblik på at sørge for sikker indsamling, opbevaring og overførsel af oplysninger gennem hele proceduren. Med henblik herpå bør Kommissionen fastsætte detaljerede tekniske specifikationer for de individuelle onlineindsamlingssystemer i samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen kan søge rådgivning hos Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), som bistår EU-institutionerne i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker vedrørende sikkerhed for net- og informationssystemer.

(20)  En initiativtagergruppe bør have mulighed for at oprette sit eget onlineindsamlingssystem til indsamling af støttetilkendegivelser på tværs af Unionen og for at beslutte, i hvilken medlemsstat de indsamlede oplysninger skal opbevares. Initiativtagergruppen bør anvende ét enkelt individuelt onlineindsamlingssystem for hvert initiativ. Individuelle onlineindsamlingssystemer, der oprettes og forvaltes af en initiativtagergruppe, bør have tilstrækkelige tekniske og sikkerhedsmæssige egenskaber med henblik på at sørge for sikker indsamling, opbevaring og overførsel af oplysninger gennem hele proceduren. Med henblik herpå bør Kommissionen fastsætte detaljerede tekniske specifikationer for de individuelle onlineindsamlingssystemer i samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen kan søge rådgivning hos Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), som bistår EU-institutionerne i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker vedrørende sikkerhed for net- og informationssystemer, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), der rådgiver EU-institutioner og -organer om alle spørgsmål vedrørende behandlingen af personlige oplysninger. Initiativtagergruppen kan også rådføre sig med ENISA og EDPS, hvis den vælger at oprette egne onlineindsamlingssystemer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør kontrollere, at de individuelle onlineindsamlingssystemer, som er oprettet af initiativtagergrupperne, opfylder kravene i denne forordning, og udstede et dokument, der bekræfter denne overensstemmelse, inden støttetilkendegivelserne indsamles. Attesteringen af de individuelle onlineindsamlingssystemer bør foretages af de kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvori de oplysninger, der indsamles gennem det individuelle onlineindsamlingssystem, opbevares. Uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt de nationale tilsynsmyndigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, bør medlemsstaterne udpege den kompetente nationale myndighed, der er ansvarlig for attesteringen af systemerne. Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende de attester, der er udstedt af deres kompetente myndigheder.

(21)  Medlemsstaterne bør kontrollere, at de individuelle onlineindsamlingssystemer, som er oprettet af initiativtagergrupperne, opfylder kravene i denne forordning, og udstede et dokument, der bekræfter denne overensstemmelse, inden initiativtagerne indleder tolvmånedersperioden til indsamling af støttetilkendegivelserne. Attesteringen af de individuelle onlineindsamlingssystemer bør foretages af de kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvori de oplysninger, der indsamles gennem det individuelle onlineindsamlingssystem, opbevares. Dette bør ske uden beregning. Uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt de nationale tilsynsmyndigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, bør medlemsstaterne straks udpege den kompetente nationale myndighed, der er ansvarlig for attesteringen af systemerne. Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende de attester, der er udstedt af deres kompetente myndigheder, uden at indføre yderligere kontroller.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Med henblik på at fremme deltagelsen og den offentlige debat om de spørgsmål, som tages op i initiativerne, bør initiativtagergruppen, når de første seks måneder af underskriftsindsamlingsperioden er omme, have ret til at fremlægge initiativerne og anmode om afholdelse af en første offentlig høring herom på EU-plan. Denne høring bør afholdes af Europa-Parlamentet, inden der er gået tre måneder efter anmodningen fra initiativtagergruppen.

Begrundelse

Hensigten med en sådan første høring er at yde initiativtagergruppen støtte til at øge kendskabet blandt EU-borgerne til initiativet og de konkrete mål, som man ønsker at opnå dermed.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Hvor der til Kommissionen indgives initiativer, der støttes af det krævede antal underskrivere, og som opfylder de øvrige krav i denne forordning, bør initiativtagerne have ret til at forelægge deres initiativ ved en offentlig høring på EU-plan med henblik på at fremme deltagelse og offentlig debat om de spørgsmål, som det pågældende initiativ rejser. Den offentlige høring bør afholdes af Kommissionen og Europa-Parlamentet i fællesskab inden for tre måneder fra indgivelsen af initiativet og sikre en afbalanceret repræsentation af de relevante offentlige og private interesser samt repræsentation på et passende niveau fra Kommissionens side. Unions øvrige institutioner og rådgivende organer samt interesserede parter bør have mulighed for at deltage i høringen.

(23)  Hvor der til Kommissionen indgives initiativer, der støttes af det krævede antal underskrivere, og som opfylder de øvrige krav i denne forordning, bør initiativtagerne have ret til at forelægge deres initiativ ved en offentlig høring på EU-plan med henblik på at fremme deltagelse og offentlig debat om de spørgsmål, som det pågældende initiativ rejser. Europa-Parlamentet bør afholde den offentlige høring senest tre måneder efter indgivelsen af initiativet til Kommissionen. Europa-Parlamentet bør sikre en afbalanceret repræsentation af interesserne hos relevante parter, bl.a. civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og eksperter, samt repræsentation på et passende niveau fra Kommissionens og Rådets side. Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer, navnlig Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, samt interesserede parter bør have mulighed for at deltage i høringen. Europa-Parlamentet bør bestræbe sig på at fremme en passende debat om vellykkede initiativer ved at afholde en plenardebat efter den offentlige høring og ved at træffe en beslutning om muligheden for at stemme om et forslag til beslutning.

Begrundelse

Se PETI-udvalgets udtalelse om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Selv om Parlamentet burde bestræbe sig på at fremme en offentlig debat om initiativer, der opfylder betingelserne i forordningen, er det i visse tilfælde ikke hensigtsmæssigt at skabe en retlig forpligtelse for Parlamentet til at følge en bestemt fremgangsmåde for alle borgerinitiativer. Ændringsforslaget afspejler derfor den frivillige karakter af muligheden for at følge op på vellykkede borgerinitiativer ved at afholde en plenardebat og vedtage et beslutningsforslag, men det vil ikke være retligt bindende for Parlamentet at følge en bestemt fremgangsmåde for hvert borgerinitiativ.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Med henblik på borgernes effektive deltagelse i Unionens demokratiske liv bør Kommissionen undersøge et gyldigt initiativ og svare på det. Kommissionen bør derfor redegøre for sine juridiske og politiske konklusioner samt de foranstaltninger, som den agter at træffe, senest fem måneder efter modtagelsen af initiativet. Kommissionen bør på en klar, forståelig og udførlig måde redegøre for grundene til sit valg af foranstaltninger, ligesom den bør give en begrundelse, hvis den ikke agter at træffe nogen foranstaltninger.

(24)  Med henblik på borgernes effektive deltagelse i Unionens demokratiske liv bør Kommissionen efter den offentlige høring og plenardebatten i Europa-Parlamentet og efter en grundig dialog med ECI-initiativtagerne undersøge et gyldigt initiativ og svare rettidigt på det under hensyntagen til, at vellykkede initiativer bør følges op på passende vis. Kommissionen bør derfor redegøre for sine juridiske og politiske konklusioner samt de lovgivningsmæssige eller ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, som den agter at træffe, senest fem måneder efter modtagelsen af initiativet. Kommissionen bør på en klar, forståelig og udførlig måde give en fyldestgørende redegørelse for grundene til sit valg af foranstaltninger, ligesom den endnu mere udførligt bør give detaljerede og klare begrundelser, hvis den ikke agter at træffe nogen foranstaltninger, det være sig en delvis eller fuldstændig afvisning. I begge tilfælde bør der på grundlag af samme regler som den første afholdes en anden offentlig høring for at drøfte de af Kommissionen meddelte konklusioner.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Støtten til og finansieringen af initiativer bør være gennemsigtig. Initiativtagergrupperne bør derfor stille ajourførte oplysninger om støtte- og finansieringskilder i forbindelse med deres initiativer til rådighed vedrørende perioden mellem registreringsdatoen og den dato, hvor initiativet indgives til Kommissionen. Kollektive enheder, herunder især organisationer, som i overensstemmelse med traktaterne bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og udtrykke unionsborgernes vilje, bør kunne fremme, støtte og finansiere initiativer, forudsat at de gør dette i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastlagt i denne forordning, og i fuld åbenhed.

(25)  Støtten til og finansieringen af initiativer bør være gennemsigtig og kunne dokumenteres. Initiativtagergrupperne bør derfor stille ajourførte oplysninger om støtte- og finansieringskilder i forbindelse med deres initiativer til rådighed vedrørende perioden mellem registreringsdatoen og den dato, hvor initiativet indgives til Kommissionen. Kollektive enheder, herunder især organisationer, som i overensstemmelse med traktaterne bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og udtrykke unionsborgernes vilje, bør kunne fremme, støtte og finansiere initiativer, forudsat at de gør dette i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastlagt i denne forordning, og i fuld åbenhed. Kommissionen bør foretage kvalitets- og stikprøvekontroller af de finansieringskilder og -midler, som ECI-initiativtagerne opgiver. Borgere bør også kunne slå alarm, hvis der er mistanke om uregelmæssigheder. Oplysninger om støtte- og finansieringskilder bør også være offentligt tilgængelige og bør ajourføres regelmæssigt ligesom de øvrige oplysninger om det europæiske borgerinitiativ, som offentliggøres på internettet.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  [Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 200029 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger foretaget af Kommissionen i medfør af nærværende forordning].

udgår

_________________

 

29 [[Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1)].

 

Begrundelse

Flyttet til en ny betragtning 28 a (ny).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Når foranstaltningerne i denne forordning indebærer, at Kommissionen eller initiativtagerne behandler personoplysninger, bør denne behandling ske i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20011, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791b og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6801c.

 

_________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

 

1bEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1cEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Med henblik på at bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv bør Kommissionen og initiativtagerne i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne kunne indsamle underskrivernes e-mailadresser med henblik på kommunikationsaktiviteter vedrørende et initiativ, især med henblik på at informere om opfølgende foranstaltninger som svar på et initiativ. Indsamlingen af e-mailadresser bør være frivillig og godkendes af underskriverne. E-mailadresser bør ikke indsamles som en del af støttetilkendegivelsesformularerne, og potentielle underskrivere bør oplyses om, at deres ret til at støtte et initiativ ikke afhænger af deres samtykke til indsamling af deres e-mailadresse.

(29)  Med henblik på at bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv bør Kommissionen og initiativtagerne i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne kunne indsamle underskrivernes e-mailadresser med henblik på kommunikationsaktiviteter vedrørende et initiativ, især med henblik på at informere om opfølgende foranstaltninger som svar på et initiativ. Indsamlingen af e-mailadresser bør være frivillig og godkendes af underskriverne, hvis udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 7 i forordning 2016/679 bør være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. E-mailadresser bør ikke indsamles som en del af støttetilkendegivelsesformularerne, og potentielle underskrivere bør oplyses om, at deres ret til at støtte et initiativ ikke afhænger af deres samtykke til indsamling af deres e-mailadresse. Underskrivere bør på et hvilket som helst tidspunkt, før og efter det europæiske borgerinitiativ er blevet afsluttet, have mulighed for at trække deres udtrykkelige samtykke til indsamlingen af deres e-mailadresser tilbage, og Kommissionen og ECI-initiativtagerne bør i så fald straks slette e-mailadressen fra deres database og indstille kommunikationen med underskriverne.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  For at bidrage til fremme af alle borgeres aktive og lige deltagelse i Unionens politiske liv, bør Kommissionen og initiativtagerne sikre, at deres websteder og mobile applikationer er tilgængelige for personer med handicap. Direktiv (EU) 2016/2102 gælder ikke for websteder og mobilapplikationer, der tilhører EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer, men det centrale onlineindsamlingssystem, det centrale onlineregister eller den centrale onlinesamarbejdsplatform samt eventuelle websider knyttet til det europæiske borgerinitiativ, som Kommissionen og initiativtagerne er ansvarlige for, bør være tilgængelige på en måde, der svarer til kravene i direktiv (EU) 2016/2102. Navnlig opfordres Kommissionen til at leve op til de relevante harmoniserede EU-standarder og sørge for at overholde kravene om opfattelighed, forståelighed, funktionsevne og robusthed. Kommissionen bør sikre overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, navnlig artikel 9 og 21, og for at fremme adgangen til information for personer med intellektuelle handicap bør alternativer i et letlæseligt sprog stilles til rådighed i det størst mulige omfang og forholdsmæssigt.

Begrundelse

Der er behov for dette ændringsforslag for bedre at afspejle den øvrige tekst og ændringerne i artiklerne.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Denne forordning respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8 deri.

(32)  Denne forordning respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Anvendelsesområde

 

Et borgerinitiativ kan vedrøre et forslag til en ny retsakt fra Kommissionen eller ophævelse eller revision af en eksisterende eller påtænkt EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver unionsborger, som er fyldt 16 år, har ret til i overensstemmelse med denne forordning at støtte et initiativ ved at underskrive en støttetilkendegivelse (i det følgende benævnt "underskrivere").

Enhver unionsborger, som er fyldt 16 år, når han eller hun udtrykker sin støtte, har ret til i overensstemmelse med denne forordning at støtte et initiativ ved at underskrive en støttetilkendegivelse (i det følgende benævnt "underskrivere").

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Borgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat end den, som de er statsborgere i, har ret til at støtte et initiativ enten i deres bopælsland eller i deres oprindelsesland.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle de fornødne foranstaltninger til at lette udøvelsen af retten til at støtte et borgerinitiativ for personer med handicap.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af underskrivere i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne mindst udgør det minimumsantal, der er fastsat i bilag I, hvilket svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750 på tidspunktet for registreringen af initiativet.

b)  antallet af underskrivere i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne mindst udgør det minimumsantal, der er fastsat i bilag I, hvilket svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra hver medlemsstat multipliceret med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet på tidspunktet for registreringen af initiativet.

 

(bilag I ajourføres i overensstemmelse hermed)

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på stk. 1 tælles underskriverne i den medlemsstat, hvor de er statsborgere.

2.  Med henblik på stk. 1 tælles underskriverne i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, uanset hvor underskriveren skrev under på støttetilkendegivelsen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at præcisere, at EU-borgere bør være i stand til at skrive under på det europæiske borgerinitiativ, uanset hvor de er bosat.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Information og bistand fra Kommissionen og medlemsstaterne

Information og bistand fra Kommissionen, andre EU-institutioner og medlemsstaterne

Begrundelse

Henvisningen til Europa-Parlamentet og EØSU i artiklen kræver, at overskriften ajourføres.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen informerer og bistår efter anmodning borgere og initiativtagergrupper i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ.

1.  Kommissionen forelægger efter anmodning let tilgængelige og brugercentrerede oplysninger og yder bistand til borgere og initiativtagergrupper i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ, herunder bistand vedrørende fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag for et initiativ i henhold til EU-retten, samt giver juridisk, materiel og teknisk vejledning for at gøre det nemmere at registrere et initiativ på korrekt vis. Denne bistand skal være gratis og ydes i samarbejde med Europe Direct-kontaktcentret og Europe Direct-informationscentrene, alt efter hvad der er relevant.

Begrundelse

Se PETI-udvalgets udtalelse om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 17. Se Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/9/2013/TN om Kommissionen, navnlig punkt 10-11.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen stiller en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for borgere og initiativtagergrupper med adgang til et diskussionsforum samt information og rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ.

Kommissionen stiller en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for borgere og initiativtagergrupper med adgang til et diskussionsforum samt informations- og rådgivningstjenester vedrørende det europæiske borgerinitiativ. Kommissionen skal føre en regelmæssig dialog med ECI-initiativtagerne via samarbejdsplatformen. Alle rådgivningstjenester skal rettidigt og gratis være tilgængelige for personer med handicap.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest 3 måneder efter offentliggørelsen af denne forordning skal Kommissionen udarbejde en brugervejledning for at lette forståelsen af det europæiske borgerinitiativ.

Begrundelse

En sådan brugervejledning er nødvendig med henblik på at give ECI-initiativtagerne information og indledende svar. Den skal udgives snart, så borgerne hurtigt bliver bekendt med den nye ECI-forordning, og med henblik på en grundig evaluering i overensstemmelse med artikel 24.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen stiller et onlineregister til rådighed (i det følgende benævnt "registret"), som gør det muligt for initiativtagerne at forvalte deres initiativ gennem hele proceduren. Registret skal bestå af et offentligt websted med generelle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ samt om de specifikke initiativer og deres respektive status.

3.  Kommissionen stiller et onlineregister til rådighed (i det følgende benævnt "registret"), som gør det muligt for initiativtagerne at forvalte deres initiativ gennem hele proceduren. Registret skal bestå af et offentligt websted med generelle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ, herunder om finansiering af og finansieringskilder til borgerinitiativer, samt om de specifikke initiativer og deres respektive status.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Efter at Kommissionen har registreret et initiativ i henhold til artikel 6, sørger den for en oversættelse af initiativet til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret og anvendelse til indsamlingen af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med denne forordning. En initiativtagergruppe kan derudover sørge for en oversættelse af bilaget til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret samt i givet fald oversættelse af det forslag til retsakt, som er omhandlet i bilag II og indsendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

4.  Efter at Kommissionen har registreret et initiativ i henhold til artikel 6, sørger den for en oversættelse af initiativet til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret og anvendelse til indsamlingen af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med denne forordning. En initiativtagergruppe kan derudover anmode Kommissionen om oversættelse af bilaget til alle Unionens officielle sprog med henblik på offentliggørelse i registret samt i givet fald oversættelse af det forslag til retsakt, som er omhandlet i bilag II og indsendt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. Hvis et bilag eller en begrundelse er på færre end 5 000 tegn (justeret gennemsnit pr. sprog), kan initiativtagergruppen ligeledes anmode Kommissionen om gratis oversættelse af bilaget til alle officielle EU-sprog.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg skal være berettiget til at tilbyde at fungere som institutionel mentor og formidler for initiativtagergruppen på den måde, som det finder mest hensigtsmæssigt for at øge kendskabet til initiativer, samtidig med at det holder sig inden for sit mandat og opretholder en neutral rolle.

 

Det skal have ret til at afholde én eller flere høringer i sine lokaler, hvor initiativtagergruppen inviteres til at præsentere sit initiativ, efter registreringen af et initiativ og i løbet af underskriftsindsamlingsfasen. Relevante uafhængige eksperter kan også indbydes til at deltage i høringerne.

 

EØSU skal også have ret til at bidrage til generelt at fremme borgerinitiativet som et redskab til styrkelse af demokratisk deltagelse i Unionen.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hver medlemsstat opretter et eller flere kontaktpunkter til at informere og bistå initiativtagergrupper i forbindelse med oprettelsen af et europæisk borgerinitiativ.

6.  Hver medlemsstat opretter et eller flere digitale og fysiske kontaktpunkter til at informere og bistå initiativtagergrupper i forbindelse med oprettelsen af et europæisk borgerinitiativ. En sådan bistand skal tilbydes gratis til borgerne i samarbejde med Europe Direct-kontaktcentret, Europe Direct-informationscentrene, Europa-Parlamentets informationskontorer og alle Kommissionens repræsentationskontorer, alt efter hvad der er relevant. Bistanden skal omfatte juridisk, teknisk og organisatorisk rådgivning om udarbejdelse af et initiativ til registrering og ligeledes lettelse af kommunikationen med Kommissionen. Bistanden skal være gratis tilgængelig for personer med handicap.

Begrundelse

PETI's ordfører er af den opfattelse, at forordningen bør præcisere medlemsstaternes forpligtelse til at yde offlinestøtte i form af fysiske kontaktpunkter for støtter og initiativtagere til borgerinitiativer.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Initiativtagergruppen kan være registreret som retlig enhed, dvs. en organisation med status som juridisk person i en medlemsstat i overensstemmelse med national ret.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppen udpeger to af sine medlemmer som henholdsvis repræsentant og stedfortræder, og de fungerer som bindeled mellem gruppen og EU-institutionerne gennem hele proceduren og bemyndiges til at handle på vegne af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "kontaktpersoner").

Initiativtagergruppen udpeger eller vælger to af sine medlemmer som henholdsvis repræsentant og stedfortræder, og de fungerer som bindeled mellem gruppen og EU-institutionerne gennem hele proceduren og bemyndiges til at handle på vegne af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "kontaktpersoner").

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppen kan også maksimalt udpege yderligere to fysiske personer, som udvælges blandt medlemmerne eller på anden vis, og bemyndige dem til at handle på vegne af kontaktpersonerne med henblik på at fungere som bindeled til EU-institutionerne gennem hele proceduren.

Initiativtagergruppen kan også maksimalt udpege yderligere tre fysiske personer, som udvælges blandt medlemmerne eller på anden vis, og bemyndige dem til at handle på vegne af kontaktpersonerne med henblik på at fungere som bindeled til EU-institutionerne gennem hele proceduren.

Begrundelse

For at lette behandlingen af et borgerinitiativ er det hensigtsmæssigt at tillade op til tre suppleanter. Et højere antal kunne være vanskeligt at håndtere for Kommissionen og gå ud over kontinuiteten i et borgerinitiativ samt den nødvendige kommunikation mellem initiativtagerne og Kommissionen.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uden at det berører repræsentanterne for initiativtagergruppens ansvar som dataansvarlige i henhold til artikel 82, stk. 2, i forordning (EU) 2016/679, hæfter medlemmerne af initiativtagergruppen i overensstemmelse med gældende national ret solidarisk for enhver skade, som de ved retsstridige handlinger forvolder i forbindelse med organiseringen af et initiativ, såfremt disse handlinger begås forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

5.  Uden at det berører repræsentanterne for initiativtagergruppens ansvar som dataansvarlige i henhold til artikel 82, stk. 2, i forordning (EU) 2016/679, hæfter medlemmerne af initiativtagergruppen eller, hvis det er relevant, den af dem oprettede retlige enhed i overensstemmelse med gældende national ret solidarisk for enhver skade, som de ved retsstridige handlinger forvolder i forbindelse med organiseringen af et initiativ, såfremt disse handlinger begås forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Støttetilkendegivelser til et initiativ må kun indsamles, efter at initiativet er blevet registreret af Kommissionen.

1.  Støttetilkendegivelser til et initiativ må kun indsamles, efter at initiativet er blevet registreret af Kommissionen og, hvis det er relevant, efter at medlemsstaterne har sikret sig, at de individuelle onlineindsamlingssystemer, som etableres af initiativtagergruppen, overholder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  En specialiseret enhed i Kommissionen vurderer, hvorvidt et indgivet borgerinitiativ opfylder de juridiske krav for behandling, udelukkende på grundlag af kriterierne i stk. 3.

 

Denne specialiserede enhed foretager en juridisk overensstemmelseskontrol, uafhængigt af politiske overvejelser, og offentliggør fuldt ud de overvejelser, der førte til dens beslutninger.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  initiativet ikke åbenbart er i strid med Unionens værdier, som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

e)  initiativet ikke åbenbart er i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og med de rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I et sådant tilfælde kan initiativtagergruppen ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens vurdering med henblik på at sikre, at initiativet opfylder det i stk. 3, litra c), fastsatte krav, eller fastholde i det oprindelige initiativ eller trække det tilbage. Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen sit valg senest en måned efter modtagelsen af Kommissionens vurdering med angivelse af en begrundelse herfor og fremsender efter omstændighederne ændringerne af de oplysninger, som er omhandlet i bilag II, til erstatning for det oprindelige initiativ.

I et sådant tilfælde kan initiativtagergruppen ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens vurdering med henblik på at sikre, at initiativet opfylder det i stk. 3, litra c), fastsatte krav, eller fastholde i det oprindelige initiativ eller trække det tilbage. Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen sit valg senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens vurdering med angivelse af en begrundelse herfor og fremsender efter omstændighederne ændringerne af de oplysninger, som er omhandlet i bilag II, til erstatning for det oprindelige initiativ.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  delvis registrere initiativet, hvis en væsentlig del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne

b)  delvis registrere initiativet, hvis en del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et initiativ, der er blevet registreret, offentliggøres i registret.

Alle initiativer, som er blevet indgivet til Kommissionen med henblik på registrering, herunder alle initiativer, der er blevet registreret, offentliggøres i registret og på det europæiske borgerinitiativs websted.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen registrerer et initiativ under ét enkelt registreringsnummer og underretter initiativtagergruppen herom.

6.  Kommissionen registrerer et initiativ under én enkelt registreringsafgørelse og ét enkelt registreringsnummer og underretter initiativtagergruppen herom.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Såfremt Kommissionen afviser at registrere eller kun delvis registrerer et initiativ i overensstemmelse med stk. 4, oplyser den initiativtagergruppen om begrundelsen for sin afgørelse samt om alle gruppens retlige og udenretlige muligheder for at anfægte afgørelsen.

7.  Såfremt Kommissionen afviser at registrere eller kun delvis registrerer et initiativ i overensstemmelse med stk. 4, oplyser den behørigt initiativtagergruppen om begrundelsen for sin afgørelse samt om alle gruppens retlige og udenretlige muligheder for at anfægte afgørelsen. Beslutninger om at afvise at registrere eller delvist at registrere et initiativ skal offentliggøres på det europæiske borgerinitiativs websted og skal fuldt ud præcisere og retfærdiggøre Kommissionens argumentation for at afvise initiativet og angive det påberåbte retsgrundlag, således at ECI-initiativtagerne får mulighed for at gøre indsigelse mod dem.

Begrundelse

Se PETI-udvalgets udtalelse om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 10. Se Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/9/2013/TN om Kommissionen, navnlig punkt 14-16 om offentlig kontrol af Kommissionens afgørelser.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Såfremt der meddeles initiativtagerne et helt eller delvist afslag på registrering, kan de ændre deres initiativ og atter indgive det til Kommissionen inden for en måned. Afgørelser, der træffes af initiativtagerne med hensyn til registreringen af deres borgerinitiativ, skal også gøres tilgængelige i registret og på det europæiske borgerinitiativs websted.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, at et initiativ er blevet registreret.

8.  Kommissionen meddeler på klar, udtømmende og detaljeret vis Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og de nationale parlamenter, at et initiativ er blevet registreret.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle støttetilkendegivelser indsamles inden for en periode på maksimalt 12 måneder fra en dato valgt af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "indsamlingsperioden"), jf. dog artikel 11, stk. 6. Denne dato må ikke være senere end tre måneder efter registreringen af initiativet efter artikel 6.

Alle støttetilkendegivelser indsamles inden for en periode på maksimalt 18 måneder fra en dato valgt af initiativtagergruppen (i det følgende benævnt "indsamlingsperioden"), jf. dog artikel 11, stk. 6. Denne dato må ikke være senere end tre måneder efter registreringen af initiativet efter artikel 6.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt en initiativtagergruppe ønsker at bringe indsamlingen af støttetilkendegivelser til ophør, inden der er gået 12 måneder fra indsamlingsperiodens begyndelse, meddeler den Kommissionen den dato, hvor indsamlingsperioden afsluttes.

Såfremt en initiativtagergruppe ønsker at bringe indsamlingen af støttetilkendegivelser til ophør, inden der er gået 18 måneder fra indsamlingsperiodens begyndelse, meddeler den Kommissionen den dato, hvor indsamlingsperioden afsluttes.

 

(Denne ændring vedrører hele teksten).

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Initiativtagergruppen eller i givet fald den retlige enhed, den har oprettet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2a og 7, i denne forordning, er ansvarlig for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 6.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne vedtager alle de nødvendige bestemmelser, således at unionsborgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat end den, de er statsborgere i, får mulighed for at vælge, om deres støtte til et initiativ skal registreres i bopælslandet eller i oprindelseslandet. De kompetente myndigheder fra de forskellige medlemsstater skal samarbejde med henblik på at sikre en korrekt opdeling af støttetilkendegivelserne mellem deres respektive regnskaber.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppen meddeler som minimum Kommissionen antallet af indsamlede støttetilkendegivelser i hver medlemsstat hver anden måned i løbet af indsamlingsperioden og det endelige antal senest tre måneder efter indsamlingsperiodens udløb med henblik på offentliggørelse i registret.

Initiativtagergruppen meddeler som minimum Kommissionen antallet af indsamlede støttetilkendegivelser i hver medlemsstat hver tredje måned i løbet af indsamlingsperioden og det endelige antal senest tre måneder efter indsamlingsperiodens udløb med henblik på offentliggørelse i registret. Kommissionen bør være i regelmæssig kontakt med ECI-initiativtagerne under og efter kampagnen.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på onlineindsamling af støttetilkendegivelser sørger Kommissionen senest den 1. januar 2020 for oprettelse og drift af et centralt onlineindsamlingssystem i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017.

Med henblik på onlineindsamling af støttetilkendegivelser sørger Kommissionen senest den 1. januar 2020 for oprettelse og drift af et centralt onlineindsamlingssystem i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017. Brugen af dette system skal være frivillig og gratis for alle initiativtagere.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det centrale onlineindsamlingssystem skal være tilgængeligt for personer med handicap.

Det centrale onlineindsamlingssystem skal være open source-baseret og tilgængeligt for personer med handicap.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De initiativtagergrupper, der anvender andre certificerede onlineindsamlingssystemer, skal fortsat have mulighed for gratis at benytte de servere, der drives af Kommissionen.

 

Såfremt støttetilkendegivelser indsamles online, skal de data, der indhentes via onlineindsamlingssystemet, lagres på Den Europæiske Unions område.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppen må kun indsende støttetilkendegivelserne til de kompetente myndigheder, såfremt initiativet har opnået det i artikel 3 fastsatte minimumsantal af underskrivere.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget rækker ud over forslagets vigtigste formål om forenkling af de gældende regler og vil betyde en unødig hindring for initiativtagere til borgerinitiativer.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Offentliggørelse og offentlig høring

Offentliggørelse og offentlige høringer

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved modtagelse af et gyldigt initiativ, for hvilket støttetilkendegivelserne er blevet indsamlet og attesteret i overensstemmelse med artikel 8-12, offentliggør Kommissionen hurtigst muligt en meddelelse herom i registret og fremsender initiativet til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Ved modtagelse af et gyldigt initiativ, for hvilket støttetilkendegivelserne er blevet indsamlet og attesteret i overensstemmelse med artikel 8-12, offentliggør Kommissionen hurtigst muligt en meddelelse herom i registret og fremsender initiativet til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Seneste tre måneder efter indgivelsen af initiativet skal gruppen af initiativtagere have muligheden for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring.

Seneste tre måneder efter indgivelsen af initiativet skal gruppen af initiativtagere have muligheden for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet, således at der i hele Unionen kan skabes en offentlig debat om det foreslåede initiativ, der omfatter mange forskellige interesseparter.

Begrundelse

Se PETI-udvalgets udtalelse om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Se Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/9/2013/TN om Kommissionen, navnlig punkt 17-22.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og Europa-Parlamentet arrangerer i fællesskab den offentlige høring i Europa-Parlamentet. Repræsentanter for Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer samt interesserede parter skal have muligheden for at deltage i høringen.

Europa-Parlamentet afholder en offentlig høring i sine bygninger. Repræsentanter for Kommissionen og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer, repræsentanter for civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og andre interesserede parter, bl.a. nationale parlamenter, skal have muligheden for at deltage i høringen. Høringen skal webstreames og derpå gøres offentligt tilgængelig på ECI's websted. Efter høringen afholder Europa-Parlamentet en plenardebat om initiativet og beslutter, om der skal vedtages et forslag til beslutning.

 

Senest 12 måneder efter Kommissionen har udsendt sin meddelelse i henhold til artikel 15, stk. 2, skal ECI-initiativtagerne have ret til at anmode om endnu en offentlig høring i Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet afholder den anden offentlige høring senest tre måneder efter indgivelsen af anmodningen.

Begrundelse

Se PETI-udvalgets udtalelse om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Se Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/9/2013/TN om Kommissionen, navnlig punkt 17-22.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Høringen skal have almenhedens interesser for øje. Formålet med høringen er alene at informere udtømmende om et initiativs indhold og formål.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hovedformålet med høringen er at give initiativtagergruppen et forum, hvori den kan præsentere sit initiativ med en detaljeret redegørelse for formålet hermed og foreslå konkrete lovgivningsmæssige mål.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og Europa-Parlamentet sikrer en afbalanceret repræsentation af de relevante offentlige og private interesser.

Europa-Parlamentet sikrer en afbalanceret repræsentation af relevante interesseparter, herunder offentlige og private interesser, samt at Unionens institutioner og rådgivende organer er repræsenteret med henblik på at fremme en inklusiv offentlig debat om det foreslåede initiativ.

Begrundelse

Se PETI-udvalgets udtalelse om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Se Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, som afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ OI/9/2013/TN om Kommissionen, navnlig punkt 17-22.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen skal være repræsenteret på et passende niveau ved høringen.

3.  Kommissionen og Rådet skal være repræsenteret på et passende niveau ved høringerne.

Det skal sikres, at mindst ét medlem af kommissærkollegiet er til stede ved høringerne.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Europa-Parlamentet kan også udarbejde passende svar på de borgerinitiativer, som er blevet registreret, ikke opfylder kravet om en million underskrifter, men alligevel nyder en betydelig opbakning blandt borgerne.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Nationale og regionale parlamenter kan også afholde høringer om borgerinitiativer og eventuelt indbyde initiativtagerne, med særlig vægt på de medlemsstater, hvor et vellykket initiativ har opfyldt minimumskravet til underskrifter.

Begrundelse

Inddragelse af de nationale parlamenter i debatten om borgerinitiativer er et effektivt middel til at bringe EU's politiske debat tættere på borgerne. Debatterne i de nationale og regionale parlamenter kan derudover være nyttige for de efterfølgende drøftelser i Europa-Parlamentet eller for Kommissionen selv.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen modtager senest en måned efter indgivelsen af initiativet initiativtagergruppen på et passende niveau og giver den lejlighed til at redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses ved hjælp af initiativet.

1.  Senest en måned efter indgivelsen af et gyldigt initiativ, for hvilket der er blevet indsamlet og certificeret støttetilkendegivelser i overensstemmelse med artikel 8-12, modtager Kommissionen initiativtagergruppen på et passende niveau og giver den lejlighed til at redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses ved hjælp af initiativet.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest fem måneder efter offentliggørelsen af initiativet i henhold til artikel 14, stk. 1, og efter den i artikel 14, stk. 2, omhandlede offentlige høring fastsætter Kommissionen i en meddelelse sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet, eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger.

Senest fem måneder efter offentliggørelsen af initiativet i henhold til artikel 14, stk. 1, og efter den i artikel 14, stk. 2, omhandlede offentlige høring fastsætter Kommissionen i en meddelelse sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet, eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger. Kommissionen giver detaljerede og klare grunde til og en fuldstændig redegørelse for en afgørelse om ikke at træffe nogen foranstaltninger, idet den på udførlig og gennemsigtig vis forklarer sine konklusioner for offentligheden i overensstemmelse med princippet om god forvaltningsskik.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis der er forskel på konklusionerne i Kommissionens meddelelse som omhandlet i artikel 15, stk. 2, og Europa-Parlamentets henstilling, kan Europa-Parlamentet udøve den ret, der er tillagt Europa-Parlamentet ved artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen bør holde initiativtagerne orienteret om sine aktiviteter for så vidt angår initiativet og om udviklingen af initiativet, efter at Kommissionen har meddelt sin afgørelse.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtagergruppen påser for, at oplysninger om støtte- og finansieringskilder til initiativet offentliggøres i registret og, hvis det er relevant, på dens kampagnewebsted, såfremt der er tale om mere end 500 EUR fra den enkelte bidragyder.

Initiativtagergruppen påser for, at oplysninger om støtte- og finansieringskilder til initiativet offentliggøres i registret og, hvis det er relevant, på dens kampagnewebsted, såfremt der er tale om mere end 100 EUR fra den enkelte bidragyder.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a  Der tildeles en årlig bevilling i Unionens budget til støtte for organiseringen af borgerinitiativer.

 

En etableret initiativtagergruppe kan ansøge om finansiel dækning af udgifter til juridisk rådgivning og bistand forud for indsamlingen af underskrifter, eller efter den afsluttes.

 

Initiativtagerne bag et registreret initiativ skal være berettiget til et tilskud med henblik på dækning af udgifter til kommunikation og logistiske aspekter i forbindelse med deres underskriftsindsamlingskampagne.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Kommissionen skal ved hjælp af kvalitetskontroller samt varslings- og klagesystemer sørge for fuld gennemsigtighed for så vidt angår oplysninger om finansiering og sponsorering for at sikre, at ECI-initiativtagernes oplysninger vedrørende finansiering og sponsorering er korrekte.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativ via kommunikationsaktiviteter og informationskampagner og derigennem bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv.

1.  Kommissionen skal med støtte fra Europa-Parlamentet og de øvrige EU-institutioner samt medlemsstaterne øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativ via kommunikationsaktiviteter og ad hoc-informationskampagner, initiativer på græsrodsplan og brug af sociale og digitale medier og derigennem bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv og fremme bevidstheden om, hvordan borgerne gennem et europæisk borgerinitiativ kan være med til at påvirke og forme Den Europæiske Union. Kommissionen kan yde finansiel støtte til enheder, der bidrager til den generelle promovering af borgerinitiativet som et værktøj til demokratisk deltagelse, samt give gratis teknisk bistand og juridisk rådgivning til initiativtagerne.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med kommunikations- og informationsaktiviteter vedrørende et deraf berørt initiativ og under forudsætning af samtykke fra en underskriver kan vedkommendes e-mailadresse indsamles af en initiativtagergruppe eller Kommissionen.

I forbindelse med kommunikations- og informationsaktiviteter vedrørende et deraf berørt initiativ og under forudsætning af udtrykkeligt samtykke fra en underskriver kan vedkommendes e-mailadresse indsamles af en initiativtagergruppe eller Kommissionen.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Ved behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning skal initiativtagergruppen bag et borgerinitiativ eller i givet fald den af initiativtagergruppen etablerede retlige enhed og medlemsstatens kompetente myndigheder overholde forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Initiativtagerne eller i givet fald den af initiativtagerne etablerede retlige enhed sikrer, at personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et givet borgerinitiativ, ikke anvendes til noget andet formål end den tilkendegivne støtte til det pågældende initiativ.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Til brug for artikel 11 udpeger hver medlemsstat en eller flere kompetente myndigheder som ansvarlige for at udstede den i artikel 11, stk. 3, omhandlede attest.

1.  Til brug for artikel 11 udpeger hver medlemsstat straks en eller flere kompetente myndigheder som ansvarlige for at udstede den i artikel 11, stk. 3, omhandlede attest.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Til brug for artikel 12 udpeger hver medlemsstat én kompetent myndighed som ansvarlig for at koordinere kontrollen af støttetilkendegivelserne og for at udstede de i artikel 12, stk. 5, omhandlede attester.

2.  Til brug for artikel 12 udpeger hver medlemsstat straks én kompetent myndighed som ansvarlig for at koordinere kontrollen af støttetilkendegivelserne og for at udstede de i artikel 12, stk. 5, omhandlede attester.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen undersøger regelmæssigt, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning senest fem år efter den dato, hvorfra forordningen finder anvendelse, og derefter hvert femte år. Rapporten offentliggøres.

Kommissionen undersøger regelmæssigt, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning senest tre år efter den dato, hvorfra forordningen finder anvendelse, og derefter hvert tredje år. Rapporten offentliggøres.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indholdet af det initiativ, som Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 1000 skrifttegn.

2.  Indholdet af det initiativ, som Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 1 200 skrifttegn uden mellemrum. (justeret gennemsnit pr. sprog).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det europæiske borgerinitiativ

Referencer

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

PETI

2.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Behandling i udvalg

22.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.5.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det europæiske borgerinitiativ

Referencer

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Dato for høring af EP

13.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Dato for vedtagelse

20.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Dato for indgivelse

27.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 4. juli 2018Juridisk meddelelse