Διαδικασία : 2017/0220(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0226/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0226/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0153

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1240kWORD 154k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: György Schöpflin

PR_COD_1amCom

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0482),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 24 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0308/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0226/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Σύμφωνα με το άρθρο 11 ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους πολίτες της Ένωσης προκειμένου να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους για όλους τους τομείς της ενωσιακής πολιτικής, να συμμετέχουν σε έναν διαφανή, ανοικτό και τακτικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και να διασφαλίζουν ότι οι δράσεις της Ένωσης είναι συνεκτικές και διαφανείς. Επιπλέον, η ΕΠΠ παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ένωσης να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Με την ΕΠΠ ζητείται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να δεσμευτούν ότι θα καταστήσουν την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική, αλλά και απαιτεί από τους πολίτες να τηρούν τις αρχές και τις διατάξεις που καθορίζονται για τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που διέπουν τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών25, κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της Επιτροπής.

(4)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών25, και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νομοθετικής έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας του (2017/2024(INL) κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει διεξοδικά και να τροποποιήσει το συντομότερο δυνατόν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011. Επανέλαβε το αίτημά του στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νομοθετικής του έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας με συστάσεις προς την Επιτροπή για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (2017/2024 (INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Κατά τη διαδικασία που οδηγεί στην αναθεώρηση της ΕΠΠ, διάφοροι οργανισμοί και φορείς της Ένωσης, ιδίως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, βοήθησαν στην κάλυψη των κενών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, προσφέροντας πολύτιμη στήριξη στους διοργανωτές της ΕΠΠ και παρέχοντας μια πλατφόρμα συζήτησης σχετικά με βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό, και διαθέτοντας θεσμική καθοδήγηση και διευκόλυνση στην ομάδα των οργανωτών, με τη διεξαγωγή ακροάσεων στους χώρους τους και με την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στην Ένωση.

 

___________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 11.3.2011).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, λιγότερο επαχθή και περισσότερο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές, προκειμένου, αφενός, να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου προώθησης του διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών στο επίπεδο της Ένωσης και, αφετέρου, να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.

(5)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, λιγότερο επαχθή και πιο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές, και να ενισχύσει την παρακολούθησή της, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου προώθησης του διαλόγου και να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, φέρνοντας την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, και ενισχύοντας έτσι την αρχή της δημοκρατίας και τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(6)  Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, διαφανείς, σαφείς, απλές, εύχρηστες -ακόμη και για τα άτομα με αναπηρία -, και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις και να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή θα δίνει τη δέουσα συνέχεια στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική και να εξασφαλιστούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας από πολίτες, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που θα προέρχονται από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Αυτοί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι αριθμοί υπογραφόντων σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη και θα πρέπει να αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, επί 750.

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική και να εξασφαλιστούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας από πολίτες, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που θα προέρχονται από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Αυτοί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι αριθμοί υπογραφόντων σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη και θα πρέπει να αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, επί τον συνολικό αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Κάθε πολίτης της Ένωσης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, υπό παρόμοιες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ιθαγένειας ή κατοικίας.

(11)  Για την προώθηση και διάδοση της ΕΠΠ, και για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο ανοιχτή και ορατή, αλλά και για να είναι δυνατή η συγκέντρωση υπογραφών, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή και να παράσχει υποστήριξη στους πολίτες και τους διοργανωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους διοργανωτές και να διαθέσει μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα αποτελέσει ένα ειδικό βήμα διαλόγου, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Για να εξασφαλίσουν εγγύτητα προς τους πολίτες, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν στα αντίστοιχα εδάφη τους ένα ή περισσότερα σημεία επαφής που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

(13)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει σαφείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, και νομική και πρακτική βοήθεια στους διοργανωτές καθιστώντας δημόσια διαθέσιμη μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει ένα ειδικό βήμα διαλόγου, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η διαχείριση και η επικαιροποίησή της θα πρέπει να ανατεθούν, υπό τον διοικητικό έλεγχο της Επιτροπής, σε ανεξάρτητες οργανώσεις και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με αποδεδειγμένη πείρα στην οργάνωση ΕΠΠ, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο φόρουμ διαλόγου. Για να εξασφαλιστεί η εγγύτητα στους πολίτες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν στα αντίστοιχα εδάφη τους ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες καθώς και νομική και πρακτική βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση και προωθώντας τον διάλογο για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. Όπου υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο μέσα παρόμοια με την ΕΠΠ, τα εν λόγω σημεία επαφής θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες ή τις πλατφόρμες που παρέχουν στήριξη για τη χρήση των εν λόγω εθνικών μέσων. Αυτά τα σημεία επαφής πρέπει να λειτουργούν ως σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης που προορίζονται να βοηθήσουν τους διοργανωτές, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες καθώς και ειδικές τεχνικές και νομικές συμβουλές.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν σημαντικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας.

(16)  Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ουσιαστική και πιο προσιτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν σημαντικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας. Η επιλογή για μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας γίνεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της Επιτροπής να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή της εν προκειμένω.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Για την προώθηση της συμμετοχής και του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πρωτοβουλίες, όταν μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και η οποία πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή, η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να την παρουσιάσει σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης. Η δημόσια ακρόαση θα πρέπει να συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας και να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων, καθώς και την εκπροσώπηση της Επιτροπής σε ενδεδειγμένο επίπεδο. Άλλα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση.

(23)  Για την προώθηση της συμμετοχής και του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πρωτοβουλίες, όταν μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και η οποία πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή, η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να την παρουσιάσει σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εμπειρογνωμόνων, καθώς και την εκπροσώπηση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε ενδεδειγμένο επίπεδο. Άλλα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, και ιδίως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς,, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση. .

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Προκειμένου να αξιολογηθεί η πολιτική υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διεξαγάγει συζήτηση σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή σε συνέχεια της ανακοίνωσής της για τις πρωτοβουλίες που υποβλήθηκαν επιτυχώς. Η συζήτηση θα μπορούσε να ολοκληρώνεται με την έγκριση πρότασης ψηφίσματος που θα προτείνει, ενδεχομένως, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 225 ΣΛΕΕ, εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις έγκυρες πρωτοβουλίες και να απαντά σε αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκθέσει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, και πρέπει επίσης να δηλώσει τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει δράση.

(24)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις έγκυρες πρωτοβουλίες που έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δηλώσεων υποστήριξης και να απαντά σε αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκθέσει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, εντός έξι μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ειδικότερα το εάν προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση, ή, σε αντίθετη περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει δράση. Μια έγκυρη πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η στήριξη και η χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Ως εκ τούτου, οι ομάδες των διοργανωτών θα πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών τους από την ημερομηνία καταχώρισης έως την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Οι οντότητες, ιδίως οι οργανώσεις οι οποίες δυνάμει των Συνθηκών συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν και να παρέχουν στήριξη και χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο ότι το πράττουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό και με πλήρη διαφάνεια.

(25)  Η στήριξη και η χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας. Προς τούτο, οι ομάδες των διοργανωτών θα πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένα και λεπτομερή στοιχεία για τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών τους από την ημερομηνία καταχώρισης έως την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Οι εν λόγω ομάδες διοργανωτών θα πρέπει να αναφέρουν όλες τις πηγές χρηματοδότησής τους σε τακτική βάση και η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει τις εν λόγω πηγές με σαφή τρόπο στο μητρώο. Οι οντότητες, ιδίως οργανώσεις οι οποίες δυνάμει των Συνθηκών συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν και να παρέχουν στήριξη και χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο ότι το πράττουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό και με πλήρη διαφάνεια. Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της ΕΠΠ και η προβολή της ΕΠΠ ως μέσου για τη συμμετοχή των πολιτών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διαθέτει το δικό του χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ένα τέτοιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρέπει να συμβάλλει στη στήριξη των φορέων και οργανώσεων που προάγουν την εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, ιδίως με την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την ΕΠΠ, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας σε επίπεδο Ένωσης και την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της τεχνικής ή νομικής υποστήριξης που πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους διοργανωτές ΕΠΠ.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 8.

(32)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου μια πρωτοβουλία να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών (στο εξής η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» ή η «πρωτοβουλία»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια πρωτοβουλία που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι χρειάζεται μια νομική πράξη της Ένωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής των Συνθηκών (στο εξής «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» ή «πρωτοβουλία»).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πολίτες που διαμένουν σε κράτη μέλη άλλα από αυτά της ιθαγένειάς τους έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία είτε στο κράτος μέλος διαμονής τους είτε στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς τους.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εγκρίνουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση, από άτομα με αναπηρίες, του δικαιώματος υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενος επί 750, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

β)   τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συνολικό αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπογράφοντες προσμετρούνται στο κράτος μέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπογράφοντες προσμετρούνται στο κράτος μέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υπεγράφη η δήλωση υποστήριξης από τον υπογράφοντα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

1.  Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών εύκολα προσβάσιμες, σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες, όσον αφορά την προσήκουσα τεχνική και νομική βοήθεια σε σχέση με την πρωτοβουλία Πολιτών.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών ένα βήμα διαλόγου, καθώς και πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

2.  Η Επιτροπή διαθέτει μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων διοργανωτών, των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, των ΜΚΟ και άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης.

 

Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών ένα βήμα διαλόγου, καθώς και πληροφόρηση και πρακτικές και νομικές συμβουλές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

 

Η επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα είναι φιλική προς τον χρήστη και προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία.

 

Η διαχείριση και η επικαιροποίησή της βρίσκονται υπό τον διοικητικό έλεγχο της Επιτροπής, και διεξάγονται από ανεξάρτητες οργανώσεις και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με αποδεδειγμένη πείρα στην οργάνωση ΕΠΠ, που μπορούν επίσης να συμβάλλουν στο φόρουμ διαλόγου.

 

Σε εύθετο χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εκδίδει εγχειρίδιο χρήστη για να διευκολύνει την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Τα έξοδα για τη λειτουργία και τη συντήρηση της επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έξοδα για τη λειτουργία και τη συντήρηση της επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο («το μητρώο») που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους.

3.  Η Επιτροπή καθιστά δημόσια διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο («το μητρώο») που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει σαφή, ακριβή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν και της δηλωθείσας χρηματοδότησης, όπως κοινοποιήθηκε από τις ομάδες των διοργανωτών. Η Επιτροπή ενημερώνει το μητρώο σε τακτική βάση και καταγράφει τα στοιχεία που υποβάλλουν οι διοργανωτές με ευκρινή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να παρέχει μεταφράσεις του παραρτήματος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης για δημοσίευσή του στο μητρώο και επίσης, κατά περίπτωση, του σχεδίου της νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να ζητήσει από την Επιτροπή να μεταφράσει και να δημοσιεύσει στο μητρώο, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης το παράρτημα και, κατά περίπτωση, το σχέδιο νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, εφόσον οι μεταφράσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Κάθε μετάφραση που υπερβαίνει τα όρια αυτά εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη της ομάδας των διοργανωτών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών κατά τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

6.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα ψηφιακά και φυσικά σημεία επαφής για την ΕΠΠ, με στόχο την παροχή πρακτικών και νομικών πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών που προετοιμάζουν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε τα σημεία επαφής να συνεργάζονται στενά με τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής και τις αντιπροσωπείες της στα κράτη μέλη. Οι συμβουλές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας νομικής οντότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, και παρέχονται σε μορφές προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία, δωρεάν.

 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενημερώσουν και να πληροφορήσουν τους πολίτες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η προετοιμασία και διαχείριση μιας πρωτοβουλίας γίνεται από ομάδα που αποτελείται από επτά τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα (η «ομάδα διοργανωτών»). Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αυτό αριθμό.

1.  Η προετοιμασία και διαχείριση μιας πρωτοβουλίας γίνεται από ομάδα που αποτελείται από φυσικά πρόσωπα (η «ομάδα διοργανωτών»), των οποίων ο αριθμός θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων δεν μπορούν να συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αυτό αριθμό.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Σε όλη την οργανωτική φάση πριν από την καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, οι διοργανωτές μπορούν να ζητήσουν υποστήριξη από τα σημεία επαφής της ΕΠΠ, της Europe Direct ή των υπηρεσιών για την ΕΠΠ της Επιτροπής, οι οποίες παρέχουν δωρεάν πλήρη βοήθεια και καθοδήγηση και ενεργούν, στο μέτρο του δυνατού, ως μονοαπευθυντικές θυρίδες για να κατευθύνουν τους διοργανωτές στις σχετικές πηγές πληροφοριών, καθώς και σε υπηρεσίες που είναι σε θέση να παρέχουν ειδικές τεχνικές και νομικές συμβουλές.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη της ομάδας διοργανωτών πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης, να έχουν ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη.

2.  Τα μέλη της ομάδας διοργανωτών πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης, να έχουν ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαμένουν σε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  η πρωτοβουλία δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ε)  η πρωτοβουλία δεν αντίκειται καταφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), είτε να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αξιολόγησης της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους που την υπαγορεύουν και, κατά περίπτωση, διαβιβάζει τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II, για να αντικαταστήσει την αρχική πρωτοβουλία.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), είτε να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αξιολόγησης της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους που την υπαγορεύουν και, κατά περίπτωση, διαβιβάζει τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II, για να αντικαταστήσει την αρχική πρωτοβουλία.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν σημαντικό μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

β)  καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν μέρος αυτής, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταχώριση πρωτοβουλίας ή την καταχωρίσει μόνον εν μέρει σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της απόφασής της, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους.

7.  Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταχώριση πρωτοβουλίας ή την καταχωρίσει μόνον εν μέρει σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές λεπτομερώς τους λόγους της απόφασής της, παρέχοντας λεπτομερή αξιολόγηση των λόγων στους οποίους βασίζει την άρνησή της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προτεινόμενη νομική βάση ή νομικές βάσεις. Η αξιολόγησή αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα που αναφέρεται στο σημείο 8 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, εάν υπάρχουν. Όλες οι αποφάσεις για άρνηση καταχώρισης ή μερική καταχώριση δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το άρθρο 296 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός τριών μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός έξι μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να περατώσει τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προτού παρέλθουν 12 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να περατωθεί η περίοδος συγκέντρωσης.

Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης, η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να περατώσει τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προτού παρέλθει περίοδος 12 μηνών, ενημερώνει την Επιτροπή για την πρόθεση αυτή το λιγότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να περατωθεί η περίοδος συγκέντρωσης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017.

Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017. Η χρήση του εν λόγω συστήματος είναι προαιρετική και δωρεάν για όλους τους διοργανωτές.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι ομάδες διοργανωτών που χρησιμοποιούν άλλα πιστοποιημένα συστήματα συγκέντρωσης έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους διακομιστές που διαχειρίζεται η Επιτροπή δωρεάν.

 

Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επιγραμμικά, τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

1.  Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας, δίδεται στην ομάδα διοργανωτών η ευκαιρία να παρουσιάσει την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση.

Εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας, δίδεται στην ομάδα διοργανωτών η ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να διεξαχθεί ένας δημόσιος διάλογος σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία. Στον διάλογο συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι φορείς που αντιπροσωπεύουν διάφορα συμφέροντα.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδιοργανώνουν τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση δίδεται επίσης σε αντιπροσώπους των άλλων θεσμικών και συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στους χώρους του. Εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και άλλων θεσμικών οργάνων και συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ακρόαση. Η ακρόαση κοινοποιείται στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕΠΠ.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ακρόαση επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον. Αποκλειστικός σκοπός της ακρόασης είναι η εξαντλητική ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους μιας πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σκοπός της ακρόασης είναι να παράσχει στην ομάδα των διοργανωτών ένα φόρουμ για να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους με λεπτομερή έκθεση του σκοπού τους, και να προτείνουν συγκεκριμένους νομοθετικούς στόχους.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων.

Με σκοπό την ενθάρρυνση ενός συμμετοχικού δημοσίου διαλόγου επί της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ισορροπημένη αντιπροσώπευση των ενδιαφερομένων μερών, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών συμφερόντων, καθώς και για την αντιπροσώπευση των οργάνων και συμβουλευτικών σωμάτων της Ένωσης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εκπροσωπείται στην ακρόαση στο κατάλληλο επίπεδο.

3.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται στις ακροάσεις στο κατάλληλο επίπεδο. Στις ακροάσεις εξασφαλίζεται η παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του Σώματος των Επιτρόπων.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εντός μηνός από την υποβολή της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή δέχεται την ομάδα διοργανωτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα ζητήματα που θίγει η πρωτοβουλία.

1.  Εντός μηνός από την υποβολή έγκυρης πρωτοβουλίας σε σχέση με την οποία συγκεντρώθηκαν οι δηλώσεις υποστήριξης και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, η Επιτροπή δέχεται την ομάδα διοργανωτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο, για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τον σκοπό της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση.

Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση εμπεριστατωμένα, τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και αναλυτικά και λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή και η ομάδα διοργανωτών μπορούν να ενημερώνουν τους υπογράφοντες σχετικά με την απάντηση στην πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3.

3.  Η Επιτροπή και η ομάδα διοργανωτών ενημερώνουν τους υπογράφοντες σχετικά με την απάντηση στην πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3, όταν υπάρχουν σχετικά δεδομένα.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Στην περίπτωση επιτυχημένης πρωτοβουλίας πολιτών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και εάν προτείνεται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή υποβάλλει, εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση νομικής πράξης ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το άρθρο 296 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή τηρεί ενήμερη την ομάδα των τους διοργανωτών για τις δραστηριότητές της αναφορικά με την πρωτοβουλία, καθώς και για τις σχετικές εξελίξεις μετά την επίσημη ανακοίνωσή της για την ΕΠΠ.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15 α

 

Συνέχεια που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτών

 

Μετά τη δωδεκάμηνη περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τις ενέργειες που έχει αναλάβει η Επιτροπή, ώστε να δώσει συνέχεια στην ανακοίνωση για την ΕΠΠ. Ειδικότερα, μπορεί να διεξάγει συζήτηση στην ολομέλεια για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του.

 

Οι συζητήσεις αυτές μπορεί να ολοκληρωθούν με την έγκριση μιας πρότασης ψηφίσματος. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση για νομική πράξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα που του έχει ανατεθεί δυνάμει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό.

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό. Οι χορηγοί και τα αντίστοιχα ποσά προσδιορίζονται με σαφήνεια.

 

Η ομάδα διοργανωτών κοινοποιεί επίσης τα ονόματα των οργανισμών που τους επικουρούν σε εθελοντική βάση, όταν η στήριξη δεν είναι από οικονομικής άποψης μετρήσιμη.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σχετικά με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν όσον αφορά τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης, να αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και να ζητεί συμπληρωματικές διευκρινίσεις από τις ομάδες των διοργανωτών. Οι εν λόγω έλεγχοι έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν τη διαφάνεια της χρηματοδότησης καθώς και όποιας άλλης στήριξης παρέχεται στις ομάδες των διοργανωτών και διενεργείται με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και αναλογικό τρόπο.

 

Πηγές στήριξης και χρηματοδότησης: κάθε προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων ή προσφορά πίστωσης, κάθε προσφορά σε είδος, η παροχή σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραία αγαθών, υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων δανείων και διάθεσης προσωπικού) ή εργασιών, ή κάθε άλλη συναλλαγή που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα, με εξαίρεση τη στήριξη που πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση από ιδιώτες.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια των πληροφοριών χρηματοδότησης και χορηγίας μέσω ενός συστήματος ποιοτικών ελέγχων, προειδοποιήσεων και υποβολής καταγγελιών, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες χρηματοδότησης και χορηγίας που παρέχονται από τους διοργανωτές ΕΠΠ είναι ορθές.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μια ετήσια πίστωση στον προϋπολογισμό της Ένωσης διατίθεται για την υποστήριξη της οργάνωσης πρωτοβουλιών πολιτών.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης.

1.  Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τους στόχους και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαφήμισης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιγραμμικές τεχνολογίες ώστε να προσεγγίσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την πρωτοβουλία, και με τη συγκατάθεση των ατόμων που έχουν υπογράψει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μπορεί να συγκεντρώνεται από ομάδα διοργανωτών ή από την Επιτροπή.

Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την πρωτοβουλία, και με τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων που έχουν υπογράψει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μπορεί να συγκεντρώνεται από ομάδα διοργανωτών ή από την Επιτροπή

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή πρέπει επίσης να ενημερώνει ενεργά σχετικά με την ΕΠΠ και την χρήση της σε σχέση με άλλες ενέργειες για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στις δραστηριότητες της Ένωσης, καθώς και όταν προβαίνει σε δράσεις προώθησης της ιθαγένειας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, και στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ομάδα διοργανωτών μιας πρωτοβουλίας πολιτών, ή, κατά περίπτωση, η νομική οντότητα που δημιουργήθηκε από αυτούς, και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η ομάδα των διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, η νομική οντότητα που δημιουργήθηκε από αυτούς, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για μια δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό εκτός από την αναφερόμενη υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Η Επιτροπή επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά τριετία. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι στόχοι της πρωτοβουλίας για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 1000 χαρακτήρες.

2.  Οι στόχοι της πρωτοβουλίας, επί της οποίας καλείται να αποφασίσει η Επιτροπή, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 1 200 χαρακτήρες χωρίς διαστήματα· (προσαρμοσμένος μέσος όρος ανά γλώσσα)·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο του παραρτήματος είναι μικρότερο από 5000 χαρακτήρες (προσαρμοσμένος μέσος όρος ανά γλώσσα), η ομάδα των διοργανωτών μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να το μεταφράσει σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (27.4.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ενωσιακό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας το οποίο παρέχει στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας την να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 της ΣΛΕΕ.

(1)  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ενωσιακό μέσο άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας το οποίο παρέχει στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας την να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(6)  Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή και να παράσχει υποστήριξη στους πολίτες και τους διοργανωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους διοργανωτές και να διαθέσει μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα αποτελέσει ένα ειδικό βήμα διαλόγου, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Για να εξασφαλίσουν εγγύτητα προς τους πολίτες, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν στα αντίστοιχα εδάφη τους ένα ή περισσότερα σημεία επαφής που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

(13)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή και να παράσχει υποστήριξη στους πολίτες και τους διοργανωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες καθώς και νομική και πρακτική βοήθεια στους διοργανωτές και να διαθέσει δημόσια μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα αποτελέσει ένα ειδικό βήμα διαλόγου, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Για να εξασφαλίσουν εγγύτητα προς τους πολίτες, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν στα αντίστοιχα εδάφη τους ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες καθώς και νομική και πρακτική βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν σημαντικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας.

(16)  Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεσματική και πιο προσιτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν σημαντικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχει λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου υπογραφόντων από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών.

α)  έχει λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου υπογραφόντων από τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενος επί 750, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

β)  τουλάχιστον σε πέντε κράτη μέλη ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενος επί 750, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

1.  Η Επιτροπή παρέχει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα είναι φιλική προς τον χρήστη και προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο («το μητρώο») που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους.

3.  Η Επιτροπή καθιστά δημόσια διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο («το μητρώο») που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει έναν εύκολα και αποτελεσματικά προσβάσιμο δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, και ιδίως σχετικά με κάθε στάδιο της πρωτοβουλίας, προσδιορίζοντας τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν και την πρόοδο κάθε πρωτοβουλίας και με προειδοποιήσεις όταν πλησιάζει η προθεσμία, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι ομάδες διοργανωτών πρέπει να ενημερώνονται μόλις καθίσταται διαθέσιμη η μεταφρασμένη έκδοση της πρωτοβουλίας τους και, αν περιέχει τυχόν ανακρίβειες, η ομάδα διοργανωτών τις διορθώνει και ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να παρέχει μεταφράσεις του παραρτήματος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης για δημοσίευσή του στο μητρώο και επίσης, κατά περίπτωση, του σχεδίου της νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να παρέχει μεταφράσεις του παραρτήματος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης για δημοσίευσή του στο μητρώο και επίσης του σχεδίου της νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών κατά τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

6.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, τα οποία είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία, και τα δημοσιοποιεί, με σκοπό την παροχή πληροφοριών, καθώς και νομικής και πρακτικής βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών κατά τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να παρέχουν στους πολίτες τους πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η προετοιμασία και διαχείριση μιας πρωτοβουλίας γίνεται από ομάδα που αποτελείται από επτά τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα (η «ομάδα διοργανωτών»). Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αυτό αριθμό.

1.  Η προετοιμασία και διαχείριση μιας πρωτοβουλίας γίνεται από ομάδα που αποτελείται από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα (η «ομάδα διοργανωτών»). Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αυτό αριθμό.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη της ομάδας διοργανωτών πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης, να έχουν ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη.

2.  Τα μέλη της ομάδας διοργανωτών πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης, να έχουν ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διαμένουν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Πριν από την υποβολή μιας πρωτοβουλίας, οι διοργανωτές δύνανται να αιτηθούν προκαταρκτική ταχεία εξέταση της καταλληλότητας της προς υποβολή πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει την αίτηση καταχώρισης στην Επιτροπή μέσω του μητρώου.

Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει την αίτηση καταχώρισης στην Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας καταχώρισης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) δεν πληρούνται, η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση της πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5.

Εάν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ) δεν πληρούνται, η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση της πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πρωτοβουλία ή μέρη της πρωτοβουλίας δεν ανήκουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα διοργανωτών σχετικά με το συμπέρασμά της και τους λόγους για τους οποίους κατέληξε στο συμπέρασμα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), είτε να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αξιολόγησης της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους που την υπαγορεύουν και, κατά περίπτωση, διαβιβάζει τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II, για να αντικαταστήσει την αρχική πρωτοβουλία.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη τις πληροφορίες της Επιτροπής ή ακόμα και να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός ενός μηνός από την παραλαβή των πληροφοριών της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους που την υπαγορεύουν και, κατά περίπτωση, διαβιβάζει τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II, για να αντικαταστήσει την αρχική πρωτοβουλία.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν σημαντικό μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

β)  καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν σημαντικό μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, ενώ, εφόσον είναι εφικτό, δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής του υπολοίπου μέρους της πρότασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να το εντάξει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την καταχώριση πρωτοβουλίας.

8.  Η Επιτροπή ενημερώνει με σαφή, ενδελεχή και λεπτομερή τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με την καταχώριση πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός τριών μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός έξι μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή αναφέρει την έναρξη και το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης στο μητρώο.

2.  Η Επιτροπή αναφέρει την έναρξη και το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης στο μητρώο. Έναν μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή προειδοποιεί σχετικά την ομάδα διοργανωτών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α)  Τυχόν συγκέντρωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς μιας πρωτοβουλίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017.

Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.

Το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης είναι φιλικό προς τον χρήστη και προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

1.  Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση.

Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και να εξηγούνται με σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τρόπο. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδότηση σχετικά με τις νομικές πτυχές της πρωτοβουλίας, η οποία παρέχεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προτίθεται να αναλάβει δράση, ενημερώνει την ομάδα διοργανωτών για τις δυνατότητες υποβολής της πρωτοβουλίας τους στην Επιτροπή Αναφορών, επιτρέποντας έτσι τη συνέχιση των εργασιών τους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15 α

 

Συνέχεια και επακόλουθες ενέργειες

 

1.   Στις περιπτώσεις όπου μια πρωτοβουλία έχει καταχωριστεί πλήρως και επιτυχώς, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα νομοθετικά μέτρα, όταν:

 

α)  όλες οι διαδικαστικές απαιτήσεις για την καταχώριση της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, έχουν εκπληρωθεί δεόντως·

 

β)   εντός 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της καταχωρισμένης πρωτοβουλίας δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο·

 

γ)   η αξιολόγηση που διεξήγαγε η Επιτροπή προσδιόρισε σαφώς την ανάγκη να καλυφθούν συγκεκριμένοι τομείς του δικαίου της Ένωσης σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταχωρισμένης πρωτοβουλίας.

 

2.   Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση εντός μέγιστης προθεσμίας ενός έτους μετά τη δημοσίευση της καταχωρισμένης πρωτοβουλίας και προωθεί οποιαδήποτε πρόταση νομοθετικής δράσης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό.

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, σαφείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης.

1.  Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών και χρησιμοποιεί επίσης ψηφιακές πλατφόρμες και τεχνολογίες για να προσεγγίσει την κοινότητα και να προωθήσει τη συμμετοχή της, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης, δεδομένου ότι οι στρατηγικές στοχευμένης επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή αυξάνει επίσης τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως μεταξύ των νέων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

2.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (16.5.2018)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jarosław Wałęsa

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής (COM(2017)482-2017/0220 (COD)) σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στο εξής: ΕΠΠ») προβλέπει μια πλήρη αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΠΠ, με κύριο στόχο να καταστεί η ΕΠΠ περισσότερο προσβάσιμη ως εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή της Ένωσης. Η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Επιτροπής να αυξηθούν οι δραστηριότητες καθοδήγησης, υποστήριξης και ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ΕΠΠ, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του μέσου της ΕΠΠ όσον αφορά την προώθηση του δημοσίου διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, ο συντάκτης γνωμοδότησης της PETI τονίζει τη σημασία των δημοσίων ακροάσεων της ΕΠΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μηχανισμού για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των διοργανωτών επιτυχημένων ΕΠΠ, έτσι ώστε να έλθει η Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς διοργάνωση των δημόσιων ακροάσεων της ΕΠΠ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, ως εκ τούτου, να καταβάλει προσπάθειες για να επιτευχθεί κατάλληλο επίπεδο δημόσιας συζήτησης σχετικά με επιτυχείς πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συζήτησης στην ολομέλεια σχετικά με την πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να περατωθεί με την έγκριση πρότασης ψηφίσματος. Ο συντάκτης γνωμοδότησης της PETI υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να καθιερωθεί όχι μόνο η υποστήριξη που παρέχεται μέσω του διαδικτύου σε πολίτες και διοργανωτές ΕΠΠ, αλλά και η εκτός διαδικτύου υποστήριξη καθώς και τα φυσικά σημεία επαφής για τη διάδοση πληροφοριών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες σχετικά με την ΕΠΠ, μεταξύ άλλων και η παροχή υποστήριξης όσον αφορά τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης νομικής βάσης για την ανάληψη πρωτοβουλίας δυνάμει του δικαίου της Ένωσης. Υπό το φως του μικρού αριθμού επιτυχών ΕΠΠ στο πλαίσιο του ισχύοντα κανονισμού, ο συντάκτης γνωμοδότησης της PETI χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για παράταση της προθεσμίας αξιολόγησης των ΕΠΠ από τρεις έως πέντε μήνες και πιστεύει ότι η πολιτική και νομοθετική παρακολούθηση των ΕΠΠ από την Επιτροπή θα καταστεί έτσι πιο προορατική και διαφανής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ενωσιακό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας το οποίο παρέχει στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας την να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 της ΣΛΕΕ.

(1)  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ειδικότερα τα άρθρα 1,2,9,10 και 11, ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ενωσιακό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας το οποίο παρέχει στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας την να υποβάλει πρόταση έκδοσης νέας νομικής πράξης ή την κατάργηση υφιστάμενης ή προβλεπόμενης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, δυνατότητα πέρα από το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 296 της ΣΛΕΕ παρέχει επαρκή περιθώρια για την ερμηνεία ότι η αναθεώρηση των Συνθηκών θα μπορούσε να συνδέεται με μια νομοθετική πράξη. Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΕΕ. Συγχρόνως, και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, η κατάργηση και η αναθεώρηση θα πρέπει να εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής του παραδεκτού, και επίσης όταν μια πρωτοβουλία συνδέεται με προβλεπόμενες νομικές πράξεις, όπως αυτές που προέρχονται από διεθνείς εμπορικές συνθήκες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-754/1: Efler και άλλοι κατά Επιτροπής1a και ιδίως τις παραγράφους 45 και 47, στόχος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) είναι να επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν άμεσα στον δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργός συμμετοχή τους στη δημοκρατική διαδικασία ενισχύεται περαιτέρω κυρίως μέσω του μηχανισμού της ΕΠΠ, που τους επιτρέπει να θέτουν ερωτήσεις και να τις υποβάλουν στην Επιτροπή και να ζητούν από την τελευταία να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη της Ένωσης αφού, κατά περίπτωση, παρουσιάσουν την ΕΠΠ σε δημόσια ακρόαση που οργανώνεται στο Κοινοβούλιο, τονώνοντας τη δημοκρατική συζήτηση χωρίς να πρέπει να αναμένεται η έγκριση της νομικής πράξης της οποίας η τροποποίηση ή η απόσυρση επιδιώκεται τελικώς.

 

_________________

 

ECLI:EU:T:2017:323.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι προτάσεις ΕΠΠ αποτελούν έκφραση της πραγματικής συμμετοχής πολιτών της Ένωσης στον δημοκρατικό βίο της και δεν υπονομεύουν τη θεσμική ισορροπία που επιδιώκεται από τις Συνθήκες, ακόμη κι όταν αφορούν εν εξελίξει νομοθετικές διαδικασίες.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, λιγότερο επαχθή και περισσότερο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές, προκειμένου, αφενός, να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου προώθησης του διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών στο επίπεδο της Ένωσης και, αφετέρου, να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.

(5)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, λιγότερο επαχθή και περισσότερο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές, προκειμένου, να ενισχύσει την αρχή της δημοκρατίας και να ενθαρρύνει και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Ένωσης να συμμετέχουν στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, φέρνοντας την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(6)  Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι διαφανείς, σαφείς, απλές, εύχρηστες -ακόμη και για τα άτομα με αναπηρία -, και ανάλογες με τη φύση του μέσου αυτού. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις και να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή θα δίνει τη δέουσα συνέχεια στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός ελάχιστου ορίου ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας και για να προαχθεί η συμμετοχή των πολιτών στο επίπεδο της Ένωσης, ιδίως μεταξύ των νέων Ευρωπαίων πολιτών, το εν λόγω όριο θα πρέπει να καθοριστεί στα 16 έτη.

(7)  Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός ελάχιστου ορίου ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής δημοκρατίας και για να προαχθεί η συμμετοχή των πολιτών στο επίπεδο της Ένωσης και η συμμετοχή γενικώς στα κοινά, ιδίως μεταξύ των νέων Ευρωπαίων πολιτών, το εν λόγω όριο θα πρέπει να καθοριστεί στα 16 έτη. Η αποφασιστική στιγμή για τον καθορισμό της δυνατότητας ενός ατόμου να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία είναι αυτή της έκφρασης υποστήριξης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, πρωτοβουλία με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, μπορεί να ληφθεί από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης που είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών.

(8)  Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, τα άρθρα 24 και 298 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 41, μια πρωτοβουλία με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, μπορεί να ληφθεί από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης που είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Αναφορά στην αρχή της χρηστής διοίκησης που ορίζει ότι η διοικητική ενέργεια πρέπει να είναι αμερόληπτη, δίκαιη και να αποτελεί αντικείμενο χειρισμού εντός εύλογου χρόνου από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και (άρθρο 41 παράγραφος 2 στοιχείο γ)) στην υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι μία πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική ενός συμφέροντος της Ένωσης και παράλληλα να διασφαλίζεται η εύκολη προσφυγή στο μέσο αυτό, ο ελάχιστος αριθμός κρατών μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες θα πρέπει να καθοριστεί στο ένα τέταρτο των κρατών μελών.

(9)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι μία πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική ενός συμφέροντος της Ένωσης και παράλληλα να διασφαλίζεται η εύκολη προσφυγή στο μέσο αυτό, ο ελάχιστος αριθμός κρατών μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες θα πρέπει να καθοριστεί στο ένα τέταρτο των κρατών μελών και ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που προέρχεται από το καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να είναι κατά φθίνουσα τάξη αναλογικός και να αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος, επί 750.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μετακινήθηκε από την αιτιολογική σκέψη 10 για την καλύτερη ανάγνωση του κειμένου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική και να εξασφαλιστούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας από πολίτες, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που θα προέρχονται από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Αυτοί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι αριθμοί υπογραφόντων σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη και θα πρέπει να αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, επί 750.

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική και να εξασφαλιστούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας από πολίτες, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που θα προέρχονται από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Αυτοί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι αριθμοί υπογραφόντων σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη και θα πρέπει να αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Σε σχέση με τις ενέργειες παροχής συμβουλών και μετάφρασης, καθώς και τις δράσεις ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της «Ημέρας ΕΠΠ») που έχουν αναληφθεί από τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, ιδίως την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή θα ενημερώνει τα εν λόγω όργανα για τις πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και τις μελλοντικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης που αφορούν την ΕΠΠ.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατένειμαν το βάρος με πρωτοβουλία τους, καλύπτοντας ένα κενό που είχε απομείνει από τον τεράστιο υλικοτεχνικό και διοικητικό φόρτο που δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς. Κατά αυτή την έννοια, η ΕΟΚΕ έχει πραγματικά κερδίσει μέσω της αυτεπάγγελτης πρακτικής της σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, γεγονός πολύ θετικό.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή και να παράσχει υποστήριξη στους πολίτες και τους διοργανωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους διοργανωτές και να διαθέσει μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα αποτελέσει ένα ειδικό βήμα διαλόγου, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Για να εξασφαλίσουν εγγύτητα προς τους πολίτες, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν στα αντίστοιχα εδάφη τους ένα ή περισσότερα σημεία επαφής που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

(13)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή και να παράσχει υποστήριξη στους πολίτες και τους διοργανωτές, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και δωρεάν βοήθεια στους διοργανωτές και να διαθέσει μια επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα αποτελέσει ένα ειδικό βήμα διαλόγου, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που θα χρησιμεύσει και ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και θα επιτρέψει στους πολίτες να συζητούν προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών και να διαμορφώνουν νέες. Για να εξασφαλίσουν εγγύτητα προς τους πολίτες, τα κράτη μέλη βασιζόμενα στα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct πρέπει να ορίσουν στα αντίστοιχα εδάφη τους, σε εύθετο χρόνο και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έναρξη ισχύος του κανονισμού, γραφεία εξυπηρέτησης ΕΠΠ, που θα παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες, βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών και για τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προώθησης της ΕΠΠ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Μια ετήσια διάσκεψη για την ΕΠΠ θα πρέπει να διοργανώνεται σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση του διαλόγου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διοργανωτών, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των οργάνων της ΕΕ, και την αξιολόγηση της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας της ΕΠΠ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συζήτησης που αφορά τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, κατά τη συγκέντρωση υπογραφών, είναι αναγκαίο αφενός να εμπλακούν τόσο τα εθνικά όσο και τα περιφερειακά κοινοβούλια από πρώιμο στάδιο και, αφετέρου, τα γραφεία των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη να θέσουν τους χώρους τους στην υπηρεσία των πρωτοβουλιών των πολιτών. Στο επίπεδο της Ένωσης, ο ουδέτερος ρόλος της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής την καθιστά κατάλληλη να διαδραματίσει ρόλο διοργανωτή και θεσμικού συμβούλου κατά τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες πολιτών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η διαφάνεια σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες συγκεντρώνονται για μια πρωτοβουλία υπογραφές που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται από τις Συνθήκες και από τον παρόντα κανονισμό, οι πρωτοβουλίες που συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καταχωρίζονται από την Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιλαμβάνεται της καταχώρισης σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η διαφάνεια σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες συγκεντρώνονται για μια πρωτοβουλία υπογραφές που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται από τις Συνθήκες και από τον παρόντα κανονισμό, οι πρωτοβουλίες που συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καταχωρίζονται από την Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες. Στα πλαίσια της άσκησης των πολλαπλών της καθηκόντων σε σχέση με την πρωτοβουλία των πολιτών, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει ειδική μονάδα που ασχολείται με το νομικά παραδεκτό των πρωτοβουλιών.  Θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε να πραγματοποιηθεί αντικειμενική αξιολόγηση του παραδεκτού, ανεξάρτητα από πολιτικές εκτιμήσεις και σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως προσπελάσιμη από το κοινό.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν σημαντικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας.

(16)  Προκειμένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πιο προσιτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές, ενδείκνυται η μερική καταχώριση μιας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο μέρος ή μέρη της πρωτοβουλίας πληρούν τις απαιτήσεις για καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Μια πρωτοβουλία θα πρέπει να καταχωρίζεται εν μέρει όταν σημαντικό τμήμα της, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις καταχώρισης. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το πεδίο που καλύπτει η μερική καταχώριση, και οι δυνητικοί υπογράφοντες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και για το γεγονός ότι η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται μόνο σε σχέση με το πεδίο που καλύπτει η καταχώριση της πρωτοβουλίας. Η επιλογή για εν μέρει καταχώριση δεν ακυρώνει την υποχρέωση της Επιτροπής να αιτιολογεί πλήρως την απόφασή της παρέχοντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να καταχωρίσει εν μέρει μια πρωτοβουλία.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία θα πρέπει να συγκεντρώνονται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία παραμένει επίκαιρη, και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πολυπλοκότητα της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, η εν λόγω προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης που έχουν θέσει οι διοργανωτές.

(17)  Οι δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία θα πρέπει να συγκεντρώνονται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια πρωτοβουλία παραμένει επίκαιρη, και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πολυπλοκότητα της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, η εν λόγω προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συγκέντρωσης που έχουν θέσει οι διοργανωτές. Εάν οι διοργανωτές αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης που παρέχεται από την Επιτροπή, η περίοδος ξεκινά μετά την επαλήθευση εκ μέρους των κρατών μελών της συμμόρφωσης εναλλακτικών συστημάτων επιγραμμικής συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών περισσότερο προσιτή, λιγότερο επαχθή και πιο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους πολίτες, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα κεντρικό σύστημα για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να τίθεται δωρεάν στη διάθεση των ομάδων διοργανωτών και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την επιγραμμική συγκέντρωση, στα οποία περιλαμβάνονται η φιλοξενία και το λογισμικό, καθώς και χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες με αναπηρίες θα είναι σε θέση να προσφέρουν υποστήριξη στις πρωτοβουλίες. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής26.

(18)  Προκειμένου να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών περισσότερο προσιτή, λιγότερο επαχθή και πιο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους πολίτες, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα κεντρικό σύστημα για την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, που ενσωματώνει τα σχετικά τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να είναι εθελοντικό και να τίθεται δωρεάν στη διάθεση των ομάδων διοργανωτών και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την επιγραμμική συγκέντρωση, στα οποία περιλαμβάνονται η φιλοξενία και το λογισμικό, καθώς και χαρακτηριστικά προσβασιμότητας. Πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι πολίτες με αναπηρίες διευκολύνονται στην κίνηση, την πρόταση ή την παροχή υποστήριξης στις πρωτοβουλίες σε ίση βάση. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής26.

_________________

_________________

26 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ L 6 της 11.1.2017, σ. 40-51).

26 Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ L 6 της 11.1.2017, σ. 40-51).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα δικά της επιγραμμικά συστήματα για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση και να αποφασίζει σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να φυλάσσονται τα δεδομένα που συλλέγονται για την πρωτοβουλία. Η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης για κάθε πρωτοβουλία. Τα ατομικά επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

(20)  Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα δικά της επιγραμμικά συστήματα για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση και να αποφασίζει σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να φυλάσσονται τα δεδομένα που συλλέγονται για την πρωτοβουλία. Η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης για κάθε πρωτοβουλία. Τα ατομικά επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), που συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Η ομάδα των διοργανωτών μπορεί επίσης να συμβουλεύεται τον ENISA και τον ΕΕΠΔ, εάν επιλέξει να δημιουργήσει τα δικά της συστήματα επιγραμμικής συγκέντρωσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, είναι σκόπιμο να επαληθεύουν τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης που έχει δημιουργήσει η ομάδα των διοργανωτών προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να εκδίδουν έγγραφο που να πιστοποιεί την εν λόγω συμμόρφωση. Η πιστοποίηση των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης πρέπει να διενεργείται από την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν την αρμόδια εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των συστημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές τους.

(21)  Πριν από την έναυση της 12μηνης περιόδου συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης από τους διοργανωτές, είναι σκόπιμο να επαληθεύουν τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης που έχει δημιουργήσει η ομάδα των διοργανωτών προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να εκδίδουν έγγραφο που να πιστοποιεί την εν λόγω συμμόρφωση. Η πιστοποίηση των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης πρέπει να διενεργείται από την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται δωρεάν. Με την επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των συστημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές τους χωρίς εισαγωγή επιπλέον ελέγχων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Προκειμένου να προωθηθούν η συμμετοχή και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με ζητήματα που εγείρονται στις πρωτοβουλίες, μετά τους πρώτους έξι μήνες από τη συλλογή των υπογραφών, η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες αυτές, επιδιώκοντας τη διοργάνωση μιας πρώτης δημόσιας ακρόασης σε επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω ακρόαση θα διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός τριών μηνών από την υποβολή αιτήματος εκ μέρους της ομάδας διοργανωτών.

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πρώτη δημόσια ακρόαση επιδιώκεται η παροχή ικανής στήριξης στην ομάδα των διοργανωτών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο γνώσης των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη της πρωτοβουλίας τους και σχετικά με τους συγκεκριμένους στόχους που επιδιώκουν να επιτύχουν μέσω αυτής.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Για την προώθηση της συμμετοχής και του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πρωτοβουλίες, όταν μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και η οποία πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή, η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να την παρουσιάσει σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης. Η δημόσια ακρόαση θα πρέπει να συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας και να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων, καθώς και την εκπροσώπηση της Επιτροπής σε ενδεδειγμένο επίπεδο. Άλλα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση.

(23)  Για την προώθηση της συμμετοχής και του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πρωτοβουλίες, όταν μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και η οποία πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή, η ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να την παρουσιάσει σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εμπειρογνωμόνων, καθώς και την εκπροσώπηση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σε ενδεδειγμένο επίπεδο. Άλλα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης, και ιδίως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς,, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να προωθήσει ένα κατάλληλο επίπεδο συζήτησης σχετικά με τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες διεξάγοντας μια συζήτηση στην Ολομέλεια μετά τη δημόσια ακρόαση, και λαμβάνοντας απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα ψήφισης μιας πρότασης ψηφίσματος.

Αιτιολόγηση

Βλ. την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την πρωτοβουλία πολιτών (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Το Κοινοβούλιο πρέπει μεν να προωθήσει μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες που πληρούν τους όρους του κανονισμού, αλλά η δημιουργία νομικής υποχρέωσης για το Κοινοβούλιο να ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία δράσης για όλες τις ΕΠΠ ενδέχεται να μην ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. Η τροπολογία αντικατοπτρίζει, συνεπώς, τον προαιρετικό χαρακτήρα της δυνατότητας να δίνεται συνέχεια στις επιτυχημένες ΕΠΠ, πραγματοποιώντας μια συζήτηση ολομέλειας και έγκρισης ψηφίσματος, αλλά που δεν θα δεσμεύει νομικά το Κοινοβούλιο να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία δράσης για κάθε ΕΠΠ.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις έγκυρες πρωτοβουλίες και να απαντά σε αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκθέσει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, και πρέπει επίσης να δηλώσει τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει δράση.

(24)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή, μετά την δημόσια ακρόαση και τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν κατάλληλου διαλόγου με τους διοργανωτές της ΕΠΠ, θα πρέπει να εξετάζει τις έγκυρες πρωτοβουλίες και να απαντά σε αυτές σε εύλογο χρόνο λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνεται συνέχεια στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εκθέσει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της, καθώς και τις νομοθετικές ή μη νομοθετικές ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να δικαιολογεί επαρκώς, κατά τρόπο σαφή, κατανοητό, λεπτομερή και με επιχειρήματα τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, και πρέπει επίσης να δηλώνει ακόμη πιο λεπτομερώς, σαφώς και εμπεριστατωμένα τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει δράση, είτε πρόκειται για μερική είτε για συνολική απόρριψη. Και στις δύο περιπτώσεις, διοργανώνεται δεύτερη δημόσια ακρόαση για να συζητηθούν τα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή, με τους ίδιους κανόνες όπως η πρώτη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η στήριξη και η χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Ως εκ τούτου, οι ομάδες των διοργανωτών θα πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών τους από την ημερομηνία καταχώρισης έως την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Οι οντότητες, ιδίως οι οργανώσεις οι οποίες δυνάμει των Συνθηκών συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν και να παρέχουν στήριξη και χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο ότι το πράττουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό και με πλήρη διαφάνεια.

(25)  Η στήριξη και η χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας. Ως εκ τούτου, οι ομάδες των διοργανωτών θα πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών τους από την ημερομηνία καταχώρισης έως την ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Οι οντότητες, ιδίως οι οργανώσεις οι οποίες δυνάμει των Συνθηκών συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν και να παρέχουν στήριξη και χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο ότι το πράττουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό και με πλήρη διαφάνεια. Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί ποιοτικούς και τυχαίους ελέγχους επί των οικονομικών πηγών και των πηγών χρηματοδότησης που παρέχονται από τους διοργανωτές της ΕΠΠ. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν επίσης να προειδοποιούν σε περίπτωση υποψίας παραπτωμάτων. Οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι εξίσου δημόσια διαθέσιμες και να επικαιροποιούνται τακτικά, παράλληλα με τις υπόλοιπες πληροφορίες σχετικά με την ΕΠΠ που δημοσιεύονται επιγραμμικά.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  [Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 200029, εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.]

διαγράφεται

_________________

 

29[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1-22)].

 

Αιτιολόγηση

Μετακινήθηκε σε νέα αιτιολογική σκέψη 28α (νέα).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)   Όπου τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή ή τους διοργανωτές, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_________________

 

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1-22)].

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88).

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Προκειμένου να συμβάλουν στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή και οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπογραφόντων για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που συνδέονται με μια πρωτοβουλία, ιδίως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας. Η συγκέντρωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων θα πρέπει να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υπογραφόντων. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν πρέπει να συγκεντρώνονται ως μέρος των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης, και οι δυνητικοί υπογράφοντες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι το δικαίωμά τους να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεσή τους στη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων.

(29)  Προκειμένου να συμβάλουν στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή και οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπογραφόντων για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που συνδέονται με μια πρωτοβουλία, ιδίως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας. Η συγκέντρωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων θα πρέπει να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης των υπογραφόντων, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και σαφής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 2016/679. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν πρέπει να συγκεντρώνονται ως μέρος των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης, και οι δυνητικοί υπογράφοντες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι το δικαίωμά τους να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία δεν εξαρτάται από τη συγκατάθεσή τους στη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων. Οι υπογράφοντες θα πρέπει να μπορούν να αποσύρουν τη ρητή τους συναίνεση για τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων τους ανά πάσα στιγμή πριν και μετά από το κλείσιμο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, οπότε και η Επιτροπή και οι διοργανωτές της ΕΠΠ θα πρέπει να διαγράφουν αμέσως την ηλεκτρονική διεύθυνση από τη βάση δεδομένων τους και να σταματούν την επικοινωνία με τους υπογράφοντες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Προκειμένου να συμβάλλει στην προαγωγή της ενεργού και ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης, η Επιτροπή και οι διοργανωτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας τους είναι προσπελάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Μολονότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 δεν έχει εφαρμογή σε δικτυακούς τόπους και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας των θεσμικών οργάνων, οργανισμών, γραφείων και υπηρεσιών της Ένωσης, για τον σκοπό του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης, το επιγραμμικό μητρώο ή η επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα και κάθε ιστοσελίδα σχετική με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την οποία υπεύθυνοι είναι η Επιτροπή και οι διοργανωτές θα πρέπει να είναι προσβάσιμη κατά τρόπο ισοδύναμο προς τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενθαρρύνεται να συμμορφωθεί με τα σχετικά ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτήσεων της αντιληπτότητας, της κατανόησης, της λειτουργικότητας και της ευρωστίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CRPD), ιδίως τα άρθρα 9 και 21, προκειμένου να ενισχύει την πρόσβαση στην πληροφορία των ατόμων με νοητική αναπηρία, και να παρέχει εναλλακτικές, σε ευανάγνωστη γλώσσα, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και κατ’ αναλογία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να αντανακλά καλύτερα το υπόλοιπο κείμενο και τις αλλαγές στα άρθρα.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 8,

(32)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1 α

 

Πεδίο εφαρμογής

 

Μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να αφορά μια πρόταση για νέα νομική πράξη από την Επιτροπή, ή την κατάργηση ή αναθεώρηση υφιστάμενης ή προβλεπόμενης νομικής πράξης της Ένωσης για τον σκοπό της υλοποίησης των Συνθηκών·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε πολίτης της Ένωσης ηλικίας 16 ετών και άνω έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία υπογράφοντας δήλωση υποστήριξης («ο υπογράφων»), σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Κάθε πολίτης της Ένωσης ηλικίας 16 ετών και άνω, κατά τον χρόνο έκφρασης υποστήριξης, έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία υπογράφοντας δήλωση υποστήριξης («ο υπογράφων»), σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πολίτες που διαμένουν σε κράτη μέλη άλλα από αυτά της ιθαγένειάς τους έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία είτε στη χώρα διαμονής τους είτε στη χώρα καταγωγής τους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εγκρίνουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση, από άτομα με αναπηρίες, του δικαιώματος υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενος επί 750, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

β)  τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα I, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τον χρόνο καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

 

(Επικαιροποίηση του παραρτήματος Ι αντίστοιχα)

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπογράφοντες προσμετρούνται στο κράτος μέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπογράφοντες προσμετρούνται στο κράτος μέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υπεγράφη η δήλωση υποστήριξης από τον υπογράφοντα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για να αποσαφηνιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πληροφορίες και βοήθεια από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη

Πληροφορίες και βοήθεια από την Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη

Αιτιολόγηση

Εάν συμπεριληφθεί αναφορά στο Κοινοβούλιο και την ΕΟΚΑ στο άρθρο, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ο τίτλος

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

1.  Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών εύκολα προσπελάσιμες και προσανατολισμένες προς τον χρήστη πληροφορίες, και βοήθεια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και βοήθεια όσον αφορά την προσήκουσα νομική βάση για μια πρωτοβουλία Πολιτών, δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, καθώς και άλλη νομική, υλική και τεχνική καθοδήγηση για τη διευκόλυνση της επιτυχούς καταχώρισης μιας πρωτοβουλίας. Η βοήθεια αυτή παρέχεται δωρεάν, και σε συνεργασία με το κέντρο επαφής Europe Direct και τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct, ανάλογα με την περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Βλ. τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την πρωτοβουλία πολιτών (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), παρ. 17. Βλ. την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OJ/9/2013/TN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα τις παραγράφους 10-11.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών ένα βήμα διαλόγου, καθώς και πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα προσφέρει στους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών ένα βήμα διαλόγου, καθώς και υπηρεσίες πληροφόρηση και παροχής συμβουλών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή συνεργάζεται τακτικά με τους διοργανωτές της ΕΠΠ μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας. Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μορφές προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία, έγκαιρα και δωρεάν.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εκδίδει εγχειρίδιο χρήστη για να διευκολύνει την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Αιτιολόγηση

Ένα τέτοιο εγχειρίδιο χρήστη είναι απαραίτητο για να πληροφορεί και να παράσχει τις πρώτες απαντήσεις στους φορείς υλοποίησης μιας ΕΠΠ. Θα πρέπει να εκδοθεί σύντομα ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ένταξης στον νέο κανονισμό ΕΠΠ και ουσιαστικής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 24.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο («το μητρώο») που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους.

3.  Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο επιγραμμικό μητρώο («το μητρώο») που επιτρέπει στις ομάδες διοργανωτών να συνεργάζονται για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει δημόσιο ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ΕΠΠ και των πηγών χρηματοδότησης, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το αντίστοιχο καθεστώς τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να παρέχει μεταφράσεις του παραρτήματος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης για δημοσίευσή του στο μητρώο και επίσης, κατά περίπτωση, του σχεδίου της νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή, αφού καταχωρίσει μια πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρέχει μετάφραση του περιεχομένου της εν λόγω πρωτοβουλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης προς δημοσίευση στο μητρώο και προς χρήση για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ομάδα διοργανωτών μπορεί, επιπλέον, να ζητεί από την Επιτροπή να μεταφράζει το παράρτημα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης για δημοσίευσή του στο μητρώο και επίσης, κατά περίπτωση, το σχέδιο της νομικής πράξης που αναφέρεται στο παράρτημα II και που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. Εάν παράρτημα ή επεξηγηματική δήλωση περιέχει λιγότερους από 5 000 χαρακτήρες (προσαρμοσμένος μέσος ανά γλώσσα), η ομάδα διοργανωτών μπορεί επίσης να ζητά από την Επιτροπή να μεταφράζει το παράρτημα δωρεάν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρέχει θεσμική καθοδήγηση και διευκόλυνση στην ομάδα διοργανωτών, καθώς θεωρεί πιο σκόπιμο να ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τις πρωτοβουλίες, σεβόμενη παράλληλα την αποστολή της και τη διατήρηση ουδέτερου ρόλου.

 

Έχει δικαίωμα να διοργανώνει μια ή περισσότερες ακροάσεις στους χώρους της, από την καταχώριση μιας πρωτοβουλίας και μέχρι τη φάση συγκέντρωσης υπογραφών, καλώντας την ομάδα διοργανωτών να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους. Σχετικοί με το θέμα ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορεί επίσης να προσκαλούνται.

 

Έχει επίσης το δικαίωμα να συμβάλλει στην προώθηση της πρωτοβουλίας πολιτών γενικότερα, ως εργαλείου ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών κατά τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

6.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα ψηφιακά και φυσικά σημεία επαφής για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών κατά τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών. Η συνδρομή αυτή πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, σε συνεργασία με το κέντρο επαφής Europe Direct, τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct, τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλα τα γραφεία των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση. Η συνδρομή περιλαμβάνει την παροχή νομικών, τεχνικών και οργανωτικών συμβουλών σχετικά με την καταχώριση μιας πρωτοβουλίας, διευκολύνοντας την επικοινωνία με την Επιτροπή. Η συνδρομή πρέπει να είναι διαθέσιμη σε μορφές προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία και δωρεάν.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής της PETI είναι της γνώμης ότι ο κανονισμός πρέπει να διευκρινίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέψουν μη διαδικτυακά φυσικά σημεία επαφής για τους υποστηρικτές και διοργανωτές εκστρατειών ΕΠΠ.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η ομάδα διοργανωτών μπορεί να έχει καταχωρηθεί ως νομική οντότητα, ήτοι οργανισμός με νομική προσωπικότητα σε ένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών διορίζει δύο από τα μέλη της ως εκπρόσωπο και αναπληρωτή, αντιστοίχως, οι οποίοι επέχουν ρόλο συνδέσμου μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ενεργούν για λογαριασμό της ομάδας διοργανωτών (τα «πρόσωπα επικοινωνίας»).

Η ομάδα διοργανωτών διορίζει ή εκλέγει δύο από τα μέλη της ως εκπρόσωπο και αναπληρωτή, αντιστοίχως, οι οποίοι επέχουν ρόλο συνδέσμου μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ενεργούν για λογαριασμό της ομάδας διοργανωτών (τα «πρόσωπα επικοινωνίας»).

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών μπορεί επίσης να ορίσει δύο το πολύ άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιλέγονται μεταξύ των μελών της ή με άλλο τρόπο και λαμβάνουν εντολή να ενεργούν εξ ονόματος των προσώπων επικοινωνίας με σκοπό την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η ομάδα διοργανωτών μπορεί επίσης να ορίσει τρία το πολύ άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιλέγονται μεταξύ των μελών της ή με άλλο τρόπο και λαμβάνουν εντολή να ενεργούν εξ ονόματος των προσώπων επικοινωνίας με σκοπό την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολύνεται ο χειρισμός μιας ΕΠΠ, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτούνται έως 3 αναπληρωτές. Περισσότεροι ενδέχεται να προκαλούν πρόβλημα χειρισμού στην Επιτροπή και να αλλοιώνουν τη συνέχεια της ΕΠΠ και την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των διοργανωτών και της Επιτροπής.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Με την επιφύλαξη της ευθύνης του εκπροσώπου της ομάδας διοργανωτών ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα μέλη ομάδας διοργανωτών είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, για τυχόν ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις οι οποίες διαπράττονται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμέλειας.

5.  Με την επιφύλαξη της ευθύνης του εκπροσώπου της ομάδας διοργανωτών ως υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα μέλη ομάδας διοργανωτών ή, ενδεχομένως, η νομική οντότητα που έχουν δημιουργήσει, είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, για τυχόν ζημία που προκαλείται κατά τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας πολιτών από παράνομες πράξεις οι οποίες διαπράττονται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμέλειας.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία μπορούν να συγκεντρώνονται μόνο μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή.

1.  Δηλώσεις υποστήριξης για μια πρωτοβουλία μπορούν να συγκεντρώνονται μόνο μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, αφού τα κράτη μέλη επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης που δημιούργησαν οι ομάδες διοργανωτών με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ειδική μονάδα εντός της Επιτροπής αξιολογεί το νομικό παραδεκτό των υποβαλλόμενων πρωτοβουλιών πολιτών, αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο 3.

 

Ο εν λόγω ανεξάρτητος φορέας απέχει από πολιτικές εκτιμήσεις και εκτελεί απλώς έλεγχο νομικής συμμόρφωσης, δημοσιοποιεί δε τις εκτιμήσεις που οδήγησαν στην απόφασή του.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  η πρωτοβουλία δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ε)  η πρωτοβουλία δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), είτε να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αξιολόγησης της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους που την υπαγορεύουν και, κατά περίπτωση, διαβιβάζει τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II, για να αντικαταστήσει την αρχική πρωτοβουλία.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα των διοργανωτών μπορεί είτε να τροποποιήσει την πρωτοβουλία για να λάβει υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), είτε να διατηρήσει ή να αποσύρει την αρχική πρωτοβουλία. Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αξιολόγησης της Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους που την υπαγορεύουν και, κατά περίπτωση, διαβιβάζει τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II, για να αντικαταστήσει την αρχική πρωτοβουλία.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν σημαντικό μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

β)  καταχωρίζει εν μέρει την πρωτοβουλία εάν μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων στόχων της, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρωτοβουλία που έχει καταχωρισθεί δημοσιεύεται στο μητρώο.

Κάθε πρωτοβουλία που έχει υποβληθεί στην Επιτροπή για καταχώριση, συμπεριλαμβανομένης κάθε καταχωρημένης πρωτοβουλίας, δημοσιοποιείται στο μητρώο και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή καταχωρίζει πρωτοβουλία με ενιαίο αριθμό καταχώρισης και ενημερώνει σχετικά την ομάδα διοργανωτών.

6.  Η Επιτροπή καταχωρίζει πρωτοβουλία με ενιαία απόφαση καταχώρισης και ενιαίο αριθμό καταχώρισης, και ενημερώνει σχετικά την ομάδα διοργανωτών.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταχώριση πρωτοβουλίας ή την καταχωρίσει μόνον εν μέρει σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της απόφασής της, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους.

7.  Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταχώριση πρωτοβουλίας ή την καταχωρίσει μόνον εν μέρει σύμφωνα με την παράγραφο 4, η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της απόφασής της, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους. Οι αποφάσεις για την άρνηση καταχώρισης ή η μερική καταχώριση δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, περιγράφουν πλήρως και δικαιολογημένα την συλλογιστική της Επιτροπής για την εν λόγω απόρριψη, και αναφέρουν τις νομικές βάσεις, επιτρέποντας έτσι στους διοργανωτές της ΕΠΠ τη δυνατότητα να τις αμφισβητήσουν.

Αιτιολόγηση

Βλ. τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την πρωτοβουλία πολιτών (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), παρ. 10. Βλ. την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OJ/9/2013/TN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα τις παραγράφους 14-16 σχετικά με το δημόσιο έλεγχο των αποφάσεων της Επιτροπής.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Όταν οι διοργανωτές ενημερώνονται για άρνηση καταχώρισης, πλήρως ή εν μέρει, μπορούν να τροποποιήσουν την πρωτοβουλία τους και να την υποβάλουν εκ νέου στην Επιτροπή εντός ενός μηνός. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι διοργανωτές σχετικά με την καταχώριση της ΕΠΠ διατίθενται επίσης στο μητρώο και στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η Επιτροπής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την καταχώριση πρωτοβουλίας.

8.  Η Επιτροπής ενημερώνει, με σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τρόπο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με την καταχώριση πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός τριών μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία που επιλέγεται από την ομάδα διοργανωτών (η «περίοδος συγκέντρωσης»), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να οριστεί εντός τριών μηνών το αργότερο από την καταχώριση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να περατώσει τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προτού παρέλθουν 12 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να περατωθεί η περίοδος συγκέντρωσης.

Εάν η ομάδα διοργανωτών επιθυμεί να περατώσει τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προτού παρέλθουν 18 μήνες από την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να περατωθεί η περίοδος συγκέντρωσης.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η ομάδα διοργανωτών, ή, κατά περίπτωση, η νομική οντότητα που έχει δημιουργηθεί από αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2α και παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού, είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από υπογράφοντες για μια προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εγκρίνουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις ώστε οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από αυτό της ιθαγένειάς τους να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατά πόσο η υποστήριξη εκ μέρους τους μιας πρωτοβουλίας προσμετράται είτε στη χώρα διαμονής τους είτε στη χώρα καταγωγής τους. Αρμόδιες αρχές διαφορετικών κρατών μελών συντονίζονται για να διασφαλίσουν σωστή κατανομή των δηλώσεων υποστήριξης στους αντίστοιχους λογαριασμούς τους.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή για τον αριθμό των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε κάθε κράτος μέλος, τουλάχιστον ανά δύο μήνες κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης, και για τον τελικό αριθμό εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης για δημοσίευση στο μητρώο.

Η ομάδα διοργανωτών ενημερώνει την Επιτροπή για τον αριθμό των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν σε κάθε κράτος μέλος, τουλάχιστον ανά τρείς μήνες κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκέντρωσης, και για τον τελικό αριθμό εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου συγκέντρωσης για δημοσίευση στο μητρώο. Η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί τακτική επικοινωνία με τους διοργανωτές ΕΠΠ κατά τη διάρκεια και μετά την εκστρατεία.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017.

Για τους σκοπούς της επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017. Η χρήση του εν λόγω συστήματος είναι προαιρετική και δωρεάν για όλους τους διοργανωτές.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.

Το κεντρικό σύστημα επιγραμμικής συγκέντρωσης είναι ανοικτής πηγής και προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι ομάδες διοργανωτών που χρησιμοποιούν άλλα πιστοποιημένα συστήματα συγκέντρωσης έχουν ακόμη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους διακομιστές που διαχειρίζεται η Επιτροπή δωρεάν.

 

Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επιγραμμικά, τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον η πρωτοβουλία έχει επιτύχει τους ελάχιστους αριθμούς υπογραφόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υπερβαίνει τον βασικό στόχο της πρότασης για απλούστευση των υφιστάμενων κανόνων και θέτει αδικαιολόγητα εμπόδια στους διοργανωτές ΕΠΠ.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δημοσίευση και δημόσια ακρόαση

Δημοσίευση και δημόσιες ακροάσεις

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

1.  Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έγκυρη πρωτοβουλία σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, δημοσιεύει αμελλητί στο μητρώο σχετική ανακοίνωση και διαβιβάζει την πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας, δίδεται στην ομάδα διοργανωτών η ευκαιρία να παρουσιάσει την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση.

Εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας, δίδεται στην ομάδα διοργανωτών η ευκαιρία να παρουσιάσει την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να πραγματοποιηθεί ένας πανευρωπαϊκός δημόσιος διάλογος σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία, με διαφόρους ενδιαφερομένους.

Αιτιολόγηση

Βλ. τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την πρωτοβουλία πολιτών (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), παρ. 19. Βλ. την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OJ/9/2013/TN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα τις παραγράφους 17-22.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδιοργανώνουν τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δυνατότητα συμμετοχής στην ακρόαση δίδεται επίσης σε αντιπροσώπους των άλλων θεσμικών και συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στους χώρους του. Εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και άλλων θεσμικών οργάνων και συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ακρόαση. Η ακρόαση διατίθεται στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΠΠ. Μετά την ακρόαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγει συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με την πρωτοβουλία και αποφασίζει εάν θα εγκρίνει πρόταση ψηφίσματος.

 

Εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, οι διοργανωτές της ΕΠΙ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δεύτερη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει τη δεύτερη δημόσια ακρόαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Βλ. τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την πρωτοβουλία πολιτών (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), παρ. 19. Βλ. την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OJ/9/2013/TN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα τις παραγράφους 17-22.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ακρόαση επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον. Αποκλειστικός σκοπός της ακρόασης είναι η εξαντλητική ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους μιας πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο κύριος σκοπός της ακρόασης είναι να παράσχει στην ομάδα των διοργανωτών ένα φόρουμ για να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους με λεπτομερή έκθεση του σκοπού τους και να προτείνουν συγκεκριμένους νομοθετικούς στόχους.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφαλίζει ισορροπημένη εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων, καθώς και την εκπροσώπηση των θεσμικών οργάνων και των συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια περιεκτική δημόσια συζήτηση σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία.

Αιτιολόγηση

Βλ. τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 για την πρωτοβουλία πολιτών (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), παρ. 19. Βλ. την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OJ/9/2013/TN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα τις παραγράφους 17-22.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εκπροσωπείται στην ακρόαση στο κατάλληλο επίπεδο.

3.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο εκπροσωπείται στις ακροάσεις στο κατάλληλο επίπεδο.

Στις ακροάσεις εξασφαλίζεται η παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του Σώματος των Επιτρόπων.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αναπτύσσει επίσης κατάλληλες μορφές ανταπόκρισης στις πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες έχουν καταχωριστεί με επιτυχία αλλά δεν συγκεντρώνουν το ένα εκατομμύριο υπογραφές, δέχονται ωστόσο σημαντική υποστήριξη πολιτών.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια μπορούν επίσης να οργανώνουν ακροάσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολιτών, προσκαλώντας, κατά περίπτωση, τους διοργανωτές, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη στα οποία η επιτυχημένη πρωτοβουλία έχει φτάσει στο ελάχιστο όριο υπογραφών.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να φέρει η Ένωση πιο κοντά την πολιτική συζήτηση στους πολίτες. Οι συζητήσεις στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια μπορούν να είναι χρήσιμες για τις επόμενες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή για την ίδια την Επιτροπή.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εντός μηνός από την υποβολή της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή δέχεται την ομάδα διοργανωτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα ζητήματα που θίγει η πρωτοβουλία.

1.  Εντός μηνός από την υποβολή έγκυρης πρωτοβουλίας σε σχέση με την οποία οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 12, η Επιτροπή δέχεται την ομάδα διοργανωτών στο ενδεδειγμένο επίπεδο για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα ζητήματα που θίγει η πρωτοβουλία.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση.

Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, και μετά τη δημόσια ακρόαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά της συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει ενδεχομένως να προβεί, και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να αναλάβει ή όχι δράση. Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερείς και σαφείς λόγους και πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης να μην προβεί σε καμία ενέργεια, εξηγώντας τα συμπεράσματά της στο κοινό με λεπτομερή και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν τα συμπεράσματα στην αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφο 2 σημείο γ ανακοίνωση της Επιτροπής και η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφέρουν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί τους διοργανωτές ενήμερους για τις δραστηριότητές της αναφορικά με την πρωτοβουλία και την εξέλιξη της πρωτοβουλίας μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 500 EUR ανά χορηγό.

Η ομάδα διοργανωτών παρέχει, προς δημοσίευση στο μητρώο και, κατά περίπτωση, στον ιστότοπο της εκστρατείας της, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας οι οποίες υπερβαίνουν τα 100 EUR ανά χορηγό.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Μια ετήσια πίστωση στον προϋπολογισμό της Ένωσης διατίθεται για την υποστήριξη της οργάνωσης πρωτοβουλιών πολιτών.

 

Μια συσταθείσα ομάδα διοργανωτών μπορεί να αιτείται οικονομική κάλυψη των δαπανών που αφορούν νομικές συμβουλές και υποστήριξη πριν από την υποβολή ή μετά το πέρας της συγκέντρωσης υπογραφών.

 

Η ομάδα διοργανωτών καταχωρισμένων πρωτοβουλιών δικαιούται επιχορήγηση που σκοπό έχει την κάλυψη δαπανών που αφορούν την επικοινωνία και τις υλικοτεχνικές πτυχές της εκστρατείας συγκέντρωσης υπογραφών τους.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια των πληροφοριών χρηματοδότησης και χορηγίας μέσω ενός συστήματος ποιοτικών ελέγχων, προειδοποιήσεων και υποβολής καταγγελιών, ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες χρηματοδότησης και χορηγίας που παρέχονται από τους διοργανωτές ΕΠΠ είναι ορθές

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημερωτικών εκστρατειών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης.

1.  Η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και των κρατών μελών, μεριμνά για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ad hoc ενημερωτικών εκστρατειών, μικρής κλίμακας πρωτοβουλιών και της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών μέσων, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ένωσης και στην ευαισθητοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει οικονομική στήριξη σε οντότητες που συμβάλλουν στην συνολική προώθηση της πρωτοβουλίας πολιτών ως μέσου δημοκρατικής συμμετοχής, καθώς και δωρεάν τεχνική υποστήριξη και νομικές συμβουλές στους διοργανωτές.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την πρωτοβουλία, και με τη συγκατάθεση των ατόμων που έχουν υπογράψει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μπορεί να συγκεντρώνεται από ομάδα διοργανωτών ή από την Επιτροπή.

Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με την πρωτοβουλία, και με τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων που έχουν υπογράψει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μπορεί να συγκεντρώνεται από ομάδα διοργανωτών ή από την Επιτροπή

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ομάδα διοργανωτών μιας πρωτοβουλίας πολιτών, ή, κατά περίπτωση, της νομικής οντότητας που δημιουργήθηκε από αυτούς, και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι διοργανωτές ή, κατά περίπτωση, η νομική οντότητα που δημιουργήθηκε από αυτούς, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για μια δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό εκτός από την αναφερόμενη υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τον σκοπό του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

1.  Για τον σκοπό του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ορίζει, χωρίς καθυστέρηση, μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό του άρθρου 12, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό της διαδικασίας επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης και για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

2.  Για τον σκοπό του άρθρου 12, κάθε κράτος μέλος ορίζει χωρίς καθυστέρηση μία αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό της διαδικασίας επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης και για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά πενταετία. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Η Επιτροπή επανεξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά τριετία. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι στόχοι της πρωτοβουλίας για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 1000 χαρακτήρες·

2.  Οι στόχοι της πρωτοβουλίας για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 1 200 χαρακτήρες· (προσαρμοσμένος μέσος ανά γλώσσα)·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PETI

2.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marco Valli, Julie Ward

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Δημήτρης Παπαδάκης, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ivan Štefanec

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου