Procedūra : 2017/0220(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0226/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0226/2018

Debates :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0153

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1197kWORD 142k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referents: György Schöpflin

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
  Kultūras un izglītības komitejAS ATZINUMS
  Lūgumrakstu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0482),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 24. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0308/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Kultūras un izglītības komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0226/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Pamatojoties uz LES 11. panta garu, EPI ir uzskatāma par to Savienības pilsoņiem paredzēto forumu neatņemamu sastāvdaļu, kuros viņi apmainās ar viedokļiem par visām Savienības politikas jomām, piedalās pārredzamā, atklātā un regulārā dialogā ar Savienības iestādēm un nodrošina Savienības rīcības saskaņotību un pārredzamību. Papildus tam, pateicoties EPI, Savienības pilsoņi var Komisijai izteikt aicinājumu iesniegt likumdošanas priekšlikumu. EPI īstenošanas nolūkā Savienības iestādēm būtu jāapņemas Savienības pilsoņu tiesību izmantošanu padarīt, cik vien iespējams, efektīvu, taču minētajiem pilsoņiem arī būtu jāievēro principi un noteikumi, kas reglamentē viņu iesaistīšanos Savienības demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši tie, kuros ir noteikta Savienības demokrātiskā darbība.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Eiropas Parlaments savā 2015. gada 28. oktobra rezolūcijā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu25 aicināja Komisiju pārskatīt Regulu (ES) Nr. 211/2011 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1179/2011.

(4)  Eiropas Parlaments savā 2015. gada 28. oktobra rezolūcijā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu25 un sagatavojot savu patstāvīgo normatīvo ziņojumu (2017/2024(INL)), aicināja Komisiju visaptveroši pārskatīt Regulu (ES) Nr. 211/2011 un, cik vien iespējams, ātri grozīt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1179/2011. Tas atkārtoja savu aicinājumu, sagatavojot savu patstāvīgo normatīvo ziņojumu ar Komisijai adresētiem ieteikumiem par Regulas (ES) 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšanu (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Tā procesa laikā, kura rezultātā tiek pārskatīta EPI, virkne organizāciju un Savienības struktūru, jo īpaši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, ir palīdzējušas aizpildīt Regulas (ES) Nr. 211/20111a robus, EPI organizatoriem sniedzot vērtīgu atbalstu, kas izpaužas kā diskusiju platforma, kurā var apspriest šīs regulas uzlabošanu, un organizatoru grupai pieejama institucionāla padomdošana un atvieglojumi, viņu telpās rīkojot uzklausīšanu un sekmējot demokrātisku līdzdalību pašā Savienībā.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. Februāra Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šīs regulas mērķis ir organizatoriem un atbalstītājiem pieejamāka, mazāk apgrūtinoša un vieglāk izmantojama Eiropas pilsoņu iniciatīva, lai tās potenciālu varētu izmantot pilnā mērā kā rīku, ar ko Savienības mērogā tiek veicinātas debates un pilsoņu līdzdalība, un lai Savienību pietuvinātu tās pilsoņiem.

(5)  Šīs regulas mērķis ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoriem un atbalstītājiem padarīt pieejamāku, mazāk apgrūtinošu un vieglāk izmantojamu un stiprināt tai sekojošās darbības, lai tās potenciālu varētu izmantot pilnā mērā kā rīku, ar ko Savienības mērogā tiek veicinātas debates, un mudināt, cik vien iespējams, lielu skaitu Savienības pilsoņu ietekmēt tās lēmumu pieņemšanas procesu, to pietuvinot saviem pilsoņiem un tādējādi pastiprinot demokrātijas principu un Savienības demokrātisko darbību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai sasniegtu šos mērķus, procedūrām un nosacījumiem, kas nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar tiem tiks panākts saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem.

(6)  Lai sasniegtu šos mērķus, procedūrām un nosacījumiem, kas nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt efektīviem, pārredzamiem, skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem, tostarp pilsoņiem ar invaliditāti, un samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar tiem būtu jāpanāk saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem un jānodrošina, ka sekmīgu iniciatīvu gadījumā Komisija veiks turpmākus atbilstošus pasākumus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu, ka iniciatīva ir pietiekami reprezentatīva, un lai nodrošinātu pilsoņiem līdzīgus apstākļus iniciatīvas atbalstīšanai, ir arī atbilstīgi katrai no šīm dalībvalstīm noteikt minimālo parakstītāju skaitu. Šim minimālajam parakstītāju skaitam, kas nepieciešams katrā attiecīgajā dalībvalstī, vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 750.

(10)  Lai nodrošinātu, ka iniciatīva ir pietiekami reprezentatīva, un lai nodrošinātu pilsoņiem līdzīgus apstākļus iniciatīvas atbalstīšanai, ir arī atbilstīgi katrai no šīm dalībvalstīm noteikt minimālo parakstītāju skaitu. Šim minimālajam parakstītāju skaitam, kas ir nepieciešams katrā attiecīgajā dalībvalstī, vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar Eiropas Parlamenta deputātu kopējo skaitu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ikvienam Savienības pilsonim vajadzētu būt tiesībām līdzīgos apstākļos atbalstīt iniciatīvu papīra formātā vai tiešsaistē un neatkarīgi no tā, kura ir viņa valstspiederības vai dzīvesvietas dalībvalsts.

(11)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu iekļaujošāku un atpazīstamāku un to popularizētu un darītu zināmu, kā arī, lai vāktu parakstus, būtu jāparedz iespēja lietot reģionālās vai minoritāšu valodas.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu pieejamāku un lai atbalstītu pilsoņus un organizatorus, Komisijai būtu jāsniedz informācija un palīdzība organizatoriem un jādara pieejama tiešsaistes sadarbības platforma, kurā iespējams nodrošināt speciālu diskusiju forumu, kā arī informāciju un ieteikumus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lai nodrošinātu tuvināšanos pilsoņiem, dalībvalstīm savā attiecīgajā teritorijā būtu jāizveido viens vai vairāki kontaktpunkti, kas sniegtu pilsoņiem informāciju un palīdzību saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(13)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu pieejamāku, Komisijai būtu jāsniedz skaidra, precīza un pilnīga informācija un tiesisks un praktisks atbalsts organizētājiem, darot pieejamu tiešsaistes sadarbības platformu. Šai platformai būtu jākalpo par tematisku diskusiju forumu, un tajā būtu jāsniedz informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tā Komisijas administratīvā uzraudzībā būtu jāpārvalda un jāatjaunina neatkarīgām organizācijām un ārējiem ekspertiem, kuriem ir atzīta pieredze EPI organizēšanā un kuriem vajadzētu būt tiesīgiem dot ieguldījumu foruma diskusijā. Lai nodrošinātu pietuvinātību ar pilsoņiem, dalībvalstīm savās attiecīgajās teritorijās būtu jāizveido viens vai vairāki kontaktpunkti, kas būtu pieejami personām ar invaliditāti, lai pilsoņiem sniegtu informāciju un juridisko un praktisko palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tādējādi veicinot izpratni un sekmējot debates par attiecīgajā brīdī dalībvalstu līmenī īstenotām iniciatīvām. Ja dalībvalstu līmenī jau ir izveidoti EPI līdzīgi instrumenti, minētajiem kontaktpunktiem vajadzētu būt ciešai saiknei ar dienestiem vai platformām, kas sniedz atbalstu minēto valsts instrumentu izmantošanā. Minētajiem kontaktpunktiem būtu jādarbojas kā vienas pieturas aģentūrām, ar kurām ir paredzēts organizatoriem palīdzēt, sniedzot izsmeļošu informāciju, kā arī specializētas tehniskās un juridiskās konsultācijas.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai padarīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu pieejamāku, ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, vienkārši izmantojamiem un samērīgiem, ir atbilstoši iniciatīvu reģistrēt daļēji, ja tikai vienai vai vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām par reģistrāciju. Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu un ja ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un pārredzamība attiecībā uz daļējās reģistrācijas tvērumu, un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas tvērumu un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi saistībā ar iniciatīvas reģistrācijas tvērumu.

(16)  Lai padarītu Eiropas pilsoņu iniciatīvu efektīvu un pieejamāku, ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem, iniciatīvu drīkst reģistrēt daļēji, ja tikai vienai vai vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām par reģistrāciju. Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu un ja ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un pārredzamība attiecībā uz daļējās reģistrācijas tvērumu, un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas tvērumu un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi saistībā ar iniciatīvas reģistrācijas tvērumu. Izvēle veikt tikai daļēju kādas iniciatīvas reģistrāciju nedrīkstētu skart Komisijas pienākumu pilnībā pamatot lēmumu par iniciatīvas daļēju reģistrāciju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Lai veicinātu līdzdalību un publiskas debates par iniciatīvā aplūkotajiem jautājumiem, ja iniciatīva, ko atbalsta nepieciešamais parakstītāju skaits un ja ir izpildītas pārējās šīs regulas prasības, tiek iesniegta Komisijai, organizatoru grupa vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar šo iniciatīvu Savienības mēroga atklātā uzklausīšanā. Atklātajai uzklausīšanai, ko trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisija organizētu kopā ar Eiropas Parlamentu, būtu jānodrošina visu ieinteresēto personu, uz kuriem attiecas iniciatīva, līdzsvarota pārstāvība, kā arī pārstāvība atbilstošā Komisijas līmenī. Citām Savienības iestādēm un padomdevējām struktūrām, kā arī ieinteresētajām personām vajadzētu būt iespējai piedalīties uzklausīšanā.

(23)  Lai veicinātu līdzdalību un publiskas debates par iniciatīvā aplūkotajiem jautājumiem, ja iniciatīva, ko atbalsta nepieciešamais parakstītāju skaits, ja ir izpildītas pārējās šīs regulas prasības, tiek iesniegta Komisijai, organizatoru grupa vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar šo iniciatīvu Savienības mēroga atklātā uzklausīšanā. Eiropas Parlamentam minētā atklātā uzklausīšana būtu jāorganizē trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai. Eiropas Parlamentam būtu jānodrošina attiecīgo ieinteresēto personu interešu līdzsvarota pārstāvība, tostarp pilsoniskās sabiedrības, sociālo partneru un ekspertu pārstāvība, kā arī pārstāvība atbilstošā Padomes un Komisijas līmenī. Citām Savienības iestādēm un padomdevējām struktūrām, jo īpaši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai, un ieinteresētajām personām, vajadzētu būt iespējai piedalīties uzklausīšanā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Lai novērtētu politisko atbalstu kādai iniciatīvai, Eiropas Parlamentam — iestādei, kura pārstāv Savienības pilsoņus, — vajadzētu būt tiesībām saskaņā ar tā Reglamentu savas plenārsēdes laikā rīkot debates par Komisijas rīcību pēc sava paziņojuma par sekmīgi iesniegtām iniciatīvām. Debates varētu noslēgt, pieņemot rezolūcijas priekšlikumu, kas arī varētu kalpot par pamudinājumu iedarbināt LESD 225. pantā paredzēto mehānismu, ja Komisija tiesību akta priekšlikumu neiesniedz.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai nodrošinātu pilsoņu iedarbīgu līdzdalību Savienības demokrātijas norisēs, ir nepieciešams, lai Komisija derīgu iniciatīvu pārbaudītu un reaģētu uz to. Tādēļ Komisijai piecu mēnešu laikā no iniciatīvas saņemšanas dienas būtu jāizklāsta savi juridiskie un politiskie secinājumi, kā arī pasākumi, kurus tā plāno veikt. Komisijai skaidrā, saprotamā un detalizētā veidā būtu jāizskaidro savu plānoto pasākumu iemesli, un līdzīgā veidā jādara zināmi iemesli, ja tā neplāno veikt nekādus pasākumus.

(24)  Lai nodrošinātu pilsoņu iedarbīgu līdzdalību Savienības demokrātijas norisēs, ir nepieciešams, lai Komisija pārbaudītu derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru ir savākts vismaz viens miljons paziņojumu par atbalstu, un reaģētu uz to. Tādēļ Komisijai sešu mēnešu laikā no iniciatīvas saņemšanas dienas būtu jāizklāsta savi juridiskie un politiskie secinājumi, kā arī pasākumi, kurus tā plāno veikt. Komisijai skaidrā, saprotamā un detalizētā veidā būtu jāizskaidro savu plānoto pasākumu iemesli, jo īpaši tas, vai tā iesniegs tiesību akta priekšlikumu, un tāpat tai būtu jāizskaidro iemesli, ja tā neparedz nekādu rīcību. Derīga iniciatīva nedrīkstētu ietekmēt Komisijas tiesības ierosināt tiesību aktus.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Iniciatīvu atbalstīšanai un finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai. Tādēļ organizatoru grupām laikā no reģistrācijas dienas līdz dienai, kurā iniciatīva iesniegta Komisijai, būtu jāsniedz atjaunināta informācija par atbalsta un finansējuma avotiem saistībā ar savām iniciatīvām. Vienībām (juridiskām personām), it īpaši organizācijām, kas saskaņā ar Līgumiem veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas paušanu, vajadzētu būt iespējai sekmēt, atbalstīt un finansēt iniciatīvas, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību un nosacījumiem un pilnīgi pārredzami.

(25)  Iniciatīvu atbalstīšanai un finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai un pārskatatbildīgai. Tādēļ organizatoru grupām laikā no reģistrācijas dienas līdz dienai, kurā iniciatīva iesniegta Komisijai, būtu jāsniedz atjaunināta un izsmeļoša informācija par atbalsta un finansējuma avotiem saistībā ar savām iniciatīvām. Šīm organizatoru grupām reizi mēnesī būtu jāziņo par visiem saviem finansējuma avotiem, un Komisijai šie avoti reģistrā būtu jādara viegli identificējami. Vienībām (juridiskām personām), it īpaši organizācijām, kas saskaņā ar Līgumiem veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas paušanu, vajadzētu būt iespējai sekmēt, atbalstīt un finansēt iniciatīvas, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību un nosacījumiem un pilnīgi pārredzami. Lai pastiprinātu EPI pasākumu finansējuma pārredzamību un EPI kā pilsoņu iesaistīšanās instrumenta atpazīstamību, šajā regulā būtu jāparedz sava finanšu programma. Šādai finanšu programmai būtu jāsekmē tādu vienību un struktūru atbalsts, kas veicina pilsoņu iesaistīšanos un dalību Savienības demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši, veidojot sabiedrības izpratni par EPI institūtu, kas ir uzskatāms par instrumentu, ar kuru Savienības līmenī atvieglo dalības demokrātiju un dod ieguldījumu tā tehniskā vai juridiskā atbalsta finansēšanā, kas EPI organizētājiem ir jāsaņem bez maksas.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, it īpaši tās 8. pantā.

(32)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ir nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā ir izklāstītas nepieciešamās procedūras un nosacījumi attiecībā uz iniciatīvu, ar ko Eiropas Komisija tiek aicināta savu pilnvaru ietvaros iesniegt atbilstošu priekšlikumu par jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi uzskata, ka Līgumu īstenošanas vajadzībām ir nepieciešams Savienības tiesību akts (turpmāk “Eiropas pilsoņu iniciatīva” jeb “iniciatīva”).

Šajā regulā ir izklāstītas nepieciešamās procedūras un nosacījumi attiecībā uz iniciatīvu, ar ko Eiropas Komisija tiek aicināta savu pilnvaru ietvaros iesniegt atbilstošu priekšlikumu par jautājumiem, par kuriem Savienības pilsoņi uzskata, ka Līgumu īstenošanas vajadzībām ir nepieciešams Savienības tiesību akts (turpmāk “Eiropas pilsoņu iniciatīva” jeb “iniciatīva”).

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pilsoņiem, kuri uzturas dalībvalstī, kas nav viņu valstspiederības dalībvalsts, ir tiesības atbalstīt iniciatīvu vai nu viņu uzturēšanās vai valstspiederības dalībvalstī.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis un Komisija pieņem visus nepieciešamos noteikumus, lai personām ar invaliditāti atvieglotu viņu tiesību īstenošanu atbalstīt pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)   vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, kas norādīts I pielikumā, kas atbilst katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 750.

b)   vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, kurš ir norādīts I pielikumā, kas atbilst katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar Eiropas Parlamenta deputātu kopējo skaitu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta vajadzībām ikvienu parakstītāju pieskaita dalībvalstī, kuras valstspiederīgais viņš ir.

2.  Šā panta 1. punkta vajadzībām ikvienu parakstītāju pieskaita dalībvalstī, kuras valstspiederīgais viņš ir, neatkarīgi no vietas, kurā parakstītājs ir parakstījis paziņojumu par atbalstu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija pēc pilsoņu un organizatoru grupu pieprasījuma sniedz informāciju un palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

1.  Komisija pēc pilsoņu un organizatoru grupu pieprasījuma sniedz viegli pieejamu, saprotamu, precīzu un visaptverošu informāciju un pienācīgu ekspertu un juridisko palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Komisija dara pieejamu tiešsaistes sadarbības platformu, kuru pilsoņi un organizatoru grupas var izmantot kā diskusiju forumu un kurā pieejama informācija un ieteikumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

2.  Komisija dara pieejamu tiešsaistes sadarbības platformu, ar kuru tā atbalsta informācijas un paraugprakses apmaiņu ieinteresēto personu, tostarp organizatoru grupu, neatkarīgo ekspertu, NVO un citu Savienības iestāžu un struktūru starpā.

 

Minētā platforma pilsoņiem un organizatoru grupām nodrošina diskusiju forumu, informāciju un praktisku un juridisku padomu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

 

Tiešsaistes sadarbības platforma ir viegli izmantojama un pieejama personām ar invaliditāti.

 

To Komisijas administratīvā uzraudzībā pārvalda un atjaunina neatkarīgas organizācijas un ārējie eksperti, kuriem ir atzīta pieredze EPI organizēšanā un kuri arī var dot ieguldījumu foruma diskusijā.

 

Pēc šīs regulas publicēšanas Komisija savlaicīgi pieņem lietotāja rokasgrāmatu, lai veicinātu izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Izmaksas saistībā ar tiešsaistes sadarbības platformas ekspluatāciju un uzturēšanu sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Izmaksas saistībā ar tiešsaistes sadarbības platformas ekspluatāciju un uzturēšanu sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija nodrošina piekļuvi tiešsaistes reģistram (turpmāk “reģistrs”), kas dod organizatoru grupām iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski pieejamu tīmekļvietni, kurā sniegta vispārīga informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī informācija par konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo statusu.

3.  Komisija nodrošina publisku piekļuvi tiešsaistes reģistram (turpmāk “reģistrs”), kas dod organizatoru grupām iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski pieejamu tīmekļvietni, kurā ir sniegta skaidra, precīza un pilnīga informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī informācija par konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo statusu, tostarp attiecībā uz savākto paziņojumu par atbalstu skaitu un deklarēto finansējumu, kuru darīja zināmu organizatoru grupas. Komisija reģistru atjaunina regulāri un reģistrē organizatoru grupas iesniegto informāciju precīzi identificējamā un viegli pieejamā veidā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā nodrošina minētās iniciatīvas satura tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa var papildus nodrošināt pielikumu (un attiecīgā gadījumā arī II pielikumā minētā un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā tiesību akta projekta) tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai tos varētu publicēt reģistrā.

4.  Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā nodrošina minētās iniciatīvas satura tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa var papildus tam pieprasīt, lai Komisija nodrošinātu pielikuma (un attiecīgā gadījumā arī II pielikumā minētā un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā tiesību akta projekta) tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai tos varētu publicēt reģistrā, ja tie nepārsniedz II pielikumā noteiktos ierobežojumus. Par visiem tulkojumiem, kas šādus ierobežojumus pārsniedz, atbild tikai organizatoru grupa.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus kontaktpunktus, kas ar informācijas sniegšanu un citādi palīdz organizatoru grupām organizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

6.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus EPI specializētos digitālus un fiziskus kontaktpunktus, kas ar praktiskas un juridiskas informācijas un padoma sniegšanu un citādi palīdz organizatoru grupām organizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Katra dalībvalsts un Komisija nodrošina, lai kontaktpunkti cieši sadarbotos ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem un tās pārstāvniecībām dalībvalstīs. Konsultācijas satur arī informāciju par juridiskas personas radīšanu saskaņā ar dalībvalstu tiesībām, kā tas ir noteikts 5. panta 7. punktā. Savukārt palīdzību bez maksas sniedz formātos, kas ir pieejami personām ar invaliditāti.

 

Dalībvalstis mudina valsts, reģionālās un vietējās pašpārvaldes iestādes veicināt savu pilsoņu izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un viņiem sniegt informāciju par to.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Iniciatīvu sagatavo un pārvalda vismaz septiņu fizisku personu grupa (turpmāk “organizatoru grupa”). Aprēķinot minēto minimālo skaitu, Eiropas Parlamenta deputātus nepieskaita.

1.  Iniciatīvu sagatavo un pārvalda fizisku personu grupa (turpmāk “organizatoru grupa”), kuras locekļu skaits atbilst vismaz vienai ceturtdaļai dalībvalstu. Aprēķinot minēto minimālo skaitu, Eiropas Parlamenta deputātus un dalībvalstu parlamentu deputātus nepieskaita.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Visā organizatoriskajā fāzē, ko īsteno pirms ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas, organizatori drīkst pieprasīt, lai atbalstu sniegtu EPI kontaktpunkti, Europe Direct vai Komisijas EPI dienesti, kuri bez maksas palīdz pilnībā un dod instrukcijas un, ja iespējams, darbojas kā vienas pieturas aģentūras, lai organizatoriem norādītu attiecīgos informācijas avotus un dienestus, kuri var sniegt specializētas tehniskās un juridiskās konsultācijas.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Par organizatoru grupas dalībniekiem var būt Savienības pilsoņi, kuri sasnieguši vecumu, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tajā ir pārstāvēti vismaz septiņu dažādu dalībvalstu iedzīvotāji.

2.  Par organizatoru grupas dalībniekiem var būt Savienības pilsoņi, kuri sasnieguši vecumu, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tajā ir pārstāvēti vismaz vienas ceturtdaļas dalībvalstu iedzīvotāji.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā Savienības vērtībām, kas minētas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā.

e)  iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā Savienības vērtībām, kas ir minētas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, un Eiropas Pamattiesību hartā nostiprinātajām tiesībām.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā organizatoru grupa var iniciatīvu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas novērtējumu, tā lai nodrošinātu, ka iniciatīva atbilst 3. punkta c) apakšpunktā 3. punkta c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, vai arī sākotnējo iniciatīvu atstāt nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa viena mēneša laikā pēc Komisijas novērtējuma saņemšanas informē Komisiju par savu izvēli un tās iemesliem un attiecīgā gadījumā nosūta grozījumus informācijā, kas minēta II pielikumā, ar kuru tiks aizstāta sākotnējā iniciatīva.

Šādā gadījumā organizatoru grupa var iniciatīvu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas novērtējumu, tā lai nodrošinātu, ka iniciatīva atbilst 3. punkta c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, vai arī sākotnējo iniciatīvu atstāt nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa divu mēnešu laikā pēc Komisijas novērtējuma saņemšanas informē Komisiju par savu izvēli un tās iemesliem un attiecīgā gadījumā nosūta grozījumus informācijā, kas ir minēta II pielikumā, lai aizstātu sākotnējo iniciatīvu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  daļēji reģistrē iniciatīvu, ja būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās mērķi, nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu;

b)  daļēji reģistrē iniciatīvu, ja kāda iniciatīvas daļa nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu vai to reģistrē tikai daļēji saskaņā ar 4. punktu, tā informē organizatoru grupu par sava lēmuma iemesliem un visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami.

7.  Ja Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu vai to reģistrē tikai daļēji saskaņā ar 4. punktu, tā pilnībā un detalizēti informē organizatoru grupu par sava lēmuma iemesliem, lai tās atteikuma iemeslus varētu novērtēt visos sīkumos, tostarp novērtēt juridisko pamatu vai pamatus. Veicot minēto novērtējumu, būtu jāņem vērā informācija, ko satur šīs regulas II pielikuma 8. punktā minētais pielikums, ja tā ir pieejama. Visus lēmumus par atteikšanos iniciatīvu reģistrēt vai reģistrēt daļēji publicē Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Šā panta piemērošanas nolūkā īpaša uzmanība būtu jāpievērš LESD 296. panta 2. punktam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantam.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neierobežojot 11. panta 6. punkta noteikumus, visus paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas izvēlēta datuma (turpmāk “vākšanas laikposms”). Šim datumam jābūt ne vēlāktrīs mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu.

Neskarot 11. panta 6. punktu, visus paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas izvēlēta datuma (turpmāk “vākšanas laikposms”). Šim datumam jābūt ne vēlākamsešus mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja organizatoru grupa vēlas izbeigt paziņojumu par atbalstu vākšanu, pirms pagājuši 12 mēneši kopš vākšanas posma sākuma, tā Komisiju informē par datumu, kurā paredzēts beigt vākšanas posmu.

Ja vākšanas laikposmā organizatoru grupa vēlas izbeigt paziņojumu par atbalstu vākšanu, pirms ir beidzies 12 mēnešu laikposms, tā Komisiju informē par šo nodomu vismaz 10 dienas pirms datuma, kurā ir paredzēts beigt vākšanas laikposmu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 izveido un ekspluatē centralizētu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par atbalstu.

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 izveido un ekspluatē centralizētu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas ir paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par atbalstu. Šīs sistēmas izmantošana ir brīvprātīga un ir pieejama visiem organizatoriem bez maksas.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Organizatoru grupai, kura izmanto citas sertificētas vākšanas tiešsaistes sistēmas, ir iespēja bez maksas izmantot Komisijas lietotos serverus.

 

Ja paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, datus, kas ir iegūti, izmantojot vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā Eiropas Savienības teritorijā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kad Komisija saņem derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–12. pantu savākti un sertificēti paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

1.  Kad Komisija saņem derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–12. pantu savākti un sertificēti paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un valstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas organizatoru grupai tiek nodrošināta iespēja iepazīstināt ar iniciatīvu atklātā uzklausīšanā.

Lai izraisītu Savienības mēroga debates par ierosināto iniciatīvu, trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas organizatoru grupai tiek nodrošināta iespēja Eiropas Parlamentā iepazīstināt ar iniciatīvu atklātā uzklausīšanā. Debatēs piedalās ieinteresētās personas, kas pārstāv dažādas intereses.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un Eiropas Parlaments kopīgi organizē atklāto uzklausīšanu Eiropas Parlamentā. Pārējo Savienības iestāžu un padomdevēju struktūru pārstāvjiem, kā arī ieinteresētajām personām tiek nodrošināta iespēja piedalīties uzklausīšanā.

Atklāto uzklausīšanu organizē Eiropas Parlaments savās telpās. Uzklausīšanā tiek nodrošināta iespēja piedalīties Padomes, Komisijas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas un pārējo Savienības iestāžu un padomdevēju struktūru pārstāvjiem, un pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru pārstāvjiem, un citu ieinteresēto personu, tostarp dalībvalstu parlamentu, pārstāvjiem. Uzklausīšanu straumē tīmeklī, un pēc tam tās ierakstu dara publiski pieejamu Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Uzklausīšanu rīko visas sabiedrības interesēs. Vienīgais uzklausīšanas mērķis ir nodrošināt izsmeļošu informāciju par iniciatīvas saturu un mērķiem.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Uzklausīšanu rīko, lai organizētāju grupai nodrošinātu forumu, kurā tā var iepazīstināt ar savu iniciatīvu, padziļināti izklāstot tās uzstādījumu, un ieteikt konkrētus likumdošanas mērķus.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un Eiropas Parlaments nodrošina nozīmīgu publisko un privāto interešu līdzsvarotu pārstāvību.

Lai sekmētu iekļaujošas publiskas debates par ierosināto iniciatīvu, Eiropas Parlaments nodrošina nozīmīgu attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvību, tostarp privāto un publisko interešu pārstāvību, kā arī Savienības iestāžu un padomdevēju struktūru pārstāvību.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Uzklausīšanā Komisija ir pārstāvēta atbilstošā līmenī.

3.  Uzklausīšanā Komisija un Padome tiek pārstāvēta atbilstošā līmenī. Uzklausīšanā nodrošina vismaz viena komisāru kolēģijas locekļa klātbūtni.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Viena mēneša laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisija atbilstošā līmenī uzņem organizatoru grupu, lai dotu tai iespēju detalizēti izskaidrot iniciatīvā aplūkotos jautājumus.

1.  Viena mēneša laikā pēc derīgas iniciatīvas iesniegšanas, attiecībā uz kuru paziņojumi par atbalstu ir savākti un sertificēti saskaņā ar 8.–12. pantu, Komisija atbilstošā līmenī uzņem organizatoru grupu, lai dotu tai iespēju detalizēti izskaidrot iniciatīvas mērķi.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecu mēnešu laikā pēc iniciatīvas publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā izklāsta savus juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, pasākumiem, kurus tā plāno veikt (ja tādi ir), un šādu pasākumu veikšanas vai neveikšanas iemesliem.

Sešu mēnešu laikā pēc iniciatīvas publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā visos sīkumos izklāsta savu juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, pasākumiem, kurus tā plāno veikt, un, ievērojot labas pārvaldības principu, precīzi dara zināmus visus šādu pasākumu veikšanas vai neveikšanas iemeslus.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija un organizatoru grupa var informēt parakstītājus par reakciju uz iniciatīvu saskaņā ar 17. panta 2. un 3. punktu.

3.  Komisija un organizatoru grupa informē parakstītājus par reakciju uz iniciatīvu saskaņā ar 17. panta 2. un 3. punktu, ja šādi dati ir iegūti.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja pilsoņu iniciatīva izrādās sekmīga, Komisija, pienācīgi ņemot vērā šīs regulas 15. panta 2. punktu, gadījumā, ja priekšlikums par iniciatīvu ir izteikts Komisijas paziņojumā, reaģē uz iniciatīvu un 12 mēnešu laikā pēc tās publikācijas Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz tiesību akta priekšlikumu. Šā panta piemērošanas nolūkā īpaša uzmanība būtu jāpievērš LESD 296. panta 2. punktam un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantam. Komisija regulāri informē organizatoru grupu par tās darbībām, kas tiek veiktas attiecībā uz iniciatīvu, un par šīs iniciatīvas turpmāko virzību pēc tam, kad Komisija ir sniegusi oficiālu paziņojumu par EPI.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Eiropas Parlamenta pasākumi, kurus veic pēc sekmīgām pilsoņu iniciatīvām

 

Eiropas Parlaments, beidzoties 15. panta 2. punktā minētajam 12 mēnešu laikposmam, novērtē Komisijas veiktās darbības, lai uzraudzītu notikumu attīstību pēc tās paziņojuma par EPI. Jo īpaši tas var saskaņā ar savu reglamentu rīkot plenārsēdes par šo jautājumu.

 

Šīs debates var noslēgt, pieņemot rezolūcijas priekšlikumu. Ja Komisija tiesību akta priekšlikumu neiesniedz, Eiropas Parlaments var pieņemt lēmumu par tādu tiesību izmantošanu, kas tam ir piešķirtas LESD 225. pantā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā un attiecīgā gadījumā savā kampaņas tīmekļvietnē sniedz informāciju par iniciatīvai sniegtā atbalsta un finansējuma, kas pārsniedz 500 euro par sponsoru, avotiem.

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā un attiecīgā gadījumā savā kampaņas tīmekļvietnē sniedz skaidru, precīzu un izsmeļošu informāciju par iniciatīvai sniegtā atbalsta un finansējuma avotiem, kas pārsniedz 500 euro no viena sponsora. Sponsori un atbilstošās summas ir precīzi identificējami.

 

Organizatoru grupa papildus tam dara zināmus to organizāciju nosaukumus, kas organizatoriem palīdz brīvprātīgi, ja šāds atbalsts ekonomiski precīzi izsakāms nav.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisijai ir tiesības veikt nejaušas pārbaudes par informāciju, ko iesniedz attiecībā uz atbalsta un finansējuma avotiem, lai novērtētu sniegtās informācijas kvalitāti un organizatoru grupām pieprasītu papildu precizējumus. Veicot šādas pārbaudes, nodrošina arī finansējuma un cita veida organizatoru grupām sniegtā atbalsta pārredzamību, un to veic efektīvi, objektīvi un samērīgi

 

Atbalsta un finansējuma avoti nozīmē jebkuru finanšu līdzekļu vai aizdevuma piešķīrumu, jebkuru materiālu pienesumu, preču, pakalpojumu (tostarp aizdevuma un darbaspēka piešķiršanu) vai darba nodrošināšanu zem tirgus vērtības vai jebkuru citu darījumu, kas sniedz ekonomisku labumu, izņemot atbalstu, ko fiziskas personas sniedz brīvprātīgi.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija nodrošina pilnīgu informācijas par finansēšanu un sponsorēšanu pārredzamību, izmantojot kvalitātes pārbaudes, brīdināšanas un sūdzību izskatīšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka EPI organizatoru iesniegtā informācija par finansēšanu un sponsorēšanu ir pareiza.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai atbalstītu pilsoņu iniciatīvu rīkošanu, Savienības budžetā piešķir gada apropriāciju.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija palielina sabiedrības informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esību, izmantojot saziņas pasākumus un informēšanas kampaņas, tādējādi veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs.

1.  Komisija, Eiropas Parlaments, Padome un citas valstis veicina sabiedrības izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esamību, mērķiem un darbību, izmantojot saziņas pasākumus un informēšanas un popularizēšanas kampaņas. Pildot šo uzdevumu, Komisija cita starpā izmanto digitālās platformas, sociālos medijus un tiešsaistes tehnoloģijas, lai uzrunātu mērķauditoriju un sazinātos ar pilsoņiem.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saziņas un informācijas pasākumu vajadzībām saistībā ar attiecīgo iniciatīvu, ja saņemta parakstītāja piekrišana, organizatoru grupa vai Komisija var iegūt viņa (viņas) e-pasta adresi.

Saziņas un informācijas pasākumu vajadzībām saistībā ar attiecīgo iniciatīvu, ja ir saņemta parakstītāja nepārprotama piekrišana, organizatoru grupa vai Komisija var iegūt (viņas) e-pasta adresi.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Turklāt Komisija aktīvi īsteno saziņu par EPI un tās izmantošanu saistībā ar citām darbībām, ar kurām ir paredzēts sekmēt pilsoņu iesaistīšanos Savienības pasākumos, un to dara, arī popularizējot Savienības pilsonības institūtu un pilsoņu tiesības un informējot par “Eiropa pilsoņiem” programmas darbību.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

18. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Veicot personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu, pilsoņu iniciatīvas organizatoru grupa vai attiecīgā gadījumā tās izveidota juridiska persona un dalībvalstu kompetentās iestādes ievēro Regulas (ES) 2016/679 noteikumus.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Organizatori vai attiecīgā gadījumā viņu izveidotā juridiskā persona nodrošina, ka attiecīgās pilsoņu iniciatīvas nolūkā iegūtos personas datus neizmanto citiem mērķiem, kā vien šo personu atbalsta paušanai minētajai iniciatīvai.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija regulāri pārskata Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbību un ne vēlāk kā piecus gadus no pēc dienas, kad sākas šīs regulas piemērošana, un turpmāk ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumus publisko.

Komisija regulāri pārskata Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbību un ne vēlāk kā trīs gadus, sākot ar šīs regulas piemērošanas pirmo dienu, un turpmāk ik pēc trim gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumus publisko.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Iniciatīvas, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, būtība (ne vairāk kā 1000 rakstzīmju).

2.  Tās iniciatīvas kopsavilkums, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, nepārsniedz 1200 rakstzīmju bez atstarpēm (vidējais katrai valodai pielāgotais skaits).

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

II pielikums – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja kāda pielikuma teksts nepārsniedz 5000 zīmes (vidējais katrai valodai pielāgotais skaits), organizatoru grupa var Komisijai pieprasīt to tulkot visās oficiālajās Savienības valodās.


Kultūras un izglītības komitejAS ATZINUMS (27.4.2018)

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Angel Dzhambazki

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ar Līgumu par Eiropas Savienību (LES) tika nostiprināta Savienības pilsonība un pilnveidota Savienības demokrātijas darbība: tajā citstarp ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātijas norisēs. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir Savienības līdzdalības demokrātijas instruments, kas Savienības pilsoņiem dod iespēju tieši vērsties pie Komisijas un aicināt to Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu – līdzīgi tiesībām, kuras Eiropas Parlamentam piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu un Padomei ar LESD 241. pantu.

(1)  Ar Līgumu par Eiropas Savienību (LES) tika nostiprināta Savienības pilsonība un pilnveidota Savienības demokrātijas darbība: tajā citstarp ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātijas norisēs. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir Savienības nepastarpinātas līdzdalības demokrātijas instruments, kas Savienības pilsoņiem dod iespēju tieši vērsties pie Komisijas un aicināt to Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu — līdzīgi tiesībām, kuras Eiropas Parlamentam ir piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu un Padomei ar LESD 241. pantu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai sasniegtu šos mērķus, procedūrām un nosacījumiem, kas nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar tiem tiks panākts saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem.

(6)  Lai sasniegtu šos mērķus, procedūrām un nosacījumiem, kas ir nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt efektīviem, skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar tiem tiks panākts saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu pieejamāku un lai atbalstītu pilsoņus un organizatorus, Komisijai būtu jāsniedz informācija un palīdzība organizatoriem un jādara pieejama tiešsaistes sadarbības platforma, kurā iespējams nodrošināt speciālu diskusiju forumu, kā arī informāciju un ieteikumus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lai nodrošinātu tuvināšanos pilsoņiem, dalībvalstīm savā attiecīgajā teritorijā būtu jāizveido viens vai vairāki kontaktpunkti, kas sniegtu pilsoņiem informāciju un palīdzību saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(13)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu pieejamāku un lai atbalstītu pilsoņus un organizatorus, Komisijai būtu jāsniedz skaidra, precīza un visaptveroša informācija un juridiska un praktiska rakstura palīdzība organizatoriem un jādara publiski pieejama tiešsaistes sadarbības platforma, ar kuru ir iespējams nodrošināt speciālu diskusiju forumu, kā arī informāciju un ieteikumus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lai nodrošinātu tuvināšanos pilsoņiem, dalībvalstīm savā attiecīgajā teritorijā būtu jāizveido viens vai vairāki kontaktpunkti, kas būtu pieejami arī personām ar invaliditāti un kas sniegtu pilsoņiem informāciju un juridiska un praktiska rakstura palīdzību saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai padarīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu pieejamāku, ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, vienkārši izmantojamiem un samērīgiem, ir atbilstoši iniciatīvu reģistrēt daļēji, ja tikai vienai vai vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām par reģistrāciju. Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu un ja ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un pārredzamība attiecībā uz daļējās reģistrācijas tvērumu, un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas tvērumu un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi saistībā ar iniciatīvas reģistrācijas tvērumu.

(16)  Lai padarītu Eiropas pilsoņu iniciatīvu efektīvu un pieejamāku un ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem, ir lietderīgi iniciatīvu reģistrēt daļēji, ja tikai viena vai vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām par reģistrāciju. Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu un ja ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un pārredzamība attiecībā uz daļējās reģistrācijas tvērumu, un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas tvērumu un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi saistībā ar iniciatīvas reģistrācijas tvērumu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  tā ir guvusi atbalstu no vismaz viena miljona parakstītāju no vismaz vienas ceturtdaļas dalībvalstu;

a)  tā ir guvusi atbalstu no vismaz viena miljona parakstītāju no vismaz piecām dalībvalstīm;

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, kas norādīts I pielikumā, kas atbilst katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 750.

b)  vismaz piecās dalībvalstīs parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, kas ir norādīts I pielikumā un kas atbilst katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 750.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija pēc pilsoņu un organizatoru grupu pieprasījuma sniedz informāciju un palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

1.  Komisija pilsoņiem un organizatoru grupai sniedz skaidru, precīzu un visaptverošu informāciju un palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tiešsaistes sadarbības platforma ir viegli izmantojama un pieejama personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija nodrošina piekļuvi tiešsaistes reģistram (turpmāk “reģistrs”), kas dod organizatoru grupām iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski pieejamu tīmekļvietni, kurā sniegta vispārīga informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī informācija par konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo statusu.

3.  Komisija tiešsaistes reģistru (turpmāk “reģistrs”) dara publiski pieejamu, kas dod organizatoru grupām iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski viegli un reāli pieejamu tīmekļvietni, kurā tiek sniegta skaidra, precīza un vispārīga informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, un jo īpaši izsmeļošas ziņas par katru iniciatīvas posmu, detalizēti izklāstot veicamos pasākumus un katras iniciatīvas virzības stadiju un informējot par termiņa beigu tuvošanos, kā arī informācija par konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo statusu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Organizatoru grupa ir jāinformē, tiklīdz ir pieejama organizatoru iniciatīvas tulkotā versija, un, ja tajā ir ieviesušās kļūdas, organizatoru grupa tās izlabo un labojumus ātri dara zināmus Komisijai.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā nodrošina minētās iniciatīvas satura tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa var papildus nodrošināt pielikumu (un attiecīgā gadījumā arī II pielikumā minētā un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā tiesību akta projekta) tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai tos varētu publicēt reģistrā.

4.  Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā nodrošina minētās iniciatīvas satura tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa var papildus tam nodrošināt pielikuma (un arī II pielikumā minētā un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā tiesību akta projekta) tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai tos varētu publicēt reģistrā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus kontaktpunktus, kas ar informācijas sniegšanu un citādi palīdz organizatoru grupām organizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

6.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus kontaktpunktus, kas ir pieejami personām ar invaliditāti, un tos popularizē, lai sniegtu informāciju un juridiska un praktiska rakstura palīdzību organizatoru grupām organizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dalībvalstis mudina valsts, reģionālās un vietējās pašpārvaldes iestādes saviem pilsoņiem sniegt informāciju par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Iniciatīvu sagatavo un pārvalda vismaz septiņu fizisku personu grupa (turpmāk “organizatoru grupa”). Aprēķinot minēto minimālo skaitu, Eiropas Parlamenta deputātus nepieskaita.

1.  Iniciatīvu sagatavo un pārvalda vismaz piecu fizisku personu grupa (turpmāk “organizatoru grupa”). Aprēķinot minēto minimālo skaitu, Eiropas Parlamenta deputātus nepieskaita.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Par organizatoru grupas dalībniekiem var būt Savienības pilsoņi, kuri sasnieguši vecumu, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tajā ir pārstāvēti vismaz septiņu dažādu dalībvalstu iedzīvotāji.

2.  Par organizatoru grupas dalībniekiem var būt Savienības pilsoņi, kuri ir sasnieguši vecumu, kas viņiem dod tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tajā ir pārstāvēti vismaz piecu dažādu dalībvalstu iedzīvotāji.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pirms kādas iniciatīvas iesniegšanas organizētāji var pieprasīt sākotnējā pārskata veikšanu paātrinātā kārtībā par iesniedzamās iniciatīvas atbilstību.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizatoru grupa reģistrācijas pieteikumu Komisijai iesniedz, izmantojot reģistru.

Organizatoru grupa reģistrācijas pieteikumu Komisijai iesniedz, izmantojot reģistrācijas platformu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja nav izpildīta viena vai vairākas no prasībām, kas izklāstītas a)–e) apakšpunktā, Komisija, neskarot 4. un 5. punktu, atsaka iniciatīvas reģistrāciju.

Ja nav izpildīta viena vai vairākas no prasībām, kas izklāstītas a)–d) apakšpunktā, Komisija, neskarot 4. un 5. punktu, iniciatīvas reģistrāciju atsaka.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Komisija konstatē, ka iniciatīva vai tās daļas uz tās darbības jomu neattiecas, tā informē organizatoru grupu par savu slēdzienu un nonākšanas pie tā iemesliem.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā organizatoru grupa var iniciatīvu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas novērtējumu, tā lai nodrošinātu, ka iniciatīva atbilst 3. punkta c) apakšpunktā 3. punkta c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, vai arī sākotnējo iniciatīvu atstāt nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa viena mēneša laikā pēc Komisijas novērtējuma saņemšanas informē Komisiju par savu izvēli un tās iemesliem un attiecīgā gadījumā nosūta grozījumus informācijā, kas minēta II pielikumā, ar kuru tiks aizstāta sākotnējā iniciatīva.

Šādā gadījumā organizatoru grupa var iniciatīvu vai nu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas informāciju, vai arī sākotnējo iniciatīvu pat atstāt nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa viena mēneša laikā pēc Komisijas informācijas saņemšanas informē Komisiju par savu izvēli un tās iemesliem un attiecīgā gadījumā nosūta grozījumus informācijā, kas ir minēta II pielikumā, lai aizstātu sākotnējo iniciatīvu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  daļēji reģistrē iniciatīvu, ja būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās mērķi, nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu;

b)  daļēji reģistrē iniciatīvu, ja būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, nav acīmredzami nebilstoši Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu, vienlaikus gadījumos, kad tas ir iespējams, atļaujot pārējo priekšlikuma daļu saprātīgā termiņā izlabot, lai to varētu uzskatīt par tādu, kas attiecas uz Komisijas pilnvaru jomu;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Komisija informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju par iniciatīvas reģistrāciju.

8.  Komisija skaidri, izsmeļoši un sīki informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju un dalībvalstu parlamentus par iniciatīvas reģistrāciju.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neierobežojot 11. panta 6. punkta noteikumus, visus paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas izvēlēta datuma (turpmāk “vākšanas laikposms”). Šim datumam jābūt ne vēlāktrīs mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu.

Neierobežojot 11. panta 6. punkta noteikumus, visus paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas izvēlēta datuma (turpmāk “vākšanas laikposms”). Šim datumam ir jābūt ne vēlākamsešus mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija reģistrā norāda vākšanas posma sākumu un beigas.

2.  Komisija reģistrā norāda vākšanas posma sākumu un beigas. Mēnesi pirms paziņojumu par atbalstu vākšanas termiņa beigām Komisija par to brīdina organizatoru grupu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Jebkāda personas datu vākšana, ko iniciatīvas nolūkā veic saskaņā ar šo direktīvu, pilnībā atbilst Regulai (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 izveido un ekspluatē centralizētu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par atbalstu.

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 un ievērojot Regulu (ES) 2016/679 izveido un ekspluatē centralizētu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas ir paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par atbalstu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Centralizētajai vākšanas tiešsaistes sistēmai nodrošina piekļuvi arī personām ar invaliditāti.

Centralizētā vākšanas tiešsaistes sistēma ir viegli lietojama, un tai nodrošina piekļuvi arī personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus, kurus vāc, izmantojot individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā dalībvalsts teritorijā.

Datus, kurus vāc, izmantojot individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā dalībvalsts teritorijā, ievērojot Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kad Komisija saņem derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–12. pantu savākti un sertificēti paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

1.  Kad Komisija saņem derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–12. pantu ir savākti un sertificēti paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecu mēnešu laikā pēc iniciatīvas publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā izklāsta savus juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, pasākumiem, kurus tā plāno veikt (ja tādi ir), un šādu pasākumu veikšanas vai neveikšanas iemesliem.

Piecu mēnešu laikā pēc iniciatīvas publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā izklāsta savus juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, pasākumiem, kurus tā plāno veikt (ja tādi ir), un šādu pasākumu veikšanas vai neveikšanas iemesliem. Minētos iemeslus pienācīgi pamato un paskaidro skaidrā, visaptverošā un izsmeļošā veidā. Komisija var pieprasīt, lai Eiropas Savienības Tiesa sniedz atzinumu par iniciatīvas juridiskajiem aspektiem, kuru izstrādā nevilcinoties. Ja Komisija rīkoties paredzējusi nav, tā informē organizatoru grupu par iespējām iesniegt viņu iniciatīvu Lūgumrakstu komitejai, tādējādi ļaujot viņiem turpināt darbu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Likumdošanas pasākumi

 

1.   Ja iniciatīva ir reģistrēta pilnībā un sekmīgi, Komisija veic atbilstošus likumdošanas pasākumus, ja:

 

a)  saskaņā ar šo regulu ir pienācīgi izpildītas visas ar iniciatīvas reģistrāciju saistītās procesuālās prasības;

 

b)   trīs mēnešu laikā pēc reģistrētas iniciatīvas publikācijas nedz Parlaments, nedz Padome iebildumus izteikuši nav;

 

c)   Komisijas veiktajā novērtējumā ir nepārprotami konstatēta vajadzība pievērsties Savienības tiesību īpašām jomām saskaņā ar reģistrētās iniciatīvas saturu.

 

2.   Komisija rīkojas ne ilgāk kā viena gada laikā pēc reģistrētas iniciatīvas publikācijas un visus likumdošanas pasākumu priekšlikumus nosūta Padomei un Parlamentam.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā un attiecīgā gadījumā savā kampaņas tīmekļvietnē sniedz informāciju par iniciatīvai sniegtā atbalsta un finansējuma, kas pārsniedz 500 euro par sponsoru, avotiem.

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā un attiecīgā gadījumā savā kampaņas tīmekļvietnē sniedz skaidru, precīzu un visaptverošu informāciju par iniciatīvai sniegtā atbalsta un finansējuma avotiem, kas pārsniedz 500 euro par sponsoru.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija palielina sabiedrības informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esību, izmantojot saziņas pasākumus un informēšanas kampaņas, tādējādi veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs.

1.  Komisija uzlabo sabiedrības izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esību, izmantojot saziņas pasākumus un informēšanas kampaņas, un piedevām izmanto digitālās platformas un tehnoloģijas, lai uzrunātu sabiedrību un iesaistītu to, tādējādi veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs, jo mērķtiecīgas saziņas stratēģijas, tostarp sociālie plašsaziņas līdzekļi, ir izšķiroši svarīgi, lai vairotu Eiropas pilsoņu iniciatīvas efektivitāti un nodrošinātu pārredzamību.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija papildus tam vietējā, valsts un Eiropas līmenī pastiprināti rīko izpratnes veicināšanas kampaņas, jo īpaši, uzrunājot jauniešu mērķauditoriju.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Atsauces

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

2.10.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Pieņemšanas datums

25.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Lūgumrakstu komitejAS ATZINUMS (16.5.2018)

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jarosław Wałęsa

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumā (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 211/2011 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (turpmāk “EPI”) pārskatīšanu ir paredzēta visaptveroša EPI tiesiskā regulējuma pārskatīšana, un tās galvenais mērķis ir EPI padarīt pieejamāku kā tādu sabiedriskās līdzdalības instrumentu, ar ko Savienībā nodrošina pilsonisko iesaistīšanos. Lūgumrakstu komiteja pilnībā atbalsta Komisijas centienus pastiprināt pamatnostādņu un atbalsta sniegšanu un informācijas pasākumu rīkošanu par EPI visiem Savienības pilsoņiem, lai pilnībā īstenotu EPI kā tāda instrumenta potenciālu, ar ko sekmē publiskās debates un iedzīvotāju līdzdalību Savienības līmenī. Jo īpaši Lūgumraksta komitejas atzinuma sagatavotājs uzsver, cik svarīga ir atklāto uzklausīšanu par EPI rīkošana Eiropas Parlamentā, jo šādas uzklausīšanas ir uzskatāmas par mehānismu, ar kura palīdzību nodrošina Savienības iestāžu dialogu un viedokļu apmaiņu ar sekmīgo EPI organizatoriem, un par risinājumu, ar kuru Savienību padara tuvāku tās iedzīvotājiem. Šajā sakarībā īpaši svarīgi ir nodrošināt līdzsvarotu un iekļaujošu atklāto uzklausīšanu par EPI rīkošanu. Eiropas Parlamentam tādēļ ir jācenšas veicināt pienācīgu publisko debašu līmeni par sekmīgajām iniciatīvām, tostarp iespēju debates par attiecīgo iniciatīvu rīkot plenārsēdē un tās noslēgt, pieņemot rezolūcijas priekšlikumu. Lūgumrakstu komitejas atzinuma sagatavotājs papildus tam uzsver, cik svarīgi ir paredzēt ne tikai tiešsaistes atbalstu iedzīvotājiem un EPI organizatoriem, bet arī bezsaistes atbalstu un informācijas par EPI izplatīšanas un iedzīvotāju konsultēšanas pakalpojumu fiziskus kontaktpunktus, tostarp atbalsta sniegšanu, lai Savienības tiesību aktos varētu noskaidrot EPI atbilstošu juridisko pamatu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar spēkā esošo regulu iesniegto sekmīgo EPI skaits ir mazs, Lūgumrakstu komitejas atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pagarināt EPI izvērtēšanas laiku no trim līdz pieciem mēnešiem un pauž pārliecību, ka EPI sekojošais Komisijas politiskais un likumdošanas process līdz ar to tiks padarīts proaktīvāks un pārredzamāks.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ar Līgumu par Eiropas Savienību (LES) tika nostiprināta Savienības pilsonība un pilnveidota Savienības demokrātijas darbība: tajā citstarp ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātijas norisēs. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir Savienības līdzdalības demokrātijas instruments, kas Savienības pilsoņiem dod iespēju tieši vērsties pie Komisijas un aicināt to Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu – līdzīgi tiesībām, kuras Eiropas Parlamentam piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu un Padomei ar LESD 241. pantu.

(1)  Līgumā par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā 1., 2., 9., 10. un 11. pantā tika nostiprināta Savienības pilsonība un pilnveidota Savienības demokrātijas darbība: tajā citstarp ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātijas norisēs. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir Savienības līdzdalības demokrātijas instruments, kas Savienības pilsoņiem dod iespēju tieši vērsties pie Komisijas un aicināt to Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt priekšlikumu par jauna Savienības tiesību akta pieņemšanu vai jebkura spēkā esoša vai plānota tiesību akta atcelšanu ― papildus tiesībām, kuras Eiropas Parlamentam piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu un Padomei ar LESD 241. pantu.

Pamatojums

LESD 296. pants dod pietiekami plašas interpretācijas iespējas, tostarp, ka Līgumu pārskatīšana varētu būt saistīta ar tiesību aktu. Saskaņā ar LES 48. pantu Komisijai ir tiesības ierosināt pārskatīšanas procedūru. Vienlaicīgi un, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumus, atcelšanai un pārskatīšanai arī ir jāpieder pie pieņemamo iniciatīvu klāsta — turklāt arī gadījumos, kad kāda iniciatīva attiecas uz plānotiem tiesību aktiem, piemēram, no starptautiskiem tirdzniecības līgumiem izrietošiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Saskaņā ar Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-754/47: Efler un citi / Eiropas Komisija1a, jo īpaši tā 45. un 47. punktu, EPI mērķis ir dot iespēju Savienības pilsoņiem pašiem piedalīties Savienības demokrātijas norisēs. Viņu aktīva līdzdalība demokrātiskajā procesā papildus tam tiek pastiprināta, jo īpaši, izmantojot EPI mehānismu, kuru īstenojot, viņi var uzdot jautājumus un iesniegt tos Komisijai, un prasīt tai iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu pēc tam, kad minētie Savienības pilsoņi atkarībā no gadījuma šo EPI ir izklāstījuši Parlamenta rīkotā atklātā uzklausīšanā, veicinot demokrātiskas debates un negaidot tā tiesību akta pieņemšanu, kura grozīšanu vai atcelšanu viņi cenšas panākt.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Saskaņā ar iepriekš minēto spriedumu EPI priekšlikumi ir uzskatāmi par Savienības pilsoņu reālas līdzdalības izpausmi tās demokrātijas norisēs un neapdraud Līgumos paredzēto iestāžu līdzsvaru — arī tad ne, ja tie skar attiecīgajā brīdī izskatīšanā esošas likumdošanas procedūras.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šīs regulas mērķis ir organizatoriem un atbalstītājiem pieejamāka, mazāk apgrūtinoša un vieglāk izmantojama Eiropas pilsoņu iniciatīva, lai tās potenciālu varētu izmantot pilnā mērā kā rīku, ar ko Savienības mērogā tiek veicinātas debates un pilsoņu līdzdalība, un lai Savienību pietuvinātu tās pilsoņiem.

(5)  Šīs regulas mērķis ir Eiropas pilsoņu iniciatīvu organizatoriem un atbalstītājiem padarīt pieejamāku, mazāk apgrūtinošu un vieglāk izmantojamu, lai stiprinātu demokrātijas principu un mudinātu un iespēcinātu visus Savienības pilsoņus piedalīties Savienības demokrātijas darbībā, Savienību pietuvinot tās pilsoņiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai sasniegtu šos mērķus, procedūrām un nosacījumiem, kas nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar tiem tiks panākts saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem.

(6)  Lai sasniegtu šos mērķus, procedūrām un nosacījumiem, kas ir nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt pārredzamiem, skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem, tostarp personām ar invaliditāti, un samērīgiem ar šā instrumenta būtību. Ar tiem tiks panākts saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem un tiks nodrošināts, ka sekmīgu iniciatīvu gadījumā Komisija veiks turpmākus pasākumus.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt kādu iniciatīvu. Lai pilnā mērā izmantotu Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā līdzdalības demokrātijas instrumenta potenciālu un veicinātu pilsoņu līdzdalību Savienības mērogā, it īpaši jaunu Eiropas pilsoņu vidū, 16 gadi būtu jānosaka kā minētais vecums.

(7)  Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt kādu iniciatīvu. Lai pilnā mērā izmantotu Eiropas pilsoņu iniciatīvas kā līdzdalības demokrātijas instrumentu un veicinātu pilsoņu līdzdalību Savienības mērogā un pilsonisko aktivitāti kopumā, it īpaši jaunu Eiropas pilsoņu vidū, 16 gadi būtu jānosaka kā minētais vecums. Izšķirošais brīdis, lai noteiktu atsevišķas personas spēju atbalstīt iniciatīvu, ir brīdis, kad viņa tai pauž atbalstu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Saskaņā ar LES 11. panta 4. punktu Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstošu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts.

(8)  Saskaņā ar LES 11. panta 4. punktu, 24. pantu un LESD 298. panta 1. punktu, Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 41. pantu Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kuri pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var nākt klajā ar iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstošu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts.

Pamatojums

Iekļaujot atsauci uz labas pārvaldības principu, tiek nodrošināts, ka administratīvajai darbībai jābūt objektīvai, godīgai un Savienības iestādēm un struktūrām tā ir jāīsteno saprātīgā termiņā (41. panta 2. punkta c) apakšpunkts), un ka administrācijai ir pienākums pamatot tās lēmumus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, vienlaikus nodrošinot šā instrumenta vienkāršu izmantošanu, dalībvalstu minimālais skaits, kuru jāpārstāv šiem pilsoņiem, būtu jānosaka viena ceturtdaļa dalībvalstu.

(9)  Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, vienlaikus nodrošinot šā instrumenta vienkāršu izmantošanu, šo pilsoņu pārstāvēto dalībvalstu minimālajam skaitam vajadzētu būt vienai ceturtdaļai dalībvalstu un minimālajam katrs dalībvalsts parakstītāju skaitam vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 750.

Pamatojums

Grozījumā ir iekļauts no 10. apsvēruma pārceltais teksts, lai nodrošinātu labāku tā izpratni.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai nodrošinātu, ka iniciatīva ir pietiekami reprezentatīva, un lai nodrošinātu pilsoņiem līdzīgus apstākļus iniciatīvas atbalstīšanai, ir arī atbilstīgi katrai no šīm dalībvalstīm noteikt minimālo parakstītāju skaitu. Šim minimālajam parakstītāju skaitam, kas nepieciešams katrā attiecīgajā dalībvalstī, vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 750.

(10)  Lai nodrošinātu, ka iniciatīva ir pietiekami reprezentatīva, un lai pilsoņiem garantētu iniciatīvas atbalstīšanas līdzīgus apstākļus, papildus tam ir jānosaka katras dalībvalsts minimālo parakstītāju skaits. Šim minimālajam parakstītāju skaitam, kas ir nepieciešams katrā attiecīgajā dalībvalstī, vajadzētu būt degresīvi proporcionālam un būtu jāatbilst no attiecīgās dalībvalsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar Eiropas Parlamenta deputātu kopējo skaitu iniciatīvas reģistrācijas brīdī.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Ņemot vērā, ka Savienības konsultatīvās iestādes, jo īpaši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, veic konsultēšanas, tulkošanas un izpratnes veicināšanas pasākumus, tostarp EPI dienas ietvaros, Komisija regulāri informēs šīs iestādes par jaunām reģistrētām iniciatīvām un turpmākām izpratnes veicināšanas kampaņām par EPI.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka citas ES iestādes pēc pašu iniciatīvas uzņēmās daļu no sloga tādu nepilnību novēršanā, kas palika pāri no milzīgā loģistikas un administratīvā sloga, ko radīja iepriekšējais režīms. Šajā ziņā EESK, pateicoties tās īstenotajai proprio motu praksei, šajā procesā kļuva patiešām ļoti nozīmīga, kas ir vērtējams atzinīgi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu pieejamāku un lai atbalstītu pilsoņus un organizatorus, Komisijai būtu jāsniedz informācija un palīdzība organizatoriem un jādara pieejama tiešsaistes sadarbības platforma, kurā iespējams nodrošināt speciālu diskusiju forumu, kā arī informāciju un ieteikumus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lai nodrošinātu tuvināšanos pilsoņiem, dalībvalstīm savā attiecīgajā teritorijā būtu jāizveido viens vai vairāki kontaktpunkti, kas sniegtu pilsoņiem informāciju un palīdzību saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(13)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu pieejamāku un lai atbalstītu pilsoņus un organizatorus, Komisijai informācija un palīdzība organizatoriem būtu jāsniedz bez maksas un jādara pieejama tiešsaistes sadarbības platforma, kurā ir iespējams nodrošināt speciālu diskusiju forumu, kā arī informāciju un ieteikumus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un kura tiks izmantota arī kā ideju un paraugprakses apmaiņas platforma, un kura dotu iespēju pilsoņiem apspriest pilsoņu ierosinātās iniciatīvas un nākt klajā ar jaunām. Lai nodrošinātu tuvināšanos pilsoņiem, dalībvalstīm, izmantojot “Europe Direct” informācijas centru atbalstu, savlaicīgi un jebkurā gadījumā līdz brīdim, kad šī regula stājas spēkā, savā attiecīgajā teritorijā būtu jāizveido EPI palīdzības dienesti, kas pilsoņiem sniegtu informāciju un palīdzību, un konsultācijas par Eiropas pilsoņu iniciatīva iesniegšanu, proti, tehniskiem ar EPI saistītiem jautājumiem, tostarp jautājumu par to, kā EPI popularizēt valsts un vietējā līmenī. Ik gadu EPI dienā būtu jāorganizē ES līmeņa konference, kuras mērķis būtu vēl vairāk stiprināt dialogu un paraugprakses apmaiņu starp organizatoriem, pilsonisko sabiedrību un sociālajiem partneriem un ES iestādēm un novērtēt EPI īstenošanu un iedarbīgumu.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Lai veicinātu izpratni un sekmētu debates par attiecīgajā brīdī aktuālajām iniciatīvām valsts līmenī, kurā tiek vākti paraksti, ir svarīgi jau no paša sākuma iesaistīt gan valstu, gan reģionālos parlamentus un nodrošināt, ka Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvniecību biroji dalībvalstīs iesaistās pilsoņu ierosināto iniciatīvu veicināšanā. Tā kā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir neitrāla iestāde, tā ir Savienības līmenī piemērota, lai attiecīgajā brīdī aktuālu pilsoņu iniciatīvu procesā uzņemtos veicinātāja un institucionāla padomdevēja uzdevumu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz iniciatīvām un novērstu situāciju, kad paraksti tiek vākti par iniciatīvu, kura neatbilst Līgumos un šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisijai iniciatīvas, kas atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem būtu jāreģistrē, pirms tā no pilsoņiem vāc paziņojumus par atbalstu. Komisijai būtu jāveic reģistrācija saskaņā ar vispārīgajiem labas pārvaldības principiem.

(15)  Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz iniciatīvām un novērstu situāciju, kad paraksti tiek vākti par iniciatīvu, kura neatbilst Līgumos un šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisijai iniciatīvas, kas atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, būtu jāreģistrē, pirms tā no pilsoņiem vāc paziņojumus par atbalstu. Komisijai, veicot tās daudzos ar pilsoņu iniciatīvu saistītos pienākumus, būtu jāizveido īpaša struktūrvienība, kas izvērtētu iniciatīvu juridisko pieņemamību.  Būtu jāpiešķir nepieciešamie resursi, lai pieņemamību novērtētu objektīvi, proti, ignorējot politiskos apsvērumus, un saskaņā ar vispārējiem labas pārvaldības principiem. Novērtējums būtu jādara pilnībā pieejams sabiedrībai.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai padarīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu pieejamāku, ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, vienkārši izmantojamiem un samērīgiem, ir atbilstoši iniciatīvu reģistrēt daļēji, ja tikai vienai vai vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām par reģistrāciju. Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu un ja ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un pārredzamība attiecībā uz daļējās reģistrācijas tvērumu, un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas tvērumu un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi saistībā ar iniciatīvas reģistrācijas tvērumu.

(16)  Lai padarīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu pieejamāku, ņemot vērā, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešamajām procedūrām un nosacījumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli izmantojamiem un samērīgiem, iniciatīvu var reģistrēt daļēji, ja tikai viena vai vairākas iniciatīvas daļas atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām par reģistrāciju. Iniciatīvas būtu jāreģistrē daļēji, ja nav tā, ka būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, acīmredzami pārsniegtu Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu un ja ir izpildītas visas pārējās reģistrācijas prasības. Būtu jānodrošina skaidrība un pārredzamība attiecībā uz daļējās reģistrācijas tvērumu, un potenciālie parakstītāji būtu jāinformē par reģistrācijas tvērumu un par to, ka paziņojumi par atbalstu tiek vākti vienīgi attiecībā uz iniciatīvas reģistrācijas tvērumu. Izvēloties daļēju reģistrāciju, netiek atcelts Komisijas pienākums pilnībā pamatot tās lēmumu, izklāstot izvēles iniciatīvu reģistrēt daļēji iemeslus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Paziņojumi par atbalstu saistībā ar kādu iniciatīvu būtu jāvāc konkrētā termiņā. Lai nodrošinātu, ka iniciatīva nezaudē savu nozīmīgumu, vienlaikus ņemot vērā to, cik sarežģīti ir visā Savienībā vākt paziņojumus par atbalstu, minētajam termiņam nevajadzētu būt ilgākam par 12 mēnešiem no organizatoru grupas noteikta vākšanas posma sākumdienas.

(17)  Paziņojumi par atbalstu saistībā ar kādu iniciatīvu būtu jāvāc konkrētā termiņā. Lai nodrošinātu, ka iniciatīva nezaudē savu nozīmīgumu, vienlaikus ņemot vērā to, cik sarežģīti ir visā Savienībā vākt paziņojumus par atbalstu, minētajam termiņam nevajadzētu būt ilgākam par 18 mēnešiem no organizatoru grupas noteiktās vākšanas posma sākumdienas. Ja organizatori izlemj Komisijas nodrošināto centralizēto sistēmu paziņojumu par atbalstu vākšanai tiešsaistē neizmantot, minētais posms tecējumu sāk tikai pēc tam, kad dalībvalstis pārliecinājušās par alternatīvo vākšanas tiešsaistes sistēmu atbilstību šīs regulas prasībām.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu organizatoriem un pilsoņiem pieejamāku, mazāk apgrūtinošu un vieglāk izmantojamu, Komisijai būtu jāizveido un jāekspluatē centralizēta sistēma paziņojumu par atbalstu vākšanai tiešsaistē. Šai sistēmai vajadzētu būt bez maksas pieejamai organizatoru grupām un tajā būtu jāiekļauj nepieciešamie tehniskie elementi, kas dod iespēju veikt vākšanu tiešsaistē, ieskaitot mitināšanu un programmatūru, kā arī pieejamības elementi, ar kuriem nodrošina, ka iniciatīvas var atbalstīt arī pilsoņi ar invaliditāti. Šī sistēma būtu jāizveido un jāuztur saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2017/4626 .

(18)  Lai Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarītu organizatoriem un pilsoņiem pieejamāku, mazāk apgrūtinošu un vieglāk izmantojamu, Komisijai būtu jāizveido un jāekspluatē centralizēta sistēma paziņojumu par atbalstu vākšanai tiešsaistē, iekļaujot tajā attiecīgas tehniskās un drošības funkcijas, kas ir nepieciešamas atbilstības nodrošināšanai ar šīs regulas noteikumiem. Šai sistēmai vajadzētu būt brīvprātīgai un organizatoru grupām pieejamai bez maksas, un tajā būtu jāiekļauj nepieciešamie tehniskie elementi, kas dod iespēju veikt vākšanu tiešsaistē, ieskaitot mitināšanu un programmatūru, kā arī pieejamības elementi. Ar šādu sistēmu būtu jānodrošina, ka iniciatīvas var viegli ierosināt, piedāvāt vai atbalstīt arī pilsoņi ar invaliditāti — tieši tāpat kā pārējie sabiedrības locekļi. Šī sistēma būtu jāizveido un jāuztur saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2017/4626.

_________________

_________________

26 Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2017/46 (2017. gada 10. janvāris) par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā (OV L 6, 11.1.2017., 40.–51. lpp.).

26 Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmums (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā (OV L 6, 11.1.2017., 40.–51. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Organizatoru grupai vajadzētu būt iespējai izveidot savu vākšanas tiešsaistes sistēmu paziņojumu par atbalstu vākšanai visā Savienībā un lemt par to, kurā dalībvalstī tiks glabāti dati, kas savākti saistībā ar kādu iniciatīvu. Organizatoru grupai attiecībā uz ikvienu iniciatīvu būtu jāizmanto vienota individuāla vākšanas tiešsaistes sistēma. Organizatoru grupas izveidotām un ekspluatētām individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām vajadzētu būt atbilstošiem tehniskiem un drošības elementiem, lai varētu nodrošināt, ka visā procedūras gaitā dati tiek droši savākti, uzglabāti un nosūtīti. Minētajā nolūkā Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāizstrādā detalizētas tehniskās specifikācijas par individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām. Komisija var lūgt ieteikumus no Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA), kura Savienības iestādēm palīdz izstrādāt un īstenot politikas, kas saistītas ar tīklu un informāciju sistēmu drošību.

(20)  Organizatoru grupai vajadzētu būt iespējai izveidot savas vākšanas tiešsaistes sistēmas paziņojumu par atbalstu vākšanai visā Savienībā un lemt par to, kurā dalībvalstī tiks glabāti dati, kas savākti saistībā ar kādu iniciatīvu. Organizatoru grupai attiecībā uz ikvienu iniciatīvu būtu jāizmanto vienota individuāla vākšanas tiešsaistes sistēma. Organizatoru grupas izveidotām un ekspluatētām individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām vajadzētu būt atbilstošiem tehniskiem un drošības elementiem, lai varētu nodrošināt, ka visā procedūras gaitā dati tiek droši savākti, uzglabāti un nosūtīti. Minētajā nolūkā Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāizstrādā detalizētas tehniskās specifikācijas par individuālajām vākšanas tiešsaistes sistēmām. Komisija var lūgt ieteikumus Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūrai (ENISA), kura Savienības iestādēm palīdz izstrādāt un īstenot politikas, kas ir saistītas ar tīklu un informāciju sistēmu drošību, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU), kurš konsultē Savienības iestādes un struktūras visos jautājumos, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi. Organizatoru grupa var apspriesties ar ENISA un EDAU arī tad, ja viņi izvēlas izveidot savas vākšanas tiešsaistes sistēmas.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Ir lietderīgi, ka dalībvalstis, pirms tiek vākti paziņojumi par atbalstu, pārbauda organizatoru grupas izveidoto individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu atbilstību šīs regulas prasībām un izsniedz dokumentu, kas apliecina šādu atbilstību. Individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu sertificēšana būt jāveic tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tiek glabāti dati, kas vākti, izmantojot individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu. Neskarot valstu uzraudzības iestāžu pilnvaras saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, dalībvalstīm būtu jāizraugās valsts kompetentā iestāde, kas atbildīga par sistēmu sertificēšanu. Dalībvalstīm būtu savstarpēji jāatzīst sertifikāti, kurus izsniegušas to kompetentās iestādes.

(21)  Ir lietderīgi, ka dalībvalstis, pirms organizatori uzsāk 12 mēnešu posmu paziņojumu par atbalstu vākšanai, pārbauda organizatoru grupas izveidoto individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu atbilstību šīs regulas prasībām un izsniedz dokumentu, kas apliecina šādu atbilstību. Individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu sertificēšana būtu jāveic tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tiek glabāti dati, kas ir vākti, izmantojot individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu. Minētās darbības būtu jāveic bez maksas. Neskarot valstu uzraudzības iestāžu pilnvaras saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, dalībvalstīm būtu nekavējoties jāizraugās valsts kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par sistēmu sertificēšanu. Dalībvalstīm būtu savstarpēji jāatzīst sertifikāti, kurus ir izsniegušas to kompetentās iestādes, nenosakot papildu pārbaudes.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Lai veicinātu līdzdalību un publiskas debates par iniciatīvās risinātajiem jautājumiem pēc tam, kad ir pagājuši vākšanas posma pirmie seši mēneši, organizatora grupai vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar savu iniciatīvu un šim nolūkam pieprasīt, lai tiktu organizēta pirmā atklātā Savienības līmeņa uzklausīšana. Šāda uzklausīšana trīs mēnešu laikā pēc organizatoru grupas pieprasījuma iesniegšanas būtu jāorganizē Eiropas Parlamentam.

Pamatojums

Ar šo pirmo atklāto uzklausīšanu ir paredzēts piedāvāt stingru atbalstu organizatoru grupai, lai vairotu ES pilsoņu izpratni par viņu iniciatīvas esamību un konkrētajiem mērķiem, kurus ar to ir gribēts sasniegt.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Lai veicinātu līdzdalību un publiskas debates par iniciatīvā aplūkotajiem jautājumiem, ja iniciatīva, ko atbalsta nepieciešamais parakstītāju skaits un ja ir izpildītas pārējās šīs regulas prasības, tiek iesniegta Komisijai, organizatoru grupa vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar šo iniciatīvu Savienības mēroga atklātā uzklausīšanā. Atklātajai uzklausīšanai, ko trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisija organizētu kopā ar Eiropas Parlamentu, būtu jānodrošina visu ieinteresēto personu, uz kuriem attiecas iniciatīva, līdzsvarota pārstāvība, kā arī pārstāvība atbilstošā Komisijas līmenī. Citām Savienības iestādēm un padomdevējām struktūrām, kā arī ieinteresētajām personām vajadzētu būt iespējai piedalīties uzklausīšanā.

(23)  Lai veicinātu līdzdalību un publiskas debates par iniciatīvās risinātajiem jautājumiem, ja iniciatīva, ko atbalsta nepieciešamais parakstītāju skaits un ja ir izpildītas pārējās šīs regulas prasības, tiek iesniegta Komisijai, organizatoru grupai vajadzētu būt tiesīgai iepazīstināt ar šo iniciatīvu Savienības mēroga atklātā uzklausīšanā. Eiropas Parlamentam būtu jāorganizē atklātā uzklausīšana trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai. Eiropas Parlamentam būtu jānodrošina attiecīgo ieinteresēto personu interešu līdzsvarota pārstāvība, tostarp pilsoniskās sabiedrības, sociālo partneru un ekspertu pārstāvība, kā arī pārstāvība atbilstošā Komisijas un Padomes līmenī. Citām Savienības iestādēm un padomdevējām struktūrām, jo īpaši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai un ieinteresētajām personām, vajadzētu būt iespējai piedalīties uzklausīšanā. Eiropas Parlamentam tādēļ būtu jācenšas veicināt debašu pienācīgu līmeni par sekmīgajām iniciatīvām, pēc atklātās uzklausīšanas plenārsēdē rīkojot debates un pieņemot lēmumu attiecībā uz iespēju balsot par rezolūcijas priekšlikumu.

Pamatojums

Sk. Lūgumrakstu komitejas atzinumu par Regulas (ES) 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšanu (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Kaut arī Parlamentam būtu jācenšas sekmēt publiskās debates par iniciatīvām, kuras atbilst Regulā paredzētajiem nosacījumiem, tomēr atsevišķos gadījumos nebūtu pareizi Parlamentam noteikt juridisku pienākumu rīkoties konkrētā veidā attiecībā uz visām EPI. Grozījumā tādēļ ir ņemts vērā iespējas pēc sekmīgajām EPI plenārsēdē rīkot debates un pieņemt rezolūcijas priekšlikumu neobligātais raksturs, taču tajā Parlamentam netiek noteikts juridiski saistošs pienākums šādu konkrētu rīcību īstenot attiecībā uz katru EPI.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai nodrošinātu pilsoņu iedarbīgu līdzdalību Savienības demokrātijas norisēs, ir nepieciešams, lai Komisija derīgu iniciatīvu pārbaudītu un reaģētu uz to. Tādēļ Komisijai piecu mēnešu laikā no iniciatīvas saņemšanas dienas būtu jāizklāsta savi juridiskie un politiskie secinājumi, kā arī pasākumi, kurus tā plāno veikt. Komisijai skaidrā, saprotamā un detalizētā veidā būtu jāizskaidro savu plānoto pasākumu iemesli, un līdzīgā veidā jādara zināmi iemesli, ja tā neplāno veikt nekādus pasākumus.

(24)  Lai nodrošinātu pilsoņu iedarbīgu līdzdalību Savienības demokrātijas norisēs, ir nepieciešams, lai Komisija pēc atklātās uzklausīšanas un Eiropas Parlamentā rīkotām plenārsēdes debatēm un pēc pienācīga dialoga ar EPI organizatoriem īstenošanas savlaicīgi pārbaudītu derīgu iniciatīvu un reaģētu uz to savlaicīgi, ņemot vērā, ka sekmīgu iniciatīvu gadījumā būtu jāveic atbilstoši turpmākie pasākumi. Tādēļ Komisijai piecu mēnešu laikā no iniciatīvas saņemšanas dienas būtu jāizklāsta savi juridiskie un politiskie secinājumi, kā arī normatīvie vai nenormatīvie pasākumi, kurus tā plāno veikt. Komisijai skaidrā, saprotamā un detalizētā veidā būtu pienācīgi jāpamato savu plānoto pasākumu iemesli, un līdzīgā veidā būtu vēl izstrādātākā veidā jādara zināmi detalizēti un skaidri iemesli, ja tā neplāno veikt nekādus pasākumus, neatkarīgi no tā, vai šis atteikums ir daļējs vai pilnīgs. Abos gadījumos būtu jārīko otra atklātā uzklausīšana, lai saskaņā ar to pašu kārtību, kādu īstenoja pirmajā uzklausīšanas reizē, apspriestu Komisijas paziņotos secinājumus.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Iniciatīvu atbalstīšanai un finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai. Tādēļ organizatoru grupām laikā no reģistrācijas dienas līdz dienai, kurā iniciatīva iesniegta Komisijai, būtu jāsniedz atjaunināta informācija par atbalsta un finansējuma avotiem saistībā ar savām iniciatīvām. Vienībām (juridiskām personām), it īpaši organizācijām, kas saskaņā ar Līgumiem veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas paušanu, vajadzētu būt iespējai sekmēt, atbalstīt un finansēt iniciatīvas, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību un nosacījumiem un pilnīgi pārredzami.

(25)  Iniciatīvu atbalstīšanai un finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai un pārskatatbildīgai. Tādēļ organizatoru grupām laikā no reģistrācijas dienas līdz dienai, kurā iniciatīva ir iesniegta Komisijai, būtu jāsniedz atjaunināta informācija par atbalsta un finansējuma avotiem saistībā ar savām iniciatīvām. Vienībām (juridiskām personām), it īpaši organizācijām, kas saskaņā ar Līgumiem veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas paušanu, vajadzētu būt iespējai sekmēt, atbalstīt un finansēt iniciatīvas, ja vien tas tiek darīts saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību un nosacījumiem un pilnīgi pārredzami. Komisijai būtu jāveic kvalitātes un atlases veida pārbaudes par EPI organizatoru nodrošināto naudas līdzekļu un finansējuma avotiem. Pilsoņiem arī vajadzētu būt iespējai celt trauksmi, ja viņiem rodas aizdomas par nelikumīgām darbībām. Atbalsta un finansējuma avoti arī būtu jādara publiski pieejami un šī informācija būtu regulāri jāatjaunina kopā ar pārējo tiešsaistē publicēto informāciju par EPI iniciatīvu.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  [Uz personas datu apstrādi, ko Komisija veic šīs regulas piemērošanas ietvaros, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/200129 .]

svītrots

_________________

 

29 [Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1.–22. lpp.).]

 

Pamatojums

Teksts pārcelts uz jaunu 28.a apsvērumu (jauns).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Ja šajā regulā paredzētie pasākumi ir saistīti ar personas datu apstrādi, ko veic Komisija vai organizatori, šāda apstrāde būtu jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/200111a, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/67921b un Direktīvu (ES) 2016/6801c.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Lai veicinātu pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs, Komisijai un organizatoriem vajadzētu būt spējīgiem saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem iegūt parakstītāju e-pasta adreses informēšanas vajadzībām saistībā ar iniciatīvu, it īpaši tam, lai sniegtu informāciju par turpmākām darbībām, kas tiek veiktas, reaģējot uz iniciatīvu. E-pasta adrešu iegūšanai vajadzētu būt brīvprātīgai izvēlei un atkarīgai no parakstītāju piekrišanas. E-pasta adreses nevajadzētu iegūt paziņojuma par atbalstu veidlapas ietvaros, un potenciāliem parakstītājiem vajadzētu būt informētiem par to, ka viņu tiesības atbalstīt iniciatīvu nav atkarīgas no viņu piekrišanas savas e-pasta adreses iegūšanai.

(29)  Lai veicinātu pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs, Komisijai un organizatoriem vajadzētu būt spējīgiem saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem vākt parakstītāju e-pasta adreses informēšanas vajadzībām saistībā ar iniciatīvu, it īpaši tam, lai sniegtu informāciju par turpmākām darbībām, kas tiek veiktas, reaģējot uz iniciatīvu. E-pasta adrešu vākšanai vajadzētu būt brīvprātīgai un atkarīgai no parakstītāju nepārprotamas piekrišanas, kurai vajadzētu būt brīvi sniegtai, konkrētai, apzinātai un viennozīmīgai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 7. pantu. E-pasta adreses nevajadzētu vākt paziņojuma par atbalstu veidlapas ietvaros, un potenciāliem parakstītājiem vajadzētu būt informētiem par to, ka viņu tiesības atbalstīt iniciatīvu nav atkarīgas no viņu piekrišanas savas e-pasta adreses vākšanai. Parakstītājiem vajadzētu būt iespējai atsaukt savu nepārprotamo piekrišanu viņu e-pasta adrešu vākšanai jebkurā laikā pirms un pēc Eiropas pilsoņu iniciatīvas slēgšanas, un šādā gadījumā Komisija un EPI organizatoriem šīs e-pasta adreses no savas datubāzes būtu nekavējoties jāizdzēš un saziņa ar attiecīgajiem parakstītājiem jāpārtrauc.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  Lai veicinātu visu pilsoņu aktīvu un vienlīdzīgu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs, Komisijai un organizatoriem būtu jānodrošina, ka to tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Lai gan Direktīvu (ES) 2016/2102 nepiemēro Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm, centralizētās vākšanas tiešsaistes sistēmai, tiešsaistes reģistram vai tiešsaistes sadarbības platformai un jebkurai tādai ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu saistītai tīmekļa vietnei, par kuru atbildīga ir Komisija un organizatori, vajadzētu būt pieejamai tādā pat mērā, kā tas ir paredzēts Direktīvas (ES) 2016/2102 prasībās. Komisija tiek īpaši aicināta ievērot attiecīgos Eiropas saskaņotos standartus, nodrošinot atbilstību uztveramības, saprotamības, ekspluatējamības un noturības prasībām. Komisijai būtu jānodrošina atbilstība Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), jo īpaši tās 9. un 21. pantam, un, lai veicinātu piekļuvi informācijai personām, kam ir garīgās attīstības traucējumi, pēc iespējas lielākā apjomā un samērīgi būtu jānodrošina alternatīvi informācijas avoti, kas būtu sagatavoti iespējas viegli lasāmā valodā.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai labāk ņemtu vērā pārējo tekstu un pantos veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, it īpaši tās 8. pantā.

(32)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ir nostiprināti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Piemērošanas joma

 

Pilsoņu iniciatīva var attiekties uz priekšlikumu par jauna Komisijas tiesību akta pieņemšanu vai spēkā esoša vai plānota Savienības tiesību akta atcelšanu vai pārskatīšanu Līgumu īstenošanas nolūkā.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ikvienam Savienības pilsonim, kas ir vismaz 16 gadus vecs, ir tiesības atbalstīt iniciatīvu, parakstot paziņojumu par atbalstu (turpmāk “parakstītājs”), kā paredzēts šajā regulā.

Ikvienam Savienības pilsonim, kas atbalsta paušanas brīdī ir vismaz 16 gadus vecs, ir tiesības atbalstīt iniciatīvu, parakstot paziņojumu par atbalstu (turpmāk “parakstītājs”), kā ir paredzēts šajā regulā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pilsoņiem, kuri uzturas dalībvalstī, kas nav to valstspiederības dalībvalsts, ir tiesības atbalstīt iniciatīvu viņu uzturēšanās vai izcelsmes valstī.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis un Komisija pieņem visus nepieciešamos noteikumus, kuri atvieglo personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu, viņām atbalstot attiecīgo pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, kas norādīts I pielikumā, kas atbilst katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar 750.

b)  vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu parakstītāju skaits (iniciatīvas reģistrācijas brīdī) ir vismaz vienāds ar minimālo skaitu, kas ir norādīts I pielikumā un kas atbilst katrā attiecīgajā dalībvalstī ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitam, reizinātam ar Eiropas Parlamenta deputātu kopējo skaitu.

 

(Attiecīgi atjaunināt I pielikumu)

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta vajadzībām ikvienu parakstītāju pieskaita dalībvalstī, kuras valstspiederīgais viņš ir.

2.  Šā panta 1. punkta vajadzībām ikvienu parakstītāju pieskaita dalībvalstī, kuras valstspiederīgais viņš ir, neatkarīgi no vietas, kurā parakstītājs ir parakstījis paziņojumu par atbalstu.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai precizētu, ka ES pilsoņiem ir jāvar parakstīties par Eiropas pilsoņu iniciatīvu neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija un Komisijas un dalībvalstu sniegtais atbalsts

Informācija un Komisijas, citu Savienības iestāžu un dalībvalstu sniegtais atbalsts

Pamatojums

Iekļaujot pantā atsauci uz Eiropas Parlamentu un EESK, attiecīgi jāatjauno ir arī virsraksts.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija pēc pilsoņu un organizatoru grupu pieprasījuma sniedz informāciju un palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

1.  Komisija pēc pilsoņu un organizatoru grupu pieprasījuma viņiem sniedz viegli pieejamu un uz lietotāju orientētu informāciju un palīdzību attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tostarp palīdzību noskaidrot atbilstošo juridisko pamatu, kas attiecīgajai iniciatīvai ir paredzēts Savienības tiesību aktos, un cita veida juridisku, materiālu un tehnisku ietiekumu, kā veicināt attiecīgās iniciatīvas sekmīgu reģistrāciju. Šādu palīdzību sniedz bez maksas un sadarbībā ar — atkarībā no nepieciešamības — vai nu “Europe Direct” kontaktcentru, vai nu “Europe Direct” informācijas centriem.

Pamatojums

Sk. Lūgumrakstu komitejas atzinumu par Regulas (ES) 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšanu (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00) 17. punkts. Sk. Eiropas ombudes lēmumu par tās viņas pašierosinātās izmeklēšanas izbeigšanu OI/9/2013/TN, kas tika veikta attiecībā uz Eiropas Komisiju, jo īpaši tā 10. un 11. punktu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija dara pieejamu tiešsaistes sadarbības platformu, kuru pilsoņi un organizatoru grupas var izmantot kā diskusiju forumu un kurā pieejama informācija un ieteikumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Komisija dara pieejamu tiešsaistes sadarbības platformu, kuru pilsoņi un organizatoru grupas var izmantot kā diskusiju forumu un kurā ir pieejama informācija un konsultāciju pakalpojumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Komisija regulāri sadarbojas ar EPI organizatoriem, izmantojot sadarbības platformu. Visi konsultāciju pakalpojumi tiek sniegti formātos, kas ir pieejami personām ar invaliditāti, un tiek tiek nodrošināti savlaicīgi un bez maksas.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas publicēšanas Komisija pieņem lietotāja rokasgrāmatu, lai veicinātu izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Pamatojums

Šāda lietotāja rokasgrāmata ir nepieciešama, lai informētu EPI veicinātājus un sniegtu atbildes uz viņus visvairāk interesējošiem jautājumiem. To pieņem nekavējoties, lai veicinātu tūlītēju informētību par jauno EPI regulu un radītu iespēju veikt izsvērtu novērtēšanu atbilstīgi 24. pantam.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija nodrošina piekļuvi tiešsaistes reģistram (turpmāk “reģistrs”), kas dod organizatoru grupām iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski pieejamu tīmekļvietni, kurā sniegta vispārīga informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī informācija par konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo statusu.

3.  Komisija nodrošina piekļuvi tiešsaistes reģistram (turpmāk “reģistrs”), kas dod organizatoru grupām iespēju visā procedūras gaitā pārvaldīt savu iniciatīvu. Reģistrs ietver publiski pieejamu tīmekļvietni, kurā tiek sniegta vispārīga informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tostarp par EPI finanšu līdzekļu un finansējuma avotiem, kā arī informācija par konkrētām iniciatīvām un to attiecīgo statusu.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā nodrošina minētās iniciatīvas satura tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa var papildus nodrošināt pielikumu (un attiecīgā gadījumā arī II pielikumā minētā un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā tiesību akta projekta) tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai tos varētu publicēt reģistrā.

4.  Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 6. pantu ir reģistrējusi iniciatīvu, tā nodrošina minētās iniciatīvas satura tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai to varētu publicēt reģistrā un izmantot paziņojumu par atbalstu vākšanai saskaņā ar šo regulu. Organizatoru grupa var papildus tam prasīt Komisijai nodrošināt pielikuma (un attiecīgā gadījumā arī II pielikumā minētā un saskaņā ar 6. panta 2. punktu iesniegtā tiesību akta projekta) tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās, lai tos varētu publicēt reģistrā. Ja pielikumā vai paskaidrojumā izmantoto rakstzīmju skaits ir mazāks nekā 5000 (koriģētais vidējais lielums katrai valodai), organizatoru grupa var papildus tam prasīt, lai Komisija bez maksas nodrošina pielikuma tulkojumu visās Savienības oficiālajās valodās.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir tiesīga organizatoru grupai piedāvāt institucionālas konsultācijas un veicināšanas pasākumus — kas nu kuro reizi tās skatījumā ir nepieciešamāks, lai vairotu izpratni par iniciatīvām, vienlaikus nepārkāpjot savas pilnvaras un saglabājot neitrālu nostāju.

 

Tā no iniciatīvas reģistrācijas brīža un visā parakstu vākšanas posmā ir tiesīga savās telpās organizēt vienu vai vairākas uzklausīšanas, uzaicinot organizatoru grupu iepazīstināt ar savām iniciatīvām. Var uzaicināt arī attiecīgos neatkarīgos ekspertus.

 

Turklāt tā papildus tam ir tiesīga vispārīgi veicināt pilsoņu iniciatīvu kā demokrātiskās līdzdalības veicināšanas Savienībā rīku.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus kontaktpunktus, kas ar informācijas sniegšanu un citādi palīdz organizatoru grupām organizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

6.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus digitālus un fiziskus kontaktpunktus, kas ar informācijas sniegšanu un citādi palīdz organizatoru grupām organizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šādu palīdzību pilsoņiem sniedz bez maksas sadarbībā ar “Europe Direct” kontaktcentru, “Europe Direct” informācijas centriem, Eiropas Parlamenta informācijas birojiem un visiem Eiropas Komisijas pārstāvības birojiem — kurš nu kuro reizi ir atbilstošāks. Palīdzība sevī ietver juridiskos, tehniskos un organizatoriskos ieteikumus par to, kā iniciatīvu sagatavot reģistrācijai, un saziņas ar Komisiju veicināšanu. Palīdzība ir pieejama formātos, kas ir pieejami personām ar invaliditāti, un to sniedz bez maksas.

Pamatojums

Lūgumrakstu komitejas referents uzskata, ka šajā regulā būtu jāprecizē dalībvalstu pienākums nodrošināt EPI atbalstītājiem un kampaņu dalībniekiem paredzētus bezsaistes fiziskus kontaktpunktus.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Organizatoru grupu var kādā no dalībvalstīm saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem reģistrēt kā juridisku personu, proti, kā organizāciju ar juridiskas personas statusu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizatoru grupa izraugās divas personas no savu dalībnieku vidus, kuras darbojas attiecīgi kā pārstāvis un viņa vietnieks (turpmāk “kontaktpersonas”), kuras visas procedūras gaitā koordinē sadarbību starp viņiem un ar Savienības iestādēm un kuras ir pilnvarotas rīkoties organizatoru grupas uzdevumā.

Organizatoru grupa izraugās vai ievēlē divas personas no savu dalībnieku vidus, kuras darbojas attiecīgi kā pārstāvis un viņa vietnieks (turpmāk “kontaktpersonas”), kuras visas procedūras gaitā koordinē sadarbību starp sevi un Savienības iestādēm un kuras ir pilnvarotas rīkoties organizatoru grupas uzdevumā.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizatoru grupa var arī designate ne vairāk kā divas citas fiziskas personas, kas izraudzītas no savu dalībnieku vidus vai ārpus tā, kuras tiek pilnvarotas rīkoties kontaktpersonu uzdevumā, lai visā procedūras gaitā koordinētu sadarbību ar Savienības iestādēm.

Organizatoru grupa var arī izraudzīties ne vairāk kā trīs citas fiziskās personas, kuras ir atlasītas no savu dalībnieku vidus vai ārpus tā un kuras ir pilnvarotas rīkoties kontaktpersonu uzdevumā, lai visas procedūras gaitā koordinētu sadarbību ar Savienības iestādēm.

Pamatojums

Lai atvieglotu EPI procesu, ir ērtāk pilnvarot līdz 3 vietniekiem. Ar lielāku skaitu Komisijai būtu grūti sazināties, un tas varētu izraisīt attiecīgās EPI nekonsekvenci un izmaiņas nepieciešamajā saziņā starp organizatoriem un Komisiju.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Neskarot organizatoru grupas pārstāvja kā datu pārziņa atbildību saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 82. panta 2. punktu, organizatoru grupas dalībnieki ir solidāri atbildīgi, kā noteikts piemērojamajos attiecīgās valsts tiesību aktos, par kaitējumu, kas iniciatīvas organizēšanas gaitā radīts ar nelikumīgām darbībām, kuras veiktas ar nodomu vai notikušas rupjas neuzmanības dēļ.

5.  Neskarot organizatoru grupas pārstāvja kā datu pārziņa atbildību saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 82. panta 2. punktu, organizatoru grupas dalībnieki vai attiecīgā gadījumā viņu izveidotā juridiskā persona ir solidāri atbildīgi, kā ir noteikts piemērojamajos attiecīgās valsts tiesību aktos, par kaitējumu, kas iniciatīvas organizēšanas gaitā ir radīts ar nelikumīgām darbībām, kuras ir veiktas ar nodomu vai notikušas rupjas neuzmanības dēļ.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Paziņojumus par atbalstu kādai iniciatīvai var vākt vienīgi pēc tam, kad Komisija šo iniciatīvu ir reģistrējusi.

1.  Paziņojumus par atbalstu kādai iniciatīvai var vākt vienīgi pēc tam, kad Komisija šo iniciatīvu ir reģistrējusi, un attiecīgā gadījumā pēc tam, kad dalībvalstis ir pārliecinājušās par organizatoru grupas izveidoto individuālo vākšanas tiešsaistes sistēmu atbilstību šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Viena no Komisijas īpašajām struktūrvienībām novērtē pilsoņu iesniegto iniciatīvu juridisko pieņemamību, pamatojoties tikai uz 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.

 

Šī īpašā struktūrvienība veic juridiskās atbilstības pārbaudi, ignorējot politiskos apsvērumus, un sabiedrībai dara zināmus visus argumentus, uz kuru pamata tika pieņemti tās lēmumi.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā Savienības vērtībām, kas minētas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā.

e)  iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā nedz Savienības vērtībām, kas ir minētas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, nedz Eiropas Pamattiesību hartā paredzētajām tiesībām.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā organizatoru grupa var iniciatīvu grozīt, lai ņemtu vērā Komisijas novērtējumu, tā lai nodrošinātu, ka iniciatīva atbilst 3. punkta c) apakšpunktā 3. punkta c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, vai arī sākotnējo iniciatīvu atstāt nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa viena mēneša laikā pēc Komisijas novērtējuma saņemšanas informē Komisiju par savu izvēli un tās iemesliem un attiecīgā gadījumā nosūta grozījumus informācijā, kas minēta II pielikumā, ar kuru tiks aizstāta sākotnējā iniciatīva.

Šādā gadījumā organizatoru grupa var iniciatīvu grozīt nolūkā ņemt vērā Komisijas novērtējumu, tā, lai nodrošinātu, ka iniciatīva atbilst 3. punkta c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, vai arī sākotnējo iniciatīvu atstāt nemainīgu vai atsaukt. Organizatoru grupa divu mēnešu laikā pēc Komisijas novērtējuma saņemšanas informē Komisiju par savu izvēli un tās iemesliem un attiecīgā gadījumā nosūta grozījumus informācijā, kas ir minēta II pielikumā, lai aizstātu sākotnējo iniciatīvu.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  daļēji reģistrē iniciatīvu, ja būtiska iniciatīvas daļa, tai skaitā tās mērķi, nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu;

b)  daļēji reģistrē iniciatīvu, ja kāda iniciatīvas daļa, tai skaitā tās galvenie mērķi, nav acīmredzami neatbilstīgi Komisijas pilnvarām Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iniciatīvu, kas reģistrēta, padara publiski pieejamu reģistrā.

Ikvienu iniciatīvu, kas ir iesniegta reģistrācijai Komisijā, tostarp katru iniciatīvu, kas ir reģistrēta, dara publiski pieejamu reģistrā un Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija reģistrē iniciatīvu, piešķirot tai vienotu reģistrācijas numuru, un par to informē organizatoru grupu.

6.  Komisija reģistrē iniciatīvu, pieņemot vienu reģistrācijas lēmumu un piešķirot tai vienotu reģistrācijas numuru, un par to informē organizatoru grupu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu vai to reģistrē tikai daļēji saskaņā ar 4. punktu, tā informē organizatoru grupu par sava lēmuma iemesliem un visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami.

7.  Ja Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu vai to reģistrē tikai daļēji saskaņā ar 4. punktu, tā pienācīgi informē organizatoru grupu par sava lēmuma iemesliem un visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem ir pieejami. Lēmumus par atteikšanos reģistrēt vai reģistrēt daļēji iniciatīvu publicē Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē un tajos izsmeļoši izklāsta un pamato minētā Komisijas atteikuma iemeslus, norādot juridiskos pamatus, kas ir izmantoti un, balstoties uz kuriem, Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatori drīkst minētos lēmumus apstrīdēt.

Pamatojums

Sk. Lūgumrakstu komitejas atzinumu par Regulas (ES) 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšanu (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 10. punkts. Sk. Eiropas ombudes lēmumu par tās viņas pašierosinātās izmeklēšanas izbeigšanu OI/9/2013/TN, kas tika veikta attiecībā uz Eiropas Komisiju, jo īpaši tā 14.–16. punktu par Komisijas lēmumu publisko kontroli.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Ja organizatorus informē par atteikumu pilnībā vai daļēji reģistrēt iniciatīvu, viņi ierosināto iniciatīvu var grozīt un viena mēneša laikā to iesniegt Komisijai atkārtoti. Reģistrā un Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē dara pieejamus arī organizatoru pieņemtos lēmumus par viņu ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas reģistrāciju.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Komisija informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju par iniciatīvas reģistrāciju.

8.  Komisija skaidri, izsmeļoši un sīki informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju un valstu parlamentus par iniciatīvas reģistrāciju.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neierobežojot 11. panta 6. punkta noteikumus, visus paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas izvēlēta datuma (turpmāk “vākšanas laikposms”). Šim datumam jābūt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu.

Neierobežojot 11. panta 6. punkta noteikumus, visus paziņojumus par atbalstu vāc laikposmā, kas nepārsniedz 18 mēnešus, skaitot no organizatoru grupas izvēlētā datuma (turpmāk “vākšanas posms”). Šim datumam ir jābūt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc iniciatīvas reģistrācijas saskaņā ar 6. pantu.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja organizatoru grupa vēlas izbeigt paziņojumu par atbalstu vākšanu, pirms pagājuši 12 mēneši kopš vākšanas posma sākuma, tā Komisiju informē par datumu, kurā paredzēts beigt vākšanas posmu.

Ja organizatoru grupa vēlas izbeigt paziņojumu par atbalstu vākšanu, pirms ir pagājuši 18 mēneši kopš vākšanas posma sākuma, tā Komisiju informē par datumu, kurā vākšanas posmu ir paredzēts beigt.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Organizatoru grupa vai attiecīgā gadījumā juridiskā persona, ko viņi izveido saskaņā ar šīs regulas 5. panta 2.a un 7. punktu, ir atbildīga par parakstītāju paziņojumu par atbalstu vākšanu attiecībā uz ierosināto pilsoņu iniciatīvu, kas ir reģistrēta saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – 2.a daļa(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem visus nepieciešamos noteikumus, lai Savienības pilsoņiem, kuri uzturas dalībvalstī, kas nav viņu valstspiederības dalībvalsts, būtu iespēja izvēlēties, vai viņu atbalsts iniciatīvai tiek pieskaitīts viņu uzturēšanās vai izcelsmes valstī. Dažādu dalībvalstu kompetentās iestādes koordinē savu rīcību, lai nodrošinātu paziņojumu par atbalstu pareizu sadalījumu to attiecīgajā uzskaitē.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

9. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizatoru grupa vākšanas posmā vismaz vienreiz divos mēnešos informē Komisiju par katrā dalībvalstī savākto paziņojumu par atbalstu skaitu, bet trīs mēnešu laikā pēc vākšanas posma beigām par to galīgo skaitu; šie dati ir izmantojami publicēšanai reģistrā.

Organizatoru grupa vākšanas posmā vismaz vienreiz trijos mēnešos informē Komisiju par katrā dalībvalstī savākto paziņojumu par atbalstu skaitu, bet trīs mēnešu laikā pēc vākšanas posma beigām — par to galīgo skaitu; šie dati ir izmantojami publicēšanai reģistrā. Komisija regulāri sazinās ar EPI organizatoriem pirms un pēc kampaņas.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 izveido un ekspluatē centralizētu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par atbalstu.

Komisija līdz 2020. gada 1. janvārim saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 izveido un ekspluatē centralizētu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas ir paredzēta tam, lai tiešsaistē vāktu paziņojumus par atbalstu. Šīs sistēmas izmantošana ir brīvprātīga un bez maksas ir pieejama visiem organizatoriem.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Centralizētajai vākšanas tiešsaistes sistēmai nodrošina piekļuvi arī personām ar invaliditāti.

Centralizētā vākšanas tiešsaistes sistēma ir atvērtā pirmkoda sistēma, un tai nodrošina piekļuvi arī personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Organizatoru grupai, kura izmanto citas sertificētas vākšanas tiešsaistes sistēmas, joprojām ir iespēja bez maksas izmantot Komisiju apkalpojošos serverus.

 

Ja paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, datus, kas ir iegūti, izmantojot vākšanas tiešsaistes sistēmu, glabā Eiropas Savienības teritorijā.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja vien iniciatīvas vajadzībām ir sasniegts 3. pantā noteiktais minimālais parakstītāju skaits, organizatoru grupa paziņojumus par atbalstu iesniedz kompetentajām iestādēm.

svītrots

Pamatojums

Šī norma pārsniedz priekšlikuma galveno mērķi — vienkāršot spēkā esošos noteikumus, un tie radītu nepamatotus šķēršļus EPI organizatoriem.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Publikācija un atklāta uzklausīšana

Publikācija un atklātās uzklausīšanas

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kad Komisija saņem derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–12. pantu savākti un sertificēti paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

1.  Kad Komisija saņem derīgu iniciatīvu, attiecībā uz kuru saskaņā ar 8.–12. pantu ir savākti un sertificēti paziņojumi par atbalstu, tā reģistrā nekavējoties publicē attiecīgu informāciju un iniciatīvu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un valstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas organizatoru grupai tiek nodrošināta iespēja iepazīstināt ar iniciatīvu atklātā uzklausīšanā.

Lai sāktu Savienības mēroga debates par ierosināto iniciatīvu, trīs mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas organizatoru grupai tiek nodrošināta iespēja iepazīstināt ar iniciatīvu atklātā uzklausīšanā, ko rīko Eiropas Parlamentā un kurās piedalās dažādas ieinteresētās personas.

Pamatojums

Sk. Lūgumrakstu komitejas atzinumu par Regulas (ES) 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšanu (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 19. punkts. Sk. Eiropas ombudes lēmumu par tās viņas pašierosinātās izmeklēšanas izbeigšanu OI/9/2013/TN, kas tika veikta attiecībā uz Eiropas Komisiju, jo īpaši tā 17.–22. punktu.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un Eiropas Parlaments kopīgi organizē atklāto uzklausīšanu Eiropas Parlamentā. Pārējo Savienības iestāžu un padomdevēju struktūru pārstāvjiem, kā arī ieinteresētajām personām tiek nodrošināta iespēja piedalīties uzklausīšanā.

Eiropas Parlaments savās telpās organizē atklāto uzklausīšanu. Komisijas un Padomes, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas un pārējo Savienības iestāžu un padomdevēju struktūru pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru pārstāvjiem, un citām ieinteresētajām personām, tostarp dalībvalstu parlamentiem, tiek nodrošināta iespēja piedalīties uzklausīšanā. Atklāto uzklausīšanu straumē tīmeklī un pēc tam tās ierakstu dara publiski pieejamu Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē. Pēc uzklausīšanas Eiropas Parlaments plenārsēdē rīko debates par attiecīgo iniciatīvu un pieņem lēmumu, vai pieņemt rezolūcijas priekšlikumu.

 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoriem 12 mēnešus pēc 15. panta 2. punktā reglamentētā Komisijas paziņojuma publiskošanas ir tiesības pieprasīt otras atklātās uzklausīšanas rīkošanu Eiropas Parlamentā. Eiropas Parlaments rīko otro atklāto uzklausīšanu trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

Pamatojums

Sk. Lūgumrakstu komitejas atzinumu par Regulas (ES) 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšanu (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 19. punkts. Sk. Eiropas ombudes lēmumu par tās viņas pašierosinātās izmeklēšanas izbeigšanu OI/9/2013/TN, kas tika veikta attiecībā uz Eiropas Komisiju, jo īpaši tā 17.–22. punktu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Uzklausīšanu rīko visas sabiedrības interesēs. Uzklausīšanas vienīgais mērķis ir nodrošināt izsmeļošu informāciju par iniciatīvas saturu un mērķiem.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Uzklausīšanas galvenais mērķis ir organizētāju grupai nodrošināt forumu, kurā tā var iepazīstināt ar savu iniciatīvu, padziļināti izklāstot tās uzstādījumu, un ieteikt konkrētus likumdošanas mērķus.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un Eiropas Parlaments nodrošina nozīmīgu publisko un privāto interešu līdzsvarotu pārstāvību.

Eiropas Parlaments nodrošina attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp publisko un privāto interešu, līdzsvarotu pārstāvību un Savienības iestāžu un padomdevēju struktūru pārstāvību, lai veicinātu iekļaujošas publiskas debates par ierosināto iniciatīvu.

Pamatojums

Sk. Lūgumrakstu komitejas atzinumu par Regulas (ES) 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu pārskatīšanu (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), 19. punkts. Sk. Eiropas ombudes lēmumu par tās viņas pašierosinātās izmeklēšanas izbeigšanu OI/9/2013/TN, kas tika veikta attiecībā uz Eiropas Komisiju, jo īpaši tā 17.–22. punktu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Uzklausīšanā Komisija ir pārstāvēta atbilstošā līmenī.

3.  Uzklausīšanās Komisija un Padome tiek pārstāvētas atbilstošā līmenī.

Uzklausīšanās nodrošina vismaz viena komisāru kolēģijas locekļa klātbūtni.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Eiropas Parlaments var papildus tam izstrādāt atbilstošas veidlapas atbildes sniegšanai uz pilsoņu iniciatīvām, kuras ir sekmīgi reģistrētas, taču par kurām nav savākts viens miljons parakstu, bet kuras, neskatoties uz to, atbalsta ievērojams skaits pilsoņu.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

14. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Valstu un reģionu parlamenti arī var organizēt uzklausīšanas par pilsoņu iniciatīvām, attiecīgā gadījumā uzaicinot tajās piedalīties organizatorus, jo īpaši dalībvalstīs, kurās sekmīgas iniciatīvas atbalstītāju skaits ir sasniedzis nepieciešamo parakstu minimālo skaitu.

Pamatojums

Iesaistot valstu parlamentus debatēs par pilsoņu iniciatīvu, Savienības politiskās debates tiek reāli pietuvinātas tās pilsoņiem. Valstu un reģionu parlamentos rīkotās debates var būt noderīgas savukārt turpmāko debašu rīkošanai Eiropas Parlamentā vai pašā Komisijā.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Viena mēneša laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisija atbilstošā līmenī uzņem organizatoru grupu, lai dotu tai iespēju detalizēti izskaidrot iniciatīvā aplūkotos jautājumus.

1.  Viena mēneša laikā pēc derīgas iniciatīvas iesniegšanas, attiecībā uz kuru paziņojumi par atbalstu ir savākti un sertificēti saskaņā ar 8.–12. pantu, Komisija atbilstošā līmenī uzņem organizatoru grupu, lai dotu tai iespēju detalizēti izskaidrot iniciatīvā risinātos jautājumus.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecu mēnešu laikā pēc iniciatīvas publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā izklāsta savus juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, pasākumiem, kurus tā plāno veikt (ja tādi ir), un šādu pasākumu veikšanas vai neveikšanas iemesliem.

Piecu mēnešu laikā pēc iniciatīvas publikācijas saskaņā ar 14. panta 1. punktu un pēc 14. panta 2. punktā minētās atklātās uzklausīšanas Komisija paziņojuma formā izklāsta savus juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, pasākumiem, kurus tā plāno veikt (ja tādi ir), un šādu pasākumu veikšanas vai neveikšanas iemesliem. Komisija skaidri uzskaita visus iemeslus un pilnībā pamato savu lēmumu nekādus pasākumus neveikt, izsmeļoši un pārredzami izskaidrojot sabiedrībai tās secinājumus, kā tas ir jādara saskaņā ar labas pārvaldības principu.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja regulas 15. panta 2. punktā minētajā Komisijas paziņojumā izklāstītie secinājumi un Eiropas Parlamenta ieteikums atšķiras, Eiropas Parlaments var izmantot tiesības, kas tam ir piešķirtas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija regulāri informē organizatorus par tās darbībām, kas ir saistītas ar attiecīgo iniciatīvu, un par šīs iniciatīvas turpmāko virzību pēc tam, kad Komisija ir izpildījusi savu lēmumu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā un attiecīgā gadījumā savā kampaņas tīmekļvietnē sniedz informāciju par iniciatīvai sniegtā atbalsta un finansējuma, kas pārsniedz 500 euro par sponsoru, avotiem.

Organizatoru grupa publicēšanai reģistrā un attiecīgā gadījumā savā kampaņas tīmekļvietnē sniedz informāciju par iniciatīvai sniegtā tāda atbalsta un finansējuma avotiem, kas pārsniedz 100 euro par sponsoru.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Pilsoņu iniciatīvu organizēšanas atbalstam no Savienības budžeta līdzekļiem piešķir ikgadēju apropriāciju.

 

Iepriekš izveidota organizatoru grupa var iesniegt pieteikumu tādu finanšu izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar juridiskajām konsultācijām un atbalstu pirms iniciatīvas iesniegšanas vai pēc parakstu vākšanas beigām.

 

Reģistrēto iniciatīvu organizatoru grupām ir tiesības saņemt mērķfinansējumu, lai segtu izmaksas, kas ir saistītas ar šo grupu parakstu vākšanas kampaņu informēšanas un loģistikas aspektiem.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

16. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Komisija nodrošina pilnīgu ar finansēšanu un sponsorēšanu saistītās informācijas pārredzamību, izmantojot kvalitātes pārbaudes un brīdināšanas un sūdzību izskatīšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoru iesniegtā ar finansēšanu un sponsorēšanu saistītā informācija ir pareiza.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija palielina sabiedrības informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esību, izmantojot saziņas pasākumus un informēšanas kampaņas, tādējādi veicinot pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs.

1.  Komisija, kurai palīdz Eiropas Parlaments un citas Savienības iestādes, un dalībvalstis veicina sabiedrības izpratni par Eiropas pilsoņu iniciatīvas esību, rīkojot saziņas pasākumus un ad hoc informēšanas kampaņas un izmantojot vietējās iniciatīvas un sociālos un digitālos plašsaziņas līdzekļus, tādējādi sekmējot pilsoņu aktīvu līdzdalību Savienības politiskajās norisēs un vairojot izpratni par to, kā pilsoņi var ietekmēt un veidot Eiropas Savienību, īstenojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Komisija var piešķirt finansiālu atbalstu organizācijām, kuras sniedz ieguldījumu pilsoņu iniciatīvas kā demokrātiskās līdzdalības instrumenta vispārējā veicināšanā un organizatoriem nodrošina bezmaksas tehnisko atbalstu un juridiskās konsultācijas.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saziņas un informācijas pasākumu vajadzībām saistībā ar attiecīgo iniciatīvu, ja saņemta parakstītāja piekrišana, organizatoru grupa vai Komisija var iegūt viņa (viņas) e-pasta adresi.

Saziņas un informācijas pasākumu vajadzībām saistībā ar attiecīgo iniciatīvu, ja ir saņemta parakstītāja nepārprotama piekrišana, organizatoru grupa vai Komisija var paņemt viņa (viņas) e-pasta adresi.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

18. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Veicot personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu, pilsoņu iniciatīvas organizatoru grupa vai attiecīgā gadījumā tās izveidota juridiska persona un dalībvalstu kompetentās iestādes ievēro Regulas (ES) 2016/679 noteikumus.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Organizatori vai attiecīgā gadījumā viņu izveidotā juridiskā persona nodrošina, ka saistībā ar attiecīgo pilsoņu iniciatīvu iegūtos personas datus neizmanto citiem mērķiem, kā šo personu atbalsta paušanai minētajai iniciatīvai.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulas 11. panta vajadzībām katra dalībvalsts norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas atbildīgas par 11. panta 3. punktā minētā sertifikāta izsniegšanu.

1.  Regulas 11. panta vajadzībām katra dalībvalsts nekavējoties norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par 11. panta 3. punktā minētā sertifikāta izsniegšanu.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Regulas 12. panta vajadzībām katra dalībvalsts izraugās vienu kompetento iestādi, kas atbildīga par paziņojumu par atbalstu verifikācijas procesa koordinēšanu un 12. panta 5. punktā minēto sertifikātu izsniegšanu.

2.  Regulas 12. panta vajadzībām katra dalībvalsts nekavējoties izraugās vienu kompetento iestādi, kas ir atbildīga par paziņojumu par atbalstu verifikācijas procesa koordinēšanu un 12. panta 5. punktā minēto sertifikātu izsniegšanu.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija regulāri pārskata Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbību un ne vēlāk kā piecus gadus no pēc dienas, kad sākas šīs regulas piemērošana, un turpmāk ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumus publisko.

Komisija regulāri pārskata Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbību un ne vēlāk kā trīs gadus no pēc dienas, kad sākas šīs regulas piemērošana, un turpmāk ik pēc trim gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumus publisko.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Iniciatīvas, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, būtība (ne vairāk kā 1000 rakstzīmju).

2.  Tās iniciatīvas kopsavilkums, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, nepārsniedz 1200 rakstzīmju bez atstarpēm (vidējais koriģētais lielums attiecībā uz katru valodu).

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Atsauces

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PETI

2.10.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Izskatīšana komitejā

22.1.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.5.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Atsauces

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Pieņemšanas datums

20.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Iesniegšanas datums

27.6.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums