Procedura : 2017/0220(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0226/2018

Teksty złożone :

A8-0226/2018

Debaty :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0153

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1225kWORD 177k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: György Schöpflin

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Petycji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0482),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0308/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji i Komisji Petycji (A8-0226/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Zgodnie z art. 11 TUE europejska inicjatywa obywatelska jest nieodłączną częścią możliwości oferowanych obywatelom Unii w celu wymiany poglądów na temat wszystkich obszarów polityki Unii, uczestniczenia w przejrzystym, otwartym i regularnym dialogu z instytucjami unijnymi oraz zagwarantowania spójności i przejrzystości działań Unii. Ponadto europejska inicjatywa obywatelska umożliwia obywatelom zwracanie się do Komisji o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Europejska inicjatywa obywatelska wymaga od instytucji Unii zaangażowania w zakresie zapewnienia możliwie największej skuteczności korzystania obywateli Unii z przysługujących im praw, ale także wymaga od tych obywateli przestrzegania zasad i przepisów ustanowionych w odniesieniu do ich uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii, w szczególności zasad i przepisów regulujących demokratyczne funkcjonowanie Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 28 października 2015 r.25 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej wezwał Komisję do dokonania przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1179/2011.

(4)  Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej z dnia 28 października 2015 r. 25, a także w związku z przygotowywanym sprawozdaniem z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych (2017/2024(INL) wezwał Komisję do jak najszybszego kompleksowego przeglądu i zmiany rozporządzenia (UE) nr 211/2011 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1179/2011. Ponowił on swój apel w związku z przygotowywanym sprawozdaniem z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych zawierającym zalecenia dla Komisji w sprawie przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W ramach procesu prowadzącego do przeglądu europejskiej inicjatywy obywatelskiej wiele organizacji i organów Unii, w szczególności Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, pomogło wypełnić luki w rozporządzeniu (UE) nr 211/20111a, udzielając organizatorom europejskiej inicjatywy obywatelskiej wartościowego wsparcia, zapewniając platformę do dyskusji na temat zmian w tym rozporządzeniu oraz oferując grupie organizatorów instytucjonalną opiekę mentorską i ułatwienia, organizując wysłuchania w swoich pomieszczeniach i promując uczestnictwo w życiu demokratycznym w Unii.

 

___________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsze rozporządzenie służy uczynieniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną, mniej obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla organizatorów i zwolenników w celu realizacji pełnego potencjału europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia promowania debatyuczestnictwa obywatelskiego na szczeblu Unii oraz zbliżania Unii do obywateli.

(5)  Niniejsze rozporządzenie służy uczynieniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną, mniej obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla organizatorów i zwolenników oraz wsparciu działań podejmowanych w jej następstwie w celu realizacji pełnego potencjału europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia mającego promować debatęzachęcić jak największą liczbę obywateli Unii do wpływania na proces decyzyjny Unii poprzez zbliżenie go do obywateli i tym samym wzmocnienie zasady demokracji i demokratycznego funkcjonowania Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby osiągnąć te cele, procedury i warunki konieczne na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste i przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne względem charakteru tego instrumentu. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami.

(6)  Aby osiągnąć te cele, procedury i warunki konieczne na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być skuteczne, przejrzyste, jasne, proste i przyjazne dla użytkownika, w tym osób niepełnosprawnych, oraz proporcjonalne względem charakteru tego instrumentu. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami oraz zapewniać, by w przypadku dopuszczonych inicjatyw Komisja podejmowała odpowiednie działania następcze.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W celu zapewnienia, aby inicjatywa była reprezentatywna oraz w celu zapewnienia podobnych warunków możliwości wsparcia inicjatywy przez obywateli, stosowne jest również ustalenie minimalnej liczby sygnatariuszy pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Minimalna liczba podpisów wymagana w każdym z państw członkowskich powinna być degresywnie proporcjonalna i odpowiadać liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich pomnożonej przez 750.

(10)  W celu zapewnienia, aby inicjatywa była reprezentatywna oraz w celu zapewnienia podobnych warunków możliwości wsparcia inicjatywy przez obywateli, stosowne jest również ustalenie minimalnej liczby sygnatariuszy pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Minimalna liczba podpisów wymagana w każdym z państw członkowskich powinna być degresywnie proporcjonalna i odpowiadać liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Każdy z obywateli Unii powinien mieć prawo do poparcia inicjatywy w sposób tradycyjny lub on-line na podobnych warunkach, niezależnie od państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, lub państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje.

(11)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej pluralistyczną i widoczną powinna istnieć możliwość posługiwania się językami regionalnymi lub językami mniejszości w celu promowania i upowszechniania europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz w celu zbierania podpisów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną oraz zapewnienia wsparcia obywatelom i organizatorom Komisja powinna zapewnić organizatorom informacje i pomoc oraz udostępnić internetową platformę współpracy w celu zapewnienia dedykowanego forum dyskusyjnego oraz informacjiporad na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej. W celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z obywatelami państwa członkowskie powinny ustanowić na swoich odpowiednich terytoriach co najmniej jeden punkt kontaktowy, aby udzielać obywatelom informacji i porad dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(13)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną Komisja powinna zapewnić organizatorom jasne, rzetelne i pełne informacje oraz pomoc prawną i praktyczną, udostępniając internetową platformę współpracy. Platforma ta powinna zapewnić specjalne forum dyskusyjne oraz informacje i porady dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Powinna być ona aktualizowana i zarządzana pod kontrolą administracyjną Komisji przez niezależne organizacje i ekspertów zewnętrznych o udokumentowanym doświadczeniu w organizacji europejskich inicjatyw obywatelskich, którzy powinny mieć prawo do wnoszenia wkładu w forum dyskusyjne. W celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z obywatelami państwa członkowskie powinny ustanowić na swoich odpowiednich terytoriach co najmniej jeden punkt kontaktowy, dostępny dla osób niepełnosprawnych, aby udzielać obywatelom informacji oraz porad prawnych i praktycznych dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zwiększając tym samym świadomość i promując debatę dotyczącą trwających inicjatyw na szczeblu krajowym. W przypadku gdy na szczeblu krajowym istnieją instrumenty podobne do europejskiej inicjatywy obywatelskiej, takie punkty kontaktowe powinny być ściśle powiązane z służbami lub platformami oferującymi wsparcie dla stosowania tych instrumentów krajowych. Punkty kontaktowe powinny działać jako punkty kompleksowej obsługi mające pomagać organizatorom poprzez zapewnianie wyczerpujących informacji oraz specjalnego doradztwa technicznego i prawnego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną i uwzględniając, że procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne, właściwe jest częściowe rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy jedynie część (lub części) inicjatywy spełnia (spełniają) wymogi rejestracji przewidziane niniejszym rozporządzeniem. Inicjatywy powinny być zarejestrowane częściowo, gdy istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza ewidentnie poza ramy uprawnień Komisji w zakresie składania wniosku o akt prawny Unii w celu wdrażania Traktatów, a wszystkie pozostałe wymogi rejestracyjne są spełnione. Należy zapewnić jasność i przejrzystość co do zakresu częściowej rejestracji, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani o zakresie rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje poparcia są zbierane wyłącznie w związku z zakresem rejestracji inicjatywy.

(16)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej skuteczną oraz bardziej dostępną i uwzględniając, że procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne, właściwe jest częściowe rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy jedynie część (lub części) inicjatywy spełnia (spełniają) wymogi rejestracji przewidziane niniejszym rozporządzeniem. Inicjatywy powinny być zarejestrowane częściowo, gdy istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza ewidentnie poza ramy uprawnień Komisji w zakresie składania wniosku o akt prawny Unii w celu wdrażania Traktatów, a wszystkie pozostałe wymogi rejestracyjne są spełnione. Należy zapewnić jasność i przejrzystość co do zakresu częściowej rejestracji, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani o zakresie rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje poparcia są zbierane wyłącznie w związku z zakresem rejestracji inicjatywy. Decyzja o wyborze częściowej rejestracji inicjatywy nie powinna wpływać na spoczywający na Komisji obowiązek pełnego uzasadnienia jej decyzji w tej sprawie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W celu promowania uczestnictwa i debaty publicznej na temat zagadnień podniesionych w inicjatywie, gdy inicjatywa poparta przez wymaganą liczbę sygnatariuszy i spełniająca inne wymogi niniejszego rozporządzenia jest przedłożona Komisji, grupa organizatorów powinna mieć prawo przedstawienia inicjatywy podczas wysłuchania publicznego na szczeblu unijnym. Wysłuchanie publiczne powinno być zorganizowane wspólnie przez Komisję i Parlament Europejski w terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy oraz powinno gwarantować wyważoną reprezentację interesów zarówno publicznych, jak i prywatnych, jak również reprezentację na odpowiednim szczeblu Komisji. Inne instytucje i organy doradcze Unii oraz zainteresowane strony powinny mieć możliwość uczestnictwa w wysłuchaniu.

(23)  W celu promowania uczestnictwa i debaty publicznej na temat zagadnień podniesionych w inicjatywie, gdy inicjatywa poparta przez wymaganą liczbę sygnatariuszy i spełniająca inne wymogi niniejszego rozporządzenia jest przedłożona Komisji, grupa organizatorów powinna mieć prawo przedstawienia inicjatywy podczas wysłuchania publicznego na szczeblu unijnym. Parlament Europejski powinien zorganizować to wysłuchanie publiczne w terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy Komisji. Parlament Europejski powinien zagwarantować wyważoną reprezentację interesów zainteresowanych stron, w tym społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i ekspertów, jak również reprezentację na odpowiednim szczeblu Rady i Komisji. Inne instytucje i organy doradcze Unii, w szczególności Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, oraz zainteresowane strony powinny mieć możliwość uczestnictwa w wysłuchaniu .

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Aby móc ocenić polityczne poparcie dla danej inicjatywy, Parlament Europejski, który jest instytucją reprezentującą obywateli Unii, powinien mieć prawo do przeprowadzenia zgodnie ze swoim regulaminem debaty plenarnej poświęconej działaniom podjętym przez Komisję w następstwie wydanego przez nią komunikatu w sprawie skutecznie złożonych inicjatyw. Debata mogłaby zakończyć się przyjęciem projektu rezolucji, która mogłaby również zawierać propozycję uruchomienia mechanizmu przewidzianego w art. 225 TFUE, jeżeli Komisja nie przedłoży wniosku w sprawie aktu prawnego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu zapewnienia skutecznego uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii Komisja powinna zbadać ważną inicjatywę oraz na nią zareagować. Komisja powinna zatem określić swoje wnioski prawne i polityczne, a także działania, jakie zamierza podjąć, w terminie pięciu miesięcy od otrzymania inicjatywy. Komisja powinna wyjaśnić w jasny, zrozumiały i szczegółowy sposób powody zamierzonego działania oraz powinna jednakowo przedstawić powody, jeżeli nie zamierza podejmować żadnego działania.

(24)  W celu zapewnienia skutecznego uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii Komisja powinna zbadać ważną inicjatywę, która uzyskała wymaganą liczbę co najmniej miliona deklaracji poparcia, oraz na nią zareagować. Komisja powinna zatem określić swoje wnioski prawne i polityczne, a także działania, jakie zamierza podjąć, w terminie sześciu miesięcy od otrzymania inicjatywy. Komisja powinna wyjaśnić w jasny, zrozumiały i szczegółowy sposób powody zamierzonego działania, w szczególności dlaczego chce przedłożyć wniosek dotyczący aktu prawnego, oraz powinna jednakowo przedstawić powody, jeżeli nie zamierza podejmować żadnego działania. Ważna inicjatywa nie powinna wpływać na prawo inicjatywy Komisji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Poparcie i finansowanie inicjatyw powinno być przejrzyste. Z tego względu grupy organizatorów powinny zapewnić zaktualizowane informacje o źródłach wsparcia i finansowania dla swoich inicjatyw między datą rejestracji a datą, w której inicjatywa zostanie przedłożona Komisji. Podmioty, w szczególności organizacje, które na podstawie Traktatów uczestniczą w kształtowaniu europejskiej świadomości politycznej i wyrażaniu woli obywateli Unii, powinny mieć możliwość promowania oraz wspierania i finansowania inicjatyw, pod warunkiem że będą to czyniły zgodnie z procedurami i warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i przy pełnej przejrzystości.

(25)  Poparcie i finansowanie inicjatyw powinno być przejrzyste i rozliczalne. Z tego względu grupy organizatorów powinny zapewnić zaktualizowane i szczegółowe informacje o źródłach wsparcia i finansowania dla swoich inicjatyw między datą rejestracji a datą, w której inicjatywa zostanie przedłożona Komisji. Te grupy organizatorów powinny regularnie przedkładać sprawozdanie dotyczące wszystkich swoich źródeł finansowania, a Komisja powinna wyraźnie wskazywać te źródła w rejestrze. Podmioty, w szczególności organizacje, które na podstawie Traktatów uczestniczą w kształtowaniu europejskiej świadomości politycznej i wyrażaniu woli obywateli Unii, powinny mieć możliwość promowania oraz wspierania i finansowania inicjatyw, pod warunkiem że będą to czyniły zgodnie z procedurami i warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i przy pełnej przejrzystości. Dla zapewnienia większej przejrzystości finansowania działalności w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej i lepszej widoczności europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia umożliwiającego zaangażowanie obywateli niniejsze rozporządzenie powinno posiadać własny program finansowania. Taki program finansowania powinien przyczyniać się do wspierania podmiotów i organizacji promujących zaangażowanie i uczestnictwo obywateli w życiu demokratycznym Unii, w szczególności poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat instrumentu, jakim jest europejska inicjatywa obywatelska, będąc narzędziem umożliwiającym wspieranie demokracji uczestniczącej na poziomie Unii i przyczynianie się do finansowania wsparcia technicznego lub prawnego zapewnianego nieodpłatnie organizatorom europejskich inicjatyw obywatelskich.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 8.

(32)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury i warunki wymagane na potrzeby inicjatywy zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli Unii, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii („europejskiej inicjatywy obywatelskiej” lub „inicjatywy”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury i warunki wymagane na potrzeby inicjatywy zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli Unii, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii („europejskiej inicjatywy obywatelskiej” lub „inicjatywy”).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Obywatele przebywający w państwach członkowskich, których obywatelstwa nie posiadają, mają prawo do popierania inicjatyw w państwie członkowskim zamieszkania lub w państwie członkowskim, którego są obywatelami.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie i Komisja przyjmują wszelkie niezbędne przepisy w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z prawa do poparcia inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy w chwili rejestracji inicjatywy jest równa co najmniej minimalnej licznie określonej w załączniku I, odpowiadającej liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich i pomnożonej przez 750.

b)   w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy w chwili rejestracji inicjatywy jest równa co najmniej minimalnej licznie określonej w załączniku I, odpowiadającej liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich i pomnożonej przez łączną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla celów ust. 1 sygnatariusz jest liczony w państwie członkowskim, którego jest obywatelem.

2.  Dla celów ust. 1 sygnatariusz jest liczony w państwie członkowskim, którego jest obywatelem, niezależnie od miejsca podpisania deklaracji poparcia przez sygnatariusza.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja na żądanie zapewnia obywatelom i grupom organizatorów informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej i pomoc w związku z nią.

1.  Komisja na żądanie zapewnia obywatelom i grupom organizatorów łatwo dostępne, przejrzyste, rzetelne i wyczerpujące informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz odpowiednią fachową i prawną pomoc w związku z nią.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Komisja udostępnia internetową platformę współpracy stanowiącą dla obywateli i grup organizatorów forum dyskusyjne oraz zapewniającą informacje i porady na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

2.  Komisja udostępnia internetową platformę współpracy, aby wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami, w tym grupami organizatorów, niezależnymi ekspertami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i organami Unii.

 

Platforma ta stanowi forum dyskusyjne dla obywateli i grup organizatorów oraz zapewnia informacje, a także porady praktyczne i prawne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

 

Internetowa platforma współpracy jest przyjazna dla użytkownika i dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Jest ona aktualizowana i zarządzana pod kontrolą administracyjną Komisji przez niezależne organizacje i ekspertów zewnętrznych o udokumentowanym doświadczeniu w organizacji europejskich inicjatyw obywatelskich, którzy mogą również wnosić wkład w forum dyskusyjne.

 

Po publikacji niniejszego rozporządzenia Komisja wydaje w odpowiednim czasie podręcznik dla użytkowników w celu ułatwienia zrozumienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Koszty obsługi oraz utrzymania internetowej platformy współpracy zostają poniesione w ramach ogólnego budżetu Unii Europejskiej.

Koszty obsługi oraz utrzymania internetowej platformy współpracy zostają poniesione w ramach ogólnego budżetu Unii Europejskiej.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja udostępnia rejestr on-line („rejestr”) umożliwiający grupom organizatorów zarządzanie ich inicjatywami przez cały czas trwania procedury. Rejestr obejmuje publiczną stronę internetową zawierającą ogólne informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a także na temat konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego statusu.

3.  Komisja udostępnia publicznie rejestr on-line („rejestr”) umożliwiający grupom organizatorów zarządzanie ich inicjatywami przez cały czas trwania procedury. Rejestr obejmuje publiczną stronę internetową zawierającą jasne, rzetelne i wyczerpujące informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a także na temat konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego statusu, w tym liczby zebranych deklaracji poparcia i zadeklarowanego finansowania zgodnie z informacjami dostarczonymi przez grupy organizatorów. Komisja regularnie aktualizuje rejestr i w sposób wyraźnie widoczny i łatwo dostępny odnotowuje informacje dostarczone przez grupy organizatorów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze oraz wykorzystania do zbierania deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Grupa organizatorów może ponadto zapewnić tłumaczenie załącznika na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze, a także – stosownie do przypadku – projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 6 ust. 2.

4.  Po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze oraz wykorzystania do zbierania deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Grupa organizatorów może ponadto zwrócić się do Komisji o zapewnienie i opublikowanie w rejestrze tłumaczenia na wszystkie języki urzędowe Unii załącznika, a także, w stosownych przypadkach, projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 6 ust. 2, jeżeli tłumaczenie to mieści się w limitach określonych w załączniku II. Wszystkie tłumaczenia wychodzące poza te limity pozostają w gestii grupy organizatorów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Każde państwo członkowskie ustanawia co najmniej jeden punkt kontaktowy w celu zapewnienia grupom organizatorów informacji i pomocy przy podejmowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

6.  Każde państwo członkowskie ustanawia co najmniej jeden cyfrowy i fizyczny punkt kontaktowy ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej w celu zapewnienia grupom organizatorów informacji, porad i pomocy o charakterze prawnym i praktycznym przy podejmowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Każde państwo członkowskie i Komisja dopilnowują, aby punkty kontaktowe ściśle współpracowały z właściwymi służbami Komisji i jej przedstawicielstwami w państwach członkowskich. Doradztwo obejmuje informacje dotyczące utworzenia podmiotu prawnego zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego, o czym jest mowa w art. 5 ust. 7. Pomoc ma formę dostępną dla osób niepełnosprawnych i jest bezpłatna.

 

Państwa członkowskie zachęcają władze krajowe, regionalne i lokalne do zwiększania świadomości na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej i udostępniania obywatelom informacji na ten temat.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Inicjatywę przygotowuje i zarządza nią grupa złożona z co najmniej siedmiu osób fizycznych („grupa organizatorów”). Dla celów tej minimalnej liczby nie liczy się posłów do Parlamentu Europejskiego.

1.  Inicjatywę przygotowuje i zarządza nią grupa złożona z co najmniej siedmiu osób fizycznych („grupa organizatorów”). Ich liczba odpowiada co najmniej jednej czwartej wszystkich państw członkowskich. W tej minimalnej liczbie nie uwzględnia się posłów do Parlamentu Europejskiego i posłów do parlamentów narodowych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Przez cały etap organizacyjny poprzedzający rejestrację proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy mogą występować do punktów kontaktowych ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Europe Direct lub służb Komisji zajmujących się europejską inicjatywą obywatelską o wsparcie; zapewniają one nieodpłatnie pełną pomoc i doradztwo i służą w miarę możliwości jako punkty kompleksowej obsługi, w których organizatorzy kierowani są do odpowiednich źródeł informacji, a także do służb mogących zapewnić specjalne doradztwo techniczne i prawne.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Członkowie grupy organizatorów są obywatelami Unii w wieku uprawniającym ich do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zamieszkującymi co najmniej siedem różnych państw członkowskich.

2.  Członkowie grupy organizatorów są obywatelami Unii w wieku uprawniającym ich do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zamieszkującymi co najmniej jedną czwartą wszystkich państw członkowskich.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  inicjatywa nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

e)  inicjatywa nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ani z prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takiej sytuacji grupa organizatorów może dokonać zmiany inicjatywy w celu uwzględnienia oceny Komisji, aby zapewnić zgodność inicjatywy z wymogiem określonym w ust. 3 lit. c), albo zachować lub wycofać pierwotną inicjatywę. Grupa organizatorów informuje Komisję o swoim wyborze w terminie jednego miesiąca od otrzymania oceny Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – stosownie do przypadku – przekazuje zmiany w informacji, o której mowa w załączniku II, w celu zastąpienia pierwotnej inicjatywy.

W takiej sytuacji grupa organizatorów może dokonać zmiany inicjatywy w celu uwzględnienia oceny Komisji, aby zapewnić zgodność inicjatywy z wymogiem określonym w ust. 3 lit. c), albo zachować lub wycofać pierwotną inicjatywę. Grupa organizatorów informuje Komisję o swoim wyborze w terminie dwóch miesięcy od otrzymania oceny Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – stosownie do przypadku – przekazuje zmiany w informacji, o której mowa w załączniku II, w celu zastąpienia pierwotnej inicjatywy.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, jeżeli istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych Unii w celu wdrażania Traktatów,

b)  dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, jeżeli część inicjatywy nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych Unii w celu wdrażania Traktatów,

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W przypadku odmowy rejestracji lub częściowej rejestracji inicjatywy zgodnie z ust. 4 Komisja informuje grupę organizatorów o przyczynach takiej decyzji oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych środkach prawnych.

7.  W przypadku odmowy rejestracji lub jedynie częściowej rejestracji inicjatywy zgodnie z ust.4 Komisja ze wszystkimi szczegółami informuje grupę organizatorów o przyczynach takiej decyzji, co umożliwia grupie organizatorów szczegółową ocenę przyczyn odmowy Komisji, w tym również w odniesieniu do proponowanej podstawy prawnej lub podstaw prawnych. Ocena ta powinna uwzględniać informacje zawarte w załączniku, o którym mowa w pkt 8 załącznika II, jeżeli są one dostępne. Wszystkie decyzje w sprawie odmowy rejestracji lub częściowej rejestracji inicjatywy są publikowane na stronie internetowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Do celów niniejszego artykułu szczególną uwagę należy zwrócić na art. 296 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty wybranej przez grupę organizatorów („okresie zbierania deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 ust. 6. Data ta nie może przypadać później niż w terminie trzech miesięcy od rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty wybranej przez grupę organizatorów („okresie zbierania deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 ust. 6. Data ta nie może przypadać później niż w terminie sześciu miesięcy od rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli grupa organizatorów chce zakończyć zbieranie deklaracji poparcia przed upływem okresu 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu zbierania, informuje Komisję o dacie, w której ma się zakończyć okres zbierania deklaracji.

Jeżeli podczas okresu zbierania deklaracji grupa organizatorów chce zakończyć zbieranie deklaracji poparcia przed upływem okresu 12 miesięcy, informuje Komisję o tym zamiarze na co najmniej 10 dni przed datą, w której ma się zakończyć okres zbierania deklaracji.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-line Komisja tworzy i obsługuje do dnia 1 stycznia 2020 r. centralny system zbierania deklaracji on-line zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r..

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-line Komisja tworzy do dnia 1 stycznia 2020 r. i obsługuje centralny system zbierania deklaracji on-line zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. Korzystanie z tego systemu odbywa się na zasadzie dobrowolności i jest bezpłatne dla wszystkich organizatorów.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Grupa organizatorów korzystająca z innych certyfikowanych systemów zbierania deklaracji on-line ma możliwość bezpłatnego używania serwerów obsługiwanych przez Komisję.

 

W przypadku zbierania deklaracji poparcia on-line dane otrzymane poprzez system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Gdy Komisja otrzyma ważną inicjatywę, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, publikuje bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie na ten temat oraz przekazuje inicjatywę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

1.  Gdy Komisja otrzyma ważną inicjatywę, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, publikuje bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie na ten temat oraz przekazuje inicjatywę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy grupa organizatorów ma możliwość przedstawienia inicjatywy podczas wysłuchania publicznego.

W terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy grupa organizatorów ma możliwość przedstawienia jej podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim w celu zainicjowania ogólnounijnej debaty publicznej na temat zaproponowanej inicjatywy. W debacie uczestniczą zainteresowane strony reprezentujące najrozmaitsze interesy.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i Parlament Europejski współorganizują wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele innych instytucji i organów doradczych Unii, jak również zainteresowane strony mają możliwość uczestniczenia w wysłuchaniu.

Parlament Europejski organizuje wysłuchanie publiczne w swojej siedzibie. Przedstawiciele Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz innych instytucji i organów doradczych Unii, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron, w tym parlamentów narodowych, mają możliwość uczestniczenia w wysłuchaniu. Wysłuchanie jest transmitowane na żywo w internecie, a później jest ogólnodostępne na stronie internetowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wysłuchanie jest prowadzone w interesie publicznym. Wyłącznym celem wysłuchania jest zapewnienie wyczerpujących informacji o treści i celach inicjatywy.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Celem wysłuchania jest zapewnienie grupie organizatorów forum, na którym mogą przedstawić inicjatywę, wyjaśniając szczegółowo jej cel oraz proponowane konkretne cele ustawodawcze.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i Parlament Europejski dopilnowują wyważonej reprezentacji istotnych interesów publicznych i prywatnych.

Parlament Europejski dopilnowuje wyważonej reprezentacji zainteresowanych stron, w tym interesów publicznych i prywatnych, jak również reprezentacji instytucji i organów doradczych Unii, aby zachęcić do pluralistycznej debaty publicznej na temat zaproponowanej inicjatywy.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja jest reprezentowana na wysłuchaniu na odpowiednim szczeblu.

3.  Komisja i Rada są reprezentowane na wysłuchaniach na odpowiednim szczeblu. Należy zapewnić obecność co najmniej jednego członka kolegium komisarzy.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie jednego miesiąca od przedłożenia inicjatywy Komisja przyjmuje grupę organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby umożliwić im szczegółowe wyjaśnienie kwestii podniesionych w inicjatywie.

1.  W terminie jednego miesiąca od przedłożenia ważnej inicjatywy, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, Komisja przyjmuje grupę organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby umożliwić im szczegółowe wyjaśnienie celu  inicjatywy.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie pięciu miesięcy od opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja określa w komunikacie swoje wnioski prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, ewentualne zamierzone działanie oraz uzasadnienie podjęcia lub zaniechania działania.

W terminie sześciu miesięcy od opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja obszernie i szczegółowo określa w komunikacie swoje wnioski prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, ewentualne zamierzone działanie oraz zamieszcza wyczerpujące i jasne uzasadnienie podjęcia lub zaniechania działania zgodnie z zasadą dobrej administracji.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja i grupa organizatorów może poinformować sygnatariuszy o reakcji na inicjatywę zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3.

3.  Komisja i grupa organizatorów informują sygnatariuszy o reakcji na inicjatywę zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3, jeżeli takie dane zostały zebrane.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku dopuszczonej inicjatywy obywatelskiej Komisja z należytym uwzględnieniem art. 15 ust. 2 rozporządzenia i jeśli zostanie to zaproponowane w komunikacie, w ciągu 12 miesięcy po opublikowaniu inicjatywy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy w odpowiedzi na inicjatywę. Do celów niniejszego artykułu szczególną uwagę należy zwrócić na art. 296 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Komisja na bieżąco informuje grupę organizatorów o swoich działaniach związanych z inicjatywą oraz o dalszym rozwoju inicjatywy po wydaniu jej oficjalnego komunikatu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Działania następcze Parlamentu Europejskiego w związku z dopuszczonymi inicjatywami obywatelskimi

 

Po upływie 12-miesięcznego okresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2, Parlament Europejski ocenia działania podjęte przez Komisję w następstwie jej komunikatu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. W szczególności może on przeprowadzić zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego debatę plenarną poświęconą tej kwestii.

 

Tego rodzaju debaty mogą zakończyć się przyjęciem projektu rezolucji. Jeżeli Komisja nie przedłoży wniosku w sprawie aktu prawnego, Parlament Europejski może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa przyznanego mu na mocy art. 225 TFUE.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów przedstawia dla celów publikacji w rejestrze oraz – w stosownych przypadkach – na stronie internetowej kampanii informacje na temat źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy przekraczających 500 EUR na darczyńcę.

Grupa organizatorów przedstawia dla celów publikacji w rejestrze oraz – w stosownych przypadkach – na stronie internetowej kampanii jasne, rzetelne i wyczerpujące informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy przekraczających 500 EUR na darczyńcę. Należy wyraźnie wskazać sponsorów i odpowiadające im kwoty.

 

Grupa organizatorów podaje ponadto nazwy organizacji udzielających jej wsparcia na zasadzie dobrowolności, jeżeli wsparcia tego nie można wymiernie oszacować pod względem ekonomicznym.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest upoważniona do przeprowadzania wyrywkowych kontroli informacji dotyczących źródeł wsparcia i finansowania, do oceny jakości dostarczanych informacji oraz do żądania od grup organizatorów dodatkowych wyjaśnień. Kontrole te mają na celu zapewnienie przejrzystości finansowania oraz innych rodzajów wsparcia udzielonego grupom organizatorów i powinny być przeprowadzane w sposób skuteczny, bezstronny i proporcjonalny.

 

Przez źródła wsparcia i finansowania rozumie się wszelkie zaoferowane środki finansowe lub kredyty, dary w naturze, dostarczanie towarów lub świadczenie usług (w tym wypożyczanie i udostępnianie personelu) bądź wykonywanie robót o wartości poniżej wartości rynkowej lub każdą inną transakcję, która daje korzyści ekonomiczne, z wyjątkiem wsparcia oferowanego na zasadzie wolontariatu przez osoby fizyczne.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja zapewnia pełną przejrzystość informacji dotyczących finansowania i sponsorowania w drodze kontroli jakości, systemu ostrzegania i składania skarg w celu zapewnienia, by informacje o finansowaniu i sponsorowaniu przekazywane przez organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej były prawidłowe.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W celu wspierania organizacji inicjatyw obywatelskich przydzielane są roczne środki z budżetu Unii.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zwiększa publiczną świadomość na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej poprzez działania komunikacyjne i kampanie informacyjne, przyczyniając się tym samym do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym Unii.

1.  Komisja, Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie zwiększają publiczną świadomość na temat istnienia, celów i funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej poprzez działania komunikacyjne oraz kampanie informacyjne i promocyjne. Realizując te zadania, Komisja wykorzystuje między innymi platformy cyfrowe, media społecznościowe oraz technologie on-line, aby dotrzeć do obywateli i zaangażować ich.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów działań komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących danej inicjatywy oraz z zastrzeżeniem zgody sygnatariusza adresy e-mail sygnatariuszy mogą być zbierane przez grupę organizatorów lub przez Komisję.

Dla celów działań komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących danej inicjatywy oraz z zastrzeżeniem wyraźnej zgody sygnatariusza adresy e-mail sygnatariuszy mogą być zbierane przez grupę organizatorów lub przez Komisję.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja informuje ponadto aktywnie o europejskiej inicjatywie obywatelskiej i korzystaniu z niej przy okazji innych działań mających na celu promowanie zaangażowania obywateli w działania Unii, jak również w ramach promowania obywatelstwa Unii i praw obywatelskich oraz informowania o działaniach w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem grupa organizatorów inicjatywy obywatelskiej lub, w stosownym przypadku, podmiot prawny utworzony przez nich oraz właściwe organy państwa członkowskiego przestrzegają rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Grupa organizatorów lub, w stosownym przypadku, podmiot prawny utworzony przez nich zapewniają, by dane osobowe zgromadzone na potrzeby danej inicjatywy obywatelskiej nie były wykorzystywane do żadnych innych celów niż poparcie tej inicjatywy.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia i co każde kolejne pięć lat. Sprawozdania podaje się do wiadomości publicznej.

Komisja dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia i co każde kolejne trzy lata. Sprawozdania podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Treść inicjatywy, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania – nie więcej niż 1000 znaków.

2.  Treść inicjatywy, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania – nie więcej niż 1200 znaków bez spacji; (skorygowana średnia w każdym języku);

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 8 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

O ile treść załącznika obejmuje nie więcej niż 5000 znaków (skorygowana średnia w każdym języku), grupa organizatorów może zwrócić się do Komisji o jego przetłumaczenie na wszystkie języki urzędowe Unii.


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (27.4.2018)

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Angel Dzhambazki

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i dalej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel Unii ma prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii. Europejska inicjatywa obywatelska to unijny instrument demokracji uczestniczącej, który daje obywatelom Unii możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wdrażania Traktatów, podobną do prawa przyznanego Parlamentowi Europejskiemu na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Radzie na mocy art. 241 TFUE.

(1)  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i dalej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel Unii ma prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii. Europejska inicjatywa obywatelska to unijny instrument bezpośredniej demokracji uczestniczącej, który daje obywatelom Unii możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wdrażania Traktatów, podobną do prawa przyznanego Parlamentowi Europejskiemu na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Radzie na mocy art. 241 TFUE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby osiągnąć te cele, procedury i warunki konieczne na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste i przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne względem charakteru tego instrumentu. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami.

(6)  Aby osiągnąć te cele, procedury i warunki konieczne na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być skuteczne, jasne, proste i przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne względem charakteru tego instrumentu. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną oraz zapewnienia wsparcia obywatelom i organizatorom Komisja powinna zapewnić organizatorom informacje i pomoc oraz udostępnić internetową platformę współpracy w celu zapewnienia dedykowanego forum dyskusyjnego oraz informacji i porad na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej. W celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z obywatelami państwa członkowskie powinny ustanowić na swoich odpowiednich terytoriach co najmniej jeden punkt kontaktowy, aby udzielać obywatelom informacji i porad dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(13)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną oraz zapewnienia wsparcia obywatelom i organizatorom Komisja powinna zapewnić organizatorom jasne, rzetelne i wyczerpujące informacje i pomoc pod względem prawnym i praktycznym oraz udostępnić publicznie internetową platformę współpracy w celu zapewnienia dedykowanego forum dyskusyjnego oraz informacji i porad na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej. W celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z obywatelami państwa członkowskie powinny ustanowić na swoich odpowiednich terytoriach co najmniej jeden punkt kontaktowy, dostępny dla osób niepełnosprawnych, aby udzielać obywatelom informacji oraz porad prawnych i praktycznych dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną i uwzględniając, że procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne, właściwe jest częściowe rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy jedynie część (lub części) inicjatywy spełnia (spełniają) wymogi rejestracji przewidziane niniejszym rozporządzeniem. Inicjatywy powinny być zarejestrowane częściowo, gdy istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza ewidentnie poza ramy uprawnień Komisji w zakresie składania wniosku o akt prawny Unii w celu wdrażania Traktatów, a wszystkie pozostałe wymogi rejestracyjne są spełnione. Należy zapewnić jasność i przejrzystość co do zakresu częściowej rejestracji, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani o zakresie rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje poparcia są zbierane wyłącznie w związku z zakresem rejestracji inicjatywy.

(16)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej skuteczną oraz bardziej dostępną i uwzględniając, że procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne, właściwe jest częściowe rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy jedynie część (lub części) inicjatywy spełnia (spełniają) wymogi rejestracji przewidziane niniejszym rozporządzeniem. Inicjatywy powinny być zarejestrowane częściowo, gdy istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza ewidentnie poza ramy uprawnień Komisji w zakresie składania wniosku o akt prawny Unii w celu wdrażania Traktatów, a wszystkie pozostałe wymogi rejestracyjne są spełnione. Należy zapewnić jasność i przejrzystość co do zakresu częściowej rejestracji, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani o zakresie rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje poparcia są zbierane wyłącznie w związku z zakresem rejestracji inicjatywy.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  uzyskała poparcie co najmniej jednego miliona sygnatariuszy z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich.

a)  uzyskała poparcie co najmniej jednego miliona sygnatariuszy z co najmniej pięciu państw członkowskich.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy w chwili rejestracji inicjatywy jest równa co najmniej minimalnej licznie określonej w załączniku I, odpowiadającej liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich i pomnożonej przez 750.

b)  w co najmniej pięciu państwach członkowskich liczba sygnatariuszy w chwili rejestracji inicjatywy jest równa co najmniej minimalnej licznie określonej w załączniku I, odpowiadającej liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich i pomnożonej przez 750.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja na żądanie zapewnia obywatelom i grupom organizatorów informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej i pomoc w związku z nią.

1.  Komisja zapewnia obywatelom i grupom organizatorów jasne, rzetelne i wyczerpujące informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej i pomoc w związku z nią.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Internetowa platforma współpracy jest przyjazna dla użytkownika i dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja udostępnia rejestr on-line („rejestr”) umożliwiający grupom organizatorów zarządzanie ich inicjatywami przez cały czas trwania procedury. Rejestr obejmuje publiczną stronę internetową zawierającą ogólne informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a także na temat konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego statusu.

3.  Komisja udostępnia publicznie rejestr on-line („rejestr”) umożliwiający grupom organizatorów zarządzanie ich inicjatywami przez cały czas trwania procedury. Rejestr obejmuje faktycznie i łatwo dostępną publiczną stronę internetową zawierającą ogólne, jasne, rzetelne i wyczerpujące informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zwłaszcza szczegóły dotyczące wszystkich faz realizacji inicjatywy ze wskazaniem kolejnych etapów i stanu poszczególnych inicjatyw oraz ostrzeżeń przed zbliżającymi się terminami końcowymi, a także na temat konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego statusu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Po ukazaniu się przetłumaczonej wersji inicjatywy niezwłocznie informuje się o tym fakcie grupę organizatorów, a w przypadku wykrycia przez nią jakichkolwiek nieprawidłowości grupa ta w odpowiednim czasie dokonuje sprostowania i natychmiast powiadamia Komisję.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze oraz wykorzystania do zbierania deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Grupa organizatorów może ponadto zapewnić tłumaczenie załącznika na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze, a także – stosownie do przypadku – projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 6 ust. 2.

4.  Po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze oraz wykorzystania do zbierania deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Grupa organizatorów może ponadto zapewnić tłumaczenie załącznika na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze, a także projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 6 ust. 2.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Każde państwo członkowskie ustanawia co najmniej jeden punkt kontaktowy w celu zapewnienia grupom organizatorów informacji pomocy przy podejmowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

6.  Każde państwo członkowskie ustanawia co najmniej jeden punkt kontaktowy, dostępny dla osób niepełnosprawnych, i podaje ten fakt do publicznej wiadomości w celu zapewnienia grupom organizatorów informacji oraz pomocy pod względem prawnym i praktycznym przy podejmowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwa członkowskie zachęcają władze krajowe, regionalne i lokalne do udostępniania obywatelom informacji na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Inicjatywę przygotowuje i zarządza nią grupa złożona z co najmniej siedmiu osób fizycznych („grupa organizatorów”). Dla celów tej minimalnej liczby nie liczy się posłów do Parlamentu Europejskiego.

1.  Inicjatywę przygotowuje i zarządza nią grupa złożona z co najmniej pięciu osób fizycznych („grupa organizatorów”). Dla celów tej minimalnej liczby nie liczy się posłów do Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Członkowie grupy organizatorów są obywatelami Unii w wieku uprawniającym ich do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zamieszkującymi co najmniej siedem różnych państw członkowskich.

2.  Członkowie grupy organizatorów są obywatelami Unii w wieku uprawniającym ich do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zamieszkującymi co najmniej pięć różnych państw członkowskich.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Przed zgłoszeniem inicjatywy organizatorzy mogą wystąpić z wnioskiem o wstępną przyspieszoną ocenę adekwatności tej inicjatywy.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów składa do Komisji wniosek o rejestrację za pośrednictwem rejestru.

Grupa organizatorów składa do Komisji wniosek o rejestrację za pośrednictwem platformy rejestracyjnej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli co najmniej jeden z wymogów określonych w lit. a)–e) nie jest spełniony, Komisja odmawia zarejestrowania inicjatywy bez uszczerbku dla ust. 4 i 5.

Jeżeli co najmniej jeden z wymogów określonych w lit. a)–d) nie jest spełniony, Komisja odmawia zarejestrowania inicjatywy bez uszczerbku dla ust. 4 i 5.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli Komisja uzna, że dana inicjatywa lub pewne elementy inicjatywy nie wchodzą w zakres jej kompetencji, informuje grupę organizatorów o swojej decyzji oraz podaje powody jej podjęcia.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takiej sytuacji grupa organizatorów może dokonać zmiany inicjatywy w celu uwzględnienia oceny Komisji, aby zapewnić zgodność inicjatywy z wymogiem określonym w ust. 3 lit. c), albo zachować lub wycofać pierwotną inicjatywę. Grupa organizatorów informuje Komisję o swoim wyborze w terminie jednego miesiąca od otrzymania oceny Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – stosownie do przypadku – przekazuje zmiany w informacji, o której mowa w załączniku II, w celu zastąpienia pierwotnej inicjatywy.

W takiej sytuacji grupa organizatorów może dokonać zmiany inicjatywy w celu uwzględnienia informacji uzyskanej od Komisji, a także może zachować lub wycofać pierwotną inicjatywę. Grupa organizatorów informuje Komisję o swoim wyborze w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji od Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – stosownie do przypadku – przekazuje zmiany w informacji, o której mowa w załączniku II, w celu zastąpienia pierwotnej inicjatywy.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, jeżeli istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych Unii w celu wdrażania Traktatów,

b)  dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, jeżeli istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych Unii w celu wdrażania Traktatów, zezwalając w miarę możliwości na dostosowanie w rozsądnym czasie pozostałej części wniosku, tak aby można było dostosować go do zakresu kompetencji Komisji;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja informuje Parlament Europejski, Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów o rejestracji inicjatywy.

8.  Komisja informuje Parlament Europejski, Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów i parlamenty narodowe o rejestracji inicjatywy w sposób jasny, wyczerpujący i szczegółowy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty wybranej przez grupę organizatorów („okresie zbierania deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 ust. 6. Data ta nie może przypadać później niż w terminie trzech miesięcy od rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty wybranej przez grupę organizatorów („okresie zbierania deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 ust. 6. Data ta nie może przypadać później niż w terminie sześciu miesięcy od rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja podaje w rejestrze datę początkową i końcową okresu zbierania deklaracji.

2.  Komisja podaje w rejestrze datę początkową i końcową okresu zbierania deklaracji. Komisja informuje grupę organizatorów o końcowym terminie zbierania deklaracji poparcia na miesiąc przed jego upływem.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Gromadzenie wszelkich danych osobowych do celów inicjatywy wchodzącej w zakres stosowania niniejszej dyrektywy jest w pełni zgodne z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-line Komisja tworzy i obsługuje do dnia 1 stycznia 2020 r. centralny system zbierania deklaracji on-line zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r..

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-line Komisja tworzy i obsługuje do dnia 1 stycznia 2020 r. centralny system zbierania deklaracji on-line zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centralny system zbierania deklaracji on-line będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Centralny system zbierania deklaracji on-line jest przyjazny dla użytkownika i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane zebrane poprzez indywidualny system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium danego państwa członkowskiego.

Dane zebrane poprzez indywidualny system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium danego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Gdy Komisja otrzyma ważną inicjatywę, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, publikuje bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie na ten temat oraz przekazuje inicjatywę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

1.  Gdy Komisja otrzyma ważną inicjatywę, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, publikuje bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie na ten temat oraz przekazuje inicjatywę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie pięciu miesięcy od opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja określa w komunikacie swoje wnioski prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, ewentualne zamierzone działanie oraz uzasadnienie podjęcia lub zaniechania działania.

W terminie pięciu miesięcy od opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja określa w komunikacie swoje wnioski prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, ewentualne zamierzone działanie oraz uzasadnienie podjęcia lub zaniechania działania. Takie uzasadnienie przedstawia się i wyjaśnia w precyzyjny, zrozumiały i szczegółowy sposób. Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o opinię dotyczącą aspektów prawnych inicjatywy, którą to opinię przedstawia się bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Komisja nie zamierza podejmować żadnych działań, informuje grupę organizatorów o możliwościach przedstawienia inicjatywy Komisji Petycji, aby zapewnić kontynuację podjętych prac.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Dalsze postępowanie i działania

 

1.   Jeżeli inicjatywa zostanie w pełni i pomyślnie zarejestrowana, Komisja podejmuje odpowiednie działania ustawodawcze, gdy:

 

a)  wszystkie wymogi proceduralne dla zarejestrowania inicjatywy, zgodnie z niniejszymi przepisami, zostały należycie spełnione;

 

b)   w terminie 3 miesięcy od publikacji zarejestrowanej inicjatywy Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły sprzeciwu;

 

c)   ocena przeprowadzona przez Komisję wyraźnie ukazała potrzebę zajęcia się określonymi obszarami prawa Unii zgodnie z treścią zarejestrowanej inicjatywy.

 

2.   Komisja podejmuje działania w terminie maksymalnie jednego roku po opublikowaniu zarejestrowanej inicjatywy i przekazuje wszelkie wnioski dotyczące działań ustawodawczych Radzie i Parlamentowi.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów przedstawia dla celów publikacji w rejestrze oraz – w stosownych przypadkach – na stronie internetowej kampanii informacje na temat źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy przekraczających 500 EUR na darczyńcę.

Grupa organizatorów przedstawia dla celów publikacji w rejestrze oraz – w stosownych przypadkach – na stronie internetowej kampanii jasne, rzetelne i wyczerpujące informacje na temat źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy przekraczających 500 EUR na darczyńcę.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zwiększa publiczną świadomość na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej poprzez działania komunikacyjne i kampanie informacyjne, przyczyniając się tym samym do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym Unii.

1.  Komisja zwiększa publiczną świadomość na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej poprzez działania komunikacyjne i kampanie informacyjne, a także korzysta z cyfrowych platform i technologii w celu dotarcia do społeczności i zaangażowania jej, przyczyniając się tym samym do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym Unii, ponieważ ukierunkowane strategie komunikacyjne, w tym media społecznościowe, mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia skuteczności europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz zapewnienia przejrzystości.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja intensyfikuje także działania zwiększające świadomość na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska inicjatywa obywatelska

Odsyłacze

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Data przyjęcia

25.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Petycji (16.5.2018)

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jarosław Wałęsa

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji (COM(2017)482–2017/0220(COD)) dotyczący zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (zwanej dalej EIO) przedstawia kompleksowy przegląd ram prawnych EIO, którego głównym celem jest sprawienie, by inicjatywa ta stała się bardziej dostępna jako narzędzie zaangażowania obywatelskiego ludności Unii. Komisja Petycji (PETI) w pełni popiera starania Komisji mające na celu rozszerzenie doradztwa, wsparcia i działań informacyjnych związanych z europejską inicjatywą obywatelską na wszystkich obywateli Unii, aby w pełni wykorzystać potencjał tego instrumentu w zakresie promowania debaty publicznej i uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii. Sprawozdawca komisji PETI podkreśla zwłaszcza znaczenie wysłuchań publicznych odbywających się w Parlamencie Europejskim w związku z EIO, które stanowią mechanizm dialogu i wymiany poglądów między instytucjami Unii a organizatorami pomyślnych europejskich inicjatyw obywatelskich, pozwalający Unii zbliżać się do obywateli. W tym kontekście szczególnie ważne jest zapewnienie zrównoważonej i pluralistycznej organizacji wysłuchań publicznych w ramach EIO. Dlatego też Parlament Europejski powinien dążyć do wspierania odpowiedniego poziomu debaty publicznej dotyczącej pomyślnych inicjatyw, a także uwzględnić możliwość przeprowadzenia debaty plenarnej na temat danej inicjatywy, którą to debatę można by ukoronować przyjęciem projektu rezolucji. Sprawozdawca komisji PETI podkreśla również, jak ważne jest zapewnienie wsparcia dla obywateli i organizatorów EIO, nie tylko online, ale i offline, a także stworzenie fizycznych punktów kontaktowych, które miałyby na celu rozpowszechnianie informacji o EIO oraz świadczyłyby usługi doradcze dla obywateli, m.in. oferowały wsparcie w ustaleniu podstawy prawnej dla inicjatyw w ramach prawa Unii. Ze względu na niewielką liczbę pomyślnie przeprowadzonych EIO w oparciu o obecne rozporządzenie sprawozdawca komisji PETI z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, w którym proponuje się wydłużenie terminu oceny EIO z trzech do pięciu miesięcy, i ufa, że Komisja aktywniej podejmie dalsze działania legislacyjne i polityczne w związku z EIO i zapewni ich przejrzystość.

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i dalej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel Unii ma prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii. Europejska inicjatywa obywatelska to unijny instrument demokracji uczestniczącej, który daje obywatelom Unii możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wdrażania Traktatów, podobną do prawa przyznanego Parlamentowi Europejskiemu na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Radzie na mocy art. 241 TFUE.

(1)  Traktat o Unii Europejskiej (TUE), a w szczególności jego art. 1, 2, 9, 10 i 11, wzmacnia obywatelstwo Unii i dalej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel Unii ma prawo do uczestnictwa w jej życiu demokratycznym. Europejska inicjatywa obywatelska to unijny instrument demokracji uczestniczącej, który daje obywatelom Unii możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego nowego aktu prawnego lub uchylenia istniejącego lub przewidywanego unijnego aktu prawnego w celu wdrażania lub zmiany Traktatów, wykraczającą poza prawo przyznane Parlamentowi Europejskiemu na mocy art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Radzie na mocy art. 241 TFUE.

Uzasadnienie

Art. 296 TFUE może być interpretowany w taki sposób, że zmiana Traktatów może być powiązana z aktem prawnym. Komisja może wszcząć procedurę zmiany zgodnie z art. 48 TUE. Jednocześnie, i z uwzględnieniem wyroków Trybunału Sprawiedliwości, uchylenie i zmiana powinny także wchodzić w zakres dopuszczalności, również gdy inicjatywa odnosi się do przewidywanych aktów prawnych, takich jak wynikające z międzynarodowych umów handlowych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-754/47 Efler i in. przeciwko Komisji Europejskiej1a, a w szczególności ust. 45 i 47, celem EIO jest umożliwienie obywatelom Unii bezpośredniego udziału w życiu demokratycznym Unii. Ich aktywne uczestnictwo w procesie demokratycznym jest dodatkowo wzmacniane zwłaszcza przez mechanizm EIO, który umożliwia im podnoszenie kwestii i prezentowanie ich Komisji oraz domaganie się od niej przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii, stosownie do okoliczności, po uprzednim przedstawieniu EIO na publicznym wysłuchaniu w Parlamencie, przez wszczęcie debaty demokratycznej bez konieczności czekania na przyjęcie aktu prawnego, do którego zmiany lub wycofania ostatecznie się dąży.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Zgodnie z tym samym wyrokiem proponowane EIO stanowią wyraz rzeczywistego udziału obywateli Unii w jej życiu demokratycznym i nie podważają równowagi instytucjonalnej założonej w Traktatach, nawet jeśli dotyczą toczącego się procesu ustawodawczego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsze rozporządzenie służy uczynieniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną, mniej obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla organizatorów i zwolenników w celu realizacji pełnego potencjału europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia promowania debaty i uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu Unii oraz zbliżania Unii do obywateli.

(5)  Niniejsze rozporządzenie służy uczynieniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną, mniej obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla organizatorów i zwolenników w celu wzmocnienia zasady demokracji oraz zachęcania wszystkich obywateli Unii do udziału w jej demokratycznym funkcjonowaniu i umożliwiania im tego udziału poprzez zbliżanie Unii do obywateli.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby osiągnąć te cele, procedury i warunki konieczne na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste i przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne względem charakteru tego instrumentu. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami.

(6)  Aby osiągnąć te cele, procedury i warunki konieczne na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być przejrzyste, jasne, proste i przyjazne dla użytkownika, w tym osób niepełnosprawnych, oraz proporcjonalne względem charakteru tego instrumentu. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami oraz zapewniać, by wobec inicjatyw zakończonych powodzeniem Komisja podejmowała odpowiednie działania następcze.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę. Aby osiągnąć pełnię potencjału europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu demokracji uczestniczącej oraz promować uczestnictwo obywatelskie na szczeblu unijnym, szczególnie wśród młodych obywateli Unii, wiek ten powinien wynosić 16 lat.

(7)  Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę. Aby osiągnąć pełnię potencjału europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu demokracji uczestniczącej oraz promować uczestnictwo obywatelskie na szczeblu unijnym i uczestnictwo w życiu publicznym w ujęciu ogólnym, szczególnie wśród młodych obywateli Unii, wiek ten powinien wynosić 16 lat. Momentem decydującym o zdolności danej osoby do poparcia inicjatywy jest moment wyrażenia poparcia.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Zgodnie z art. 11 ust. 4 TUE inicjatywa, w której Komisję Europejską skłania się, aby w ramach swoich uprawnień złożyła stosowny wniosek w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii, musi zostać podjęta przez nie mniej niż jeden milion obywateli Unii mających obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich.

(8)  Zgodnie z art. 11 ust. 4 TUE, art. 24 i art. 298 ust. 1 TFUE oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 41, inicjatywa, w której Komisję Europejską skłania się, aby w ramach swoich uprawnień złożyła stosowny wniosek w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii, musi zostać podjęta przez nie mniej niż jeden milion obywateli Unii mających obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich.

Uzasadnienie

Odniesienie do zasady dobrej administracji przewiduje, że działania administracyjne muszą być bezstronne, sprawiedliwe i rozpatrywane w rozsądnym terminie przez instytucje i organy Unii, a także przewiduje (art. 41 ust. 2 lit. c)) obowiązek uzasadniania swoich decyzji przez administrację.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu zapewnienia dostatecznej reprezentatywności inicjatywy dla interesu Unii przy jednoczesnym zapewnieniu, aby instrument ten pozostał łatwy w użytku, minimalną liczbę państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, należy ustalić na poziomie jednej czwartej państw członkowskich.

(9)  W celu zapewnienia dostatecznej reprezentatywności inicjatywy dla interesu Unii przy jednoczesnym zapewnieniu, aby instrument ten pozostał łatwy w użytku, minimalną liczbę państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, należy ustalić na poziomie jednej czwartej państw członkowskich, a minimalna liczba podpisów wymagana w każdym z państw członkowskich powinna być degresywnie proporcjonalna i odpowiadać liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich pomnożonej przez 750.

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z motywu 10 w celu zapewnienia lepszej czytelności tekstu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W celu zapewnienia, aby inicjatywa była reprezentatywna oraz w celu zapewnienia podobnych warunków możliwości wsparcia inicjatywy przez obywateli, stosowne jest również ustalenie minimalnej liczby sygnatariuszy pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Minimalna liczba podpisów wymagana w każdym z państw członkowskich powinna być degresywnie proporcjonalna i odpowiadać liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich pomnożonej przez 750.

(10)  W celu zapewnienia, aby inicjatywa była reprezentatywna oraz w celu zapewnienia podobnych warunków możliwości wsparcia inicjatywy przez obywateli, stosowne jest również ustalenie minimalnej liczby sygnatariuszy pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Minimalna liczba podpisów wymagana w każdym z państw członkowskich powinna być degresywnie proporcjonalna i odpowiadać liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich pomnożonej przez łączną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego w momencie rejestracji inicjatywy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  W świetle działań doradczych, tłumaczeniowych i informacyjnych (łącznie z „Dniem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej”) podejmowanych przez instytucje doradcze Unii, w szczególności Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komisja będzie informować te instytucje o nowo zarejestrowanych inicjatywach i o przyszłych kampaniach zwiększających świadomość dotyczących EIO.

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma podkreślenie, że inne instytucje UE z własnej inicjatywy podjęły się zadania wypełniania luk wynikających z ogromnego obciążenia logistycznego i administracyjnego stworzonego przez poprzedni system. W tym sensie EKES, dzięki swojej praktyce proprio motu, odegrał bardzo ważną rolę w tym procesie, dla której należy wyrazić uznanie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną oraz zapewnienia wsparcia obywatelom i organizatorom Komisja powinna zapewnić organizatorom informacje i pomoc oraz udostępnić internetową platformę współpracy w celu zapewnienia dedykowanego forum dyskusyjnego oraz informacji i porad na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej. W celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z obywatelami państwa członkowskie powinny ustanowić na swoich odpowiednich terytoriach co najmniej jeden punkt kontaktowy, aby udzielać obywatelom informacji i porad dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(13)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną oraz zapewnienia wsparcia obywatelom i organizatorom Komisja powinna zapewnić organizatorom bezpłatne informacje i pomoc oraz udostępnić internetową platformę współpracy w celu zapewnienia specjalnego forum dyskusyjnego oraz informacji i porad na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która będzie także pełnić funkcję platformy wymiany pomysłów i najlepszych praktyk oraz będzie umożliwiała obywatelom omawianie zaproponowanych inicjatyw obywatelskich i formułowanie nowych. W celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z obywatelami państwa członkowskie, wykorzystując Centra informacyjne Europe Direct, powinny ustanowić na swoich odpowiednich terytoriach – w stosownym czasie i w każdym razie do wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – punkty informacyjne EIO, aby udzielać obywatelom informacji, pomocy i porad dotyczących zgłoszenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej w kwestiach technicznych związanych z EIO, w tym sposobu promowania EIO na szczeblu krajowym i lokalnym. W Dniu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej należy organizować doroczną konferencję EIO na szczeblu UE w celu dalszego wzmocnienia dialogu i wymiany najlepszych praktyk między organizatorami, społeczeństwem obywatelskim i partnerami społecznymi oraz instytucjami UE, a także w celu oceny stanu wdrożenia i skuteczności EIO.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Aby zwiększyć świadomość i promować debatę dotyczącą trwających inicjatyw na szczeblu krajowym, w ramach których gromadzone są podpisy, ważne jest zaangażowanie parlamentów narodowych i regionalnych od wczesnego etapu oraz udostępnianie przez biura przedstawicielstw Komisji i Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich swoich obiektów na potrzeby inicjatyw obywatelskich. Na szczeblu Unii neutralna rola Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sprawia, że instytucja ta jest odpowiednia, aby pełnić rolę podmiotu wspomagającego i mentora instytucjonalnego w ramach trwających inicjatyw obywatelskich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w związku z inicjatywami oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której podpisy zbierane są dla inicjatywy niespełniającej warunków opisanych w Traktatach i niniejszym rozporządzeniu, inicjatywy spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być zarejestrowane przez Komisję przed zbieraniem deklaracji poparcia od obywateli. Komisja powinna prowadzić rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji.

(15)  W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w związku z inicjatywami oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której podpisy zbierane są dla inicjatywy niespełniającej warunków opisanych w Traktatach i niniejszym rozporządzeniu, inicjatywy spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być zarejestrowane przez Komisję przed zbieraniem deklaracji poparcia od obywateli. Wykonując swoje liczne obowiązki w odniesieniu do inicjatywy obywatelskiej, Komisja powinna stworzyć wyspecjalizowany dział do rozpatrywania dopuszczalności inicjatyw od strony prawnej. Należy zapewnić niezbędne zasoby, tak aby obiektywna ocena dopuszczalności była dokonywana niezależnie od względów politycznych i zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji. Ocena powinna być w pełni dostępna publicznie.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną i uwzględniając, że procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne, właściwe jest częściowe rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy jedynie część (lub części) inicjatywy spełnia (spełniają) wymogi rejestracji przewidziane niniejszym rozporządzeniem. Inicjatywy powinny być zarejestrowane częściowo, gdy istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza ewidentnie poza ramy uprawnień Komisji w zakresie składania wniosku o akt prawny Unii w celu wdrażania Traktatów, a wszystkie pozostałe wymogi rejestracyjne są spełnione. Należy zapewnić jasność i przejrzystość co do zakresu częściowej rejestracji, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani o zakresie rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje poparcia są zbierane wyłącznie w związku z zakresem rejestracji inicjatywy.

(16)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną i uwzględniając, że procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne dla użytkownika oraz proporcjonalne, właściwe jest częściowe rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy jedynie część (lub części) inicjatywy spełnia (spełniają) wymogi rejestracji przewidziane niniejszym rozporządzeniem. Inicjatywy powinny być zarejestrowane częściowo, gdy istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza ewidentnie poza ramy uprawnień Komisji w zakresie składania wniosku o akt prawny Unii w celu wdrażania Traktatów, a wszystkie pozostałe wymogi rejestracyjne są spełnione. Należy zapewnić jasność i przejrzystość co do zakresu częściowej rejestracji, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani o zakresie rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje poparcia są zbierane wyłącznie w związku z zakresem rejestracji inicjatywy. Wybór częściowej rejestracji nie powinien zwalniać Komisji z obowiązku pełnego uzasadnienia swojej decyzji przez podanie powodów częściowej rejestracji inicjatywy.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Deklaracje poparcia inicjatywy należy zebrać w określonym terminie. W celu zapewnienia dalszej aktualności inicjatywy przy jednoczesnym uwzględnieniu złożoności procedury zbierania deklaracji poparcia w całej Unii termin ten nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia zbierania określonej przez grupę organizatorów.

(17)  Deklaracje poparcia inicjatywy należy zebrać w określonym terminie. W celu zapewnienia dalszej aktualności inicjatywy przy jednoczesnym uwzględnieniu złożoności procedury zbierania deklaracji poparcia w całej Unii termin ten nie powinien być dłuższy niż 18 miesięcy od daty rozpoczęcia zbierania określonej przez grupę organizatorów. Jeśli organizatorzy podejmą decyzję o niekorzystaniu z centralnego systemu zbierania deklaracji poparcia on-line zapewnionego przez Komisję, bieg okresu powinien rozpoczynać się dopiero po zweryfikowaniu przez państwa członkowskie zgodności alternatywnych systemów zbierania deklaracji on-line z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną, mniej obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla organizatorów i obywateli Komisja powinna stworzyć i obsługiwać centralny system zbierania deklaracji poparcia on-line. System ten powinien być udostępniany bezpłatnie grupom organizatorów i obejmować konieczne cechy techniczne umożliwiające zbieranie deklaracji on-line, w tym hosting i oprogramowanie, jak również udogodnienia w zakresie dostępności zapewniające możliwość udzielenia poparcia dla inicjatywy przez obywateli niepełnosprawnych. System ten należy stworzyć i utrzymywać zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/4626 .

(18)  W celu uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną, mniej obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla organizatorów i obywateli Komisja powinna stworzyć i obsługiwać centralny system zbierania deklaracji poparcia on-line obejmujący odpowiednie środki techniczne i bezpieczeństwa konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. System ten powinien być dobrowolny, udostępniany bezpłatnie grupom organizatorów i obejmować konieczne cechy techniczne umożliwiające zbieranie deklaracji on-line, w tym hosting i oprogramowanie, jak również udogodnienia w zakresie dostępności. Powinno to zapewniać ułatwienia w inicjowaniu, proponowaniu czy popieraniu inicjatyw przez obywateli niepełnosprawnych na równych zasadach. System ten należy stworzyć i utrzymywać zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/4626.

_________________

_________________

26 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej (Dz.U. L 6 z 11.1.2017, s. 40–51).

26 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej (Dz.U. L 6 z 11.1.2017, s. 40–51).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Grupa organizatorów powinna mieć również możliwość utworzenia własnych systemów zbierania deklaracji on-line na potrzeby zbierania deklaracji poparcia w całej Unii oraz podjęcia decyzji, w którym państwie członkowskim powinny być przechowywane dane zbierane na potrzeby inicjatywy. Grupa organizatorów powinna korzystać z pojedynczego indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line dla każdej inicjatywy. Indywidualny system zbierania deklaracji on-line utworzony i obsługiwany przez grupę organizatorów powinien mieć odpowiednie cechy techniczne i bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego zbierania, przechowywania i przekazywania danych w trakcie całej procedury. W tym celu Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do indywidualnych systemów zbierania deklaracji on-line. Komisja może zwrócić się o opinię do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która wspiera instytucje unijne w opracowywaniu i wdrażaniu polityk związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informacyjnych.

(20)  Grupa organizatorów powinna mieć również możliwość utworzenia własnych systemów zbierania deklaracji on-line na potrzeby zbierania deklaracji poparcia w całej Unii oraz podjęcia decyzji, w którym państwie członkowskim powinny być przechowywane dane zbierane na potrzeby inicjatywy. Grupa organizatorów powinna korzystać z pojedynczego indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line dla każdej inicjatywy. Indywidualny system zbierania deklaracji on-line utworzony i obsługiwany przez grupę organizatorów powinien mieć odpowiednie cechy techniczne i zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpiecznego zbierania, przechowywania i przekazywania danych w trakcie całej procedury. W tym celu Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do indywidualnych systemów zbierania deklaracji on-line. Komisja może zwrócić się o opinię do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która wspiera instytucje unijne w opracowywaniu i wdrażaniu polityk związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informacyjnych, oraz do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), który doradza instytucjom i organom Unii we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Grupa organizatorów może także skonsultować się z ENISA i EIOD, jeśli zdecyduje się na ustanowienie własnych systemów zbierania deklaracji on-line.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Państwa członkowskie powinny weryfikować zgodność indywidualnych systemów zbierania deklaracji on-line stworzonych przez grupy organizatorów z wymogami niniejszego rozporządzenia oraz wydać dokument poświadczający taką zgodność, zanim deklaracje poparcia zostaną zebrane. Poświadczanie indywidualnych systemów zbierania deklaracji on-line powinno być prowadzone przez właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których przechowywane są dane zebrane przez indywidualny system zbierania deklaracji on-line. Bez uszczerbku dla uprawnień krajowych organów nadzorczych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych państwa członkowskie powinny wyznaczyć właściwy organ krajowy odpowiedzialny za poświadczanie systemów. Państwa członkowskie powinny wzajemnie uznawać certyfikaty wydawane przez ich właściwe organy.

(21)  Państwa członkowskie powinny weryfikować zgodność indywidualnych systemów zbierania deklaracji on-line stworzonych przez grupy organizatorów z wymogami niniejszego rozporządzenia oraz wydać dokument poświadczający taką zgodność, zanim organizatorzy rozpoczną 12-miesięczny okres zbierania deklaracji poparcia. Poświadczanie indywidualnych systemów zbierania deklaracji on-line powinno być prowadzone przez właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których przechowywane są dane zebrane przez indywidualny system zbierania deklaracji on-line. Działania te powinny być prowadzone bezpłatnie. Bez uszczerbku dla uprawnień krajowych organów nadzorczych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych państwa członkowskie powinny niezwłocznie wyznaczyć właściwy organ krajowy odpowiedzialny za poświadczanie systemów. Państwa członkowskie powinny wzajemnie uznawać certyfikaty wydawane przez ich właściwe organy bez wprowadzania dodatkowych kontroli.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  W celu promowania uczestnictwa i debaty publicznej na temat zagadnień podniesionych w inicjatywie po upływie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia zbierania deklaracji grupa organizatorów powinna mieć prawo do wniesienia o zorganizowanie pierwszego wysłuchania publicznego na szczeblu unijnym w celu przedstawienia inicjatywy. Parlament Europejski powinien zorganizować takie wysłuchanie w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku przez grupę organizatorów.

Uzasadnienie

Pierwsze wysłuchanie publiczne służy zapewnieniu grupie organizatorów ważnego wsparcia w celu podniesienia poziomu wiedzy obywateli UE na temat inicjatywy obywatelskiej i powiązanych szczegółowych celów.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W celu promowania uczestnictwa i debaty publicznej na temat zagadnień podniesionych w inicjatywie, gdy inicjatywa poparta przez wymaganą liczbę sygnatariuszy i spełniająca inne wymogi niniejszego rozporządzenia jest przedłożona Komisji, grupa organizatorów powinna mieć prawo przedstawienia inicjatywy podczas wysłuchania publicznego na szczeblu unijnym. Wysłuchanie publiczne powinno być zorganizowane wspólnie przez Komisję i Parlament Europejski w terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy oraz powinno gwarantować wyważoną reprezentację interesów zarówno publicznych, jak i prywatnych, jak również reprezentację na odpowiednim szczeblu Komisji. Inne instytucje i organy doradcze Unii oraz zainteresowane strony powinny mieć możliwość uczestnictwa w wysłuchaniu.

(23)  W celu promowania uczestnictwa i debaty publicznej na temat zagadnień podniesionych w inicjatywie, gdy inicjatywa poparta przez wymaganą liczbę sygnatariuszy i spełniająca inne wymogi niniejszego rozporządzenia jest przedłożona Komisji, grupa organizatorów powinna mieć prawo przedstawienia inicjatywy podczas wysłuchania publicznego na szczeblu unijnym. Parlament Europejski powinien zorganizować wysłuchanie publiczne w terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy Komisji. Parlament Europejski powinien zagwarantować wyważoną reprezentację zainteresowanych stron, w tym społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i ekspertów, jak również reprezentację na odpowiednim szczeblu Komisji i Rady. Inne instytucje i organy doradcze Unii, w szczególności Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, oraz zainteresowane strony powinny mieć możliwość uczestnictwa w wysłuchaniu. Parlament Europejski powinien dążyć do wspierania odpowiedniego poziomu debaty dotyczącej pomyślnych inicjatyw poprzez przeprowadzenie debaty plenarnej po wysłuchaniu publicznym oraz podjęcie decyzji w sprawie możliwości głosowania nad projektem rezolucji.

Uzasadnienie

Zobacz opinię komisji PETI w sprawie przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00)). Choć Parlament powinien dążyć do promowania debaty publicznej na temat inicjatyw, które spełniają warunki rozporządzenia, nałożenie na niego prawnego obowiązku podjęcia konkretnego działania w związku z wszystkimi ECI może w niektórych przypadkach nie być właściwe. Niniejsza poprawka odzwierciedla zatem nieobowiązkowy charakter możliwości podjęcia działań w sprawie pomyślnych ECI poprzez przeprowadzenie debaty plenarnej oraz przyjęcie projektu rezolucji, jednak nie nakłada ona nań obowiązku prawnego, by podjąć takie konkretne działanie dla każdej ECI.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu zapewnienia skutecznego uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii Komisja powinna zbadać ważną inicjatywę oraz na nią zareagować. Komisja powinna zatem określić swoje wnioski prawne i polityczne, a także działania, jakie zamierza podjąć, w terminie pięciu miesięcy od otrzymania inicjatywy. Komisja powinna wyjaśnić w jasny, zrozumiały i szczegółowy sposób powody zamierzonego działania oraz powinna jednakowo przedstawić powody, jeżeli nie zamierza podejmować żadnego działania.

(24)  W celu zapewnienia skutecznego uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii Komisja, po wysłuchaniu publicznym i debacie plenarnej w Parlamencie Europejskim oraz po przeprowadzeniu odpowiedniego dialogu z organizatorami EIO, powinna zbadać ważną inicjatywę oraz na nią zareagować w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę, że wobec inicjatyw zakończonych powodzeniem należy podjąć właściwe działania następcze. Komisja powinna zatem określić swoje wnioski prawne i polityczne, a także działania ustawodawcze lub nieustawodawcze, jakie zamierza podjąć, w terminie pięciu miesięcy od otrzymania inicjatywy. Komisja powinna uzasadnić należycie w jasny, zrozumiały i szczegółowy sposób powody zamierzonego działania oraz przedstawić jeszcze dokładniej i jaśniej powody, jeżeli nie zamierza podejmować żadnego działania, w przypadku częściowej lub zupełnej odmowy. W obydwu przypadkach należy zorganizować drugie wysłuchanie publiczne w celu omówienia konkluzji przekazanych przez Komisję, na takich samych zasadach jak pierwsze wysłuchanie.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Poparcie i finansowanie inicjatyw powinno być przejrzyste. Z tego względu grupy organizatorów powinny zapewnić zaktualizowane informacje o źródłach wsparcia i finansowania dla swoich inicjatyw między datą rejestracji a datą, w której inicjatywa zostanie przedłożona Komisji. Podmioty, w szczególności organizacje, które na podstawie Traktatów uczestniczą w kształtowaniu europejskiej świadomości politycznej i wyrażaniu woli obywateli Unii, powinny mieć możliwość promowania oraz wspierania i finansowania inicjatyw, pod warunkiem że będą to czyniły zgodnie z procedurami i warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i przy pełnej przejrzystości.

(25)  Poparcie i finansowanie inicjatyw powinno być przejrzyste i rozliczalne. Z tego względu grupy organizatorów powinny zapewnić zaktualizowane informacje o źródłach wsparcia i finansowania dla swoich inicjatyw między datą rejestracji a datą, w której inicjatywa zostanie przedłożona Komisji. Podmioty, w szczególności organizacje, które na podstawie Traktatów uczestniczą w kształtowaniu europejskiej świadomości politycznej i wyrażaniu woli obywateli Unii, powinny mieć możliwość promowania oraz wspierania i finansowania inicjatyw, pod warunkiem że będą to czyniły zgodnie z procedurami i warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i przy pełnej przejrzystości. Komisja powinna przeprowadzać kontrole jakości i kontrole wyrywkowe źródeł finansowania przedstawionych przez organizatorów EIO. Obywatele także powinni dysponować możliwością wszczęcia alarmu w przypadku podejrzenia nadużyć. Źródła wsparcia i finansowania powinny być także publicznie dostępne i regularnie aktualizowane wraz z pozostałymi informacjami na temat inicjatywy EIO opublikowanymi w internecie.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Do przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Komisję w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia stosuje się rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 29 ]29.

skreśla się

_________________

 

29 [Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1–22)].

 

Uzasadnienie

Przeniesienie do nowego motywu 28a.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Jeśli środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu przewidują przetwarzanie danych osobowych przez Komisję i organizatorów, przetwarzanie to powinno odbywać się zgodnie z unijnymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791b oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6801c.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W celu przyczynienia się do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym Unii Komisja i organizatorzy powinni mieć możliwość zbierania – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych – adresów e-mail sygnatariuszy w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej inicjatywy, w szczególności w celu przedstawienia informacji na temat działań następczych w odpowiedzi na inicjatywę. Zbieranie adresów e-mail powinno być opcjonalne i zależne od zgody sygnatariuszy. Adresy e-mail nie powinny być zbierane jako część formularzy deklaracji poparcia, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani, że ich prawo do poparcia inicjatywy nie jest zależne od udzielenia zgody na zbieranie ich adresów e-mail.

(29)  W celu przyczynienia się do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym Unii Komisja i organizatorzy powinni mieć możliwość zbierania – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych – adresów e-mail sygnatariuszy w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej inicjatywy, w szczególności w celu przedstawienia informacji na temat działań następczych w odpowiedzi na inicjatywę. Zbieranie adresów e-mail powinno być opcjonalne i zależne od wyraźnej zgody sygnatariuszy, która powinna być wyrażona dobrowolnie, odnosić się do określonej sytuacji, być świadoma i jednoznaczna zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679. Adresy e-mail nie powinny być zbierane jako część formularzy deklaracji poparcia, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani, że ich prawo do poparcia inicjatywy nie jest zależne od udzielenia zgody na zbieranie ich adresów e-mail. Sygnatariusze powinni mieć prawo wycofania swojej wyraźnej zgody na zbieranie adresów e-mail w dowolnym momencie przed zamknięciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej i po jej zamknięciu, a w takim przypadku Komisja i organizatorzy EIO powinni niezwłocznie usunąć adres e-mail ze swojej bazy danych oraz zaprzestać komunikowania się z sygnatariuszami.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Aby zapewnić wkład w promowanie aktywnego i równego uczestnictwa wszystkich obywateli w życiu politycznym Unii, Komisja i organizatorzy powinni zapewnić dostępność swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych. Podczas gdy dyrektywa (UE) 2016/2102 nie ma zastosowania do stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, do celów centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, rejestru on-line czy internetowej platformy współpracy i wszelkich stron internetowych związanych z europejską inicjatywą obywatelską, za które odpowiedzialni są Komisja i organizatorzy, powinny być one dostępne w sposób równoważny z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102. W szczególności zachęca się Komisję do zachowania zgodności z odnośnymi zharmonizowanymi normami europejskimi, gwarantującymi zgodność z wymogami postrzegalności, zrozumiałości, funkcjonalności i integralności. Komisja powinna zapewnić zgodność z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności z art. 9 i 21, i aby ułatwić dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie, należy w jak największym zakresie i z zachowaniem zasady proporcjonalności zapewnić teksty alternatywne w przystępnym języku.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest potrzebna w celu lepszego odzwierciedlenia pozostałej części tekstu oraz zmian w artykułach.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 8.

(32)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 a

 

Zakres

 

Inicjatywa obywatelska może odnosić się do wniosku Komisji dotyczącego nowego aktu prawnego lub uchylenia bądź zmiany istniejącego lub przewidywanego unijnego aktu prawnego w celu wdrażania Traktatów.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy obywatel Unii, który ukończył 16 lat, ma prawo do poparcia inicjatywy poprzez podpisanie deklaracji poparcia („sygnatariusz”) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Każdy obywatel Unii, który ukończył 16 lat w momencie wyrażenia poparcia, ma prawo do poparcia inicjatywy poprzez podpisanie deklaracji poparcia („sygnatariusz”) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Obywatele przebywający w państwach członkowskich, których obywatelstwa nie posiadają, mają prawo do popierania inicjatyw w kraju zamieszkania lub w kraju pochodzenia.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie i Komisja przyjmują wszelkie niezbędne przepisy w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z prawa do poparcia inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy w chwili rejestracji inicjatywy jest równa co najmniej minimalnej licznie określonej w załączniku I, odpowiadającej liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich i pomnożonej przez 750.

b)  w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy w chwili rejestracji inicjatywy jest równa co najmniej minimalnej licznie określonej w załączniku I, odpowiadającej liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w każdym z państw członkowskich i pomnożonej przez łączną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

(Należy odpowiednio zaktualizować załącznik I.)

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla celów ust. 1 sygnatariusz jest liczony w państwie członkowskim, którego jest obywatelem.

2.  Dla celów ust. 1 sygnatariusz jest liczony w państwie członkowskim, którego jest obywatelem, niezależnie od miejsca podpisania deklaracji poparcia przez sygnatariusza.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest wymagana w celu wyjaśnienia, że obywatele Unii powinni mieć możliwość podpisania europejskiej inicjatywy obywatelskiej niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje i pomoc ze strony Komisji oraz państw członkowskich

Informacje i pomoc ze strony Komisji, innych instytucji Unii oraz państw członkowskich

Uzasadnienie

Zawarcie odniesienia do Parlamentu i EKES-u w artykule wymaga aktualizacji tytułu.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja na żądanie zapewnia obywatelom i grupom organizatorów informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej i pomoc w związku z nią.

1.  Komisja na żądanie zapewnia obywatelom i grupom organizatorów łatwo dostępne i zorientowane na użytkownika informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej i pomoc w związku z nią, w tym pomoc w ustaleniu odpowiedniej podstawy prawnej dla inicjatywy na mocy prawa Unii, a także inne prawne, materialne i techniczne wytyczne w celu ułatwienia skutecznej rejestracji inicjatywy. Pomocy takiej udziela się bezpłatnie i stosownie do przypadku we współpracy z linią telefoniczną Europe Direct i centrami informacyjnymi Europe Direct.

Uzasadnienie

Zobacz opinię komisji PETI w sprawie przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00)), ust. 17. Zobacz decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zamykającą przeprowadzone przez nią dochodzenie z własnej inicjatywy (OI/9/2013/TN) dotyczące Komisji Europejskiej, w szczególności ust. 10–11.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja udostępnia internetową platformę współpracy stanowiącą dla obywateli i grup organizatorów forum dyskusyjne oraz zapewniającą informacje i porady na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Komisja udostępnia internetową platformę współpracy stanowiącą dla obywateli i grup organizatorów forum dyskusyjne oraz zapewniającą informacje i usługi doradcze na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Komisja kontaktuje się regularnie z organizatorami EIO za pośrednictwem platformy współpracy. Wszystkie usługi doradcze mają formę dostępną dla osób niepełnosprawnych, są świadczone w stosownym czasie i bezpłatnie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ciągu 3 miesięcy od publikacji niniejszego rozporządzenia Komisja wyda podręcznik dla użytkowników w celu ułatwienia zrozumienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Uzasadnienie

Taki podręcznik dla użytkowników jest konieczny w celu zapewniania informacji i przekazywania pierwszych odpowiedzi organizatorom EIO. Należy go opublikować bez opóźnień, aby wesprzeć szybki przydział środków finansowych w ramach nowego rozporządzenia w sprawie EIO oraz umożliwić merytoryczną ocenę zgodnie z art. 24.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja udostępnia rejestr on-line („rejestr”) umożliwiający grupom organizatorów zarządzanie ich inicjatywami przez cały czas trwania procedury. Rejestr obejmuje publiczną stronę internetową zawierającą ogólne informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a także na temat konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego statusu.

3.  Komisja udostępnia rejestr on-line („rejestr”) umożliwiający grupom organizatorów zarządzanie ich inicjatywami przez cały czas trwania procedury. Rejestr obejmuje publiczną stronę internetową zawierającą ogólne informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w tym źródeł finansowania EIO, a także na temat konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego statusu.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze oraz wykorzystania do zbierania deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Grupa organizatorów może ponadto zapewnić tłumaczenie załącznika na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze, a także – stosownie do przypadku – projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 6 ust. 2.

4.  Po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze oraz wykorzystania do zbierania deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Grupa organizatorów może ponadto zwrócić się do Komisji o zapewnienie tłumaczenia załącznika na wszystkie języki urzędowe Unii w celu publikacji w rejestrze, a także – stosownie do przypadku – projektu aktu ustawodawczego, o którym mowa w załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 6 ust. 2. Jeśli załącznik lub uzasadnienie mają nie więcej niż 5000 znaków (średnia poprawiona dla poszczególnych języków), grupa organizatorów może także zwrócić się do Komisji o bezpłatne przetłumaczenie załącznika na wszystkie języki urzędowe Unii.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest uprawniony do oferowania mentoringu instytucjonalnego i ułatwiania grupie organizatorów, jeśli uważa za odpowiednie zwiększenie świadomości na temat inicjatyw, z poszanowaniem własnych kompetencji i z zachowaniem neutralnej roli.

 

Jest on uprawniony do zorganizowania jednego lub kilku wysłuchań w swojej siedzibie po rejestracji inicjatywy i na etapie zbierania podpisów, na które zapraszana jest grupa organizatorów w celu zaprezentowania swoich inicjatyw. Mogą także być zapraszani na nie niezależni eksperci.

 

Jest także uprawniony do zapewniania wkładu w ogólne promowanie inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia wspierania uczestnictwa demokratycznego w Unii.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Każde państwo członkowskie ustanawia co najmniej jeden punkt kontaktowy w celu zapewnienia grupom organizatorów informacji i pomocy przy podejmowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

6.  Każde państwo członkowskie ustanawia co najmniej jeden cyfrowy i fizyczny punkt kontaktowy w celu zapewnienia grupom organizatorów informacji i pomocy przy podejmowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Pomocy takiej udziela się obywatelom bezpłatnie i stosownie do przypadku we współpracy z linią telefoniczną Europe Direct, centrami informacyjnymi Europe Direct, biurami kontaktowymi Parlamentu Europejskiego i wszystkimi przedstawicielstwami Komisji Europejskiej. Pomoc obejmuje porady prawne, techniczne i organizacyjne dotyczące przygotowania inicjatywy do rejestracji oraz ułatwianie komunikacji z Komisją. Pomoc ma formę dostępną dla osób niepełnosprawnych i jest bezpłatna.

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji PETI jest zdania, że rozporządzenie powinno jasno określać zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia nieinternetowych, fizycznych punktów kontaktowych dla osób wspierających i prowadzących EIO.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Grupa organizatorów może zostać zarejestrowana jako podmiot prawny, a mianowicie jako organizacja posiadająca osobowość prawną, w jednym z państw członkowskich zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów wyznacza dwóch spośród swoich członków odpowiednio na przedstawiciela i zastępcę, którzy pośredniczą w kontaktach między nimi a instytucjami Unii przez cały proces i którzy są upoważnieni do działania w imieniu grupy organizatorów („osoby wyznaczone do kontaktów”).

Grupa organizatorów wyznacza albo wybiera dwóch spośród swoich członków odpowiednio na przedstawiciela i zastępcę, którzy pośredniczą w kontaktach między nimi a instytucjami Unii przez cały proces i którzy są upoważnieni do działania w imieniu grupy organizatorów („osoby wyznaczone do kontaktów”).

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów może również wyznaczyć maksymalnie dwie inne osoby fizyczne wybrane spośród jej członków lub w inny sposób, które są upoważnione do działania w imieniu osób wyznaczonych do kontaktów w celu pośredniczenia w kontaktach z instytucjami Unii przez cały czas trwania procedury.

Grupa organizatorów może również wyznaczyć maksymalnie trzy inne osoby fizyczne wybrane spośród jej członków lub w inny sposób, które są upoważnione do działania w imieniu osób wyznaczonych do kontaktów w celu pośredniczenia w kontaktach z instytucjami Unii przez cały czas trwania procedury.

Uzasadnienie

Aby ułatwić rozpatrywanie EIO, właściwe jest upoważnienie maksymalnie 3 zastępców. Większa liczba mogłaby być problematyczna dla Komisji oraz mogłaby wpłynąć na ciągłość EIO i konieczną komunikację między organizatorami a Komisją.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Bez uszczerbku dla odpowiedzialności przedstawiciela grupy organizatorów jako administratora danych wynikającej z art. 82 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 członkowie grupy organizatorów ponoszą solidarną odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przy organizacji inicjatywy za sprawą działań bezprawnych popełnionych umyślnie lub wskutek poważnego zaniedbania.

5.  Bez uszczerbku dla odpowiedzialności przedstawiciela grupy organizatorów jako administratora danych wynikającej z art. 82 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 członkowie grupy organizatorów lub, w odpowiednim przypadku, utworzony przez nich podmiot prawny, ponoszą wspólnie odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przy organizacji inicjatywy za sprawą działań bezprawnych popełnionych umyślnie lub wskutek poważnego zaniedbania.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Deklaracje poparcia inicjatywy mogą być zbierane wyłącznie po zarejestrowaniu danej inicjatywy przez Komisję.

1.  Deklaracje poparcia inicjatywy mogą być zbierane wyłącznie po zarejestrowaniu danej inicjatywy przez Komisję oraz w odpowiednich przypadkach po zweryfikowaniu przez państwa członkowskie zgodności indywidualnych systemów zbierania deklaracji on-line stworzonych przez grupy organizatorów z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wyspecjalizowany dział Komisji dokonuje oceny dopuszczalności przedłożonych inicjatyw obywatelskich od strony prawnej wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w ust. 3.

 

Dział ten przeprowadza też kontrolę zgodności z przepisami prawa niezależnie od względów politycznych i całkowicie udostępnia publicznie ustalenia prowadzące do podjęcia decyzji.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  inicjatywa nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

e)  inicjatywa nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ani z prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takiej sytuacji grupa organizatorów może dokonać zmiany inicjatywy w celu uwzględnienia oceny Komisji, aby zapewnić zgodność inicjatywy z wymogiem określonym w ust. 3 lit. c), albo zachować lub wycofać pierwotną inicjatywę. Grupa organizatorów informuje Komisję o swoim wyborze w terminie jednego miesiąca od otrzymania oceny Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – stosownie do przypadku – przekazuje zmiany w informacji, o której mowa w załączniku II, w celu zastąpienia pierwotnej inicjatywy.

W takiej sytuacji grupa organizatorów może dokonać zmiany inicjatywy w celu uwzględnienia oceny Komisji, aby zapewnić zgodność inicjatywy z wymogiem określonym w ust. 3 lit. c), albo zachować lub wycofać pierwotną inicjatywę. Grupa organizatorów informuje Komisję o swoim wyborze w terminie dwóch miesięcy od otrzymania oceny Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – stosownie do przypadku – przekazuje zmiany w informacji, o której mowa w załączniku II, w celu zastąpienia pierwotnej inicjatywy.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, jeżeli istotna część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych Unii w celu wdrażania Traktatów,

b)  dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, jeżeli część inicjatywy, w tym jej główne cele, nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych Unii w celu wdrażania Traktatów,

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inicjatywa obywatelska, która została zarejestrowana, jest upubliczniana w rejestrze.

Każda inicjatywa zgłoszona Komisji do zarejestrowania, w tym każda inicjatywa, która została zarejestrowana, jest upubliczniana w rejestrze oraz na stronie internetowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja dokonuje rejestracji inicjatywy w ramach jednego numeru rejestracyjnego i podaje go do wiadomości grupie organizatorów.

6.  Komisja dokonuje rejestracji inicjatywy w ramach jednej decyzji o rejestracji, nadaje jej jeden numer rejestracyjny i podaje je do wiadomości grupie organizatorów.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W przypadku odmowy rejestracji lub częściowej rejestracji inicjatywy zgodnie z ust. 4 Komisja informuje grupę organizatorów o przyczynach takiej decyzji oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych środkach prawnych.

7.  W przypadku odmowy rejestracji lub częściowej rejestracji inicjatywy zgodnie z ust. 4 Komisja należycie informuje grupę organizatorów o przyczynach takiej decyzji oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych środkach prawnych. Decyzje o odmowie zarejestrowania lub częściowego zarejestrowania inicjatywy są publikowane na stronie internetowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a Komisja wyszczególnia w nich w pełni i uzasadnia powody odmowy, wskazując zastosowane podstawy prawne i umożliwiając organizatorom EIO ich zakwestionowanie.

Uzasadnienie

Zobacz opinię komisji PETI w sprawie przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00)), ust. 10. Zobacz decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zamykającą przeprowadzone przez nią dochodzenie z własnej inicjatywy (OI/9/2013/TN) dotyczące Komisji Europejskiej, w szczególności ust. 14-16 dotyczące kontroli publicznej decyzji Komisji.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  W przypadku gdy organizatorzy informowani są o odmowie rejestracji, pełnej lub częściowej, mogą zmienić swoją inicjatywę i ponownie przedłożyć ją Komisji w ciągu jednego miesiąca. Decyzje podejmowane przez organizatorów dotyczące rejestracji EIO są także udostępniane w rejestrze oraz na stronie internetowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja informuje Parlament Europejski, Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów o rejestracji inicjatywy.

8.  Komisja informuje, w sposób jasny, wyczerpujący i szczegółowy, Parlament Europejski, Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów i parlamenty narodowe o zarejestrowaniu inicjatywy.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty wybranej przez grupę organizatorów („okresie zbierania deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 ust. 6. Data ta nie może przypadać później niż w terminie trzech miesięcy od rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane w okresie nieprzekraczającym 18 miesięcy od daty wybranej przez grupę organizatorów („okresie zbierania deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 ust. 6. Data ta nie może przypadać później niż w terminie trzech miesięcy od rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli grupa organizatorów chce zakończyć zbieranie deklaracji poparcia przed upływem okresu 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu zbierania, informuje Komisję o dacie, w której ma się zakończyć okres zbierania deklaracji.

Jeżeli grupa organizatorów chce zakończyć zbieranie deklaracji poparcia przed upływem okresu 18 miesięcy od rozpoczęcia okresu zbierania, informuje Komisję o dacie, w której ma się zakończyć okres zbierania deklaracji.

 

(Niniejsza poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Grupa organizatorów lub, w stosownym przypadku, podmiot prawny utworzony przez nich zgodnie z art. 5 ust. 2a i 7 niniejszego rozporządzenia odpowiada za zbieranie od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej, która została zarejestrowana zgodnie z art. 6.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja i właściwe organy państw członkowskich przyjmują wszystkie konieczne przepisy, tak aby obywatele Unii zamieszkujący w państwie członkowskim, którego obywatelstwa nie posiadają, mieli możliwość wyboru, czy ich poparcie dla danej inicjatywy ma być zaliczone w kraju zamieszkania czy kraju pochodzenia. Właściwe organy odnośnych państw członkowskich współpracują ze sobą w celu zapewnienia zaliczenia deklaracji poparcia na konto odpowiedniego państwa.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów informuje Komisję o liczbie zebranych deklaracji poparcia w każdym państwie członkowskim co najmniej co dwa miesiące w okresie zbierania deklaracji, a o ostatecznej liczbie – w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu zbierania deklaracji w celu opublikowania liczby w rejestrze.

Grupa organizatorów informuje Komisję o liczbie zebranych deklaracji poparcia w każdym państwie członkowskim co najmniej co trzy miesiące w okresie zbierania deklaracji, a o ostatecznej liczbie – w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu zbierania deklaracji w celu opublikowania liczby w rejestrze. Komisja podczas kampanii i po jej zakończeniu powinna utrzymywać regularne kontakty z organizatorami EIO.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-line Komisja tworzy i obsługuje do dnia 1 stycznia 2020 r. centralny system zbierania deklaracji on-line zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r..

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-line Komisja tworzy do dnia 1 stycznia 2020 r. i obsługuje centralny system zbierania deklaracji on-line zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. Korzystanie z tego systemu odbywa się na zasadzie dobrowolności i jest bezpłatne dla wszystkich organizatorów.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centralny system zbierania deklaracji on-line będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Centralny system zbierania deklaracji on-line musi być oparty na otwartym oprogramowaniu i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Grupa organizatorów korzystająca z innych certyfikowanych systemów zbierania deklaracji on-line nadal ma możliwość bezpłatnego używania serwerów obsługiwanych przez Komisję.

 

W przypadku zbierania deklaracji poparcia on-line dane otrzymane poprzez system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów dostarcza deklaracje poparcia właściwym organom jedynie wówczas, gdy w związku z inicjatywą osiągnięto minimalną liczbę sygnatariuszy określoną w art. 3.

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka wykracza poza główny cel wniosku, jakim jest uproszczenie obecnych zasad, i spowoduje nieuzasadnione przeszkody dla organizatorów EIO.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Publikacja i wysłuchanie publiczne

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Gdy Komisja otrzyma ważną inicjatywę, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, publikuje bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie na ten temat oraz przekazuje inicjatywę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

1.  Gdy Komisja otrzyma ważną inicjatywę, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, publikuje bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie na ten temat oraz przekazuje inicjatywę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy grupa organizatorów ma możliwość przedstawienia inicjatywy podczas wysłuchania publicznego.

W terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy grupa organizatorów ma możliwość przedstawienia jej podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim w celu zainicjowania ogólnounijnej debaty publicznej na temat zaproponowanej inicjatywy z udziałem różnych zainteresowanych stron.

Uzasadnienie

Zobacz opinię komisji PETI w sprawie przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00)), ust. 19. Zobacz decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zamykającą przeprowadzone przez nią dochodzenie z własnej inicjatywy (OI/9/2013/TN) dotyczące Komisji Europejskiej, w szczególności ust. 17-22.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i Parlament Europejski współorganizują wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciele innych instytucji i organów doradczych Unii, jak również zainteresowane strony mają możliwość uczestniczenia w wysłuchaniu.

Parlament Europejski organizuje wysłuchanie publiczne w swojej siedzibie. Przedstawiciele Komisji, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz innych instytucji i organów doradczych Unii, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron, w tym parlamentów narodowych, mają możliwość uczestniczenia w wysłuchaniu. Wysłuchanie jest transmitowane na żywo w internecie, a później dostępne publicznie na stronie internetowej EIO. Po wysłuchaniu Parlament Europejski przeprowadza debatę plenarną w sprawie inicjatywy i decyduje, czy należy przyjąć projekt rezolucji.

 

W terminie 12 miesięcy od wydania komunikatu Komisji zgodnie z art. 15 ust. 2 organizatorzy EIO mają prawo wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie drugiego wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski organizuje drugie wysłuchanie publiczne w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Uzasadnienie

Zobacz opinię komisji PETI w sprawie przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00)), ust. 19. Zobacz decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zamykającą przeprowadzone przez nią dochodzenie z własnej inicjatywy (OI/9/2013/TN) dotyczące Komisji Europejskiej, w szczególności ust. 17-22.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wysłuchanie jest prowadzone w interesie publicznym. Wyłącznym celem wysłuchania jest zapewnienie wyczerpujących informacji o treści i celach inicjatywy.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Głównym celem wysłuchania jest zapewnienie grupie organizatorów forum, na którym mogą przedstawić inicjatywę i szczegółowo wyjaśnić jej cel oraz zasugerować konkretne cele ustawodawcze.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i Parlament Europejski dopilnowują wyważonej reprezentacji istotnych interesów publicznych i prywatnych.

Parlament Europejski dopilnowuje wyważonej reprezentacji zainteresowanych stron, w tym interesów publicznych i prywatnych, jak również reprezentacji instytucji i organów doradczych Unii, aby zachęcić do pluralistycznej debaty publicznej na temat zaproponowanej inicjatywy.

Uzasadnienie

Zobacz opinię komisji PETI w sprawie przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00)), ust. 19. Zobacz decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zamykającą przeprowadzone przez nią dochodzenie z własnej inicjatywy (OI/9/2013/TN) dotyczące Komisji Europejskiej, w szczególności ust. 17-22.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja jest reprezentowana na wysłuchaniu na odpowiednim szczeblu.

3.  Komisja i Rada są reprezentowane na wysłuchaniach na odpowiednim szczeblu.

Podczas wysłuchań należy zapewnić obecność co najmniej jednego członka kolegium komisarzy.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Parlament Europejski może także opracować odpowiednie formy reagowania na inicjatywy obywatelskie, które zostały z powodzeniem zarejestrowane, ale nie zebrały jednego miliona podpisów, a jednak spotkały się ze znacznym poparciem ze strony obywateli.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Parlamenty narodowe i regionalne mogą także organizować wysłuchania w sprawie inicjatyw obywatelskich, zapraszając na nie w odpowiednich przypadkach organizatorów, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich, w których udana inicjatywa osiągnęła minimalną liczbę podpisów.

Uzasadnienie

Zaangażowanie parlamentów narodowych w debatę nad inicjatywą obywatelską jest skutecznym sposobem zbliżenia unijnej debaty politycznej do obywateli. Debaty w parlamentach narodowych i regionalnych mogą być z kolei pomocne dla przyszłych debat w Parlamencie Europejskim lub dla samej Komisji.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie jednego miesiąca od przedłożenia inicjatywy Komisja przyjmuje grupę organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby umożliwić im szczegółowe wyjaśnienie kwestii podniesionych w inicjatywie.

1.  W terminie jednego miesiąca od przedłożenia ważnej inicjatywy, w odniesieniu do której zebrano deklaracje poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–12, Komisja przyjmuje grupę organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby umożliwić im szczegółowe wyjaśnienie kwestii podniesionych w inicjatywie.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie pięciu miesięcy od opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja określa w komunikacie swoje wnioski prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, ewentualne zamierzone działanie oraz uzasadnienie podjęcia lub zaniechania działania.

W terminie pięciu miesięcy od opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja określa w komunikacie swoje wnioski prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, ewentualne zamierzone działanie oraz uzasadnienie podjęcia lub zaniechania działania. Komisja przedstawia szczegółowe i jasne powody oraz pełne uzasadnienie decyzji o niepodejmowaniu żadnych działań, wyjaśniając opinii publicznej swoje wnioski w szczegółowy i przejrzysty sposób zgodnie z zasadą dobrej administracji.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli konkluzje zawarte w komunikacie Komisji, o którym mowa w art. 15 ust. 2, i w wydanym przez Parlament Europejski zaleceniu różnią się, Parlament Europejski może skorzystać z prawa przyznanego mu na podstawie art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja informuje organizatorów na bieżąco o swoich działaniach związanych z inicjatywą oraz o rozwoju inicjatywy po wydaniu decyzji przez Komisję.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa organizatorów przedstawia dla celów publikacji w rejestrze oraz – w stosownych przypadkach – na stronie internetowej kampanii informacje na temat źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy przekraczających 500 EUR na darczyńcę.

Grupa organizatorów przedstawia dla celów publikacji w rejestrze oraz – w stosownych przypadkach – na stronie internetowej kampanii informacje na temat źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy przekraczających 100 EUR na darczyńcę.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Roczny przydział środków z budżetu Unii jest przeznaczany na wsparcie organizacji inicjatyw obywatelskich.

 

Ustanowiona grupa organizatorów może wnioskować o pokrycie wydatków związanych z doradztwem prawnym i wsparciem przed przedłożeniem inicjatywy lub po zakończeniu zbierania podpisów.

 

Grupa organizatorów zarejestrowanych inicjatyw jest uprawniona do uzyskania dotacji mającej na celu pokrycie wydatków związanych z aspektami komunikacyjnymi i logistycznymi kampanii zbierania podpisów.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja zapewnia pełną przejrzystość informacji na temat finansowania i sponsorowania w drodze kontroli jakości, systemu ostrzegania i składania skarg w celu zapewnienia, by informacje na temat finansowania i sponsorowania przekazywane przez organizatorów EIO były prawidłowe.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja zwiększa publiczną świadomość na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej poprzez działania komunikacyjne i kampanie informacyjne, przyczyniając się tym samym do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym Unii.

1.  Komisja, przy wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego, innych instytucji unijnych i państw członkowskich, zwiększają publiczną świadomość na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej poprzez działania komunikacyjne i kampanie informacyjne ad hoc, inicjatywy na poziomie najbliższym obywatelowi oraz korzystanie z mediów społecznościowych i cyfrowych, przyczyniając się tym samym do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu politycznym Unii oraz promując wiedzę na temat sposobu, w jaki obywatele mogą wpływać na Unię Europejską i kształtować ją za pomocą europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Komisja może przyznać wsparcie finansowe podmiotom, które przyczyniają się do ogólnego promowania inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu uczestnictwa demokratycznego, a także zapewniać bezpłatne wsparcie techniczne i doradztwo prawne organizatorom.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów działań komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących danej inicjatywy oraz z zastrzeżeniem zgody sygnatariusza adresy e-mail sygnatariuszy mogą być zbierane przez grupę organizatorów lub przez Komisję.

Dla celów działań komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących danej inicjatywy oraz z zastrzeżeniem wyraźnej zgody sygnatariusza adresy e-mail sygnatariuszy mogą być zbierane przez grupę organizatorów lub przez Komisję.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem grupa organizatorów inicjatywy obywatelskiej lub, w stosownym przypadku, podmiot prawny utworzony przez nich oraz właściwe organy państwa członkowskiego przestrzegają rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Organizatorzy lub, w stosownym przypadku, podmiot prawny utworzony przez nich zapewniają, by dane osobowe zgromadzone na potrzeby danej inicjatywy obywatelskiej nie były wykorzystywane do żadnych innych celów niż poparcie tej inicjatywy.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dla celów art. 11 każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden właściwy organ odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu, o którym mowa w art. 11 ust. 3.

1.  Dla celów art. 11 każde państwo członkowskie wyznacza niezwłocznie co najmniej jeden właściwy organ odpowiedzialny za wydawanie certyfikatu, o którym mowa w art. 11 ust. 3.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla celów art. 12 każde z państw członkowskich wyznacza jeden właściwy organ odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz wydawanie certyfikatów, o których mowa w art. 12 ust. 5.

2.  Dla celów art. 12 każde z państw członkowskich wyznacza niezwłocznie jeden właściwy organ odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz wydawanie certyfikatów, o których mowa w art. 12 ust. 5.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia i co każde kolejne pięć lat. Sprawozdania podaje się do wiadomości publicznej.

Komisja dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia nie później niż trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia i co każde kolejne trzy lata. Sprawozdania podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Treść inicjatywy, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania – nie więcej niż 1000 znaków.

2.  Treść inicjatywy, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania – nie więcej niż 1200 znaków bez spacji; (średnia poprawiona dla poszczególnych języków);

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska inicjatywa obywatelska

Odsyłacze

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PETI

2.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2018

 

 

 

Data przyjęcia

16.5.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejska inicjatywa obywatelska

Odsyłacze

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Data przedstawienia w PE

13.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Data przyjęcia

20.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Data złożenia

27.6.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2018Informacja prawna