Procedură : 2017/0220(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0226/2018

Texte depuse :

A8-0226/2018

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0153

RAPORT     ***I
PDF 1188kWORD 165k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportor: György Schöpflin

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru petiții
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0482),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 24 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0308/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizele Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru petiții (A8-0226/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  În temeiul articolului 11 din TUE, inițiativa cetățenească europeană (ICE) face parte integrantă din spațiile oferite cetățenilor Uniunii pentru a schimba opinii cu privire la toate domeniile de politică ale Uniunii, pentru a participa la un dialog transparent, deschis și regulat cu instituțiile Uniunii și pentru a se asigura că acțiunile Uniunii sunt coerente și transparente. În plus, ICE le permite cetățenilor Uniunii să invite Comisia să prezinte o propunere legislativă. ICE impune instituțiilor Uniunii angajamente pentru a face cât mai eficace exercitarea drepturilor cetățenilor Uniunii, însă cetățenii au obligația de a respecta principiile și normele prevăzute pentru implicarea lor în viața democratică a Uniunii, în special cele care reglementează funcționarea democratică a Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În rezoluția sa referitoare la inițiativa cetățenească europeană din 28 octombrie 201525, Parlamentul European a solicitat Comisieirevizuiască Regulamentul (UE) nr. 211/2011 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei.

(4)  În Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la inițiativa cetățenească europeană25 și în contextul pregătirii raportului din proprie inițiativă cu caracter legislativ (2017/2024(INL), Parlamentul European a invitat Comisia să evalueze în detaliu șimodifice cât mai curând posibil Regulamentul (UE) nr. 211/2011 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei. PE și-a reiterat solicitarea în contextul pregătirii raportului din proprie inițiativă cu caracter legislativ, conținând recomandări adresate Comisiei, referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească europeană (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În cursul procesului care a condus la revizuirea ICE, o serie de organizații și organisme ale Uniunii, în special Comitetul Economic și Social European, au contribuit la eliminarea lacunelor din Regulamentul (UE) nr. 211/20111a, oferind un sprijin valoros organizatorilor de ICE, creând o platformă de discuții despre îmbunătățirea respectivului regulament și acordând consiliere și facilitare instituționale grupului de organizatori, prin organizarea de audieri la sediul lor și prin încurajarea participării democratice în cadrul Uniunii.

 

___________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Obiectivul prezentului regulament este ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători, în vederea valorificării pe deplin a potențialului inițiativei cetățenești europene ca instrument pentru stimularea dezbaterii și a participării cetățenilor la nivelul Uniunii și în vederea aducerii Uniunea mai aproape de cetățenii săi.

(5)  Obiectivul prezentului regulament este ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători și să fie consolidat cursul dat acesteia, în vederea valorificării pe deplin a potențialului ei ca instrument pentru stimularea dezbaterii și încurajarea cât mai multor cetățeni ai Uniunii să influențeze procesul decizional al Uniunii, aducând-o mai aproape de cetățenii săi și întărind, astfel, principiului democrației și a funcționării democratice a Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru realizarea acestor obiective, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura acestui instrument. Acestea ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi și obligații.

(6)  Pentru realizarea acestor obiective, procedurile și condițiile necesare pentru inițiativa cetățenească europeană ar trebui să fie eficace, transparente, clare, simple, ușor de aplicat, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, și proporționale cu natura acestui instrument. Acestea ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi și obligații și să garanteze că Comisia dă curs în mod corespunzător inițiativelor reușite.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă și pentru a se asigura condiții similare pentru cetățenii care susțin o inițiativă, este de asemenea indicat să se stabilească numărul minim de semnatari care provin din fiecare dintre aceste state membre. Numărul minim de semnatari necesar în fiecare stat membru ar trebui să corespundă rezultatului înmulțirii cu 750 a numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru.

(10)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă și pentru a se asigura condiții similare pentru cetățenii care susțin o inițiativă, este de asemenea indicat să se stabilească numărul minim de semnatari care provin din fiecare dintre aceste state membre. Numărul minim de semnatari necesar în fiecare stat membru ar trebui fie în mod proporțional descrescător și să corespundă rezultatului înmulțirii numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru cu numărul total de deputați în Parlamentul European.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Fiecare cetățean al Uniunii ar trebui să aibă dreptul de a susține o inițiativă pe hârtie sau online, în condiții similare, indiferent de statul membru de cetățenie sau de reședință.

(11)  Ar trebui să fie posibilă utilizarea limbilor regionale sau minoritare pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai favorabilă incluziunii și mai vizibilă, în scopul promovării și difuzării ICE, precum și al colectării de semnături.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă și pentru a oferi sprijin cetățenilor și organizatorilor, Comisia ar trebui să furnizeze informații și asistență organizatorilor și să pună la dispoziție o platformă de colaborare online care să ofere un forum de discuții specializat, precum și informații și sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Pentru a asigura apropierea de cetățeni, statele membre ar trebui să instituie unul sau mai multe puncte de contact pe teritoriile lor respective care să furnizeze cetățenilor informații și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

(13)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, Comisia ar trebui să furnizeze informații clare, exacte și complete și asistență juridică și practică organizatorilor, punând la dispoziție o platformă de colaborare online. Platforma ar trebui să ofere un forum de discuții specializat, informații și sfaturi despre inițiativa cetățenească europeană. Aceasta ar trebui să fie gestionată și actualizată, sub controlul administrativ al Comisiei, de organizații independente și experți externi, cu experiență dovedită în organizarea de ICE, care ar trebui să aibă dreptul să participe la forumul de discuții. Pentru a asigura apropierea de cetățeni, statele membre ar trebui să instituie, pe teritoriile lor respective, unul sau mai multe puncte de contact accesibile persoanelor cu dizabilități care să furnizeze cetățenilor informații și asistență juridică și practică privind inițiativa cetățenească europeană, astfel, crescând gradul de sensibilizare și promovând dezbaterea referitoare la inițiativele în curs la nivel național. În cazul în care la nivel național există instrumentele similare ICE, punctele de contact ar trebui să fie conectate îndeaproape cu serviciile sau platformele care oferă sprijin pentru utilizarea instrumentelor naționale respective. Respectivele puncte de contact ar trebui să funcționeze ca ghișee unice care să-i ajute pe organizatori, oferindu-le informații cuprinzătoare și consultanță tehnică și juridică specifică.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a face inițiativa cetățenească europeană mai accesibilă și ținând seama de faptul că procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale, este indicată înregistrarea parțială a unei inițiative în cazurile în care doar o parte sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc cerințele pentru înregistrare prevăzute de prezentul regulament. Inițiativele ar trebui înregistrate parțial atunci când niciuna din părțile lor semnificative, cum ar fi obiectivele lor principale, nu se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor și când sunt îndeplinite toate celelalte cerințe în materie de înregistrare. Ar trebui să se asigure claritate și transparență în ceea ce privește partea înregistrată, iar potențialii semnatari ar trebui informați cu privire la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată.

(16)  Pentru a face inițiativa cetățenească europeană eficientă și mai accesibilă și ținând seama de faptul că procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale, este indicată înregistrarea parțială a unei inițiative în cazurile în care doar o parte sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc cerințele pentru înregistrare prevăzute de prezentul regulament. Inițiativele ar trebui înregistrate parțial atunci când niciuna din părțile lor semnificative, cum ar fi obiectivele lor principale, nu se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor și când sunt îndeplinite toate celelalte cerințe în materie de înregistrare. Ar trebui să se asigure claritate și transparență în ceea ce privește partea înregistrată, iar potențialii semnatari ar trebui informați cu privire la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată. Opțiunea de a realiza înregistrarea parțială a unei inițiative nu ar trebui să aducă atingere obligației Comisiei de a-și justifica pe deplin decizia în această privință.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a se promova participarea și dezbaterea publică în problemele aduse în discuție prin inițiative, atunci când la Comisie se depune o inițiativă care este susținută de numărul necesar de semnatari și care îndeplinește celelalte cerințe stabilite în prezentul regulament, grupul de organizatori ar trebui să aibă dreptul de a prezenta inițiativa respectivă în cadrul unei audieri publice la nivelul Uniunii. Audierea publică ar trebui să fie organizată în comun de către Comisie și Parlamentul European în termen de trei luni de la depunerea inițiativei, iar în cadrul său ar trebui să se asigure reprezentarea echilibrată a intereselor publice și private relevante și reprezentarea Comisiei la un nivel corespunzător. Celelalte instituții și organe consultative ale Uniunii, precum și părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la audiere.

(23)  Pentru a se promova participarea și dezbaterea publică în problemele aduse în discuție prin inițiative, atunci când la Comisie se depune o inițiativă care este susținută de numărul necesar de semnatari și care îndeplinește celelalte cerințe stabilite în prezentul regulament, grupul de organizatori ar trebui să aibă dreptul de a prezenta inițiativa respectivă în cadrul unei audieri publice la nivelul Uniunii. Parlamentul European ar trebui să organizeze respectiva audiere publică în termen de trei luni de la depunerea inițiativei la Comisie. Parlamentul European ar trebui să asigure o reprezentare echilibrată a intereselor actorilor relevanți, inclusiv ale societății civile, partenerilor sociali și experților, precum și reprezentarea Consiliului și a Comisiei la un nivel corespunzător. Celelalte instituții și organe consultative ale Uniunii, în special Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, precum și părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la audiere. .

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Pentru a evalua sprijinul politic pentru o inițiativă, Parlamentul European, instituția care reprezintă cetățenii Uniunii, ar trebui să aibă dreptul de a organiza o dezbatere, în conformitate cu propriul său Regulament de procedură, în timpul sesiunii sale plenare, cu privire la acțiunile întreprinse de Comisie pentru a da curs comunicării sale privind inițiativele prezentate cu succes. Dezbaterea ar putea fi încheiată prin adoptarea unei propuneri de rezoluție care ar putea, de asemenea, să sugereze declanșarea mecanismului prevăzut la articolul 225 din TFUE, dacă Comisia nu prezintă o propunere de act juridic.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a asigura participarea efectivă a cetățenilor la viața democratică a Uniunii, Comisia ar trebui să examineze inițiativele valabile și să răspundă la acestea. Prin urmare, Comisia ar trebui să își prezinte, în termen de cinci luni de la primirea inițiativei, concluziile juridice și politice și acțiunea pe care intenționează să o întreprindă. Comisia ar trebui să explice în mod clar, comprehensibil și detaliat motivele acțiunii pe care intenționează să o întreprindă și să își facă cunoscute motivele pentru care nu intenționează să întreprindă vreo acțiune.

(24)  Pentru a asigura participarea efectivă a cetățenilor la viața democratică a Uniunii, Comisia ar trebui să examineze inițiativele valabile care au atins numărul necesar de declarații de susținere de cel puțin un milion și să răspundă la acestea. Prin urmare, Comisia ar trebui să își prezinte, în termen de șase luni de la primirea inițiativei, concluziile juridice și politice și acțiunea pe care intenționează să o întreprindă. Comisia ar trebui să explice în mod clar, comprehensibil și detaliat motivele acțiunii pe care intenționează să o întreprindă, în special, dacă va prezenta o propunere de act juridic și, de asemenea, să își facă cunoscute motivele pentru care nu intenționează să întreprindă vreo acțiune. O inițiativă valabilă nu ar trebui să aducă atingere dreptului de inițiativă al Comisiei.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Sprijinul și finanțarea pentru inițiative ar trebui să fie transparente. Prin urmare, grupul de utilizatori ar trebui să comunice informații actualizate despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativelor lor în perioada cuprinsă între data la care este înregistrată inițiativa și data la care aceasta este depusă la Comisie. Entitățile, în special organizațiile care contribuie, în temeiul tratatelor, la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, ar trebui să fie în măsură să promoveze inițiativele și să acorde sprijin și finanțare pentru acestea, dacă respectă procedurile și condițiile prevăzute în prezentul regulament și dacă acționează în deplină transparență.

(25)  Sprijinul și finanțarea pentru inițiative ar trebui să fie transparente și responsabile. Prin urmare, grupul de utilizatori ar trebui să comunice informații actualizate și detaliate despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativelor lor în perioada cuprinsă între data la care este înregistrată inițiativa și data la care aceasta este depusă la Comisie. Aceste grupuri de organizatori ar trebui să prezinte periodic un raport privind toate sursele lor de finanțare, iar Comisia ar trebui înscrie aceste surse într-un mod vizibil în registru. Entitățile, în special organizațiile care contribuie, în temeiul tratatelor, la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, ar trebui să fie în măsură să promoveze inițiativele și să acorde sprijin și finanțare pentru acestea, dacă respectă procedurile și condițiile prevăzute în prezentul regulament și dacă acționează în deplină transparență. Pentru a crește transparența finanțării activităților ICE și vizibilitatea ICE ca instrument pentru implicarea cetățenilor, prezentul regulament ar trebui să dispună de propriul său program financiar. Un astfel de program financiar ar trebui să contribuie la susținerea entităților și organizațiilor care promovează implicarea și participarea cetățenilor la viața democratică a Uniunii, în special prin sensibilizarea publicului cu privire la instrumentul inițiativei cetățenești europene, ca mijloc de promovare a democrației participative la nivelul Uniunii și de contribuție la finanțarea sprijinului tehnic sau juridic care urmează să fie pus la dispoziția organizatorilor de ICE cu titlu gratuit.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolul 8.

(32)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin prezentul regulament se stabilesc procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă prin care Comisia Europeană este invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care cetățenii Uniunii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor („inițiativa cetățenească europeană” sau „inițiativa”).

Prin prezentul regulament se stabilesc procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă prin care Comisia Europeană este invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care cetățenii Uniunii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea punerii în aplicare a tratatelor („inițiativa cetățenească europeană” sau „inițiativa”).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cetățenii care își au reședința în alte state membre decât cele ai căror resortisanți sunt au dreptul de a susține o inițiativă fie în statul membru de reședință, fie în statul membru ai cărui resortisanți sunt.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre și Comisia adoptă toate dispozițiile necesare pentru a facilita exercitarea de către persoanele cu dizabilități a dreptului lor de a susține o inițiativă cetățenească.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   în cel puțin un sfert din statele membre, numărul de semnatari este, la data înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu numărul minim prevăzut în anexa I, care corespunde rezultatului înmulțirii cu 750 a numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru.

(b)   în cel puțin un sfert din statele membre, numărul de semnatari este, la data înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu numărul minim prevăzut în anexa I, care corespunde rezultatului înmulțirii numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru cu numărul total de deputați în Parlamentul European.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1), la numărarea semnatarilor se ține cont de statul membru de cetățenie.

2.  În sensul alineatului (1), la numărarea semnatarilor se ține cont de statul membru de cetățenie, indiferent de locul în care semnatarul a semnat declarația de susținere.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia le oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori, la cerere, informații și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

1.  Comisia le oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori, la cerere, informații ușor accesibile, clare, exacte și cuprinzătoare și asistență profesională și juridică adecvată cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Comisia pune la dispoziție o platformă de colaborare online prin care cetățenilor și grupurilor de organizatori li se oferă un forum de discuții, informații și sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

2.  Comisia pune la dispoziție o platformă de colaborare online, pentru a sprijini schimbul de informații și bune practici între părțile interesate, inclusiv între grupurile de organizatori, experții independenți, ONG-uri și alte instituții și organe ale Uniunii.

 

Respectiva platformă oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori un forum de discuții și informații, precum și sfaturi practice și juridice despre inițiativa cetățenească europeană.

 

Platforma de colaborare online este ușor de utilizat și accesibilă persoanelor cu dizabilități.

 

Ea este gestionată și actualizată, sub controlul administrativ al Comisiei, de organizații independente și experți externi, cu experiență dovedită în organizarea de ICE, care pot să participe și la forumul de discuții.

 

După publicarea prezentului regulament, Comisia elaborează, în timp util, un ghid al utilizatorilor, pentru a facilita înțelegerea inițiativei cetățenești europene.

Costurile de exploatare și de întreținere a platformei de colaborare online sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

Costurile de exploatare și de întreținere a platformei de colaborare online sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia pune la dispoziție un registru online („registrul”) care le permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii. Registrul cuprinde un site web public în care se oferă informații despre inițiativa cetățenească europeană în general și despre inițiativele specifice și statutul acestora.

3.  Comisia pune la dispoziția publicului un registru online („registrul”) care le permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii. Registrul cuprinde un site web public în care se oferă informații clare, exacte și complete despre inițiativa cetățenească europeană în general și despre inițiativele specifice și statutul acestora, inclusiv numărul de declarații de susținere colectate și finanțarea declarată, comunicate de grupul de organizatori. Comisia actualizează registrul periodic și ține o evidență a informațiilor furnizate de grupul de organizatori într-un mod vizibil și ușor accesibil.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După ce înregistrează o inițiativă în conformitate cu articolul 6, Comisia asigură traducerea conținutului inițiativei respective în toate limbile oficiale ale Uniunii, în vederea publicării acesteia în registru și a utilizării sale pentru colectarea declarațiilor de susținere în conformitate cu prezentul regulament. Grupurile de organizatori pot, în plus, să asigure traducerea, în toate limbile oficiale ale Uniunii, atât a anexei, în vederea publicării acesteia în registru, cât și a eventualului proiect de act juridic menționat în anexa II și depus în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

4.  După ce înregistrează o inițiativă în conformitate cu articolul 6, Comisia asigură traducerea conținutului inițiativei respective în toate limbile oficiale ale Uniunii, în vederea publicării acesteia în registru și a utilizării sale pentru colectarea declarațiilor de susținere în conformitate cu prezentul regulament. Grupurile de organizatori pot, în plus, să solicite Comisiei să asigure traducerea, în toate limbile oficiale ale Uniunii, atât a anexei, în vederea publicării acesteia în registru, cât și a eventualului proiect de act juridic menționat în anexa II și depus în conformitate cu articolul 6 alineatul (2, cu condiția ca aceste traduceri să nu depășească limitele stabilite în anexa II. Toate traducerile care depășesc aceste limite rămân în sarcina grupului de organizatori.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact care oferă informații și asistență grupurilor de organizatori în procesul de lansare a unei inițiative cetățenești europene.

6.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact digitale și fizice, consacrate ICE, care oferă informații de natură practică și juridică, consiliere și asistență grupurilor de organizatori în procesul de lansare a unei inițiative cetățenești europene. Fiecare stat membru și Comisia se asigură că punctele de contact colaborează îndeaproape cu serviciile relevante ale Comisiei și cu reprezentanțele sale din statele membre. Consilierea cuprinde informații privind crearea unei entități juridice, în conformitate cu legislația națională a unui stat membru, conform articolului 5 alineatul (7); asistența este pusă la dispoziție gratuit în formate accesibile persoanelor cu handicap.

 

Statele membre încurajează autoritățile naționale, regionale și locale să sensibilizeze cetățenii și să le ofere acestora informații privind inițiativa cetățenească europeană.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Inițiativele trebuie să fie pregătite și gestionate de un grup de cel puțin șapte persoane fizice („grupul de organizatori”). Deputații în Parlamentul European nu sunt puși la socoteală.

1.  Inițiativele trebuie să fie pregătite și gestionate de un grup de persoane fizice („grupul de organizatori”), a cărui componență trebuie să corespundă cel puțin unui sfert din statele membre. Deputații în Parlamentul European și deputații în parlamentele naționale nu sunt puși la socoteală.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pe întreg parcursul etapei de organizare care precedă înregistrarea unei propuneri de inițiativă cetățenească, organizatorii pot solicita sprijinul punctelor de contact ICE, al Europe Direct sau al serviciilor pentru ICE ale Comisiei, care oferă asistență și consiliere complete gratuite și funcționează, atunci când este posibil, ca ghișee unice pentru a orienta organizatorii către sursele pertinente de informații și către serviciile în măsură să acorde consultanță tehnică și juridică specifice.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii grupului de organizatori trebuie să fie cetățeni ai Uniunii, să fi împlinit vârsta legală care le permite să voteze în alegerile pentru Parlamentul European și să reprezinte ca rezidenți cel puțin șapte state membre diferite.

2.  Membrii grupului de organizatori trebuie să fie cetățeni ai Uniunii, să fi împlinit vârsta legală care le permite să voteze în alegerile pentru Parlamentul European și să reprezinte ca rezidenți cel puțin un sfert din statele membre.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  inițiativa nu contravine vădit valorilor Uniunii prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(e)  inițiativa nu contravine vădit valorilor Uniunii prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, grupul de organizatori poate să modifice inițiativa în sensul celor apreciate de Comisie, pentru a asigura conformitatea inițiativei cu cerința stabilită la alineatul (3) litera (c), să mențină inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul de organizatori își aduce alegerea făcută la cunoștința Comisiei în termen de o lună de la primirea aprecierii Comisiei și a motivelor care stau la baza acesteia și, dacă este cazul, transmite modificări ale informațiilor menționate în anexa II pentru a înlocui inițiativa inițială.

În acest caz, grupul de organizatori poate să modifice inițiativa în sensul celor apreciate de Comisie, pentru a asigura conformitatea inițiativei cu cerința stabilită la alineatul (3) litera (c), să mențină inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul de organizatori își aduce alegerea făcută la cunoștința Comisiei în termen de două luni de la primirea aprecierii Comisiei și a motivelor care stau la baza acesteia și, dacă este cazul, transmite modificări ale informațiilor menționate în anexa II pentru a înlocui inițiativa inițială.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  înregistrează parțial inițiativa, dacă niciuna din părțile sale semnificative, cum ar fi principalele sale obiective, nu se află vădit în afara cadrului de competențe ale Comisiei pe baza cărora aceasta poate prezenta propuneri de acte juridice ale Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor;

(b)  înregistrează parțial inițiativa, dacă o parte a acesteia nu se află vădit în afara cadrului de competențe ale Comisiei pe baza cărora aceasta poate prezenta propuneri de acte juridice ale Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul inițiativelor a căror înregistrare a fost refuzată sau care au fost înregistrate numai parțial, în conformitate cu alineatul (4), Comisia informează grupul de organizatori cu privire la motivele deciziei sale și la toate căile de atac judiciare și extrajudiciare la care poate recurge acesta.

7.  În cazul inițiativelor a căror înregistrare a fost refuzată sau care au fost înregistrate numai parțial, în conformitate cu alineatul (4), Comisia informează grupul de organizatori, oferind detalii complete, cu privire la motivele deciziei sale, permițând grupului de organizatori să efectueze o evaluare detaliată a motivelor refuzului acesteia, inclusiv în ceea ce privește temeiul sau temeiurile juridice propuse. Această evaluare ar trebui să țină seama de informațiile cuprinse în anexa menționată la punctul 8 din anexa II, dacă sunt disponibile. Toate deciziile privind refuzul de a înregistra sau de a înregistra parțial o inițiativă se publică pe site-ul inițiativei cetățenești europene.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  În ceea ce privește prezentul articol, ar trebui să se acorde o atenție deosebită articolului 296 alineatul (2) din TFUE și articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 12 luni de la data stabilită de grupul de organizatori („perioada de colectare”), fără a se aduce atingere articolului 11 alineatul (6). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de trei luni de la înregistrarea inițiativei în conformitate cu articolul 6.

Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 12 luni de la data stabilită de grupul de organizatori („perioada de colectare”), fără a se aduce atingere articolului 11 alineatul (6). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de șase luni de la înregistrarea inițiativei în conformitate cu articolul 6.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care dorește să pună capăt colectării de declarații de susținere înainte de încheierea celor 12 luni de la începerea perioadei de colectare, grupul de organizatori trebuie să aducă la cunoștința Comisie data la care ia sfârșit perioada de colectare.

În cazul în care, în cursul perioadei de colectare, dorește să pună capăt colectării de declarații de susținere înainte de încheierea unei perioade de 12 luni, grupul de organizatori trebuie să aducă la cunoștința Comisiei această intenție cu cel puțin zece zile înainte de data la care ia sfârșit perioada de colectare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul colectării online de declarații de susținere, Comisia creează și exploatează, până la 1 ianuarie 2020, un sistem centralizat de colectare online, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017.

În scopul colectării online a declarațiilor de susținere, Comisia creează și exploatează, până la 1 ianuarie 2020, un sistem centralizat de colectare online, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017. Utilizarea acestui sistem este voluntară și gratuită pentru toți organizatorii.

Amendamentul 36

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Grupul de organizatori care utilizează alte sisteme de colectare online certificate au posibilitatea de a utiliza gratuit serverele exploatate de Comisie.

 

Atunci când declarațiile de susținere sunt colectate online, datele obținute prin sistemul de colectare online se stochează pe teritoriul Uniunii Europene.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Când primește o inițiativă valabilă pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia publică fără întârziere în registru o mențiune în acest sens și transmite inițiativa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor.

1.  Când primește o inițiativă valabilă pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia publică fără întârziere în registru o mențiune în acest sens și transmite inițiativa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, precum și către parlamentele naționale.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de trei luni de la depunerea inițiativei, grupului de organizatori i se acordă posibilitatea de a prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice.

În termen de trei luni de la depunerea inițiativei, grupului de organizatori i se acordă o posibilitate de a prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice în cadrul Parlamentului European pentru a genera o dezbatere publică la nivelul întregii Uniuni cu privire la inițiativa propusă. La dezbatere participă părțile interesate reprezentând diverse interese.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Audierea publică se organizează în comun de către Comisie și Parlamentul European la sediul Parlamentului European. Atât reprezentanților celorlalte instituții și organe consultative ale Uniunii, cât și părților interesate li se acordă posibilitatea de a participa la audiere.

Parlamentul European organizează audierea publică la sediul său. Se acordă posibilitatea de a participa la audiere reprezentanților Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, precum și celorlalte instituții și organe consultative ale Uniunii, reprezentanților societății civile, partenerilor sociali și altor părți interesate, inclusiv parlamentelor naționale. Audierea este transmisă în direct pe internet și ulterior pusă la dispoziția publicului pe site-ul ICE.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Audierea urmărește interesul public. Obiectivul exclusiv al audierii este de a informa în mod exhaustiv cu privire la conținutul și scopurile inițiativei.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Scopul audierii este de a oferi grupului de organizatori un forum pentru a-și prezenta inițiativa prin intermediul unei prezentări detaliate a scopului acesteia și a obiectivelor legislative concrete propuse.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și Parlamentul European asigură o reprezentare echilibrată a intereselor publice și private relevante.

Pentru a încuraja o dezbatere publică care favorizează includerea privind inițiativa propusă, Parlamentul European asigură o reprezentare echilibrată a părților interesate relevante, inclusiv a intereselor publice și private, precum și reprezentarea instituțiilor și a organelor consultative ale Uniunii.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia trebuie să fie reprezentată în cadrul audierii publice la un nivel corespunzător.

3.  Comisia și Consiliul sunt reprezentate în cadrul audierilor la un nivel corespunzător. Se asigură prezența cel puțin a unui membru al colegiului comisarilor.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de o lună de la depunerea inițiativei, Comisia primește grupul de organizatori la un nivel corespunzător, pentru a-i da posibilitatea de a explica în detaliu chestiunile aduse în discuție în inițiativă.

1.  În termen de o lună de la depunerea unei inițiative valabile pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia primește grupul de organizatori la un nivel corespunzător, pentru a-i da posibilitatea de a explica în detaliu scopul inițiativei.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de cinci luni de la publicarea inițiativei în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și după audierea publică menționată la articolul 14 alineatul (2), Comisia publică o comunicare în care își prezintă concluziile juridice și politice cu privire la inițiativă, eventuala acțiune pe care intenționează să o întreprindă și motivele pentru care urmează sau nu să acționeze.

În termen de șase luni de la publicarea inițiativei în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și după audierea publică menționată la articolul 14 alineatul (2), Comisia publică o comunicare în care își prezintă detaliile complete ale concluziilor juridice și politice cu privire la inițiativă, acțiunea pe care intenționează să o întreprindă și o declarație clară și cuprinzătoare privind motivele pentru care urmează sau nu să acționeze, în conformitate cu principiul bunei administrări.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia și grupul de organizatori pot informa semnatarii cu privire la răspunsul la inițiativă, în conformitate cu articolul 17 alineatele (2) și (3).

3.  Comisia și grupul de organizatori îi informează pe semnatari cu privire la răspunsul la inițiativă, în conformitate cu articolul 17 alineatele (2) și (3), în cazul în care astfel de date au fost colectate.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul unei inițiative cetățenești încununate de succes, cu respectarea corespunzătoare a articolului 15 alineatul (2) din prezentul regulament și dacă este propusă în comunicare, în termen de 12 luni de la publicarea inițiativei, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de act juridic ca răspuns la inițiativă. În ceea ce privește prezentul articol, ar trebui să se acorde o atenție deosebită articolului 296 alineatul (2) din TFUE și articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Comisia îi informează în mod constant pe organizatori cu privire la activitățile sale legate de inițiativă și cu privire la orice altă evoluție a inițiativei după comunicarea sa oficială referitoare la ICE.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Acțiunile întreprinse de Parlamentul European în urma inițiativelor cetățenești reușite

 

După expirarea termenului de 12 luni prevăzut la articolul 15 alineatul (2), Parlamentul European evaluează acțiunile întreprinse de Comisie în urma comunicării sale cu privire la ICE. În special, Parlamentul European poate organiza o dezbatere în plen cu privire la această chestiune, în conformitate cu Regulamentul său de procedură.

 

Dezbaterea se poate încheia cu adoptarea unei propuneri de rezoluție. Dacă Comisia nu prezintă o propunere de act juridic, Parlamentul European poate să-și exercite dreptul pe care i-l conferă articolul 225 din TFUE.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul de organizatori furnizează, în vederea publicării în registru și, eventual, pe site-ul campaniei, informații despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei care depășesc 500 EUR pe sponsor.

Grupul de organizatori furnizează, în vederea publicării în registru și, eventual, pe site-ul campaniei, informații clare, exacte și cuprinzătoare despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei care depășesc 500 EUR pe sponsor. Sponsorii și sumele corespunzătoare sunt clar identificabile.

 

Grupul de organizatori comunică, de asemenea, numele organizațiilor care îi asistă pe bază de voluntariat, în cazul în care sprijinul nu este cuantificabil din punct de vedere economic.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia are dreptul să verifice prin sondaj informațiile prezentate cu privire la sursele de sprijin și de finanțare, să evalueze calitatea informațiilor și să solicite clarificări suplimentare din partea grupurilor de organizatori. Aceste verificări urmăresc să asigure transparența finanțărilor și a altor tipuri de sprijin acordate grupurilor de organizatori și se desfășoară într-un mod eficace, imparțial și proporțional.

 

Prin surse de sprijin și de finanțare se înțelege orice ofertă de mijloace financiare sau de credit, de prestație în natură, furnizarea sub prețul pieței a unor bunuri, servicii (inclusiv împrumuturile și punerea la dispoziție a personalului) sau lucrări sau orice altă tranzacție care oferă un avantaj economic, cu excepția sprijinului acordat pe bază de voluntariat de către persoane fizice.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia asigură transparența deplină a informațiilor privind finanțarea și sponsorizarea, printr-un sistem de controale de calitate, de alertă și de plângeri, pentru a se asigura că informațiile privind finanțarea și sponsorizarea furnizate de organizatorii inițiativei cetățenești europene sunt corecte.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru sprijinirea organizării inițiativelor cetățenești un credit anual va fi alocat din bugetul Uniunii.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia sensibilizează publicul cu privire la existența inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare, contribuind astfel la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii.

1.  Comisia, Parlamentul European, Consiliul și statele membre sensibilizează publicul cu privire la existența, obiectivele și funcționarea inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare și publicitate.În acest sens, Comisia utilizează, printre altele, platformele digitale, platformele de comunicare socială și tehnologiile online pentru a intra în contact și a dialoga cu cetățenii.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru desfășurarea activităților de comunicare și informare cu privire la inițiativa în chestiune, adresele de e-mail ale semnatarilor pot fi colectate, cu consimțământul acestora, de către grupul de organizatori sau de către Comisie.

Pentru desfășurarea activităților de comunicare și informare cu privire la inițiativa în chestiune, adresele de e-mail ale semnatarilor pot fi colectate, cu consimțământul explicit al acestora, de către grupul de organizatori sau de către Comisie.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia comunică, de asemenea, în mod activ cu privire la ICE și la utilizarea sa în legătură cu alte acțiuni care urmăresc să promoveze implicarea cetățenilor în activitățile Uniunii, precum și atunci când promovează cetățenia Uniunii și drepturile cetățenilor și în comunicarea cu privire la activitățile programului „Europa pentru cetățeni”.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  La prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prezentul regulament, grupul de organizatori ai unei inițiative cetățenești sau, după caz, entitatea juridică creată de aceștia și autoritățile competente ale statului membru respectă dispozițiile din Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Grupul de organizatori sau, după caz, entitatea juridică creată de aceștia, se asigură că datele cu caracter personal colectate pentru o inițiativă cetățenească nu sunt utilizate pentru niciun alt scop decât pentru a-și exprima susținerea pentru acea inițiativă.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia revizuiește periodic funcționarea inițiativei cetățenești europene și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la cinci ani. Rapoartele trebuie să fie făcute publice.

Comisia revizuiește periodic funcționarea inițiativei cetățenești europene și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la trei ani. Rapoartele trebuie să fie făcute publice.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Conținutul inițiativei pe baza căreia Comisia este invitată să acționeze, în cel mult 1000 de caractere

2.  Conținutul inițiativei pe baza căreia Comisia este invitată să acționeze, în cel mult 1 200 de caractere fără spații; (medie ajustată în funcție de limbă);

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 8 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Grupul de organizatori poate solicita Comisiei să traducă conținutul unei anexe în toate limbile oficiale ale Uniunii cu condiția ca acesta să aibă mai puțin de 5 000 de caractere (medie ajustată pentru fiecare limbă).


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (27.4.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Inițiativa cetățenească europeană

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Raportor pentru aviz: Angel Dzhambazki

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește într-o și mai mare măsură funcționarea democratică a Uniunii prevăzând, printre altele, că fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană este un instrument de democrație participativă la nivelul Uniunii care le conferă cetățenilor Uniunii posibilitatea de a contacta direct Comisia adresându-i o cerere prin care aceasta este invitată să prezinte o propunere de act legislativ al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, această procedură fiind similară cu dreptul conferit Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu dreptul conferit Consiliului în temeiul articolului 241 din TFUE.

(1)  Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește într-o și mai mare măsură funcționarea democratică a Uniunii prevăzând, printre altele, că fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană este un instrument de democrație participativă directă la nivelul Uniunii care le conferă cetățenilor Uniunii posibilitatea de a contacta direct Comisia adresându-i o cerere prin care aceasta este invitată să prezinte o propunere de act legislativ al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, această procedură fiind similară cu dreptul conferit Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu dreptul conferit Consiliului în temeiul articolului 241 din TFUE.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru realizarea acestor obiective, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura acestui instrument. Acestea ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi și obligații.

(6)  Pentru realizarea acestor obiective, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie eficiente, clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura acestui instrument. Acestea ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi și obligații.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă și pentru a oferi sprijin cetățenilor și organizatorilor, Comisia ar trebui să furnizeze informații și asistență organizatorilor și să pună la dispoziție o platformă de colaborare online care să ofere un forum de discuții specializat, precum și informații și sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Pentru a asigura apropierea de cetățeni, statele membre ar trebui să instituie unul sau mai multe puncte de contact pe teritoriile lor respective care să furnizeze cetățenilor informații și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

(13)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă și pentru a oferi sprijin cetățenilor și organizatorilor, Comisia ar trebui să furnizeze informații clare, exacte și cuprinzătoare, precum și asistență juridică și practică organizatorilor și să pună la dispoziția publicului o platformă de colaborare online care să ofere un forum de discuții specializat, precum și informații și sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Pentru a asigura apropierea de cetățeni, statele membre ar trebui să instituie unul sau mai multe puncte de contact pe teritoriile lor respective, accesibile persoanelor cu dizabilități, care să furnizeze cetățenilor informații, precum și asistență juridică și practică cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a face inițiativa cetățenească europeană mai accesibilă și ținând seama de faptul că procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale, este indicată înregistrarea parțială a unei inițiative în cazurile în care doar o parte sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc cerințele pentru înregistrare prevăzute de prezentul regulament. Inițiativele ar trebui înregistrate parțial atunci când niciuna din părțile lor semnificative, cum ar fi obiectivele lor principale, nu se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor și când sunt îndeplinite toate celelalte cerințe în materie de înregistrare. Ar trebui să se asigure claritate și transparență în ceea ce privește partea înregistrată, iar potențialii semnatari ar trebui informați cu privire la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată.

(16)  Pentru a face inițiativa cetățenească europeană eficientă și mai accesibilă și ținând seama de faptul că procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale, este indicată înregistrarea parțială a unei inițiative în cazurile în care doar o parte sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc cerințele pentru înregistrare prevăzute de prezentul regulament. Inițiativele ar trebui înregistrate parțial atunci când niciuna din părțile lor semnificative, cum ar fi obiectivele lor principale, nu se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor și când sunt îndeplinite toate celelalte cerințe în materie de înregistrare. Ar trebui să se asigure claritate și transparență în ceea ce privește partea înregistrată, iar potențialii semnatari ar trebui informați cu privire la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  este susținută de cel puțin un milion de semnatari din cel puțin un sfert din statele membre;

(a)  este susținută de cel puțin un milion de semnatari din cel puțin cinci state membre;

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cel puțin un sfert din statele membre, numărul de semnatari este, la data înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu numărul minim prevăzut în anexa I, care corespunde rezultatului înmulțirii cu 750 a numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru.

(b)  în cel puțin cinci state membre, numărul de semnatari este, la data înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu numărul minim prevăzut în anexa I, care corespunde rezultatului înmulțirii cu 750 a numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia le oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori, la cerere, informații și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

1.  Comisia le oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori informații clare, exacte și complete și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Platforma de colaborare online este ușor de utilizat și accesibilă persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia pune la dispoziție un registru online („registrul”) care le permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii. Registrul cuprinde un site web public în care se oferă informații despre inițiativa cetățenească europeană în general și despre inițiativele specifice și statutul acestora.

3.  Comisia pune la dispoziția publicului un registru online („registrul”) care le permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii. Registrul cuprinde un site web public, cu un acces simplu și eficient, în care se oferă informații clare, exacte și complete despre inițiativa cetățenească europeană în general, incluzând în primul rând detalii privind toate fazele inițiativei, specificând pașii de urmat și stadiul fiecărei inițiative și trimițând alerte la apropierea termenelor, precum și despre inițiativele specifice și statutul acestora.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Grupurile de organizatori trebuie informate imediat ce este disponibilă versiunea tradusă a inițiativei lor; în cazul în care aceasta conține vreo inadvertență, grupul de organizatori le rectifică și informează prompt Comisia.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După ce înregistrează o inițiativă în conformitate cu articolul 6, Comisia asigură traducerea conținutului inițiativei respective în toate limbile oficiale ale Uniunii, în vederea publicării acesteia în registru și a utilizării sale pentru colectarea declarațiilor de susținere în conformitate cu prezentul regulament. Grupurile de organizatori pot, în plus, să asigure traducerea, în toate limbile oficiale ale Uniunii, atât a anexei, în vederea publicării acesteia în registru, cât și a eventualului proiect de act juridic menționat în anexa II și depus în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

4.  După ce înregistrează o inițiativă în conformitate cu articolul 6, Comisia asigură traducerea conținutului inițiativei respective în toate limbile oficiale ale Uniunii, în vederea publicării acesteia în registru și a utilizării sale pentru colectarea declarațiilor de susținere în conformitate cu prezentul regulament. Grupurile de organizatori pot, în plus, să asigure traducerea, în toate limbile oficiale ale Uniunii, atât a anexei, în vederea publicării acesteia în registru, cât și a proiectului de act juridic menționat în anexa II și depus în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact care oferă informații și asistență grupurilor de organizatori în procesul de lansare a unei inițiative cetățenești europene.

6.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact, accesibile și persoanelor cu dizabilități, și le face cunoscute, pentru a oferi informații și asistență juridică și practică grupurilor de organizatori în procesul de lansare a unei inițiative cetățenești europene.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre trebuie să încurajeze autoritățile naționale, regionale și locale să ofere cetățenilor lor informații privind inițiativa cetățenească europeană.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Inițiativele trebuie să fie pregătite și gestionate de un grup de cel puțin șapte persoane fizice („grupul de organizatori”). Deputații în Parlamentul European nu sunt puși la socoteală.

1.  Inițiativele trebuie să fie pregătite și gestionate de un grup de cel puțin cinci persoane fizice („grupul de organizatori”). Deputații în Parlamentul European nu sunt puși la socoteală.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii grupului de organizatori trebuie să fie cetățeni ai Uniunii, să fi împlinit vârsta legală care le permite să voteze în alegerile pentru Parlamentul European și să reprezinte ca rezidenți cel puțin șapte state membre diferite.

2.  Membrii grupului de organizatori trebuie să fie cetățeni ai Uniunii, să fi împlinit vârsta legală care le permite să voteze în alegerile pentru Parlamentul European și să reprezinte ca rezidenți cel puțin cinci state membre diferite.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Înainte de a prezenta o inițiativă, organizatorii pot solicita o analiză preliminară rapidă pentru a verifica pertinența inițiativei ce urmează a fi propusă.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererea de înregistrare se depune la Comisie de către grupul de organizatori prin intermediul registrului.

Cererea de înregistrare se depune la Comisie de către grupul de organizatori prin intermediul platformei de înregistrare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul neîndeplinirii uneia sau a mai multe dintre cerințele prevăzute la literele (a)-(e), Comisia refuză înregistrarea inițiativei, fără a aduce atingere alineatelor (4) și (5).

În cazul neîndeplinirii uneia sau a mai multe dintre cerințele prevăzute la literele (a)-(d), Comisia refuză înregistrarea inițiativei, fără a aduce atingere alineatelor (4) și (5).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când consideră că o inițiativă sau unele părți ale acesteia nu se încadrează în domeniul său de competență, Comisia informează grupul de organizatori cu privire la concluzia sa și la motivele acesteia.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, grupul de organizatori poate să modifice inițiativa în sensul celor apreciate de Comisie, pentru a asigura conformitatea inițiativei cu cerința stabilită la alineatul (3) litera (c), să mențină inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul de organizatori își aduce alegerea făcută la cunoștința Comisiei în termen de o lună de la primirea aprecierii Comisiei și a motivelor care stau la baza acesteia și, dacă este cazul, transmite modificări ale informațiilor menționate în anexa II pentru a înlocui inițiativa inițială.

În acest caz, grupul de organizatori poate să modifice inițiativa, pentru a ține cont de informarea primită de la Comisie, sau chiar să mențină inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul de organizatori își aduce alegerea făcută la cunoștința Comisiei în termen de o lună de la primirea informării din partea Comisiei și a motivelor care stau la baza acesteia și, dacă este cazul, transmite modificări ale informațiilor menționate în anexa II pentru a înlocui inițiativa inițială.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  înregistrează parțial inițiativa, dacă niciuna din părțile sale semnificative, cum ar fi principalele sale obiective, nu se află vădit în afara cadrului de competențe ale Comisiei pe baza cărora aceasta poate prezenta propuneri de acte juridice ale Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor;

(b)  înregistrează parțial inițiativa, dacă niciuna din părțile sale semnificative, cum ar fi principalele sale obiective, nu se află vădit în afara cadrului de competențe ale Comisiei pe baza cărora aceasta poate prezenta propuneri de acte juridice ale Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, lăsând totodată, atunci când este fezabil, un interval de timp rezonabil pentru adaptarea restului propunerii astfel încât să poată intra în sfera de competențe a Comisiei;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia aduce înregistrarea fiecărei inițiative la cunoștința Parlamentului European, a Consiliului, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor.

8.  Comisia aduce înregistrarea fiecărei inițiative la cunoștința Parlamentului European, a Consiliului, a Comitetului Economic și Social European, a Comitetului Regiunilor și a parlamentelor naționale într-un mod clar, complet și detaliat.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 12 luni de la data stabilită de grupul de organizatori („perioada de colectare”), fără a se aduce atingere articolului 11 alineatul (6). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de trei luni de la înregistrarea inițiativei în conformitate cu articolul 6.

Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 12 luni de la data stabilită de grupul de organizatori („perioada de colectare”), fără a se aduce atingere articolului 11 alineatul (6). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de șase luni de la înregistrarea inițiativei în conformitate cu articolul 6.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia indică în registru data la care începe și data la care ia sfârșit perioada de colectare.

2.  Comisia indică în registru data la care începe și data la care ia sfârșit perioada de colectare. Cu o lună înainte de încheierea termenului pentru colectarea declarațiilor de susținere, Comisia avertizează grupul de organizatori cu privire la aceasta.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Orice colectare de date cu caracter personal în scopul unei inițiative care intră în domeniul de aplicare al acestei directive, respectă pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul colectării online de declarații de susținere, Comisia creează și exploatează, până la 1 ianuarie 2020, un sistem centralizat de colectare online, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017.

În scopul colectării online de declarații de susținere, Comisia creează și exploatează, până la 1 ianuarie 2020, un sistem centralizat de colectare online, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 și în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemul centralizat de colectare online trebuie să poată fi accesat de către persoanele cu handicap.

Sistemul centralizat de colectare online este ușor de folosit și poate fi accesat de către persoanele cu dizabilități.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele colectate prin intermediul sistemului separat de colectare online se stochează pe teritoriul unui stat membru.

Datele colectate prin intermediul sistemului separat de colectare online se stochează pe teritoriul unui stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Când primește o inițiativă valabilă pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia publică fără întârziere în registru o mențiune în acest sens și transmite inițiativa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor.

1.  Când primește o inițiativă valabilă pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia publică fără întârziere în registru o mențiune în acest sens și transmite inițiativa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și parlamentele naționale.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de cinci luni de la publicarea inițiativei în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și după audierea publică menționată la articolul 14 alineatul (2), Comisia publică o comunicare în care își prezintă concluziile juridice și politice cu privire la inițiativă, eventuala acțiune pe care intenționează să o întreprindă și motivele pentru care urmează sau nu să acționeze.

În termen de cinci luni de la publicarea inițiativei în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și după audierea publică menționată la articolul 14 alineatul (2), Comisia publică o comunicare în care își prezintă concluziile juridice și politice cu privire la inițiativă, eventuala acțiune pe care intenționează să o întreprindă și motivele pentru care urmează sau nu să acționeze. Aceste motive sunt justificate în mod corespunzător și explicate într-un mod clar, ușor de înțeles și detaliat. Comisia poate solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene un aviz privind aspectele juridice ale inițiativei, care este emis fără întârzieri nejustificate. În cazul în care nu intenționează să ia vreo măsură, Comisia notifică grupul de organizatori cu privire la posibilitățile de a-și prezenta inițiativa Comisiei pentru petiții, pentru a asigura continuitatea activității desfășurate.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Măsuri ulterioare și acțiuni

 

1.   În cazul în care o inițiativă a fost înregistrată integral și este reușită, Comisia ia măsuri legislative adecvate atunci când:

 

(a)  toate cerințele procedurale pentru înregistrarea inițiativei, în conformitate cu prezentul regulament, au fost îndeplinite în mod corespunzător;

 

(b)   în termen de 3 luni de la publicarea inițiativei înregistrate, nu au fost formulate obiecții de Parlament sau de Consiliu;

 

(c)   în evaluarea sa, Comisia a identificat clar necesitatea de a aborda anumite domenii ale dreptului Uniunii, care concordă cu conținutul inițiativei înregistrate.

 

2.   Comisia ia măsuri într-o perioadă de maximum un an de la publicarea inițiativei înregistrate și transmite orice propunere de acțiune legislativă Consiliului și Parlamentului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul de organizatori furnizează, în vederea publicării în registru și, eventual, pe site-ul campaniei, informații despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei care depășesc 500 EUR pe sponsor.

Grupul de organizatori furnizează, în vederea publicării în registru și, eventual, pe site-ul campaniei, informații clare, exacte și cuprinzătoare despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei care depășesc 500 EUR pe sponsor.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia sensibilizează publicul cu privire la existența inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare, contribuind astfel la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii.

1.  Comisia sensibilizează publicul cu privire la existența inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare, precum și prin utilizarea platformelor și a tehnologiilor digitale pentru a se adresa comunității și pentru a o implica, contribuind astfel la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii, pentru că strategiile de comunicare direcționate, inclusiv media socială, sunt esențiale pentru creșterea eficienței inițiativei cetățenești europene și asigurarea transparenței.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia intensifică, de asemenea, campaniile de informare la nivel local, național și european, în special în rândul tinerilor.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Inițiativa cetățenească europeană

Referințe

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

2.10.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Data adoptării

25.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru petiții (16.5.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Raportor pentru aviz: Jarosław Wałęsa

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei [COM(2017)0482-2017/0220 (COD)] de revizuire a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească europeană (denumită în continuare „ICE”) prevede o revizuire cuprinzătoare a cadrului juridic al ICE, cu obiectivul principal de a o face mai accesibilă ca instrument de participare publică, pentru angajamentul civic în Uniune. Comisia pentru petiții susține întru totul eforturile Comisiei de a oferi mai multe orientări și sprijin și de a desfășura mai multe acțiuni de sensibilizare legate de ICE, pentru toți cetățenii Uniunii, în vederea valorificării maxime a potențialului instrumentului ICE de a încuraja dezbaterile publice și participarea cetățenilor la nivelul Uniunii. În special, raportorul Comisiei PETI subliniază importanța audierilor publice privind ICE din cadrul Parlamentului European, ca un mecanism de dialog și de schimb de opinii între instituțiile UE și organizatorii inițiativelor reușite, aceasta fiind o modalitate de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi. În această privință, este deosebit de importantă asigurarea unei organizări echilibrate și incluzive a audierilor publice legate de ICE. Prin urmare, Parlamentul European ar trebui să ia măsuri pentru a favoriza un nivel adecvat de dezbatere publică a inițiativelor reușite, inclusiv posibilitatea de a organiza o dezbatere în plen privind inițiativa, care s-ar putea încheia prin adoptarea unei propuneri de rezoluție. Raportorul PETI subliniază, de asemenea, importanța punerii la dispoziție nu doar a unei asistențe online pentru cetățeni și organizatorii ICE, dar și a unui sprijin offline și a unor puncte de contact pentru diseminarea informațiilor privind ICE și serviciile de consultanță pentru cetățeni, inclusiv oferirea de asistență pentru stabilirea unui temei juridic corect din dreptul Uniunii. Având în vedere numărul scăzut de inițiative cetățenești reușite în temeiul regulamentului în vigoare, raportorul PETI salută propunerea Comisiei de a prelungi perioada de evaluare a ICE de la trei la cinci luni și este încrezător că monitorizarea politică și legislativă a cursului dat ICE de Comisie va fi mai proactivă și mai transparentă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește într-o și mai mare măsură funcționarea democratică a Uniunii prevăzând, printre altele, că fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană este un instrument de democrație participativă la nivelul Uniunii care le conferă cetățenilor Uniunii posibilitatea de a contacta direct Comisia adresându-i o cerere prin care aceasta este invitată să prezinte o propunere de act legislativ al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, această procedură fiind similară cu dreptul conferit Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu dreptul conferit Consiliului în temeiul articolului 241 din TFUE.

(1)  Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 1, 2, 9, 10 și 11, consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește într-o și mai mare măsură funcționarea democratică a Uniunii prevăzând, printre altele, că fiecare cetățean al Uniunii are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană este un instrument de democrație participativă la nivelul Uniunii care le conferă cetățenilor Uniunii posibilitatea de a contacta direct Comisia adresându-i o cerere prin care aceasta este invitată să propună un nou act juridic sau să abroge orice act juridic în vigoare sau avut în vedere al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, dincolo de dreptul conferit Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de dreptul conferit Consiliului în temeiul articolului 241 din TFUE.

Justificare

Articolul 296 din TFUE oferă suficientă flexibilitate interpretativă pentru a lega o revizuire a tratatelor de un act juridic. Comisia poate iniția procedura de revizuire, în conformitate cu articolul 48 din TUE. În același timp, ținând seama de hotărârile Curții de Justiție, abrogarea și revizuirea ar trebui, de asemenea, să intre în domeniul de aplicare al admisibilității, precum și în cazul în care o inițiativă se referă la actele juridice avute în vedere, cum ar fi cele care rezultă din tratatele comerciale internaționale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  în conformitate cu hotărârea Tribunalului în cauza T-754/1: Efler și alții v Comisia Europeană1a, în special punctele 45 și 47, ICE urmărește să le permită cetățenilor UE să participe direct la viața democratică a Uniunii. Participarea lor activă la procesul democratic este consolidată în special prin mecanismul privind ICE, care le permite cetățenilor să ridice probleme, să le prezinte Comisiei și să îi solicite acesteia să prezinte o propunere de act juridic al Uniunii după ce, dacă este cazul, a prezentat ICE în cadrul unei audieri publice organizate la Parlament, declanșând o dezbatere democratică fără a trebui să aștepte adoptarea actului juridic a cărui modificare sau abandonare este urmărită.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Conform aceleiași hotărâri, propunerile de ICE constituie o expresie a participării efective a cetățenilor Uniunii la viața democratică a acesteia și nu subminează echilibrul instituțional urmărit de tratate, chiar dacă se referă la procedurile legislative în curs.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Obiectivul prezentului regulament este ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători, în vederea valorificării pe deplin a potențialului inițiativei cetățenești europene ca instrument pentru stimularea dezbaterii și a participării cetățenilor la nivelul Uniunii și în vederea aducerii Uniunea mai aproape de cetățenii săi.

(5)  Obiectivul prezentului regulament este ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători, în vederea consolidării principiului democrației, a încurajării și capacitării tuturor cetățenilor Uniunii să participe la funcționarea democratică a Uniunii, precum și în vederea aducerii Uniunii mai aproape de cetățenii săi.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru realizarea acestor obiective, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura acestui instrument. Acestea ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi și obligații.

(6)  Pentru realizarea acestor obiective, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie transparente, clare, simple, ușor de aplicat, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, și proporționale cu natura acestui instrument. Acestea ar trebui să asigure un echilibru judicios între drepturi și obligații și să garanteze că Comisia să curs în mod corespunzător inițiativelor reușite.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Este indicat să se stabilească o vârstă minimă pentru susținerea unei inițiative. Pentru a se valorifica pe deplin potențialul inițiativei cetățenești europene ca instrument de democrație participativă și pentru a se stimula participarea cetățenilor la nivelul Uniunii, în special în rândul tinerilor cetățeni europeni, această vârstă ar trebui stabilită la 16 ani.

(7)  Este indicat să se stabilească o vârstă minimă pentru susținerea unei inițiative. Pentru a se valorifica pe deplin potențialul inițiativei cetățenești europene ca instrument de democrație participativă și pentru a se stimula participarea cetățenilor la nivelul Uniunii și, în general, angajamentul civic, în special în rândul tinerilor cetățeni europeni, această vârstă ar trebui stabilită la 16 ani. Momentul decisiv pentru determinarea abilității unei persoane de a susține o inițiativă este cel în care își exprimă susținerea.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din TUE, o inițiativă prin care Comisia Europeană este invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care cetățenii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, trebuie susținută de cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii care sunt resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre.

(8)  În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din TUE, cu articolul 24 și articolul 298 alineatul (1) din TFUE și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 41, o inițiativă prin care Comisia Europeană este invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care cetățenii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, trebuie susținută de cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii care sunt resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre.

Justificare

Se face trimitere la principiul bunei administrări care prevede că acțiunile administrative trebuie să fie imparțiale, corecte și gestionate într-un termen rezonabil de către instituțiile și organismele Uniunii, precum și [articolul 41 alineatul (2) litera (c)] la obligația administrației de a-și motiva deciziile.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă pentru un interes al Uniunii, asigurându-se totodată faptul că instrumentul în cauză rămâne ușor de utilizat, numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii ar trebui stabilit la un sfert din statele membre.

(9)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă pentru un interes al Uniunii, asigurându-se totodată faptul că instrumentul în cauză rămâne ușor de utilizat, numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii ar trebui stabilit la un sfert din statele membre, iar numărul minim de semnatari care provin din fiecare dintre aceste state membre ar trebui să fie în mod proporțional descrescător și să corespundă rezultatului înmulțirii cu 750 a numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru.

Justificare

Textul a fost deplasat de la considerentul 10 pentru o mai bună citire a textului.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă și pentru a se asigura condiții similare pentru cetățenii care susțin o inițiativă, este de asemenea indicat să se stabilească numărul minim de semnatari care provin din fiecare dintre aceste state membre. Numărul minim de semnatari necesar în fiecare stat membru ar trebui să corespundă rezultatului înmulțirii cu 750 a numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru.

(10)  Pentru a se asigura faptul că o inițiativă este reprezentativă și pentru a se asigura condiții similare pentru cetățenii care susțin o inițiativă, este de asemenea indicat să se stabilească numărul minim de semnatari care provin din fiecare dintre aceste state membre. Numărul minim de semnatari necesar în fiecare stat membru ar trebui să fie în mod proporțional descrescător și să corespundă rezultatului înmulțirii cu numărul total de deputați în Parlamentul European în momentul înregistrării inițiativei.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Având în vedere activitățile de consiliere, traducere și sensibilizare (inclusiv „Ziua inițiativei cetățenești europene”) întreprinse de instituțiile consultative ale Uniunii, în special de Comitetul Economic și Social European, Comisia va informa aceste instituții cu privire la inițiativele nou înregistrate și la viitoarele campanii de sensibilizare referitoare la inițiativa cetățenească europeană.

Justificare

Este esențial să se sublinieze faptul că alte instituții ale UE și-au asumat o sarcină din propria lor inițiativă, acoperind o lacună rămasă în urma sarcinii logistice și administrative imense create de regimul anterior. În acest sens, CESE a dobândit într-adevăr, din proprie inițiativă, un rol important în acest proces, fapt ce ar trebui salutat.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă și pentru a oferi sprijin cetățenilor și organizatorilor, Comisia ar trebui să furnizeze informații și asistență organizatorilor și să pună la dispoziție o platformă de colaborare online care să ofere un forum de discuții specializat, precum și informații și sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Pentru a asigura apropierea de cetățeni, statele membre ar trebui să instituie unul sau mai multe puncte de contact pe teritoriile lor respective care să furnizeze cetățenilor informații și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

(13)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă și pentru a oferi sprijin cetățenilor și organizatorilor, Comisia ar trebui să furnizeze gratuit informații și asistență organizatorilor și să pună la dispoziție o platformă de colaborare online care să ofere un forum de discuții specializat, precum și informații și sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească europeană, care va servi, de asemenea, ca platformă pentru schimbul de idei și de bune practici și să le permită cetățenilor să discute inițiativele cetățenești propuse și să formuleze altele noi. Pentru a asigura apropierea de cetățeni, statele membre care se bazează pe centrele de informare Europe Direct ar trebui să instituie, în timp util și, în orice caz, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, unul sau mai multe servicii de asistență tehnică pentru ICE pe teritoriile lor respective care să furnizeze cetățenilor informații și orientare cu privire la inițiativa cetățenească europeană privind aspectele tehnice legate de aceasta, inclusiv privind modalitatea de promovare la nivel național și local. O conferință anuală privind inițiativa cetățenească europeană la nivelul UE ar trebui organizată cu ocazia Zilei inițiativei cetățenești europene în scopul consolidării în continuare a dialogului și a schimbului de bune practici între organizatori, societatea civilă și partenerii sociali și instituțiile UE, precum și în vederea evaluării stadiului punerii în aplicare și a eficacității inițiativei cetățenești europene.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a crește gradul de sensibilizare și pentru a promova dezbaterea referitoare la inițiativele în curs la nivel național, în cazul colectării de semnături, este important să se implice, încă de la început, atât parlamentele naționale, cât și cele regionale, iar birourile reprezentanțelor Comisiei și ale Parlamentului European din statele membre să își pună serviciile în slujba inițiativelor cetățenești. La nivelul Uniunii, rolul neutru al Comitetului Economic și Social European face ca acesta să fie adecvat pentru a juca un rol de facilitator și de mentor instituțional în cadrul inițiativelor cetățenești în curs.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a se asigura coerența și transparența în legătură cu inițiativele și pentru a se evita colectarea de semnături pentru o inițiativă care nu respectă condițiile prevăzute de tratate și de prezentul regulament, inițiativele care îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul regulament ar trebui înregistrate de Comisie înainte de colectarea declarațiilor de susținere de la cetățeni. Comisia ar trebui să efectueze înregistrarea în conformitate cu principiile generale ale bunei administrări.

(15)  Pentru a se asigura coerența și transparența în legătură cu inițiativele și pentru a se evita colectarea de semnături pentru o inițiativă care nu respectă condițiile prevăzute de tratate și de prezentul regulament, inițiativele care îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul regulament ar trebui înregistrate de Comisie înainte de colectarea declarațiilor de susținere de la cetățeni. În exercitarea atribuțiilor sale multiple legate de ICE, Comisia ar trebui să creeze o unitate specializată care să se ocupe de admisibilitatea juridică a inițiativelor. Ar trebui asigurate resursele necesare pentru efectuarea unei evaluări obiective cu privire la admisibilitate, independent de orice considerente politice și în conformitate cu principiile generale ale bunei administrări. Evaluarea ar trebui să fie întru totul accesibilă publicului.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a face inițiativa cetățenească europeană mai accesibilă și ținând seama de faptul că procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale, este indicată înregistrarea parțială a unei inițiative în cazurile în care doar o parte sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc cerințele pentru înregistrare prevăzute de prezentul regulament. Inițiativele ar trebui înregistrate parțial atunci când niciuna din părțile lor semnificative, cum ar fi obiectivele lor principale, nu se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor și când sunt îndeplinite toate celelalte cerințe în materie de înregistrare. Ar trebui să se asigure claritate și transparență în ceea ce privește partea înregistrată, iar potențialii semnatari ar trebui informați cu privire la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată.

(16)  Pentru a face inițiativa cetățenească europeană mai accesibilă și ținând seama de faptul că procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească europeană ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale, este indicată înregistrarea parțială a unei inițiative în cazurile în care doar o parte sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc cerințele pentru înregistrare prevăzute de prezentul regulament. Inițiativele ar trebui înregistrate parțial atunci când niciuna din părțile lor semnificative, cum ar fi obiectivele lor principale, nu se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor și când sunt îndeplinite toate celelalte cerințe în materie de înregistrare. Ar trebui să se asigure claritate și transparență în ceea ce privește partea înregistrată, iar potențialii semnatari ar trebui informați cu privire la partea înregistrată a inițiativei și cu privire la faptul că se colectează declarații de susținere numai în legătură cu partea înregistrată. Alegerea unei înregistrări parțiale nu trebuie să anuleze obligația Comisiei de a-și justifica exhaustiv decizia, prezentând motivele pentru care a ales să înregistreze parțial o inițiativă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Declarațiile de susținere a unei inițiative ar trebui colectate într-un anumit termen. Pentru a se asigura că o inițiativă își păstrează pertinența, ținând totodată seama de complexitatea colectării declarațiilor de susținere în întreaga Uniune, termenul nu ar trebui să depășească 12 luni de la data începerii perioadei de colectare stabilite de grupul de organizatori.

(17)  Declarațiile de susținere a unei inițiative ar trebui colectate într-un anumit termen. Pentru a se asigura că o inițiativă își păstrează pertinența, ținând totodată seama de complexitatea colectării declarațiilor de susținere în întreaga Uniune, termenul nu ar trebui să depășească 18 luni de la data începerii perioadei de colectare stabilite de grupul de organizatori. În cazul în care organizatorii decid să nu utilizeze sistemul centralizat pentru colectarea online a declarațiilor de susținere oferit de Comisie, perioada trebuie să înceapă numai după ce statele membre verifică conformitatea unui sistem de colectare online alternativ cu cerințele prezentului regulament.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și cetățeni, Comisia ar trebui să creeze și să gestioneze un sistem centralizat pentru colectarea online a declarațiilor de susținere. Acest sistem ar trebui pus în mod gratuit la dispoziția grupurilor de organizatori și ar trebui să cuprindă caracteristicile tehnice necesare pentru colectarea online, inclusiv găzduirea și software-ul, precum și caracteristicile de accesibilitate careasigure posibilitatea cetățenilor cu handicap de a susține inițiativele. Acest sistem ar trebui creat și gestionat în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei26 .

(18)  Pentru ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și cetățeni, Comisia ar trebui să creeze și să gestioneze un sistem centralizat pentru colectarea online a declarațiilor de susținere, care să includă măsurile tehnice și de securitate relevante necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentului regulament. Acest sistem ar trebui să fie voluntar și să fie pus în mod gratuit la dispoziția grupurilor de organizatori și ar trebui să cuprindă caracteristicile tehnice necesare pentru colectarea online, inclusiv găzduirea și software-ul, precum și caracteristicile de accesibilitate. Aceasta ar trebuigaranteze că cetățenii cu dizabilități pot iniția, propune și susține inițiativele cu aceeași facilitate și de pe poziții de egalitate. Acest sistem ar trebui creat și gestionat în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei26 .

_________________

_________________

26 Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene (JO L 6, 11.1.2017, p. 40-51).

26 Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene (JO L 6, 11.1.2017, p. 40-51).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Un grup de organizatori ar trebui să aibă posibilitatea de a-și înființa propriile sisteme de colectare online în scopul colectării declarațiilor de susținere în întreaga Uniune și de a decide în ce stat membru ar trebui stocate datele colectate pentru inițiativă. Grupul de organizatori ar trebui să utilizeze un singur sistem separat de colectare online pentru fiecare inițiativă. Sistemele separate de colectare online create și administrate de un grup de organizatori ar trebui să dispună de caracteristicile tehnice și de securitate adecvate pentru a asigura faptul că datele sunt colectate, stocate și transferate în siguranță pe tot parcursul procedurii. În acest scop, Comisia ar trebui să stabilească specificații tehnice detaliate pentru sistemele separate de colectare online în colaborare cu statele membre. Comisia ar putea solicita avizul Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), care sprijină instituțiile Uniunii la elaborarea și implementarea politicilor legate de securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.

(20)  Un grup de organizatori ar trebui să aibă posibilitatea de a-și înființa propriile sisteme de colectare online în scopul colectării declarațiilor de susținere în întreaga Uniune și de a decide în ce stat membru ar trebui stocate datele colectate pentru inițiativă. Grupul de organizatori ar trebui să utilizeze un singur sistem separat de colectare online pentru fiecare inițiativă. Sistemele separate de colectare online create și administrate de un grup de organizatori ar trebui să dispună de caracteristicile tehnice și de securitate adecvate pentru a asigura faptul că datele sunt colectate, stocate și transferate în siguranță pe tot parcursul procedurii. În acest scop, Comisia ar trebui să stabilească specificații tehnice detaliate pentru sistemele separate de colectare online în colaborare cu statele membre. Comisia ar putea solicita avizul Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), care sprijină instituțiile Uniunii la elaborarea și implementarea politicilor legate de securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, precum și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD), care oferă consultanță instituțiilor și organismelor Uniunii cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Grupul de organizatori poate, de asemenea, să se consulte cu ENISA și cu AEPD în cazul în care optează pentru crearea propriilor sisteme de colectare online.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Este indicat ca statele membre să verifice conformitatea sistemelor separate de colectare online create de grupul de organizatori cu cerințele prezentului regulament și să emită un document prin care să certifice conformitatea respectivă înainte de colectarea declarațiilor de susținere. Certificarea sistemelor separate de colectare online ar trebui să fie efectuată de către autoritatea națională competentă din statele membre în care vor fi stocate datele colectate prin intermediul sistemului separat de colectare online. Fără a aduce atingere competențelor pe care autoritățile naționale de supraveghere le au în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, statele membre ar trebui să desemneze autoritățile naționale competente să certifice sistemele. Statele membre ar trebui să recunoască reciproc certificatele eliberate de autoritățile lor competente.

(21)  Este indicat ca statele membre să verifice conformitatea sistemelor separate de colectare online create de grupul de organizatori cu cerințele prezentului regulament și să emită un document prin care să certifice conformitatea respectivă înainte ca organizatorii să inițieze perioada de 12 luni pentru colectarea declarațiilor de susținere. Certificarea sistemelor separate de colectare online ar trebui să fie efectuată de către autoritatea națională competentă din statele membre în care vor fi stocate datele colectate prin intermediul sistemului separat de colectare online. Aceste acțiuni ar trebui efectuate gratuit. Fără a aduce atingere competențelor pe care autoritățile naționale de supraveghere le au în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, statele membre ar trebui să desemneze fără întârziere autoritățile naționale competente să certifice sistemele. Statele membre ar trebui să recunoască reciproc certificatele eliberate de autoritățile lor competente, fără a introduce controale suplimentare.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a încuraja participarea și dezbaterea publică cu privire la problemele aduse în discuție prin inițiative, după primele șase luni de la termenul pentru colectarea semnăturilor, grupul de organizatori ar trebui să aibă dreptul de a prezenta aceste inițiative, solicitând în acest scop organizarea unei prime audieri publice la nivelul Uniunii. Audierea ar trebui organizată de către Parlamentul European în termen de trei luni de la depunerea cererii de către grupul de organizatori.

Justificare

Această primă audiere publică are drept scop să ofere un sprijin solid grupului de organizatori, pentru ca cetățenii UE să fie mai bine informați cu privire la inițiativă și la obiectivele exacte pe care organizatorii vor să le atingă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a se promova participarea și dezbaterea publică în problemele aduse în discuție prin inițiative, atunci când la Comisie se depune o inițiativă care este susținută de numărul necesar de semnatari și care îndeplinește celelalte cerințe stabilite în prezentul regulament, grupul de organizatori ar trebui să aibă dreptul de a prezenta inițiativa respectivă în cadrul unei audieri publice la nivelul Uniunii. Audierea publică ar trebui să fie organizată în comun de către Comisie și Parlamentul European în termen de trei luni de la depunerea inițiativei, iar în cadrul său ar trebui să se asigure reprezentarea echilibrată a intereselor publice și private relevante și reprezentarea Comisiei la un nivel corespunzător. Celelalte instituții și organe consultative ale Uniunii, precum și părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la audiere.

(23)  Pentru a se promova participarea și dezbaterea publică în problemele aduse în discuție prin inițiative, atunci când la Comisie se depune o inițiativă care este susținută de numărul necesar de semnatari și care îndeplinește celelalte cerințe stabilite în prezentul regulament, grupul de organizatori ar trebui să aibă dreptul de a prezenta inițiativa respectivă în cadrul unei audieri publice la nivelul Uniunii. Parlamentul European ar trebui să organizeze audieri publice în termen de trei luni de la depunerea inițiativei la Comisie. Parlamentul European ar trebui să asigure o reprezentare echilibrată a intereselor actorilor implicați, inclusiv ale societății civile, partenerilor sociali și experților, precum și reprezentarea Comisiei și a Consiliului la un nivel corespunzător. Celelalte instituții și organe consultative ale Uniunii, în special Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, precum și părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la audiere. Parlamentul European ar trebui să favorizeze un nivel adecvat de dezbatere a inițiativelor reușite, organizând o dezbatere în plen după audierea publică și luând o decizie cu privire la posibilitatea de a vota o propunere de rezoluție.

Justificare

A se vedea Avizul PETI referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Deși Parlamentul ar trebui să depună eforturi pentru a promova o dezbatere publică privind inițiativele care îndeplinesc condițiile din regulament, ar putea fi inadecvat în unele cazuri să se impună Parlamentului o obligație juridică de a urma un anumit curs de acțiune privind ICE. Prin urmare, amendamentul reflectă caracterul opțional al posibilității de a da curs inițiativelor reușite organizând o dezbatere în plen și adoptând o propunere de rezoluție, fără a obliga juridic Parlamentul să urmeze acest demers specific pentru fiecare ICE.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a asigura participarea efectivă a cetățenilor la viața democratică a Uniunii, Comisia ar trebui să examineze inițiativele valabile și să răspundă la acestea. Prin urmare, Comisia ar trebui să își prezinte, în termen de cinci luni de la primirea inițiativei, concluziile juridice și politice și acțiunea pe care intenționează să o întreprindă. Comisia ar trebui să explice în mod clar, comprehensibil și detaliat motivele acțiunii pe care intenționează să o întreprindă și își facă cunoscute motivele pentru care nu intenționează să întreprindă vreo acțiune.

(24)  Pentru a asigura participarea efectivă a cetățenilor la viața democratică a Uniunii, după audierea publică și dezbaterea în plen în cadrul Parlamentului European și după un dialog adecvat cu organizatorii inițiativei cetățenești europene, Comisia ar trebui să examineze inițiativele reușite și să răspundă la acestea în timp util, având în vedere că inițiativele reușite ar trebui să fie urmate de o acțiune corespunzătoare. Prin urmare, Comisia ar trebui să își prezinte, în termen de cinci luni de la primirea inițiativei, concluziile juridice și politice și acțiunile legislative sau nelegislative pe care intenționează să le întreprindă. Comisia le justifică corespunzător, în mod clar, comprehensibil și detaliat, argumentând motivele acțiunii pe care intenționează să o întreprindă și își face cunoscute, de o manieră și mai amplă, motivele detaliate și clare pentru care nu intenționează să întreprindă vreo acțiune, indiferent dacă este vorba de un refuz parțial sau total. În ambele cazuri, trebuie organizată o a doua audiere publică pentru a discuta concluziile comunicate de Comisie, respectând aceleași reguli ca în cazul primei audieri.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Sprijinul și finanțarea pentru inițiative ar trebui să fie transparente. Prin urmare, grupul de utilizatori ar trebui să comunice informații actualizate despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativelor lor în perioada cuprinsă între data la care este înregistrată inițiativa și data la care aceasta este depusă la Comisie. Entitățile, în special organizațiile care contribuie, în temeiul tratatelor, la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, ar trebui să fie în măsură să promoveze inițiativele și să acorde sprijin și finanțare pentru acestea, dacă respectă procedurile și condițiile prevăzute în prezentul regulament și dacă acționează în deplină transparență.

(25)  Sprijinul și finanțarea pentru inițiative ar trebui să fie transparente și responsabile. Prin urmare, grupul de utilizatori ar trebui să comunice informații actualizate despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativelor lor în perioada cuprinsă între data la care este înregistrată inițiativa și data la care aceasta este depusă la Comisie. Entitățile, în special organizațiile care contribuie, în temeiul tratatelor, la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, ar trebui să fie în măsură să promoveze inițiativele și să acorde sprijin și finanțare pentru acestea, dacă respectă procedurile și condițiile prevăzute în prezentul regulament și dacă acționează în deplină transparență. Comisia ar trebui să efectueze controale aleatorii ale calității privind sursele financiare și de finanțare declarate de organizatorii inițiativei cetățenești europene. Cetățenii ar trebui, de asemenea, să poată declanșa o alertă în cazul în care există suspiciuni referitoare la un fapt ilegal. Sursele de susținere și de finanțare ar trebui, de asemenea, să fie puse la dispoziția publicului și să fie actualizate periodic, împreună cu restul informațiilor privind ICE publicate online.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  [Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Comisie în aplicarea prezentului regulament se supun dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 200029.]

eliminat

_________________

 

29 [Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1-22)].

 

Justificare

Deplasat la considerentul 28a nou.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  În cazul în care măsurile prevăzute de prezentul regulament implică prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie sau de către organizatori, această prelucrare ar trebui să se efectueze în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 Parlamentului European și al Consiliului1a, cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1b și cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului1c.

 

_________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

 

1b Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

1c Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Pentru a contribui la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii, Comisia și organizatorii ar trebui să poată colecta, în conformitate cu normele de protecție a datelor, adresele de e-mail ale semnatarilor în scopul desfășurării activităților de comunicare referitoare la inițiativă, în special în scopul furnizării de informații despre acțiunile întreprinse ca răspuns la o inițiativă. Colectarea adreselor de e-mail ar trebui să fie opțională și să se facă numai cu consimțământul semnatarilor. Adresele de e-mail nu ar trebui să fie colectate în cadrul formularelor de declarație de susținere, iar potențialii semnatari ar trebui să fie informați că dreptul lor de a susține inițiativa nu este condiționat de acordarea consimțământului ca adresele lor de e-mail să fie colectate.

(29)  Pentru a contribui la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii, Comisia și organizatorii ar trebui să poată colecta, în conformitate cu normele de protecție a datelor, adresele de e-mail ale semnatarilor în scopul desfășurării activităților de comunicare referitoare la inițiativă, în special în scopul furnizării de informații despre acțiunile întreprinse ca răspuns la o inițiativă. Colectarea adreselor de e-mail ar trebui să fie opțională și să se facă numai cu consimțământul explicit al semnatarilor, care ar trebui să fie liber exprimat, specific, în cunoștință de cauză și neechivoc, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul 2016/679. Adresele de e-mail nu ar trebui să fie colectate în cadrul formularelor de declarație de susținere, iar potențialii semnatari ar trebui să fie informați că dreptul lor de a susține inițiativa nu este condiționat de acordarea consimțământului ca adresele lor de e-mail să fie colectate. Semnatarii ar trebui să își poată retrage în orice moment înainte și după încheierea inițiativei cetățenești europene consimțământul explicit ca adresele lor de e-mail să fie colectate; în acest caz, Comisia și organizatorii inițiativei cetățenești europene ar trebui să șteargă imediat adresa de e-mail din baza lor de date și să oprească comunicarea cu semnatarii.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Pentru a contribui la promovarea unei participări active și egale a tuturor cetățenilor la viața politică a Uniunii, Comisia și organizatorii ar trebui să se asigure că paginile lor web și aplicațiile mobile sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. Deși Directiva (UE) 2016/2102 nu se aplică site-urilor web și aplicațiilor mobile ale instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, pentru scopurile sistemului centralizat de colectare online, registrul online sau platforma de colaborare online, precum și toate paginile web legate de inițiativa cetățenească europeană de care răspund Comisia și organizatorii, ar trebui să fie accesibile într-un mod echivalent cerințelor Directivei (UE) 2016/2102. În special, Comisia este încurajată să respecte standardele europene armonizate relevante, asigurând conformitatea cu cerințele de perceptibilitate, operabilitate, inteligibilitate și robustețe. Comisia ar trebui să asigure respectarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în special a articolelor 9 și 21, ar trebui oferite alternative într-un limbaj ușor de înțeles pentru a încuraja accesul la informații al persoanelor cu dizabilități intelectuale și, într-o măsură cât mai mare și în mod proporțional.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a reflecta mai bine restul textului și modificările aduse articolelor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolul 8.

(32)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Domeniul de aplicare

 

O inițiativă cetățenească se poate referi la propunerea unui nou act juridic de către Comisie sau la abrogarea ori revizuirea oricărui act juridic în vigoare sau avut în vedere al Uniunii, în scopul punerii în aplicare a tratatelor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu prezentul regulament, au dreptul de a susține o inițiativă, prin semnarea unei declarații de susținere, toți cetățenii Uniunii în vârstă de cel puțin 16 ani („semnatari”).

În conformitate cu prezentul regulament, au dreptul de a susține o inițiativă, prin semnarea unei declarații de susținere, toți cetățenii Uniunii în vârstă de cel puțin 16 ani în momentul exprimării sprijinului („semnatari”).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cetățenii care își au reședința în alte state membre decât cele ai căror resortisanți sunt, au dreptul de a susține o inițiativă fie în țara lor de reședință, fie în țara lor de origine.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre și Comisia adoptă toate dispozițiile necesare pentru a facilita exercitarea de către persoanele cu dizabilități a dreptului lor de a susține o inițiativă cetățenească.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cel puțin un sfert din statele membre, numărul de semnatari este, la data înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu numărul minim prevăzut în anexa I, care corespunde rezultatului înmulțirii cu 750 a numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru.

(b)  în cel puțin un sfert din statele membre, numărul de semnatari este, la data înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu numărul minim prevăzut în anexa I, care corespunde rezultatului înmulțirii numărului de deputați în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru cu numărul total de deputați în Parlamentul European.

 

(Actualizarea anexei I în consecință)

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul alineatului (1), la numărarea semnatarilor se ține cont de statul membru de cetățenie.

2.  În sensul alineatului (1), la numărarea semnatarilor se ține cont de statul membru de cetățenie, indiferent de locul în care semnatarul a semnat declarația de susținere.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a clarifica faptul că cetățenii UE ar trebui să poată semna inițiativa cetățenească europeană indiferent de locul lor de reședință.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile și asistența oferite de Comisie și de statele membre

Informațiile și asistența oferite de Comisie, de alte instituții ale Uniunii și de statele membre

Justificare

Includerea unei trimiteri în articol la Parlamentul European și la CESE necesită actualizarea titlului.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia le oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori, la cerere, informații și asistență cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

1.  Comisia le oferă cetățenilor și grupurilor de organizatori, la cerere, informații și asistență ușor accesibile și orientate către utilizator cu privire la inițiativa cetățenească europeană, inclusiv asistență cu privire la stabilirea temeiului juridic adecvat al unei inițiative în temeiul dreptului Uniunii, precum și alte orientări de natură juridică, materială și tehnică pentru a facilita înregistrarea inițiativei. Această asistență este furnizată cu titlu gratuit și în colaborare cu centrul de contact Europe Direct și centrele de informare Europe Direct, după caz.

Justificare

A se vedea Avizul PETI referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punctul 17. A se vedea Decizia Ombudsmanului European prin care a închis ancheta sa din proprie inițiativă privind Comisia Europeană (OI/9/2013/TN), în special punctele 10-11.

Amendamentul 36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia pune la dispoziție o platformă de colaborare online prin care cetățenilor și grupurilor de organizatori li se oferă un forum de discuții, informații și sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească europeană.

Comisia pune la dispoziție o platformă de colaborare online prin care cetățenilor și grupurilor de organizatori li se oferă un forum de discuții, informații și servicii de consiliere cu privire la inițiativa cetățenească europeană. Comisia comunică în mod periodic cu organizatorii ICE prin intermediul platformei de colaborare. Toate serviciile de consiliere sunt disponibile în formate accesibile persoanelor cu dizabilități, în timp util și gratuit.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În termen de trei luni de la publicarea prezentului regulament, Comisia publică un ghid al utilizatorilor, pentru a facilita înțelegerea inițiativei cetățenești europene.

Justificare

Acest ghid al utilizatorilor este necesar pentru a informa și a oferi o serie de prime răspunsuri inițiatorilor ICE. El trebuie publicat rapid, pentru a încuraja însușirea promptă a noului Regulament ICE și pentru a permite o evaluare riguroasă în conformitate cu articolul 24.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia pune la dispoziție un registru online („registrul”) care le permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii. Registrul cuprinde un site web public în care se oferă informații despre inițiativa cetățenească europeană în general și despre inițiativele specifice și statutul acestora.

3.  Comisia pune la dispoziție un registru online („registrul”) care le permite grupurilor de organizatori să își gestioneze inițiativa pe tot parcursul procedurii. Registrul cuprinde un site web public în care se oferă informații despre inițiativa cetățenească europeană, în general, inclusiv despre finanțarea și sursele de finanțare ale inițiativei cetățenești europene, și despre inițiativele specifice și statutul acestora.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După ce înregistrează o inițiativă în conformitate cu articolul 6, Comisia asigură traducerea conținutului inițiativei respective în toate limbile oficiale ale Uniunii, în vederea publicării acesteia în registru și a utilizării sale pentru colectarea declarațiilor de susținere în conformitate cu prezentul regulament. Grupurile de organizatori pot, în plus, să asigure traducerea, în toate limbile oficiale ale Uniunii, atât a anexei, în vederea publicării acesteia în registru, cât și a eventualului proiect de act juridic menționat în anexa II și depus în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

4.  După ce înregistrează o inițiativă în conformitate cu articolul 6, Comisia asigură traducerea conținutului inițiativei respective în toate limbile oficiale ale Uniunii, în vederea publicării acesteia în registru și a utilizării sale pentru colectarea declarațiilor de susținere în conformitate cu prezentul regulament. Grupurile de organizatori pot, în plus, să solicite Comisiei traducerea, în toate limbile oficiale ale Uniunii, atât a anexei, în vederea publicării acesteia în registru, cât și a eventualului proiect de act juridic menționat în anexa II și depus în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). În cazul în care o anexă sau o expunere de motive are mai puțin de 5 000 de caractere (media adaptată în funcție de limbă), grupul de organizatori poate solicita, de asemenea, Comisiei traducerea gratuită a anexei în toate limbile oficiale ale Uniunii.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comitetul Economic și Social European are dreptul să ofere grupului de organizatori mentorat și facilitare instituțională, după cum consideră mai adecvat pentru a face cunoscute inițiativele, respectându-și, în același timp, atribuțiile și menținând un rol neutru.

 

CESE are dreptul să organizeze una sau mai multe audieri la sediul său, din momentul înregistrării unei inițiative și pe parcursul etapei de colectare a semnăturilor, invitând grupul de organizatori să își prezinte inițiativele. Pot fi, de asemenea, invitați experți independenți în domeniile relevante.

 

CESE are dreptul să contribuie și la promovarea inițiativei cetățenești, în general, ca instrument de încurajare a participării democratice în cadrul Uniunii.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact care oferă informații și asistență grupurilor de organizatori în procesul de lansare a unei inițiative cetățenești europene.

6.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact digitale și fizice care oferă informații și asistență grupurilor de organizatori în procesul de lansare a unei inițiative cetățenești europene. Această asistență este oferită gratuit cetățenilor, în colaborare cu centrul de contact Europe Direct, centrele de informare Europe Direct, birourile de informare ale Parlamentului European și toate reprezentanțele Comisiei Europene, după caz. Asistența include consiliere juridică, tehnică și organizatorică privind pregătirea unei inițiative în vederea înregistrării, precum și facilitarea comunicării cu Comisia. Asistența este disponibilă în formate accesibile persoanelor cu dizabilități, în mod gratuit.

Justificare

Raportorul PETI consideră că regulamentul ar trebui să clarifice obligația statelor membre de a oferi puncte de contact fizice offline pentru susținătorii și inițiatorii ICE.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Grupul de organizatori poate fi înregistrat ca entitate juridică, și anume o organizație cu personalitate juridică, în unul dintre statele membre, în conformitate cu dreptul intern.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul de organizatori își desemnează doi dintre membri în calitate de reprezentant și, respectiv, locțiitor („persoanele de contact”) care asigură legătura dintre grup și instituțiile Uniunii pe tot parcursul procedurii și care sunt împuterniciți să acționeze în numele grupului de organizatori.

Grupul de organizatori desemnează sau alege doi dintre membrii săi în calitate de reprezentant și, respectiv, locțiitor („persoanele de contact”) care asigură legătura dintre grup și instituțiile Uniunii pe tot parcursul procedurii și care sunt împuterniciți să acționeze în numele grupului de organizatori.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul de organizatori poate, de asemenea, să desemneze cel mult alte două persoane fizice, fie din rândul membrilor săi, fie din afara grupului, care sunt împuternicite să acționeze în numele persoanelor de contact în scopul de a asigura legătura cu instituțiile Uniunii pe tot parcursul procedurii.

Grupul de organizatori poate, de asemenea, să desemneze cel mult alte trei persoane fizice, fie din rândul membrilor săi, fie din afara grupului, care sunt împuternicite să acționeze în numele persoanelor de contact în scopul de a asigura legătura cu instituțiile Uniunii pe tot parcursul procedurii.

Justificare

Pentru a facilita gestionarea unei inițiative cetățenești europene, este oportun să fie autorizați până la trei locțiitori. Un număr mai mare ar putea să facă gestionarea dificilă pentru Comisie și ar putea afecta continuitatea unei inițiative cetățenești europene și comunicarea necesară dintre organizatori și Comisie.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fără a aduce atingere răspunderii pe care reprezentantul grupului de organizatori o are în calitate de operator de date, în înțelesul articolului 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, membrii unui grup de organizatori răspund în solidar, în conformitate cu dispozițiile de drept intern aplicabile, pentru prejudiciile produse în procesul de organizare a unei inițiative prin actele ilegale comise cu intenție sau din neglijență gravă.

5.  Fără a aduce atingere răspunderii pe care reprezentantul grupului de organizatori o are în calitate de operator de date, în înțelesul articolului 82 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, membrii unui grup de organizatori sau, dacă este cazul, entitatea juridică creată de aceștia, răspund în solidar, în conformitate cu dispozițiile de drept intern aplicabile, pentru prejudiciile produse în procesul de organizare a unei inițiative prin actele ilegale comise cu intenție sau din neglijență gravă.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Declarațiile de susținere a unei inițiative se colectează numai după ce inițiativa în cauză a fost înregistrată de Comisie.

1.  Declarațiile de susținere a unei inițiative se colectează numai după ce inițiativa în cauză a fost înregistrată de Comisie și, dacă este cazul, după ce statele membre au verificat conformitatea sistemelor separate de colectare online create de grupul de organizatori cu cerințele prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  O unitate specializată din cadrul Comisiei evaluează admisibilitatea juridică a inițiativelor prezentate de cetățeni, exclusiv pe baza criteriilor stabilite la alineatul (3).

 

Această unitate specializată realizează o verificare a conformității juridice, independent de considerațiile de natură politică, și pune la dispoziția publicului considerațiile care au condus la adoptarea deciziilor sale.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  inițiativa nu contravine vădit valorilor Uniunii prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(e)  inițiativa nu contravine vădit valorilor Uniunii prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, grupul de organizatori poate să modifice inițiativa în sensul celor apreciate de Comisie, pentru a asigura conformitatea inițiativei cu cerința stabilită la alineatul (3) litera (c), să mențină inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul de organizatori își aduce alegerea făcută la cunoștința Comisiei în termen de o lună de la primirea aprecierii Comisiei și a motivelor care stau la baza acesteia și, dacă este cazul, transmite modificări ale informațiilor menționate în anexa II pentru a înlocui inițiativa inițială.

În acest caz, grupul de organizatori poate să modifice inițiativa în sensul celor apreciate de Comisie, pentru a asigura conformitatea inițiativei cu cerința stabilită la alineatul (3) litera (c), să mențină inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul de organizatori își aduce alegerea făcută la cunoștința Comisiei în termen de două luni de la primirea aprecierii Comisiei și a motivelor care stau la baza acesteia și, dacă este cazul, transmite modificări ale informațiilor menționate în anexa II pentru a înlocui inițiativa inițială.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  înregistrează parțial inițiativa, dacă niciuna din părțile sale semnificative, cum ar fi principalele sale obiective, nu se află vădit în afara cadrului de competențe ale Comisiei pe baza cărora aceasta poate prezenta propuneri de acte juridice ale Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor;

(b)  înregistrează parțial inițiativa, dacă niciuna din părțile sale, cum ar fi principalele sale obiective, nu se află vădit în afara cadrului de competențe ale Comisiei pe baza cărora aceasta poate prezenta propuneri de acte juridice ale Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inițiativele înregistrate se publică în registru.

Toate inițiativele depuse la Comisie în vederea înregistrării, precum și inițiativele înregistrate se publică în registru și pe site-ul inițiativei cetățenești europene.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La înregistrarea unei inițiative, Comisia folosește un număr unic de înregistrare pe care îl comunică grupului de organizatori.

6.  La înregistrarea unei inițiative, Comisia folosește o decizie unică de înregistrare și un număr unic de înregistrare pe care îl comunică grupului de organizatori.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul inițiativelor a căror înregistrare a fost refuzată sau care au fost înregistrate numai parțial, în conformitate cu alineatul (4), Comisia informează grupul de organizatori cu privire la motivele deciziei sale și la toate căile de atac judiciare și extrajudiciare la care poate recurge acesta.

7.  În cazul inițiativelor a căror înregistrare a fost refuzată sau care au fost înregistrate numai parțial, în conformitate cu alineatul (4), Comisia informează în mod corespunzător grupul de organizatori cu privire la motivele deciziei sale și la toate căile de atac judiciare și extrajudiciare la care poate recurge acesta. Deciziile de refuzare a înregistrării sau de înregistrare parțială a unei inițiative se publică pe site-ul inițiativei cetățenești europene și acestea detaliază și justifică pe deplin motivele pentru care Comisia a refuzat înregistrarea, indicând temeiurile juridice invocate și permițând organizatorilor ICE să le conteste.

Justificare

A se vedea Avizul PETI referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punctul 10. A se vedea Decizia Ombudsmanului European prin care a închis ancheta sa din proprie inițiativă privind Comisia Europeană (OI/9/2013/TN), în special punctele 14-16, privind controlul public al deciziilor Comisiei.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Atunci când sunt informați cu privire la refuzul unei înregistrări, integral sau parțial, organizatorii își pot modifica inițiativa și o pot depune din nou la Comisie în termen de o lună. Deciziile luate de organizatori cu privire la înregistrarea ICE sunt, de asemenea, publicate în registru și pe site-ul inițiativei cetățenești europene.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia aduce înregistrarea fiecărei inițiative la cunoștința Parlamentului European, a Consiliului, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor.

8.  Comisia aduce înregistrarea fiecărei inițiative la cunoștința Parlamentului European, a Consiliului, a Comitetului Economic și Social European, a Comitetului Regiunilor și a parlamentelor naționale într-un mod clar, complet și detaliat.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 12 luni de la data stabilită de grupul de organizatori („perioada de colectare”), fără a se aduce atingere articolului 11 alineatul (6). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de trei luni de la înregistrarea inițiativei în conformitate cu articolul 6.

Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 18 luni de la data stabilită de grupul de organizatori („perioada de colectare”), fără a se aduce atingere articolului 11 alineatul (6). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de trei luni de la înregistrarea inițiativei în conformitate cu articolul 6.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care dorește să pună capăt colectării de declarații de susținere înainte de încheierea celor 12 luni de la începerea perioadei de colectare, grupul de organizatori trebuie să aducă la cunoștința Comisie data la care ia sfârșit perioada de colectare.

În cazul în care dorește să pună capăt colectării de declarații de susținere înainte de încheierea celor 18 luni de la începerea perioadei de colectare, grupul de organizatori trebuie să aducă la cunoștința Comisiei data la care ia sfârșit perioada de colectare.

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Grupul de organizatori sau, după caz, entitatea juridică creată de aceștia, în conformitate cu articolul 5 alineatele (2a) și (7) din prezentul regulament, este responsabil(ă) de colectarea de la semnatari a declarațiilor de susținere a unei propuneri de inițiativă cetățenească care a fost înregistrată în conformitate cu articolul 6.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia și autoritățile competente din statele membre adoptă toate dispozițiile necesare pentru ca cetățenii Uniunii care își au reședința într-un alt stat membru decât cel ai căror resortisanți sunt să aibă posibilitatea de a alege dacă susținerea pe care o acordă unei inițiative este luat în considerare în țara lor de reședință sau în țara lor de origine. Autoritățile competente din diferitele state membre se coordonează, pentru a asigura o alocare adecvată a declarațiilor de susținere în conturile lor respective.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul de organizatori trebuie să aducă la cunoștința Comisiei numărul de declarații de susținere colectate în fiecare stat membru cel puțin o dată la două luni în cursul perioadei de colectare și numărul final de declarații de susținere colectate în termen de trei luni de la încheierea perioadei de colectare, în vederea publicării în registru.

Grupul de organizatori trebuie să aducă la cunoștința Comisiei numărul de declarații de susținere colectate în fiecare stat membru cel puțin o dată la trei luni în cursul perioadei de colectare și numărul final de declarații de susținere colectate în termen de trei luni de la încheierea perioadei de colectare, în vederea publicării în registru. Comisia întreține o comunicare regulată cu organizatorii inițiativei cetățenești europene în timpul campaniei și după încheierea acesteia.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul colectării online de declarații de susținere, Comisia creează și exploatează, până la 1 ianuarie 2020, un sistem centralizat de colectare online, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017.

În scopul colectării online de declarații de susținere, Comisia creează și exploatează, până la 1 ianuarie 2020, un sistem centralizat de colectare online, în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017. Utilizarea acestui sistem este voluntară și gratuită pentru toți organizatorii.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemul centralizat de colectare online trebuie să poată fi accesat de către persoanele cu handicap.

Sistemul centralizat de colectare online este cu sursă deschisă și trebuie să poată fi accesat de către persoanele cu dizabilități.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Grupul de organizatori care utilizează alte sisteme de colectare online certificate au în continuare posibilitatea de a utiliza gratuit serverele exploatate de Comisie.

 

Atunci când declarațiile de susținere sunt colectate online, datele obținute prin sistemul de colectare online se stochează pe teritoriul Uniunii Europene.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul de organizatori depune declarațiile de susținere la autoritățile competente numai dacă inițiativa a obținut numărul minim de semnatari prevăzut la articolul 3.

eliminat

Justificare

Amendamentul depășește obiectivul principal al propunerii, de simplificare a normelor actuale, și va reprezenta un obstacol nejustificat pentru organizatorii inițiativei cetățenești europene.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Publicarea și audierea publică

Publicarea și audierile publice

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Când primește o inițiativă valabilă pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia publică fără întârziere în registru o mențiune în acest sens și transmite inițiativa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor.

1.  Când primește o inițiativă valabilă pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia publică fără întârziere în registru o mențiune în acest sens și transmite inițiativa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, precum și către parlamentele naționale.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de trei luni de la depunerea inițiativei, grupului de organizatori i se acordă posibilitatea de a prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice.

În termen de trei luni de la depunerea inițiativei, grupului de organizatori i se acordă posibilitatea de a prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice în cadrul Parlamentului European, în vederea generării unei dezbateri publice la nivelul întregii Uniuni cu privire la inițiativa propusă, la care să participe numeroase părți interesate.

Justificare

A se vedea Avizul PETI referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punctul 19. A se vedea Decizia Ombudsmanului European prin care a închis ancheta sa din proprie inițiativă privind Comisia Europeană (OI/9/2013/TN), în special punctele 17-22.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Audierea publică se organizează în comun de către Comisie și Parlamentul European la sediul Parlamentului European. Atât reprezentanților celorlalte instituții și organe consultative ale Uniunii, cât și părților interesate li se acordă posibilitatea de a participa la audiere.

Parlamentul European organizează audierea publică la sediul său. Se acordă posibilitatea de a participa la audiere atât reprezentanților Comisiei și Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor, cât și celorlalte instituții și organe consultative ale Uniunii, reprezentanților societății civile, partenerilor sociali și altor părți interesate, inclusiv parlamentelor naționale. Audierea este transmisă în direct pe internet și pusă, ulterior, la dispoziția publicului pe site-ul ICE. În urma audierii, Parlamentul European organizează o dezbatere în plen privind inițiativa pentru a decide dacă adoptă sau nu o propunere de rezoluție.

 

În termen de 12 de luni de la prezentarea Comunicării Comisiei în temeiul articolul 15 alineatul (2), organizatorii ICE au dreptul să solicite o a doua audiere publică în cadrul Parlamentului European. Parlamentul European organizează a doua audiere publică în termen de trei luni de la depunerea cererii.

Justificare

A se vedea Avizul PETI referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punctul 19. A se vedea Decizia Ombudsmanului European prin care a închis ancheta sa din proprie inițiativă privind Comisia Europeană (OI/9/2013/TN), în special punctele 17-22.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Audierea urmărește interesul public. Obiectivul exclusiv al audierii este de a informa în mod exhaustiv cu privire la conținutul și scopurile inițiativei.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Scopul principal al audierii este de a oferi grupului de organizatori un forum pentru a-și prezenta inițiativa, expunând în detaliu scopul său, și pentru a propune obiective legislative concrete.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și Parlamentul European asigură o reprezentare echilibrată a intereselor publice și private relevante.

Parlamentul European asigură o reprezentare echilibrată a părților interesate relevante, inclusiv interesele publice și private, precum și reprezentarea instituțiilor și a organismelor consultative ale Uniunii, pentru a încuraja o dezbatere publică cuprinzătoare privind inițiativa propusă.

Justificare

A se vedea Avizul PETI referitor la revizuirea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punctul 19. A se vedea Decizia Ombudsmanului European prin care a închis ancheta sa din proprie inițiativă privind Comisia Europeană (OI/9/2013/TN), în special punctele 17-22.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia trebuie să fie reprezentată în cadrul audierii publice la un nivel corespunzător.

3.  Comisia și Consiliul sunt reprezentate în cadrul audierilor la un nivel corespunzător.

În cadrul audierilor, este asigurată prezența a cel puțin un membru al colegiului comisarilor.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  De asemenea, Parlamentul European poate elabora forme adecvate de răspuns la inițiativele cetățenești care au fost înregistrate deși nu au adunat cele un milion de semnături, dar se bucură de o susținere semnificativă din partea cetățenilor.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Parlamentele naționale și regionale pot organiza, de asemenea, audieri cu privire la inițiativele cetățenești, invitând, după caz, organizatorii și punând accentul în special pe statele membre în care o inițiativă reușită a atins numărul minim de semnături.

Justificare

Implicarea parlamentelor naționale în dezbaterea cu privire la inițiativa cetățenească este un mod eficace de a aduce dezbaterea politică a Uniunii mai aproape de cetățeni. Dezbaterile din cadrul parlamentelor naționale și regionale pot fi utile, în schimb, pentru dezbaterile ulterioare din cadrul Parlamentului European sau pentru Comisia însăși.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de o lună de la depunerea inițiativei, Comisia primește grupul de organizatori la un nivel corespunzător, pentru a-i da posibilitatea de a explica în detaliu chestiunile aduse în discuție în inițiativă.

1.  În termen de o lună de la depunerea unei inițiative valabile pentru care declarațiile de susținere au fost colectate și certificate în conformitate cu articolele 8-12, Comisia primește grupul de organizatori la un nivel corespunzător, pentru a-i da posibilitatea de a explica în detaliu chestiunile aduse în discuție în inițiativă.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de cinci luni de la publicarea inițiativei în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și după audierea publică menționată la articolul 14 alineatul (2), Comisia publică o comunicare în care își prezintă concluziile juridice și politice cu privire la inițiativă, eventuala acțiune pe care intenționează să o întreprindă și motivele pentru care urmează sau nu să acționeze.

În termen de cinci luni de la publicarea inițiativei în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și după audierea publică menționată la articolul 14 alineatul (2), Comisia publică o comunicare în care își prezintă concluziile juridice și politice cu privire la inițiativă, eventuala acțiune pe care intenționează să o întreprindă și motivele pentru care urmează sau nu să acționeze. Comisia prezintă motive detaliate și clare, precum și o justificare completă pentru decizia de a nu întreprinde nicio acțiune, explicând publicului concluziile sale politice, într-un mod detaliat și transparent, în conformitate cu principiul bunei administrări.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care concluziile din comunicarea Comisiei menționată la articolul 15 alineatul (2) diferă de recomandarea Parlamentului European, acesta din urmă își poate exercita dreptul care îi este conferit în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia informează în permanență organizatorii cu privire la activitățile sale legate de inițiativă și cu privire la evoluția inițiativei după ce Comisia și-a prezentat decizia.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul de organizatori furnizează, în vederea publicării în registru și, eventual, pe site-ul campaniei, informații despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei care depășesc 500 EUR pe sponsor.

Grupul de organizatori furnizează, în vederea publicării în registru și, eventual, pe site-ul campaniei, informații despre sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei care depășesc 100 EUR pe sponsor.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a  În cadrul bugetului Uniunii, sunt alocate credite anuale pentru a sprijini organizarea inițiativelor cetățenești.

 

Un grup de organizatori înființat poate solicita acoperirea financiară a cheltuielilor legate de consultanța și de asistența juridică, înainte de depunere sau după încheierea colectării semnăturilor.

 

Grupul de organizatori ai inițiativelor înregistrate are dreptul la un grant destinat acoperirii cheltuielilor legate de comunicare și de aspectele logistice ale campaniei lor de colectare de semnături.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Comisia asigură transparența deplină a informațiilor privind finanțarea și sponsorizarea, printr-un sistem de controale ale calității, de alertă și de plângeri, pentru a se asigura că informațiile privind finanțarea și sponsorizarea furnizate de organizatorii inițiativei cetățenești europene sunt corecte.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia sensibilizează publicul cu privire la existența inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare, contribuind astfel la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii.

1.  Comisia, cu sprijinul Parlamentului European, al altor instituții ale Uniunii și al statelor membre, sensibilizează publicul cu privire la existența inițiativei cetățenești europene prin activități de comunicare și campanii de informare ad hoc, prin inițiative locale și prin utilizarea platformelor de comunicare socială și a mijloacelor de comunicare digitală, contribuind astfel la promovarea participării active a cetățenilor la viața politică a Uniunii și promovând sensibilizarea cu privire la modul în care cetățenii pot influența și modela Uniunea Europeană prin intermediul unei inițiative cetățenești europene. Comisia poate acorda sprijin financiar entităților care contribuie la promovarea globală a inițiativei cetățenești, ca instrument de participare democratică, și poate oferi în mod gratuit sprijin tehnic și consultanță juridică organizatorilor.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru desfășurarea activităților de comunicare și informare cu privire la inițiativa în chestiune, adresele de e-mail ale semnatarilor pot fi colectate, cu consimțământul acestora, de către grupul de organizatori sau de către Comisie.

Pentru desfășurarea activităților de comunicare și informare cu privire la inițiativa în chestiune, adresele de e-mail ale semnatarilor pot fi colectate, cu consimțământul explicit al acestora, de către grupul de organizatori sau de către Comisie.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  La prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prezentul regulament, grupul de organizatori ai unei inițiative cetățenești sau, după caz, entitatea juridică creată de aceștia și autoritățile competente ale statului membru respectă dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Organizatorii sau, după caz, entitatea juridică creată de aceștia se asigură că datele cu caracter personal colectate pentru o anumită inițiativă cetățenească nu sunt utilizate pentru niciun alt scop decât susținerea indicată pentru acea inițiativă.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În sensul articolului 11, fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități competente să elibereze certificatul menționat la articolul 11 alineatul (3).

1.  În sensul articolului 11, fiecare stat membru desemnează, fără întârziere, una sau mai multe autorități competente să elibereze certificatul menționat la articolul 11 alineatul (3).

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În sensul articolului 12, fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă să coordoneze procesul de verificare a declarațiilor de susținere și să elibereze certificatele menționate la articolul 12 alineatul (5).

2.  În sensul articolului 12, fiecare stat membru desemnează fără întârziere o autoritate competentă să coordoneze procesul de verificare a declarațiilor de susținere și să elibereze certificatele menționate la articolul 12 alineatul (5).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia revizuiește periodic funcționarea inițiativei cetățenești europene și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la cinci ani. Rapoartele trebuie să fie făcute publice.

Comisia revizuiește periodic funcționarea inițiativei cetățenești europene și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament în termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la trei ani. Rapoartele trebuie să fie făcute publice.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Conținutul inițiativei pe baza căreia Comisia este invitată să acționeze, în cel mult 1000 de caractere

2.  Conținutul inițiativei pe baza căreia Comisia este invitată să acționeze, în cel mult 1 200 de caractere fără spații (medie ajustată în funcție de limbă);

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Inițiativa cetățenească europeană

Referințe

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

PETI

2.10.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Examinare în comisie

22.1.2018

 

 

 

Data adoptării

16.5.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Membri supleanți prezenți la votul final

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Inițiativa cetățenească europeană

Referințe

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Data prezentării la PE

13.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Examinare în comisie

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Data adoptării

20.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Data depunerii

27.6.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 4 iulie 2018Notă juridică