Postopek : 2017/0220(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0226/2018

Predložena besedila :

A8-0226/2018

Razprave :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0153

POROČILO     ***I
PDF 1140kWORD 129k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: György Schöpflin

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 MNENJE Odbora za peticije
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0482),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 24 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0308/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za peticije (A8-0226/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V skladu s členom 11 PEU je evropska državljanska pobuda ena od platform, ki jih Unija nudi svojim državljanom za izmenjavo mnenj o vseh področjih politike Unije, za sodelovanje v preglednem, odprtem in rednem dialogu z institucijami Unije ter za zagotovitev, da so ukrepi Unije dosledni in pregledni. Poleg tega državljanom Unije omogoča, da Komisijo pozovejo, naj predloži zakonodajni predlog. Evropska državljanska pobuda obvezuje institucije Unije, da zagotovijo, da bo izvrševanje pravic državljanov Unije karseda učinkovito, hkrati pa od teh državljanov zahteva, da spoštujejo načela in predpise za njihovo sodelovanje v demokratičnem življenju Unije, zlasti načela in predpise, ki urejajo demokratično delovanje Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Evropski parlament je v svoji resoluciji o evropski državljanski pobudi z dne 28. oktobra 201525 Komisijo pozval k pregledu Uredbe (EU) št. 211/2011 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1179/2011.

(4)  Evropski parlament je v svoji resoluciji o evropski državljanski pobudi z dne 28. oktobra 201525 ter v okviru priprave samoiniciativnega zakonodajnega poročila (2017/2024(INL)) Komisijo pozval, naj čim prej opravi celovit pregled in predlaga spremembe Uredbe (EU) št. 211/2011 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1179/2011. Svoj poziv je ponovil v okviru priprave samoiniciativnega poročila s priporočili Komisiji o reviziji Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi (2017/2024(INL)).

__________________

__________________

25 2014/2257(INI).

25 2014/2257(INI).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  V postopku, ki je vodil k reviziji evropske državljanske pobude, so številne organizacije in organi Unije, zlasti Evropski ekonomski in socialni odbor, pomagali pri zapolnitvi vrzeli v Uredbi (EU) št. 211/20111a, tako da so organizatorjem evropske državljanske pobude dali pomembno podporo, zagotovili platformo za razpravo o izboljšavah te uredbe ter skupini organizatorjev ponudili institucionalno mentorstvo in pomoč, na primer predstavitve v svojih prostorih in spodbujanje demokratične udeležbe v Uniji.

 

___________________

 

1a Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (UL L 65, 11.3.2011, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Cilj te uredbe je zagotoviti, da je evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in podpornikom, da je zanje manjše breme in da jo lažje uporabljajo, ter tako doseči celoten potencial evropske državljanske pobude kot orodja za spodbujanje razprave in udeležbe državljanov na ravni Unije ter za približevanje Unije državljanom.

(5)  Cilj te uredbe je zagotoviti, da je evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in podpornikom, da je zanje manjše breme in da jo lažje uporabljajo ter da se okrepi njen učinek, tako da bo dosežen celotni potencial evropske državljanske pobude kot orodja za spodbujanje razprave in se bo čim več državljanov Unije spodbudilo k vplivanju na proces odločanja v Uniji. Unija se bo tako približevala državljanom, hkrati pa se bo okrepilo načelo demokracije in demokratičnega delovanja Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za doseganje navedenih ciljev bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo tega instrumenta. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi.

(6)  Za doseganje navedenih ciljev bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, učinkoviti, pregledni, jasni, preprosti, prijazni uporabnikom, tudi invalidom, in sorazmerni z naravo tega instrumenta. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi ter zagotavljati, da Komisija uspešne pobude ustrezno obravnava.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da se zagotovijo reprezentativnost pobude in podobni pogoji za državljane pri podpiranju pobude, je primerno določiti najmanjše število podpisnikov iz vsake od navedenih držav članic. To najmanjše število potrebnih podpisnikov iz vsake države članice bi moralo biti padajoče sorazmerno in ustrezati številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.

(10)  Da se zagotovijo reprezentativnost pobude in podobni pogoji za državljane pri podpiranju pobude, je primerno določiti najmanjše število podpisnikov iz vsake od navedenih držav članic. To najmanjše število potrebnih podpisnikov iz vsake države članice bi moralo biti padajoče sorazmerno in ustrezati številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s skupnim številom poslancev Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Vsak državljan Unije bi moral imeti pravico, da pobudo podpre v papirni obliki ali na spletu pod podobnimi pogoji, ne glede na državo članico državljanstva ali prebivališča.

(11)  Da bi bila evropska državljanska pobuda bolj vključujoča in vidna, bi bilo treba omogočiti, da se za njeno promocijo in razširjanje ter za zbiranje podpisov uporabljajo regionalni in manjšinski jeziki.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša in da se državljanom in organizatorjem zagotovi podpora, bi morala Komisija organizatorjem zagotoviti informacije in pomoč ter dati na voljo spletno sodelovalno platformo, da se zagotovijo namenski forum za razpravo ter informacije in nasveti o evropski državljanski pobudi. Za zagotovitev bližine državljanom bi morale države članice na svojem ozemlju vzpostaviti eno ali več kontaktnih točk, ki bi državljanom zagotavljale informacije in pomoč v zvezi z evropsko državljansko pobudo.

(13)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša, bi morala Komisija organizatorjem zagotoviti jasne, točne in popolne informacije ter pravno in praktično pomoč, in sicer tako, da jim da na voljo spletno sodelovalno platformo. Ta platforma bi morala zagotoviti namenski forum za razpravo ter informacije in nasvete o evropski državljanski pobudi. Platforma bi morala biti pod upravnim nadzorom Komisije, upravljati in posodabljati pa bi jo morale neodvisne organizacije in zunanji strokovnjaki z dokazanimi izkušnjami pri organizaciji evropskih državljanskih pobud, ki bi morali imeti pravico sodelovanja na forumu za razpravo. Za zagotovitev bližine državljanom bi morale države članice na svojem ozemlju vzpostaviti eno ali več kontaktnih točk, ki bi bile dostopne invalidom in bi državljanom zagotavljale informacije ter pravno in praktično pomoč v zvezi z evropsko državljansko pobudo, s tem pa bi se dvignila ozaveščenost in spodbudila razprava o tekočih pobudah na nacionalni ravni. Če na nacionalni ravni obstajajo instrumenti, podobni evropski državljanski pobudi, bi morale biti kontaktne točke tesno povezane s službami ali platformami, ki zagotavljajo podporo za uporabo nacionalnih instrumentov. Te kontaktne točke bi morale delovati kot točke „vse na enem mestu“, da bi organizatorjem pomagale z zagotavljanjem izčrpnih informacij ter specifičnih tehničnih in pravnih nasvetov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da se zagotovi večja dostopnost evropske državljanske pobude in ker bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni, je primerno, da se v primerih, kadar le deli pobude izpolnjujejo zahteve za prijavo v skladu s to uredbo, pobuda delno prijavi. Pobude bi bilo treba delno prijaviti, kadar znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, in če so izpolnjene vse druge zahteve za prijavo. Zagotoviti bi bilo treba jasnost in preglednost v zvezi z obsegom delne prijave, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti o obsegu prijave in o tem, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave pobude.

(16)  Da se zagotovi učinkovitost in večja dostopnost evropske državljanske pobude in ker bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni, je primerno, da se v primerih, kadar le deli pobude izpolnjujejo zahteve za prijavo v skladu s to uredbo, pobuda delno prijavi. Pobude bi bilo treba delno prijaviti, kadar znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, in če so izpolnjene vse druge zahteve za prijavo. Zagotoviti bi bilo treba jasnost in preglednost v zvezi z obsegom delne prijave, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti o obsegu prijave in o tem, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave pobude. Tudi z izbiro delne prijave pobude bi se morala ohraniti obveznost Komisije, da svojo odločitev v tem smislu v celoti utemelji.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Kadar se Komisiji predloži pobuda, ki jo podpira zahtevano število podpisnikov in ki izpolnjuje druge zahteve iz te uredbe, bi morala imeti skupina organizatorjev za spodbujanje udeležbe in javne razprave o vprašanjih, na katera se nanašajo pobude, pravico, da pobudo predstavi na javni predstavitvi na ravni Unije. Javno predstavitev bi morala v treh mesecih po predložitvi pobude soorganizirati Komisija in Evropski parlament, na njej pa bi bilo treba zagotoviti uravnoteženo zastopanost ustreznih javnih in zasebnih interesov ter zastopanost Komisije na ustrezni ravni. Drugim institucijam in posvetovalnim organom Unije ter zainteresiranim stranem bi bilo treba omogočiti, da sodelujejo pri predstavitvi.

(23)  Kadar se Komisiji predloži pobuda, ki jo podpira zahtevano število podpisnikov in ki izpolnjuje druge zahteve iz te uredbe, bi morala imeti skupina organizatorjev za spodbujanje udeležbe in javne razprave o vprašanjih, na katera se nanašajo pobude, pravico, da pobudo predstavi na javni predstavitvi na ravni Unije. Evropski parlament bi moral javno predstavitev organizirati v treh mesecih po predložitvi pobude Komisiji. Zagotoviti bi moral uravnoteženo zastopanost interesov ustreznih zainteresiranih strani, tudi civilne družbe, socialnih partnerjev in strokovnjakov ter zastopanost Sveta in Komisije na ustrezni ravni. Drugim institucijam in posvetovalnim organom Unije, zlasti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter zainteresiranim stranem, bi bilo treba omogočiti, da sodelujejo pri predstavitvi. .

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Da bi ocenil politično podporo za pobudo, bi moral imeti Evropski parlament kot institucija, ki predstavlja državljane Unije, pravico, da v skladu s svojim poslovnikom organizira razpravo na plenarnem zasedanju o ukrepih Komisije na podlagi sporočila o uspešno predloženih pobudah. Razprava bi se lahko zaključila s sprejetjem predloga resolucije, vključno s predlogom o sprožitvi mehanizma iz člena 225 PDEU, če Komisija ne poda predloga za zakonodajni akt.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev učinkovite udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije bi morala Komisija veljavno pobudo proučiti in nanjo odgovoriti. Komisija bi zato morala v petih mesecih od prejema pobude navesti svoje pravne in politične zaključke ter ukrepe, ki jih namerava sprejeti. Morala bi jasno, razumljivo in podrobno pojasniti razloge za nameravane ukrepe, razloge pa bi morala navesti tudi, če ne namerava sprejeti nobenega ukrepa.

(24)  Za zagotovitev učinkovite udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije bi morala Komisija veljavno pobudo, ki je zbrala zahtevano število najmanj milijon izjav o podpori, proučiti in nanjo odgovoriti. Komisija bi zato morala v šestih mesecih od prejema pobude navesti svoje pravne in politične zaključke ter ukrepe, ki jih namerava sprejeti. Morala bi jasno, razumljivo in podrobno pojasniti razloge za nameravane ukrepe, zlasti če namerava podati predlog za zakonodajni akt, razloge pa bi morala navesti tudi, če ne namerava sprejeti nobenega ukrepa. Veljavna pobuda ne bi smela vplivati na pravico Komisije do pobude.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Podpora in financiranje pobud bi morala biti pregledna. Zato bi morale skupine organizatorjev za obdobje od datuma prijave do datuma predložitve pobude Komisiji zagotoviti aktualne informacije o virih podpore in financiranja pobud. Subjekti, zlasti organizacije, ki v skladu s Pogodbama prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije, bi morali imeti možnost, da spodbujajo pobude ter jim zagotavljajo podporo in financiranje, če to storijo v skladu s postopki in pogoji iz te uredbe in popolnoma pregledno.

(25)  Podpora in financiranje pobud bi morala biti pregledna in upravičena. Zato bi morale skupine organizatorjev za obdobje od datuma prijave do datuma predložitve pobude Komisiji zagotoviti aktualne in podrobne informacije o virih podpore in financiranja pobud. Skupine organizatorjev bi morale redno poročati o vseh svojih virih financiranja, Komisija pa bi morala vire jasno navesti v registru. Subjekti, zlasti organizacije, ki v skladu s Pogodbama prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije, bi morali imeti možnost, da spodbujajo pobude ter jim zagotavljajo podporo in financiranje, če to storijo v skladu s postopki in pogoji iz te uredbe in popolnoma pregledno. Ta uredba bi morala imeti lasten program financiranja, da bi se povečala preglednost financiranja dejavnosti evropske državljanske pobude in prepoznavnost evropske državljanske pobude kot sredstva za vključitev državljanov. Tak program financiranja bi moral podpreti subjekte in organizacije, ki spodbujajo udeležbo in sodelovanje državljanov v demokratičnem življenju Unije, zlasti s širjenjem ozaveščenosti o instrumentu evropske državljanske pobude kot orodju za spodbujanje participativne demokracije na ravni Unije ter za sofinanciranje brezplačne tehnične ali pravne podpore organizatorjem evropskih državljanskih pobud.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člen 8 Listine.

(32)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa postopke in pogoje za pobudo, ki Evropsko komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani Unije menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije („evropska državljanska pobuda“ ali „pobuda“).

Ta uredba določa postopke in pogoje za pobudo, ki Evropsko komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani Unije menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije („evropska državljanska pobuda“ ali „pobuda“).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Državljani, ki prebivajo v državi članici, ki ni država, katere državljani so, imajo pravico podpreti pobudo v državi prebivališča ali v državi, katere državljani so.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice in Komisija sprejmejo vse potrebne določbe, ki invalidom omogočajo lažje uveljavljanje pravice do podpore državljanske pobude.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   je v vsaj eni četrtini držav članic v času prijave pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.

(b)   je v vsaj eni četrtini držav članic v času prijave pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s skupnim številom poslancev Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene odstavka 1 se podpisnik šteje v svoji državi članici državljanstva.

2.  Za namene odstavka 1 se podpisnik šteje v svoji državi članici državljanstva ne glede na kraj, v katerem je podpisal izjavo o podpori.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija državljanom in skupinam organizatorjev na prošnjo zagotovi informacije o evropski državljanski pobudi in pomoč v zvezi z njo.

1.  Komisija državljanom in skupinam organizatorjev na prošnjo zagotovi lahko dostopne, jasne, točne in celovite informacije o evropski državljanski pobudi ter ustrezno strokovno in pravno pomoč v zvezi z njo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Komisija da na voljo spletno sodelovalno platformo, ki državljanom in skupinam organizatorjev zagotavlja forum za razpravo ter informacije in nasvete o evropski državljanski pobudi.

2.  Komisija da na voljo spletno sodelovalno platformo za podporo izmenjavi informacij in primerov dobre prakse med deležniki, vključno s skupinami organizatorjev, neodvisnimi strokovnjaki, nevladnimi organizacijami ter drugimi institucijami in organi Unije.

 

Platforma državljanom in skupinam organizatorjev zagotavlja forum za razpravo ter informacije in praktične in pravne nasvete o evropski državljanski pobudi.

 

Spletna sodelovalna platforma je uporabnikom prijazna in dostopna invalidom.

 

Platforma je pod upravnim nadzorom Komisije, upravljajo in posodabljajo pa jo neodvisne organizacije in zunanji strokovnjaki z dokazanimi izkušnjami pri organizaciji evropskih državljanskih pobud, ki lahko tudi sodelujejo na forumu za razpravo.

 

Komisija pravočasno po objavi te uredbe izda navodila za uporabnike zaradi lažjega razumevanja evropske državljanske pobude.

Stroški delovanja in vzdrževanja spletne sodelovalne platforme se krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije.

Stroški delovanja in vzdrževanja spletne sodelovalne platforme se krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija da na voljo spletni register („register“), ki skupinam organizatorjev omogoča, da ves čas postopka upravljajo svojo pobudo. Register sestavlja javno spletno mesto z informacijami o evropski državljanski pobudi na splošno ter o posameznih pobudah in njihovem statusu.

3.  Komisija da na voljo javno dostopen spletni register („register“), ki skupinam organizatorjev omogoča, da ves čas postopka upravljajo svojo pobudo. Register sestavlja javno spletno mesto z jasnimi, točnimi in celovitimi informacijami o evropski državljanski pobudi na splošno ter o posameznih pobudah in njihovem statusu, vključno s številom zbranih podpisov in prijavljenim financiranjem, o katerem so poročale skupine organizatorjev. Komisija redno posodablja register in jasno vidno ter zlahka dostopno vpiše informacije, ki jih posredujejo skupine organizatorjev.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ko Komisija prijavi pobudo v skladu s členom 6, zagotovi prevod vsebine pobude v vse uradne jezike Unije za objavo v registru in za uporabo pri zbiranju izjav o podpori v skladu s to uredbo. Skupina organizatorjev lahko poleg tega zagotovi prevod priloge v vse uradne jezike Unije za njeno objavo v registru ter tudi, odvisno od primera, osnutka pravnega akta iz Priloge II, predloženega v skladu s členom 6(2).

4.  Ko Komisija prijavi pobudo v skladu s členom 6, zagotovi prevod vsebine pobude v vse uradne jezike Unije za objavo v registru in za uporabo pri zbiranju izjav o podpori v skladu s to uredbo. Skupina organizatorjev lahko poleg tega od Komisije zahteva, naj zagotovi prevod priloge v vse uradne jezike Unije za njeno objavo v registru ter tudi, odvisno od primera, osnutka pravnega akta iz Priloge II, predloženega v skladu s členom 6(2), pod pogojem, da prevodi ne presegajo omejitev iz Priloge II. Za prevode, ki presegajo te omejitve, je odgovorna skupina organizatorjev.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Vsaka država članica določi eno ali več kontaktnih točk za zagotavljanje informacij in pomoči skupinam organizatorjev pri pripravi evropske državljanske pobude.

6.  Vsaka država članica določi eno ali več digitalnih in fizičnih kontaktnih točk, posebej namenjenih za evropsko državljansko pobudo, za zagotavljanje praktičnih in pravnih informacij, nasvetov in pomoči skupinam organizatorjev, ki pripravljajo evropsko državljansko pobudo. Vse države članice in Komisija zagotovijo, da kontaktne točke tesno sodelujejo s pristojnimi službami Komisije in njenimi predstavništvi v državah članicah. Nasveti vključujejo informacije o ustanovitvi pravne osebe v skladu z nacionalnim pravom države članice iz člena 5(7). Pomoč je na voljo brezplačno, v formatih, ki so dostopni invalidom.

 

Države članice spodbujajo nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj svoje državljane ozaveščajo in jim zagotavljajo informacije o evropski državljanski pobudi.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pobudo pripravi in upravlja skupina najmanj sedmih fizičnih oseb („skupina organizatorjev“). Poslanci Evropskega parlamenta se ne štejejo za namen tega najmanjšega števila.

1.  Pobudo pripravi in upravlja skupina fizičnih oseb („skupina organizatorjev“). Najmanjše število oseb v skupini je enako najmanj četrtini držav članic. Poslanci Evropskega parlamenta in poslanci nacionalnih parlamentov se ne štejejo za namen tega najmanjšega števila.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Na organizacijski stopnji pred registracijo predlagane državljanske pobude lahko organizatorji za pomoč zaprosijo kontaktne točke evropske državljanske pobude, Europe Direct ali službo Komisije za evropsko državljansko pobudo, ki zagotovijo vso pomoč in usmerjanje brezplačno in po možnosti delujejo kot storitev „vse na enem mestu“, ki organizatorje usmerja k ustreznim virom informacij ter službam, ki lahko zagotovijo posebno tehnično in pravno svetovanje.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani skupine organizatorjev so državljani Unije, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament, in prebivalci najmanj sedmih različnih držav članic.

2.  Člani skupine organizatorjev so državljani Unije, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament, in prebivalci najmanj četrtine različnih držav članic.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji.

(e)  pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in pravicami, zapisanimi v Listini EU o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru lahko skupina organizatorjev bodisi pobudo spremeni tako, da upošteva oceno Komisije za zagotovitev skladnosti pobude z zahtevo iz odstavka 3(c), bodisi ohrani prvotno pobudo ali jo umakne. Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o svoji izbiri in razlogih zanjo v enem mesecu od prejema ocene Komisije ter, odvisno od primera, pošlje spremembe informacij iz Priloge II, da se nadomesti prvotna pobuda.

V tem primeru lahko skupina organizatorjev bodisi pobudo spremeni tako, da upošteva oceno Komisije za zagotovitev skladnosti pobude z zahtevo iz odstavka 3(c), bodisi ohrani prvotno pobudo ali jo umakne. Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o svoji izbiri in razlogih zanjo v dveh mesecih od prejema ocene Komisije ter, odvisno od primera, pošlje spremembe informacij iz Priloge II, da se nadomesti prvotna pobuda.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pobudo delno prijavi, če znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb;

(b)  pobudo delno prijavi, če del pobude ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar Komisija v skladu z odstavkom 4 zavrne prijavo pobude ali jo prijavi samo delno, obvesti skupino organizatorjev o razlogih za svojo odločitev ter o vseh mogočih sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so skupini organizatorjev na voljo.

7.  Kadar Komisija v skladu z odstavkom 4 zavrne prijavo pobude ali jo prijavi samo delno, podrobno obvesti skupino organizatorjev o razlogih za svojo odločitev, kar bo skupini organizatorjev omogočilo temeljito presojo razlogov za zavrnitev Komisije, vključno s predlagano pravno podlago ali pravnimi podlagami. Ta presoja bi morala upoštevati informacije iz priloge iz točke 8 Priloge II, če so na voljo. Vse odločitve o zavrnitvi prijave ali delni prijavi pobude se objavijo na spletišču o evropski državljanski pobudi.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Za namene tega člena je treba posebno pozornost nameniti členu 296(2) PDEU in členu 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse izjave o podpori se ne glede na člen 11(6) zbirajo v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev od datuma, ki ga izbere skupina organizatorjev („obdobje zbiranja“). Ta datum ne sme biti poznejši kot tri mesece od prijave pobude v skladu s členom 6.

Vse izjave o podpori se ne glede na člen 11(6) zbirajo v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev od datuma, ki ga izbere skupina organizatorjev („obdobje zbiranja“). Ta datum ne sme biti poznejši kot šest mesecev od prijave pobude v skladu s členom 6.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če želi skupina organizatorjev zbiranje izjav o podpori zaključiti pred koncem 12 mesecev po začetku obdobja zbiranja, Komisijo obvesti o datumu zaključka obdobja zbiranja.

Če želi skupina organizatorjev med obdobjem zbiranja izjav o podpori zbiranje zaključiti pred koncem obdobja 12 mesecev, Komisijo obvesti o tej nameri najmanj 10 dni pred datumom zaključka obdobja zbiranja.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija za namene spletnega zbiranja izjav o podpori do 1. januarja 2020 vzpostavi in upravlja centralni sistem spletnega zbiranja v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017.

Komisija za namene spletnega zbiranja izjav o podpori do 1. januarja 2020 vzpostavi in upravlja centralni sistem spletnega zbiranja v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017. Za vse organizatorje je uporaba tega sistema prostovoljna in brezplačna.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Skupina organizatorjev, ki uporablja druge potrjene sisteme spletnega zbiranja, ima možnost brezplačno uporabljati strežnike, ki jih upravlja Komisija.

 

Če se izjave o podpori zbirajo na spletu, se podatki, pridobljeni iz sistema spletnega zbiranja, shranijo na ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko Komisija prejme veljavno pobudo, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, nemudoma objavi obvestilo o tem v registru in pobudo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

1.  Ko Komisija prejme veljavno pobudo, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, nemudoma objavi obvestilo o tem v registru in pobudo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupini organizatorjev se v treh mesecih po predložitvi pobude omogoči, da jo predstavi na javni predstavitvi.

Skupini organizatorjev se v treh mesecih po predložitvi pobude omogoči, da jo predstavi na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu, da se začne javna razprava o predlagani pobudi po vsej Uniji. V razpravi sodelujejo zainteresirane strani, ki predstavljajo različne interese.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in Evropski parlament soorganizirata javno predstavitev v Evropskem parlamentu. Predstavnikom drugih institucij in posvetovalnih organov Unije ter zainteresiranim stranem se omogoči, da sodelujejo pri predstavitvi.

Evropski parlament organizira javno predstavitev v svojih prostorih. Predstavnikom Sveta, Komisije, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij, pa tudi drugih institucij in posvetovalnih organov Unije, predstavnikom civilne družbe, socialnim partnerjem ter drugim zainteresiranim stranem, tudi nacionalnim parlamentom, se omogoči, da sodelujejo pri predstavitvi. Predstavitev se prenaša po spletu in je zatem javno dostopna na spletišču Evropske državljanske pobude.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Predstavitev zasleduje javni interes. Edini namen predstavitve je izčrpno informiranje o vsebini in ciljih pobude.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Namen predstavitve je skupini organizatorjev zagotovit forum za podrobno predstavitev pobude, njenega namena in predlaganih konkretnih zakonodajnih ciljev.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in Evropski parlament zagotovita uravnoteženo zastopanost ustreznih javnih in zasebnih interesov.

Da bi spodbudil vključujočo javno razpravo o predlagani pobudi, Evropski parlament zagotovi uravnoteženo zastopanost ustreznih javnih in zasebnih zainteresiranih strani, pa tudi zastopanost institucij in posvetovalnih organov Unije.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je na predstavitvi zastopana na ustrezni ravni.

3.  Komisija in Svet sta na predstavitvah zastopana na ustrezni ravni. Zagotovi se prisotnost najmanj enega člana kolegija komisarjev.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v enem mesecu po predložitvi pobude na ustrezni ravni sprejme skupino organizatorjev, da ji omogoči, da podrobno pojasni zadeve, ki jih pobuda obravnava.

1.  Komisija v enem mesecu po predložitvi veljavne pobude, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, na ustrezni ravni sprejme skupino organizatorjev, da ji omogoči, da podrobno pojasni namen pobude.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v petih mesecih po objavi pobude v skladu s členom 14(1) in po javni predstavitvi iz člena 14(2) v sporočilu navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in razloge za ukrepanje ali neukrepanje.

Komisija v šestih mesecih po objavi pobude v skladu s členom 14(1) in po javni predstavitvi iz člena 14(2) v sporočilu v skladu z načelom dobrega upravljanja zelo podrobno navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, ukrepe, ki jih namerava izvesti, ter izčrpno in jasno navede razloge za ukrepanje ali neukrepanje.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija in skupina organizatorjev lahko podpisnike obvestita o odzivu na pobudo v skladu s členom 17(2) in (3).

3.  Komisija in skupina organizatorjev podpisnike obvestita o odzivu na pobudo v skladu s členom 17(2) in (3), če so bili ti podatki zbrani.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V primeru uspešne evropske državljanske pobude Komisija v skladu s členom 15(2) te uredbe in če je to predlagano v sporočilu v roku 12 mesecev po objavi pobude Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zakonodajni akt v odziv na pobudo. Za namene tega člena je treba posebno pozornost nameniti členu 296(2) PDEU in členu 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Komisija organizatorje obvešča o svojih dejavnostih v zvezi s pobudo in o morebitnem razvoju pobude po uradnem sporočilu o evropski državljanski pobudi.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Spremljanje uspešnih državljanskih pobud s strani Evropskega parlamenta

 

Evropski parlament po 12 mesečnem obdobju iz člena 15(2) oceni ukrepe Komisije z namenom nadaljnjega ukrepanja v skladu s sporočilom o evropski državljanski pobudi. Zlasti lahko razpravlja o tem vprašanju na plenarnem zasedanju, v skladu s svojim Poslovnikom.

 

Razprava se lahko zaključi s sprejetjem predloga resolucije. Če Komisija ne predlaga zakonodajnega akta, se lahko Evropski parlament odloči, da bo uveljavil pravico iz člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev za objavo v registru in, odvisno od primera, na spletnem mestu svoje kampanje zagotovi informacije o virih podpore in financiranja pobude v znesku, ki presega 500 EUR na sponzorja.

Skupina organizatorjev za objavo v registru in, odvisno od primera, na spletnem mestu svoje kampanje zagotovi jasne, točne in izčrpne informacije o virih podpore in financiranja pobude v znesku, ki presega 500 EUR na sponzorja. Sponzorji in ustrezni zneski so zlahka prepoznavni.

 

Skupina organizatorjev sporoči tudi imena organizacij, ki jim prostovoljno pomagajo, če njihove ekonomske vrednosti pomoči ni mogoče oceniti.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija ima pravico izvajati naključna preverjanja predloženih informacij v zvezi z viri podpore in financiranja, oceniti kakovost posredovanih informacij in zahtevati dodatna pojasnila od skupin organizatorjev. Cilj teh preverjanj je zagotoviti preglednost financiranja in druge podpore za skupine organizatorjev in se izvajajo učinkovito, nepristransko in sorazmerno.

 

Viri podpore in financiranja pomenijo zagotavljanje finančnih sredstev ali posojil, prispevke v naravi, vsako dobavo blaga, storitev (vključno s posojili in zagotavljanjem osebja) ali del pod tržno vrednostjo ali katero koli drugo transakcijo, ki zagotavlja gospodarsko korist, z izjemo pomoči, ki jo prostovoljno nudijo posamezniki.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija s preverjanjem kakovosti ter sistemom opozarjanja in pritožb zagotavlja popolno preglednost informacij o financiranju in sponzoriranju ter s tem skrbi, da so informacije o financiranju in sponzoriranju, ki jih predložijo organizatorji evropske državljanske pobude, pravilne.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V podporo organiziranju državljanskih pobud se zagotovi letna odobritev v proračunu Unije.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija s komunikacijskimi dejavnostmi in informacijskimi kampanjami ozavešča javnost o obstoju evropske državljanske pobude in tako prispeva k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije.

1.  Komisija, Evropski parlament, svet in države članice s komunikacijskimi dejavnostmi ter informacijskimi in oglaševalskimi kampanjami ozaveščajo javnost o obstoju, ciljih in delovanju evropske državljanske pobude. Komisija med drugim pri tem uporablja digitalne platforme, družbene medije in spletne tehnologije, da bi dosegla državljane in sodelovala z njimi.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev ali Komisija lahko za komunikacijske dejavnosti in dejavnosti obveščanja o zadevni pobudi s soglasjem podpisnikov zbereta njihove elektronske naslove.

Skupina organizatorjev ali Komisija lahko za komunikacijske dejavnosti in dejavnosti obveščanja o zadevni pobudi z izrecnim soglasjem podpisnikov zbereta njihove elektronske naslove.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija tudi dejavno obvešča o evropski državljanski pobudi in njeni uporabi v povezavi z drugimi ukrepi, katerih namen je spodbujanje vključevanja državljanov v dejavnosti Unije, pa tudi spodbujanje državljanstva Unije in državljanskih pravic ter v okviru komunikacije o dejavnostih programa „Evropa za državljane“.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Skupina organizatorjev državljanske pobude oz. pravna oseba, ki jo skupina ustanovi, in pristojni organi države članice pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to uredbo upoštevajo določbe Uredbe (EU) št. 2016/679.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Skupina organizatorjev oz. pravna oseba, ki jo skupina ustanovi, zagotovi, da se osebni podatki, zbrani za namene državljanske pobude, ne uporabljajo za noben drug namen kot za izraz podpore tej pobudi.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija redno izvaja preglede delovanja evropske državljanske pobude ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe najpozneje pet let po datumu začetka uporabe te uredbe in nato vsakih pet let. Poročila se objavijo.

Komisija redno izvaja preglede delovanja evropske državljanske pobude ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe najpozneje tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe in nato vsaka tri leta. Poročila se objavijo.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  vsebina pobude, na podlagi katere se Komisijo poziva k ukrepanju, z največ 1 000 znaki;

2.  vsebina pobude, na podlagi katere se Komisijo poziva k ukrepanju, z največ 1200 znaki brez presledkov; (prilagojeno povprečje na jezik);

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Priloga II – točka 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pod pogojem, da znaša vsebina priloge manj kot 5000 znakov (prilagojeno povprečju na jezik), lahko skupina organizatorjev od Komisije zahteva prevod v vse uradne jezike Unije.


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (27.4.2018)

za Odbor za ustavne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pripravljavec mnenja: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogodba o Evropski uniji (PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje krepi demokratično delovanje Unije; med drugim določa, da ima vsak državljan Unije pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Evropska državljanska pobuda je instrument participativne demokracije v Uniji, ki državljanom Unije daje možnost, da se neposredno obrnejo na Komisijo s pozivom, naj predloži predlog pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb, ki je podobna pravici, podeljeni Evropskemu parlamentu v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Svetu v skladu s členom 241 PDEU.

(1)  Pogodba o Evropski uniji (PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje krepi demokratično delovanje Unije; med drugim določa, da ima vsak državljan Unije pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Evropska državljanska pobuda je instrument neposredne participativne demokracije v Uniji, ki državljanom Unije daje možnost, da se neposredno obrnejo na Komisijo s pozivom, naj predloži predlog pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb, ki je podobna pravici, podeljeni Evropskemu parlamentu v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Svetu v skladu s členom 241 PDEU.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za doseganje navedenih ciljev bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo tega instrumenta. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi.

(6)  Za doseganje navedenih ciljev bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, učinkoviti, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo tega instrumenta. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša in da se državljanom in organizatorjem zagotovi podpora, bi morala Komisija organizatorjem zagotoviti informacije in pomoč ter dati na voljo spletno sodelovalno platformo, da se zagotovijo namenski forum za razpravo ter informacije in nasveti o evropski državljanski pobudi. Za zagotovitev bližine državljanom bi morale države članice na svojem ozemlju vzpostaviti eno ali več kontaktnih točk, ki bi državljanom zagotavljale informacije in pomoč v zvezi z evropsko državljansko pobudo.

(13)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša in da se državljanom in organizatorjem zagotovi podpora, bi morala Komisija organizatorjem zagotoviti jasne, točne in izčrpne informacije ter pravno in praktično pomoč ter dati na voljo javno dostopno, spletno sodelovalno platformo, da se zagotovijo namenski forum za razpravo ter informacije in nasveti o evropski državljanski pobudi. Za zagotovitev bližine državljanom bi morale države članice na svojem ozemlju vzpostaviti eno ali več kontaktnih točk, ki bi bile dostopne invalidom in bi državljanom zagotavljale informacije ter pravno in praktično pomoč v zvezi z evropsko državljansko pobudo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da se zagotovi večja dostopnost evropske državljanske pobude in ker bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni, je primerno, da se v primerih, kadar le deli pobude izpolnjujejo zahteve za prijavo v skladu s to uredbo, pobuda delno prijavi. Pobude bi bilo treba delno prijaviti, kadar znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, in če so izpolnjene vse druge zahteve za prijavo. Zagotoviti bi bilo treba jasnost in preglednost v zvezi z obsegom delne prijave, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti o obsegu prijave in o tem, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave pobude.

(16)  Da se zagotovi učinkovitost in večja dostopnost evropske državljanske pobude in ker bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni, je primerno, da se v primerih, kadar le deli pobude izpolnjujejo zahteve za prijavo v skladu s to uredbo, pobuda delno prijavi. Pobude bi bilo treba delno prijaviti, kadar znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, in če so izpolnjene vse druge zahteve za prijavo. Zagotoviti bi bilo treba jasnost in preglednost v zvezi z obsegom delne prijave, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti o obsegu prijave in o tem, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave pobude.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  je prejela podporo najmanj milijona podpisnikov iz vsaj ene četrtine držav članic;

(a)  je prejela podporo najmanj milijona podpisnikov iz vsaj petih držav članic;

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  je v vsaj eni četrtini držav članic v času prijave pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.

(b)  je v vsaj petih državah članicah v času prijave pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija državljanom in skupinam organizatorjev na prošnjo zagotovi informacije o evropski državljanski pobudi in pomoč v zvezi z njo.

1.  Komisija državljanom in skupinam organizatorjev zagotovi jasne, točne in izčrpne informacije o evropski državljanski pobudi in pomoč v zvezi z njo.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Spletna sodelovalna platforma je uporabnikom prijazna in dostopna invalidom.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija da na voljo spletni register („register“), ki skupinam organizatorjev omogoča, da ves čas postopka upravljajo svojo pobudo. Register sestavlja javno spletno mesto z informacijami o evropski državljanski pobudi na splošno ter o posameznih pobudah in njihovem statusu.

3.  Komisija da na voljo javno dostopen spletni register („register“), ki skupinam organizatorjev omogoča, da ves čas postopka upravljajo svojo pobudo. Register sestavlja preprosto in učinkovito dostopno javno spletno mesto z jasnimi, točnimi in izčrpnimi informacijami o evropski državljanski pobudi na splošno, zlasti s podrobnostmi o vseh fazah pobude, podrobno opredelitvijo potrebnih korakov in opisom stanja pri vsaki pobudi, opozorilom o bližajočih se rokih ter o posameznih pobudah in njihovem statusu.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Skupine organizatorjev morajo biti obveščene, takoj ko je na voljo prevod njihove pobude, in če so v njem nepravilnosti, jih skupina organizatorjev odpravi in o tem nemudoma obvesti Komisijo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ko Komisija prijavi pobudo v skladu s členom 6, zagotovi prevod vsebine pobude v vse uradne jezike Unije za objavo v registru in za uporabo pri zbiranju izjav o podpori v skladu s to uredbo. Skupina organizatorjev lahko poleg tega zagotovi prevod priloge v vse uradne jezike Unije za njeno objavo v registru ter tudi, odvisno od primera, osnutka pravnega akta iz Priloge II, predloženega v skladu s členom 6(2).

4.  Ko Komisija prijavi pobudo v skladu s členom 6, zagotovi prevod vsebine pobude v vse uradne jezike Unije za objavo v registru in za uporabo pri zbiranju izjav o podpori v skladu s to uredbo. Skupina organizatorjev lahko poleg tega zagotovi prevod priloge v vse uradne jezike Unije za njeno objavo v registru ter tudi osnutka pravnega akta iz Priloge II, predloženega v skladu s členom 6(2).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Vsaka država članica določi eno ali več kontaktnih točk za zagotavljanje informacij in pomoči skupinam organizatorjev pri pripravi evropske državljanske pobude.

6.  Vsaka država članica določi eno ali več kontaktnih točk, ki so prepoznavne in dostopne invalidom, zagotavljajo informacije ter pravno in praktično pomoč skupinam organizatorjev pri pripravi evropske državljanske pobude.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Države članice spodbujajo nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj svojim državljanom zagotavljajo informacije o evropski državljanski pobudi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pobudo pripravi in upravlja skupina najmanj sedmih fizičnih oseb („skupina organizatorjev“). Poslanci Evropskega parlamenta se ne štejejo za namen tega najmanjšega števila.

1.  Pobudo pripravi in upravlja skupina najmanj petih fizičnih oseb („skupina organizatorjev“). Poslanci Evropskega parlamenta se ne štejejo za namen tega najmanjšega števila.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Člani skupine organizatorjev so državljani Unije, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament, in prebivalci najmanj sedmih različnih držav članic.

2.  Člani skupine organizatorjev so državljani Unije, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament, in prebivalci najmanj petih različnih držav članic.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pred predložitvijo pobude organizatorji lahko zaprosijo za predhodno hitro oceno primernosti državljanske pobude, ki jo nameravajo predložiti.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev Komisiji prek registra predloži zahtevek za prijavo.

Skupina organizatorjev Komisiji prek platforme za prijavo predloži zahtevek za prijavo.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če ena ali več zahtev, določenih v točkah od (a) do (e), ni izpolnjenih, Komisija ne glede na odstavka 4 in 5 zavrne prijavo pobude.

Če ena ali več zahtev, določenih v točkah od (a) do (d), ni izpolnjenih, Komisija ne glede na odstavka 4 in 5 zavrne prijavo pobude.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar Komisija meni, da pobuda ali deli pobude ne spadajo v njeno pristojnost, skupino organizatorjev obvesti o svoji ugotovitvi in razlogih zanjo.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru lahko skupina organizatorjev bodisi pobudo spremeni tako, da upošteva oceno Komisije za zagotovitev skladnosti pobude z zahtevo iz odstavka 3(c), bodisi ohrani prvotno pobudo ali jo umakne. Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o svoji izbiri in razlogih zanjo v enem mesecu od prejema ocene Komisije ter, odvisno od primera, pošlje spremembe informacij iz Priloge II, da se nadomesti prvotna pobuda.

V tem primeru lahko skupina organizatorjev bodisi pobudo spremeni tako, da upošteva informacijo Komisije, bodisi ohrani prvotno pobudo ali jo umakne. Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o svoji izbiri in razlogih zanjo v enem mesecu od prejema informacije Komisije ter, odvisno od primera, pošlje spremembe informacij iz Priloge II, da se nadomesti prvotna pobuda.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pobudo delno prijavi, če znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb;

(b)  pobudo delno prijavi, če znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, obenem pa, kjer je možno, dopusti prilagoditev preostalega dela pobude v razumnem času, da bo sodila v okvir pristojnosti Komisije;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Komisija o prijavi pobude obvesti Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij.

8.  Komisija o prijavi pobude jasno, temeljito in podrobno obvesti Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in nacionalne parlamente.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse izjave o podpori se ne glede na člen 11(6) zbirajo v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev od datuma, ki ga izbere skupina organizatorjev („obdobje zbiranja“). Ta datum ne sme biti poznejši kot tri mesece od prijave pobude v skladu s členom 6.

Vse izjave o podpori se ne glede na člen 11(6) zbirajo v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev od datuma, ki ga izbere skupina organizatorjev („obdobje zbiranja“). Ta datum ne sme biti poznejši kot šest mesecev od prijave pobude v skladu s členom 6.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija v registru navede začetek in konec obdobja zbiranja.

2.  Komisija v registru navede začetek in konec obdobja zbiranja. Komisija en mesec pred iztekom roka za zbiranje izjav o podpori skupino organizatorjev opozori, da se rok izteka.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Zbiranje osebnih podatkov za namene pobude v okviru izvajanja te direktive mora biti popolnoma skladno z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija za namene spletnega zbiranja izjav o podpori do 1. januarja 2020 vzpostavi in upravlja centralni sistem spletnega zbiranja v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017.

Komisija za namene spletnega zbiranja izjav o podpori do 1. januarja 2020 vzpostavi in upravlja centralni sistem spletnega zbiranja v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 in ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Centralni sistem spletnega zbiranja mora biti dostopen invalidom.

Centralni sistem spletnega zbiranja je uporabnikom prijazen in dostopen invalidom.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki, zbrani prek individualnega sistema spletnega zbiranja, se hranijo na ozemlju države članice.

Podatki, zbrani prek individualnega sistema spletnega zbiranja, se hranijo na ozemlju države članice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko Komisija prejme veljavno pobudo, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, nemudoma objavi obvestilo o tem v registru in pobudo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

1.  Ko Komisija prejme veljavno pobudo, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, nemudoma objavi obvestilo o tem v registru in pobudo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v petih mesecih po objavi pobude v skladu s členom 14(1) in po javni predstavitvi iz člena 14(2) v sporočilu navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in razloge za ukrepanje ali neukrepanje.

Komisija v petih mesecih po objavi pobude v skladu s členom 14(1) in po javni predstavitvi iz člena 14(2) v sporočilu navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in razloge za ukrepanje ali neukrepanje. Ti razlogi morajo biti ustrezno utemeljeni in jasno, razumljivo ter podrobno pojasnjeni. Komisija lahko zahteva mnenje Sodišča Evropske unije o pravnih vidikih pobude, ki ga Sodišče nemudoma zagotovi. Če Komisija ne namerava sprejeti ukrepov, skupino organizatorjev obvesti o možnostih za predložitev pobude Odboru za peticije, da se začeto delo lahko nadaljuje.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Nadaljnji ukrepi

 

1.   Če je bila pobuda v celoti in uspešno prijavljena, Komisija izvede ustrezne zakonodajne ukrepe, če

 

(a)  so izpolnjene vse postopkovne zahteve za prijavo pobude v skladu s to uredbo,

 

(b)   v treh mesecih po objavi prijavljene pobude niti Parlament niti Svet nista vložila ugovora,

 

(c)   je bila z oceno, ki jo je izvedla Komisija, jasno ugotovljena potreba po obravnavi določenih področij zakonodaje Unije v skladu z vsebino prijavljene pobude.

 

2.   Komisija najkasneje v enem letu po objavi prijavljene pobude izvede ukrepe in posreduje vse predloge zakonodajnih ukrepov Svetu in Parlamentu.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev za objavo v registru in, odvisno od primera, na spletnem mestu svoje kampanje zagotovi informacije o virih podpore in financiranja pobude v znesku, ki presega 500 EUR na sponzorja.

Skupina organizatorjev za objavo v registru in, odvisno od primera, na spletnem mestu svoje kampanje zagotovi jasne, točne in izčrpne informacije o virih podpore in financiranja pobude v znesku, ki presega 500 EUR na sponzorja.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija s komunikacijskimi dejavnostmi in informacijskimi kampanjami ozavešča javnost o obstoju evropske državljanske pobude in tako prispeva k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije.

1.  Komisija s komunikacijskimi dejavnostmi in informacijskimi kampanjami, ki vključujejo uporabo digitalnih platform in tehnologij za vključevanje skupnosti, ozavešča javnost o obstoju evropske državljanske pobude in tako prispeva k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije, saj so usmerjene komunikacijske strategije, vključno z družbenimi mediji, ključne za izboljšanje učinkovitosti evropske državljanske pobude in zagotavljanje preglednosti.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija tudi poveča število kampanj za ozaveščanje predvsem mladih na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska državljanska pobuda

Referenčni dokumenti

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

2.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

10.10.2017

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

20

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za peticije (16.5.2018)

za Odbor za ustavne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Pripravljavec mnenja: Jarosław Wałęsa

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije (COM(2017)482 – 2017/0220(COD)) o reviziji Uredbe (EU) št. 211/2011 o evropski državljanski pobudi določa celovit pregled pravnega okvira evropske državljanske pobude, katerega glavni cilj je povečati dostopnost evropske državljanske pobude kot orodja za javno udeležbo in vključenost državljanov v Unijo. Odbor za peticije v celoti podpira prizadevanja Komisije, da dejavnosti usmerjanja, podpore in ozaveščanja, povezane z evropsko državljansko pobudo, razširi na vse državljane Unije, tako pa v celoti izkoristi potencial instrumenta evropske državljanske pobude pri tem, ko spodbuja k javnim razpravam in udeležbi državljanov na ravni Unije. Pripravljavec mnenja odbora PETI zlasti poudarja pomen javnih predstavitev evropske državljanske pobude v Evropskem parlamentu, ki so mehanizem za dialog in izmenjavo mnenj med institucijami Unije in organizatorji uspešnih evropskih državljanskih pobud, s čimer se Unija približuje svojim državljanom. V zvezi s tem je zlasti pomembno zagotoviti, da bodo predstavitve organizirane uravnoteženo in vključujoče. Zato bi si moral Evropski parlament prizadevati za spodbujanje ustrezne ravni javne razprave o uspešnih pobudah ter vključiti možnost razprave o pobudi na plenarnem zasedanju, ki bi se lahko zaključila s sprejetjem predloga resolucije. Pripravljavec mnenja odbora PETI poudarja tudi, da je treba poleg spletne podpore za državljane in organizatorje evropske državljanske pobude vzpostaviti tudi drugačno podporo in fizične kontaktne točke, kjer bi razširjali informacije o evropski državljanski pobudi ter nudili svetovalne storitve državljanom, tudi z zagotavljanjem podpore pri določanju ustrezne pravne podlage za pobudo v skladu s pravom Unije. Glede na majhno število uspešnih evropskih državljanskih pobud po obstoječi uredbi pripravljavec mnenja odbora PETI pozdravlja predlog Komisije, da bi čas ocenjevanja evropskih državljanskih pobud podaljšali s treh na pet mesecev, ter meni, da bodo nadaljnji politični in zakonodajni ukrepi Komisije v zvezi z evropsko državljansko pobudo tako postali bolj proaktivni in pregledni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pogodba o Evropski uniji (PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje krepi demokratično delovanje Unije; med drugim določa, da ima vsak državljan Unije pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Evropska državljanska pobuda je instrument participativne demokracije v Uniji, ki državljanom Unije daje možnost, da se neposredno obrnejo na Komisijo s pozivom, naj predloži predlog pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb, ki je podobna pravici, podeljeni Evropskemu parlamentu v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Svetu v skladu s členom 241 PDEU.

(1)  Pogodba o Evropski uniji (PEU), zlasti členi 1, 2, 9, 10 in 11 Pogodbe, krepi državljanstvo Unije in nadalje krepi demokratično delovanje Unije; med drugim določa, da ima vsak državljan Unije pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Evropska državljanska pobuda je instrument participativne demokracije v Uniji, ki državljanom Unije daje možnost, da se neposredno obrnejo na Komisijo s pozivom, naj predloži predlog novega pravnega akta ali predlog o razveljavitvi obstoječega ali predvidenega pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb, ki presega pravico, podeljeno Evropskemu parlamentu v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Svetu v skladu s členom 241 PDEU.

Obrazložitev

Člen 296 PDEU je mogoče razlagati tako, da je lahko sprememba Pogodb povezana s pravnim aktom. Komisija lahko v skladu s členom 48 PEU začne postopek za spremembo. Ob upoštevanju sodb Sodišča bi poleg tega morali biti dopustni tudi razveljavitev in sprememba, tudi v primeru, da se pobuda nanaša na predvidene pravne akte, kot so akti, ki izhajajo iz mednarodnih trgovinskih pogodb.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V skladu s sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-754/1: Efler in drugi proti Evropski komisiji1a, zlasti odstavkov 45 in 47 te sodbe, je cilj evropske državljanske pobude državljanom Evropske unije omogočiti neposredno sodelovanje v demokratičnem življenju Evropske unije. Njihovo aktivno udeležbo v demokratičnem postopku dodatno krepi zlasti mehanizem evropske državljanske pobude, ki državljanom omogoča, da postavljajo vprašanja in jih predložijo Evropski komisiji ter to institucijo pozovejo, naj poda predlog pravnega akta Unije, potem ko je – odvisno od primera – na javni predstavitvi v organizaciji predstavila evropsko državljansko pobudo, zato da se spodbudi demokratična razprava, ne da bi bilo treba počakati na sprejetje pravnega akta, ki si ga prizadevajo spremeniti ali razveljaviti.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  V skladu z isto sodbo je predlagana evropska državljanska pobuda izraz učinkovitega sodelovanja državljanov Unije v demokratičnem življenju Unije in ne vpliva na institucionalno ravnovesje, ki se želi doseči s Pogodbama, tudi v primeru tekočih zakonodajnih postopkov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Cilj te uredbe je zagotoviti, da je evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in podpornikom, da je zanje manjše breme in da jo lažje uporabljajo, ter tako doseči celoten potencial evropske državljanske pobude kot orodja za spodbujanje razprave in udeležbe državljanov na ravni Unije ter za približevanje Unije državljanom.

(5)  Cilj te uredbe je zagotoviti, da je evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in podpornikom, da se okrepi načelo demokracije, vsi državljani Unije pa z okrepitvijo njihove vloge spodbudijo k sodelovanju v demokratičnem delovanju Unije, tako da se Unija približa državljanom.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za doseganje navedenih ciljev bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo tega instrumenta. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi.

(6)  Za doseganje navedenih ciljev bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, pregledni, jasni, preprosti, prijazni uporabnikom, tudi invalidom, in sorazmerni z naravo tega instrumenta. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi ter zagotavljati, da Komisija uspešne pobude ustrezno obravnava.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Primerno je določiti najnižjo starost za podporo pobude. Da se doseže celoten potencial evropske državljanske pobude kot instrumenta participativne demokracije in spodbudi udeležba državljanov na ravni Unije, zlasti mladih evropskih državljanov, bi morala biti ta starost določena pri 16 letih.

(7)  Primerno je določiti najnižjo starost za podporo pobude. Da se doseže celoten potencial evropske državljanske pobude kot instrumenta participativne demokracije in spodbudi udeležba državljanov na ravni Unije in državljansko udejstvovanje na splošno, zlasti mladih evropskih državljanov, bi morala biti ta starost določena pri 16 letih. O upravičenosti posamezne osebe, da podpre pobudo, se odloča takrat, ko ta oseba izrazi podporo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  V skladu s členom 11(4) PEU lahko najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.

(8)  V skladu s členom 11(4) PEU, členom 24 in členom 298(1), Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti pa členom 41 te listine, lahko najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.

Obrazložitev

Sklic na načelo dobrega upravljanja, ki določa, da morajo institucije in organi Unije upravne zadeve obravnavati nepristransko, pravično in v razumnem roku ter da mora uprava svoje odločitve obrazložiti (člen 41(2)(c)).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za zagotovitev, da pobuda zastopa interes Unije in da se pri tem instrument preprosto uporablja, bi bilo treba najmanjše število držav članic, iz katerih so državljani, določiti na eno četrtino držav članic.

(9)  Za zagotovitev, da pobuda zastopa interes Unije in da se pri tem instrument preprosto uporablja, bi bilo treba najmanjše število držav članic, iz katerih so državljani, določiti na eno četrtino držav članic, najmanjše število podpisnikov iz vsake države članice pa bi moralo biti padajoče sorazmerno in ustrezati številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.

Obrazložitev

Besedilo je bilo zaradi boljše berljivosti premeščeno iz uvodne izjave 10.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da se zagotovijo reprezentativnost pobude in podobni pogoji za državljane pri podpiranju pobude, je primerno določiti najmanjše število podpisnikov iz vsake od navedenih držav članic. To najmanjše število potrebnih podpisnikov iz vsake države članice bi moralo biti padajoče sorazmerno in ustrezati številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.

(10)  Da se zagotovijo reprezentativnost pobude in podobni pogoji za državljane pri podpiranju pobude, je primerno določiti najmanjše število podpisnikov iz vsake od navedenih držav članic. To najmanjše število potrebnih podpisnikov iz vsake države članice bi moralo biti padajoče sorazmerno in ustrezati številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s skupnim številom poslancev Evropskega parlamenta v času prijave pobude.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Glede na svetovalne, prevodne in informativne dejavnosti (vključno z dnevom evropske državljanske pobude), ki jih izvajajo posvetovalne institucije Unije, zlasti Evropski ekonomsko-socialni odbor, bo Komisija te institucije obveščala o pobudah, ki so bile na novo prijavljene, in prihodnjih kampanjah ozaveščanja, povezanih z evropsko državljansko pobudo.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da so druge institucije EU na lastno pobudo prevzele delež bremena in zapolnile vrzel, ki je posledica ogromnega logističnega in upravnega bremena, nastalega s prejšnjo ureditvijo. V zvezi s tem si je EESO z dejavnostmi, izvedenimi na lastno pobudo, resnično prislužil pomembno vlogo v postopku, kar je treba pozdraviti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša in da se državljanom in organizatorjem zagotovi podpora, bi morala Komisija organizatorjem zagotoviti informacije in pomoč ter dati na voljo spletno sodelovalno platformo, da se zagotovijo namenski forum za razpravo ter informacije in nasveti o evropski državljanski pobudi. Za zagotovitev bližine državljanom bi morale države članice na svojem ozemlju vzpostaviti eno ali več kontaktnih točk, ki bi državljanom zagotavljale informacije in pomoč v zvezi z evropsko državljansko pobudo.

(13)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša in da se državljanom in organizatorjem zagotovi podpora, bi morala Komisija organizatorjem brezplačno zagotoviti informacije in pomoč ter dati na voljo spletno sodelovalno platformo, ki bo zagotovila namenski forum za razpravo ter informacije in nasvete o evropski državljanski pobudi ter služila tudi kot platforma za izmenjavo zamisli in dobre prakse ter državljanom omogočila razpravo o predlaganih državljanskih pobudah in oblikovanje novih pobud. Za zagotovitev bližine državljanom bi morale države članice na osnovi informacijskih centrov Europe Direct na svojem ozemlju pravočasno, v vsakem primeru pa pred začetkom veljavnosti te uredbe, vzpostaviti eno ali več služb za pomoč uporabnikom, ki bi državljanom zagotavljale informacije, pomoč in navodila v zvezi z vlaganjem evropske državljanske pobude, in sicer glede tehničnih težav, povezanih z njo, ter glede načina njenega spodbujanja na nacionalni in lokalni ravni. Ob dnevu evropske državljanske pobude bi bilo treba organizirati letno konferenco o evropski državljanski pobudi na ravni EU, da bi dodatno okrepili dialog in izmenjavo dobre prakse med organizatorji, predstavniki civilne družbe, socialnimi partnerji in institucijami EU ter ocenili, kako se državljanska pobuda dejansko izvaja.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Zaradi ozaveščanja in spodbujanja razprave o tekočih pobudah na nacionalni ravni, v zvezi s katerimi se zbirajo podpisi, je pomembno, da se nacionalni in regionalni parlamenti zgodaj vključijo v postopek in da so uradi predstavništev Komisije in Evropskega parlamenta v državah članicah na razpolago za državljanske pobude. Na ravni Unije lahko Evropski ekonomsko-socialni odbor zaradi svoje nepristranskosti prevzame v tekočih državljanskih pobudah vlogo koordinatorja in institucionalnega mentorja.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za zagotovitev usklajenosti in preglednosti v zvezi s pobudami in za preprečitev zbiranja podpisov za pobudo, ki ne izpolnjuje pogojev iz Pogodb in te uredbe, bi morala Komisija pobude, ki izpolnjujejo pogoje iz te uredbe, pred zbiranjem izjav državljanov o podpori prijaviti. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobrega upravljanja.

(15)  Za zagotovitev usklajenosti in preglednosti v zvezi s pobudami in za preprečitev zbiranja podpisov za pobudo, ki ne izpolnjuje pogojev iz Pogodb in te uredbe, bi morala Komisija pobude, ki izpolnjujejo pogoje iz te uredbe, pred zbiranjem izjav državljanov o podpori prijaviti. Da bi lahko opravila vse naloge, ki jih ima v zvezi z državljansko pobudo, bi morala ustanoviti poseben oddelek, ki bi se ukvarjal s pravno dopustnostjo pobud. Zagotoviti bi morala vse potrebne vire, da bi bila ocena dopustnosti stvarna, neodvisna od političnih stališč in v skladu s splošnimi načeli dobrega upravljanja. Ocena bi morala biti v celoti dostopna javnosti.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Da se zagotovi večja dostopnost evropske državljanske pobude in ker bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni, je primerno, da se v primerih, kadar le deli pobude izpolnjujejo zahteve za prijavo v skladu s to uredbo, pobuda delno prijavi. Pobude bi bilo treba delno prijaviti, kadar znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, in če so izpolnjene vse druge zahteve za prijavo. Zagotoviti bi bilo treba jasnost in preglednost v zvezi z obsegom delne prijave, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti o obsegu prijave in o tem, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave pobude.

(16)  Da se zagotovi večja dostopnost evropske državljanske pobude in ker bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za evropsko državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni, je primerno, da se v primerih, kadar le deli pobude izpolnjujejo zahteve za prijavo v skladu s to uredbo, pobuda delno prijavi. Pobude bi bilo treba delno prijaviti, kadar znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, in če so izpolnjene vse druge zahteve za prijavo. Zagotoviti bi bilo treba jasnost in preglednost v zvezi z obsegom delne prijave, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti o obsegu prijave in o tem, da se izjave o podpori zbirajo le glede na obseg prijave pobude. Tudi z izbiro delne prijave se ohrani obveznost Komisije, da svojo odločitev v celoti utemelji z navedbo razlogov za delno prijavo pobude.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Izjave o podpori pobudi bi bilo treba zbrati v določenem roku. Za zagotovitev, da pobuda ostane relevantna, in zaradi zapletenosti zbiranja izjav o podpori po Uniji ta rok ne bi smel biti daljši od 12 mesecev od datuma začetka obdobja zbiranja, ki ga določi skupina organizatorjev.

(17)  Izjave o podpori pobudi bi bilo treba zbrati v določenem roku. Za zagotovitev, da pobuda ostane relevantna, in zaradi zapletenosti zbiranja izjav o podpori po Uniji ta rok ne bi smel biti daljši od 18 mesecev od datuma začetka obdobja zbiranja, ki ga določi skupina organizatorjev. Če se organizatorji odločijo, da za spletno zbiranje izjav o podpori ne bodo uporabili centralnega sistema Komisije, se obdobje začne šele po tem, ko države članice preverijo skladnost alternativnih sistemov spletnega zbiranja z zahtevami iz te uredbe.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in državljanom, da bo zanje manjše breme ter da jo bodo lažje uporabljali, bi morala Komisija vzpostaviti in upravljati centralni sistem spletnega zbiranja izjav o podpori. Ta sistem bi moral biti brezplačno na voljo skupinam organizatorjev in bi moral imeti potrebne tehnične značilnosti, ki bi omogočale spletno zbiranje, vključno z gostovanjem in programsko opremo, ter elemente dostopnosti, da bi pobude lahko podprli tudi državljani, ki so invalidi. Ta sistem bi bilo treba vzpostaviti in vzdrževati v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/4626.

(18)  Da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem in državljanom, da bo zanje manjše breme ter da jo bodo lažje uporabljali, bi morala Komisija vzpostaviti in upravljati centralni sistem spletnega zbiranja izjav o podpori, ki bi vključeval ustrezne tehnične in varnostne ukrepe, potrebne za zagotavljanje skladnosti z določbami iz te uredbe. Ta sistem bi moral biti prostovoljen in brezplačno na voljo skupinam organizatorjev in bi moral imeti potrebne tehnične značilnosti, ki bi omogočale spletno zbiranje, vključno z gostovanjem in programsko opremo, ter elemente dostopnosti. To mora državljanom, ki so invalidi, omogočiti, da pobude sprožijo, predlagajo ali podprejo pod enakimi pogoji. Ta sistem bi bilo treba vzpostaviti in vzdrževati v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/4626.

_________________

_________________

26Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji (UL L 6, 11.1.2017, str. 40–51).

26Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji (UL L 6, 11.1.2017, str. 40–51).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Skupina organizatorjev bi morala imeti možnost, da vzpostavi lastne sisteme spletnega zbiranja izjav o podpori po Uniji in da se odloči, v kateri državi članici bodo podatki, zbrani za pobudo, shranjeni. Skupina organizatorjev bi morala za vsako pobudo uporabljati en individualni sistem spletnega zbiranja. Individualni sistemi spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi in upravlja skupina organizatorjev, bi morali imeti ustrezne tehnične in varnostne značilnosti, da se ves čas postopka zagotovijo varno zbiranje, shranjevanje in prenos podatkov. V ta namen bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami določiti podrobne tehnične specifikacije za individualne sisteme spletnega zbiranja. Komisija se lahko posvetuje z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), ki institucijam Unije pomaga pri razvoju in izvajanju politik, povezanih z varnostjo omrežij in informacijskih sistemov.

(20)  Skupina organizatorjev bi morala imeti možnost, da vzpostavi lastne sisteme spletnega zbiranja izjav o podpori po Uniji in da se odloči, v kateri državi članici bodo podatki, zbrani za pobudo, shranjeni. Skupina organizatorjev bi morala za vsako pobudo uporabljati en individualni sistem spletnega zbiranja. Individualni sistemi spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi in upravlja skupina organizatorjev, bi morali imeti ustrezne tehnične in varnostne značilnosti, da se ves čas postopka zagotovijo varno zbiranje, shranjevanje in prenos podatkov. V ta namen bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami določiti podrobne tehnične specifikacije za individualne sisteme spletnega zbiranja. Komisija se lahko posvetuje z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), ki institucijam Unije pomaga pri razvoju in izvajanju politik, povezanih z varnostjo omrežij in informacijskih sistemov, in z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP), ki institucijam in organom Unije svetuje o vseh zadevah, povezanih z obdelavo osebnih podatkov. Skupina organizatorjev se z ENISA in ENVP lahko posvetuje tudi v primeru, da se odloči za vzpostavitev lastnih sistemov spletnega zbiranja.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Primerno je, da države članice pred zbiranjem izjav o podpori preverijo skladnost individualnih sistemov spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi skupina organizatorjev, z zahtevami iz te uredbe in izdajo dokument, s katerim potrdijo tako skladnost. Potrjevanje individualnih sistemov spletnega zbiranja bi moral izvajati pristojni nacionalni organ države članice, v kateri so podatki, zbrani prek individualnega sistema spletnega zbiranja, shranjeni. Brez poseganja v pooblastila nacionalnih nadzornih organov na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov bi morale države članice imenovati pristojni nacionalni organ, odgovoren za potrjevanje sistemov. Države članice bi morale vzajemno priznavati potrdila, ki jih izdajo njihovi pristojni organi.

(21)  Primerno je, da države članice preverijo skladnost individualnih sistemov spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi skupina organizatorjev, z zahtevami iz te uredbe in izdajo dokument, s katerim potrdijo tako skladnost, preden organizatorji sprožijo 12-mesečno obdobje za zbiranje izjav o podpori. Potrjevanje individualnih sistemov spletnega zbiranja bi moral izvajati pristojni nacionalni organ države članice, v kateri so podatki, zbrani prek individualnega sistema spletnega zbiranja, shranjeni. Te dejavnosti bi se morale izvajati brezplačno. Brez poseganja v pooblastila nacionalnih nadzornih organov na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov bi morale države članice nemudoma imenovati pristojni nacionalni organ, odgovoren za potrjevanje sistemov. Države članice bi morale vzajemno priznavati potrdila, ki jih izdajo njihovi pristojni organi, ne da bi jih dodatno preverjala.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Da se spodbudita udeležba in javna razprava o vprašanjih, na katera se nanašajo pobude, bi morala imeti skupina organizatorjev ob izteku prvih šestih mesecev obdobja zbiranja podpisov pravico, da pobudo predstavi in v ta namen prosi, da se prva javna predstavitev priredi na ravni Unije. Javno predstavitev bi moral v treh mesecih po prejemu zahtevka, ki ga je predložila skupina organizatorjev, prirediti Evropski parlament.

Obrazložitev

Namen prve javne predstavitve je zagotoviti ustrezno podporo skupini organizatorjev za izboljšanje seznanjenosti državljanov EU z njeno pobudo in posebnimi cilji, ki se z njo želijo doseči.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Kadar se Komisiji predloži pobuda, ki jo podpira zahtevano število podpisnikov in ki izpolnjuje druge zahteve iz te uredbe, bi morala imeti skupina organizatorjev za spodbujanje udeležbe in javne razprave o vprašanjih, na katera se nanašajo pobude, pravico, da pobudo predstavi na javni predstavitvi na ravni Unije. Javno predstavitev bi morala v treh mesecih po predložitvi pobude soorganizirati Komisija in Evropski parlament, na njej pa bi bilo treba zagotoviti uravnoteženo zastopanost ustreznih javnih in zasebnih interesov ter zastopanost Komisije na ustrezni ravni. Drugim institucijam in posvetovalnim organom Unije ter zainteresiranim stranem bi bilo treba omogočiti, da sodelujejo pri predstavitvi.

(23)  Kadar se Komisiji predloži pobuda, ki jo podpira zahtevano število podpisnikov in ki izpolnjuje druge zahteve iz te uredbe, bi morala imeti skupina organizatorjev za spodbujanje udeležbe in javne razprave o vprašanjih, na katera se nanašajo pobude, pravico, da pobudo predstavi na javni predstavitvi na ravni Unije. Evropski parlament bi moral javno predstavitev prirediti v treh mesecih po predložitvi pobude Komisiji. Zagotoviti bi moral uravnoteženo zastopanost interesov ustreznih zainteresiranih strani, tudi civilne družbe, socialnih partnerjev in strokovnjakov ter zastopanost Komisije in Sveta na ustrezni ravni. Drugim institucijam in posvetovalnim organom Unije, zlasti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter zainteresiranim stranem bi bilo treba omogočiti, da sodelujejo pri predstavitvi. Evropski parlament bi si moral z razpravo o pobudi na plenarnem zasedanju, ki bi sledila javni predstavitvi, in sprejetjem sklepa o možnosti glasovanja o predlogu resolucije prizadevati za spodbujanje primerne ravni javne razprave o uspešnih pobudah.

Obrazložitev

Glej mnenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o državljanski pobudi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Čeprav bi si moral Parlament prizadevati za spodbujanje javne razprave o pobudah, ki izpolnjujejo pogoje Uredbe, uvajanje pravne obveznosti, da mora Parlament izvesti določene ukrepe za vse evropske državljanske pobude, v nekaterih primerih morda ni primerno. Predlog spremembe zato izraža izbirno naravo možnosti nadaljnje obravnave uspešnih evropskih državljanskih pobud z razpravo na plenarnem zasedanju in sprejetjem predloga resolucije, vendar pri tem Parlament ne bi bil pravno zavezan, da take posebne ukrepe sprejme za vsako evropsko državljansko pobudo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev učinkovite udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije bi morala Komisija veljavno pobudo proučiti in nanjo odgovoriti. Komisija bi zato morala v petih mesecih od prejema pobude navesti svoje pravne in politične zaključke ter ukrepe, ki jih namerava sprejeti. Morala bi jasno, razumljivo in podrobno pojasniti razloge za nameravane ukrepe, razloge pa bi morala navesti tudi, če ne namerava sprejeti nobenega ukrepa.

(24)  Za zagotovitev učinkovite udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije bi morala Komisija po javni predstavitvi in razpravi na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu ter po ustreznem dialogu z organizatorji evropske državljanske pobude veljavno pobudo proučiti in nanjo pravočasno odgovoriti ob upoštevanju, da morajo uspešnim pobudam slediti ustrezni ukrepi. Komisija bi zato morala v petih mesecih od prejema pobude navesti svoje pravne in politične zaključke ter zakonodajne in nezakonodajne ukrepe, ki jih namerava sprejeti. Primerno mora utemeljiti ter jasno, razumljivo in podrobno pojasniti razloge za nameravane ukrepe, še podrobnejše in jasne razloge pa bi morala navesti tudi, če zaradi delne zavrnitve ali zavrnitve v celoti ne namerava sprejeti nobenega ukrepa. V obeh primerih bi bilo treba na podlagi enakih pravil prirediti drugo javno predstavitev, namenjeno razpravi o zaključkih, ki jih je sporočila Komisija.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Podpora in financiranje pobud bi morala biti pregledna. Zato bi morale skupine organizatorjev za obdobje od datuma prijave do datuma predložitve pobude Komisiji zagotoviti aktualne informacije o virih podpore in financiranja pobud. Subjekti, zlasti organizacije, ki v skladu s Pogodbama prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije, bi morali imeti možnost, da spodbujajo pobude ter jim zagotavljajo podporo in financiranje, če to storijo v skladu s postopki in pogoji iz te uredbe in popolnoma pregledno.

(25)  Podpora in financiranje pobud bi morala biti pregledna in upravičena. Zato bi morale skupine organizatorjev za obdobje od datuma prijave do datuma predložitve pobude Komisiji zagotoviti aktualne informacije o virih podpore in financiranja pobud. Subjekti, zlasti organizacije, ki v skladu s Pogodbama prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije, bi morali imeti možnost, da spodbujajo pobude ter jim zagotavljajo podporo in financiranje, če to storijo v skladu s postopki in pogoji iz te uredbe in popolnoma pregledno. Komisija bi morala preverjati kakovost in naključno preverjati finančne vire in vire financiranja, ki jih zagotovijo organizatorji evropske državljanske pobude. Državljani bi morali imeti možnost, da v primeru suma kršitve na to opozorijo. Viri podpore in financiranja bi morali biti poleg tega javno dostopni in bi se morali redno posodabljati skupaj z drugimi informacijami o evropski državljanski pobudi, objavljenimi na spletu.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  [Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo pri uporabi te uredbe izvaja Komisija, se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 200029.]

črtano

_________________

 

29[Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1–22).]

 

Obrazložitev

Premaknjeno v novo uvodno izjavo 28 a.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Kadar med ukrepe iz te uredbe spada, da osebne podatke obdelujejo Komisija ali organizatorji, bi morala ta obdelava potekati v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov, zlasti z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta1a, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1b in Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1c.

 

_________________

 

1a Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

1b Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Za prispevanje k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije bi morali Komisija in organizatorji imeti možnost, da za namene komunikacijskih dejavnosti v zvezi s pobudo, zlasti za namene zagotavljanja informacij o nadaljnjih ukrepih, sprejetih kot odziv na pobudo, v skladu s pravili o varstvu podatkov zbirajo elektronske naslove podpisnikov. Zbiranje elektronskih naslovov bi moralo biti neobvezno, izvaja pa se lahko samo, če se podpisniki s tem strinjajo. Elektronski naslovi se ne bi smeli zbirati kot del obrazcev izjave o podpori, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti, da njihova pravica do podpore pobudi ni odvisna od tega, ali se strinjajo z zbiranjem njihovih elektronskih naslovov.

(29)  Za prispevanje k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije bi morali Komisija in organizatorji imeti možnost, da za namene komunikacijskih dejavnosti v zvezi s pobudo, zlasti za namene zagotavljanja informacij o nadaljnjih ukrepih, sprejetih kot odziv na pobudo, v skladu s pravili o varstvu podatkov zbirajo elektronske naslove podpisnikov. Zbiranje elektronskih naslovov bi moralo biti neobvezno, izvaja pa se lahko samo, če je izrecno soglasje podpisnikov v skladu s členom 7 Uredbe 2016/679 prostovoljno, določno, ozaveščeno in nedvoumno. Elektronski naslovi se ne bi smeli zbirati kot del obrazcev izjave o podpori, morebitne podpisnike pa bi bilo treba obvestiti, da njihova pravica do podpore pobudi ni odvisna od tega, ali se strinjajo z zbiranjem njihovih elektronskih naslovov. Podpisniki bi morali imeti možnost, da svoje izrecno soglasje za zbiranje elektronskih naslovov prekličejo kadar koli pred zaključkom evropske državljanske pobude in po njem, pri čemer bi morali Komisija in organizatorji evropske državljanske pobude elektronske naslove nemudoma izbrisati iz svoje podatkovne zbirke in prekiniti komunikacijo s podpisniki.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Da bi spodbudili aktivno in enakovredno udeležbo vseh državljanov v političnem življenju Unije, bi morali Komisija in organizatorji zagotoviti, da so njihove spletne strani in mobilne aplikacije dostopne invalidom. Ker se Direktiva (EU) 2016/2102 ne uporablja za spletišča in mobilne aplikacije institucij, organov, uradov in agencij Unije, bi morali biti centralni sistem spletnega zbiranja, spletni register ali spletne sodelovalne platforme in vsa spletišča, povezana z evropsko državljansko pobudo, za katero so odgovorni Komisija in organizatorji, dostopni na način, ki je enakovreden zahtevam iz Direktive (EU) 2016/2102. Komisija bi morala zlasti izpolniti ustrezne harmonizirane standarde in zagotoviti skladnost z načeli zaznavnosti, razumljivosti, operabilnosti in robustnosti. Zagotoviti bi morala skladnost s Konvencijo Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov (UN CRPD), zlasti s členoma 9 in 21, ter spodbuditi dostop do informacij za osebe z motnjami v duševnem razvoju tako, da se v čim večji meri in sorazmerno zagotovijo različice v enostavnem jeziku.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi boljše uskladitve s preostalim besedilom in predlogi sprememb členov.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člen 8 Listine.

(32)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1 a

 

Področje uporabe

 

Državljanska pobuda se lahko nanaša na predlog novega pravnega akta, ki ga vloži Komisija, ali razveljavitev katerega koli obstoječega ali predvidenega pravnega akta Unije za izvajanje ali spremembo Pogodb.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak državljan Unije, ki je star najmanj 16 let, ima v skladu s to uredbo pravico do podpore pobudi s podpisom izjave o podpori („podpisnik“).

Vsak državljan Unije, ki je v času izjave o podpori star najmanj 16 let, ima v skladu s to uredbo pravico podpreti pobudo s podpisom izjave o podpori („podpisnik“).

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Državljani, ki prebivajo v državi članici, ki ni država, katere državljani so, imajo pravico podpreti pobudo v državi prebivališča ali v državi izvora.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice in Komisija sprejmejo vse potrebne določbe, ki invalidom omogočajo lažje uveljavljanje pravice do podpore državljanske pobude.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  je v vsaj eni četrtini držav članic v času prijave pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.

(b)  je v vsaj eni četrtini držav članic v času prijave pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v posamezni državi članici, pomnoženemu s skupnim številom poslancev Evropskega parlamenta.

 

(Ustrezno dopolniti Prilogo I).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene odstavka 1 se podpisnik šteje v svoji državi članici državljanstva.

2.  Za namene odstavka 1 se podpisnik šteje v svoji državi članici državljanstva ne glede na kraj, v katerem je podpisal izjavo o podpori.

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna v pojasnilo, da bi morali imeti državljani EU možnost podpisati evropsko državljansko pobudo ne glede na kraj stalnega prebivališča.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije in pomoč Komisije ter držav članic

Informacije in pomoč Komisije, drugih institucij Unije in držav članic

Obrazložitev

Zaradi sklicevanja na Parlament in EESO v členu je treba dopolniti naslov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija državljanom in skupinam organizatorjev na prošnjo zagotovi informacije o evropski državljanski pobudi in pomoč v zvezi z njo.

1.  Komisija državljanom in skupinam organizatorjev na prošnjo zagotovi lahko dostopne informacije za uporabnike o evropski državljanski pobudi in pomoč v zvezi z njo, vključno s pomočjo v zvezi z ustrezno pravno podlago za pobudo v skladu s pravom Unije, ter vso drugo pravno, materialno in tehnično podporo, s katero omogoči uspešno prijavo pobude. Pomoč zagotavlja brezplačno in v sodelovanju s centrom za stike Europe Direct in informacijski centri Europe Direct, kakor je ustrezno.

Obrazložitev

Glej mnenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o državljanski pobudi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odstavek 17. Glej sklep evropske varuhinje človekovih pravic ob zaključku njene preiskave na lastno pobudo OI/9/2013/TN v zvezi z Evropsko komisijo, zlasti odstavka 10 in 11.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija da na voljo spletno sodelovalno platformo, ki državljanom in skupinam organizatorjev zagotavlja forum za razpravo ter informacije in nasvete o evropski državljanski pobudi.

Komisija da na voljo spletno sodelovalno platformo, ki državljanom in skupinam organizatorjev zagotavlja forum za razpravo ter informacije in svetovalne storitve o evropski državljanski pobudi. Z organizatorji evropske državljanske pobude redno sodeluje prek sodelovalnih platform. Vse svetovalne storitve so pravočasno in brezplačno na voljo v formatih, dostopnih invalidom.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija v treh mesecih po objavi te uredbe izda navodila za uporabnike zaradi lažjega razumevanja evropske državljanske pobude.

Obrazložitev

Taka navodila za uporabnike so potrebna, saj obveščajo podpornike evropske državljanske pobude in jim zagotavljajo prve odgovore. Izdajo se hitro, da se spodbudi takojšnja odobritev nove uredbe o evropski državljanski pobudi in omogoči vsebinska ocena v skladu s členom 24.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija da na voljo spletni register („register“), ki skupinam organizatorjev omogoča, da ves čas postopka upravljajo svojo pobudo. Register sestavlja javno spletno mesto z informacijami o evropski državljanski pobudi na splošno ter o posameznih pobudah in njihovem statusu.

3.  Komisija da na voljo spletni register („register“), ki skupinam organizatorjev omogoča, da ves čas postopka upravljajo svojo pobudo. Register sestavlja javno spletno mesto z informacijami o evropski državljanski pobudi na splošno, vključno s financiranjem pobude in viri sredstev, ter o posameznih pobudah in njihovem statusu.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ko Komisija prijavi pobudo v skladu s členom 6, zagotovi prevod vsebine pobude v vse uradne jezike Unije za objavo v registru in za uporabo pri zbiranju izjav o podpori v skladu s to uredbo. Skupina organizatorjev lahko poleg tega zagotovi prevod priloge v vse uradne jezike Unije za njeno objavo v registru ter tudi, odvisno od primera, osnutka pravnega akta iz Priloge II, predloženega v skladu s členom 6(2).

4.  Ko Komisija prijavi pobudo v skladu s členom 6, zagotovi prevod vsebine pobude v vse uradne jezike Unije za objavo v registru in za uporabo pri zbiranju izjav o podpori v skladu s to uredbo. Skupina organizatorjev lahko poleg tega od Komisije zahteva prevod Priloge v vse uradne jezike Unije za njeno objavo v registru ter tudi, odvisno od primera, osnutka pravnega akta iz Priloge II, predloženega v skladu s členom 6(2). Če ima priloga ali obrazložitev manj kot 5000 znakov (prilagojeno povprečje po jezikih), lahko skupina organizatorjev od Komisije zahteva tudi brezplačen prevod priloge v vse uradne jezike Unije.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Evropski ekonomsko-socialni odbor lahko skupini organizatorjev nudi institucionalno mentorstvo in pomoč, kakor se mu zdi ustrezneje za ozaveščanje o pobudah, pri čemer spoštuje svoja pooblastila in ohranja nevtralno vlogo.

 

Po prijavi pobude in v fazi zbiranja podpisov lahko v svojih prostorih organizira eno ali več predstavitev in povabi skupino organizatorjev, da predstavijo svoje pobude. Povabijo se lahko tudi neodvisni strokovnjaki.

 

Poleg tega lahko prispeva tudi k splošni podpori državljanske pobude kot orodja za spodbujanje demokratične udeležbe v Uniji.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Vsaka država članica določi eno ali več kontaktnih točk za zagotavljanje informacij in pomoči skupinam organizatorjev pri pripravi evropske državljanske pobude.

6.  Vsaka država članica določi eno ali več digitalnih in fizičnih kontaktnih točk za zagotavljanje informacij in pomoči skupinam organizatorjev pri pripravi evropske državljanske pobude. Pomoč se državljanom zagotavlja brezplačno in v sodelovanju s centrom za stike Europe Direct, informacijskimi centri Europe Direct, pisarnami za stike Evropskega parlamenta in predstavništvi Evropske komisije, kakor je ustrezno. Pomoč vključuje pravno, tehnično in organizacijsko svetovanje glede priprav pobude za prijavo ter pomoč pri komunikaciji s Komisijo. Pomoč je na voljo brezplačno, v formatih, ki so dostopni invalidom.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja odbora PETI meni, da bi morala biti v Uredbi pojasnjena obveznost držav članic, da zagotavljajo fizične kontaktne točke za podpornike in aktiviste evropske državljanske pobude, ki niso na spletu.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Skupina organizatorjev se lahko prijavi kot pravni subjekt, tj. kot organizacija, ki ima v eni od držav članic v skladu z nacionalno zakonodajo značaj pravne osebe.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev imenuje dva svoja člana za predstavnika in njegovega namestnika, ki ves čas postopka povezujeta skupino organizatorjev in institucije Unije ter sta pooblaščena, da delujeta v imenu skupine organizatorjev („kontaktni osebi“).

Skupina organizatorjev imenuje ali izvoli dva svoja člana za predstavnika in njegovega namestnika, ki ves čas postopka povezujeta skupino organizatorjev in institucije Unije ter sta pooblaščena, da delujeta v imenu skupine organizatorjev („kontaktni osebi“).

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev lahko prav tako imenuje največ dve drugi fizični osebi, izbrani med svojimi člani ali kako drugače, ki sta pooblaščeni, da ves čas postopka delujeta v imenu kontaktnih oseb za namen povezovanja z institucijami Unije.

Skupina organizatorjev lahko prav tako imenuje največ tri druge fizične osebe, izbrane med svojimi člani ali kako drugače, ki so pooblaščene, da ves čas postopka delujejo v imenu kontaktnih oseb za namen povezovanja z institucijami Unije.

Obrazložitev

Za obravnavanje državljanskih pobud bi bilo treba imenovati največ tri nadomestne osebe. Večje število bi bilo težavno za Komisijo in bi spremenilo kontinuiteto evropske državljanske pobude ter potrebno komunikacijo med organizatorji in Komisijo.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Brez poseganja v odgovornost predstavnika skupine organizatorjev kot upravljavca podatkov na podlagi člena 82(2) Uredbe (EU) 2016/679 so člani skupine organizatorjev v skladu z veljavnim nacionalnim pravom solidarno odgovorni za vso škodo, povzročeno pri organiziranju pobude z nezakonitimi dejanji, storjenimi naklepno ali iz hude malomarnosti.

5.  Brez poseganja v odgovornost predstavnika skupine organizatorjev kot upravljavca podatkov na podlagi člena 82(2) Uredbe (EU) 2016/679 so člani skupine organizatorjev ali, če je primerno, pravni subjekt, ki ga ustanovijo, v skladu z veljavnim nacionalnim pravom solidarno odgovorni za vso škodo, povzročeno pri organiziranju pobude z nezakonitimi dejanji, storjenimi naklepno ali iz hude malomarnosti.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izjave o podpori pobudi se lahko zbirajo šele, ko Komisija pobudo prijavi.

1.  Izjave o podpori pobudi se lahko zbirajo šele, ko Komisija pobudo prijavi in, kjer je ustrezno, ko države članice preverijo skladnost posameznih sistemov spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi skupina organizatorjev na podlagi zahtev iz te uredbe.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Posebna služba Komisije oceni pravno dopustnost predložene državljanske pobude, in sicer izključno na podlagi meril, določenih v odstavku 3.

 

Služba preveri pravno skladnost neodvisno od političnih vprašanj ter poskrbi, da lahko javnost dostopa do obrazložitev, ki so privedle do njene odločitve.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji.

(e)  pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in pravicami, zapisanimi v Listini EU o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem primeru lahko skupina organizatorjev bodisi pobudo spremeni tako, da upošteva oceno Komisije za zagotovitev skladnosti pobude z zahtevo iz odstavka 3(c), bodisi ohrani prvotno pobudo ali jo umakne. Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o svoji izbiri in razlogih zanjo v enem mesecu od prejema ocene Komisije ter, odvisno od primera, pošlje spremembe informacij iz Priloge II, da se nadomesti prvotna pobuda.

V tem primeru lahko skupina organizatorjev bodisi pobudo spremeni tako, da upošteva oceno Komisije za zagotovitev skladnosti pobude z zahtevo iz odstavka 3(c), bodisi ohrani prvotno pobudo ali jo umakne. Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o svoji izbiri in razlogih zanjo v dveh mesecih od prejema ocene Komisije ter, odvisno od primera, pošlje spremembe informacij iz Priloge II, da se nadomesti prvotna pobuda.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pobudo delno prijavi, če znaten del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb;

(b)  pobudo delno prijavi, če del pobude, vključno z njenimi glavnimi cilji, ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prijavljena pobuda se objavi v registru.

Pobuda, ki je bila predložena Komisiji v prijavo, vključno z vsako pobudo, ki ni prijavljena, se objavi v registru in na spletišču Evropske državljanske pobude.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija pobudo prijavi pod enotno evidenčno številko in o tem obvesti skupino organizatorjev.

6.  Komisija pobudo prijavi na podlagi enotne odločitve o prijavi in pod enotno evidenčno številko in o tem obvesti skupino organizatorjev.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar Komisija v skladu z odstavkom 4 zavrne prijavo pobude ali jo prijavi samo delno, obvesti skupino organizatorjev o razlogih za svojo odločitev ter o vseh mogočih sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so skupini organizatorjev na voljo.

7.  Kadar Komisija v skladu z odstavkom 4 zavrne prijavo pobude ali jo prijavi samo delno, skupino organizatorjev po pravilih obvesti o razlogih za svojo odločitev ter o vseh mogočih sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so skupini organizatorjev na voljo. Odločitve o zavrnitvi prijave ali delni prijavi pobude se objavijo na spletišču o evropski državljanski pobudi, pri čemer se navedejo podrobnosti in razlogi Komisije za zavrnitev, pravna podlaga in možnost, da organizatorji pobude odločitev izpodbijajo.

Obrazložitev

Glej mnenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o državljanski pobudi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odstavek 10. Glej sklep evropske varuhinje človekovih pravic ob zaključku njene preiskave na lastno pobudo OI/9/2013/TN v zvezi z Evropsko komisijo, zlasti odstavke 14–16 o javnem nadzoru sklepov Komisije.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Kadar so organizatorji obveščeni, da je njihova prijava v celoti ali delno zavrnjena, lahko spremenijo svojo pobudo in jo v enem mesecu ponovno predložijo Komisiji. Odločitve, ki jih sprejmejo organizatorji v zvezi s prijavo svoje evropske državljanske pobude, so na voljo v registru in na spletišču o evropski državljanski pobudi.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Komisija o prijavi pobude obvesti Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij.

8.  Komisija o prijavi pobude jasno, izčrpno in podrobno obvesti Evropski parlament, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in nacionalne parlamente.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse izjave o podpori se ne glede na člen 11(6) zbirajo v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev od datuma, ki ga izbere skupina organizatorjev („obdobje zbiranja“). Ta datum ne sme biti poznejši kot tri mesece od prijave pobude v skladu s členom 6.

Vse izjave o podpori se ne glede na člen 11(6) zbirajo v obdobju, ki ni daljše od 18 mesecev od datuma, ki ga izbere skupina organizatorjev („obdobje zbiranja“). Ta datum ne sme biti poznejši kot tri mesece od prijave pobude v skladu s členom 6.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če želi skupina organizatorjev zbiranje izjav o podpori zaključiti pred koncem 12 mesecev po začetku obdobja zbiranja, Komisijo obvesti o datumu zaključka obdobja zbiranja.

Če želi skupina organizatorjev zbiranje izjav o podpori zaključiti pred koncem 18 mesecev po začetku obdobja zbiranja, Komisijo obvesti o datumu zaključka obdobja zbiranja.

 

(Predlog spremembe velja za celotno besedilo.)

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Skupina organizatorjev ali, če je primerno, pravni subjekt, ki ga ustanovijo v skladu s členom 5(2a) in (7) te uredbe, je pooblaščena za zbiranje izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude, ki je bila prijavljena v skladu s členom 6.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija in pristojni organi držav članic sprejmejo vse potrebne določbe, da bi državljanom Unije, ki prebivajo v državi članici, ki ni njihova država državljanstva, omogočili, da izberejo, ali se bo njihova podpora pobudi upoštevala v državi njihovega stalnega prebivališča ali v njihovi državi izvora. Pristojni organi iz različnih držav članic se med seboj usklajujejo, da bi zagotovili ustrezno porazdelitev izjav o podpori v svojih registrih.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o številu zbranih izjav o podpori v vsaki državi članici najmanj vsaka dva meseca v obdobju zbiranja in o končnem številu v treh mesecih po koncu obdobja zbiranja za objavo v registru.

Skupina organizatorjev Komisijo obvesti o številu zbranih izjav o podpori v vsaki državi članici najmanj vsake tri mesece v obdobju zbiranja in o končnem številu v treh mesecih po koncu obdobja zbiranja za objavo v registru. Komisija bi morala med kampanjo in po njej zagotavljati redno komunikacijo z organizatorji evropske državljanske pobude.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija za namene spletnega zbiranja izjav o podpori do 1. januarja 2020 vzpostavi in upravlja centralni sistem spletnega zbiranja v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017.

Komisija za namene spletnega zbiranja izjav o podpori do 1. januarja 2020 vzpostavi in upravlja centralni sistem spletnega zbiranja v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017. Za vse organizatorje je uporaba tega sistema prostovoljna in brezplačna.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Centralni sistem spletnega zbiranja mora biti dostopen invalidom.

Centralni sistem spletnega zbiranja je odprtokoden in dostopen invalidom.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Skupina organizatorjev, ki uporablja druge potrjene sisteme spletnega zbiranja, ima še vedno možnost brezplačno uporabljati strežnike, ki jih upravlja Komisija.

 

Če se izjave o podpori zbirajo na spletu, se podatki, pridobljeni iz sistema spletnega zbiranja, shranijo na ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev predloži izjave o podpori pristojnim organom le, če je bilo s pobudo doseženo najmanjše število podpisnikov iz člena 3.

črtano

Obrazložitev

Ta pododstavek presega glavni cilj predloga, tj. poenostavitev trenutnih pravil, in bi za organizatorje evropske državljanske pobude pomenil neutemeljeno oviro.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Objava in javna predstavitev

Objava in javne predstavitve

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ko Komisija prejme veljavno pobudo, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, nemudoma objavi obvestilo o tem v registru in pobudo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

1.  Ko Komisija prejme veljavno pobudo, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, nemudoma objavi obvestilo o tem v registru in pobudo posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupini organizatorjev se v treh mesecih po predložitvi pobude omogoči, da jo predstavi na javni predstavitvi.

Skupini organizatorjev se v treh mesecih po predložitvi pobude omogoči, da jo predstavi na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu, da se začne javna razprava o predlagani pobudi po vsej Uniji, v katero so vključene različne zainteresirane strani.

Obrazložitev

Glej mnenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o državljanski pobudi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odstavek 19. Glej sklep evropske varuhinje človekovih pravic ob zaključku njene preiskave na lastno pobudo OI/9/2013/TN v zvezi z Evropsko komisijo, zlasti odstavke 17–22.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in Evropski parlament soorganizirata javno predstavitev v Evropskem parlamentu. Predstavnikom drugih institucij in posvetovalnih organov Unije ter zainteresiranim stranem se omogoči, da sodelujejo pri predstavitvi.

Evropski parlament organizira javno predstavitev v svojih prostorih. Predstavnikom Komisije in Sveta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij, pa tudi drugih institucij in posvetovalnih organov Unije, predstavnikom civilne družbe, socialnim partnerjem ter drugim zainteresiranim stranem, tudi nacionalnim parlamentom, se omogoči, da sodelujejo pri predstavitvi. Predstavitev se prenaša po spletu in je zatem javno dostopna na spletišču Evropske državljanske pobude. Po predstavitvi Evropski parlament pripravi razpravo na plenarnem zasedanju o pobudi in se odloči, ali bo sprejel predlog resolucije.

 

Organizatorji evropske državljanske pobude imajo pravico, da v 12 mesecih po izdaji sporočila Komisije v skladu s členom 15(2) prosijo za ponovno javno predstavitev v Evropskem parlamentu. Evropski parlament organizira javno predstavitev v treh mesecih po predložitvi zahtevka.

Obrazložitev

Glej mnenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o državljanski pobudi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odstavek 19. Glej sklep evropske varuhinje človekovih pravic ob zaključku njene preiskave na lastno pobudo OI/9/2013/TN v zvezi z Evropsko komisijo, zlasti odstavke 17–22.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Predstavitev služi javnemu interesu. Edini namen predstavitve je izčrpno informiranje o vsebini in ciljih pobude.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Glavni namen predstavitve je skupini organizatorjev predstaviti pobudo, podrobno predstaviti njen namen in predlagati konkretne zakonodajne cilje.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija in Evropski parlament zagotovita uravnoteženo zastopanost ustreznih javnih in zasebnih interesov.

Evropski parlament zagotovi uravnoteženo zastopanost ustreznih zainteresiranih strani, tudi javnih in zasebnih interesov, ter predstavnikov institucij in posvetovalnih organov Unije, da bi spodbudil vključujočo javno razpravo o predlagani pobudi.

Obrazložitev

Glej mnenje odbora PETI o reviziji Uredbe (EU) 211/2011 o državljanski pobudi (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), odstavek 19. Glej sklep evropske varuhinje človekovih pravic ob zaključku njene preiskave na lastno pobudo OI/9/2013/TN v zvezi z Evropsko komisijo, zlasti odstavke 17–22.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je na predstavitvi zastopana na ustrezni ravni.

3.  Komisija in Svet sta na predstavitvah zastopana na ustrezni ravni.

Na predstavitvah se zagotovi prisotnost najmanj enega člana kolegija komisarjev.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Evropski parlament lahko tudi razvije ustrezne oblike odziva na evropske državljanske pobude, ki so bile uspešno prijavljene, a ne zberejo milijona podpisov, kljub temu pa prejmejo znatno podporo državljanov.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Tudi nacionalni in regionalni parlamenti lahko organizirajo predstavitve državljanskih pobud ter, kadar je to ustrezno, nanje povabijo organizatorje, s posebnim poudarkom na državah članicah, v katerih je uspešna pobuda dosegla minimalni prag števila podpisov.

Obrazložitev

Z vključitvijo nacionalnih parlamentov v razpravo o državljanski pobudi lahko učinkovito približamo politične razprave na ravni Unije državljanom.Razprave v nacionalnih in regionalnih parlamentih so lahko tudi koristne za kasnejše razprave v Evropskem parlamentu ali za samo Komisijo.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v enem mesecu po predložitvi pobude na ustrezni ravni sprejme skupino organizatorjev, da ji omogoči, da podrobno pojasni zadeve, ki jih pobuda obravnava.

1.  Komisija v enem mesecu po predložitvi veljavne pobude, za katero so bile zbrane in potrjene izjave o podpori v skladu s členi od 8 do 12, na ustrezni ravni sprejme skupino organizatorjev, da ji omogoči, da podrobno pojasni zadeve, ki jih pobuda obravnava.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v petih mesecih po objavi pobude v skladu s členom 14(1) in po javni predstavitvi iz člena 14(2) v sporočilu navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in razloge za ukrepanje ali neukrepanje.

Komisija v petih mesecih po objavi pobude v skladu s členom 14(1) in po javni predstavitvi iz člena 14(2) v sporočilu navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in razloge za ukrepanje ali neukrepanje. Komisija ob odločitvi, da ne namerava izvesti nobenih ukrepov, za to navede podrobne in jasne razloge in popolno utemeljitev ter svoje zaključke v skladu z načelom dobrega upravljanja podrobno in pregledno razloži javnosti.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar se zaključki sporočila Komisije iz člena 15(2) in priporočilo Evropskega parlamenta razlikujejo, lahko Evropski parlament uveljavi pravico, ki jo ima po členu 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija bi morala organizatorje obveščati o svojih dejavnostih v zvezi s pobudo in o razvoju pobude po tem, ko uresniči svojo odločitev.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev za objavo v registru in, odvisno od primera, na spletnem mestu svoje kampanje zagotovi informacije o virih podpore in financiranja pobude v znesku, ki presega 500 EUR na sponzorja.

Skupina organizatorjev za objavo v registru in, odvisno od primera, na spletnem mestu svoje kampanje zagotovi informacije o virih podpore in financiranja pobude v znesku, ki presega 100 EUR na sponzorja.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a  V podporo organiziranju državljanskih pobud se zagotovi letna odobritev v proračunu Unije.

 

Vzpostavljena skupina organizatorjev lahko pred predložitvijo ali po zaključku zbiranja podpisov zaprosi za finančno kritje stroškov pravnega svetovanja in podpore.

 

Skupina organizatorjev prijavljene pobude je upravičena do nepovratnih sredstev, namenjenih kritju stroškov, povezanih s komunikacijskimi in logističnimi vidiki njene kampanje zbiranja podpisov.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Komisija s preverjanjem kakovosti ter sistemom opozarjanja in pritožb zagotavlja popolno preglednost informacij o financiranju in sponzoriranju ter s tem skrbi, da so informacije o financiranju in sponzoriranju, ki jih predložijo organizatorji evropske državljanske pobude, pravilne.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija s komunikacijskimi dejavnostmi in informacijskimi kampanjami ozavešča javnost o obstoju evropske državljanske pobude in tako prispeva k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije.

1.  Komisija, ob podpori Evropskega parlamenta in drugih institucij Unije, ter države članice s komunikacijskimi dejavnostmi, ad hoc informacijskimi kampanjami, lokalnimi pobudami ter uporabo družbenih in digitalnih medijev ozaveščajo javnost o obstoju evropske državljanske pobude in tako prispevajo k spodbujanju dejavne udeležbe državljanov v političnem življenju Unije ter spodbujajo ozaveščenost o tem, kako lahko državljani prek evropske državljanske pobude vplivajo na Evropsko unijo in jo oblikujejo. Komisija lahko dodeli finančno podporo subjektom, ki prispevajo k splošnemu spodbujanju državljanske pobude kot instrumenta demokratične udeležbe, ponujajo brezplačno tehnično podporo in pravno svetovanje organizatorjem.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupina organizatorjev ali Komisija lahko za komunikacijske dejavnosti in dejavnosti obveščanja o zadevni pobudi s soglasjem podpisnikov zbereta njihove elektronske naslove.

Skupina organizatorjev ali Komisija lahko za komunikacijske dejavnosti in dejavnosti obveščanja o zadevni pobudi z izrecnim soglasjem podpisnikov zbereta njihove elektronske naslove.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Skupina organizatorjev državljanske pobude oz. pravna oseba, ki jo ustanovi, in pristojni organi države članice pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to uredbo upoštevajo določbe Uredbe (EU) 2016/679.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Organizatorji oz. pravna oseba, ki jo ustanovijo, zagotovijo, da se osebni podatki, zbrani za zadevno državljansko pobudo, ne uporabljajo za noben drug namen kot za navedbo podpore tej pobudi.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene člena 11 vsaka država članica imenuje enega ali več pristojnih organov, ki so odgovorni za izdajo potrdila iz člena 11(3).

1.  Za namene člena 11 vsaka država članica nemudoma imenuje enega ali več pristojnih organov, ki so odgovorni za izdajo potrdila iz člena 11(3).

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene člena 12 vsaka država članica imenuje pristojni organ, ki je odgovoren za usklajevanje postopka preverjanja izjav o podpori in izdajanje potrdil iz člena 12(5).

2.  Za namene člena 12 vsaka država članica nemudoma imenuje pristojni organ, ki je odgovoren za usklajevanje postopka preverjanja izjav o podpori in izdajanje potrdil iz člena 12(5).

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija redno izvaja preglede delovanja evropske državljanske pobude ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe najpozneje pet let po datumu začetka uporabe te uredbe in nato vsakih pet let. Poročila se objavijo.

Komisija redno izvaja preglede delovanja evropske državljanske pobude ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe najpozneje tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe in nato vsaka tri leta. Poročila se objavijo.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  vsebina pobude, na podlagi katere se Komisijo poziva k ukrepanju, z največ 1 000 znaki;

2.  vsebina pobude, na podlagi katere se Komisijo poziva k ukrepanju, z največ 1200 znaki brez presledkov; (prilagojeno povprečje na jezik);

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska državljanska pobuda

Referenčni dokumenti

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

PETI

2.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Obravnava v odboru

22.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

16.5.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marco Valli, Julie Ward

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska državljanska pobuda

Referenčni dokumenti

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Datum predložitve EP

13.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Datum sprejetja

20.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Datum predložitve

27.6.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 4. julij 2018Pravno obvestilo