Förfarande : 2017/0220(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0226/2018

Ingivna texter :

A8-0226/2018

Debatter :

PV 11/03/2019 - 22
CRE 11/03/2019 - 22

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.5
CRE 05/07/2018 - 6.5
PV 12/03/2019 - 9.19
CRE 12/03/2019 - 9.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0153

BETÄNKANDE     ***I
PDF 997kWORD 164k
27.6.2018
PE 618.206v02-00 A8-0226/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: György Schöpflin

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för framställningar
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0482),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0308/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för framställningar (A8-0226/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Enligt artikel 11 i EU-fördraget är medborgarinitiativet en integrerad del av de forum som erbjuds unionsmedborgarna för att diskutera alla områden där unionen vidtar åtgärder, delta i en öppen, tydlig och regelbunden dialog med unionens institutioner och se till att unionens åtgärder blir enhetliga och insynsvänliga. Dessutom gör medborgarinitiativet det möjligt för medborgarna att uppmana kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag. Medborgarinitiativet kräver åtaganden från unionens institutioner om att göra utövandet av unionsmedborgarnas rättigheter så effektivt som möjligt, men det kräver även att dessa medborgare respekterar principerna och reglerna för deltagande i unionens demokratiska liv, särskilt de som reglerar unionens demokratiska funktionssätt.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I sin resolution om medborgarinitiativet av den 28 oktober 20156 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att se över förordning (EU) nr 211/2011 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011.

(4)  I sin resolution om medborgarinitiativet av den 28 oktober 20156 och i samband med sitt utarbetande av ett initiativbetänkande som avser lagstiftning (2017/2024(INL), uppmanade Europaparlamentet kommissionen att göra en omfattande översyn av förordning (EU) nr 211/2011 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011, och att snarast möjligt ändra dessa förordningar. Parlamentet upprepade sin begäran i samband med utarbetandet av sitt initiativbetänkande med rekommendationer till kommissionen om översyn av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (2017/2024 (INL)).

__________________

__________________

6 2014/2257(INI).

6 2014/2257(INI).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I den process som leder fram till en översyn av medborgarinitiativet har ett antal organisationer och unionsorgan, särskilt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, bidragit till att fylla i luckor i förordning (EU) nr 211/20111a genom att ge värdefullt stöd till organisatörer av medborgarinitiativ och tillhandahålla en plattform för diskussion om förbättringar av den förordningen samt genom att erbjuda handledning och hjälp till organisatörerna, hålla seminarier i deras lokaler och främja demokratiskt deltagande inom unionen.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Denna förordning syftar till att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och de som stöder ett initiativ för att uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett verktyg för att främja debatt och medborgardeltagande på europeisk nivå och för att föra unionen närmare medborgarna.

(5)  Denna förordning syftar till att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och de som stöder ett initiativ samt till att stärka medborgarinitiativets uppföljning för att uppnå dess fulla potential som ett verktyg för att främja debatt och uppmuntra så många unionsmedborgare som möjligt att försöka påverka unionens beslutsprocess, genom att föra unionen närmare medborgarna så att demokratiprincipen och unionens demokratiska funktionssätt förstärks.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter.

(6)  För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara effektiva, insynsvänliga, tydliga, enkla och användarvänliga – även för personer med funktionsnedsättning – och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter, och det bör säkerställas att framgångsrika initiativ följs upp på lämpligt sätt av kommissionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att säkerställa att medborgarinitiativen är representativa och att liknande villkor gäller för medborgare som vill stödja ett initiativ är det också lämpligt att fastställa minimiantalet undertecknare från var och en av dessa medlemsstater. Minimiantalet undertecknare som krävs i varje medlemsstat bör fastställas enligt principen om degressiv proportionalitet och motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750.

(10)  För att säkerställa att medborgarinitiativen är representativa och att liknande villkor gäller för medborgare som vill stödja ett initiativ är det också lämpligt att fastställa minimiantalet undertecknare från var och en av dessa medlemsstater. Minimiantalet undertecknare som krävs i varje medlemsstat bör fastställas enligt principen om degressiv proportionalitet och motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Alla medborgare i unionen bör ha rätt att stödja ett initiativ på papper eller via internet enligt liknande villkor oberoende av deras nationalitet eller bosättningsort.

(11)  För att göra medborgarinitiativet mer inkluderande och synligt bör det vara möjligt att använda regionala språk eller minoritetsspråk för att främja och sprida medborgarinitiativet och för att samla in underskrifter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för medborgare och organisatörer bör kommissionen tillhandahålla information och rådgivning till organisatörerna och tillgängliggöra en samarbetsplattform via internet för att tillhandahålla ett diskussionsforum, där man hittar information och råd om medborgarinitiativet. För att säkerställa närheten till medborgarna bör medlemsstaterna inrätta en eller flera kontaktpunkter på sina respektive territorier för att förse medborgarna med information och stöd när det gäller medborgarinitiativet.

(13)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt bör kommissionen tillhandahålla tydlig, tillförlitlig och fullständig information och juridisk och praktisk rådgivning till organisatörerna genom att göra en samarbetsplattform tillgänglig via internet. Plattformen bör erbjuda ett ändamålsenligt diskussionsforum och information och råd om medborgarinitiativet. Under administrativ ledning av kommissionen bör plattformen förvaltas och uppdateras av oberoende organisationer och externa experter med styrkt erfarenhet av att organisera medborgarinitiativ, och dessa experter bör ges möjlighet att bidra till diskussionsforumet. För att säkerställa närheten till medborgarna bör varje medlemsstat på sitt territorium inrätta en eller flera kontaktpunkter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och som kan förse medborgarna med information och juridiskt och praktiskt stöd avseende medborgarinitiativet, så att medvetenheten ökar och debatten om pågående initiativ främjas på nationell nivå. Om instrument som liknar medborgarinitiativet finns på nationell nivå bör kontaktpunkterna ha en nära koppling till de tjänster eller plattformar som ger stöd för användning av dessa nationella instrument. Kontaktpunkterna bör fungera som enda kontaktpunkter avsedda att hjälpa organisatörerna genom att tillhandahålla uttömmande information samt särskild teknisk och juridisk rådgivning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och med hänsyn till att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga, är det lämpligt att delvis registrera ett initiativ i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör delvis registreras när en betydande del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag på en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav uppfylls. När det gäller omfattningen av att delvis registrera initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas och eventuella undertecknare bör informeras om omfattningen av registreringen och det faktum att stödförklaringar enbart samlas in enligt omfattningen av registreringen av initiativet.

(16)  För att göra medborgarinitiativet effektivt och mer tillgängligt, och med hänsyn till att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga, är det lämpligt att delvis registrera ett initiativ i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör delvis registreras när en betydande del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag på en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav uppfylls. När det gäller omfattningen av att delvis registrera initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas och eventuella undertecknare bör informeras om omfattningen av registreringen och det faktum att stödförklaringar enbart samlas in enligt omfattningen av registreringen av initiativet. Valet att delvis registrera ett initiativ bör inte påverka kommissionens skyldighet att till fullo motivera sitt beslut i detta avseende.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att främja deltagande och en offentlig debatt om de frågor som tagits upp som initiativ, då ett initiativ som stöds av tillräckligt många undertecknare och uppfyller de övriga kraven i denna förordning lämnas in till kommissionen, bör gruppen av organisatörer ha rätt att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning på unionsnivå. Den offentliga utfrågningen bör anordnas av kommissionen och Europaparlamentet inom tre månader från det datum då initiativet lämnades in och man bör säkerställa en balanserad representation mellan berörda allmänna och privata intressen och att kommissionen är företrädd på en lämplig nivå. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ liksom intresserade berörda parter bör ges möjlighet att delta i utfrågningen.

(23)  För att främja deltagande och en offentlig debatt om de frågor som tagits upp som initiativ, då ett initiativ som stöds av tillräckligt många undertecknare och uppfyller de övriga kraven i denna förordning lämnas in till kommissionen, bör gruppen av organisatörer ha rätt att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning på unionsnivå. Europaparlamentet bör anordna den offentliga utfrågningen inom tre månader från det datum då initiativet lämnades in till kommissionen. Europaparlamentet bör säkerställa en balanserad representation mellan berörda parters intressen, såsom det civila samhället, arbetsmarknadens parter och experter, och se till att kommissionen och rådet är företrädda på en lämplig nivå. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ, särskilt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, liksom intresserade berörda parter, bör ges möjlighet att delta i utfrågningen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  För att bedöma vilket politiskt stöd ett initiativ har, bör Europaparlamentet, som är den institution som representerar unionsmedborgarna, ha rätt att i enlighet med sin arbetsordning hålla en debatt under plenarsammanträdet om de åtgärder som kommissionen vidtagit för att följa upp meddelandet om initiativ som rönt framgång. Debatten kan då avslutas genom antagande av ett resolutionsförslag där det kan föreslås att den mekanism som föreskrivs i artikel 225 i EUF-fördraget sätts igång om kommissionen inte lägger fram ett förslag till rättsakt.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att säkerställa att medborgarna deltar i det demokratiska livet i unionen på ett effektivt sätt bör kommissionen undersöka ett giltigt initiativ och svara på det. Kommissionen bör därför redogöra för sina rättsliga och politiska slutsatser och ange vilka åtgärder den avser vidta inom fem månader efter mottagandet av initiativet. Kommissionen bör på ett tydligt, begripligt och utförligt sätt förklara orsakerna till de planerade åtgärderna och den bör även ange sina skäl om den inte avser att vidta några åtgärder.

(24)  För att säkerställa att medborgarna deltar i det demokratiska livet i unionen på ett effektivt sätt bör kommissionen undersöka ett giltigt initiativ som uppnått det avkrävda antalet stödförklaringar på minst en miljon, och svara på det. Kommissionen bör därför redogöra för sina rättsliga och politiska slutsatser och ange vilka åtgärder den avser vidta inom sex månader efter mottagandet av initiativet. Kommissionen bör på ett tydligt, begripligt och utförligt sätt förklara orsakerna till de planerade åtgärderna och särskilt ange huruvida den tänker lägga fram något lagstiftningsförslag, och den bör även ange sina skäl om den inte avser att vidta några åtgärder. Ett giltigt initiativ bör inte påverka kommissionens initiativrätt.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Stöd och finansiering för initiativ bör vara översiktliga. Därför bör grupper av organisatörer tillhandahålla uppdaterad information om källorna till stöd och finansiering för initiativ mellan det datum då initiativet registreras och det datum då det lämnas in till kommissionen. Enheter, framför allt de organisationer som enligt fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja, bör ges möjlighet att främja och ge stöd och finansiering till medborgarinitiativ, under förutsättning att detta sker i enlighet med de förfaranden och villkor som fastställs i denna förordning och med full öppenhet.

(25)  Stöd och finansiering för initiativ bör karaktäriseras av insyn och redovisningsskyldighet. Därför bör grupper av organisatörer tillhandahålla uppdaterad och detaljerad information om källorna till stöd och finansiering för initiativ mellan det datum då initiativet registreras och det datum då det lämnas in till kommissionen. Organisatörsgrupperna bör rapportera om alla sina finansieringskällor på regelbunden basis, och kommissionen bör göra dessa källor tydliga i registret. Enheter, framför allt de organisationer som enligt fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja, bör ges möjlighet att främja och ge stöd och finansiering till medborgarinitiativ, under förutsättning att detta sker i enlighet med de förfaranden och villkor som fastställs i denna förordning och med full öppenhet. För att öka insynen i finansieringen av verksamhet rörande medborgarinitiativ, och öka medborgarinitiativets synlighet som ett verktyg för medborgarengagemang, bör denna förordning förses med ett eget finansiellt program. Ett sådant finansiellt program bör bidra till att stödja de enheter och organisationer som främjar medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv, bland annat genom att öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet som ett verktyg för att främja deltagandedemokrati på unionsnivå och bidra till finansieringen av tillhandahållandet av det tekniska eller rättsliga stöd som kostnadsfritt erbjuds dem som organiserar medborgarinitiativ.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8.

(32)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett initiativ som uppmanar Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag när det gäller frågor där medborgarna i unionen anser att en unionsrättsakt krävs för att tillämpa fördragen (nedan kallat medborgarinitiativet eller initiativet).

I denna förordning fastställs de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett initiativ som uppmanar Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag när det gäller frågor där medborgarna i unionen anser att en unionsrättsakt krävs för att tillämpa fördragen (nedan kallat medborgarinitiativet eller initiativet).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Personer som är bosatta i en annan medlemsstat än den där de är medborgare ska ha rätt att stödja ett initiativ antingen i det land där de är varaktigt bosatta eller i det land där de har sitt medborgarskap.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna och kommissionen ska anta alla nödvändiga bestämmelser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att utöva sin rätt att stödja ett medborgarinitiativ.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)   I minst en fjärdedel av medlemsstaterna är antalet undertecknare minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

b)   I minst en fjärdedel av medlemsstaterna är antalet undertecknare minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med det totala antalet ledamöter i Europaparlamentet, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska undertecknaren räknas i sin medlemsstat.

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska undertecknaren räknas i sin medborgarskapsmedlemsstat, oavsett i vilket land stödförklaringen undertecknats av undertecknaren.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska på begäran tillhandahålla information och stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer.

1.  Kommissionen ska på begäran tillhandahålla lättillgänglig, tydlig, tillförlitlig och omfattande information och lämpligt expertstöd och juridiskt stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Kommissionen ska göra en samarbetsplattform tillgänglig via internet som förser medborgare och grupper av organisatörer med ett diskussionsforum samt information och råd om medborgarinitiativet.

2.  Kommissionen ska göra en samarbetsplattform tillgänglig via internet för att stödja utbyte av information och bästa praxis mellan intressenter, inbegripet grupper av organisatörer, oberoende experter, icke-statliga organisationer och övriga EU-institutioner och EU-organ.

 

Denna plattform ska förse medborgare och grupper av organisatörer med ett diskussionsforum samt information och praktiska och juridiska råd om medborgarinitiativet.

 

Samarbetsplattformen via internet ska vara användarvänlig och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

 

Den ska förvaltas och uppdateras, under administrativ ledning av kommissionen, av oberoende organisationer och externa experter som har styrkt erfarenhet av att organisera medborgarinitiativ, och som även får bidra till diskussionsforumet.

 

Efter offentliggörandet av denna förordning ska kommissionen i tid ge ut en användarvägledning för att främja förståelsen av medborgarinitiativet.

Kostnaderna för att driva och underhålla samarbetsplattformen via internet ska belasta EU:s allmänna budget.

Kostnaderna för att driva och underhålla samarbetsplattformen via internet ska belasta EU:s allmänna budget.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska göra ett register tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet. Registret ska innehålla en offentlig webbplats med information om medborgarinitiativet i allmänhet samt med särskilda initiativ och deras respektive status.

3.  Kommissionen ska göra ett register offentligt tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet. Registret ska innehålla en offentlig webbplats med tydlig, tillförlitlig och komplett information om medborgarinitiativet i allmänhet och om särskilda initiativ och deras respektive status, inbegripet antalet insamlade stödförklaringar och deklarerad finansiering i enlighet med vad som meddelats av grupperna av organisatörer. Kommissionen ska regelbundet uppdatera registret och registrera de uppgifter som lämnats av gruppen av organisatörer på ett väl synligt och lättillgängligt sätt.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet till unionens alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning. En grupp av organisatörer får dessutom tillhandahålla översättningar till unionens alla officiella språk av den bilaga som offentliggörs i registret samt, i förekommande fall, av det utkast till rättsakt som avses i bilaga II och som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2.

4.  Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet till unionens alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning. En grupp av organisatörer får dessutom uppmana kommissionen att tillhandahålla och i registret offentliggöra en översättning till unionens alla officiella språk av bilagan, och, i förekommande fall, av det utkast till rättsakt som avses i bilaga II och som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2, förutsatt att dessa översättningar ligger inom de gränser som anges i bilaga II. Alla översättningar som överskrider dessa gränser ska förbli organisatörsgruppens eget ansvar.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera kontaktpunkter för att hjälpa grupper av organisatörer att upprätta ett medborgarinitiativ genom att ge information och stöd.

6.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera digitala och fysiskt ändamålsenliga kontaktpunkter för medborgarinitiativ, för att hjälpa grupper av organisatörer att upprätta ett medborgarinitiativ genom att ge praktisk och juridisk information, rådgivning och stöd. Varje medlemsstat och kommissionen ska säkerställa att kontaktpunkterna nära samarbetar med relevanta avdelningar inom kommissionen och dess representationer i medlemsstaterna. Rådgivningen ska omfatta information om bildande av en juridisk person i enlighet med en medlemsstats nationella rätt, i enlighet med vad som avses i artikel 5.7. Hjälpen ska vara kostnadsfri och tillhandahållas i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

 

Medlemsstaterna ska uppmuntra de nationella, regionala och lokala myndigheterna att öka medvetenheten och sprida information till sina medborgare om medborgarinitiativet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett initiativ ska förberedas och ledas av en grupp om minst sju fysiska personer (nedan kallad grupp av organisatörer). Ledamöter av Europaparlamentet ska inte räknas när det gäller detta minimiantal.

1.  Ett initiativ ska förberedas och ledas av en grupp fysiska personer (nedan kallad grupp av organisatörer), vars antal ska motsvara minst en fjärdedel av medlemsstaterna. Ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av nationella parlament ska inte räknas när det gäller detta minimiantal.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Under den organisatoriska fas som föregår registrering av ett föreslaget medborgarinitiativ, får organisatörerna begära hjälp av kontaktpunkterna för medborgarinitiativ, Europa direkt eller kommissionens tjänsteenheter för medborgarinitiativ, som kostnadsfritt ska ge fullt stöd och vägledning och som, om möjligt, ska fungera som enda kontaktpunkter för att hänvisa organisatörerna till relevanta informationskällor och till tjänster som kan tillhandahålla särskild teknisk och juridisk rådgivning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemmarna i gruppen av organisatörer ska vara unionsmedborgare, ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet och personer bosatta i minst sju olika medlemsstater.

2.  Medlemmarna i gruppen av organisatörer ska vara unionsmedborgare, ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet och vara varaktigt bosatta i olika medlemsstater, så att minst en fjärdedel av medlemsstaterna är representerade.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Initiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

e)  Initiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen eller mot de rättigheter som föreskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att initiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom en månad efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det och ska, i förekommande fall, göra ändringar i den information som avses i bilaga II för att ersätta det ursprungliga initiativet.

I detta fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att initiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom två månader efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det, och i förekommande fall göra ändringar i den information som avses i bilaga II för att ersätta det ursprungliga initiativet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den ska registrera initiativet delvis om en väsentlig del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

b)  Den ska registrera initiativet delvis om en del av initiativet inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om kommissionen nekar att registrera eller endast delvis registrerar ett initiativ i enlighet med punkt 4, ska den informera gruppen av organisatörer om skälen till detta beslut och om all rättslig och utomrättslig prövning som står till dess förfogande.

7.  Om kommissionen nekar att registrera eller endast delvis registrerar ett initiativ i enlighet med punkt 4, ska den på ett detaljerat sätt informera gruppen av organisatörer om skälen till detta beslut, så att gruppen av organisatörer kan göra en detaljerad bedömning av orsakerna till kommissionens nekande, och av föreslagen rättslig grund eller rättsliga grunder. Bedömningen bör beakta informationen i den bilaga som avses i punkt 8 i bilaga II, om den finns tillgänglig. Alla beslut om nekad registrering eller om delvis registrering av ett initiativ ska offentliggöras på det europeiska medborgarinitiativets webbplats.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Vid tillämpning av denna artikel ska artikel 296 andra stycket i EUF-fördraget och artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna särskilt beaktas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än tre månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än sex månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en grupp av organisatörer vill avsluta insamlingen av stödförklaringar före utgången av perioden på tolv månader efter början av insamlingsperioden, ska den underrätta kommissionen om det datum då insamlingsperioden ska upphöra.

Om en grupp av organisatörer under insamlingsperioden vill avsluta insamlingen av stödförklaringar före utgången av en period på tolv månader, ska den underrätta kommissionen om denna avsikt senast tio dagar före det datum då insamlingsperioden ska upphöra.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/46 av den 10 januari 2017.

När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/46 av den 10 januari 2017. Att använda detta system ska vara frivilligt och kostnadsfritt för alla organisatörer.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  En grupp av organisatörer som använder andra certifierade system för insamling via internet ska ha möjlighet att kostnadsfritt använda kommissionens servrar.

 

Om stödförklaringarna samlas in via internet ska de uppgifter som erhålls via systemet för insamling via internet lagras på Europeiska unionens territorium.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

1.  Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom tre månader efter inlämningen av initiativet, ska gruppen av organisatörer ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en offentlig utfrågning.

Inom tre månader efter inlämningen av initiativet, ska gruppen av organisatörer ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet, för att försöka skapa en unionsomfattande offentlig debatt om det föreslagna initiativet. I debatten ska parter som företräder olika intressen medverka.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och Europaparlamentet ska tillsammans anordna den offentliga utfrågningen i Europaparlamentet. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ samt berörda parter ska ges möjlighet att delta i utfrågningen.

Europaparlamentet ska anordna den offentliga utfrågningen i sina lokaler. Företrädare för rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén samt för unionens övriga institutioner och rådgivande organ, och företrädare för det civila samhället, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter, däribland de nationella parlamenten, ska ges möjlighet att delta i utfrågningen. Utfrågningen ska webbstreamas och därefter vara tillgänglig för allmänheten på medborgarinitiativets webbplats.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utfrågningen ska ta hänsyn till allmänintresset. Målet med utfrågningen är uteslutande att ge uttömmande information om ett initiativs innehåll och syften.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utfrågningen ska syfta till att ge gruppen av organisatörer ett forum där de kan presentera sitt initiativ genom att detaljerat beskriva dess syfte och de föreslagna konkreta lagstiftningsrelaterade målen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och Europaparlamentet ska säkerställa en balanserad representation mellan berörda allmänna och privata intressen.

För att skapa en inkluderande offentlig debatt om det föreslagna initiativet, ska Europaparlamentet säkerställa en balanserad representation mellan berörda parter, inklusive allmänna och privata intressen, och se till att unionens institutioner och rådgivande organ är företrädda.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska vid utfrågningen vara företrädd på lämplig nivå.

3.  Kommissionen och rådet ska vara företrädda på lämplig nivå vid utfrågningarna. Det ska garanteras att minst en ledamot av kommissionskollegiet ska närvara.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom en månad efter inlämningen av initiativet ska kommissionen ta emot gruppen av organisatörer på lämplig nivå för att i detalj låta dem förklara det ämne som tas upp i initiativet.

1.  Inom en månad efter inlämningen av ett giltigt initiativ för vilket stödförklaringar har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska kommissionen ta emot gruppen av organisatörer på lämplig nivå för att i detalj låta dem förklara syftet med initiativet.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom fem månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder.

Inom sex månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1, och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2, ska kommissionen i ett meddelande detaljerat redogöra för alla sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet och de åtgärder som den avser att vidta, samt uttömmande och tydligt förklara skälen till att vidta eller inte vidta åtgärder, i enlighet med principen om god förvaltning.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen och gruppen av organisatörer får meddela undertecknarna om svaret på initiativet i enlighet med artikel 17.2 och 17.3.

3.  Kommissionen och gruppen av organisatörer ska informera undertecknarna om svaret på initiativet i enlighet med artikel 17.2 och 17.3, om sådan information har samlats in.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om medborgarinitiativet röner framgång i enlighet med bestämmelserna i artikel 15.2 i denna förordning och om så föreslås i meddelandet, ska kommissionen senast 12 månader efter initiativets offentliggörande förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag till rättsakt som svar på initiativet. Vid tillämpning av denna artikel ska artikel 296 andra stycket i EUF-fördraget och artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna särskilt beaktas. Kommissionen ska hålla gruppen av organisatörer uppdaterad om sin verksamhet med koppling till initiativet och om hur medborgarinitiativet utvecklas efter det att kommissionen meddelat sitt beslut om det.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Europaparlamentets uppföljning av framgångsrika medborgarinitiativ

 

Efter den period på 12 månader som avses i artikel 15.2 ska Europaparlamentet utvärdera de åtgärder som kommissionen vidtagit för att följa upp sitt meddelande om medborgarinitiativet. Framför allt kan parlamentet hålla en plenardebatt om ärendet, i enlighet med sin arbetsordning.

 

Sådana debatter kan avslutas med antagande av ett resolutionsförslag. Om kommissionen inte lägger fram ett förslag till rättsakt kan Europaparlamentet besluta att utöva sin rättighet enligt artikel 225 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, i förekommande fall, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla information om de stöd- och finansieringskällor för initiativet som överstiger 500 euro per sponsor.

Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, i förekommande fall, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla tydlig, tillförlitlig och omfattande information om de stöd- och finansieringskällor för initiativet som överstiger 500 euro per sponsor. Sponsorer och motsvarande belopp ska vara tydligt identifierbara.

 

Gruppen av organisatörer ska också meddela namnen på de organisationer som bistår den på frivillig basis, när sådant stöd inte är ekonomiskt kvantifierbart.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ha rätt att utföra stickprovskontroller av den information som lämnas avseende källorna till stöd och finansiering, att utvärdera kvaliteten på de uppgifter som lämnats och att begära ytterligare klargöranden från grupperna av organisatörer. Sådana kontroller ska syfta till att säkerställa insyn i finansiering och annat stöd till grupper av organisatörer, och ska genomföras på ett effektivt, opartiskt och proportionerligt sätt.

 

Källor till stöd och finansiering avser varje erbjudande om finansiella medel eller om kredit, varje erbjudande in natura, tillhandahållande under marknadsvärdet av varor, tjänster (inbegripet lån och tillhandahållande av personal) eller byggentreprenader, och/eller någon annan transaktion som erbjuder en ekonomisk fördel, med undantag för stöd som ges på frivillig grund av enskilda personer.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska säkerställa full insyn när det gäller information om finansiering och sponsring genom kvalitetskontroller, varningar och klagomålssystem, för att se till att den information om finansiering och sponsring som tillhandahållits av organisatörerna av medborgarinitiativet är korrekt.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att stödja organiserandet av medborgarinitiativ ska ett årligt anslag tilldelas i EU:s budget.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet genom kommunikationsverksamhet och informationskampanjer och på så sätt bidra till att främja medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv.

1.  Kommissionen, Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna ska öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativets existens, mål och funktionssätt genom kommunikationsverksamhet och informations- och reklamkampanjer. I detta arbete ska kommissionen bland annat använda digitala plattformar, sociala medier och digital teknik för att nå ut och engagera allmänheten.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om undertecknaren ger sitt samtycke får en grupp av organisatörer eller kommissionen samla in hans eller hennes e-postadress för kommunikations- och informationsverksamhet avseende det berörda initiativet.

Om undertecknaren ger sitt uttryckliga samtycke får en grupp av organisatörer eller kommissionen samla in hans eller hennes e-postadress för kommunikations- och informationsverksamhet avseende det berörda initiativet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska också aktivt informera om medborgarinitiativet och dess användning i samband med andra åtgärder som utformas för att öka medborgarnas delaktighet i unionens verksamhet, samt i samband med främjandet av unionsmedborgarskapet och medborgarnas rättigheter och i kommunikationen om verksamheten i programmet ”Ett Europa för medborgarna”.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Vid behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning ska gruppen av organisatörer av ett medborgarinitiativ, eller, om så är tillämpligt, den rättsliga enhet som de har skapat, och medlemsstaternas behöriga myndigheter, följa förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Gruppen av organisatörer eller, i tillämpliga fall, den rättsliga enhet som gruppen skapat, ska se till att personuppgifter som samlas in för ett medborgarinitiativ inte används för något annat syfte än att uttrycka stöd för detta initiativ.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet se över hur medborgarinitiativet fungerar och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur denna förordning tillämpas senast fem år från och med dagen för dess ikraftträdande och vart femte år därefter. Rapporten ska offentliggöras.

Kommissionen ska regelbundet se över hur medborgarinitiativet fungerar och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur denna förordning tillämpas senast tre år från och med dagen för dess ikraftträdande och vart tredje år därefter. Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innehåll i det initiativ som kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag om (högst 1000 tecken).

2.  Innehåll i det initiativ som kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag om (högst 1200 tecken, mellanslag ej inräknade; justerat medelvärde per språk).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Förutsatt att innehållet i en bilaga består av färre än 5 000 tecken (justerat medelvärde per språk) får gruppen av organisatörer uppmana kommissionen att översätta bilagan till unionens alla officiella språk.


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (27.4.2018)

till utskottet för konstitutionella frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet

(COM(2017)0482 – C8‑0308/2017 – 2017/0220(COD))

Föredragande av yttrande: Angel Dzhambazki

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Det europeiska medborgarinitiativet (nedan kallat medborgarinitiativet) är ett unionsinstrument för deltagandedemokrati som ger medborgarna möjlighet att direkt vända sig till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att tillämpa fördragen; denna rätt liknar den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget.

(1)  Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Det europeiska medborgarinitiativet (nedan kallat medborgarinitiativet) är ett unionsinstrument för direkt deltagandedemokrati som ger medborgarna möjlighet att direkt vända sig till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att tillämpa fördragen; denna rätt liknar den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter.

(6)  För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara ändamålsenliga, tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för medborgare och organisatörer bör kommissionen tillhandahålla information och rådgivning till organisatörerna och tillgängliggöra en samarbetsplattform via internet för att tillhandahålla ett diskussionsforum, där man hittar information och råd om medborgarinitiativet. För att säkerställa närheten till medborgarna bör medlemsstaterna inrätta en eller flera kontaktpunkter på sina respektive territorier för att förse medborgarna med information och stöd när det gäller medborgarinitiativet.

(13)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för medborgare och organisatörer bör kommissionen tillhandahålla tydlig, tillförlitlig och omfattande information samt juridisk och praktisk rådgivning till organisatörerna och offentliggöra en samarbetsplattform via internet för att tillhandahålla ett diskussionsforum, där man hittar information och råd om medborgarinitiativet. För att säkerställa närheten till medborgarna bör medlemsstaterna på sina respektive territorier inrätta en eller flera kontaktpunkter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, för att förse medborgarna med information och juridiskt och praktiskt stöd när det gäller medborgarinitiativet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och med hänsyn till att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga, är det lämpligt att delvis registrera ett initiativ i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör delvis registreras när en betydande del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag på en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav uppfylls. När det gäller omfattningen av att delvis registrera initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas och eventuella undertecknare bör informeras om omfattningen av registreringen och det faktum att stödförklaringar enbart samlas in enligt omfattningen av registreringen av initiativet.

(16)  För att göra medborgarinitiativet ändamålsenligt och mer tillgängligt och med hänsyn till att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga, är det lämpligt att delvis registrera ett initiativ i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör delvis registreras när en betydande del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag på en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav uppfylls. När det gäller omfattningen av att delvis registrera initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas och eventuella undertecknare bör informeras om omfattningen av registreringen och det faktum att stödförklaringar enbart samlas in enligt omfattningen av registreringen av initiativet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Det har fått stöd av minst en miljon undertecknare från minst en fjärdedel av medlemsstaterna.

a)  Det har fått stöd av minst en miljon undertecknare från minst fem medlemsstater.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I minst en fjärdedel av medlemsstaterna är antalet undertecknare minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

b)  I minst fem av medlemsstaterna är antalet undertecknare minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska på begäran tillhandahålla information och stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer.

1.  Kommissionen ska tillhandahålla tydlig, tillförlitlig och omfattande information och stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Samarbetsplattformen via internet ska vara användarvänlig och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska göra ett register tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet. Registret ska innehålla en offentlig webbplats med information om medborgarinitiativet i allmänhet samt med särskilda initiativ och deras respektive status.

3.  Kommissionen ska offentliggöra ett register på nätet (nedan kallat registret) som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet. Registret ska innehålla ett en enkelt och effektivt tillgänglig offentlig webbplats där det finns tydlig, tillförlitlig och omfattande information om det europeiska medborgarinitiativet i allmänhet, och framför allt uppgifter om varje etapp av initiativet, med angivande av vilka åtgärder som ska vidtas och statusen för varje enskilt initiativ, med varningar när tidsgränsen närmar sig, samt om de specifika initiativen och deras respektive status.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Grupper av organisatörer måste underrättas så snart den översatta versionen av deras initiativ är tillgänglig, och om den innehåller felaktigheter ska gruppen av organisatörer korrigera dem och underrätta kommissionen utan dröjsmål.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet till unionens alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning. En grupp av organisatörer får dessutom tillhandahålla översättningar till unionens alla officiella språk av den bilaga som offentliggörs i registret samt, i förekommande fall, av det utkast till rättsakt som avses i bilaga II och som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2.

4.  Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet till unionens alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning. En grupp av organisatörer får dessutom tillhandahålla översättningar till unionens alla officiella språk av den bilaga som offentliggörs i registret samt av det utkast till rättsakt som avses i bilaga II och som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera kontaktpunkter för att hjälpa grupper av organisatörer att upprätta ett medborgarinitiativ genom att ge information och stöd.

6.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera kontaktpunkter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och ska dessutom sprida kunskap om dessa kontaktpunkter, i syfte att ge grupper av organisatörer information och juridiskt och praktiskt stöd i samband med upprättandet av ett europeiskt medborgarinitiativ.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Medlemsstaterna ska uppmuntra de nationella, regionala och lokala myndigheterna att tillhandahålla sina medborgare information om det europeiska medborgarinitiativet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett initiativ ska förberedas och ledas av en grupp om minst sju fysiska personer (nedan kallad grupp av organisatörer). Ledamöter av Europaparlamentet ska inte räknas när det gäller detta minimiantal.

1.  Ett initiativ ska förberedas och ledas av en grupp om minst fem fysiska personer (nedan kallad grupp av organisatörer). Ledamöter av Europaparlamentet ska inte räknas när det gäller detta minimiantal.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemmarna i gruppen av organisatörer ska vara unionsmedborgare, ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet och personer bosatta i minst sju olika medlemsstater.

2.  Medlemmarna i gruppen av organisatörer ska vara unionsmedborgare, ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet och personer bosatta i minst fem olika medlemsstater.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Innan organisatörerna inger ett initiativ får de begära en preliminär snabböversyn om lämpligheten hos det initiativ som ska läggas fram.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska lämna in ansökan om registrering till kommissionen via registret.

Gruppen av organisatörer ska lämna in ansökan om registrering till kommissionen via registreringsplattformen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett eller flera av de krav som anges i leden a–e inte är uppfyllda, ska kommissionen neka att registrera initiativet, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5.

Om ett eller flera av de krav som anges i leden a–d inte är uppfyllda, ska kommissionen neka att registrera initiativet, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om kommissionen kommer fram till slutsatsen att initiativet eller delar av initiativet faller utanför dess befogenhet, ska den underrätta gruppen av organisatörer om sin slutsats och om bakgrunden till den.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att initiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom en månad efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det och ska, i förekommande fall, göra ändringar i den information som avses i bilaga II för att ersätta det ursprungliga initiativet.

I detta fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens information eller rentav behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom en månad efter det att den mottagit kommissionens information och motivera det och ska, i förekommande fall, göra ändringar i den information som avses i bilaga II för att ersätta det ursprungliga initiativet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den ska registrera initiativet delvis om en väsentlig del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

b)  Den ska registrera initiativet delvis om en väsentlig del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen, samtidigt som den – där så är möjligt – ska tillåta en rimlig tidsfrist för anpassning av den återstående delen av förslaget, så att denna kan bedömas falla inom kommissionens befogenhet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om registreringen av ett initiativ.

8.  Kommissionen ska på ett tydligt, utförligt och detaljerat sätt informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten om registreringen av ett initiativ.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än tre månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än sex månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ange början och slutet av insamlingsperioden i registret.

2.  Kommissionen ska ange början och slutet av insamlingsperioden i registret. En månad innan tidsfristen för insamlingen av stödförklaringarna löper ut ska kommissionen varna gruppen av organisatörer för detta.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  All insamling av personuppgifter som avser ett initiativ inom ramen för detta direktiv ska fullt ut uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/46 av den 10 januari 2017.

När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/46 av den 10 januari 2017 och med förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det centrala systemet för insamling via internet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Det centrala systemet för insamling via internet ska vara användarvänligt och tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som samlas in genom det enskilda systemet för insamling via internet ska lagras på en medlemsstats territorium.

De uppgifter som samlas in genom det enskilda systemet för insamling via internet ska lagras på en medlemsstats territorium, om inte annat följer av förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

1.  Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom fem månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder.

Inom fem månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder. Dessa skäl ska vara vederbörligen motiverade och förklarade på ett tydligt, begripligt och utförligt sätt. Kommissionen får begära ett yttrande från Europeiska unionens domstol om de rättsliga aspekterna av initiativet; detta yttrande ska avges utan onödigt dröjsmål. Om kommissionen inte avser att vidta åtgärder ska den underrätta gruppen av organisatörer om möjligheterna att lämna in sitt initiativ till utskottet för framställningar, så att deras arbete kan fortsätta.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Uppföljningsåtgärder

 

1.   Om ett initiativ har registrerats fullt ut och på ett framgångsrikt sätt, ska kommissionen vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder när

 

a)  alla formföreskrifter för registrering av initiativet i enlighet med denna förordning har fullgjorts,

 

b)   det gått tre månader sedan offentliggörandet av det registrerade initiativet utan att någon invändning gjorts av parlamentet eller rådet,

 

c)   den bedömning som utförts av kommissionen tydligt har pekat på behovet av att ta itu med särskilda områden av unionsrätten i överensstämmelse med innehållet i det registrerade initiativet.

 

2.   Kommissionen ska vidta åtgärder inom en period på högst ett år efter offentliggörandet av det registrerade initiativet och vidarebefordra alla förslag till lagstiftningsåtgärder till rådet och parlamentet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, i förekommande fall, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla information om de stöd- och finansieringskällor för initiativet som överstiger 500 euro per sponsor.

Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, i förekommande fall, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla tydlig, tillförlitlig och omfattande information om de stöd- och finansieringskällor för initiativet som överstiger 500 euro per sponsor.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet genom kommunikationsverksamhet och informationskampanjer och på så sätt bidra till att främja medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv.

1.  Kommissionen ska öka allmänhetens medvetenhet om det europeiska medborgarinitiativet genom kommunikationsverksamhet och informationskampanjer, och ska också använda digitala plattformar och digital teknik för att nå ut till och engagera lokalbefolkningen, och på så sätt bidra till att främja medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv, eftersom riktade kommunikationsstrategier, inklusive sociala medier, är avgörande för att göra det europeiska medborgarinitiativet mer ändamålsenligt och för att säkerställa öppenhet och insyn.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska också öka informationskampanjerna på lokal, nationell och europeisk nivå, särskilt bland ungdomar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Det europeiska medborgarinitiativet

Referensnummer

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Angel Dzhambazki

10.10.2017

Antagande

25.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20

+

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0

-

5

0

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

Verts/ALE

Jill Evans, Michel Reimon

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för framställningar (16.5.2018)

till utskottet för konstitutionella frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet

(COM(2017)0482 – C8‑0308/2017 – 2017/0220(COD))

Föredragande av yttrande: Jarosław Wałęsa

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag (COM(2017)04822017/0220(COD)) till ändring av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet medför en omfattande översyn av den rättsliga ramen för medborgarinitiativet. Det huvudsakliga syftet är att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt som ett instrument för medborgardeltagande och samhällsengagemang i unionen. Utskottet för framställningar stöder helhjärtat kommissionens strävan efter att öka vägledningen, stödet och informationsinsatserna i samband med medborgarinitiativet för alla unionsmedborgare, så att det kan användas fullt ut som ett instrument för att främja offentlig debatt och medborgardeltagande på unionsnivå. Framställningsutskottets föredragande betonar framför allt vikten av offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ i Europaparlamentet, eftersom de är en mekanism för dialog och diskussion mellan unionens institutioner och organisatörer av framgångsrika medborgarinitiativ och ett sätt att föra unionen närmare medborgarna. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att se till att de offentliga utfrågningarna om medborgarinitiativ anordnas på ett sådant sätt att de är balanserade och inkluderande. Europaparlamentet bör därför sträva efter att främja en lämplig grad av offentlig debatt om framgångsrika initiativ, med möjlighet till en debatt i kammaren om initiativet som kan avslutas med att man antar ett förslag till resolution. Framställningsutskottets föredragande framhåller även vikten av att inte bara ge medborgarna och organisatörerna av medborgarinitiativ stöd via internet, utan även ge dem stöd offline och via fysiska kontaktpunkter för medborgarinitiativet, som ska sprida information och tillhandahålla rådgivningstjänster för medborgarna, bland annat tillhandahålla stöd för att fastställa en korrekt rättslig grund för ett initiativ enligt unionsrätten. Mot bakgrund av det låga antalet framgångsrika medborgarinitiativ inom ramen för den gällande förordningen välkomnar framställningsutskottets föredragande kommissionens förslag om att förlänga tidsfristen för bedömningen av medborgarinitiativ från tre till fem månader. Föredraganden är också övertygad om att kommissionens politiska och lagstiftningsmässiga uppföljning av medborgarinitiativ därigenom kommer att bli mer proaktiv och insynsvänlig.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Det europeiska medborgarinitiativet (nedan kallat medborgarinitiativet) är ett unionsinstrument för deltagandedemokrati som ger medborgarna möjlighet att direkt vända sig till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att tillämpa fördragen; denna rätt liknar den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget.

(1)  Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 1, 2, 9, 10 och 11, stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Det europeiska medborgarinitiativet (nedan kallat medborgarinitiativet) är ett unionsinstrument för deltagandedemokrati som ger medborgarna möjlighet att direkt vända sig till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till en ny rättsakt eller till upphävande av en befintlig eller planerad unionsrättsakt för att tillämpa fördragen; denna rätt går utöver den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget.

Motivering

Artikel 296 i EUF-fördraget erbjuder tillräckligt utrymme för tolkningen att en ändring av fördragen kan vara kopplad till en rättsakt. Kommissionen får inleda ändringsförfarande i enlighet med artikel 48 i EU-fördraget. Samtidigt, och med hänsyn tagen till domstolens domar, bör upphävande och ändring också omfattas av tillåtligheten, och även när ett initiativ avser planerade rättsakter, såsom de rättsakter som härrör från internationella handelsavtal.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Enligt tribunalens dom i mål T‑754/47, Efter m.fl. mot kommissionen1a, särskilt punkterna 45 och 47, är syftet med medborgarinitiativet att göra det möjligt för unionsmedborgarna att delta aktivt i unionens demokratiska liv. Deras aktiva deltagande i den demokratiska processen förstärks ytterligare, särskilt genom medborgarinitiativet, som gör att de kan ta upp frågor och lämna in dem till kommissionen, och begära att kommissionen lämnar in ett förslag till unionsrättsakt efter att, allt efter omständigheterna, ha lagt fram medborgarinitiativet vid en offentlig utfrågning som hålls i parlamentet, och som stimulerar den demokratiska debatten utan att man behöver vänta på att den rättsakt vars ändring eller tillbakadragande eftersträvas ska antas.

 

_________________

 

1a ECLI:EU:T:2017:323.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Enligt samma dom är förslaget till medborgarinitiativ ett uttryck för unionsmedborgarnas aktiva deltagande i unionens demokratiska liv, och det äventyrar inte den institutionella jämvikt som införts genom fördragen, även när initiativen tar upp pågående lagstiftningsförfaranden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Denna förordning syftar till att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och de som stöder ett initiativ för att uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett verktyg för att främja debatt och medborgardeltagande på europeisk nivå och för att föra unionen närmare medborgarna.

(5)  Denna förordning syftar till att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och de som stöder ett initiativ för att stärka principen om demokrati och uppmuntra och göra det möjligt för alla unionsmedborgare att delta i unionens demokratiska process genom att föra unionen närmare medborgarna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter.

(6)  För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara öppna, tydliga, enkla och användarvänliga, bland annat för personer med funktionsnedsättning, och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter, och man bör säkerställa att framgångsrika initiativ följs upp på lämpligt sätt av kommissionen.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är lämpligt att fastställa en minimiålder för personer som vill stödja ett medborgarinitiativ. För att uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett instrument för deltagandedemokrati och för att främja medborgardeltagande på unionsnivå, framför allt bland unga européer, bör åldern fastställas till 16 år.

(7)  Det är lämpligt att fastställa en minimiålder för personer som vill stödja ett medborgarinitiativ. För att uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett instrument för deltagandedemokrati och för att främja medborgardeltagande på unionsnivå och samhällsengagemang i allmänhet, framför allt bland unga européer, bör åldern fastställas till 16 år. Den avgörande delen av processen för att fastställa en enskild persons möjlighet att stödja ett initiativ är stödförklaringen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I enlighet med artikel 11.4 i EU-fördraget får ett antal unionsmedborgare – minst en miljon personer från ett betydande antal medlemsstater – ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

(8)  I enlighet med artikel 11.4 i EU-fördraget, artiklarna 24 och 298.1 i EUF-fördraget, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 41, får ett antal unionsmedborgare – minst en miljon personer från ett betydande antal medlemsstater – ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

Motivering

Hänvisning till principen om god förvaltning, som föreskriver att förvaltningsåtgärder måste vara opartiska och rättvisa samt måste behandlas inom rimlig tid av unionens institutioner och organ, och till förvaltningens skyldighet att motivera sina beslut (artikel 41.2 c).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att säkerställa att medborgarinitiativen representerar unionsintresset, och samtidigt säkerställa att instrumentet ändå är lätt att använda, bör minimiantalet medlemsstater som medborgarna kommer från fastställas till en fjärdedel av medlemsstaterna.

(9)  För att säkerställa att medborgarinitiativen representerar unionsintresset, och samtidigt säkerställa att instrumentet ändå är lätt att använda, bör minimiantalet medlemsstater som medborgarna kommer från fastställas till en fjärdedel av medlemsstaterna, och minimiantalet undertecknare från var och en av dessa medlemsstater bör fastställas enligt principen om degressiv proportionalitet och motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750.

Motivering

Denna text har flyttats från skäl 10 för att göra texten mer läsbar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att säkerställa att medborgarinitiativen är representativa och att liknande villkor gäller för medborgare som vill stödja ett initiativ är det också lämpligt att fastställa minimiantalet undertecknare från var och en av dessa medlemsstater. Minimiantalet undertecknare som krävs i varje medlemsstat bör fastställas enligt principen om degressiv proportionalitet och motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750.

(10)  För att säkerställa att medborgarinitiativen är representativa och att liknande villkor gäller för medborgare som vill stödja ett initiativ är det också lämpligt att fastställa minimiantalet undertecknare från var och en av dessa medlemsstater. Minimiantalet undertecknare som krävs i varje medlemsstat bör fastställas enligt principen om degressiv proportionalitet och motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Mot bakgrund av den rådgivande och medvetandehöjande verksamhet (däribland Europeiska medborgarinitiativets dag) samt den översättningsverksamhet som genomförs av unionens rådgivande institutioner, i synnerhet Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, kommer kommissionen att informera dessa institutioner om nyregistrerade initiativ och framtida medvetandehöjande kampanjer som har att göra med medborgarinitiativet.

Motivering

Det är ytterst viktigt att betona att andra unionsinstitutioner på eget initiativ delar en börda som täcker en lucka som uppstod på grund av den ytterst stora logistiska och administrativa börda som skapades av det tidigare systemet. I detta avseende har EESK verkligen genom sin praxis att agera på eget initiativ förtjänat en stor roll i processen, för vilket den bör hedras.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för medborgare och organisatörer bör kommissionen tillhandahålla information och rådgivning till organisatörerna och tillgängliggöra en samarbetsplattform via internet för att tillhandahålla ett diskussionsforum, där man hittar information och råd om medborgarinitiativet. För att säkerställa närheten till medborgarna bör medlemsstaterna inrätta en eller flera kontaktpunkter på sina respektive territorier för att förse medborgarna med information och stöd när det gäller medborgarinitiativet.

(13)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för medborgare och organisatörer bör kommissionen tillhandahålla kostnadsfri information och rådgivning till organisatörerna och tillgängliggöra en samarbetsplattform via internet för att tillhandahålla ett diskussionsforum, som dels innehåller information och råd om medborgarinitiativet, dels fungerar som en plattform för utbyte av idéer och bästa praxis och gör det möjligt för medborgare att diskutera föreslagna medborgarinitiativ och utarbeta nya. För att säkerställa närheten till medborgarna bör medlemsstaterna, med Europa direkt-kontoren som mall, inrätta helpdeskfunktioner för medborgarinitiativet på sina respektive territorier, i lämplig tid och i varje fall senast vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft, för att förse medborgarna med information, stöd och vägledning när det gäller inlämning av medborgarinitiativ med avseende på tekniska frågor som rör medborgarinitiativet, däribland hur man aktivt främjar medborgarinitiativet på nationell och lokal nivå. En årlig medborgarinitiativkonferens på EU-nivå bör organiseras på Europeiska medborgarinitiativets dag för att ytterligare stärka dialogen och utbytet av bästa praxis mellan organisatörerna, det civila samhället och arbetsmarknadens parter samt EU-institutionerna, och för att utvärdera genomförandet av medborgarinitiativet och dess genomslagskraft.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att öka medvetenheten och främja debatten om pågående medborgarinitiativ på nationell nivå, där underskrifterna samlas in, är det viktigt att engagera både de nationella och regionala parlamenten på ett tidigt stadium och att kommissionens och Europaparlamentets representationskontor i medlemsstaterna står till förfogande för medborgarinitiativen. På unionsnivå är Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lämplig som kontaktpunkt och institutionell mentor i samband med pågående medborgarinitiativ på grund av sin neutrala roll.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att säkerställa att de medborgarinitiativ som föreslås kännetecknas av samstämmighet och insyn, och för att undvika en situation där underskrifter samlas in till stöd för ett förslag till medborgarinitiativ som inte uppfyller villkoren i fördragen och denna förordning, bör initiativ som uppfyller villkoren i denna förordning registreras av kommissionen innan man börjar samla in stödförklaringar från medborgarna. Kommissionen bör sköta registreringen i enlighet med de allmänna principerna för god förvaltningssed.

(15)  För att säkerställa att de medborgarinitiativ som föreslås kännetecknas av samstämmighet och insyn, och för att undvika en situation där underskrifter samlas in till stöd för ett förslag till medborgarinitiativ som inte uppfyller villkoren i fördragen och denna förordning, bör initiativ som uppfyller villkoren i denna förordning registreras av kommissionen innan man börjar samla in stödförklaringar från medborgarna. Kommissionen bör vid utövandet av sina många uppgifter i samband med medborgarinitiativet inrätta en särskild enhet som bör sköta medborgarinitiativens juridiska tillåtlighet. Nödvändiga resurser bör säkerställas så att det kan göras en objektiv bedömning av tillåtlighetskriterierna, oberoende av politiska överväganden och i enlighet med de allmänna principerna för god förvaltningssed. Denna bedömning bör vara fullt tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och med hänsyn till att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga, är det lämpligt att delvis registrera ett initiativ i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör delvis registreras när en betydande del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen förkommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag på en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav uppfylls. När det gäller omfattningen av att delvis registrera initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas och eventuella undertecknare bör informeras om omfattningen av registreringen och det faktum att stödförklaringar enbart samlas in enligt omfattningen av registreringen av initiativet.

 

(16)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och med hänsyn till att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga, är det lämpligt att delvis registrera ett initiativ i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör delvis registreras när en betydande del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen förkommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag på en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav uppfylls. När det gäller omfattningen av att delvis registrera initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas och eventuella undertecknare bör informeras om omfattningen av registreringen och det faktum att stödförklaringar enbart samlas in enligt omfattningen av registreringen av initiativet.

Valet av delvis registrering bör inte upphäva kommissionens skyldighet att fullt ut motivera sitt beslut genom att ange skälen till valet att delvis registrera ett initiativ.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Stödförklaringar för ett medborgarinitiativ bör samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att säkerställa att föreslagna medborgarinitiativ är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur komplicerat det är att samla in stödförklaringar i hela unionen, bör tidsfristen inte vara längre än tolv månader räknat från den dag då insamlingsperioden inleds, vilken gruppen av organisatörer bestämmer.

(17)  Stödförklaringar för ett medborgarinitiativ bör samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att säkerställa att föreslagna medborgarinitiativ är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur komplicerat det är att samla in stödförklaringar i hela unionen, bör tidsfristen inte vara längre än 18 månader räknat från den dag då insamlingsperioden inleds, vilken gruppen av organisatörer bestämmer. Om organisatörerna beslutar att inte använda sig av det centrala system för insamling av stödförklaringar via internet som tillhandahålls av kommissionen, bör perioden inledas först efter det att medlemsstaterna bekräftar att ett alternativt system för insamling via internet uppfyller kraven i denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörer och medborgare bör kommissionen inrätta och upprätthålla ett centralt system för insamling av stödförklaringar via internet. Systemet bör vara tillgängligt utan kostnad för grupper av organisatörer och bör omfatta de nödvändiga tekniska aspekter som gör det möjligt att samla in stödförklaringar via internet, vilket inbegriper värdtjänst, programvara och tillgänglighetsfunktioner för att se till att personer med funktionsnedsättning kan ge sitt stöd till initiativ. Systemet bör inrättas och underhållas i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/4626.

(18)  För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörer och medborgare bör kommissionen inrätta och upprätthålla ett centralt system för insamling av stödförklaringar via internet som inbegriper de relevanta tekniska och säkerhetsmässiga funktioner som krävs för att efterleva bestämmelserna i denna förordning. Systemet bör vara frivilligt och tillgängligt utan kostnad för grupper av organisatörer och bör omfatta de nödvändiga tekniska aspekter som gör det möjligt att samla in stödförklaringar via internet, vilket inbegriper värdtjänst, programvara och tillgänglighetsfunktioner. Detta bör säkerställa att det blir lättare för personer med funktionsnedsättning att ta initiativ till, föreslå eller ge sitt stöd till initiativ på lika villkor. Systemet bör inrättas och underhållas i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/4626.

_________________

_________________

26 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem (EUT L 6, 11.1.2017, s. 40).

26 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem (EUT L 6, 11.1.2017, s. 40).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  En grupp av organisatörer bör ha möjlighet att inrätta sina egna system för insamling via internet för att samla in stödförklaringar i hela unionen och möjlighet att avgöra i vilken medlemsstat de uppgifter som samlats in för initiativet bör lagras. Gruppen av organisatörer bör använda ett enda enskilt insamlingssystem för varje initiativ. Enskilda system för insamling via internet som inrättas och drivs av en grupp av organisatörer bör ha tillräckliga tekniska och säkerhetsmässiga funktioner för att säkerställa att uppgifterna samlas in, lagras och överförs på ett säkert sätt under hela förfarandet. I detta syfte bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna fastställa detaljerade tekniska specifikationer för enskilda system för insamling via internet. Kommissionen kan be om råd från Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som ska bistå unionens institutioner vid utarbetandet och genomförandet av politik som rör säkerheten i nätverks- och informationssystem.

(20)  En grupp av organisatörer bör ha möjlighet att inrätta sina egna system för insamling via internet för att samla in stödförklaringar i hela unionen och möjlighet att avgöra i vilken medlemsstat de uppgifter som samlats in för initiativet bör lagras. Gruppen av organisatörer bör använda ett enda enskilt insamlingssystem för varje initiativ. Enskilda system för insamling via internet som inrättas och drivs av en grupp av organisatörer bör ha tillräckliga tekniska och säkerhetsmässiga funktioner för att säkerställa att uppgifterna samlas in, lagras och överförs på ett säkert sätt under hela förfarandet. I detta syfte bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna fastställa detaljerade tekniska specifikationer för enskilda system för insamling via internet. Kommissionen kan be om råd från Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som ska bistå unionens institutioner vid utarbetandet och genomförandet av politik som rör säkerheten i nätverks- och informationssystem, och från Europeiska datatillsynsmannen, som ska ge unionens institutioner och organ råd i alla frågor som rör behandling av personuppgifter. Gruppen av organisatörer får även rådfråga Enisa och Europeiska datatillsynsmannen om de väljer att inrätta sitt eget system för insamling via internet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Medlemsstaterna bör kontrollera att de enskilda systemen för insamling via internet som en grupp av organisatörer har inrättat uppfyller kraven i denna förordning och utfärda ett intyg på detta innan stödförklaringar samlas in. Intyget för de enskilda systemen för insamling via internet bör utfärdas av den behöriga nationella myndigheten i de medlemsstater där de insamlade uppgifterna lagras. Utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen bör medlemsstaterna utse den behöriga nationella myndighet som ansvarar för systemcertifieringen. Medlemsstaterna bör ömsesidigt erkänna de intyg som utfärdats av deras behöriga myndigheter.

(21)  Medlemsstaterna bör kontrollera att de enskilda systemen för insamling via internet som en grupp av organisatörer har inrättat uppfyller kraven i denna förordning och utfärda ett intyg på detta innan organisatörerna inleder tolvmånadersperioden för insamling av stödförklaringar. Intyget för de enskilda systemen för insamling via internet bör utfärdas av den behöriga nationella myndigheten i de medlemsstater där de insamlade uppgifterna lagras. Dessa åtgärder bör utföras utan kostnad. Utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen bör medlemsstaterna utan dröjsmål utse den behöriga nationella myndighet som ansvarar för systemcertifieringen. Medlemsstaterna bör ömsesidigt erkänna de intyg som utfärdats av deras behöriga myndigheter utan införande av ytterligare kontroller.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  För att främja deltagandet och den offentliga debatten om frågor som tas upp i initiativen bör gruppen av organisatörer när de sex första månaderna av insamlingsperioden har förflutit ha rätt att lägga fram initiativen och begära att en första offentlig utfrågning på unionsnivå anordnas. Denna utfrågning ska anordnas av Europaparlamentet inom tre månader från det att gruppen av organisatörer har lämnat in sin begäran.

Motivering

En sådan första offentlig utfrågning är avsedd att ge gruppen av organisatörer ett ordentligt stöd för att öka medvetenheten bland EU-medborgarna om initiativet och om de specifika mål som man avser att uppnå med hjälp av det.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att främja deltagande och en offentlig debatt om de frågor som tagits upp som initiativ, då ett initiativ som stöds av tillräckligt många undertecknare och uppfyller de övriga kraven i denna förordning lämnas in till kommissionen, bör gruppen av organisatörer ha rätt att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning på unionsnivå. Den offentliga utfrågningen bör anordnas av kommissionen och Europaparlamentet inom tre månader från det datum då initiativet lämnades in och man bör säkerställa en balanserad representation mellan berörda allmänna och privata intressen och att kommissionen är företrädd på en lämplig nivå. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ liksom intresserade berörda parter bör ges möjlighet att delta i utfrågningen.

(23)  För att främja deltagande och en offentlig debatt om de frågor som tagits upp som initiativ, då ett initiativ som stöds av tillräckligt många undertecknare och uppfyller de övriga kraven i denna förordning lämnas in till kommissionen, bör gruppen av organisatörer ha rätt att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning på unionsnivå. Europaparlamentet bör anordna den offentliga utfrågningen inom tre månader från den dag då initiativet lämnades in till kommissionen. Europaparlamentet bör säkerställa att det finns en balanserad representation mellan berörda parters intressen, bland annat det civila samhället, arbetsmarknadens parter och experter, och att kommissionen och rådet är företrädda på en lämplig nivå. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ, särskilt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, liksom intresserade berörda parter bör ges möjlighet att delta i utfrågningen. Europaparlamentet bör sträva efter att främja en lämplig grad av debatt om framgångsrika initiativ genom att hålla en debatt i kammaren efter den offentliga utfrågningen och genom att fatta ett beslut om möjligheten att rösta om ett förslag till resolution.

Motivering

Se framställningsutskottets yttrande över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00). Parlamentet bör visserligen sträva efter att främja en offentlig debatt om initiativ som uppfyller villkoren i förordningen, men det kanske i vissa fall inte är lämpligt att ålägga parlamentet en rättslig skyldighet att gå till väga på ett visst sätt vid alla medborgarinitiativ. Ändringsförslaget återspeglar därför den frivilliga karaktären i fråga om möjligheten att följa upp framgångsrika medborgarinitiativ med att hålla en debatt i kammaren och anta ett förslag till resolution. Däremot blir det inte rättsligt bindande för parlamentet att gå till väga på detta sätt vid alla medborgarinitiativ.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att säkerställa att medborgarna deltar i det demokratiska livet i unionen på ett effektivt sätt bör kommissionen undersöka ett giltigt initiativ och svara på det. Kommissionen bör därför redogöra för sina rättsliga och politiska slutsatser och ange vilka åtgärder den avser vidta inom fem månader efter mottagandet av initiativet. Kommissionen bör på ett tydligt, begripligt och utförligt sätt förklara orsakerna till de planerade åtgärderna och den bör även ange sina skäl om den inte avser att vidta några åtgärder.

(24)  För att säkerställa att medborgarna deltar i det demokratiska livet i unionen på ett effektivt sätt bör kommissionen, efter den offentliga utfrågningen och debatten kammaren i Europaparlamentet och efter en vederbörlig dialog med medborgarinitiativets organisatörer, undersöka ett giltigt initiativ och svara på det i lämplig tid, med hänsyn tagen till att framgångsrika initiativ bör få en lämplig uppföljning. Kommissionen bör därför redogöra för sina rättsliga och politiska slutsatser och ange vilka lagstiftningsåtgärder och icke-lagstiftningsåtgärder den avser att vidta inom fem månader efter mottagandet av initiativet. Kommissionen bör på ett tydligt, begripligt och utförligt sätt ge en lämplig motivering och styrka orsakerna till de planerade åtgärderna, och den bör även ange ännu utförligare och tydligare skäl om den inte avser att vidta några åtgärder, vare sig detta gäller helt eller delvis. I båda fallen bör en andra offentlig utfrågning anordnas för att diskutera de slutsatser som meddelats av kommissionen, enligt samma regler som den första.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Stöd och finansiering för initiativ bör vara översiktliga. Därför bör grupper av organisatörer tillhandahålla uppdaterad information om källorna till stöd och finansiering för initiativ mellan det datum då initiativet registreras och det datum då det lämnas in till kommissionen. Enheter, framför allt de organisationer som enligt fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja, bör ges möjlighet att främja och ge stöd och finansiering till medborgarinitiativ, under förutsättning att detta sker i enlighet med de förfaranden och villkor som fastställs i denna förordning och med full öppenhet.

(25)  Stöd och finansiering för initiativ bör präglas av insyn och ansvarsskyldighet. Därför bör grupper av organisatörer tillhandahålla uppdaterad information om källorna till stöd och finansiering för initiativ mellan det datum då initiativet registreras och det datum då det lämnas in till kommissionen. Enheter, framför allt de organisationer som enligt fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja, bör ges möjlighet att främja och ge stöd och finansiering till medborgarinitiativ, under förutsättning att detta sker i enlighet med de förfaranden och villkor som fastställs i denna förordning och med full öppenhet. Kommissionen bör utföra kvalitets- och stickprovskontroller av de finansiella källor och finansieringskällor som anges av medborgarinitiativets organisatörer. Medborgarna bör också kunna utlösa en varning om det förekommer misstanke om felaktigheter. Källorna till stöd och finansiering bör också vara offentligt tillgängliga och bör regelbundet uppdateras, liksom all annan information om medborgarinitiativet som har offentliggjorts via internet.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 200029 gäller för kommissionens behandling av personuppgifter vid tillämpningen av denna förordning.]

utgår

_________________

 

29 [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1)].

 

Motivering

Flyttas till ett nytt skäl: 28a (nytt).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Om de åtgärder som avses i denna förordning innebär att personuppgifter behandlas av kommissionen eller av organisatörerna, ska denna behandling utföras i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20011a, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791b och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/6801c.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1c Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att bidra till främjandet av medborgarnas aktiva deltagande i det politiska livet i unionen bör kommissionen och organisatörerna i enlighet med dataskyddsbestämmelser kunna samla in undertecknarnas e-postadresser i syfte att hålla dem underrättade om ett initiativ, framför allt i syfte att tillhandahålla information om uppföljande åtgärder som svar på ett initiativ. Insamling av e-postadresser bör vara frivilligt och godkännas av undertecknarna. E-postadresser bör inte samlas in som en del av uppgifterna på blanketten för stödförklaring och eventuella undertecknare bör underrättas om att deras rätt att stödja ett initiativ inte är avhängig av om de ger sitt samtycke till insamling av deras e-postadress.

(29)  För att bidra till främjandet av medborgarnas aktiva deltagande i det politiska livet i unionen bör kommissionen och organisatörerna i enlighet med dataskyddsbestämmelser kunna samla in undertecknarnas e-postadresser i syfte att hålla dem underrättade om ett initiativ, framför allt i syfte att tillhandahålla information om uppföljande åtgärder som svar på ett initiativ. Insamling av e-postadresser bör vara frivilligt och godkännas uttryckligen av undertecknarna; samtycket bör vara frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt i enlighet med artikel 7 i förordning 2016/679. E-postadresser bör inte samlas in som en del av uppgifterna på blanketten för stödförklaring och eventuella undertecknare bör underrättas om att deras rätt att stödja ett initiativ inte är avhängig av om de ger sitt samtycke till insamling av deras e-postadress. Undertecknarna bör när som helst före eller efter det att medborgarinitiativet har avslutats kunna dra tillbaka sitt uttryckliga samtycke till insamlingen av deras e-postadress, och kommissionen och organisatörerna av medborgarinitiativet bör i sådana fall omedelbart radera e-postadresserna från sin databas och upphöra med att kommunicera med undertecknarna.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  För att bidra till främjandet av ett aktivt och likvärdigt deltagande av alla medborgare i unionens politiska liv bör kommissionen och organisatörerna se till att deras webbplatser och mobilapplikationer är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Direktiv (EU) 2016/2102 gäller inte för webbplatser och mobilapplikationer som tillhör unionens institutioner, organ och byråer, men centrala system för insamling via internet, internetbaserade register eller samarbetsplattformar via internet och eventuella webbplatser med anknytning till medborgarinitiativet som kommissionen och organisatörerna ansvarar för bör vara tillgängliga på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Kommissionen uppmuntras i synnerhet att följa de relevanta harmoniserade europeiska standarderna och att uppfylla kraven på möjlighet att uppfatta, begriplighet, hanterbarhet och robust karaktär. Kommissionen bör garantera efterlevnaden av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt artiklarna 9 och 21, och för att främja tillgången till information för personer med intellektuell funktionsnedsättning bör alternativ på ett lättläst språk tillhandahållas i största möjliga utsträckning och proportionellt.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att bättre avspegla resten av texten och ändringarna i artiklarna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8.

(32)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Syfte

 

Ett medborgarinitiativ kan röra ett förslag från kommissionen till ny rättsakt eller ett upphävande eller en ändring av en befintlig eller planerad unionsrättsakt i syfte att tillämpa fördragen.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje unionsmedborgare som fyllt 16 år har rätt att stödja ett initiativ genom att underteckna en stödförklaring (nedan kallad undertecknaren) i enlighet med denna förordning.

Varje unionsmedborgare som fyllt 16 år vid den tidpunkt då han eller hon förklarar sitt stöd har rätt att stödja ett initiativ genom att underteckna en stödförklaring (nedan kallad undertecknaren) i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än den där de är medborgare ska ha rätt att stödja ett initiativ antingen i sitt hemvistland eller i sitt ursprungsland.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna och kommissionen ska anta alla nödvändiga bestämmelser för att underlätta utövandet för personer med funktionsnedsättning av rätten att stödja ett medborgarinitiativ.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I minst en fjärdedel av medlemsstaterna är antalet undertecknare minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

b)  I minst en fjärdedel av medlemsstaterna är antalet undertecknare minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med det totala antalet ledamöter i Europaparlamentet, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

 

(Bilaga I ska uppdateras i enlighet med detta.)

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska undertecknaren räknas i sin medlemsstat.

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska undertecknaren räknas i sin medlemsstat oberoende av den plats där stödförklaringen undertecknades av undertecknaren.

Motivering

Denna ändring behövs för att tydliggöra att EU-medborgare bör kunna underteckna medborgarinitiativ oberoende av var de är bosatta.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information och stöd från kommissionen och medlemsstaterna

Information och stöd från kommissionen, andra unionsinstitutioner och medlemsstaterna

Motivering

Införandet av en hänvisning till parlamentet och EESK i artikeln kräver att rubriken uppdateras.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska på begäran tillhandahålla information och stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer.

1.  Kommissionen ska på begäran tillhandahålla lättillgänglig och användarcentrerad information och stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer, bland annat hjälp med val av lämplig rättslig grund för ett initiativ enligt unionsrätten, och annan juridisk, materiell och teknisk vägledning för att göra det lättare att registrera ett initiativ på korrekt sätt. Sådant stöd ska tillhandahållas kostnadsfritt och i samarbete med Europa direkts kontaktcentrum och Europa direkt-kontoren beroende på vad som är tillämpligt.

Motivering

Se framställningsutskottets yttrande över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 17. Se också Europeiska ombudsmannens beslut, vilket avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort av kommissionen (OI/9/2013/TN), särskilt punkterna 10–11.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska göra en samarbetsplattform tillgänglig via internet som förser medborgare och grupper av organisatörer med ett diskussionsforum samt information och råd om medborgarinitiativet.

Kommissionen ska göra en samarbetsplattform tillgänglig via internet som förser medborgare och grupper av organisatörer med ett diskussionsforum samt informations- och rådgivningstjänster om medborgarinitiativet. Kommissionen ska ha regelbundna kontakter med medborgarinitiativets organisatörer via samarbetsplattformen. Alla rådgivningstjänster ska tillhandahållas i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, i rätt tid och utan kostnad.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska inom tre månader efter offentliggörandet av denna förordning utfärda en användarhandledning för att underlätta förståelsen av medborgarinitiativet.

Motivering

En sådan användarhandledning är nödvändig för att informera och ge inledande svar till de som främjar medborgarinitiativet. Den ska utfärdas snabbt, så att medborgarna snabbt kan tillägna sig den nya förordningen om medborgarinitiativet och så att en omfattande utvärdering i enlighet med artikel 24 kan göras.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska göra ett register tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet. Registret ska innehålla en offentlig webbplats med information om medborgarinitiativet i allmänhet samt med särskilda initiativ och deras respektive status.

3.  Kommissionen ska göra ett register tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet. Registret ska innehålla en offentlig webbplats med information om medborgarinitiativet i allmänhet, inklusive om finansieringen av och finansieringskällorna till medborgarinitiativet, samt med särskilda initiativ och deras respektive status.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet till unionens alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning. En grupp av organisatörer får dessutom tillhandahålla översättningar till unionens alla officiella språk av den bilaga som offentliggörs i registret samt, i förekommande fall, av det utkast till rättsakt som avses i bilaga II och som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2.

4.  Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet till unionens alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning. En grupp av organisatörer får dessutom be kommissionen att till unionens alla officiella språk översätta den bilaga som offentliggörs i registret samt, i förekommande fall, det utkast till rättsakt som avses i bilaga II och som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2. Om en bilaga eller motivering har färre än 5 000 tecken (justerat medeltal per språk) får gruppen av organisatörer också begära att kommissionen kostnadsfritt översätter denna bilaga till unionens alla officiella språk.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska ha rätt att erbjuda institutionell vägledning till och fungera som kontaktpunkt för gruppen av organisatörer på det sätt som den anser är lämpligt för att öka medvetenheten om initiativen, samtidigt som den respekterar sitt ansvarsområde och behåller sin neutrala roll.

 

Den ska ha rätt att anordna en eller flera utfrågningar i sina lokaler, efter registreringen av ett initiativ och under hela insamlingen av underskrifter, och att då bjuda in gruppen av organisatörer för att lägga fram sina initiativ. Berörda oberoende experter får också bjudas in.

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska också ha rätt att bidra till att främja medborgarinitiativet i allmänhet som ett verktyg för att stärka det demokratiska deltagandet inom unionen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera kontaktpunkter för att hjälpa grupper av organisatörer att upprätta ett medborgarinitiativ genom att ge information och stöd.

6.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera digitala och fysiska kontaktpunkter för att hjälpa grupper av organisatörer att upprätta ett medborgarinitiativ genom att ge information och stöd. Sådant stöd ska tillhandahållas medborgarna kostnadsfritt och i samarbete med Europa direkts kontaktcentrum, Europa direkt-kontoren, Europaparlamentets informationskontor och alla kommissionens representationskontor, beroende på vad som är relevant. Stödet ska omfatta juridisk, teknisk och organisatorisk rådgivning om hur man förbereder ett initiativ för registrering och underlätta kommunikationen med kommissionen. Stödet ska tillhandahållas i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och kostnadsfritt.

Motivering

Framställningsutskottets föredragande anser att förordningen bör klargöra medlemsstaternas skyldighet att tillhandahålla fysiska kontaktpunkter offline för personer som stöder och driver kampanjer för medborgarinitiativ.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Gruppen av organisatörer får registreras som en rättslig enhet, dvs. en organisation med rättskapacitet i en av medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska utse två av sina deltagare till företrädare respektive ersättare, vilka ska samordna mellan dem och unionens institutioner under hela förfarandet och få i uppdrag att företräda gruppen av organisatörer (nedan kallade kontaktpersoner).

Gruppen av organisatörer ska utse eller välja två av sina deltagare till företrädare respektive ersättare, vilka ska samordna mellan dem och unionens institutioner under hela förfarandet och få i uppdrag att företräda gruppen av organisatörer (nedan kallade kontaktpersoner).

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer får även utse högst två andra fysiska personer, som ska väljas bland dess medlemmar eller på annat sätt, som har i uppdrag att företräda kontaktpersonerna för kontakt med unionens institutioner under hela förfarandet.

Gruppen av organisatörer får även utse högst tre andra fysiska personer, som ska väljas bland dess medlemmar eller på annat sätt, som har i uppdrag att företräda kontaktpersonerna för kontakt med unionens institutioner under hela förfarandet.

Motivering

För att underlätta behandlingen av ett medborgarinitiativ är det lämpligt att bemyndiga högst tre suppleanter. Fler än så kan vara svårt att hantera för kommissionen och kan ändra kontinuiteten av ett medborgarinitiativ och den nödvändiga kommunikationen mellan organisatörerna och kommissionen.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Utan att det påverkar det ansvar som företrädaren för gruppen av organisatörer har som registeransvariga i den mening som avses i artikel 82.2 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemmarna i en grupp av organisatörer vara solidariskt ansvariga i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning för skada som under det att ett initiativ organiseras orsakas av olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

5.  Utan att det påverkar det ansvar som företrädaren för gruppen av organisatörer har som registeransvariga i den mening som avses i artikel 82.2 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemmarna i en grupp av organisatörer eller, i förekommande fall, den rättsliga enhet som de skapat, vara solidariskt ansvariga i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning för skada som under det att ett initiativ organiseras orsakas av olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stödförklaringar för ett initiativ får samlas in först efter det att initiativet har registrerats hos kommissionen.

1.  Stödförklaringar för ett initiativ får samlas in först efter det att initiativet har registrerats hos kommissionen och, i förekommande fall, efter det att medlemsstaterna har bekräftat att det system för insamling via internet som har inrättats av gruppen av organisatörer uppfyller kraven i denna förordning.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  En specialiserad enhet inom kommissionen ska bedöma den juridiska tillåtligheten för inlämnade medborgarinitiativ, uteslutande på grundval av de kriterier som anges i punkt 3.

 

Denna specialiserade enhet ska oberoende av politiska överväganden utföra en kontroll av efterlevnaden av lagstiftningen och göra de överväganden som låg till grund för dess beslut fullt tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Initiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

e)  Initiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen eller mot de rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att initiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom en månad efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det och ska, i förekommande fall, göra ändringar i den information som avses i bilaga II för att ersätta det ursprungliga initiativet.

I detta fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att initiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom två månader efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det och ska, i förekommande fall, göra ändringar i den information som avses i bilaga II för att ersätta det ursprungliga initiativet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den ska registrera initiativet delvis om en väsentlig del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

b)  Den ska registrera initiativet delvis om en del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett initiativ som har registrerats ska offentliggöras i registret.

Initiativ som har lämnats in till kommissionen för registrering, inbegripet alla initiativ som har registrerats, ska offentliggöras i registret och på medborgarinitiativets webbplats.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska registrera ett initiativ med ett enda registreringsnummer och underrätta gruppen av organisatörer om detta.

6.  Kommissionen ska registrera ett initiativ med ett enda registreringsbeslut och ett enda registreringsnummer och underrätta gruppen av organisatörer om detta.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om kommissionen nekar att registrera eller endast delvis registrerar ett initiativ i enlighet med punkt 4, ska den informera gruppen av organisatörer om skälen till detta beslut och om all rättslig och utomrättslig prövning som står till dess förfogande.

7.  Om kommissionen nekar att registrera eller endast delvis registrerar ett initiativ i enlighet med punkt 4, ska den vederbörligen informera gruppen av organisatörer om skälen till detta beslut och om all rättslig och utomrättslig prövning som står till dess förfogande. Beslut om att neka att registrera eller att delvis registrera ett initiativ ska offentliggöras på medborgarinitiativets webbplats, och de ska fullt ut precisera och motivera kommissionens argument för att neka registrering och ange de rättsliga grunder som åberopas så att organisatörerna av medborgarinitiativet har möjlighet att bestrida dem.

Motivering

Se framställningsutskottets yttrande över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 10. Se också Europeiska ombudsmannens beslut, vilket avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort av kommissionen (OI/9/2013/TN), särskilt punkterna 14–16 om offentlig granskning av kommissionens beslut.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Om organisatörerna har informerats om att registreringen helt eller delvis har nekats, kan de ändra sitt initiativ och lämna in det till kommissionen på nytt inom en månad. Beslut som fattats av organisatörerna rörande registreringen av deras medborgarinitiativ ska också göras tillgängliga i registret och på medborgarinitiativets webbplats.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om registreringen av ett initiativ.

8.  Kommissionen ska på ett tydligt, uttömmande och detaljerat sätt informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten om registreringen av ett initiativ.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än tre månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider 18 månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än tre månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en grupp av organisatörer vill avsluta insamlingen av stödförklaringar före utgången av perioden på tolv månader efter början av insamlingsperioden, ska den underrätta kommissionen om det datum då insamlingsperioden ska upphöra.

Om en grupp av organisatörer vill avsluta insamlingen av stödförklaringar före utgången av perioden på 18 månader efter början av insamlingsperioden, ska den underrätta kommissionen om det datum då insamlingsperioden ska upphöra.

 

(Denna ändring berör hela texten.)

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Gruppen av organisatörer eller, om så är tillämpligt, den rättsliga enhet som de skapat i enlighet med artikel 5.2a och 5.7 i denna förordning, ska ansvara för insamlingen av stödförklaringar från undertecknare för ett föreslaget medborgarinitiativ som har registrerats i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska anta alla nödvändiga bestämmelser så att unionsmedborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än den där de är medborgare ska ha möjlighet att välja om deras stöd till ett initiativ ska räknas antingen i deras hemvistland eller i deras ursprungsland. De behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa en lämplig tilldelning av stödförklaringarna på deras respektive konton.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om antalet insamlade stödförklaringar i varje medlemsstat minst varannan månad under insamlingsperioden och om det slutliga antalet inom tre månader efter slutet av insamlingsperioden för offentliggörande i registret.

Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om antalet insamlade stödförklaringar i varje medlemsstat minst var tredje månad under insamlingsperioden och om det slutliga antalet inom tre månader efter slutet av insamlingsperioden för offentliggörande i registret. Kommissionen ska regelbundet kommunicera med organisatörerna av medborgarinitiativet under och efter kampanjen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/46 av den 10 januari 2017.

När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/46 av den 10 januari 2017. Användningen av systemet ska vara frivillig och kostnadsfri för alla organisatörer.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det centrala systemet för insamling via internet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Det centrala systemet för insamling via internet ska vara baserat på öppen källkod och vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  En grupp av organisatörer som använder andra certifierade system för insamling via internet ska ändå ha möjlighet att kostnadsfritt använda kommissionens servrar.

 

Om stödförklaringarna samlas in via internet ska de uppgifter som erhålls via systemet för insamling via internet lagras på Europeiska unionens territorium.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska lämna in stödförklaringarna till de behöriga myndigheterna först när det minimiantal undertecknare som fastställs i artikel 3 har uppnåtts för initiativet.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget går utöver förslagets huvudsakliga mål att förenkla de nuvarande reglerna och kommer att skapa omotiverade hinder för organisatörerna av medborgarinitiativ.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Offentliggörande och offentlig utfrågning

Offentliggörande och offentliga utfrågningar

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

1.  Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom tre månader efter inlämningen av initiativet, ska gruppen av organisatörer ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en offentlig utfrågning.

Inom tre månader efter inlämningen av initiativet, ska gruppen av organisatörer ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet, för att skapa en unionsomfattande offentlig debatt om det föreslagna initiativet, som omfattar många olika berörda parter.

Motivering

Se framställningsutskottets yttrande över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Se också Europeiska ombudsmannens beslut, vilket avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort av kommissionen (OI/9/2013/TN), särskilt punkterna 17–22.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och Europaparlamentet ska tillsammans anordna den offentliga utfrågningen i Europaparlamentet. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ samt berörda parter ska ges möjlighet att delta i utfrågningen.

Europaparlamentet ska anordna den offentliga utfrågningen i sina lokaler. Företrädare för kommissionen och rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén samt unionens övriga institutioner och rådgivande organ, företrädare för det civila samhället, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter, däribland de nationella parlamenten, ska ges möjlighet att delta i utfrågningen. Utfrågningen ska strömmas via nätet och därefter vara tillgänglig för allmänheten på medborgarinitiativets webbplats. Efter utfrågningen ska Europaparlamentet hålla en debatt i kammaren om initiativet och besluta om det ska anta ett förlag till resolution.

 

Organisatörerna av medborgarinitiativet ska inom tolv månader efter kommissionens meddelande i enlighet med artikel 15.2 ha rätt att begära en andra offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Europaparlamentet ska anordna den andra offentliga utfrågningen inom tre månader från den dag då begäran lämnades in.

Motivering

Se framställningsutskottets yttrande över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Se också Europeiska ombudsmannens beslut, vilket avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort av kommissionen (OI/9/2013/TN), särskilt punkterna 17–22.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utfrågningen ska ta hänsyn till allmänintresset. Målet med utfrågningen ska uteslutande vara att ge uttömmande information om ett initiativs innehåll och syften.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det främsta syftet med utfrågningen ska vara att ge gruppen av organisatörer ett forum där de kan lägga fram sitt initiativ med en detaljerad beskrivning av dess syfte och föreslå konkreta lagstiftningsrelaterade mål.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och Europaparlamentet ska säkerställa en balanserad representation mellan berörda allmänna och privata intressen.

Europaparlamentet ska säkerställa en balanserad representation mellan berörda parter, bland annat allmänna och privata intressen, och att unionens institutioner och rådgivande organ är företrädda, för att uppmuntra en inkluderande offentlig debatt om det föreslagna initiativet.

Motivering

Se framställningsutskottets yttrande över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (PETI_AD(2017)606197) (PE 606.197v03-00), punkt 19. Se också Europeiska ombudsmannens beslut, vilket avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort av kommissionen (OI/9/2013/TN), särskilt punkterna 17–22.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska vid utfrågningen vara företrädd på lämplig nivå.

3.  Kommissionen och rådet ska vid utfrågningarna vara företrädda på lämplig nivå.

Det ska garanteras att minst en ledamot av kommissionskollegiet ska närvara vid utfrågningen.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Europaparlamentet får också utarbeta lämpliga rutiner för att hantera medborgarinitiativ som framgångsrikt har registrerats men inte uppfyller kravet på en miljon underskrifter, men som ändå har ett betydande stöd av medborgarna.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Nationella och regionala parlament får också anordna utfrågningar om medborgarinitiativ, och där så är lämpligt bjuda in organisatörerna, med särskild tonvikt på medlemsstater där ett framgångsrikt initiativ har fått minimiantalet underskrifter.

Motivering

Att involvera de nationella parlamenten i debatten om medborgarinitiativ är ett effektivt sätt att föra den politiska debatten i unionen närmare medborgarna. Debatterna i de nationella och regionala parlamenten kan i sin tur vara användbara för senare debatter i Europaparlamentet eller för kommissionen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom en månad efter inlämningen av initiativet ska kommissionen ta emot gruppen av organisatörer på lämplig nivå för att i detalj låta dem förklara det ämne som tas upp i initiativet.

1.  Inom en månad efter inlämningen av ett giltigt initiativ, där stödförklaringar har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska kommissionen ta emot gruppen av organisatörer på lämplig nivå för att i detalj låta dem förklara det ämne som tas upp i initiativet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom fem månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder.

Inom fem månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder. Kommissionen ska ange detaljerade och tydliga skäl och ge en fullständig motivering för ett beslut att inte vidta åtgärder där den förklarar sina slutsatser för allmänheten på ett ingående och öppet sätt, i enlighet med principen om god förvaltning.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om slutsatserna i det meddelande från kommissionen som avses i artikel 15.2 och i Europaparlamentets rekommendation skiljer sig åt, får Europaparlamentet utöva den rätt som tilldelas parlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska hålla organisatörerna uppdaterade om de åtgärder man vidtar med avseende på initiativet och om hur initiativet fortskrider efter det att kommissionen har meddelat sitt beslut.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, i förekommande fall, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla information om de stöd- och finansieringskällor för initiativet som överstiger 500 euro per sponsor.

Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, i förekommande fall, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla information om de stöd- och finansieringskällor för initiativet som överstiger 100 euro per sponsor.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ett årligt anslag i unionens budget ska tilldelas för att stödja organiseringen av medborgarinitiativ.

 

En etablerad grupp av organisatörer får ansöka om finansiering av utgifter som avser juridisk rådgivning och juridiskt stöd före inlämningen eller efter genomförandet av insamlingen av underskrifter.

 

Gruppen av organisatörer för registrerade initiativ ska ha rätt till ett bidrag som syftar till att täcka utgifterna avseende kommunikation och logistiska aspekter i samband med kampanjen för insamling av underskrifter.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska säkerställa full insyn när det gäller information om finansiering och sponsring genom kvalitetskontroller, varningar och klagomålssystem för att se till att den information om finansiering och sponsring som tillhandahållits av organisatörerna av medborgarinitiativet är korrekt.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet genom kommunikationsverksamhet och informationskampanjer och på så sätt bidra till att främja medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv.

1.  Kommissionen ska med stöd av Europaparlamentet, andra unionsinstitutioner och medlemsstaterna öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet genom kommunikationsverksamhet och riktade informationskampanjer, gräsrotsinitiativ och användning av sociala och digitala medier och på så sätt bidra till att främja medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv och öka medvetenheten om hur medborgarna kan påverka och forma Europeiska unionen genom ett europeiskt medborgarinitiativ. Kommissionen får bevilja finansiellt stöd till enheter som bidrar till ett allmänt främjande av medborgarinitiativet som ett instrument för demokratiskt deltagande och tillhandahålla tekniskt stöd och juridisk rådgivning till organisatörerna utan kostnad.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om undertecknaren ger sitt samtycke får en grupp av organisatörer eller kommissionen samla in hans eller hennes e-postadress för kommunikations- och informationsverksamhet avseende det berörda initiativet.

Om undertecknaren ger sitt uttryckliga samtycke får en grupp av organisatörer eller kommissionen samla in hans eller hennes e-postadress för kommunikations- och informationsverksamhet avseende det berörda initiativet.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Vid behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning ska gruppen av organisatörer för ett medborgarinitiativ eller, i tillämpliga fall, den rättsliga enhet som de har skapat och medlemsstatens behöriga myndigheter följa förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Organisatörerna eller, i tillämpliga fall, den rättsliga enhet som de har skapat, ska se till att personuppgifter som samlas in för ett visst medborgarinitiativ inte används för något annat syfte än att ange stöd för detta initiativ.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för utfärdandet av det intyg som avses i artikel 11.3.

1.  Vid tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat utan dröjsmål utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för utfärdandet av det intyg som avses i artikel 11.3.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid tillämpningen av artikel 12 ska varje medlemsstat utse en behörig myndighet som ansvarar för att samordna kontrollen av stödförklaringar och för att utfärda de intyg som avses i artikel 12.5.

2.  Vid tillämpningen av artikel 12 ska varje medlemsstat utan dröjsmål utse en behörig myndighet som ansvarar för att samordna kontrollen av stödförklaringar och för att utfärda de intyg som avses i artikel 12.5.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet se över hur medborgarinitiativet fungerar och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur denna förordning tillämpas senast fem år från och med dagen för dess ikraftträdande och vart femte år därefter. Rapporten ska offentliggöras.

Kommissionen ska regelbundet se över hur medborgarinitiativet fungerar och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur denna förordning tillämpas senast tre år från och med dagen för dess ikraftträdande och vart tredje år därefter. Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Bilaga II – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innehåll i det initiativ som kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag om (högst 1000 tecken).

2.  Innehåll i det initiativ som kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag om (högst 1 200 tecken utan mellanslag, justerat medeltal per språk).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Det europeiska medborgarinitiativet

Referensnummer

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

PETI

2.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jarosław Wałęsa

22.11.2017

Behandling i utskott

22.1.2018

 

 

 

Antagande

16.5.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Takis Hadjigeorgiou, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Demetris Papadakis, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Asim Ademov, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Dimitrios Papadimoulis, Marco Valli, Julie Ward

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

29

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Marco Valli

Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Asim Ademov, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Julie Ward

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0

-

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Det europeiska medborgarinitiativet

Referensnummer

COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)

Framläggande för parlamentet

13.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

2.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

2.10.2017

LIBE

2.10.2017

PETI

2.10.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

LIBE

19.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

György Schöpflin

28.9.2017

 

 

 

Behandling i utskott

28.9.2017

28.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

 

21.3.2018

25.4.2018

24.5.2018

 

Antagande

20.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charles Goerens, Jérôme Lavrilleux

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Kostadinka Kuneva, Ivan Štefanec

Ingivande

27.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Ivan Štefanec

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

1

0

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 4 juli 2018Rättsligt meddelande