Процедура : 2017/0334(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2018

Внесени текстове :

A8-0227/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

ДОКЛАД     ***I
PDF 983kWORD 128k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Ружа Томашич

Докладчици по становище (*):

Жан Артюи, комисия по бюджети

Роберто Гуалтиери, комисия по икономически и парични въпроси

(*)   Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0825),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175 и член 197, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0433/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 март 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети, на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0227/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Съюзът трябва да подпомага държавите членки, при искане от тяхна страна, да подобряват своя административен капацитет за прилагане на правото на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)   Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики върху стабилни икономически и социални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото и социално сближаване. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи е подходящо средство за постигането на такова развитие.

(1)   Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи с европейска добавена стойност, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по Програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики и устойчиво общество върху стабилни икономически, социални и териториални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото, социалното и териториалното сближаване. Реформите, подкрепяни от Програмата, изискват ефикасна и ефективна национална и регионална публична администрация, както и ангажираност и активно участие на всички заинтересовани лица. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи, които са специфични за всяка държава, и ангажираността на местно равнище към структурните реформи, които са от интерес за Съюза, и по-специално чрез местните и регионалните органи и социалните партньори, са подходящи средства за постигането на такова развитие.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Необходимо е ефикасно предоставяне и съобщаване на резултатите от Програмата на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище, за да се осигури публичност на резултатите от реформите, изпълнени въз основа на искането на всяка държава членка. Това ще гарантира обмен на знания, опит и най-добри практики, което е също така една от целите на Програмата.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Очаква се търсенето на подкрепа по Програмата да продължи да бъде високо, което означава, че някои искания ще трябва да бъдат подредени по приоритет. Следва да се отдаде предпочитание, когато това е целесъобразно, на искания, насочени към пренасочване на данъчното облагане от труда към благосъстоянието и замърсяването, към насърчаване на по-силни политики за заетостта и социалните въпроси и следователно социалното приобщаване, към борба с данъчните измами, укриването и избягването на данъци чрез подобряване на прозрачността, към създаване на стратегии за новаторска и устойчива реиндустриализация и към подобряване на системите за образование и обучение. Специално внимание следва да се обърне на искания за подкрепа, които имат високо равнище на демократична подкрепа и участие на партньорите и които имат вторично въздействие върху други сектори. Програмата следва да допълва други инструменти, за да се избегнат припокривания.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  При стремежа към укрепване на капацитета на държавите членки да изготвят и прилагат поддържащи растежа структурни реформи Програмата не следва да заменя или да замества финансирането от националните бюджети на държавите членки или да бъде използвана за покриване на текущи разходи.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)   Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

(3)   Укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез структурни реформи, които носят ползи за Съюза и са в съответствие с неговите принципи и ценности, е от решаващо значение за успешното участие и засилената реална конвергенция в Икономическия и паричен съюз и за неговите дългосрочни стабилност и просперитет. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута все още не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на Програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места, социалното приобщаване и намаляването на различията между държавите членки и регионите, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Необходимо е също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които да помогнат на държавите членки, желаещи да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.

(5)  Като се има предвид положителният опит на Съюза с техническата помощ, предлагана в други държави, които вече са приели еврото, е необходимо също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които да помогнат на държавите членки, които се присъединиха по-късно към Съюза и желаят да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)   Седем държави членки имат задължение съгласно Договора да се подготвят за участие в еврозоната, а именно България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция. Някои от тези държави членки отбелязаха малък напредък към постигането на тази цел през последните години, което придава все по-голямо значение на подкрепата от Съюза за участие в еврозоната. Дания и Обединеното кралство не са задължени да се присъединят към еврозоната.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)   Регионалните и местните органи трябва да играят важна роля в структурната реформа в степен, която зависи от конституционната и административната организация на всяка държава членка. Следователно е целесъобразно да се предвиди подходяща степен на участие и консултация с регионалните и местните органи в изготвянето и изпълнението на структурните реформи.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)   С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки.

(6)   С оглед на задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи, които са от интерес за Съюза, в държавите членки, чиято парична единица все още не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат, като се използва Инструментът за гъвкавост съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета1a, до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки. Това увеличение не следва да има отрицателно въздействие върху другите приоритети на политиката на сближаване. Освен това държавите членки не следва да бъдат задължавани да прехвърлят националното и регионалното си финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) с цел попълване на недостига на финансиране по Програмата.

 

___________

 

1a Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да може подкрепата да бъде предоставена във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и мониторинга на проектите на място.

(7)  За да може да бъде предоставена качествена подкрепа във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и с мониторинга, както и с оценяването на проектите на място. Тези разходи следва да бъдат пропорционални на общата стойност на разходите по проектите за подкрепа.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  С цел да се осигури безпроблемното отчитане на изпълнението на програмата пред Европейския парламент и Съвета, следва да се посочи срокът, в който Комисията следва да предоставя годишните мониторингови доклади.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на органите на държавите членки, включително по целесъобразност регионалните и местните органи, за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места, социалното приобщаване, борбата с данъчните измами и с бедността, инвестициите и реалната конвергенция в Съюза, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 5 – параграф 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)   В член 5, параграф 1 се добавя следната буква:

 

га)    да се подкрепи участието на и консултациите с местните и регионалните органи в подготовката и изпълнението на мерки за структурни реформи в степен, съизмерима с правомощията и отговорностите на тези регионални и местни органи в рамките на конституционната и административната структура на всяка държава членка.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 eвро по текущи цени.“;

1.  Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 EUR по текущи цени, от които 80 000 000 EUR се предоставят от Инструмента за гъвкавост съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета*;

 

_________________

 

* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

 

Текст в сила

Изменение

 

(3a)  В член 16, параграф 2 уводната част се заменя със следното:

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата. Този доклад включва информация относно:

„2.   Считано от 2018 г. и до 2021 г. включително, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата. Този доклад включва информация относно:

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  В член 16, параграф 2 се вмъква буква гa):

 

„га)  резултата от контрола на качеството и мониторинга на проектите за подкрепа на място; “

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията има за цел да изменени Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) и адаптиране на общата ѝ цел. Комисията избра да направи това с оглед на големия брой искания от страна на държавите членки за финансиране на структурни реформи.

По-специално актът за изменение цели да измени член 4 относно целта на ППСР чрез добавяне към целите на Програмата на подкрепа за подготовката за членство в еврозоната (думите „което също така ще ги подготви за участие в еврозоната“ се добавят към този член). Също така се въвежда член 5а, който позволява финансиране за подготвителни действия и дейности.

Освен това общият финансов пакет за ППСР е увеличен от 142,8 милиона евро на 222,8 милиона евро чрез използването на Инструмента за гъвкавост в многогодишната финансова рамка. Държавите членки ще могат да избират да допълват още ППСР чрез прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета за техническа помощ, с което общата сума става в размер на около 300 милиона евро. Регламентът за общоприложимите разпоредби вече позволява такова прехвърляне.

Докладчикът счита, че от гледна точка на текста това е малка промяна на ППСР, но тя е много важна в политическо отношение. Деветнадесет държави членки вече са част от еврозоната. Седем държави членки имат задължение съгласно Договора да се подготвят за участието в еврозоната, а именно България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция. Някои от тези държави членки са постигнали малък напредък към постигането на тази цел през последните години, което придава все по-голямо значение на подкрепата от ЕС за участие в еврозоната. Две държави членки не са задължени да се присъединят към еврозоната с оглед на тяхната клауза за неучастие в единната валута, а именно Дания и Обединеното кралство. Неучастието на Обединеното кралство е, разбира се, поради оттеглянето от Европейския съюз през 2019 г.

Докладчикът счита, че е важно да има по-голяма яснота както относно структурните реформи, които трябва да бъдат насърчавани, като се използва финансирането за сближаване, така и относно вероятното им въздействие върху ефективността на финансирането за сближаване. Важно е да се отбележи, че по-голямата част от неравнопоставеността сред държавите – членки на ЕС, понастоящем се дължи на разликите по-скоро в държавите, отколкото между държавите. Следователно ефективното структурно преобразуване изисква поемане на ангажимент от страна на правителствата на различни равнища да работят съвместно, за да улеснят съгласувани и интегрирани действия, съчетаващи различни елементи от политиките, за да се отговори на различните териториални нужди и предизвикателства във връзка с развитието. Като се има предвид, че държавите членки вече имат свои собствени инициативи за реформи, Програмата следва да се съсредоточи върху мерки, които ще подпомогнат по най-добрия начин специфичните за всяка държава препоръки.

Докладчикът подкрепя двата основни елемента на предложението, а именно увеличаването на бюджета за ППСР и включването в целите на Програмата на подготовката за членство в еврозоната. Поради това броят на измененията на предложението е ограничено на този етап. Тези изменения имат за цел да подчертаят значението на подкрепата за членството в еврозоната и да гарантират, че местните и регионалните органи могат да участват в по-голяма степен в проектите за структурни реформи.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (19.6.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Докладчик по становище (*): Жан Артюи

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът счита, че преразглеждането на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и на общата ѝ цел предоставя възможност за:

1) Преразглеждане на общата цел на програмата, за да се гарантира, че тя е ясно насочена към предоставяне на техническа помощ по искане на държавите членки за реформи, които от полза за обществото и околната среда. Програмата следва да допринася за постигане на икономическо възстановяване и създаване на качествени работни места, за борба с бедността и за стимулиране на инвестициите в реалната икономика.

2) Разработване на критерии за приемане на искането от държавите членки за помощ, когато са получени повече искания, отколкото могат да бъдат удовлетворени в рамките на финансовия пакет, въз основа на горепосоченото изискване, че реформата е от полза за обществото и околната среда.

Докладчикът счита, че разширяването на финансовия пакет, предназначен за тази програма, следва да бъде свързано с преразглеждане на разбирането за това към какво следва да бъдат насочени „структурните реформи“. Структурните реформи в рамките на програмата следва да се разбират като включващи програми за публични инвестиции, ренационализация на обществени блага и услуги или връщането им към общините, укрепване на публичните системи за социална сигурност и реформи, които дават тласък на колективното договаряне и насърчават растежа на реалните работни заплати.

Съгласно работната програма на програмата за 2017 г. около 90% от средствата по програмата са били предназначени за проекти, целящи изпълнението на инструкциите на Комисията в рамките на европейския семестър и други законодателни изисквания на ЕС. В резултат на това докладчикът счита, че в предложението следва да бъдат изрично споменати ролята на социалните партньори, гражданското общество и местните и регионалните органи при изготвянето на искането и разработването и наблюдението на изпълнението на реформата.

По отношение на преразглеждането на общата цел за включване на критериите за конвергенция за държави членки, които не са членове на еврозоната, докладчикът счита, че това може да доведе до използване на програмата за подкопаване на качествени и достъпни обществени услуги и системи за социална сигурност, в частност във връзка с държавния бюджетен дефицит и отношението на държавния дълг към БВП. В резултат на това докладчикът счита, че акцентът на програмата следва да се постави върху одобряването на искания, които ще имат полза за обществото и околната среда.

Докладчикът не изразява съгласие с предложението на Комисията в нейния обяснителен меморандум, придружаващ предложението, че държавите членки следва да бъдат приканени да преразпределят съществуващите средства за техническа помощ в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове към тази програма, включително за искания относно приемането на еврото. Докладчикът счита, че ЕСИ фондовете и важната роля, която играят в държавите членки, следва да бъдат запазени, а не преразпределени в полза на тази програма.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)   Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики върху стабилни икономически и социални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото и социално сближаване. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи е подходящо средство за постигането на такова развитие.

(1)   Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по Програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики и общества, изградени върху стабилни икономически и социални структури, допринася за териториалното, икономическото и социалното сближаване. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи е подходящо средство за постигането на такова развитие. Структурните реформи се признават за полезни не само когато намаляват публичните разходи по социално устойчив начин, но и когато увеличават разходите в краткосрочен план с цел да подобрят икономическите резултати и бюджетното салдо в средносрочен и дългосрочен план. Изключително важно е за успешното прилагане и устойчивостта на структурните реформи те да се ползват с демократична подкрепа, която да гарантира участието на всички заинтересовани лица като местни и регионални органи, икономически и социални партньори, както и представители на гражданското общество.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  За да се направи преглед на реформите, разработени и приложени въз основа на искането от всяка държава членка, разпределението на новия бюджет на Програмата следва да се основава на ясни критерии за подбор и да бъде представено по прозрачен начин. Това ще гарантира обмена на знания, опит и най-добри практики, което е една от целите на Програмата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  При стремежа към укрепване на капацитета на държавите членки да изготвят и прилагат поддържащи растежа структурни реформи Програмата не следва да заменя или да замества финансирането от националните бюджети на държавите членки или да бъде използвана за покриване на текущи разходи.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)   Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на програмата извън първоначалните очаквания. Исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г., се оценяват на много над наличните годишни средства. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата.

(2)   Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на Програмата извън първоначалните очаквания. Исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г., се оценяват на много над наличните годишни средства, което поради това стана причина за неодобрение на искания за финансиране. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

(3)  Укрепването на териториалното, икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на териториалните, икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки.

(6)  С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки. Това допълнително отпускане на средства следва да бъде финансирано изцяло чрез нови бюджетни кредити, които да бъдат мобилизирани от бюджетния орган при пълноценно използване на наличната бюджетна гъвкавост въз основа на съответно предложение на Комисията. За тази цел не следва да се вземат предвид преразпределения на средства, за да се избегне всякакво отрицателно въздействие върху финансирането на съществуващите многогодишни програми.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на териториалните, икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на териториалните, икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, финансовата стабилност, създаването на качествени работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата се определя в размер до 222 800 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата се определя в размер до 222 800 000 евро по текущи цени. Всяко увеличение на Програмата следва да бъде финансирано чрез мобилизиране на специалните инструменти, предвидени в Регламент (ЕС, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020*, а не за сметка на съществуващите програми на Съюза.;

 

_________________

 

* ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

Позовавания

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

19.4.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Разглеждане в комисия

24.4.2018

 

 

 

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (20.6.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Докладчик по становище (*): Роберто Гуалтиери

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  С цел да се постигнат целите на Съюза, както е посочено в член 3 от Договора за Европейския съюз, от държавите членки се изисква да разглеждат икономическите си политики като въпрос от общ интерес и да ги съгласуват в рамките на Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение -1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1а)  Политиките, действията и инструментите на Съюза следва да насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  При определянето и прилагането на своите политики и дейности Съюзът трябва да взема предвид, включително като прилага Европейския стълб на социалните права, изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение -1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1в)  Съюзът трябва да подпомага държавите членки, при искане от тяхна страна, да подобряват своя административен капацитет за прилагане на правото на Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики върху стабилни икономически и социални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото и социално сближаване. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи е подходящо средство за постигането на такова развитие.

(1)  Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) има за цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на икономически и административни реформи, насочени към насърчаването на стабилен и устойчив растеж, създаването на висококачествени работни места, социално и териториално сближаване и конвергенция, конкурентоспособност, производителност и споделен просперитет, както и засилена устойчивост на сътресения, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области на политиката в съответствие с националните програми за реформи.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Успешното изпълнение на структурните реформи изисква политическа воля, решителност, ефикасна и ефективна публична администрация, както и подкрепа от страна на всички групи от обществото. Поради това е важно структурните реформи да се подкрепят чрез включването на партньори от сферата на икономиката и от социалната сфера и други имащи отношение заинтересовани страни, както и да се ползват с демократична подкрепа от страна на националните и когато е целесъобразно, на регионалните парламенти.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  предпочитание следва да се отдава на мерки, които водят до полезни взаимодействия в други сектори и са насочени, наред с другото, към постигане на висок и траен устойчив растеж, възстановяване и сближаване в Съюза, борба с данъчните измами и с укриването и избягването на данъци, насърчаване на по-високо качество на заетостта и прилагане на социални политики. Тези структурни реформи следва да бъдат в съответствие и във връзка с целите, посочени в Европейския семестър, и с изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки в държавите членки. Структурните реформи следва да включват правилното и навременно транспониране и прилагане на правните актове на Съюза, тъй като доброто функциониране на тези актове е от основополагащо значение за постигането на икономическо сближаване.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Еврото е паричната единица на Европейския съюз, както е посочено в член 119, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на програмата извън първоначалните очаквания. Исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г., се оценяват на много над наличните годишни средства. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата.

(2)  Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на програмата извън първоначалните очаквания. Исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г., се оценяват на много над наличните годишни средства, което стана причина някои искания да не бъдат избрани за финансиране. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Представянето и прозрачността на резултатите от програмата следва да бъдат засилени, като се предостави публичен достъп онлайн до преглед на изпълнението на реформите във всяка държава членка, за да се гарантира обменът на знания, опит и добри практики между държавите членки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

(3)  Укрепването на икономическото и социалното сближаване, включително чрез засилване на балансираните от социална гледна точка, екологично устойчиви и благоприятни за растежа структурни реформи, е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз и за неговата дългосрочни стабилност и просперитет. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на висококачествени работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото. Обстойната последваща оценка на начините, по които Програмата е подпомогнала структурните реформи в държавите членки, е необходим елемент на тази обща цел.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Необходимо е също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които да помогнат на държавите членки, желаещи да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.

(5)  Необходимо е също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да подкрепят реформи, които могат да помогнат на държавите членки , които понастоящем ползват дерогация за участие в третия етап на ИПС и които желаят да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки.

(6)  С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки. Това увеличаване следва да не се извършва чрез преразпределяне на наличните средства в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а да бъде финансирано чрез мобилизирането на специалните инструменти, предвидени в Регламент (ЕС, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020. Държавите членки следва да не бъдат задължавани да прехвърлят националното и регионалното си финансиране по линия на ЕСИФ с цел попълване на недостига на финансиране по Програмата.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да може подкрепата да бъде предоставена във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и мониторинга на проектите на място.

(7)  За да може подкрепата да бъде предоставена във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството, с мониторинга и с оценяването на проектите на място.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.“;

Общата цел на Програмата е да предоставя подкрепа на националните, регионалните и местните органи за административни и икономически реформи и мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори, както и предприемане на мерки за преодоляване на икономическите и социалните предизвикателства с цел насърчаване и увеличаване на устойчивия растеж, екологичната устойчивост, социалната закрила, създаването на работни места и инвестициите, конкурентоспособността, производителността, териториалното и социалното сближаване, конвергенцията и споделения просперитет, както и устойчивостта на сътресения. Тази подкрепа може също така да включва помощ за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза, както и за правилното и своевременно транспониране и прилагане на правните актове на Съюза. Чрез посочените цели Програмата също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по специално в контекста на процедурите за икономическо управление.“;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата се определя в размер до 222 800 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата се определя в размер до 222 800 000 евро по текущи цени. Това увеличаване не се извършва чрез преразпределяне на наличните средства в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а се финансира чрез мобилизирането на специалните инструменти, предвидени в Регламент (ЕС, Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

Позовавания

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ECON

14.12.2017

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

19.4.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Разглеждане в комисия

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Дата на приемане

19.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

14

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (8.6.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Докладчик по становище: Чаба Шогор

КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) за периода 2017 – 2020 г., която беше създадена миналата година с широка подкрепа в рамките на Европейския парламент, е в ход от 20 май 2017 г. и разполага с бюджет в размер на 142,8 милиона евро. Нейната цел е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя експертна подкрепа на националните органи, които отправят искане за такава подкрепа.

Предоставената подкрепа може да включва широк спектър от области на политиката, много от които са от пряко значение за социалната сфера, например образование и обучение, политики на пазара на труда за създаването на работни места, борба срещу бедността, насърчаване на социалното приобщаване, системи за социална сигурност и социално подпомагане, системи за обществено здраве и здравеопазване. Други области на подкрепа също така имат силно въздействие върху икономическото и социалното сближаване в ЕС.

Значително по-високата от първоначално очакваното степен на използване на програмата от страна на държавите членки доведе до искания за подкрепа, чийто размер надхвърля неколкократно наличния бюджет. По данни на Комисията, през цикъла за 2018 г. са подадени 444 искания за подкрепа от 24 държави членки, като при общ годишен размер на предвидените средства от 30,5 милиона евро размерът на разходите по всички искания по приблизителна оценка е около пет пъти по-голям и възлиза на около 152 милиона евро.

Това накара Комисията да предложи увеличаване на размера на средствата по програмата с 80 милиона евро чрез използване на Инструмента за гъвкавост съгласно член 11 от действащата Многогодишна финансова рамка (МФР). Освен това Комисията възнамерява да посочи изрично сред целите на програмата финансирането на действия и мерки в подкрепа на реформите, които могат да помогнат на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

Също така Комисията приканва държавите членки да се възползват от възможността по силата на член 11 от Регламента за Програмата за подкрепа на структурните реформи, за да прехвърлят част от своите средства от компонента за техническа помощ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове към Програмата.

Като се имат предвид различията между държавите членки по отношение на наличието на висококачествен експертен опит при разработването и прилагането на стимулиращи растежа, устойчиви и приобщаващи политики, както и популярността на програмата сред тях, увеличаването на размера на средствата по програмата безспорно се приветства.

Като признава изцяло ползата от изричното включване на подкрепата за подготовката за приемане на еврото сред целите на програмата, докладчикът обаче иска също така да изтъкне необходимостта да се подчертаят допълнително стратегическите приоритети на ЕС, посочени в Годишния обзор на растежа, например подкрепата за висококачествено образование, обучението, производителност на труда и активни политики за пазара на труда. Структурните реформи, свързани със социалните политики и политиките по заетостта, следва да се изтъкнат допълнително, като се има предвид фактът, че целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и социалното приобщаване е най-малко вероятно да бъдат постигнати.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  В съответствие с член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), при определянето и осъществяването на своите политики и дейности e необходимо Съюзът да вземе предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве. Освен това, и както е посочено в член 11 от ДФЕС, е необходимо изискванията за опазване на околната среда да бъдат включени в политиките и дейностите на Съюза, по-специално за да се насърчи устойчивото развитие.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на стимулиращи растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики върху стабилни икономически и социални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото и социално сближаване. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи е подходящо средство за постигането на такова развитие.

(1)  Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на приобщаващи, стимулиращи растежа административни и структурни реформи с европейска добавена стойност и да се насърчава, наред с другото, солидарността, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондове на Съюза, в областта на, наред с другото, социалното приобщаване. По този начин Програмата може също така да бъде важно средство в осъществяването на принос за постигането на целите и изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права. Подкрепата по програмата се предоставя от Комисията по искане на съответната държава членка и може да обхваща широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики върху стабилни икономически и социални структури, които позволяват на държавите членки да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за постигането на целите на Съюза за икономическо и социално сближаване и пълна заетост. Изпълнението на институционалните, административните и устойчивите структурни реформи, които са в подкрепа на растежа, създаването на работни места и социалното сближаване, е подходящо средство за постигането на такова развитие. Програмата има необходимия потенциал да допълва и да укрепва допълнително изпълнението на цикъла на Европейския семестър, и по-специално на неговия Годишен обзор на растежа и на специфичните за всяка държава препоръки, и да постигне напредък по отношение на дългосрочните цели на стратегията „Европа 2020“.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Увеличаването на финансовия пакет, предназначен за програмата, следва да бъде свързано с преразглеждане на целите на Програмата, тъй като е необходимо в много държави членки да се укрепят публичните системи за социална сигурност, както и колективното договаряне и растежът на реалните трудови възнаграждения.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на програмата извън първоначалните очаквания. Исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г., се оценяват на много над наличните годишни средства. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата.

(2)  Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на програмата извън първоначалните очаквания. Исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г., се оценяват на много над наличните годишни средства. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от програмата. Очаква се Програмата да продължи да получава значително повече искания, отколкото може да удовлетвори, поради което ще се наложи да се прави подбор на исканията за подкрепа, без да се засяга необходимостта от равно третиране на държавите членки. При оценяването на исканията следва да се запази силен акцент върху приоритетите, посочени в Годишния обзор на растежа (ГОР), върху стратегическите приоритети на Съюза и върху искания, при които са налице положително социално въздействие и участие на партньори. В съответствие с ГОР за 2018 г., разликите при възстановяването на икономиките и в положението с трудовата заетост в държавите членки налагат допълнителни целенасочени инвестиции във висококачествено образование, обучение, производителност на труда и активни политики на пазара на труда. Структурните реформи, свързани със социалните политики и политиките по заетостта, следва да се изтъкнат допълнително, като се има предвид фактът, че целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и социалното приобщаване е най-малко вероятно да бъдат постигнати. При оценка на исканията следва да се разгледа надлежно обосновката за реформата, включително резултатите от съответните консултации със заинтересованите страни и партньори, когато е приложимо поради естеството и обхвата на преследваните реформи.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз. Това е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

(3)  Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез засилване на структурните реформи е от решаващо значение за успешното участие в Икономическия и паричен съюз.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се подчертае в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и създаването на работни места, следва да допринесат и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

(4)  В този смисъл е целесъобразно да се включи в общата цел на програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, социалното приобщаване и борбата срещу бедността, конкурентоспособността, производителността и устойчивия и приобщаващ растеж, създаването на работни места и инвестициите следва да допринасят и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната от онези държави членки, чиято парична единица не е еврото, както и за конвергенцията в рамките на еврозоната и извън нея.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Необходимо е също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които да помогнат на държавите членки, желаещи да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната.

(5)  Необходимо е също така да се посочи, че действията и мерките по Програмата могат да бъдат от подкрепа за реформи, които помагат на държавите членки, желаещи да приемат еврото, да се подготвят за участието в еврозоната по такъв начин, че да на съответните държави членки се предостави и възможност да подобрят своите резултати по отношение на социалните показатели, които са от значение за Европейския семестър.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки.

(6)  С оглед задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, отпуснатите за програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, като се използва Инструментът за гъвкавост, предвиден в действащата Многогодишна финансова рамка, което ще предостави възможност на Съюза да оказва подкрепата, от която се нуждаят отправилите искането държави членки. Държавите членки следва да могат на доброволен принцип да се възползват от възможността, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 2017/825, за прехвърляне на част от техните средства от компонента за техническа помощ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове към Програмата с цел да се окаже подкрепа за прилагането на реформи, включително реформи, свързани с приемането на еврото. Като се има предвид обаче значението на разработването на структурни реформи за засилване на икономическото и социалното сближаване и голямото търсене на подкрепа по Програмата от страна на държавите членки, при наличие на положителна оценка на постигнатите резултати за периода 2017 – 2020 г. следва да се разгледа възможността за евентуална постоянна програма за подкрепа на структурните реформи със собствен бюджет в МФР за периода след 2020 г.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да може подкрепата да бъде предоставена във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и мониторинга на проектите на място.

(7)  За да може качествена подкрепа да бъде предоставена във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на програмата, като например разходи, свързани с контрола на качеството и мониторинга на проектите на място. Тези разходи следва да бъдат пропорционални на общата стойност на разходите по проектите за подкрепа.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  С цел да се осигури безпроблемното отчитане на изпълнението на програмата пред Европейския парламент и Съвета, следва да се посочи срокът, в който Комисията следва да предоставя годишните мониторингови доклади.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза.“;

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните, поддържащите растежа и приобщаващите структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, социалното приобщаване и борбата срещу бедността, конкурентоспособността, производителността, устойчивия и приобщаващ растеж, създаването на работни места и инвестициите, по специално в контекста на процедурите за икономическо управление и на прилагането на Европейския стълб на социалните права, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза. Програмата може също така да допринася конкретно за успешното участие на държавите членки в Икономическия и паричен съюз и за подготовката за участието в еврозоната за държавите членки, чиято парична единица не е еврото, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към тази подготовка;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 5 – параграф 2 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В член 5, параграф 2 се добавя следната буква:

 

„еа)  действия и мерки в подкрепа на реформите в държавите членки в рамките на подготовката им за присъединяване към еврозоната.“

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 5a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Добавя се член 5а

заличава се

„Член 5a

 

Подкрепа за подготовката за членство в еврозоната

 

Програмата може да финансира действия и мерки в подкрепа на реформите, които могат да помогнат на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната.“

 

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 eвро по текущи цени.“;

1.  Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 EUR по текущи цени, от които 80 000 000 EUR се предоставят от Инструмента за гъвкавост съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета*.;

 

__________________

 

* Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 16 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(3a)  В член 16 уводната част на параграф 2 се заменя със следното:

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата. Този доклад включва информация относно:

2.  Считано от 2018 г. и до 2021 г. включително, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен мониторингов доклад относно прилагането на Програмата. Този доклад включва информация относно:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕС) № 2017/825

Член 16 – параграф 2 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  В член 16, параграф 2 се вмъква буква гa):

 

„гa)  резултата от контрола на качеството и мониторинга на проектите за подкрепа на място; “

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=EN)

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

Позовавания

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

14.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Csaba Sógor

13.3.2018

Разглеждане в комисия

15.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

7.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

Позовавания

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Дата на приемане

25.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Ivana Maletić

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Дата на внасяне

27.6.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 3 юли 2018 г.Правна информация