Procedure : 2017/0334(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0227/2018

Indgivne tekster :

A8-0227/2018

Forhandlinger :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

BETÆNKNING     ***I
PDF 768kWORD 109k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Ruža Tomašić

Ordførere for udtalelse (*):

Jean Arthuis, Budgetudvalget

Roberto Gualtieri, Økonomi- og Valutaudvalget

(*)  Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0825),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og artikel 197, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0433/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. marts 2018(1),

–  der henviser til udtalelse af 3. april 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0227/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Unionen skal efter anmodning fra medlemsstaterne bistå dem med at forbedre deres administrative kapacitet til at gennemføre EU-retten.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)   Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomiske og samfundsmæssige strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til økonomisk og social samhørighed. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer er et hensigtsmæssigt middel til at sikre en sådan udvikling.

(1)   Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer med europæisk merværdi, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomier og et solidt samfund, der bygger på stærke økonomiske, samfundsmæssige og territoriale strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til økonomisk, social og territorial samhørighed. Reformer, der støttes af programmet, kræver effektiv national og regional offentlig forvaltning samt alle interessenters ejerskab og aktive deltagelse. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer, som er landespecifikke, og lokalt medansvar for strukturreformer, som er af interesse for Unionen, navnlig hos lokale og regionale myndigheder og arbejdsmarkedsparter, er hensigtsmæssige værktøjer til at sikre en sådan udvikling.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Effektiv levering og formidling af programmets resultater på EU-plan, nationalt og regionalt plan er nødvendigt for at sikre synligheden af resultaterne af de reformer, der indføres på grundlag af hver enkelt medlemsstats anmodning. Dette vil sikre udveksling af viden, erfaringer og bedste praksis, hvilket også er et af målene med programmet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Det forventes, at efterspørgslen efter støtte under programmet fortsat vil være høj, hvilket betyder, at det vil være nødvendigt at prioritere visse anmodninger. Hvor det er relevant, bør der gives præference til anmodninger, hvis sigte er at flytte beskatning fra arbejde til formue og forurening, fremme øget beskæftigelse og sociale politikker og dermed social integration, bekæmpe skattesvig, -unddragelse og -undgåelse gennem øget gennemsigtighed, fastlægge strategier for innovativ og bæredygtig genindustrialisering og forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne. Der bør navnlig være fokus på anmodninger om støtte med en høj grad af demokratisk støtte og inddragelse af partnere, og som har afsmittende virkninger på andre sektorer. Programmet bør supplere andre instrumenter for at undgå overlapninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  I sine bestræbelser på at styrke medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende strukturreformer bør programmet ikke erstatte eller træde i stedet for midler fra medlemsstaternes nationale budgetter eller anvendes til at dække løbende udgifter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)   En styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed gennem en styrkelse af strukturreformer er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.

(3)   En styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed gennem strukturreformer, som gavner Unionen, og som er i overensstemmelse med dens principper og værdier, er afgørende for en vellykket deltagelse og øget konvergens i Den Økonomiske og Monetære Union og sikrer dens langsigtede stabilitet og velstand. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der endnu ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af samhørigheden, konkurrenceevnen, produktiviteten og en bæredygtig vækst og jobskabelse også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

(4)  Det er derfor – under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer – hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, konkurrenceevnen, produktiviteten, bæredygtig vækst, jobskabelse og social inklusion og reduktion af forskellene mellem medlemsstater og regioner også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der endnu ikke har euroen som valuta.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, der ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet.

(5)  I betragtning af de positive erfaringer, som EU har haft med den tekniske bistand, der er ydet til andre lande, som allerede har indført euroen, er det også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, der tiltrådte Unionen på et senere tidspunkt, og som ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)   Syv medlemsstater, nemlig Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, er traktatmæssigt forpligtede til at træffe forberedelse til at deltage i euroområdet. Nogle af disse medlemsstater har gjort ringe fremskridt hen imod dette mål i de senere år, hvilket gør Unionens støtte til deltagelse i euroen stadigt mere relevant. Danmark og Det Forenede Kongerige er ikke forpligtede til at tilslutte sig euroområdet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)   Regionale og lokale myndigheder har en vigtig rolle at spille i forbindelse med strukturreformer i en grad, som afhænger af den enkelte medlemsstats forfatningsmæssige og administrative organisation. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte et passende niveau for inddragelse og høring af regionale og lokale myndigheder ved udarbejdelsen og gennemførelsen af strukturreformer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)   For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov.

(6)   For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer, som er af interesse for Unionen, i medlemsstater, der endnu ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov, ved at anvende fleksibilitetsinstrumentet under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20131a Denne forøgelse bør ikke have en negativ indvirkning på andre prioriteter i samhørighedspolitikken. Medlemsstaterne bør desuden ikke have pligt til at overføre deres nationale og regionale bevillinger fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) med henblik på at udfylde programmets finansieringsunderskud.

 

___________

 

1a Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at kunne yde støtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol og overvågning af projekter på stedet.

(7)  For at kunne yde kvalitetsstøtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol, overvågning og evaluering af projekter på stedet. Disse omkostninger bør stå i et rimeligt forhold til den samlede værdi af omkostningerne i forbindelse med støtteprojekterne.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  For at sikre en problemfri rapportering om gennemførelsen af programmet til Europa-Parlamentet og Rådet bør den periode, inden for hvilken Kommissionen skal fremlægge de årlige tilsynsrapporter, præciseres.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, jobskabelse og investeringer, der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene.

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til medlemsstaternes myndigheder, herunder om fornødent regionale og lokale myndigheder, til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, jobskabelse, social inklusion, bekæmpelse af skatteunddragelse og fattigdom, investeringer og reel konvergens i Unionen, hvilket også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)   I artikel 5, stk. 1, indføjes følgende litra:

 

da)    at støtte inddragelse og høring af de regionale og lokale myndigheder ved udarbejdelsen og gennemførelsen af strukturreformer i et omfang, der står i forhold til disse regionale og lokale myndigheders beføjelser og ansvar inden for den enkelte medlemsstats forfatningsmæssige og administrative struktur.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser, hvoraf 80 000 000 EUR skal stilles til rådighed fra fleksibilitetsinstrumentet i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013*.

 

_________________

 

* Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 16, stk. 2, affattes indledningen således:

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet. Rapporten skal indeholde oplysninger om:

"2.   Fra 2018 og til og med 2021 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet. Rapporten skal indeholde oplysninger om:"

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)  I artikel 16, stk. 2, indsættes følgende litra:

 

"da)  resultaterne af kvalitetskontrol og overvågning af støtteprojekter på stedet "

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.


BEGRUNDELSE

Med sit forslag søger Kommissionen at ændre forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning. Kommissionen har valgt at gøre dette i lyset af det store antal anmodninger fra medlemsstaterne om støtte til strukturreformer.

Ændringsretsakten har navnlig til formål at ændre artikel 4 om målsætningen for støtteprogrammet for strukturreformer ved at føje støtte til forberedelserne til medlemskab af euroområdet til programmålene (ordene "der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet" føjes til artiklen). Desuden indføjes der en artikel 5a, der giver mulighed for at støtte foranstaltninger og aktiviteter til forberedelse af euroen.

Den samlede finansieringsramme for støtteprogrammet for strukturreformer øges endvidere fra 142,8 mio. EUR til 222,8 mio. EUR ved at anvende fleksibilitetsinstrumentet under den flerårige finansielle ramme. Medlemsstaterne vil kunne vælge at supplere støtteprogrammet for strukturreformer yderligere ved at overføre bevillinger fra budgettet til teknisk bistand, således at det samlede beløb bliver på ca. 300 mio. EUR. Forordningen om fælles bestemmelser tillader allerede sådanne overførsler.

Ordføreren mener, at der tekstmæssigt er tale om en mindre, men politisk set meget vigtig ændring af støtteprogrammet for strukturreformer. Nitten medlemsstater er allerede medlemmer af euroområdet. Syv medlemsstater, nemlig Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, er traktatmæssigt forpligtede til at træffe forberedelse til at deltage i euroområdet. Nogle af disse medlemsstater har gjort ringe fremskridt hen imod dette mål i de senere år, hvilket gør EU's støtte til deltagelse i euroområdet stadigt mere relevant. To medlemsstater, nemlig Danmark og Det Forenede Kongerige, er på grund af deres fravalg af den fælles valuta ikke forpligtede til at tilslutte sig euroområdet. Sidstnævnte udtræder som bekendt af Den Europæiske Union i 2019.

Ordføreren mener, at det er vigtigt med større klarhed både med hensyn til de strukturreformer, der skal fremmes ved hjælp af samhørighedsmidler, og deres sandsynlige indvirkning på effektiviteten af anvendelsen af samhørighedsmidler. Det er vigtigt at notere, at størstedelen af ulighederne på tværs af EU nu består i forskelle inden for og ikke mellem landene. Effektiv strukturel omstilling kræver derfor, at forvaltninger på forskellige niveauer arbejder sammen om at muliggøre en samordnet og integreret indsats, som kombinerer en blanding af politiske input, med henblik på imødekommelsen af forskellige territoriale udviklingsbehov og -udfordringer. Da medlemsstaterne allerede har deres egne reforminitiativer, bør programmet fokusere på de foranstaltninger, der bedst er i stand til at støtte de landespecifikke henstillinger.

Ordføreren støtter de to vigtigste elementer i forslaget, nemlig forhøjelsen af budgettet for støtteprogrammet for strukturreformer og indføjelsen af forberedelser til medlemskab af euroområdet som et af målene med programmet. Antallet af ændringsforslag til forslaget er derfor begrænset for nuværende. Formålet med disse ændringsforslag er at understrege vigtigheden af støtte til forberedelser til medlemskab af euroområdet og sikre, at det er muligt i højere grad at inddrage regionale og lokale myndigheder i strukturreformprojekter.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (19.6.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Jean Arthuis

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at revisionen af finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og dets overordnede målsætning er en lejlighed til at:

1) revidere programmets overordnede målsætning for at sikre, at det klart er rettet mod at yde teknisk bistand på medlemsstaternes anmodning til reformer, som er socialt og/eller miljømæssigt gavnlige. Programmet bør bidrage til økonomisk genopretning og skabelse af kvalitetsjob, bekæmpelse af fattigdom og stimulering af investeringer i realøkonomien.

2) udvikle kriterier for imødekommelse af medlemsstaternes anmodninger om bistand, når der er modtaget flere anmodninger, end der kan imødekommes inden for finansieringsrammen, på grundlag af ovennævnte krav om, at reformerne er socialt og/eller miljømæssigt gavnlige.

Ordføreren mener, at udvidelsen af finansieringsrammen for dette program bør knyttes til en revision af forståelsen af, hvilke "strukturreformer" det bør være rettet mod. Strukturreformer under programmet bør forstås som omfattende programmer for offentlige investeringer, renationalisering og genkommunalisering af offentlige goder eller tjenesteydelser, styrkelse af de offentlige sociale sikringsordninger samt reformer, der fremmer kollektive overenskomstforhandlinger og reallønsvækst.

Ifølge programmets arbejdsprogram for 2017 gik ca. 90 % af programmets midler til projekter, der tager sigte på at gennemføre Kommissionens instrukser inden for rammerne af det europæiske semester og andre krav i EU-lovgivningen. Som følge heraf mener ordføreren, at den rolle, som arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og de lokale og regionale myndigheder spiller i forbindelse med formuleringen af anmodningen og udformningen og overvågningen af gennemførelsen af reformen, udtrykkeligt bør nævnes i forslaget.

For så vidt angår revisionen af den overordnede målsætning om at medtage konvergenskriterierne for medlemsstater, der ikke er medlemmer af euroområdet, mener ordføreren, at dette kan resultere i, at programmet anvendes til at undergrave kvaliteten og tilgængeligheden af offentlige tjenester og sociale sikringsordninger— navnlig i relation til offentlige budgetunderskud og den offentlige gældskvote. Som følge heraf mener ordføreren, at programmet bør fokusere på imødekommelse af anmodninger, som vil give en bestemt social eller miljømæssig fordel.

Ordføreren er uenig i det forslag, Kommissionen fremsætter i begrundelsen, der ledsager forslaget, i henhold til hvilket medlemsstaterne bør opfordres til at omfordele eksisterende midler til teknisk bistand under de europæiske struktur- og investeringsfonde til dette program, herunder til anmodninger i forbindelse med indførelsen af euroen. Ordføreren mener, at midlerne under ESI-fondene og den vigtige rolle, de spiller på tværs af medlemsstaterne, bør opretholdes, og at de ikke bør omfordeles til dette program.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)   Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomiske og samfundsmæssige strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til økonomisk og social samhørighed. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer er et hensigtsmæssigt middel til at sikre en sådan udvikling.

(1)   Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af modstandsdygtige økonomier og samfund, der bygger på solide økonomiske og samfundsmæssige strukturer, bidrager til territorial, økonomisk og social samhørighed. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer er et hensigtsmæssigt middel til at sikre en sådan udvikling. Strukturreformer anerkendes som gavnlige, ikke kun når de reducerer offentlige udgifter på en socialt bæredygtig måde, men også når de øger udgifterne på kort sigt for at forbedre de økonomiske resultater og budgetbalancen på mellemlang til lang sigt. Det er vigtigt for den vellykkede gennemførelse og bæredygtigheden af strukturreformer, at de nyder demokratisk opbakning, og at det sikres, at alle relevante interessenter, såsom lokale og regionale myndigheder, økonomiske og sociale partnere samt repræsentanter for civilsamfundet inddrages.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  For at give et overblik over de reformer, der udformes og gennemføres på grundlag af anmodninger fra de enkelte medlemsstater, bør fordelingen af det nye budget for programmet baseres på klare udvælgelseskriterier og fremlægges på en gennemsigtig måde. Dette ville sikre udveksling af viden, erfaringer og bedste praksis, hvilket er et af målene for programmet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 b)  I sine bestræbelser på at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende strukturreformer bør programmet ikke erstatte eller træde i stedet for midler fra medlemsstaternes nationale budgetter, eller anvendes til at dække løbende udgifter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)   Medlemsstaterne har i stigende grad og i højere grad end oprindeligt forventet benyttet sig af mulighederne for støtte under programmet. Baseret på den anslåede værdi oversteg de anmodninger om støtte, som Kommissionen modtog i løbet af 2017-forløbet, væsentligt den disponible årlige bevilling. I løbet af 2018-forløbet var den anslåede værdi af de modtagne anmodninger fem gange større end de disponible finansielle ressourcer det år. Næsten samtlige medlemsstater har anmodet om støtte under programmet, og støtteanmodningerne fordeler sig over alle de politikområder, som programmet dækker.

(2)   Medlemsstaterne har i stigende grad og i højere grad end oprindeligt forventet benyttet sig af mulighederne for støtte under programmet. Baseret på den anslåede værdi oversteg de anmodninger om støtte, som Kommissionen modtog i løbet af 2017-forløbet, væsentligt den disponible årlige bevilling, hvilket således har resulteret i, at en række anmodninger ikke er blevet udvalgt til finansiering. I løbet af 2018-forløbet var den anslåede værdi af de modtagne anmodninger fem gange større end de disponible finansielle ressourcer det år. Næsten samtlige medlemsstater har anmodet om støtte under programmet, og støtteanmodningerne fordeler sig over alle de politikområder, som programmet dækker.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed gennem en styrkelse af strukturreformer er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.

(3)  En styrkelse af den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed gennem en styrkelse af strukturreformer er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union; Det er især vigtigt for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af samhørigheden, konkurrenceevnen, produktiviteten og en bæredygtig vækst og jobskabelse også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på territoriale, økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af samhørigheden, konkurrenceevnen, produktiviteten og en bæredygtig vækst og jobskabelse også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov.

(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov. Denne yderligere tildeling bør finansieres udelukkende via nye bevillinger, der skal mobiliseres af budgetmyndigheden ved at udnytte den disponible budgetmæssige fleksibilitet fuldt ud, på grundlag af et relevant forslag fra Kommissionen. Der bør ikke overvejes omfordelinger til dette formål med henblik på at undgå enhver negativ indvirkning på finansieringen af eksisterende flerårige programmer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, jobskabelse og investeringer, der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene.

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på territoriale, økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, finansiel stabilitet, skabelse af kvalitetsjob og investeringer, der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser. Enhver forhøjelse til programmet skal finansieres ved anvendelse af de særlige instrumenter som fastsat i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020* og ikke på bekostning af eksisterende EU-programmer;

 

_________________

 

* EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forøgelse af finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasning af dens overordnede målsætning

Referencer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.12.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

19.4.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Behandling i udvalg

24.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

5

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (20.6.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Roberto Gualtieri

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  For at nå Unionens mål som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union skal medlemsstaterne betragte deres økonomiske politik som et spørgsmål af fælles interesse og samordne den inden for Unionen.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  Unionens politikker, foranstaltninger og instrumenter skal fremme økonomisk, social og territorial samhørighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b)  Ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter skal Unionen, bl.a. via gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, tage hensyn til de krav, der er forbundet med fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau af uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning -1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1c)  Unionen skal efter anmodning fra medlemsstaterne bistå dem med at forbedre deres administrative kapacitet til at gennemføre EU-retten.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomiske og samfundsmæssige strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til økonomisk og social samhørighed. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer er et hensigtsmæssigt middel til at sikre en sådan udvikling.

(1)  Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") har til formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre økonomiske og administrative reformer med henblik på at fremme stærk og bæredygtig vækst, skabelse af kvalitetsjob, social og territorial samhørighed og konvergens, konkurrenceevne, produktivitet og fælles velstand samt øget modstandsdygtighed over for chok, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder i overensstemmelse med de nationale reformprogrammer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  En vellykket gennemførelse af strukturreformer kræver politisk vilje, beslutsomhed, effektiv og produktiv offentlig forvaltning og støtte fra alle dele af samfundet. Det er derfor vigtigt, at strukturreformer understøttes gennem inddragelse af økonomiske partnere, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter og gennem demokratisk støtte via nationale og, hvor det er relevant, regionale parlamenter.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Der bør fortrinsvis lægges vægt på foranstaltninger, der har synergivirkninger på andre sektorer, og som er rettet mod bl.a. at opnå en høj og langsigtet bæredygtig vækst, genopretning og konvergens i Unionen, bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, fremme af beskæftigelse af højere kvalitet og gennemførelse af sociale politikker. Disse strukturreformer bør være i overensstemmelse med og knyttet til de mål, der er fastsat i det europæiske semester, og gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger i medlemsstaterne. Strukturreformer bør omfatte korrekt og rettidig gennemførelse af Unionens retsakter, eftersom det er af afgørende betydning for at opnå økonomisk konvergens, at disse retsakter fungerer korrekt.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Euroen er Den Europæiske Unions valuta som anført i artikel 119, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Medlemsstaterne har i stigende grad og i højere grad end oprindeligt forventet benyttet sig af mulighederne for støtte under programmet. Baseret på den anslåede værdi oversteg de anmodninger om støtte, som Kommissionen modtog i løbet af 2017-forløbet, væsentligt den disponible årlige bevilling. I løbet af 2018-forløbet var den anslåede værdi af de modtagne anmodninger fem gange større end de disponible finansielle ressourcer det år. Næsten samtlige medlemsstater har anmodet om støtte under programmet, og støtteanmodningerne fordeler sig over alle de politikområder, som programmet dækker.

(2)  Medlemsstaterne har i stigende grad og i højere grad end oprindeligt forventet benyttet sig af mulighederne for støtte under programmet. Baseret på den anslåede værdi oversteg de anmodninger om støtte, som Kommissionen modtog i løbet af 2017-forløbet, væsentligt den disponible årlige bevilling, hvilket resulterede i, at adskillige anmodninger ikke blev udvalgt til finansiering. I løbet af 2018-forløbet var den anslåede værdi af de modtagne anmodninger fem gange større end de disponible finansielle ressourcer det år. Næsten samtlige medlemsstater har anmodet om støtte under programmet, og støtteanmodningerne fordeler sig over alle de politikområder, som programmet dækker.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Præsentationen og gennemsigtigheden af programmets resultater bør forbedres ved at gøre en oversigt over gennemførelsen af reformer i de enkelte medlemsstater offentligt tilgængelig på internettet for at sikre udveksling af viden, erfaring og bedste praksis blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed gennem en styrkelse af strukturreformer er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.

(3)  En styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed, herunder gennem en styrkelse af socialt afbalancerede, miljømæssigt bæredygtige og vækstfremmende strukturreformer, er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union og dens stabilitet og velstand på lang sigt. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af samhørigheden, konkurrenceevnen, produktiviteten og en bæredygtig vækst og jobskabelse også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af samhørigheden, konkurrenceevnen, produktiviteten og en bæredygtig vækst og skabelse af kvalitetsjob også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta. En grundig efterfølgende evaluering af, hvordan programmet har bidraget til strukturreformer i medlemsstaterne er et nødvendigt led i dette overordnede mål.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, der ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet.

(5)  Det er også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, som kan hjælpe medlemsstater, der på nuværende tidspunkt har en undtagelse fra deltagelse i tredje fase af ØMU'en, der ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov.

(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov. En sådan forhøjelse bør ikke ske ved omfordeling af midler fra eksisterende europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), men bør finansieres ved anvendelse af de særlige instrumenter som fastsat i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020. Medlemsstaterne bør ikke pålægges at overføre deres nationale og regionale bevillinger fra ESI-fondene med henblik på at udfylde programmets finansieringsunderskud.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at kunne yde støtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol og overvågning af projekter på stedet.

(7)  For at kunne yde støtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol, overvågning og evaluering af projekter på stedet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, jobskabelse og investeringer, der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene."

Programmets overordnede mål er at yde støtte til nationale, regionale og lokale myndigheder til administrative og økonomiske reformer og foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration, økonomiske og samfundsmæssige sektorer og håndtering af økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at fremme og styrke bæredygtig vækst, miljømæssig bæredygtighed, social beskyttelse, jobskabelse og investeringer, konkurrenceevne, produktivitet, territorial og social samhørighed, konvergens og fælles velstand samt modstandsdygtighed over for chok. Denne støtte kan også omfatte støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene samt en korrekt og rettidig gennemførelse og anvendelse af Unionens retsakter. Gennem disse mål vil programmet også forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring."

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser. En sådan forhøjelse må ikke ske ved omfordeling af eksisterende midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), men skal finansieres ved anvendelse af de særlige instrumenter som fastsat i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forøgelse af finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasning af dens overordnede målsætning

Referencer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.12.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

19.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Behandling i udvalg

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Dato for vedtagelse

19.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

14

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (8.6.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Ordfører for udtalelse: Csaba Sógor

KORT BEGRUNDELSE

Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") for perioden 2017-2020, som blev oprettet sidste år med stor opbakning fra Europa-Parlamentet, har været i gang siden den 20. maj 2017 med et budget på 142,8 mio. EUR. Dets mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer i medlemsstaterne ved at yde ekspertstøtte til de nationale myndigheder, der anmoder herom.

Den ydede støtte kan omfatte en bred vifte af politikområder, hvoraf mange har direkte social betydning, f.eks. uddannelse og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedspolitikker med sigte på at skabe beskæftigelse, bekæmpelse af fattigdom, fremme af social inklusion, socialsikring og sociale velfærdssystemer, folkesundhed og sundhedssystemer. Andre støtteområder har også stor indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed i EU.

Udnyttelsen af programmet i medlemsstaterne har været betydeligt højere end oprindelig forventet og har ført til en efterspørgsel efter støtte, der langt overstiger det disponible budget. Ifølge Kommissionens oplysninger blev der for 2018 indsendt 444 anmodninger om støtte af 24 medlemsstater, og mens den samlede årlige tildeling var på 30,5 mio. EUR, var de anslåede omkostninger for alle anmodninger ca. fem gange højere med ca. 152 mio. EUR.

Dette fik Kommissionen til at foreslå en styrkelse af programmet med 80 mio. EUR ved hjælp af fleksibilitetsinstrumentet under artikel 11 i den nuværende flerårige finansielle ramme. Desuden har Kommissionen til hensigt blandt programmets målsætninger udtrykkeligt at henvise til finansiering af aktioner og aktiviteter til støtte for reformer, der kan hjælpe medlemsstater med deres forberedelser på deltagelse i euroområdet.

Kommissionen opfordrer endvidere medlemsstaterne til at gøre brug af muligheden for, jf. artikel 11 i forordningen om støtteprogrammet for strukturreformer, at overføre en del af deres midler fra den del af de europæiske struktur- og investeringsfonde, der er afsat til teknisk bistand, til programmet.

I betragtning af forskellene mellem medlemsstaterne hvad angår tilgængeligheden af ekspertise af høj kvalitet i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af vækstfremmende, bæredygtige og inklusive politikker samt programmets popularitet blandt medlemsstaterne er styrkelsen af programmets budget meget velkommen.

Ud over fuldt ud at anerkende relevansen af udtrykkeligt at inkludere støtte til indførelse af euroen blandt programmets mål vil ordføreren imidlertid også gerne fremhæve behovet for i højere grad at understrege de strategiske EU-prioriteter, som er beskrevet i den årlige vækstundersøgelse, såsom støtte til uddannelse af høj kvalitet, erhvervsuddannelse, arbejdsproduktivitet og aktive arbejdsmarkedspolitikker. Der bør i højere grad lægges vægt på strukturreformer i relation til sociale politikker og beskæftigelsespolitikker, idet der tages hensyn til, at Europa 2020-målene for beskæftigelse og social inklusion er længst fra at være opfyldt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  I henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er der behov for, at Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed. Desuden og som fastsat i artikel 11 i TEUF skal miljøbeskyttelseskrav integreres i Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomiske og samfundsmæssige strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til økonomisk og social samhørighed. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer er et hensigtsmæssigt middel til at sikre en sådan udvikling.

(1)  Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre inklusive, vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer med europæisk merværdi og bl.a. fremme solidaritet, herunder gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt, bl.a. inden for området social inklusion. Programmet kan således også være et vigtigt redskab, der bidrager til at virkeliggøre målene og principperne for den europæiske søjle for sociale rettigheder. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomiske og samfundsmæssige strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til at opfylde Unionens mål om økonomisk og social samhørighed og fuld beskæftigelse. Gennemførelsen af institutionelle og administrative og holdbare strukturreformer, der støtter inklusiv vækst, jobskabelse og social samhørighed, er et hensigtsmæssigt middel til at sikre en sådan udvikling. Programmet er velegnet til at supplere og yderligere styrke gennemførelsen af det europæiske semester, især den årlige vækstundersøgelse og de landespecifikke henstillinger, og gøre fremskridt hen imod opfyldelsen af de langsigtede Europa 2020-mål.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Forhøjelsen af den finansieringsramme, der er afsat til programmet, bør være knyttet til en revision af programmets mål, da det i mange medlemsstater er nødvendigt at styrke de offentlige socialsikringssystemer, kollektive overenskomstforhandlinger og reallønsvæksten.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Medlemsstaterne har i stigende grad og i højere grad end oprindeligt forventet benyttet sig af mulighederne for støtte under programmet. Baseret på den anslåede værdi oversteg de anmodninger om støtte, som Kommissionen modtog i løbet af 2017-forløbet, væsentligt den disponible årlige bevilling. I løbet af 2018-forløbet var den anslåede værdi af de modtagne anmodninger fem gange større end de disponible finansielle ressourcer det år. Næsten samtlige medlemsstater har anmodet om støtte under programmet, og støtteanmodningerne fordeler sig over alle de politikområder, som programmet dækker.

(2)  Medlemsstaterne har i stigende grad og i højere grad end oprindeligt forventet benyttet sig af mulighederne for støtte under programmet. Baseret på den anslåede værdi oversteg de anmodninger om støtte, som Kommissionen modtog i løbet af 2017-forløbet, væsentligt den disponible årlige bevilling. I løbet af 2018-forløbet var den anslåede værdi af de modtagne anmodninger fem gange større end de disponible finansielle ressourcer det år. Næsten samtlige medlemsstater har anmodet om støtte under programmet, og støtteanmodningerne fordeler sig over alle de politikområder, som programmet dækker. Det forventes, at anmodningerne om støtte fra programmet fortsat vil overstige kapaciteten i betydelig grad og derfor vil kræve, at der foretages en udvælgelse blandt støtteanmodningerne, med forbehold af nødvendigheden af lige behandling af medlemsstaterne. Ved vurderingen af anmodningerne bør der holdes et stærkt fokus på prioriteterne i den årlige vækstundersøgelse, på Unionens strategiske prioriteter og på anmodninger, der både har positive sociale virkninger og inddrager partnere. I overensstemmelse med den årlige vækstundersøgelse 2018 kræver forskellene i den økonomiske genopretning og beskæftigelsessituationen i medlemsstaterne yderligere målrettede investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse af høj kvalitet, arbejdsproduktivitet og aktive arbejdsmarkedspolitikker. Der bør lægges yderligere vægt på strukturreformer i relation til sociale politikker og beskæftigelsespolitikker, i betragtning af at Europa 2020-målene om beskæftigelse og social inklusion er længst fra at være opfyldt. Ved vurderingen af anmodninger bør der også tages behørigt hensyn til begrundelsen for reformen, herunder resultaterne af relevante høringer af interessenter og partnere, når dette er relevant som følge af arten og omfanget af de eftertragtede reformer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed gennem en styrkelse af strukturreformer er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.

(3)  En styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed gennem en styrkelse af strukturreformer er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af samhørigheden, konkurrenceevnen, produktiviteten og en bæredygtig vækst og jobskabelse også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at indføje, at en styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, den sociale inklusion og bekæmpelsen af fattigdom, konkurrenceevnen, produktiviteten samt en bæredygtig og inklusiv vækst, jobskabelse og investeringer også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, såvel som til konvergens inden for og uden for euroområdet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, der ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet.

(5)  Det er også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, der ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet på en måde, som også gør det muligt for disse medlemsstater at forbedre deres resultater i forhold til de sociale indikatorer, der indgår i det europæiske semester.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov.

(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet via fleksibilitetsinstrumentet i den nuværende flerårige finansielle ramme øges til et niveau, der vil være tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov. Medlemsstaterne bør på frivillig basis kunne gøre brug af muligheden, jf. artikel 11 i forordning (EU) nr. 2017/825, for at overføre en del af deres midler fra den del af ESI-fondene, der benyttes til teknisk bistand, til programmet med henblik på at støtte gennemførelsen af reformer, herunder reformer knyttet til indførelse af euroen. I betragtning af vigtigheden af at udvikle strukturreformer til styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed og den store efterspørgsel blandt medlemsstaterne efter støtte under programmet bør man imidlertid – og med forbehold af en positiv vurdering af de opnåede resultater i 2017-2020 – overveje et permanent program for støtte til strukturreformer med sit eget budget i FFR'en for perioden efter 2020.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at kunne yde støtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol og overvågning af projekter på stedet.

(7)  For at kunne yde kvalitetspræget støtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol og overvågning af projekter på stedet. Disse omkostninger bør stå i et rimeligt forhold til den samlede værdi af omkostningerne i forbindelse med støtteprojekterne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  For at sikre en problemfri rapportering om gennemførelsen af programmet til Europa-Parlamentet og Rådet bør den periode, inden for hvilken Kommissionen skal fremlægge de årlige tilsynsrapporter, præciseres.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, jobskabelse og investeringer, der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene.

Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative, vækstfremmende og inklusive strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed, social inklusion og bekæmpelsen af fattigdom, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig og inklusiv vækst, jobskabelse og investeringer, navnlig i forbindelse med økonomisk styring og gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene. Programmet kan også specifikt bidrage til medlemsstaters vellykkede deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union og til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, ved at yde støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger med sigte på disse forberedelser;

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 5 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende litra:

 

"fa)  aktioner og aktiviteter til støtte for reformer i medlemsstater i forbindelse med deres forberedelser til tiltrædelse af euroområdet."

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 5a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Som artikel 5a indsættes:

udgår

”Artikel 5a

 

Støtte til forberedelse af medlemskab af euroområdet

 

Der kan gennem programmet finansieres aktioner og aktiviteter til støtte for reformer, der kan hjælpe medlemsstater, der ønsker at indføre euroen, med deres forberedelser på deltagelse i euroområdet."

 

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser, hvoraf 80 000 000 EUR skal stilles til rådighed fra fleksibilitetsinstrumentet i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 11311/2013*.

 

__________________

 

* Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 16 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 16 affattes indledningen til stk. 2 således:

2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet. Rapporten skal indeholde oplysninger om:

"2.  Fra 2018 og til og med 2021 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet. Rapporten skal indeholde oplysninger om:"

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2017/825

Artikel 16 – stk. 2 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)  I artikel 16, stk. 2, indsættes følgende litra:

 

"da)  resultaterne af kvalitetskontrol og overvågning af støtteprojekter på stedet"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=DA)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forøgelse af finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasning af dens overordnede målsætning

Referencer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

14.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Csaba Sógor

13.3.2018

Behandling i udvalg

15.5.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forøgelse af finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasning af dens overordnede målsætning

Referencer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Dato for høring af EP

6.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Dato for vedtagelse

25.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

John Howarth, Ivana Maletić

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Dato for indgivelse

27.6.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 3. juli 2018Juridisk meddelelse