Διαδικασία : 2017/0334(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 975kWORD 131k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Ruža Tomašić

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Jean Arthuis, Επιτροπή Προϋπολογισμών

Roberto Gualtieri, Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών– Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0825),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175 και το άρθρο 197 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0433/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Απριλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0227/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Η Ένωση απαιτείται να υποστηρίζει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, για τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)   Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.

(1)   Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών και μιας ανθεκτικής κοινωνίας που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζονται από το Πρόγραμμα απαιτούν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εκ μέρους της εθνικής και περιφερειακής δημόσιας διοίκησης, καθώς και ανάληψη ευθύνης και ενεργό συμμετοχή από όλους τους ενδιαφερομένους. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ειδικών ανά χώρα και η επιτόπια ιδιοκτησία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση, ιδίως μέσω των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, συνιστούν κατάλληλα μέσα για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η αποδοτική επίτευξη και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλίζεται η προβολή των αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται κατόπιν αιτήματος κάθε κράτους μέλους. Έτσι θα διασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, η οποία αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους του προγράμματος.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Αναμένεται ότι η ζήτηση στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα παραμείνει υψηλή, κάτι που σημαίνει ότι ορισμένα αιτήματα θα χρειαστεί να ιεραρχηθούν κατά προτεραιότητα. Θα πρέπει επίσης να προτιμώνται, κατά περίπτωση, αιτήματα που στοχεύουν στη στροφή της φορολογίας από την εργασία στον πλούτο και τη ρύπανση, στην προώθηση ισχυρότερων εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών και, κατά συνέπεια, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με τη βελτίωση της διαφάνειας, στη θέσπιση στρατηγικών για την καινοτόμο και βιώσιμη επαναβιομηχανοποίηση και στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα στήριξης που έχουν υψηλό επίπεδο στήριξης και συμμετοχής των εταίρων και οι οποίες έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα μέσα προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Στην προσπάθεια για ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης, το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά τη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, ή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)   Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

(3)   Η ενδυνάμωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ωφελούν την Ένωση και ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τις αξίες της, είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή και την ενίσχυση της πραγματικής σύγκλισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ευημερία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι ακόμη το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος — στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων — ότι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη ως νόμισμα το ευρώ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.

(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εμπειρία που είχε η ΕΕ με την παροχή τεχνικής συνδρομής σε άλλες χώρες που έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρώ, είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία και που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)   Επτά κράτη μέλη υποχρεούνται από τη Συνθήκη να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία. Ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο για την επίτευξη του στόχου αυτού τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ενωσιακή στήριξη για τη συμμετοχή στο ευρώ όλο και πιο σημαντική. Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)   Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε βαθμό ο οποίος εξαρτάται από τη συνταγματική και διοικητική οργάνωση κάθε κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί το κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής και διαβούλευσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την προπαρασκευή και την εφαρμογή της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)   Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα.

(6)   Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι ακόμη το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί, με τη χρήση του Μέσου Ευελιξίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα. Η εν λόγω αύξηση δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τις άλλες προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να μεταφέρουν τα εθνικά και περιφερειακά κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) με σκοπό την πλήρωση του κενού χρηματοδότησης του Προγράμματος.

 

___________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Προκειμένου να παρέχεται στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο και παρακολούθηση των έργων.

(7)  Προκειμένου να παρέχεται ποιοτική στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων επί τόπου. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη συνολική αξία των δαπανών στο πλαίσιο των σχεδίων στήριξης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα πρέπει να προσδιοριστεί η περίοδος για την οποία η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών, κατά περίπτωση, για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φτώχειας, των επενδύσεων και της πραγματικής σύγκλισης στο πλαίσιο της Ένωσης, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)   Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

δ α)    η στήριξη της συμμετοχής και διαβούλευσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την προπαρασκευή και εφαρμογή των μέτρων διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε βαθμό ανάλογο προς τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των εν λόγω περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο της συνταγματικής και διοικητικής δομής κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων 80 000 000 EUR παρέχονται από το μέσο ευελιξίας, βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου*·

 

_________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Το εισαγωγικός μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:

«2.   Από το 2018 έως και το 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, προστίθεται το στοιχείο δ α):

 

«δ α)  τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου και της παρακολούθησης των έργων στήριξης επί τόπου.»

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος. Η Επιτροπή επέλεξε να το πράξει υπό το φως του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η τροποποιητική πράξη αποσκοπεί στην τροποποίηση του άρθρου 4 σχετικά με τον στόχο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, με την προσθήκη της στήριξης για τις προετοιμασίες της προσχώρησης στη ζώνη του ευρώ στους στόχους του προγράμματος (στο εν λόγω άρθρο προστίθενται οι λέξεις «που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ»). Επίσης, προσθέτει ένα άρθρο 5α που επιτρέπει τη χρηματοδότηση δράσεων και δραστηριοτήτων προετοιμασίας για το ευρώ.

Επιπλέον, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΠΣΔΜ αυξάνεται από 142,8 εκατομμύρια EUR σε 222,8 εκατομμύρια EUR, μέσω της χρήσης του Μηχανισμού Ευελιξίας στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέξουν να συμπληρώσουν περαιτέρω το ΠΣΔΜ με τη μεταφορά πιστώσεων από το κονδύλιο του προϋπολογισμού για την τεχνική συνδρομή, αυξάνοντας το σύνολο σε περίπου 300 εκατομμύρια EUR. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων ήδη επιτρέπει τις μεταφορές αυτές.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η τροποποίηση του ΠΣΔΜ είναι, από άποψη κειμένου, ήσσονος σημασίας, αλλά πολύ σημαντική από πολιτική άποψη. Δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν ήδη ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. Επτά κράτη μέλη υποχρεούνται από τη Συνθήκη να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία. Ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο για την επίτευξη του στόχου αυτού τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ενωσιακή στήριξη για τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ όλο και πιο σημαντική. Δύο κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να ενταχθούν στην ευρωζώνη δεδομένης της εξαίρεσής τους από το ενιαίο νόμισμα, ήτοι η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τελευταίο προβλέπεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθούνται με τη χρήση πόρων συνοχής όσο και για τον πιθανό τους αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της συνοχής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις ανισότητες που παρατηρούνται στις χώρες της ΕΕ συνίστανται περισσότερο σε διαφορές εντός των ίδιων των χωρών παρά σε διαφορές μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, ένας αποτελεσματικός διαρθρωτικός μετασχηματισμός απαιτεί μια δέσμευση των κυβερνήσεων σε διάφορα επίπεδα να συνεργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση, συνδυάζοντας ένα μείγμα πολιτικών συνεισφορών, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι διάφορες εδαφικές αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη τις δικές τους μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνεται στα μέτρα που θα στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τα δύο κύρια στοιχεία της πρότασης, δηλαδή την αύξηση του προϋπολογισμού για το ΠΣΔΜ και τη συμπερίληψη των προετοιμασιών προσχώρησης στη ζώνη του ευρώ στους στόχους του προγράμματος. Ο αριθμός των τροπολογιών στην πρόταση είναι, συνεπώς, περιορισμένος σε αυτό το στάδιο. Οι τροπολογίες αυτές έχουν ως στόχο να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα της στήριξης για την προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ και να διασφαλίσουν ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στα σχέδια διαρθρωτικής μεταρρύθμισης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (19.6.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Jean Arthuis

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η αναθεώρηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και του γενικού του στόχου παρέχει μία ευκαιρία για:

1) αναθεώρηση του γενικού στόχου του προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα στοχεύει σαφώς στην παροχή τεχνικής βοήθειας κατόπιν αιτήματος κρατών μελών για την πραγματοποίηση κοινωνικά και/ή περιβαλλοντικά ωφέλιμων μεταρρυθμίσεων· το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.

2) ανάπτυξη κριτηρίων για την αποδοχή των αιτημάτων συνδρομής κρατών μελών όταν λαμβάνονται περισσότερες αιτήσεις απ’ όσες μπορούν να εξυπηρετηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού κονδυλίου, με βάση την προαναφερόμενη απαίτηση να είναι η μεταρρύθμιση κοινωνικά και/ή περιβαλλοντικά ωφέλιμη.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η επέκταση του χρηματοδοτικού κονδυλίου που προορίζεται για το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συνδέεται με αναθεώρηση της στόχευσης των «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Ως διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να νοούνται οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν προγράμματα δημόσιων επενδύσεων, την επανεθνικοποίηση και την επαναδημοτικοποίηση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, την ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και μεταρρυθμίσεις που προάγουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και προωθούν την αύξηση των πραγματικών μισθών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος για το 2017, το 90 % περίπου των πόρων του προγράμματος διατέθηκαν για έργα που αποσκοπούν στην εφαρμογή των οδηγιών της Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και άλλων νομοθετικών απαιτήσεων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση θα πρέπει να περιέχει ειδική αναφορά στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαμόρφωση του αιτήματος και στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης.

Όσον αφορά την αναθεώρηση του γενικού στόχου ώστε να συμπεριλάβει τα κριτήρια σύγκλισης για τα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ, η εισηγήτρια πιστεύει ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα να χρησιμοποιηθεί για να υπονομεύσει την ποιότητα και τις προσιτές δημόσιες υπηρεσίες και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης — ειδικά σε σχέση με το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, πιστεύει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην έγκριση αιτημάτων που θα επιφέρουν συγκεκριμένο κοινωνικό ή περιβαλλοντικό όφελος.

Η εισηγήτρια διαφωνεί με την πρόταση που διατυπώνει η Επιτροπή στην αιτιολογική της έκθεση που συνοδεύει την πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να ανακατανείμουν τα υφιστάμενα κονδύλια για τεχνική βοήθεια που προβλέπονται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και να τα διοχετεύσουν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος καθώς και για αιτήματα που αφορούν την υιοθέτηση του ευρώ. Πιστεύει ότι τα κονδύλια των ΕΔΕΤ, καθώς και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρηθούν και όχι να διατεθούν για το εν λόγω πρόγραμμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)   Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.

(1)   Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές συμβάλλει στην εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναγνωρίζονται ως επωφελείς όχι μόνο όταν μειώνουν τις δημόσιες δαπάνες κατά τρόπο κοινωνικά βιώσιμο, αλλά και όταν αυξάνουν τις δαπάνες βραχυπρόθεσμα προκειμένου να επιτευχθεί, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και των δημοσιονομικών ισορροπιών. Είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή και τη βιωσιμότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων να συνοδεύονται από δημοκρατική υποστήριξη, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων, όπως των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Προκειμένου να υπάρξει επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται βάσει της αίτησης του κάθε κράτους μέλους, η κατανομή του νέου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια επιλογής και να παρουσιάζεται με διαφανή τρόπο. Αυτό θα διασφαλίσει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, γεγονός που αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Στην προσπάθεια για ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης, το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά τη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, ή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή. Κατά τη διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία των αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από τους χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

(2)   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την μη επιλογή αιτημάτων για χρηματοδότηση. Κατά τη διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία των αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από τους χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

(3)  Η ενδυνάμωση της εδαφικής, οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος — στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων — ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των εδαφικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα.

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα. Η εν λόγω πρόσθετη κατανομή θα πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά μέσω νέων πιστώσεων που θα κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κάνοντας πλήρη χρήση της διαθέσιμης δημοσιονομικής ευελιξίας, βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα ανακατανομών για τον σκοπό αυτό, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης.»·

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των εδαφικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της ποιοτικής απασχόλησης και των επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης.»·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.·

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. Οποιαδήποτε αύξηση στο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί μέσω της κινητοποίησης των ειδικών μέσων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020* και όχι εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων της Ένωσης.

 

_________________

 

* ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και προσαρμογή του γενικού του στόχου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (20.6.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Roberto Gualtieri

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεωρούν τις οικονομικές πολιτικές τους ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και να τις συντονίζουν εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Οι πολιτικές, οι δράσεις και οι μηχανισμοί της Ένωσης επιδιώκουν να προάγουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)  Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση θα πρέπει να συνεκτιμά, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1γ)  Η Ένωση απαιτείται να υποστηρίζει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, για τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.

(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») έχει στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν οικονομικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, που επιδιώκουν να προωθήσουν την εύρωστη και βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την κοινωνική και εδαφική συνοχή και σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την κοινή ευημερία, και την αυξημένη ανθεκτικότητα σε κραδασμούς, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους. Η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η επιτυχής εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων απαιτεί πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα, αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, και τη στήριξη όλων των τμημάτων της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω της συμμετοχής των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και μέσω δημοκρατικών διαδικασιών σε επίπεδο εθνικών και, κατά περίπτωση, περιφερειακών κοινοβουλίων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Θα πρέπει να προτιμώνται μέτρα που έχουν συνεργική επίδραση σε άλλους τομείς και τα οποία αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη υψηλής και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, ανάκαμψης και σύγκλισης στην Ένωση, στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, στην προώθηση μιας απασχόλησης καλύτερης ποιότητας και στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Οι εν λόγω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνάδουν και να συνδέονται με τους στόχους που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και με την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα στα κράτη μέλη. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ορθή και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης, καθώς η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω πράξεων έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη οικονομικής σύγκλισης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 119 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή. Κατά τη διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία των αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από τους χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

(2)  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή, με αποτέλεσμα αρκετά αιτήματα να μην έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση. Κατά τη διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία των αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από τους χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η παρουσίαση και η διαφάνεια των αποτελεσμάτων του Προγράμματος θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της δημόσιας διάθεσης στο διαδίκτυο μιας επισκόπησης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να διασφαλίζεται η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης κοινωνικά ισορροπημένων, περιβαλλοντικά βιώσιμων και φιλικών προς την ανάπτυξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ευημερία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Αναγκαίο στοιχείο αυτού του γενικού στόχου αποτελεί η διεξοδική εκ των υστέρων αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το Πρόγραμμα συνέβαλε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.

(5)  Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει επί του παρόντος η παρέκκλιση όσον αφορά τη συμμετοχή στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και τα οποία επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ, να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα.

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα. Η αύξηση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει μέσω ανακατανομής των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω κινητοποίησης των ειδικών μηχανισμών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να μεταφέρουν τα εθνικά και περιφερειακά τους κονδύλια από τα ΕΔΕΤ με σκοπό την πλήρωση του κενού χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Προκειμένου να παρέχεται στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο και παρακολούθηση των έργων.

(7)  Προκειμένου να παρέχεται στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων επί τόπου.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης.»·

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή στήριξης στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για τη διοικητική και οικονομική μεταρρύθμιση και για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης, του οικονομικού και κοινωνικού τομέα, και στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, με στόχο την προώθηση και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής προστασίας, της απασχόλησης και των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, της σύγκλισης και της κοινής ευημερίας και της ανθεκτικότητας στους κραδασμούς. Η στήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει επίσης την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης, καθώς και για την ορθή και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης. Μέσω αυτών των στόχων, το Πρόγραμμα θα προετοιμάσει επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης.»·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. Η αύξηση αυτή δεν θα γίνει μέσω ανακατανομής των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά θα χρηματοδοτηθεί μέσω κινητοποίησης των ειδικών μηχανισμών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και προσαρμογή του γενικού του στόχου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.12.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Εξέταση στην επιτροπή

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

14

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Γεώργιος Κύρτσος

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (8.6.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Csaba Sógor

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής «το Πρόγραμμα») για την περίοδο 2017 έως 2020, για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορήγησε πέρυσι σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση, έχει ξεκινήσει από τις 20 Μαΐου 2017 με προϋπολογισμό ύψους 142,8 εκατομμύρια EUR. Στόχος του είναι να συμβάλει στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, παρέχοντας στήριξη από εμπειρογνώμονες στις εθνικές αρχές που το ζητούν.

Η παρεχόμενη στήριξη μπορεί να καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, πολλοί από τους οποίους έχουν άμεση σημασία για την κοινωνία, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, η κοινωνική ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας καθώς και τα συστήματα δημόσιας υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι υπόλοιποι τομείς στους οποίους παρέχεται στήριξη έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική συνοχή στην ΕΕ.

Λόγω του γεγονότος ότι το ποσοστό αξιοποίησης του προγράμματος από τα κράτη μέλη ήταν σημαντικά υψηλότερο απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά, η ζήτηση για παροχή στήριξης υπερβαίνει κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια του 2018 υποβλήθηκαν 444 αιτήσεις στήριξης από 24 κράτη μέλη και, ενώ το συνολικό ετήσιο ποσό που διατέθηκε ανερχόταν σε 30.5 εκατομμύρια EUR, το εκτιμώμενο κόστος όλων των αιτήσεων ήταν περίπου πέντε φορές υψηλότερο και ανήλθε σε περίπου 152 εκατομμύρια EUR.

Το γεγονός αυτό οδήγησε την Επιτροπή να προτείνει ενίσχυση του Προγράμματος κατά 80 εκατομμύρια EUR μέσω της χρήσης του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να συμπεριλάβει στους στόχους του Προγράμματος ρητή αναφορά στον στόχο της χρηματοδότησης δράσεων και δραστηριοτήτων για την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία τους για να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ.

Η Επιτροπή καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της δυνατότητας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, να μεταφέρουν μέρος των πόρων τους από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας των Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στο Πρόγραμμα.

Λαμβανομένων υπόψη των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ύπαρξη υψηλής ποιότητας εμπειρογνωμοσύνης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ευνοϊκών για την ανάπτυξη, βιώσιμων και συμπεριληπτικών πολιτικών, καθώς και της απήχησης του Προγράμματος στα κράτη μέλη, η ενίσχυση του προϋπολογισμού του Προγράμματος είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Ωστόσο, αν και αναγνωρίζει πλήρως ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στους στόχους τους Προγράμματος ρητή αναφορά στην στήριξη με σκοπό την υιοθέτηση του ευρώ, ο εισηγητής θα ήθελε επίσης να επισημάνει την ανάγκη να τονιστούν επίσης οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, όπως η υποστήριξη της εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, της κατάρτισης, της παραγωγικότητας της εργασίας και των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης και ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη απέχουν ακόμα πολύ από την επίτευξή τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι αναγκαίο η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον, και όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 ΣΛΕΕ, είναι αναγκαίο οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας να εντάσσονται στις πολιτικές και στις δράσεις της Ένωσης, προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.

(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν χωρίς αποκλεισμούς διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να προαγάγουν, επίσης, την αλληλεγγύη, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης, και στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Το πρόγραμμα μπορεί κατά συνέπεια να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για οικονομική και κοινωνική συνοχή και πλήρη απασχόληση. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζουν την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για να συμπληρώσει και να ενισχύσει περαιτέρω την εφαρμογή του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως όσον αφορά την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τις ανά χώρα συστάσεις του, και για να εξασφαλίσει την επίτευξη προόδου ως προς την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το Πρόγραμμα θα πρέπει να συνδέεται με αναθεώρηση των στόχων του Προγράμματος, καθώς είναι αναγκαίο να ενισχυθούν σε πολλά κράτη μέλη τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η εξέλιξη των πραγματικών μισθών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή. Κατά τη διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία των αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από τους χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

(2)  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερο στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος, η οποία υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τα αιτήματα στήριξης που έλαβε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2017 έχουν, με βάση την εκτιμώμενη αξία τους, υπερβεί κατά πολύ τη διαθέσιμη ετήσια κατανομή. Κατά τη διάρκεια του 2018 η εκτιμώμενη αξία των αιτημάτων που ελήφθησαν ήταν πέντε φορές μεγαλύτερη από τους χρηματοδοτικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος και τα αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Αναμένεται ότι το Πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται από σημαντική υπερφόρτωση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνεται διαλογή των αιτημάτων στήριξης, με την επιφύλαξη της ανάγκης για ίση μεταχείριση των κρατών μελών. Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες που περιγράφονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης και στα αιτήματα που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και εμπεριέχουν τη συμμετοχή εταίρων. Σύμφωνα με την ΕΕΑ 2018, οι διαφορές όσον αφορά την ανάκαμψη των οικονομιών και την κατάσταση της απασχόλησης στα κράτη μέλη επιβάλλουν περαιτέρω ειδικά εστιασμένες επενδύσεις στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στην κατάρτιση, στην παραγωγικότητα της εργασίας και στην εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης και ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη απέχουν ακόμα πολύ από την επίτευξή τους. Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων, θα πρέπει επίσης να δίδεται η δέουσα προσοχή στην αιτιολόγηση της μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των σχετικών διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς και εταίρους, όποτε αυτό απαιτείται λόγω της φύσης και της εμβέλειας των επιδιωκόμενων μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και των επενδύσεων θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στη σύγκλιση εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.

(5)  Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ κατά τρόπο τέτοιον που να επιτρέπει στα εν λόγω κράτη μέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες που ενσωματώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα.

(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο, με την αξιοποίηση του μέσου ευελιξίας που προβλέπει το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα. Σε εθελοντική βάση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση της δυνατότητας, η οποία απορρέει από το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/825, να μεταφέρουν μέρος των πόρων τους από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας των ΕΔΕΤ στο Πρόγραμμα, με στόχο την παροχή στήριξης για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την υιοθέτηση του ευρώ. Ωστόσο, λόγω της σημασίας της ανάπτυξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της μεγάλης ζήτησης για παροχή στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος που παρατηρείται μεταξύ των κρατών μελών και υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί θετική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο 2017-2020, θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ενός μόνιμου προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με δικό του προϋπολογισμό στο ΠΔΠ μετά το 2020.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Προκειμένου να παρέχεται στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο και παρακολούθηση των έργων.

(7)  Προκειμένου να παρέχεται ποιοτική στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο και παρακολούθηση των έργων. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη συνολική αξία των δαπανών στο πλαίσιο των σχεδίων στήριξης·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα πρέπει να προσδιοριστεί η περίοδος κατά την οποία η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές, αναπτυξιακού χαρακτήρα και χωρίς αποκλεισμούς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης και της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να συμβάλει συγκεκριμένα στην επιτυχή συμμετοχή των κρατών μελών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στις προετοιμασίες για τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ των κρατών μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, παρέχοντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο αυτές τις προετοιμασίες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«στ α)  δράσεις και δραστηριότητες προς υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ.»

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 5 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Προστίθεται το άρθρο 5α

διαγράφεται

«Άρθρο 5α

 

Στήριξη για την προετοιμασία συμμετοχής στο ευρώ

 

Το Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτεί δράσεις και δραστηριότητες προς υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που δύνανται να βοηθήσουν τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία τους για να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ.».

 

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων 80 000 000 EUR παρέχονται από το μέσο ευελιξίας, βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου*.

 

__________________

 

* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α)  Στο άρθρο 16, το εισαγωγικό μέρος της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:

«2.  Από το 2018 έως και το 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:»

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/825

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, προστίθεται το στοιχείο δ α):

 

«δ α)  τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου και της παρακολούθησης των έργων στήριξης επί τόπου·»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=EL)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και προσαρμογή του γενικού του στόχου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

14.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Csaba Sógor

13.3.2018

Εξέταση στην επιτροπή

15.5.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και προσαρμογή του γενικού του στόχου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.12.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth, Ivana Maletić

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου