Förfarande : 2017/0334(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2018

Ingivna texter :

A8-0227/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

BETÄNKANDE     ***I
PDF 681kWORD 119k
27.6.2018
PE 620.791v02-00 A8-0227/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Ruža Tomašić

Föredragande av yttrande (*):

Jean Arthuis, budgetutskottet

Roberto Gualtieri, utskottet för ekonomi och valutafrågor

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0825),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 175 och 197.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0433/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 mars 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 3 april 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0227/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Om medlemsstaterna så begär måste unionen stödja dem om de behöver förbättra sin administrativa kapacitet att genomföra unionsrätten.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier, byggda på starka ekonomiska och sociala strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till ekonomisk och social samanhållning. Institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer är ändamålsenliga verktyg för att åstadkomma detta.

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer som har europeiskt mervärde, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier och motståndskraftiga samhällen, byggda på starka ekonomiska, sociala och territoriella strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. De reformer som stöds av programmet kräver effektiva och ändamålsenliga nationella och regionala offentliga förvaltningar samt egenansvar och aktiv medverkan av alla berörda intressenter. Landsspecifika institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer, samt egenansvar på plats för strukturreformer som är av intresse för unionen, i synnerhet hos lokala och regionala myndigheter och arbetsmarknadens parter, är lämpliga verktyg för att åstadkomma detta.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Det behövs ett effektivt genomförande och information om programmets resultat på unionsnivå samt på nationell och regional nivå för att säkerställa synligheten för resultaten av de reformer som utarbetats och genomförts på begäran av varje medlemsstat. Detta skulle garantera utbyte av kunskap, erfarenheter och bästa praxis, vilket också är ett av programmets mål.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Efterfrågan på stöd från programmet förväntas fortsätta vara hög, vilket innebär att vissa begäranden kommer att behöva prioriteras. Företräde bör i tillämpliga fall ges till begäranden som syftar till en skatteväxling från arbete till förmögenhet och föroreningar, vilket stärker sysselsättningen och socialpolitiken och därmed gynnar den sociala integrationen och bekämpandet av skattebedrägeri, skatteflykt och skatteundandragande genom ökad insyn, strategier för innovativ och hållbar återindustrialisering och förbättrade utbildningssystem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt begäranden om stöd som har stor demokratisk legitimitet och inkluderar olika parter samt har spridningseffekter på andra sektorer. Programmet bör komplettera andra instrument så att överlappningar undviks.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  I sin strävan att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande strukturreformer ska programmet inte ersätta finansiering från medlemsstaternas nationella budgetar, eller användas för att täcka löpande utgifter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förstärka strukturreformerna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

(3)  Att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att förstärka strukturreformer som gynnar unionen och är förenliga med dess principer och värderingar är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande och utvidgad verklig konvergens i Ekonomiska och monetära unionen, vilket säkerställer dess långsiktiga stabilitet och välstånd. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som ännu inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten och jobbskapandet också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.

(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten, jobbskapandet och den sociala inkluderingen samt minskandet av skillnaderna mellan medlemsstaterna och regionerna också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som ännu inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Det är också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som vill införa euron att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

(5)  Med tanke på de positiva erfarenheter som unionen har haft av det tekniska stöd som erbjudits till andra länder som redan har infört euron är det också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som anslöt sig till unionen vid en senare tidpunkt och som vill införa euron, att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Sju medlemsstater är enligt fördragen skyldiga att förbereda sig för deltagande i euroområdet, nämligen Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige. I vissa av dessa medlemsstater har man gjort ringa framsteg mot detta mål under de senaste åren, vilket har gjort det allt viktigare för unionen att stödja ett deltagande i eurosamarbetet. Danmark och Förenade kungariket har ingen skyldighet att ansluta sig till euroområdet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Regionala och lokala myndigheter spelar en viktig roll i strukturreformerna, i en omfattning som varierar beroende på den konstitutionella och administrativa organisationen i respektive medlemsstat. Det är därför lämpligt att fastställa en passande nivå på deltagandet av och samrådet med regionala och lokala myndigheter vid förberedandet och genomförandet av strukturreformer.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det.

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer som är av intresse för unionen i de medlemsstater som ännu inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas med hjälp av flexibilitetsmekanismen i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20131a, till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det. Ökningen får inte ha en negativ påverkan på andra prioriteringar inom sammanhållningspolitiken. Medlemsstaterna ska inte heller vara skyldiga att överföra sina nationella och regionala anslag från Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att täcka programmets finansieringsunderskott.

 

___________

 

1a Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att kunna tillhandahålla stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll och övervakning av projekt på plats.

(7)  För att kunna tillhandahålla kvalitativt stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll, övervakning och utvärdering av projekt på plats. Sådana utgifter bör vara proportionerliga i förhållande till de sammanlagda utgifterna inom ramen för stödprojekten.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  För att säkerställa en smidig rapportering om genomförandet av programmet till Europaparlamentet och rådet, bör perioden under vilken kommissionen ska lämna de årliga övervakningsrapporterna specificeras.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – stycke 1

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och öka investeringarna, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.”

Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge medlemsstaternas myndigheter, inklusive deras regionala och lokala myndigheter när så är lämpligt, stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och social integration, bekämpa skatteflykt och fattigdom samt öka investeringarna och skapa verklig konvergens i unionen, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I artikel 5.1 ska följande led läggas till:

 

da)  Att stödja deltagandet av och samrådet med regionala och lokala myndigheter i förberedandet och genomförandet av strukturreformer, i en omfattning som motsvarar dessa regionala och lokala myndigheters befogenhet och ansvar inom den konstitutionella och administrativa strukturen i respektive medlemsstat.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser, varav 80 000 000 EUR ska anslås genom flexibilitetsmekanismen enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013*.

 

_________________

 

*Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a.  I artikel 16.2 ska inledningen ersättas med följande:

2.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig övervakningsrapport om genomförandet av programmet. Rapporten ska innehålla information om

”2.  Varje år från och med 2018 och till och med 2021 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig övervakningsrapport om genomförandet av programmet. Rapporten ska innehålla information om

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 16 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  I artikel 16.2 ska led da läggas till:

 

”da)  resultaten av kvalitetskontroll och övervakning av stödprojekt på plats,”

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att ändra förordning (EU) 2017/825 för att öka den ekonomiska omfattningen på stödprogrammet för strukturreformer och anpassa dess övergripande mål. Kommissionen har valt att göra detta med bakgrund av det stora antalet begäranden om finansiering av strukturreformer från medlemsstaterna.

I synnerhet vill man ändra artikel 4 om målet för stödprogrammet genom att lägga till förberedelser för övergång till euron till programmets mål (orden ”vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet” läggs till i artikeln). Dessutom införs artikel 5a som gör det möjligt att finansiera förberedande åtgärder och verksamhet för införande av euron.

Vidare ökas den övergripande ekonomiska ramen för stödprogrammet för strukturfonder från 142,8 miljoner euro till 222,8 miljoner euro genom att man utnyttjar flexibilitetsinstrumentet och den fleråriga budgetramen. Medlemsstaterna kommer att kunna välja att komplettera stödprogrammet för strukturfonder ytterligare genom att överföra anslagen från budgeten för tekniskt stöd, vilket ger en totalsumma på cirka 300 miljoner euro. Genom förordningen om gemensamma bestämmelser tillåts redan sådana överföringar.

Föredraganden anser att detta är en textmässigt liten, men politiskt mycket betydelsefull, ändring av stödprogrammet för strukturfonder. Nitton medlemsstater är redan en del av euroområdet, medan sju medlemsstater enligt fördragen är skyldiga att förbereda sig för deltagande i euroområdet, nämligen Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Ungern. I vissa av dessa medlemsstater har man gjort ringa framsteg mot detta mål under de senaste åren, vilket har gjort det allt viktigare för EU att stödja ett deltagande i euroområdet. Två medlemsstater är inte skyldiga att ansluta sig till euroområdet på grund av att de har undantag från den gemensamma valutan, nämligen Danmark och Förenade kungariket. Det senare är ju dessutom på väg att lämna Europeiska unionen under 2019.

Föredraganden anser att det är viktigt att ha större tydlighet både när det gäller strukturreformer för att främja användning av sammanhållningsstöd och de effekter dessa kan tänkas ha på sammanhållningsmedlen. Det är viktigt att notera att de flesta ojämlikheter inom EU-länderna numera består av skillnader inom snarare än mellan länder. Effektiva strukturförändringar kräver därför att regeringarna gör åtaganden om att samarbeta på olika nivåer för att underlätta gemensamma och integrerade åtgärder där man kombinerar olika politiska insatser för att möta de behov och utmaningar som finns inom den territoriella utvecklingen. Eftersom medlemsstaterna redan har sina egna reforminitiativ bör programmet fokusera på de åtgärder som på bästa sätt kommer att stödja landspecifika rekommendationer.

Föredraganden stöder de två viktigaste punkterna i förslaget, nämligen en budgetökning för stödprogrammet för strukturreformer och inkluderande av förberedelserna för medlemskap i euroområdet som ett av programmets mål. Antalet ändringsförslag är därför begränsat i detta skede. Ändringsförslaget syftar till att understryka betydelsen av stöd i förberedelserna för ett medlemskap i euroområdet och säkerställa att regionala och lokala myndigheter kan delta i större utsträckning i strukturella reformprojekt.


YTTRANDE från budgetutskottet (19.6.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Föredragande av yttrande (*): Jean Arthuis

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att översynen av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och av dess allmänna mål ger en möjlighet att:

1)  Se över programmets allmänna syfte för att säkerställa att det är tydligt inriktat på att ge tekniskt stöd på begäran av medlemsstaterna till reformer som har en gynnsam social och/eller miljömässig inverkan. Programmet bör bidra till ekonomisk återhämtning och skapandet av högkvalitativa arbetstillfällen, fattigdomsbekämpning och stimulera investeringar i realekonomin.

2)  Ta fram kriterier för godkännande av medlemsstaternas begäran om stöd när man har mottagit fler begäranden än man kan uppfylla inom finansieringsramen, utifrån det ovannämnda kravet på att reformen har en gynnsam social och/eller miljömässig inverkan.

Föredraganden anser att utvidgningen av finansieringsramen för detta program bör kopplas till en granskning av vilka ”strukturreformer” den bör inriktas på. Strukturreformerna inom programmet bör omfatta program för offentliga investeringar, åternationalisering och återkommunalisering av allmänna nyttigheter och tjänster, stärkandet av offentliga socialförsäkringssystem och reformer som gynnar kollektivförhandlingar och främjar reallöneökningar.

Enligt programmets arbetsprogram för 2017 gick kring 90 % av programmets medel till projekt syftade till att genomföra kommissionens instruktioner inom ramen för den europeiska planeringsterminen och andra krav i EU-lagstiftningen. Som en följd av detta anser föredraganden att den roll som arbetsmarknadens parter, det civila samhället och lokala och regionala myndigheter spelar när det gäller att formulera en begäran och utforma och övervaka genomförandet av reformen uttryckligen bör nämnas i förslaget.

När det gäller översynen av det allmänna målet att inbegripa konvergenskriterierna för de medlemsstater som inte är medlemmar i euroområdet, anser föredraganden att detta kan leda till att programmet används för att försvaga tillgängliga offentliga tjänster och sociala trygghetssystem av hög kvalitet – särskilt när det gäller underskottet i de offentliga finanserna och den offentliga skuldkvoten. Därför anser hon att programmet fokus bör läggas vid att godkänna begäranden som har tydliga sociala eller miljömässiga fördelar.

Föredraganden ställer sig inte bakom kommissionens förslag i motiveringen till förslaget att medlemsstaterna bör uppmanas att omfördela befintliga medel för tekniskt stöd inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna till detta program, däribland för begäranden som rör införande av euron. Hon anser att ESI-fonderna och den viktiga roll de spelar i medlemsstaterna bör behållas och inte omfördelas till detta program.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier, byggda på starka ekonomiska och sociala strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till ekonomisk och social samanhållning. Institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer är ändamålsenliga verktyg för att åstadkomma detta.

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier och samhällen, byggda på starka ekonomiska och sociala strukturer, bidrar till territoriell, ekonomisk och social samanhållning. Institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer är ändamålsenliga verktyg för att åstadkomma detta. Strukturreformer anses vara fördelaktiga inte bara när de minskar de offentliga utgifterna på ett socialt hållbart sätt, utan också när de ökar utgifterna på kort sikt i syfte att förbättra den ekonomiska prestandan och budgetbalansen på medellång och lång sikt. Med tanke på ett lyckat genomförande och hållbarheten i strukturreformer är det av avgörande vikt att det finns ett demokratiskt stöd för dem, som säkerställer att alla relevanta intressenter, såsom lokala och regionala myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens partner samt företrädare för det civila samhället deltar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  För att ge en översikt över de reformer som utarbetats och genomförts på begäran av varje medlemsstat bör fördelningen av den nya budgeten för programmet bygga på tydliga urvalskriterier och presenteras på ett öppet sätt. Detta skulle garantera ett utbyte av kunskap, erfarenheter och bästa praxis, vilket är ett av programmets mål.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I sin strävan att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande strukturreformer ska programmet inte ersätta finansiering från medlemsstaternas nationella budgetar, eller användas för att täcka löpande utgifter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Medlemsstaterna har tagit emot stöd programmet i högre utsträckning än vad som ursprungligen förväntades. De begäranden om stöd som kommissionen tagit emot under budgetcykeln för 2017 har, baserat på deras uppskattade värde, väsentligen överstigit det tillgängliga årliga anslaget. Under budgetcykeln för 2018 var det uppskattade värdet av de begäranden som tagits emot fem gånger större än de finansiella medel som fanns tillgängliga för det året. Nästan alla medlemsstaterna har begärt stöd inom programmet och begärandena är fördelade över alla de politikområden som programmet omfattar.

(2)  Medlemsstaterna har tagit emot stöd programmet i högre utsträckning än vad som ursprungligen förväntades. De begäranden om stöd som kommissionen tagit emot under budgetcykeln för 2017 har, baserat på deras uppskattade värde, väsentligen överstigit det tillgängliga årliga anslaget, vilket resulterade i att flera begäranden om stöd inte kunde tillmötesgås. Under budgetcykeln för 2018 var det uppskattade värdet av de begäranden som tagits emot fem gånger större än de finansiella medel som fanns tillgängliga för det året. Nästan alla medlemsstaterna har begärt stöd inom programmet och begärandena är fördelade över alla de politikområden som programmet omfattar.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förstärka strukturreformerna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

(3)  Att öka den territoriella, ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förstärka strukturreformerna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten och jobbskapandet också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.

(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de territoriella, ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten och jobbskapandet också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det.

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det. Tilläggsanslagen bör finansieras uteslutande genom nya anslag som budgetmyndigheten frigör, med fullt utnyttjande av den tillgängliga budgetmässiga flexibiliteten, utifrån relevanta förslag från kommissionen. Inga omfördelningar ska övervägas för detta ändamål, för att undvika eventuella negativa effekter för finansieringen av de befintliga fleråriga programmen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2017/825

Artikel 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och öka investeringarna, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.”

Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på territoriella, ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, den finansiella stabiliteten, skapa nya arbetstillfällen av hög kvalitet och öka investeringarna, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.”

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EU) 2017/825

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser.”

”1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser. En eventuell ökning av programmets budget ska finansieras genom utnyttjandet av de särskilda instrument som anges i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020* och inte på bekostnad av befintliga EU-program.

 

_________________

 

* EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet

Referensnummer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

Associerat utskott – tillkännagivande i kammaren

19.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Liadh Ní Riada

21.3.2018

Behandling i utskott

24.4.2018

 

 

 

Antagande

19.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

5

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Claudia Țapardel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra, Ivan Štefanec

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

Verts/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (20.6.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Föredragande av yttrande (*): Roberto Gualtieri

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  För att uppnå unionens mål i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, måste medlemsstaterna betrakta sin ekonomiska politik som en gemensam angelägenhet och samordna den inom unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  Unionens politik, åtgärder och instrument ska främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b)  Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen genom att bland annat införa den europeiska pelaren för sociala rättigheter, beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl -1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c)  Unionen ska, på medlemsstaternas begäran, stödja dem med att förbättra sin administrativa kapacitet för att införa unionsrätten.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier, byggda på starka ekonomiska och sociala strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till ekonomisk och social samanhållning. Institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer är ändamålsenliga verktyg för att åstadkomma detta.

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) har målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande ekonomiska och förvaltningsmässiga reformer, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt, som syftar till att främja robust och hållbar tillväxt, kvalitativa arbetstillfällen, social och territoriell sammanhållning och konvergens, konkurrenskraft, produktivitet och delat välstånd samt ökad motståndskraft mot chocker. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden i enlighet med de nationella reformprogrammen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Ett framgångsrikt genomförande av strukturreformer kräver politisk vilja, beslutsamhet, effektiv offentlig förvaltning och stöd från alla delar av samhället. Det är därför viktigt att strukturella reformer även backas upp av näringslivets och arbetsmarknadens parter samt andra berörda intressenter, och att de ges demokratiskt stöd genom nationella och, i tillämpliga fall, regionala parlament.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Företräde ska ges till åtgärder som ger synergieffekter för andra branscher och som bland annat syftar till att nå hög och långsiktig hållbar tillväxt, återhämtning och konvergens i unionen, och samtidigt bekämpar skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt samt främjar högkvalitativa arbetstillfällen och genomförandet av socialpolitiken. Strukturreformer bör överensstämma med, och vara kopplade till, de mål som anges i den europeiska planeringsterminen och genomförandet av de landspecifika rekommendationerna i medlemsstaterna. De ska inkludera ett korrekt och snabbt införlivande och genomförande av unionens rättsakter eftersom dessa rättsakter måste fungera för att uppnå ekonomisk konvergens.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Euron är Europeiska unionens valuta, vilket anges i artikel 119.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Medlemsstaterna har tagit emot stöd programmet i högre utsträckning än vad som ursprungligen förväntades. De begäranden om stöd som kommissionen tagit emot under budgetcykeln för 2017 har, baserat på deras uppskattade värde, väsentligen överstigit det tillgängliga årliga anslaget. Under budgetcykeln för 2018 var det uppskattade värdet av de begäranden som tagits emot fem gånger större än de finansiella medel som fanns tillgängliga för det året. Nästan alla medlemsstaterna har begärt stöd inom programmet och begärandena är fördelade över alla de politikområden som programmet omfattar.

(2)  Medlemsstaterna har tagit emot stöd programmet i högre utsträckning än vad som ursprungligen förväntades. De begäranden om stöd som kommissionen tagit emot under budgetcykeln för 2017 har, baserat på deras uppskattade värde, väsentligen överstigit det tillgängliga årliga anslaget vilket innebär att ett flertal begäranden inte har valts ut för finansiering. Under budgetcykeln för 2018 var det uppskattade värdet av de begäranden som tagits emot fem gånger större än de finansiella medel som fanns tillgängliga för det året. Nästan alla medlemsstaterna har begärt stöd inom programmet och begärandena är fördelade över alla de politikområden som programmet omfattar.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Redovisningen av, och insynen i, programmets resultat bör ökas genom att man gör en granskning av hur reformerna har genomförts i varje medlemsstat allmänt tillgänglig på internet, i syfte att säkerställa utbyte av kunskaper, erfarenheter och bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förstärka strukturreformerna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

(3)  Att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att bland annat förstärka tillväxtfrämjande, socialt balanserade och miljömässigt hållbara strukturreformer, är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen och dess långsiktiga stabilitet och välstånd. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten och jobbskapandet också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.

(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten och skapandet av kvalitativa arbetstillfällen också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet. En ingående efterhandsutvärdering av hur programmet har bidragit till strukturreformer i medlemsstaterna är en nödvändig del av detta allmänna mål.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Det är också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som vill införa euron att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

(5)  Det är också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som nu har ett undantag från deltagande i den tredje fasen av Europeiska unionen, men som vill införa euron, att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det.

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det. En sådan ökning bör inte ske genom omfördelning av befintliga medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna utan bör finansieras genom utnyttjandet av de särskilda instrument som anges i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att överföra sina nationella och regionala ESI-anslag för att täcka programmets finansieringsunderskott.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att kunna tillhandahålla stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll och övervakning av projekt på plats.

(7)  För att kunna tillhandahålla stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll, övervakning och utvärdering av projekt på plats.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och öka investeringarna, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.”

Programmets allmänna mål är att ge nationella, regionala och lokala myndigheter stöd när det gäller administrativa och ekonomiska reformer och åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer samt bemöta ekonomiska och sociala utmaningar, i syfte att främja och utvidga hållbar tillväxt, miljömässig hållbarhet, socialt skydd, jobbskapande, investeringar, konkurrenskraft, produktivitet, territoriell och social sammanhållning, konvergens, delat välstånd och motståndskraft mot chocker. Detta stöd kan även inkludera stöd till en effektiv och transparent användning av unionens medel samt för ett korrekt och snabbt införlivande och genomförande av unionens rättsakter. Genom dessa mål kommer programmet även att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser.”

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser.

”1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser. En sådan ökning ska inte ske genom omfördelning och befintliga medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna utan bör finansieras genom utnyttjandet av de särskilda instrument som anges i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet

Referensnummer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.12.2017

Associerade utskott – tillkännagivande i kammaren

19.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

24.4.2018

Behandling i utskott

4.6.2018

18.6.2018

 

 

Antagande

19.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

14

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

40

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru‑Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

14

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Miguel Viegas

1

0

ENF

Barbara Kappel

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (8.6.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet

(COM(2017)0825 – C8‑0433/2017 – 2017/0334(COD))

Föredragande av yttrande: Csaba Sógor

KORTFATTAD MOTIVERING

Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) för perioden 2017–2020, som inrättades i fjol med ett brett stöd från Europaparlamentet, har pågått sedan den 20 maj 2017 med en budget på 142,8 miljoner euro. Programmets mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att tillhandahålla expertstöd till sådana nationella myndigheter som begär det.

Stödet kan omfatta ett stort antal politikområden, av vilka många är av särskild samhällelig vikt, såsom utbildning, en arbetsmarknadspolitik som skapar arbetstillfällen, fattigdomsbekämpning, främjande av social delaktighet, system för social trygghet och välfärdssystem, folkhälsa och hälso- och sjukvårdssystem. Även andra stödområden har en stor inverkan på den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU.

Medlemsstaternas oväntat höga utnyttjande av programmet har lett till att stödbegärandena överstiger den tillgängliga budgeten flerfaldigt. Enligt kommissionens uppgifter lämnades det under 2018 in 444 stödbegäranden av 24 medlemsstater, och medan de sammanlagda årliga anslagen uppgick till 30,5 miljoner euro var de beräknade kostnaderna för samtliga ansökningar ungefär fem gånger så höga, dvs. ungefär 152 miljoner euro.

Detta ledde till att kommissionen föreslog att programmet skulle förstärkas med 80 miljoner euro med hjälp av flexibilitetsmekanismen enligt artikel 11 i den nuvarande fleråriga budgetramen. Dessutom har kommissionen för avsikt att i programmets mål uttryckligen hänvisa till finansiering av åtgärder och verksamhet som stöder reformer som kan hjälpa medlemsstaterna att förbereda sig inför en anslutning till euroområdet.

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att utnyttja möjligheten enligt artikel 11 i förordningen om stödprogrammet för strukturreformer, att till programmet föra över en del av medlen från den del av de europeiska struktur- och investeringsfonderna som är avsatt för tekniskt stöd.

Med tanke på de skillnader som finns mellan medlemsstaternas tillgång till kvalitativ sakkunskap för utformning och genomförande av en tillväxtfrämjande, hållbar och inkluderande politik och programmets popularitet bland medlemsstaterna är stärkandet av programmets budget mycket välkommet.

Föredraganden är fullt medveten om vikten av att uttryckligen inbegripa stöd för införandet av euron bland programmets mål, men önskar också framhålla att EU:s strategiska prioriteringar bör framhävas i den årliga tillväxtöversikten, t.ex. stöd för en högkvalitativ utbildning, arbetsproduktivitet och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Strukturreformer rörande social- och sysselsättningspolitik bör främjas ytterligare, med tanke på att Europa 2020-målen om sysselsättning och social delaktighet långt ifrån är uppnådda.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  I enlighet med artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor. Såsom vidare fastställs i artikel 11 i EUF-fördraget ska miljöskyddskrav integreras i unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier, byggda på starka ekonomiska och sociala strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till ekonomisk och social samanhållning. Institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer är ändamålsenliga verktyg för att åstadkomma detta.

(1)  Stödprogrammet för strukturreformer (nedan kallat programmet) inrättades med målsättningen att stärka medlemsstaternas kapacitet att förbereda och genomföra inkluderande tillväxtfrämjande förvaltnings- och strukturreformer som har europeiskt mervärde och att främja bland annat solidaritet, inklusive genom bistånd med att använda unionsfonderna effektivt och ändamålsenligt bland annat på området social inkludering. Programmet kan således vara ett viktigt verktyg när det gäller att bidra till att uppnå målen och principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Stöd enligt programmet ges av kommissionen på begäran av en medlemsstat, och det kan omfatta ett brett spektrum av politikområden. Motståndskraftiga ekonomier, byggda på starka ekonomiska och sociala strukturer, som gör det möjligt för medlemsstaterna att absorbera chocker på ett effektivt sätt och att snabbt återhämta sig från dem, bidrar till uppnåendet av unionens mål om ekonomisk och social samanhållning och full sysselsättning. Institutionella reformer, förvaltningsreformer och hållbara strukturreformer som stärker inkluderande tillväxt, jobbskapande och social sammanhållning är ändamålsenliga verktyg för att åstadkomma detta. Programmet har goda förutsättningar att komplettera och ytterligare stärka genomförandet av den europeiska planeringsterminen, särskilt dess årliga tillväxtöversikt och de landsspecifika rekommendationerna, och framsteg i riktning mot de långsiktiga målen i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  En ökning av anslagen till programmet bör vara knuten till en översyn av programmets mål, eftersom det i många medlemsstater är nödvändigt att stärka de offentliga sociala trygghetssystemen, de kollektiva förhandlingarna och reallöneökningarna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Medlemsstaterna har tagit emot stöd programmet i högre utsträckning än vad som ursprungligen förväntades. De begäranden om stöd som kommissionen tagit emot under budgetcykeln för 2017 har, baserat på deras uppskattade värde, väsentligen överstigit det tillgängliga årliga anslaget. Under budgetcykeln för 2018 var det uppskattade värdet av de begäranden som tagits emot fem gånger större än de finansiella medel som fanns tillgängliga för det året. Nästan alla medlemsstaterna har begärt stöd inom programmet och begärandena är fördelade över alla de politikområden som programmet omfattar.

(2)  Medlemsstaterna har tagit emot stöd programmet i högre utsträckning än vad som ursprungligen förväntades. De begäranden om stöd som kommissionen tagit emot under budgetcykeln för 2017 har, baserat på deras uppskattade värde, väsentligen överstigit det tillgängliga årliga anslaget. Under budgetcykeln för 2018 var det uppskattade värdet av de begäranden som tagits emot fem gånger större än de finansiella medel som fanns tillgängliga för det året. Nästan alla medlemsstaterna har begärt stöd inom programmet och begärandena är fördelade över alla de politikområden som programmet omfattar. Programmet förväntas fortsätta att vara kraftigt överutnyttjat, och det kommer därför att krävas att det görs ett urval mellan stödbegärandena, utan att det påverkar kravet på likabehandling av medlemsstaterna. Vid bedömningen av stödbegäranden bör man ha en stark fokusering på prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten, på strategiska unionsprioriteringar och på begäranden som har både en positiv social inverkan och partnerengagemang. I enlighet med den årliga tillväxtöversikten för 2018 kräver skillnaden i återhämtningen av ekonomierna och sysselsättningssituationen i medlemsstaterna ytterligare riktade investeringar i högkvalitativ utbildning, arbetsproduktivitet och aktiv arbetsmarknadspolitik. Strukturreformer rörande social- och sysselsättningspolitik bör främjas ytterligare, med tanke på att Europa 2020-målen om sysselsättning och social delaktighet långt ifrån är uppnådda. Vid bedömning av begäranden ska vederbörlig hänsyn också tas till reformens syfte, bl.a. resultat från samråd med relevanta intressenter och partner, där så är relevant med hänsyn till de genomförda reformernas karaktär och omfattning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förstärka strukturreformerna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen. Detta är särskilt viktigt för de medlemsstater som inte har euron som valuta, för att de ska kunna förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

(3)  Att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förstärka strukturreformerna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt deltagande i Ekonomiska och monetära unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det är därför lämpligt att betona i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten, den hållbara tillväxten och jobbskapandet också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet.

(4)  Det är därför lämpligt att inbegripa i programmets allmänna mål – inom ramen för dess bidrag för att svara mot de ekonomiska och sociala utmaningarna – att stärkandet av den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, den sociala delaktigheten och kampen mot fattigdom, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara och inkluderande tillväxten, jobbskapandet och investeringarna också bör bidra till att förbereda de medlemsstater som inte har euron som valuta inför ett framtida deltagande i euroområdet samt konvergens inom och utanför euroområdet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Det är också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som vill införa euron att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.

(5)  Det är också nödvändigt att ange att programmets åtgärder och verksamheter får stödja reformer som kan hjälpa medlemsstater som vill införa euron att förbereda sig inför anslutning till euroområdet på ett sätt som gör det möjligt för dessa medlemsstater att förbättra sina resultat i fråga om de sociala indikatorerna som ingår i den europeiska planeringsterminen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet ökas till en nivå som är tillräcklig för att unionen ska kunna tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det.

(6)  För att möta den ökande efterfrågan på stöd från medlemsstaternas sida och med tanke på behovet av att stödja genomförandet av strukturreformer i de medlemsstater som inte har euron som valuta, bör det finansiella anslaget för programmet genom flexibilitetsmekanismen i den nuvarande fleråriga budgetramen ökas till en nivå som är tillräcklig, som kommer att göra det möjligt för unionen att tillhandahålla stöd till de medlemsstater som har begärt det. Medlemsstaterna bör frivillig kunna utnyttja möjligheten enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 2017/825 att föra över en del av medlen för tekniskt stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till programmet, i syfte att stödja genomförandet av reformerna, i synnerhet reformer som är knutna till införandet av euron. Med tanke på vikten av att utveckla strukturreformer för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen och den stora efterfrågan bland medlemsstaterna för stöd inom ramen för programmet, och förutsatt att bedömningen av resultaten under 2017–2020 är positiv, bör man överväga ett permanent program som stöder strukturreformer med en egen budget efter den fleråriga budgetramen 2020.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att kunna tillhandahålla stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll och övervakning av projekt på plats.

(7)  För att kunna tillhandahålla kvalitativt stöd så snabbt som möjligt bör kommissionen kunna använda delar av finansieringsramen för att också täcka kostnaderna för åtgärder som kompletterar programmet, exempelvis utgifter i samband med kvalitetskontroll och övervakning av projekt på plats. Sådana utgifter bör vara proportionella i förhållande till de sammanlagda utgifterna inom ramen för stödprojekten.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  För att säkerställa en smidig rapportering av genomförandet av programmet till Europaparlamentet och rådet bör perioden under vilken kommissionen ska lämna de årliga övervakningsrapporterna specificeras.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka sammanhållningen, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och öka investeringarna, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt.

Programmets allmänna mål är att bidra till institutionella reformer, förvaltningsreformer och tillväxtfrämjande och inkluderande strukturreformer i medlemsstaterna genom att ge nationella myndigheter stöd när det gäller åtgärder som syftar till att reformera och stärka institutioner, styrning, offentlig förvaltning och ekonomiska och sociala sektorer som ett svar på ekonomiska och sociala utmaningar, med sikte på att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, den sociala inkluderingen och kampen mot fattigdom, konkurrenskraften, produktiviteten och den hållbara och inkluderande tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och öka investeringarna, vilket också kommer att förbereda för deltagande i euroområdet, särskilt vad gäller ekonomiska styrprocesser och genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, däribland genom bistånd med att använda unionsfonderna på ett effektivt, ändamålsenligt och transparent sätt. Genom programmet kan man också särskilt bidra till medlemsstaternas framgångsrika deltagande i Ekonomiska och monetära unionen och till förberedelserna inför ett deltagande i euroområdet för de medlemsstater som inte har euron som valuta genom att stödja de nationella myndigheterna i åtgärder riktade till dessa förberedelser.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 5 – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I artikel 5.2 ska följande led läggas till:

 

”fa)  Åtgärder och verksamhet till stöd för reformer i medlemsstaterna för förberedelser inför anslutningen till euroområdet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Följande artikel ska läggas till som artikel 5a:

utgår

”Artikel 5a

 

Stöd för förberedelser för medlemskap i euroområdet

 

Programmet får finansiera åtgärder och verksamhet till stöd för reformer som kan hjälpa medlemsstater att förbereda sig inför anslutning till euroområdet.”

 

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för programmets genomförande fastställs till 222 800 000 EUR i löpande priser, varav 80 000 000 EUR ska anslås genom flexibilitetsmekanismen enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013*.

 

__________________

 

* Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 16 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a.  I artikel 16.2 ska inledningen ersättas med följande:

2.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig övervakningsrapport om genomförandet av programmet. Rapporten ska innehålla information om

”2.  Varje år från 2018 och till och med 2021 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig övervakningsrapport om genomförandet av programmet. Rapporten ska innehålla information om

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EU) nr 2017/825

Artikel 16 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  I artikel 16.2 ska led da läggas till:

 

”da)  resultaten av kvalitetskontroll och övervakning av stödprojekt på plats,”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0825&from=SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet

Referensnummer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Csaba Sógor

13.3.2018

Behandling i utskott

15.5.2018

 

 

 

Antagande

7.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Monika Vana, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrea Bocskor, Dietmar Köster, Renaud Muselier

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Georges Bach, Andrea Bocskor, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Claude Rolin

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Rory Palmer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke, Monika Vana

7

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet

Referensnummer

COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)

Framläggande för parlamentet

6.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.12.2017

ECON

14.12.2017

EMPL

14.12.2017

PECH

14.12.2017

 

CULT

14.12.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

PECH

11.12.2017

CULT

22.1.2018

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.4.2018

ECON

19.4.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ruža Tomašić

25.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

27.3.2018

25.4.2018

 

 

Antagande

25.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

John Howarth, Ivana Maletić

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew, Olle Ludvigsson, Marc Tarabella

Ingivande

27.6.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

15

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, John Howarth, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Louis-Joseph Manscour, Marc Tarabella, Derek Vaughan

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 3 juli 2018Rättsligt meddelande