Процедура : 2018/2040(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0230/2018

Внесени текстове :

A8-0230/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 20
CRE 02/07/2018 - 20

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0312

ДОКЛАД     
PDF 851kWORD 84k
27.6.2018
PE 619.283v02-00 A8-0230/2018

относно препоръка на Европейския парламент до Съвета относно 73-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации

(2018/2040(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Ойген Фройнд

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

до Съвета относно 73-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации

(2018/2040(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид резолюцията на ООН, приета на 3 април 2006 г. от Общото събрание, за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 21, 34 и 36 от него,

–  като взе предвид Годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, нейния преамбюл и член 18 от нея, както и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 5 юли 2017 г. относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации(1),

–  като взе предвид приетата на 3 май 2011 г. от Общото събрание на ООН резолюция на ООН относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации, която предоставя на ЕС правото да участва в Общото събрание на ООН, да внася устни предложения и изменения, които да се поставят на гласуване при поискване от държава членка, и да упражнява правото на отговор,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юли 2017 г. относно приоритетите на ЕС за 72-рата сесия на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 19 септември 2016 г.,

–  като взе предвид Резолюции 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 и 2242 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

–  като взе предвид основните принципи, залегнали в Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г., и по-специално тези, отнасящи се до суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на държавните граници, които са зачитани в еднаква степен от всички засегнати държави,

–  като взе предвид годишния си доклад от 13 декември 2017 г. относно прилагането на общата външна политика и политиката на сигурност(2),

–  като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие (ЦУР),

–  като взе предвид член 113 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0230/2018),

А.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки остават изцяло ангажирани с многостранното сътрудничество, глобалното управление и насърчаването на основните ценности на ООН като неразделна част от външната политика на ЕС и с трите стълба на системата на ООН: права на човека, мир и сигурност, и развитие; като има предвид, че една многостранна система, която е основана на универсални правила и ценности, е в състояние най-добре да се справи с кризите, предизвикателствата и заплахите; като има предвид, че самото бъдеще на многостранната система е изправено пред безпрецедентни предизвикателства;

Б.  като има предвид, че глобалната стратегия на ЕС отразява равнището на днешните глобални предизвикателства, които изискват силна и по-ефективна ООН и задълбочаване на сътрудничеството на равнището на държавите членки както в рамките на ЕС, така и в рамките на ООН;

В.  като има предвид, че държавите – членки на ЕС, трябва да положат всички усилия, за да координират дейността си в органите и институциите в системата на ООН и да говорят на един глас въз основа на международното право в областта на правата на човека и основните ценности на ЕС; като има предвид, че това сътрудничество трябва да се основава на общи усилия за предотвратяване на по-нататъшно ескалиране на текущите конфликти и за подпомагане на тяхното разрешаване, за насърчаване на ефективното разоръжаване и контрол върху оръжията, особено що се отнася до ядрения арсенал, за изпълнение на ЦУР и Парижкото споразумение относно изменението на климата и за допринасяне за установяване на международен ред, който се основава на правила, съгласно мандата, съдържащ се в член 34, параграф 1 от ДЕС;

Г.  като има предвид, че световният политически ред и средата на сигурност се развиват бързо и изискват отговори в глобален мащаб; като има предвид, че Организацията на обединените нации остава ядрото на многостранната система на сътрудничество между нейните държави членки за посрещане на тези предизвикателства и е най-добре подготвена за справяне с международни кризите, глобалните предизвикателства и заплахи;

Д.  като има предвид, че светът е изправен пред редица глобални предизвикателства, свързани с текущите и нововъзникващите конфликти и последиците от тях, като например изменението на климата и тероризма, които трябва да бъдат разрешавани в глобален мащаб; като има предвид, че настоящата структура на Съвета за сигурност на ООН все още се основава на загубил актуалност политически сценарий, а процесът на вземане на решения в нея не отразява по подходящ начин променящата се световна действителност; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки допринесоха за формирането на глобалната Програма на ООН до 2030 г., а ЕС остава ангажиран да играе водеща роля за мобилизирането на всички средства за изпълнение и да бъде силен механизъм за последващи действия, наблюдение и преглед, за да гарантира напредък и отчетност; като има предвид, че това е отразено във външната дейност на ЕС и в другите политики във финансовите инструменти на ЕС;

Е.  като има предвид, че трите стълба на ООН: мирът и сигурността, развитието, правата на човека и върховенството на закона са неразривно свързани и взаимно се подсилват; като има предвид, че първоначалната цел на ООН за опазване на мира е застрашена от непрекъснати комплексни кризи;

Ж.  като има предвид, че тежките бюрократични процедури на ООН и липсата на гъвкавост в нейната структура понякога възпрепятстват правилното функциониране на институцията и способността ѝ за бърза реакция на кризи и глобални предизвикателства;

З.  като има предвид, че за да се реагира успешно на глобалните кризи, заплахи и предизвикателства, е необходима ефикасна многостранна система, основана на универсални правила и ценности;

И.  като има предвид, че международният ред, основан на сътрудничеството, диалога и правата на човека, се поставя под въпрос от редица националистически и протекционистки движения по света;

Й.  като има предвид, че във връзка с нарастващия брой задачи за системата на ООН е необходимо подходящо финансиране от страна на нейните държави членки; като има предвид, че е налице нарастващо несъответствие между нуждите на организацията и предоставеното ѝ финансиране; като има предвид, че с оглед на намерението на Съединените американски щати да намалят вноските си в бюджета на ООН ЕС и неговите държави членки остават колективно с най-голямо финансово участие в системата на ООН и следва активно да подпомагат генералния секретар на ООН в усилията му да обезпечи правилното функциониране и финансиране на ООН с основни цели изкореняване на бедността, насърчаване на трайния мир и стабилността, защита на правата на човека, борба със социалните неравенства и предоставяне на хуманитарна помощ на народи, държави и региони, изправени пред всякакви видове кризи, били те природни или причинени от човека; като има предвид, че приносът на ЕС в ООН следва да бъде по-видим; като има предвид, че агенциите на ООН, включително Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), претърпяха значителни финансови съкращения; като има предвид, че настоящото общо равнище на финансиране на ООН остава недостатъчно, за да позволи на организацията да изпълни мандата си и да се справи с настоящите глобални предизвикателства;

К.  като има предвид, че демокрацията, правата на човека и върховенството на закона са поставени пред все по-голяма заплаха в различни региони на света, а в много от държавите – членки на ООН, се наблюдава свиване на пространството за гражданското общество; като има предвид, че защитниците на правата на човека и активистите на гражданското общество по света са изправени пред все по-големи заплахи и рискове във връзка със законната си дейност;

Л.  като има предвид, че утвърждаването и защитата на правата на човека са в центъра на многостранното сътрудничество и представляват основен стълб в системата на ООН; като има предвид, че ЕС е силен поддръжник на всички права на човека, които са универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани; като има предвид, че ЕС е един от най-усърдните защитници и радетели за правата на човека, основните свободи, културните ценности и многообразие, демокрацията и върховенството на закона; като има предвид, че тези ценности са поставени под нарастваща заплаха в различни региони по света; като има предвид, че защитниците на правата на човека и активистите на гражданското общество са изправени пред все по-големи заплахи и рискове във връзка със законната си дейност и пред все по-големи репресии заради взаимодействието си с органите и механизмите на ООН; като има предвид, че международната общност и ЕС трябва да увеличат усилията си за осигуряване на закрила и подпомагане на защитниците на правата на човека и да отстояват международните норми на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, особено по отношение на правата на представителите на малцинствени групи или лицата в уязвимо положение, включително жените, децата, младежите, принадлежащи към етнически, расови или религиозни малцинства, мигрантите, бежанците и вътрешно разселените лица, хората с увреждания, лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и коренното население,

1.  отправя следните препоръки към Съвета:

Реформа на системата на ООН, включително реформа на Съвета за сигурност

а)  да подкрепи активно програмата на Генералния секретар на ООН (ГС на ООН) за реформа от три стълба с цел превръщането на системата на ООН в действително координирана, ефикасна, ефективна, интегрирана, прозрачна и подлежаща на отчетност; да подкрепи рационализирането на структурата за мир и сигурност, която трябва да стане по-ефективна, по-целенасочена, по-подходящо финансирана и по-оперативна, като властта бъде разпределена по-балансирано и с по-ефективно разнообразие от гледна точка на представителството на регионите във всичките ѝ органи;

б)  да подкрепи намаляване на бюрокрацията, опростяване на процедурите и децентрализиране на вземането на решения, при по-голяма прозрачност и отчетност относно мисиите и работата на служителите на ООН, особено по отношение на операциите им на терен;

в)  да подкрепи усилията на ГС на ООН за съществена промяна с цел привеждане на системата на ООН за развитие в съответствие с приоритетите на Програмата до 2030 г. и с ЦУР и отговорността за защита (ОЗЗ) и пригаждането ѝ за по-добро подпомагане на тяхното изпълнение;

г)  да призове държавите – членки на ООН, да предоставят по-големи права на ГС и на заместник-ГС на ООН и на съответните им органи в процеса на рационализиране на системата за управление на ООН с цел насърчаване на по-голяма ефективност, гъвкавост, готовност за реакция и икономическа ефективност на ООН и нейните агенции;

д)  да припомни на всички държави – членки на ООН, тяхното задължение да продължат да полагат финансови усилия в подкрепа на всички агенции на ООН и да изпълняват ангажиментите си относно изразходването на помощта за развитие, като същевременно увеличат ефективността и ефикасността и като държат правителствата отговорни за изпълнението на ЦУР;

е)  да подкрепи активно ГС на ООН в изпълнението на стратегията на ООН относно равенството между половете като ключов инструмент за гарантиране на равнопоставено представителство на жените в системата на ООН; да назначава повече жени, особено жени, които принадлежат към малцинствени групи, на висши ръководни постове в седалището на ООН, както и да възприеме интегрирането на принципа на равенство между половете и съобразеното с фактора пол бюджетиране; да отправи призив към ЕС и ООН да изпращат повече жени полицаи и жени войници в мисиите и операциите си; да настоява за съветници по междусекторните въпроси на пола за отделните мисии и операции и за специфични планове, в които да се определи как да бъдат прилагани резолюции 1325 и 2242 на Съвета за сигурност на ООН на равнището на всяка мисия и операция; да гарантира, че всички служители от силите на ООН отговарят на еднакви минимални изисквания за образование и компетентност, като задължително притежават ясна перспектива по отношение на равенството между половете, ЛГБТИ и недопустимостта на расизма, имат нулева толерантност по отношение на всички форми на сексуална експлоатация и насилие, включително ефективна система за подаване на сигнали за нарушения в рамките на ООН, позволяваща анонимно сигнализиране за нарушения, извършени от страна на служители на ООН спрямо други служители на ООН и спрямо местното население;

ж)  да подчертае значението, което държавите – членки на ЕС, отдават на координирането на действията си в рамките на органите и институциите в системата на ООН;

з)  да призове за цялостна реформа на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), за да се подобри неговата представителност въз основа на широк консенсус, за да се гарантира неговата по-бърза и по-ефективна реакция на заплахи за международния мир и сигурност; да насърчи съживяването на работата на Общото събрание и по-добрата координация и съгласуваност на действията на всички институции на ООН;

и)  да удвои усилията за реформиране в частност на СС на ООН, по-специално чрез значително ограничаване или чрез регулиране на използването на правото на вето, особено в случаите, когато са налице доказателства за военни престъпления и за престъпления срещу човечеството, препятствали процеса на вземане на решения и чрез промяна в състава на неговите членове, за да бъде отразен по-добре съвременният глобален ред, наред с другото, чрез предоставяне на постоянно място на Европейския съюз;

й)  да призове ЕС и неговите държави членки да говорят с един глас; подкрепя усилията от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева, както и на държавите членки за подобряване на координирането на позициите на ЕС и за постигане на обща позиция на ЕС при гласуване, с цел осигуряване на по-голяма съгласуваност и подобряване на доверието към ЕС в ООН;

к)  да потвърди своята подкрепа за работата в рамките на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека и други тематични и специфични за отделните държави механизми в областта на правата на човека, както и призива си към всички държави – членки на ООН, да отправят отворени покани към всички специални докладчици да ги посетят;

л)  да подкрепи установяването на открит и приобщаващ междуправителствен процес под егидата на Генералната асамблея на ООН за подготовка за срещата на ООН на върха през 2020 г. по случай 75-ата годишнина на ООН, в рамките на който ще бъдат разгледани цялостни мерки за реформа, насочени към обновяване и укрепване на Обединените нации;

м)  да се застъпи за създаването на Парламентарна асамблея на Организацията на обединените нации (ПАООН) в рамките на системата на ООН, с цел засилване на демократичния характер, демократичната отговорност и прозрачността на глобалното управление и за да се даде възможност за подобрено гражданско участие в дейностите на ООН, и по-специално да се допринесе за успешното изпълнение на Програмата на ООН до 2030 г. и на ЦУР;

Мир и сигурност

н)  да призове ЕС и ООН да играят допълваща се и укрепваща роля, всеки път когато са застрашени мирът и сигурността; да постави началото на структурирано политическо сътрудничество между ЕС и ООН;

о)  да насърчи държавите членки да се ангажират по-сериозно с мира и сигурността както на международно, така и на национално равнище; да подкрепи СС на ООН в усилията му за увеличаване на участието на ООН в мирни преговори; да призове ООН да приоритизира предотвратяването, посредничеството и намирането на политически решения на конфликтите, като същевременно предприема действия за справяне с техните първопричини и движещи фактори; да продължи да подкрепя работата, действията и инициативите на специалните пратеници на ООН, целящи разрешаването на тези конфликти; да увеличи подкрепата на държавите членки за мироопазващите и миротворческите операции на ООН, по-специално чрез предоставянето на персонал и оборудване, и да засили подпомагащата роля на ЕС в това отношение; да гарантира по-добра видимост на тази подкрепа и на това предоставяне; да гарантира, че всички мироопазващи и миротворчески операции на ООН разполагат с мандат по въпросите на правата на човека и с достатъчно персонал за изпълнението на тази функция;

п)  да задълбочи сътрудничеството с ООН в рамките на стратегическото партньорство в областта на опазването на мира и управлението на кризи; да насърчи сътрудничеството между ЕС и ООН по отношение на реформата в системата за сигурност (РСС); да призове ООН да увеличи надеждността и прозрачността на мироопазващите си операции чрез въвеждане и усъвършенстване на ефективни механизми за предотвратяване на евентуални злоупотреби от страна на служители на ООН и да държи последните отговорни; да приеме многостранен подход по отношение на цялостния процес на мисиите; да засили взаимодействието с местните общности, гарантирайки тяхната защита и подпомагане; да гарантира, че защитата на цивилното население се намира в центъра на мироопазващите мандати; да засили подкрепата за местните участници, като даде възможност на най-уязвимите групи да действат като двигатели на промяната и да създаде възможности за тяхното включване във всички етапи от хуманитарната и миротворческата работа; да призове ООН да намали общото въздействие върху околната среда, свързано с мироопазващите операции на ООН, и да постигне по-голяма разходоефективност, безопасност и сигурност както за военните части, така и за цивилните граждани в приемащите държави;

р)  да подчертае, че световните и регионалните заплахи и общите глобални проблеми изискват по-бърза реакция и поемане на отговорности от страна на цялата международна общност; да подчертае, че в случай че дадена държава не е в състояние или не желае да изпълни отговорността си да осигурява защита, тази отговорност се поема от международната общност, включително от страна на всички постоянни членове на СС на ООН, и изцяло с участието на други основни държави с бързо развиваща се икономика и развиващи се държави, а онези, които нарушават международното право – да бъдат съответно съдени; да укрепи капацитета на „Сините каски“; да призове ЕС да насърчи държавите с бързо развиваща се икономика и развиващите се държави да се присъединят към международната общност в нейните действия, свързани с ОЗЗ;

с)  да приветства сътрудничеството между ЕС и ООН и други междуправителствени организации, например тристранното сътрудничество между Африканския съюз (АС), ЕС и ОНН, като мощно средство за укрепване на многостранните отношения и глобалното управление и за предоставяне на помощ на лицата, нуждаещи се от международна закрила, като същевременно гарантира спазване на правата на човека и на международното хуманитарно право и призове за общи усилия на ЕС, ООН и АС за изграждане на капацитет в това отношение;

т)  да продължи да насърчава приемането на широко определение на понятието „сигурност на хората“ и на ОЗЗ и да насърчи допълнително значителна роля на ООН в тяхното прилагане; да засили допълнително ролята на принципа на ОЗЗ като важен принцип в дейността на държавите – членки на ООН, в областта на разрешаването на конфликти, правата на човека и развитието; да продължи да подкрепя усилията за по-нататъшно привеждане в действие на ОЗЗ и да подкрепи ООН в решаващата му роля в подпомагането на държавите при прилагането на ОЗЗ за отстояване на правата на човека, принципите на върховенство на закона и международното хуманитарно право; да призове ЕС да се ангажира с прилагането на ОЗЗ, като предотврати и преустанови нарушенията на правата на човека в ситуации, свързани с прояви на жестокост;

у)  да използва всички инструменти, с които разполага, за да повиши съответствието на действията на държавните и недържавните участници с международното хуманитарно право (МХП); да подкрепя усилията, ръководени от Международния комитет на Червения кръст, за създаване на ефективен механизъм за засилване на спазването на МХП;

ф)  отново да изрази своята недвусмислена позиция за заклеймяване на тероризма и пълната си подкрепа за действия, насочени към разгрома и изкореняването на терористичните организации, в частност на ИДИЛ/Даиш, които представляват явна заплаха за регионалната и международната сигурност; да работи с Общото събрание на ООН и СС на ООН в борбата срещу финансирането на тероризма, като се вземе предвид препоръката на Европейския парламент от 1 март 2018 г.(3), и да изгради механизми за набелязване на терористите и терористичните организации и за укрепване на механизмите за замразяване на активи в целия свят, за да подкрепи Междурегионалния научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието (UNICRI) при прилагането и привеждането в действие на Глобалния форум за борба с тероризма (GCTF), като се основава на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност; да увеличи съвместните усилия на ЕС и ООН в борбата с първопричините на тероризма, особено в борбата с хибридните заплахи, и в научноизследователската дейност и изграждането на капацитет в областта на кибернетичната отбрана; да разчита на съществуващите инициативи на местни партньори за разработване, прилагане и развитие на подходи за борба с радикализацията и набирането на лица за тероризъм; да увеличи усилията за пресичане на набирането на членове на терористични групи и за борба срещу терористичната пропаганда, като и двете се извършват чрез социалните медийни платформи и чрез мрежите на радикализирани проповедници на омразата; да подкрепя действия, засилващи устойчивостта на общности, които са уязвими по отношение на радикализацията, включително чрез справяне с икономическите, социалните, културните и политическите причини, които водят до нея; да засили ефикасността на международното полицейско, правно и съдебно сътрудничество в борбата с тероризма и транснационалната престъпност; да насърчава образованието като инструмент за предотвратяване на тероризма; да подкрепи политиките срещу радикализацията и за дерадикализация в съответствие с плана за действие на ООН за предотвратяване на насилническия екстремизъм; да подкрепи засиленото участие на ЕС в инициативи на ООН за изграждане на капацитет във връзка с борбата срещу чуждестранните бойци терористи и насилническия екстремизъм;

х)  да настоява за по-силни многостранни ангажименти за намиране на устойчиви политически решения на продължаващите конфликти в Близкия изток и Северна Африка; да продължи да подкрепя работата, действията и инициативите на специалните пратеници на ООН, целящи разрешаването на тези конфликти; да подкрепи ролята на ЕС в хуманитарната област; да призове за постоянна хуманитарна, финансова и политическа помощ от страна на международната общност; да поиска отговорност от виновниците за нарушенията на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека и да работи за незабавно прекратяване на насилието; да заяви твърдо, че единственият начин за омиротворяване на държавата е политически процес, ръководен от Сирия и водещ до свободни и честни избори, улеснени и наблюдавани от ООН и проведени на базата на нова конституция; да подчертае, че взаимно приемливо мирно решение на сирийската криза, изразяващо се в общо за цялата държава споразумение за прекратяване на огъня, може да бъде постигнато под егидата на ООН и съгласно предвиденото в Комюникето от Женева от 2012 г. и в Резолюция № 2254 (2015) на Съвета за сигурност на ООН – с подкрепата на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Сирия; настоятелно да призове международната общност да направи всичко възможно за решителното осъждане на отговорните за военни престъпления и за престъпления срещу човечеството, извършени по време на сирийския конфликт; да подкрепи призива на ГС на ООН за въвеждане на нова безпристрастна и независима комисия за идентифициране на извършителите на химически атаки в Сирия, тъй като липсата на такъв орган увеличава рисковете от ескалация на военните действия; да подкрепи инициативата на ООН за мирен план за Йемен и спешно да се заеме с решаването на продължаващата хуманитарна криза; да призове всички страни да зачитат правата на човека и свободите на всички йеменски граждани и да подчертае необходимостта от постигане на договорено политическо споразумение посредством приобщаващ вътрешен йеменски диалог;

ц)  да гарантира, че Общото събрание на ООН, в сътрудничество с ЕС, предоставя всички положителни инструменти, за да се гарантира, че решението за две държави на базата на границите от 1967 г. с град Йерусалим като столица на двете държави, за сигурна държава Израел със сигурни и признати граници и за независима, демократична, териториално свързана и жизнеспособна държава Палестина, които съществуват една до друга в мир и сигурност, е устойчиво и ефективно;

ч)  да действа в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз относно Западна Сахара и да подкрепи усилията на ООН за осигуряване на справедливо и трайно решение на конфликта в Западна Сахара въз основа на правото на самоопределение на народа сахрави и съгласно съответните резолюции на ООН; да настоява за предоставянето на Мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) на мандат по въпросите на правата на човека в съответствие с всички други мироопазващи мисии на ООН;

ш)  да продължи да работи за разрешаването на основните заплахи за сигурността в регионите на Сахел, Сахара, езерото Чад и Африканския рог с оглед на премахването на терористичната заплаха от страна на последователите на ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда, както и на Боко Харам или други, свързани с тях терористични групировки;

щ)  да спазва ядреното споразумение между Иран и членовете на Съвета за сигурност на ООН плюс Германия като важен успех на международната дипломация и по-специално на дипломацията на ЕС, и да продължи да оказва натиск върху Съединените щати да осъществят практическото му изпълнение;

аа)  да продължи да призовава за пълно зачитане на суверенитета, международно признатите граници и териториалната цялост на Грузия, Молдова и Украйна в светлината на нарушенията на международното право в тези области; да подкрепи и съживи дипломатическите усилия за мирно и устойчиво уреждане на тези текущи и замразени конфликти; настоятелно да призове международната общност да прилага напълно политиката на непризнаване на незаконното анексиране на Крим;

аб)  да подкрепи вътрешнокорейските разговори, целящи премахване на ядреното оръжие на Корейския полуостров; да призове всички международни участници да допринесат активно и положително за постигането на тази цел чрез диалог;

ав)  настоятелно да призове Общото събрание и СС на ООН да обсъдят напрежението в Южнокитайско море с намерението всички заинтересовани страни да бъдат насърчени да финализират преговорите за кодекс на поведение;

Програма за жените, мира и сигурността

аг)  да призове всички държави членки да продължават да подкрепят и да изпълняват осемте резолюции(4) на Съвета за сигурност на ООН, които съставляват програмата за жените, мира и сигурността, и да ръководи работата за постигане на пълно равенство между половете и за гарантиране на участието, закрилата и правата на жените по време на цикъла на конфликта – от предотвратяването на конфликта до възстановяването след конфликта, като същевременно се възприеме съсредоточен върху жертвите подход с цел намаляване на допълнителните вреди за жените и момичетата, пряко засегнати от конфликта;

ад)  да припомни, че участието на жените в мирните процеси продължава да бъде един от най-изоставащите в изпълнението си елементи на програмата за жените, мира и сигурността, въпреки че жените са основните жертви на кризите със сигурността и на политическите и хуманитарните кризи; да изтъкне, че Резолюция 1325 на СС на ООН относно жените, мира и сигурността не постигна основната си цел – защитаване на жените и значително увеличаване на участието им в политическите процеси и в процесите на вземане на решения; да припомни, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на Европейския съюз и на неговите държави членки и че поощряването му е една от главните цели на Съюза; да продължи да насърчава равенството и недискриминацията на жените и мъжете и активно да насърчава подкрепата за по-нататъшни действия срещу нарушенията на правата на ЛГБТИ; да включи най-уязвимите хора на всички равнища на вземане на решения и във всички процеси;

ае)  да припомни, че въоръженият конфликт прави уязвими както мъжете, така и жените, но излага жените на по-висок риск от икономическа и сексуална експлоатация, принудителен труд, разселване и задържане, както и от сексуалното насилие, като изнасилванията, което се използва като тактическо средство за водене на война и представлява военно престъпление; да гарантира безопасна медицинска помощ за случаи на изнасилване по време на война; да призове за засилена защита на непълнолетните лица, жените, момичетата и хората в напреднала възраст в ситуации на конфликт, особено по отношение на сексуалното насилие и на децата, ранните и принудителните бракове, както и на мъжете и момчетата жертви, чийто реален брой при засегнати от конфликт условия е сериозно подценен според СЗО и международните проучвания(5); настоятелно да призове всички държави – членки на ООН, да предоставят на разположение всички необходими финансови и човешки ресурси за подпомагане на населението в райони на конфликт;

аж)  да призове ООН за въвеждане на ефикасни процедури за подаване на сигнали или доказателства за злоупотреби, измами, корупция и неправомерно поведение, свързани с дейностите, извършвани от военните и цивилните служители на ООН по време на мироопазващите мисии, и да разглежда тези случаи своевременно в рамките на специални разследвания; спешно да промени факта, че правните действия във връзка с твърдения за злоупотреби понастоящем остават чисто доброволни и зависими от държавата, изпратила съответните военни части; спешно да разгледа всички аспекти на доклада на ООН от 15 май 2015 г. за оценка на прилагането на и усилията за корективна помощ при сексуална експлоатация и злоупотреби, извършени от персонал на ООН или свързан с него персонал в рамките на мироопазващи операции, и да подведе под отговорност извършителите; да разследва, преследва и осъди незабавно и с най-твърда решимост всички военни и цивилни служители, извършили актове на сексуално насилие; да насърчи допълнително обучение за мироопазващия състав на ООН относно международния протокол за документиране и разследване на сексуално насилие по време на конфликт, с цел насърчаване на експертните знания по въпросите на сексуалното насилие;

аз)  да подкрепи и увеличи международните усилия чрез ООН за гарантиране на анализ от гледна точка на пола, както и интегрирането на принципа на равенство между половете и правата на човека във всички дейности на ООН, по-специално мироопазващи операции, хуманитарни операции, процеси на възстановяване след конфликти и помирение; да разработи показатели и да приложи инструменти за мониторинг с цел измерване на напредъка по отношение на участието на жените в изграждането на мира и сигурността, включително в мироопазващи операции, и гарантиране на отчетност, както и да осигури ефективна ангажираност с общностите и да гарантира подобряване на културите и поведенията в съответствие също така с целите на групата на високо равнище към Генералния секретар на ООН за икономическото овластяване на жените; да гарантира, че изпълнението на програмата относно жените, мира и сигурността предполага подходящо финансиране и предоставя подкрепа за превръщането на жените в основен компонент във всички усилия за справяне с глобалните предизвикателства, включително надигащият се насилнически екстремизъм, предотвратяването на конфликти и посредничеството за разрешаване на конфликти, хуманитарните кризи, бедността, изменението на климата, миграцията, устойчивото развитие, мирът и сигурността;

аи)  да подкрепя и засилва международните усилия чрез ООН за прекратяване на злоупотребите с деца във въоръжени конфликти и за по-ефективно преодоляване на въздействието на ситуациите на конфликти и следконфликтните ситуации върху момичетата; да подкрепи ролята на работната група на ООН относно децата във въоръжените конфликти, с цел повишаване на подкрепата за правата на младите хора, засегнати от война, както и да подкрепи кампанията на ООН „Деца, а не войници“ с цел прекратяване на набирането и използването на деца при конфликти от правителствени въоръжени сили и от недържавни субекти;

ай)  да потвърди ангажимента си към Организацията на обединените нации за продължаване и ефективно изпълнение на инициативата Spotlight, насочена към прекратяване на всички форми на насилие срещу жени и момичета;

Предотвратяване на конфликти и посредничество

ак)  да предостави всички средства за проактивна подкрепа на приоритетите на ГС на ООН за предотвратяване на конфликти и посредничество(6) чрез инициативи като създаването на Консултативния съвет за посредничество на високо равнище и в съответствие с приоритетите на специалните политически мисии на ООН и инструментите на Фонда на ООН за изграждане на мира; да гарантира, че правата на човека са поставени в основата на политиките за предотвратяване на конфликти и посредничество;

ал)  да засили оперативната страна на приоритетите на ЕС и ООН за предотвратяване и намаляване на конфликти, включително чрез гарантиране на наличието на опитни посредници и съветници за посредничество, включително жени пратеници и висши длъжностни лица, и да гарантира по-ефективна координация на инструментите на ООН в политическата и хуманитарната сфера, както и в сферата на сигурността и развитието;

ам)  да вземе под внимание факта, че броят на жените е изразено по-малък на масата на мирните преговори, където се вземат ключови решения относно възстановяването и управлението в следконфликтни ситуации, независимо от факта, че когато жените изпълняват ясна роля в мирните процеси, съществува 20% по-голяма вероятност да бъде постигнато споразумение, траещо поне 2 години, както и 35% по-голяма вероятност за постигане на споразумение с продължителност поне 15 години;

ан)  да подкрепи категорично програмата за младите хора, мира и сигурността, както и нейната цел да се предостави на младите хора по-голяма роля във вземането на решения на местно, национално, регионално и международно равнище; да подкрепи в тази връзка създаването на механизми, които ще дадат възможност на младите хора да вземат пълноценно участие в мирните процеси;

ао)  да укрепи допълнително сътрудничеството между ЕС и ООН относно разработването на инструменти за решаване на постоянния проблем с насилието по време на избори, включително чрез надграждане на опита на членовете на ЕП, придобит в мисиите за наблюдение на избори и парламентарните предизборни диалози с политическите партии, с цел постигане на по-голям авторитет на изборите в държавите, които се стремят към укрепване на своите демократични процедури, както и с цел изпращане на ясно послание към лицата, които се опитват да злоупотребяват със системата;

ап)  да припомни значителния принос на ЕС (инструменти за външно финансиране) за системата на ООН, включително за световния мир, върховенството на закона и правата на човека, както и за програмата за развитие;

ар)  да подкрепи категорично предложенията на генералния секретар за повишаване на ефективността на системата на ООН за развитие и за определяне на позиция на подкрепа по отношение на предложения пакт за финансиране в замяна на увеличена ефективност, прозрачност и отчетност;

Неразпространение на оръжия, контрол върху оръжията и разоръжаване

ас)  системно да подпомага всички дейности на ООН, свързани с разоръжаването, изграждането на доверие, неразпространението и борбата с разпространението на оръжия за масово унищожение, в това число борбата срещу разработването, производството, придобиването, складирането, задържането, преноса или употребата на химически оръжия от държавни или недържавни субекти;

ат)  да изрази загриженост във връзка с отслабването на съществуващата система за контрол върху оръжията и разоръжаване, както и на нейните правни инструменти; да подкрепи всички усилия за възстановяване на хода на програмата за контрол върху оръжията и разоръжаване, включително чрез възстановяване на Конференцията по разоръжаването; да насърчи неразпространението на ядрени оръжия посредством процеса за предвидения през 2020 г. преглед чрез незабавно въвеждане в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити; да положи усилия за налагане на изпълнението на Конвенцията за химическите оръжия; да потвърди отново ангажимента по отношение на нейните цели и да насърчи всички държави – членки на ООН, да я ратифицират или да се присъединят към нея; да укрепи Организацията за забрана на химическото оръжие (OPCW) и нейната работа, гарантирайки, че тя разполага с подходящи финансови средства и служители за изпълнението на целите си; да гарантира, че в случаите, когато е сигнализирано за използване на химическо оръжие, извършителите се подвеждат под съдебна отговорност; да гарантира поемането на отговорност за нарушения на договорите за разоръжаване и контрол върху оръжията чрез наличните механизми в рамките на инструментите за контрол върху оръжията и разоръжаване; да подкрепи Договора за забрана на ядрените оръжия, подкрепен през 2017 г. от 122 държави – членки на ООН, и да работи за подписването и ратифицирането на този договор от страна на всички държави – членки на ООН; да предприеме спешни мерки за ядрено разоръжаване както на регионално, така и на глобално равнище в съответствие с резолюцията на Парламента от 27 октомври 2016 г., в която е отправен призив към всички държави – членки на ЕС, да подкрепят Конференцията на ООН за водене на преговори за правно обвързващ инструмент за забрана на ядрените оръжия; да подкрепи усилията на ООН за предотвратяване на разработването, производството, придобиването и прехвърлянето на оръжия за масово унищожение и на системи за тяхната доставка от недържавни субекти и терористични групировки; да настоява за пълно спазване на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), Конвенцията за химическите оръжия и Конвенцията за биологичните оръжия;

ау)  да прилага изцяло Договора за търговията с оръжие (ДТО) и да насърчава всички държави – членки на ООН, да го ратифицират или да се присъединят към него;

аф)  да работи за по-ефективни действия срещу отклоняването на оръжия и боеприпаси, включително при малките оръжия и леките въоръжения, и незаконната търговия с тях, по-специално чрез разработване на система за проследяване на оръжия; да изиска от членовете на ООН да предприемат активни стъпки към глобално разоръжаване и към предотвратяване на надпреварата във въоръжаването;

ах)  да обърне специално внимание на технологичния напредък в областта на използването на роботиката за военни цели, и по-специално на въоръжените роботи и безпилотните летателни апарати и тяхното съответствие с международното право; да установи правна рамка относно безпилотните летателни апарати и въоръжените роботи в съответствие с действащото международно хуманитарно право, за да се предотвратят злоупотребите с тези технологии за незаконни дейности от държавни и недържавни субекти; да насърчи започването на ефективни преговори за забрана на безпилотните летателни апарати и въоръжените роботи, които дават възможност за извършване на нападения без човешка намеса; да насърчат правна рамка, основана на ценностите на ООН, в която строго да бъде посочено, че употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати трябва да зачита международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека; да осъди решително широко разпространените злоупотреби с правата на човека и нарушенията на международното хуманитарно право; да призове за по-голяма защита на правата на човека и основните свободи във всяко измерение на тяхното изразяване, включително в контекста на новите технологии; да работи за международна забрана на оръжейните системи, които не предвиждат човешки контрол върху употребата на сила, както беше поискано по различни поводи от Парламента, както и в подготовка на съответните срещи на равнище ООН спешно да разработи и приеме обща позиция относно автономните оръжейни системи, да говори с един глас на съответните форуми и да предприема подобаващи действия;

ац)  да насърчи всички държави – членки на ООН, да подпишат и ратифицират Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;

ач)  да работи, във връзка с Резолюция UNEP/EA.3/Res.1 на Асамблеята на ООН по околната среда и Резолюция № 34/20 на Съвета на ООН по правата на човека, за изясняването и развиването на следконфликтните задължения за почистване и управление на замърсяването от използването на оръжия със съдържание на обеднен уран, както и за подпомагането на засегнатите от използването им общности;

Права на човека, демокрация и върховенството на закона

аш)  да припомни, че правата на човека са неделими, взаимозависими и взаимосвързани; да призове ЕС и ООН не само категорично да осъдят притеснителната световна тенденция към маргинализиране и незачитане на правата на човека и демокрацията, с цел противодействие на всякакви негативни тенденции, включително по отношение на пространството за гражданското общество, но и да използват ефективно наличните правните инструменти, и по-специално член 2 от споразуменията за асоцииране между ЕС и трети държави, когато е целесъобразно; да призове настоятелно всички държави – членки на ООН, да ратифицират и ефективно да прилагат всички основни конвенции на ООН в областта на правата на човека, включително Конвенцията на ООН против изтезанията и факултативния протокол към нея, факултативните протоколи към Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, с които се установяват механизми за подаване на жалби и разследване, както и да спазват задълженията за докладване в рамките на тези инструменти и ангажимента за добросъвестно сътрудничество с механизмите на ООН в областта на правата на човека; да привлече внимание към враждебното отношение в световен план към защитниците на правата на човека и застъпниците за демокрация;

ащ)  да гарантира, че реформите в областта на правата на човека продължават да бъдат напълно интегрирани в рамките на трите стълба на реформа на ООН; да подкрепи интегрирането на измерението, свързано с правата на човека, в работата на Обединените нации;

ааа)  да насърчава свободата на деистите и теистите, както и на лицата, които считат себе си за атеисти, агностици, хуманисти и свободомислещи;

ааб)  да продължи да отстоява свободата на религията или убежденията; да призове за по-големи усилия за защита на правата на религиозните и другите малцинства; да призове за по-голяма защита на религиозните малцинства от преследване и насилие; да призове за отмяна на законите, криминализиращи богохулството или вероотстъпничеството, които служат като претекст за преследване на религиозни малцинства и невярващи; да подкрепи работата на специалния докладчик за свободата на религията или убежденията; да работи активно за признаването от ООН на геноцида срещу религиозни и други малцинства, извършен от „ИДИЛ/Даиш“, и за отнасянето до МНС на случаи на предполагаеми престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид;

аав)  да насърчи Съвета на ООН по правата на човека да упражнява надзор по отношение на спазването на правата на човека в собствените му държави членки, с цел недопускане на грешките от миналото, като например предоставянето на членство на извършители на тежки нарушения на правата на човека и възприемането от тяхна страна на антисемитски политически позиции;

ааг)  да насърчи всички държави – членки на ООН, да гарантират, че техните граждани могат да участват напълно и без дискриминация в политическите, социалните и икономическите процеси, включително свободата на религията или убежденията;

аад)  да призове всички национални и международни органи да приемат спешно обвързващи инструменти, насочени към ефективната защита на правата на човека, и да гарантират, че всички национални и международни задължения, произтичащи от международните правила, се прилагат в пълна степен; да потвърди значението на Съвета на ООН по правата на човека; да припомни задължението на Общото събрание при избора на членовете на Съвета на ООН по правата на човека да взема предвид зачитането от страна на кандидатите на насърчаването и защитата на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията; да призове за установяването на ясни, основани на резултатите и свързани с правата на човека критерии за членство в Съвета на ООН по правата на човека;

аае)  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на САЩ да се оттегли от Съвета на ООН по правата на човека; припомня участието и подкрепата на ЕС за този незаменим орган за правата на човека и настоятелно призовава администрацията на САЩ да преразгледа решението си;

ааж)  да призове настоятелно всички държави, включително държавите – членки на ЕС, бързо да ратифицират факултативния протокол към Международния пакт за икономически, социални и културни права, с който се установяват механизми за подаване на жалби и разследване;

ааз)  да работи съвместно с държавите – членки на ООН, за зачитане на правото на свобода на изразяване, посочено в член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, и да подчертае значението на свободата на печата и медиите в едно здраво общество, както и ролята на всеки гражданин в това отношение; да подчертае значението на свободата на медиите, плурализма, независимостта на медиите и безопасността на журналистите с цел борба с новите предизвикателства; да инициира дебат за откриване на правилния баланс между защитата на свободата на медиите и свободата на изразяване и борбата с невярната информация; да се опита да защити журналистите, които работят по случаи на корупция и чийто живот е застрашен;

ааи)  да поддържа силна ангажираност в подкрепа на забраната на смъртното наказание в световен мащаб; да продължи да се застъпва за нулева толерантност по отношение на смъртното наказание; да призове за налагане на мораториум върху прилагането на смъртното наказание и да продължи да работи за всеобщото му премахване; да осъди все по-честото прибягване до смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици, и да призове за забрана на използването на смъртното наказание и на екзекуции, постановени по реда на бързо производство, като наказание за такива престъпления;

аай)  да подкрепя и засилва международните усилия чрез ООН за осигуряване на анализ от гледна точка на пола, както и интегрирането на принципа на равенство между половете и правата на човека във всички дейности на ООН; да призове за изкореняването на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, като се взема предвид и дискриминацията въз основа на половата идентичност; да отстоява и защитава правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица и да призове за отмяна на законодателството в държавите – членки на ООН, което инкриминира хората въз основа на тяхната сексуалност или полова идентичност; да насърчи Съвета за сигурност допълнително да разгледа и засили правата на ЛГБТИ;

аак)  да засили ролята на Международния наказателен съд (МНС) и международната наказателноправна съдебна система с цел насърчаване на подвеждането под отговорност и прекратяване на безнаказаността; да предостави на МНС силна дипломатическа, политическа и финансова подкрепа; да призове всички държави – членки на ООН, да се присъединят към МНС, като ратифицират и приложат Римския статут, и да насърчи ратифицирането на измененията от Кампала; да призове държавите, които се оттеглят от МНС, да променят решението си; да подкрепя МНС като основна институция за подвеждане под отговорност на извършителите и за съдействие на жертвите за постигане на справедливост, както и да насърчи силния диалог и сътрудничество между МНС, ООН и неговите агенции и Съвета за сигурност на ООН;

аал)  да осъди категорично съдебния тормоз, задържането, убийствата, заплахите и сплашванията на защитниците на правата на човека по света във връзка с тяхната законна дейност в областта на правата на човека; да настоява за международни усилия и да призове държавите – членки на ООН, да приемат политики за осигуряване на защита и подкрепа за изложените на риск защитници на правата на човека и за това да им бъде позволено да вършат своята работа; да приеме политика, която системно и недвусмислено да изобличава убийствата на защитници на правата на човека и всеки опит те да бъдат подлагани на каквато и да е форма на насилие, преследване, заплахи, тормоз, изчезване, задържане или произволен арест; да осъжда лицата, които извършват или толерират подобни жестокости и да засили публичната дипломация в пълна подкрепа на защитниците на правата на човека; да подчертае, че защитниците на правата на човека и активистите на гражданското общество изпълняват основна роля в устойчивото развитие; да насърчи държавите – членки на ООН, да приемат политики за осигуряване на защита и подкрепа за изложените на риск защитници на правата на човека; да признаят, че защитниците на екологичните, поземлените и свързаните с коренното население права на човека са изправени пред нарастващи заплахи;

аам)  да се ангажира, в съответствие с европейските достижения на правото в областта на борбата с корупцията, да насърчава и настоява за засилено включване на мерки за борба с корупцията в програмите на Обединените нации;

аан)  да отправи искане към ЕС и неговите държави членки да работят с партньорите за прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, като призове настоятелно всички държави, включително държавите – членки на ЕС, да разработят и прилагат национални планове за действие (НПД), които задължават предприятията да гарантират зачитането на правата на човека; да поднови призова си към ЕС и неговите държави членки да участват активно и конструктивно в разработването, във възможно най-кратки срокове, на правно обвързващ международен инструмент, който да урежда в рамките на международното право за правата на човека дейността на транснационалните корпорации и на други стопански предприятия, с цел предотвратяване, разследване, обезщетение и предоставяне на достъп до правна защита в случаи на нарушения на правата на човека; да подкрепи обвързващ договор на ООН за бизнеса и правата на човека с цел гарантиране на корпоративна отговорност; в този контекст да приветства работата, извършена от работната група на ООН по въпросите на бизнеса и правата на човека, и да напомни на ООН, ЕС и неговите държави членки да участват конструктивно с цел ускоряване на тези преговори и справяне с оставащите опасения на ЕС;

аао)  да увеличи усилията си в рамките на международния алианс срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания, създаден съвместно от ЕС и регионални партньори; да създаде международен фонд за подкрепа на държавите в разработването и прилагането на законодателство, с което се забранява търговията със стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезание и смъртно наказание; да подкрепи въвеждането на международен инструмент за забрана на търговията с такива стоки, като използва опита от Регламент (ЕО) № 1236/2005 по този въпрос;

аап)  да гарантира достъп на жените до семейно планиране и до пълен набор от публични и универсални услуги и права в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, включително до модерна контрацепция и безопасен и законен аборт; подчертава факта, че всеобщият достъп до здравеопазване, в частност до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права, е основно право на човека, като по този начин противодейства на „правилото за глобално блокиране“, което беше възстановено от правителството на САЩ в началото на 2017 г.;

аар)  да подкрепя основания на правата на човека подход по отношение на хората с увреждания в рискови ситуации в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ);

аас)  да има предвид, че ромите са сред най-дискриминираните малцинства в света и че тази дискриминация се задълбочава в редица държави; да напомни, че роми живеят на всички континенти и следователно това е проблем от световно значение; да призове ООН да назначи специален докладчик по ромските въпроси, за да повиши осведомеността и да гарантира, че програмите на ООН ще достигнат и до ромите;

аат)  да призове държавите – членки на ООН, включително държавите – членки на ЕС, да изпълнят препоръките на специалния докладчик на ООН по въпросите на съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост;

Глобални пактове на ООН относно мигрантите и бежанците

аау)  да подкрепя изцяло ръководените от ООН усилия за водене на преговори по двата глобални пакта за миграцията и бежанците, основаващи се на Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от септември 2016 г., с цел разработване на по-ефективна международна реакция по този въпрос и съответния процес за разработване на режим за глобално управление, за укрепване на координацията в областта на международната миграция, човешката мобилност, големите потоци от бежанци и продължаващите бежански ситуации, и за въвеждане на устойчиви решения и подходи за ясно очертаване на значението на защитата на правата на бежанците и мигрантите; призовава държавите – членки на ЕС, да се обединят зад тази позиция и активно да защитават и подпомагат преговорите по тези важни въпроси; да припомни, че ЦУР, съдържащи се в Програмата на ООН до 2030 г., отчитат това, че планираните и добре управлявани миграционни политики могат да допринесат за постигане на устойчиво развитие и приобщаващ растеж, както и за намаляване на неравенството в държавите и между тях;

ааф)  да настоява за амбициозни и балансирани разпоредби, даващи възможност за по-ефективно международно сътрудничество и по-справедливо и предвидимо глобално споделяне на отговорността при справянето с миграционните движения и принудителното разселване, гарантирайки адекватна подкрепа за бежанците в световен мащаб;

аах)  да подкрепя всички усилия за осигуряване на силна и устойчива подкрепа за развиващите се страни, които приютяват голям брой бежанци, и за гарантиране на това на бежанците да се предлагат трайни решения, включително да станат самостоятелни и да се интегрират в общността, в която живеят; да припомни, че изпълнението на Глобалния пакт дава уникална възможност за укрепване на връзката между хуманитарната помощ и политиките за развитие;

аац)  да гарантира, че глобалните пактове поставят на първо място хората и са основани на правата на човека, както и че предвиждат дългосрочни, устойчиви и цялостни мерки за доброто на всички участници; да обърне специално внимание на мигрантите в уязвимо положение, като например децата, изложените на риск жени, жертвите на трафик на хора или хората с увреждания, както и други групи, изложени на риск, включително ЛГБТИ общността, подчертавайки, че е важно да се разработи политика в областта на миграцията от междусекторна перспектива с цел посрещане на техните специфични нужди; да подчертае необходимостта да се разработи изцяло един обновен и хоризонтален аспект за равенство между половете с оглед на колективен международен отговор по отношение на бежанците, при който се отчитат специфичните нужди от защита на жените, включително борбата с насилието срещу жени, и с който се насърчават способностите и уменията на жените по отношение на процесите на възстановяване и помирение; да призове държавите – членки на ООН, да поемат самостоятелен ангажимент за насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените и момичетата като основен елемент от Глобалния пакт в съответствие с ЦУР 5;

аач)  да поиска полагането на по-големи усилия за предотвратяване на незаконната миграция и за борба с контрабандата и трафика на хора, в частност посредством противодействие на престъпните мрежи чрез своевременен и ефективен обмен на съответната разузнавателна информация; да подобри методите за идентифициране и защита на жертвите, както и да засили сътрудничеството с трети държави с цел проследяване, изземване и възстановяване на приходите от престъпни дейности в този сектор; да настоява на равнището на ООН на значението на ратифицирането и пълното прилагане на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух и за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца;

ааш)  да гарантира отделянето на специално внимание на жените бежанци и на търсещите убежище жени, които са подложени на множество форми на дискриминация и са по-уязвими за сексуално и основано на пола насилие както в техните държави на произход, така и по време на пътуването им към по-безопасни дестинации; да припомни, че търсещите убежище жени и момичета имат специфични нужди и опасения, които се различават от тези на мъжете и които изискват прилагането на всички политики и процедури в областта на предоставянето на убежище да бъде чувствително към аспектите на пола и индивидуализирано; да призове за укрепване на системите за закрила на детето и да подкрепи конкретните мерки във висш интерес на децата бежанци и мигранти въз основа на Конвенцията за правата на детето;

аащ)  да се справи с широко разпространения феномен на липсата на гражданство, който създава огромни предизвикателства за правата на човека; да гарантира, че този въпрос ще бъде адекватно разгледан в рамките на текущите преговори относно Глобалния пакт;

аба)  да продължи и засили подкрепата, включително финансовата подкрепа, предоставяна на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в изпълнение на международния му мандат за защита на бежанците, включително от престъпни групи и лица, участващи в трафик на хора и незаконно превеждане на хора през граница при източника и в транзитните държави;

абб)  да съдейства на държавите от Източното партньорство за справяне с проблемите, пред които са изправени в резултат на масовото принудително вътрешно разселване от зоните на конфликт, и да предприеме решителни действия за защитата и възстановяването на правата на разселените хора, включително правата им на връщане, правата на имущество и правото на лична сигурност;

абв)  да продължи да подчертава изключителното значение на образованието на жените и момичетата за създаване на икономически възможности;

абг)  да припомни сериозната си загриженост, че стотици хиляди вътрешно разселени лица и бежанци, избягали от родните си земи във връзка с продължителните конфликти, продължават да бъдат разселени, и да потвърди отново правото на всички вътрешно разселени лица и бежанци на безопасно и достойно връщане в техните места на произход;

абд)  да настоява за необходимостта от осигуряване на финансиране конкретно за подкрепа на участието на жените в процеса на вземане на решения на международно равнище;

Развитие

абе)  да изпълни амбициозната Програма на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и нейните 17 цели за устойчиви развитие; да подчертае водещата роля на ЕС в процеса, който доведе до приемането на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и Програмата за действие от Адис Абеба; да предприеме конкретни стъпки за гарантиране на ефективното изпълнение на Програмата на ООН до 2030 г. и Програмата от Адис Абеба като важни инструменти за развитие; да гарантира, че ЕС и ООН продължават да играят важна роля в изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. с оглед на изкореняването на бедността и генерирането на колективен просперитет, преодоляването на неравенствата, създаването на един по-безопасен и по-справедлив свят и борбата срещу изменението на климата, както и защитата на природната среда;

абж)  да предприеме конкретни стъпки за гарантиране на ефективното изпълнение на Програмата на ООН до 2030 г. и всички 17 ЦУР като важни инструменти за превенция и устойчиво развитие; да насърчи и подкрепи държавите да се ангажират с постигането на 17-те ЦУР и да приемат необходимите за това национални рамки; да насърчи държавите – членки на ООН, да преориентират бюджетите си спрямо Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие; да припомни, че с предоставените 75,7 милиарда евро ЕС остава водещият световен донор на помощ за развитие, и да насърчи непрекъснатото увеличаване на осигуряваната от ЕС колективна помощ, която е израз на постоянните усилия на държавите членки за насърчаване на мира, просперитета и устойчивото развитие в целия свят; да настоява държавите – членки на ООН, да изпълнят ангажиментите си относно разходите за помощ за развитие и да призове за приемането на солидна рамка от показатели и използването на статистически данни за оценката на положението в развиващите се държави, мониторинга на напредъка и гарантирането на отчетност; да продължи усилията си за постигане на съгласуваност на политиките за развитие във всички политики на ЕС, което е от решаващо значение за постигането на ЦУР, и също така да настоява на равнището на ООН за по-голяма съгласуваност на политиките в съответствие с цел 17.14;

Изменение на климата и дипломация по въпросите на климата

абз)  да потвърди отново ангажимента на ЕС към Парижкото споразумение, да насърчи всички държави – членки на ООН, да го ратифицират и да го прилагат ефективно, както и да подчертае необходимостта от прилагане на Парижкото споразумение в световен план и от всички държави – членки на ООН; да потвърди необходимостта от амбициозна политика на ЕС в областта на климата и готовността му за подобряване на съществуващите национално определени приноси (НОП), включително тези на ЕС, за 2030 г., както и необходимостта от своевременно разработване на дългосрочна стратегия за 2050 г., и да подкрепя всички инициативи в тази посока; да работи за по-ефективни действия за постигане на устойчивост на околната среда, по-специално в рамките на борбата срещу изменението на климата, чрез насърчаване на международни мерки и действия за опазване и подобряване на качеството на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси; да увеличи допълнително нивото на нашата амбиция по отношение на намаляването на емисиите и да подчертае ролята на ЕС като глобален лидер в действията в областта на климата;

аби)  да потвърди, че действията в областта на климата са главен приоритет за Европейския съюз; да гарантира запазването на водещите позиции на ЕС в борбата срещу изменението на климата и продължаването на сътрудничеството му с ООН в тази област; да призове всички държави – членки на ООН, да спазват Парижкото споразумение и да осигурят бързо прилагане на решенията, взети на Конференцията на ООН по изменението на климата през 2016 г.; да засили усилията за повторно ангажиране на САЩ в многостранното сътрудничество по въпросите на изменението на климата;

абй)  да бъде проактивен партньор във всички усилия на ООН за насърчаване на глобални партньорства и сътрудничество по отношение на предизвикателствата в областта на изменението на климата, като подчертава, че климатът може да бъдат отправна точка за дипломатически отношения с партньорите, с които други точки от дневния ред са доста оспорвани, предоставяйки по този начин възможност за укрепване на стабилността и мира;

абк)   да увеличи усилията си по отношение на дипломацията по въпросите на климата чрез разработване на всеобхватна стратегия за дипломацията на ЕС по въпросите на климата и да интегрира действията по климата във всички области на външната дейност на ЕС, включително търговията, сътрудничеството за развитие, хуманитарната помощ и сигурността и отбраната, като се отчита фактът, че една екологично неустойчива система поражда нестабилност; да създаде силно обединение на държави и субекти, които ще продължат да подкрепят и да допринасят за постигането на целите за ограничаване на глобалното затопляне под 2°C, като същевременно се полагат усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C;

абл)  да припомни, че последиците от изменението на климата се понасят по различен начин от мъжете и жените; да подчертае, че жените са по-уязвими и са изправени пред по-големи рискове и тежести по различни причини, които варират от неравен достъп до ресурси, образование, възможности за работа и права по отношение на земята до социални и културни норми; да подчертае, че това следва да бъде отразено по подобаващ начин; да гарантира, че жените изпълняват централна роля в намирането на решения за смекчаване на последствията от предизвикателствата, свързани с климата и адаптирането към тях, включително в рамките на международни преговори по въпросите на климата, с оглед на разработването на чувствителни към аспектите на пола решения, насочени към преодоляване на фундаменталните неравенства;

абм)  да се справи активно с най-тежките последици от изменението на климата и да осигури необходимата защита на потърпевшите от него, по-конкретно чрез признаване на равнището на ООН на статут на закрила за климатичните бежанци;

абн)  да припомни, че когато жените имат ограничен достъп до и контрол върху средствата за производство, както и ограничени права, те имат по-малко възможности за участие във формирането на решения и оказване на влияние върху политиката, както беше официално признато от 13-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 13), проведена в Бали през 2007 г.;

або)  да работи в тясно сътрудничество с малките островни държави и други страни, изправени пред най-сериозните последици от изменението на климата, за да гарантира, че техните гласове се чуват и потребностите им се вземат предвид на различните форуми на ООН;

абп)  да се ангажира в задълбочен публичен дебат с всички държави – членки на ООН, относно значението на спазването на конституционните ограничения по отношение на президентските мандати в целия свят;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на Европейската служба за външна дейност, на Комисията и за сведение – на Общото събрание на Организацията на обединените нации и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0304.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0493.

(3)

Препоръка на Европейския парламент от 1 март 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прекъсване на източниците на доходи за джихадистите – борба с финансирането на тероризма, Приети текстове, P8_TA(2018)0059.

(4)

1325 (2000), 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 (2013) и 2242 (2015).

(5)

Световна здравна организация, Световен доклад по въпросите на насилието и здравето (World Report on Violence and Health), Женева, 2002 г., стр. 154; Служба на Организацията на обединените нации за координация по хуманитарните въпроси, Документ за обсъждане № 2: Естество, обхват и мотивация за сексуалното насилие срещу мъже и момчета при въоръжен конфликт – доклад, представен по време на научноизследователската среща на UNOCHA за използването на сексуално насилие във въоръжен конфликт: Установяване на пропуските в изследванията с цел информиране на по-ефективна намеса (Identifying Gaps in Research to Inform More Effective Interventions), 26 юни 2008 г.

(6)

Както е посочено в първото му изявление пред Съвета за сигурност на ООН от 10 януари 2017 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

9

20

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, Monika Smolková


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Sandra Kalniete

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

9

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

20

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 2 юли 2018 г.Правна информация