Menettely : 2018/2040(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0230/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0230/2018

Keskustelut :

PV 02/07/2018 - 20
CRE 02/07/2018 - 20

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0312

MIETINTÖ     
PDF 387kWORD 78k
27.6.2018
PE 619.283v02-00 A8-0230/2018

Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta

(2018/2040(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Eugen Freund

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta

(2018/2040(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2006 hyväksytyn YK:n yleiskokouksen päätöslauselman ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 21, 34 ja 36 artiklan,

–  ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, sen johdanto-osan ja 18 artiklan sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istunnosta(1),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa 3. toukokuuta 2011 Euroopan unionin osallistumisesta YK:n työhön hyväksytyn päätöslauselman, jossa EU:lle myönnetään oikeus käyttää puheenvuoroja yleiskokouksessa, esittää suullisesti ehdotuksia ja muutoksia, joista äänestetään jäsenvaltion pyynnöstä, sekä vastata puheenvuoroon,

–  ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät EU:n painopisteistä YK:n 72. yleiskokouksessa,

–  ottaa huomioon 19. syyskuuta 2016 annetun New Yorkin julistuksen pakolaisista ja siirtolaisista,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 ja 2242 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2016 annetut EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian keskeiset periaatteet ja erityisesti ne, jotka liittyvät itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen ja valtioiden rajojen loukkaamattomuuteen ja joita kaikki osallistuvat valtiot kunnioittavat yhtäläisesti,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 annetun vuosittaisen kertomuksen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta(2),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman sekä kestävän kehityksen tavoitteet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0230/2018),

A.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat edelleen täysin sitoutuneita monenvälisyyteen, maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja YK:n perusarvojen edistämiseen, olennaisena osana EU:n ulkopolitiikkaa sekä YK:n järjestelmän kolmeen pilariin, jotka ovat ihmisoikeudet, rauha ja turvallisuus sekä kehitys; toteaa, että yleismaailmallisiin normeihin ja arvoihin perustuvan monenvälisen järjestelmän avulla voidaan parhaiten käsitellä kriisejä, haasteita ja uhkia; panee merkille, että monenvälisen järjestelmän tulevaisuudella on edessään ennakoimattomia haasteita;

B.  ottaa huomioon, että EU:n globaalistrategia heijastaa nykypäivän maailmanlaajuisia haasteita, jotka edellyttävät vahvaa ja tehokkaampaa YK:ta ja jäsenvaltiotason yhteistyön syventämistä sekä EU:ssa että YK:ssa;

C.  katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa koordinoidakseen toimintaansa YK:n järjestelmään kuuluvissa virastoissa ja elimissä ja käyttääkseen yhteistä ääntä, joka perustuu kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön ja EU:n perusarvoihin; toteaa, että tämän yhteistyön on perustuttava yhteisiin toimiin, joilla estetään käynnissä olevien konfliktien kärjistyminen ja tuetaan niiden ratkaisemista, edistetään tehokasta aseistariisuntaa ja asevalvontaa, erityisesti ydinaseiden osalta, pannaan täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus ja edistetään sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

D.  ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen poliittinen järjestelmä ja turvallisuusympäristö kehittyvät nopeasti ja vaativat maailmanlaajuisia toimia; toteaa, että YK on edelleen sen jäsenvaltioiden välisen yhteistyön monenvälisen järjestelmän ytimessä näihin haasteisiin vastaamiseksi ja että sen avulla voidaan parhaiten käsitellä maailmanlaajuisia kriisejä, haasteita ja uhkia;

E.  toteaa, että maailma kohtaa erilaisia maailmanlaajuisia haasteita, jotka liittyvät nykyisiin ja uusiin konflikteihin sekä niiden seurauksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja terrorismiin, ja katsoo, että niihin on puututtava maailmanlaajuisesti; toteaa, että YK:n turvallisuusneuvoston nykyinen rakenne perustuu yhä vanhentuneeseen poliittiseen tilanteeseen, ja katsoo, että sen päätöksenteko ei vastaa riittävästi muuttuvaa maailmanlaajuista todellisuutta; toteaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla oli ratkaiseva asema YK:n globaalin vuoteen 2030 ulottuvan toimintaohjelman laatimisessa ja että EU on edelleenkin sitoutunut toimimaan edelläkävijänä ja ottamaan käyttöön kaikki täytäntöönpanotavat sekä vahvan seuranta-, valvonta- ja tarkistusmekanismin edistymisen ja vastuullisuuden varmistamiseksi; toteaa, että tämä näkyy EU:n ulkoisissa toimissa ja muussa politiikassa kaikkien EU:n rahoitusvälineiden osalta;

F.  ottaa huomioon YK:n kolme pilaria: rauhan ja turvallisuuden, kehityksen, ihmisoikeudet sekä oikeusvaltioperiaatteen, jotka ovat toisistaan erottamattomia ja toisiaan vahvistavia; ottaa huomioon, että YK:n alkuperäinen tarkoitus oli rauhan säilyttäminen, ja katsoo, että jatkuvat monitahoiset kriisit ovat vaarantaneet tämän tehtävän;

G.  ottaa huomioon, että YK:n hallinnolliset menettelyt ovat raskaita ja sen rakenne on monimutkainen ja jäykkä, ja toteaa, että tämä on toisinaan heikentänyt sen moitteetonta toimintaa ja kykyä vastata nopeasti kriiseihin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin;

H.  katsoo, että maailmanlaajuisiin kriiseihin, uhkiin ja haasteisiin vastaaminen edellyttää tehokasta monenvälistä järjestelmää, joka perustuu yleismaailmallisiin normeihin ja arvoihin;

I.  toteaa, että yhteistyöhön, vuoropuheluun ja ihmisoikeuksiin perustuva kansainvälinen järjestys on joutunut useiden nationalististen ja protektionististen liikkeiden kyseenalaistamaksi kaikkialla maailmassa;

J.  ottaa huomioon, että YK:n järjestelmän jatkuvasti kasvavat tehtävät edellyttävät riittävää rahoitusta sen jäsenvaltioilta; toteaa, että kuilu organisaation tarpeiden ja sen saaman rahoituksen välillä kasvaa; ottaa huomioon Yhdysvaltain aikeet leikata YK:n talousarvioon suorittamiaan maksuosuuksia ja toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat yhdessä edelleen YK:n toiminnan suurin yksittäinen rahoittaja, jonka olisi tuettava aktiivisesti YK:n pääsihteeriä tämän pyrkiessä varmistamaan YK:n asianmukaisen toiminnan ja rahoituksen, ja toteaa, että sen ensisijaiset tavoitteet ovat köyhyyden poistaminen, pitkäaikaisen rauhan ja vakauden edistäminen, ihmisoikeuksien puolustaminen, sosiaalisen eriarvoisuuden poistaminen ja humanitaarisen avun tarjoaminen kaikentyyppisiä kriisejä, olivatpa ne luonnon tai ihmisen aiheuttamia, kohtaaville kansoille, valtioille ja alueille; katsoo, että EU:n YK:lle antaman rahoituksen olisi oltava näkyvämpää; toteaa, että YK:n virastojen, kuten YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA), määrärahoja on leikattu tuntuvasti; toteaa, että YK:n nykyinen kokonaisrahoitustaso on täysin riittämätön siihen, että järjestö voisi toteuttaa tehtäväänsä ja vastata nykyisiin globaaleihin haasteisiin;

K.  toteaa, että demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuu yhä suurempi uhka maailman eri alueilla ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet kapenevat useissa YK:n jäsenvaltioissa; toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit kohtaavat laillisessa työssään yhä enemmän uhkia ja riskejä eri puolilla maailmaa;

L.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on olennaista monenvälisyydessä ja että se on YK:n järjestelmän keskeinen pilari; toteaa EU:n kannattavan painokkaasti kaikkia ihmisoikeuksia, jotka ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä; toteaa, että EU kuuluu niihin toimijoihin, jotka ovat erityisen voimakkaasti sitoutuneet puolustamaan ja edistämään ihmisoikeuksia, perusvapauksia, kulttuuriarvoja, monimuotoisuutta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta; toteaa, että näihin arvoihin kohdistuu yhä suurempi uhka maailman eri alueilla; toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit kohtaavat laillisessa työssään yhä enemmän uhkia ja riskejä ja joutuvat kostoimenpiteiden kohteeksi toimiessaan YK:n elinten ja mekanismien kanssa; toteaa, että kansainvälisen yhteisön ja EU:n on lisättävä toimia, joilla tarjotaan suojelua ja tukea ihmisoikeuksien puolustajille sekä pidetään yllä demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevia kansainvälisiä normeja; toteaa, että tämä koskee erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluvien tai haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksia, ja huomauttaa, että näitä henkilöitä ovat muun muassa naiset, lapset, nuoret, rotuvähemmistöt, etniset tai uskonnolliset vähemmistöt, maahanmuuttajat, pakolaiset ja maan sisäiset pakolaiset, vammaiset henkilöt, hblti-ihmiset ja alkuperäiskansat;

1.  suosittaa neuvostolle, että

YK:n järjestelmän, muun muassa turvallisuusneuvoston, uudistaminen

a)  tuetaan aktiivisesti YK:n pääsihteerin kolmipilarista uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on tehdä YK:n järjestelmästä koordinoitu, tehokas, vaikuttava, integroitu, avoin ja vastuuvelvollinen; autetaan selkeyttämään rauhan ja turvallisuuden rakenteita, joista on tultava entistä tehokkaampia, kohdennetumpia, asianmukaisesti rahoitettuja ja toimivampia ja joissa valta on jaettava aiempaa tasapuolisemmin ja siten, että alueellinen edustus on aiempaa monimuotoisempaa kaikissa sen elimissä,

b)  tuetaan byrokratian vähentämistä, yksinkertaistettuja menettelyjä ja hajautettua päätöksentekoa ja lisätään YK:n henkilöstön tehtävien ja työn avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta erityisesti kenttäoperaatioiden osalta,

c)  tuetaan YK:n pääsihteerin pyrkimyksiä tehdä merkittäviä muutoksia, jotta YK:n kehitysjärjestelmä voidaan saattaa Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden ja suojeluvastuun mukaiseksi ja niiden täytäntöönpanon tukemiseen paremmin soveltuvaksi,

d)  kehotetaan YK:n jäsenvaltioita antamaan sekä YK:n pääsihteerille että varapääsihteerille ja kulloisillekin viranomaisille valtuudet YK:n hallintojärjestelmän selkeyttämiseen, jotta voidaan lisätä YK:n ja sen elinten tehokkuutta, joustavuutta, reaktiokykyä ja rahalle saatavaa vastinetta,

e)  muistutetaan YK:n jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta jatkaa rahoitustoimiaan kaikkien YK:n elinten tukemiseksi ja noudattaa tekemiään kehitysapua koskevia sitoumuksia sekä parantaa tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja pitää hallitukset tilivelvollisina maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta,

f)  tuetaan aktiivisesti YK:n pääsihteeriä sukupuolipariteettia koskevan YK:n strategian täytäntöönpanossa, koska se on tärkeä työkalu naisten tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi YK:n järjestelmässä, nimitetään enemmän naisia ja etenkin vähemmistöryhmiin kuuluvia naisia ylemmän tason johtotehtäviin YK:n päämajan tasolla ja soveltaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista ja sukupuolitietoista budjetointia; kehotetaan EU:ta ja YK:ta nimittämään tehtäviin ja operaatioihin enemmän naispoliiseja ja naissotilaita; kannatetaan monialaisten tasa-arvoneuvonantajien ottamista mukaan yksittäisiin tehtäviin ja operaatioihin sekä erityisiä toimintasuunnitelmia, joissa hahmotellaan, miten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 ja 2242 pannaan täytäntöön kunkin tehtävän ja operaation tasolla; varmistetaan, että kaikilla YK:n joukoilla on samat koulutusta ja pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, että niihin sisältyy selkeä rasisminvastainen, sukupuoli- ja hlbti-näkökulma ja että kaikkiin seksuaalisen riiston ja väkivallan muotoihin sovelletaan nollatoleranssia, ja varmistetaan, että YK:n sisällä otetaan käyttöön tehokas väärinkäytösten paljastajien suojelu, jotta YK:n henkilöstön rikkomuksista YK:n henkilöstöä ja paikallisia kohtaan voidaan ilmoittaa anonyymisti,

g)  korostetaan, että EU:n jäsenvaltioiden on tärkeää sitoutua koordinoimaan toimintaansa YK:n järjestelmään kuuluvissa elimissä ja virastoissa,

h)  tuetaan kattavaa YK:n turvallisuusneuvoston uudistamista, jotta sen edustuksellisuutta vodaan parantaa laajan konsensuksen pohjalta, jotta varmistetaan, että neuvosto pystyy puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin; edistetään YK:n yleiskokouksen työn uudistamista ja kaikkien YK:n elinten toiminnan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden tehostamista,

i)  tehostetaan pyrkimyksiä uudistaa varsinkin YK:n turvallisuusneuvostoa sekä erityisesti rajoitetaan merkittävästi tai säännellään veto-oikeuden käyttöä erityisesti tapauksissa, joissa on todisteita sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ja jotka ovat halvaannuttaneet päätöksenteon , ja muutetaan turvallisuusneuvoston kokoonpanoa vastaamaan paremmin globaalia nykymaailmaa, muun muassa varmistamalla Euroopan unionille pysyvä paikka,

j)  kehotetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita puhumaan yhdellä äänellä; tuetaan Euroopan ulkosuhdehallinnon, New Yorkissa ja Genevessä toimivien EU:n edustustojen sekä jäsenvaltioiden toimia EU:n kannan koordinoimisen parantamiseksi ja EU:n yhteisen kannan aikaansaamiseksi äänestyksissä, jotta parannetaan EU:n yhtenäisyyttä ja uskottavuutta YK:ssa,

k)  korostetaan tukea YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen ja erityisraportoijien työlle sekä muille aihe- ja maakohtaisille ihmisoikeusmekanismeille ja kehotetaan jälleen kaikkia YK:n sopimusvaltioita esittämään kaikille erityisraportoijille avoin kutsu vierailla valtiossaan,

l)  tuetaan avoimen ja osallistavan hallitustenvälisen valmisteluprosessin perustamista YK:n yleiskokouksen alaisuuteen YK:n vuoden 2020 huippukokousta varten YK:n 75. juhlavuoden kunniaksi ja pohditaan prosessissa kattavia uudistustoimia YK:n uudistamiseksi ja vahvistamiseksi,

m)  tuetaan YK:n parlamentaarisen yleiskokouksen perustamista YK:n järjestelmässä, jotta voidaan lisätä globaalin hallinnoinnin demokraattista luonnetta, demokraattista vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta sekä mahdollistaa kansalaisten entistä parempi osallistuminen YK:n toimintaan ja erityisesti edistää YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa,

Rauha ja turvallisuus

n)  kehotetaan EU:ta ja YK:ta toimimaan toisiaan täydentäen ja vahvistaen aina, kun rauha ja turvallisuus ovat uhattuina; käynnistetään jäsennelty poliittinen yhteistyö EU:n ja YK:n välillä,

o)  edistetään jäsenvaltioiden vahvempaa sitoutumista rauhaan ja turvallisuuteen kansainvälisellä ja sisäisellä tasolla; tuetaan YK:n pääsihteeriä tämän pyrkimyksissä lisätä YK:n osallistumista rauhanneuvotteluihin; kehotetaan YK:ta asettamaan etusijalle konfliktien ennaltaehkäiseminen, sovittelu ja poliittiset ratkaisut sekä puuttumaan kriisien taustalla oleviin perimmäisiin syihin; tuetaan edelleen YK:n erityislähettiläiden työtä, toimintaa ja aloitteita näiden konfliktien ratkaisemiseksi; lisätään jäsenvaltioiden tukea YK:n rauhanturva- ja rauhanrakennusoperaatioille, erityisesti tarjoamalla henkilöstöä ja välineistöä, ja vahvistetaan tähän liittyvää EU:n välittäjäroolia; parannetaan tämän tuen ja rahoituksen näkyvyyttä; varmistetaan, että kaikilla YK:n rauhanturva- ja rauhanrakennusoperaatioilla on ihmisoikeusmandaatti ja riittävä henkilöstö tehtävänsä hoitamiseen,

p)  syvennetään yhteistyötä YK:n kanssa strategisessa rauhanturva- ja kriisinhallintakumppanuudessa; edistetään EU:n ja YK:n yhteistyötä turvallisuusalan uudistuksessa; kehotetaan YK:ta lisäämään rauhanturvaoperaatioiden uskottavuutta ja avoimuutta laatimalla ja vahvistamalla tehokkaat mekanismit, joilla estetään YK:n henkilöstön mahdolliset väärinkäytökset ja asetetaan heidät vastuuseen; sovelletaan monenvälistä lähestymistapaa koko tehtävien ajan; parannetaan vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen kanssa ja varmistetaan, että niitä suojellaan ja ne saavat avustusta; varmistetaan, että siviilien suojeleminen on keskeisessä osassa rauhanturvaan liittyvissä toimeksiannoissa; lisätään tukea paikallisille toimijoille antamalla kaikkein haavoittuvimmille ryhmille mahdollisuus toimia muutoksen edistäjinä ja luomalla tiloja heidän osallistamisekseen humanitaarisen ja rauhanrakentamisen kaikkiin vaiheisiin; kehotetaan YK:ta vähentämään YK:n rauhanturvaoperaatioiden yleisiä ympäristövaikutuksia ja parantamaan kustannustehokkuutta ja turvallisuutta isäntämaiden joukkojen ja siviilien kannalta,

q)  painotetaan, että maailmanlaajuiset ja alueelliset uhat sekä yhteiset maailmanlaajuiset huolenaiheet vaativat koko kansainvälisen yhteisön nopeampia toimia ja vastuunottoa; korostetaan, että jos valtio ei kykene kantamaan suojeluvastuuta tai halua kantaa sitä, vastuu kuuluu kansainväliselle yhteisölle, muun muassa YK:n turvallisuusneuvoston kaikille pysyville jäsenille, ja että muut keskeiset nousevat taloudet ja kehitysmaat on saatava täysimääräisesti mukaan ja että kansainvälistä oikeutta loukkaavat on saatettava oikeuteen vastaamaan teoistaan; vahvistetaan YK:n rauhanturvaajien valmiuksia; kehotetaan EU:ta kannustamaan nousevan talouden maita ja kehitysmaita liittymään kansainväliseen yhteisöön, kun se toteuttaa suojeluvastuuseen kuuluvia toimia,

r)  suhtaudutaan myönteisesti EU:n, YK:n ja muiden hallitusten välisten organisaatioiden Afrikan unionin (AU), EU:n ja YK:n kolmenväliseen yhteistyöhön, sillä se on vahva viesti, kun pyritään lujittamaan monenvälisyyttä ja globaalia hallintaa sekä tarjoamaan tukea kansainvälistä suojelua tarvitseville ja varmistetaan, että ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta kunnioitetaan, ja kehotetaan toteuttamaan yhteensovitettuja toimia EU:n, YK:n ja AU:n valmiuksien lisäämiseksi tässä yhteydessä,

s)  edistetään yhä ihmisten turvallisuutta ja suojeluvastuun periaatetta koskevaa laajaa määritelmää ja tuetaan edelleen YK:n vahvaa roolia niiden täytäntöönpanossa; vahvistetaan edelleen suojeluvastuuta merkittävänä periaatteena konfliktien ratkaisemista, ihmisoikeuksia ja kehitystä koskevassa YK:n jäsenvaltioiden työssä; tuetaan edelleen pyrkimyksiä, joilla edistetään suojeluvastuun toteuttamista, ja tuetaan edelleen YK:ta sen erittäin tärkeässä tehtävässä avustaa maita suojeluvastuun täytäntöönpanossa, jotta voidaan ylläpitää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; muistutetaan, että EU on sitoutunut julmuuksien yhteydessä huolehtimaan suojeluvastuusta sekä ehkäisemään ja estämään ihmisoikeusloukkauksia,

t)  käytetään kaikkia saatavilla olevia välineitä, joilla tehostetaan valtiollisten ja muiden kuin valtiollisten toimijoiden toiminnassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista; tuetaan Punaisen ristin kansainvälisen komitean johtamia pyrkimyksiä perustaa tehokas mekanismi, jolla vahvistetaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista,

u)  tuomitaan terrorismi yksiselitteisesti ja annetaan täysi tuki toimille, joiden tavoitteena on terrorijärjestöjen, erityisesti Da'eshin/ISISin voittaminen ja hävittäminen, koska se on selkeä uhka alueelliselle ja kansainväliselle turvallisuudelle; työskennellään YK:n yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston kanssa terrorismin rahoituksen torjumiseksi, kun otetaan huomioon parlamentin 1. maaliskuuta 2018 antama suositus(3), ja kehitetään mekanismeja terroristien ja terrorijärjestöjen havaitsemiseksi ja varojen jäädyttämistä koskevien mekanismien lujittamiseksi, jotta voidaan tukea YK:n alueidenvälisen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitoksen (UNICRI) toimintaa maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen foorumin (GCTF) toteuttamiseksi ja toimintavalmiuteen saattamiseksi ylikansallista organisoitunutta rikollisuutta koskevan maailmanlaajuisen aloitteen pohjalta; vahvistetaan EU:n ja YK:n yhteisiä toimia terrorismin perimmäisten syiden torjumiseksi, erityisesti hybridiuhkien torjumisessa ja kyberpuolustuksen tutkimuksen ja valmiuksien kehittämisessä; tukeudutaan paikallisten kumppaneiden perustamiin olemassa oleviin aloitteisiin, joiden avulla suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään toimintatapoja radikalisoitumisen ja terroristien värväyksen torjumiseksi, tehostetaan pyrkimyksiä tiukentaa värväyksen valvontaa ja torjua terroristien propagandaa, jota levitetään sosiaalisen median eri foorumeilla mutta myös radikalisoituneiden ja vihaa lietsovien saarnaajien verkostoissa; tuetaan toimintaa, jonka avulla vahvistetaan radikalisoitumisalttiiden yhteisöjen selviytymiskykyä, myös puuttumalla siihen johtaneisiin taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin syihin; tehostetaan kansainvälistä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa; edistetään koulutusta keinona torjua terrorismia; tuetaan radikalisoitumisen torjuntaa ja radikalismista luopumista koskevia toimia väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemistä koskevan YK:n toimintaohjelman mukaisesti; tuetaan EU:n laajempaa osallistumista valmiuksien kehittämistä koskeviin YK:n aloitteisiin, jotka koskevat terrorismiin syyllistyvien vierastaistelijoiden ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjumista,

v)  edistetään vahvempia monenvälisiä sitoumuksia kestävien poliittisten ratkaisujen löytämiseksi meneillään oleviin konflikteihin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, tuetaan edelleen YK:n erityislähettiläiden työtä, toimintaa ja aloitteita näiden konfliktien ratkaisemiseksi; tuetaan EU:n roolia humanitaarisen avun alalla; kehotetaan kansainvälistä yhteisöä antamaan edelleen humanitaarista, taloudellista ja poliittista tukea; saatetaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkojat vastuuseen ja pyritään väkivallan välittömään lopettamiseen, korostetaan, että Syyriaan voidaan saada aikaan rauha vain Syyrian johtamassa poliittisessa prosessissa, jonka myötä järjestetään uuden perustuslain mukaisesti YK:n avustamat ja tarkkailemat vapaat ja rehelliset vaalit; korostetaan, että maanlaajuinen osallistava tulitauko ja rauhanomainen molempien osapuolten hyväksyttävissä oleva ratkaisu Syyrian kriisiin voidaan saavuttaa YK:n alaisuudessa käytävissä neuvotteluissa vuonna 2012 annetun Geneven julkilausuman ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 (2015) mukaisesti ja pääsihteerin Syyrian-erityislähettilään tuella, kehotetaan kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan kaikin sen toimivaltaan kuuluvin keinoin Syyrian konfliktin aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneet; tuetaan YK:n pääsihteerin vaatimusta uuden puolueettoman ja riippumattoman paneelin perustamiseksi kemiallisiin hyökkäyksiin Syyriassa syyllistyneiden selvittämiseksi, koska tällaisen elimen puute lisää sotilaallisen tilanteen kärjistymisen vaaraa; tuetaan YK:n rauhansuunnitelma-aloitetta Jemenissä ja puututaan meneillään olevaan humanitaariseen kriisiin kiireellisesti; kehotetaan kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaikkien Jemenin kansalaisten ihmisoikeuksia ja vapauksia ja painotetaan, että on tärkeää neuvotella poliittinen ratkaisu osallistavan Jemenin sisäisen vuoropuhelun avulla,

w)  varmistetaan, että YK:n yleiskokouksessa huolehditaan yhteistyössä EU:n kanssa kaikista välineistä, joilla varmistetaan kestävä ja todellinen kahden valtion ratkaisu, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina sekä käsittää turvallisten ja tunnustettujen rajojen mukaisen turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, ja että nämä valtiot elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä,

x)  toimitaan Euroopan unionin tuomioistuimen Länsi-Saharaa koskevien tuomioiden mukaisesti ja tuetaan YK:n pyrkimyksiä oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi Länsi-Saharan konfliktiin länsisaharalaisten itsemääräämisoikeuden perusteella ja YK:n asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti; vaaditaan ihmisoikeusmandaatin antamista YK:n Länsi-Saharassa järjestettävää kansanäänestystä koskevalle toimeksiannolle (MINURSO) YK:n kaikkien muiden rauhanturvaoperaatioiden tavoin;

y)  vastataan vakaviin turvallisuusuhkiin Sahelissa, Saharassa ja Tšadjärvellä sekä Afrikan sarven alueilla tavoitteena poistaa Isisin/Da'eshin ja al-Qaidan liittolaisten sekä Boko Haramin tai muiden siihen yhteydessä olevien terroristiryhmien aiheuttama terroriuhka,

z)  säilytetään Iranin sekä turvallisuusneuvoston jäsenmaiden ja Saksan välinen ydinsopimus kansainvälisen ja erityisesti EU:n diplomatian merkittävänä menestyksenä ja jatketaan Yhdysvaltojen painostamista sen käytännön täytäntöönpanoon,

aa)  vaaditaan edelleen, että kunnioitetaan täysin Georgian, Moldovan ja Ukrainan, itsemääräämisoikeutta, kansainvälisesti tunnustettuja rajoja ja alueellista koskemattomuutta, kun otetaan huomioon kansainvälisen oikeuden rikkomukset näillä alueilla; tuetaan ja tehostetaan diplomaattisia toimia näiden meneillään olevien ja jäätyneiden konfliktien rauhanomaiseksi ja kestäväksi ratkaisemiseksi; kehotetaan kansainvälistä yhteisöä noudattamaan järkähtämättä linjausta, jonka mukaan Krimin laitonta Venäjään liittämistä ei tunnusteta,

ab)  tuetaan Koreoiden välisiä keskusteluja pyrkimyksistä Korean niemimaan ydinaseistariisuntaan; kehotetaan kaikkia asianosaisia kansainvälisiä toimijoita edistämään aktiivisesti ja myönteisesti tätä tavoitetta vuoropuhelun pohjalta;

ac)  kehotetaan YK:n yleiskokousta ja YK:n turvallisuusneuvostoa keskustelemaan jännitteistä Etelä-Kiinan merellä tavoitteena kannustaa kaikkia osapuolia saattamaan päätökseen käytännesääntöjä koskevat neuvottelut,

Naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva toimintaohjelma

ad)  kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita tukemaan edelleen YK:n turvallisuusneuvoston kahdeksaa päätöslauselmaa(4), joissa vahvistetaan naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva toimintaohjelma, ja jatkamaan niiden täytäntöönpanoa sekä ohjaamaan työtä, jolla edistetään sukupuolten täyttä tasa-arvoa ja vahvistetaan naisten osallistumista, suojelua ja oikeuksia konfliktien kaikkien vaiheiden aikana konfliktien ehkäisemisestä konfliktien jälkeiseen jälleenrakentamiseen, ja noudattamaan uhrikeskeistä lähestymistapaa, jotta vähennetään sellaisille naisille ja tytöille aiheutuvaa vahinkoa, joihin konflikti vaikuttaa suoraan,

ae)  muistutetaan, että naisten osallistuminen rauhanprosesseihin on edelleen yksi naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintaohjelman heikoimmin toteutuneista osa-alueista, vaikka naiset ovat turvallisuuskriisien sekä poliittisten ja humanitaaristen kriisien pääasiallisia uhreja; korostetaan, että naisista, rauhasta ja turvallisuudesta annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 1325 päätavoitetta naisten suojelemisesta ja poliittisiin prosesseihin ja päätöksentekoon liittyvästä naisten osallistumisen merkittävästä lisäämisestä ei ole saavutettu; muistutetaan, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden perusperiaatteisiin ja sen edistäminen unionin tärkeimpiin tavoitteisiin; edistetään edelleen naisten ja miesten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja tuetaan aktiivisesti hlbti-henkilöiden oikeuksien loukkaamisen torjuntaa; osallistetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset päätöksentekoon ja kaikkiin prosesseihin kaikilla tasoilla,

af)  muistutetaan, että aseelliset konfliktit saattavat sekä naiset että miehet haavoittuvaan asemaan, mutta naiset ovat suuremmassa riskissä joutua taloudellisen ja seksuaalisen riiston, pakkotyön, pakkosiirtojen ja pidätysten, raiskauksien ja muun seksuaalisen väkivallan kohteeksi, ja että näitä käytetään sotataktiikkana ja että se on sotarikos; varmistetaan turvallinen sairaanhoito sodanaikaisten raiskausten uhreille; edellytetään alaikäisten, naisten, tyttöjen ja vanhempien tehostettua suojelua konfliktitilanteissa, etenkin kun on kyse sukupuolisesta väkivallasta, lapsi-, varhais- ja pakkoavioliitoista sekä mies- ja poikauhrien suojelemisen vahvistamista, sillä WHO:n ja kansainvälisten tutkimusten(5) mukaan heidän määräänsä konfliktien koettelemissa ympäristöissä on aliarvioitu merkittävästi; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita asettamaan kaikki tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit saataville konfliktialueiden väestön avustamiseksi,

ag)  kehotetaan YK:ta laatimaan menettelyjä, joiden avulla voidaan ilmoittaa väärinkäytös-, petos- ja korruptioepäilyistä tai -todisteista, jotka liittyvät YK:n sotilas- ja siviilihenkilöstön toimintaan rauhanturvaoperaatioiden aikana, ja puuttumaan näihin tapauksiin nopeasti erityisillä tutkintatoimilla; oikaistaan viipymättä se, että väitettyjä väärinkäytöksiä koskeviin oikeustoimiin ryhtyminen on nykyisin täysin vapaaehtoista ja riippuu maasta, joka joukot on lähettänyt; tarkastellaan viipymättä 15. toukokuuta 2015 annetun YK:n arviointiraportin YK:n rauhanturvaajien ja rauhanturvaoperaatioiden muun henkilöstön harjoittamaan seksuaaliseen riistoon ja hyväksikäyttöön liittyvistä valvontatoimista ja kuntoutusavusta kaikkia näkökohtia ja saatetaan syylliset oikeuden eteen; toteutetaan tutkimuksia ja asetetaan syytteeseen ja tuomitaan viipymättä ja määrätietoisesti kaikki sotilas- ja siviilihenkilöstö, joka on syyllistynyt seksuaaliseen väkivaltaan; kannustetaan antamaan YK:n rauhanturvahenkilöstölle lisäkoulutusta kansainvälisestä pöytäkirjasta, joka käsittelee seksuaalisen väkivallan dokumentointia ja tutkimista konflikteissa, jotta lisätään asiantuntemusta seksuaalista väkivaltaa koskevissa asioissa,

ah)  tuetaan ja vahvistetaan YK:n kautta kansainvälisiä toimia, jotta voidaan varmistaa tasa-arvoanalyysin toteuttaminen sekä sukupuoleen ja ihmisoikeuksiin liittyvien näkökohtien valtavirtaistaminen kaikissa YK:n toimissa, erityisesti rauhanturvaoperaatioissa, humanitaarisissa operaatioissa sekä konfliktien jälkeisissä jälleenrakentamis- ja sovitteluprosesseissa; laaditaan indikaattoreita ja toteutetaan seurantavälineitä, joilla mitataan edistymistä naisten osallistumisessa rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen. mukaan lukien rauhanturvaoperaatiot, sekä varmistetaan vastuuvelvollisuus, ja mahdollistetaan yhteisöjen tehokas osallistuminen ja varmistetaan, että toimintakulttuureja ja käytäntöjä parannetaan siten, että ne ovat myös naisten taloudellista voimaannuttamista käsittelevän YK:n pääsihteerin korkean tason paneelin mukaisia; varmistetaan, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva ohjelma saa asianmukaisen rahoituksen ja että naiset asetetaan etusijalle kaikissa toimissa, joilla käsitellään globaaleja haasteita, kuten yleistyviä väkivaltaisia ääriliikkeitä, konfliktien ennaltaehkäisemistä ja sovittelua, humanitaarisia kriisejä, köyhyyttä, ilmastonmuutosta, muuttoliikettä, kestävää kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta;

ai)  tuetaan ja tehostetaan YK:n välityksellä toteutettavia kansainvälisiä toimia, joilla pyritään lopettamaan lasten käyttäminen aseellisissa konflikteissa sekä reagoimaan tehokkaammin vaikutuksiin, joita konflikteista ja niiden jälkeisistä tilanteista aiheutuu tytöille, tuetaan lapsia aseellisissa konflikteissa käsittelevän YK:n työryhmän roolia, jotta voidaan lisätä sodista kärsivien nuorten oikeuksien tukemista, ja tuetaan YK:n ”Children, Not Soldiers” -kampanjaa, jotta voidaan lopettaa lasten värvääminen ja käyttö hallituksen asevoimissa ja muiden kuin valtiollisten toimijoiden toimesta konflikteissa;

aj)  pidetään yllä sitoumusta YK:n kanssa, jotta Spotlight Initiative -aloitetta, jonka tavoitteena on poistaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta, seurataan ja se pannaan täytäntöön,

Konfliktinesto ja välitystoiminta

ak)  tarjotaan käyttöön kaikki keinot, joilla voidaan tukea aktiivisesti YK:n pääsihteerin ensisijaisia konfliktinestoon, konfliktien vähentämiseen ja välitystoimintaan liittyviä tavoitteita(6) sellaisilla aloitteilla kuin rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavan paneelin perustaminen ja YK:n erityisten poliittisten operaatioiden ja rauhanrakennusrahaston työkalujen ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti; varmistetaan, että ihmisoikeudet asetetaan etusijalle konfliktinestossa ja välitystoiminnassa,

al)  vahvistetaan EU:n ja YK:n ensisijaisten konfliktinestoon ja konfliktien vähentämiseen liittyvien tavoitteiden operatiivista puolta muun muassa varmistamalla, että käytettävissä on kokeneita välittäjiä ja välitystoiminnan neuvonantajia, kuten naispuolisia lähettiläitä ja johtavia virkamiehiä, ja varmistetaan, että YK:n poliittisia, humanitaarisia sekä turvallisuuteen ja kehitykseen liittyviä työkaluja koordinoidaan aiempaa tehokkaammin,

am)  otetaan huomioon, että naiset ovat merkittävästi aliedustettuina rauhanneuvotteluissa, joissa tehdään ratkaisevat päätökset konfliktitilanteiden jälkeisestä elvyttämisestä ja hallinnosta, vaikka silloin, kun naisilla on selkeä rooli rauhanprosesseissa, todennäköisyys sille, että sopimus kestää vähintään kaksi vuotta kasvaa 20 prosenttia, ja todennäköisyys sille, että sopimus kestää vähintään 15 vuotta kasvaa 35 prosenttia,

an)  tuetaan voimakkaasti nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa ja sen tavoitetta, jonka mukaan nuoria on kuultava enemmän päätöksenteossa paikallisella, kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla; tuetaan tässä yhteydessä sellaisten mekanismien perustamista, joiden avulla nuoret voisivat osallistua mielekkäästi rauhanprosesseihin,

ao)  vahvistetaan edelleen EU:n ja YK:n yhteistyötä sellaisten välineiden kehittämiseksi, joilla puututaan vaalien yhteydessä toistuvasti esiintyviin väkivaltaisuuksiin, muun muassa hyödyntämällä vaalitarkkailuvaltuuskuntiin osallistuneiden Euroopan parlamentin jäsenten kokemuksia sekä vaaleja edeltävää parlamentaarista vuoropuhelua poliittisten puolueiden kanssa, jotta voidaan lisätä sellaisten maiden vaalien uskottavuutta, jotka pyrkivät vahvistamaan demokraattisia menettelyjään, ja lähetetään vahva viesti niille, jotka pyrkivät käyttämään järjestelmää väärin,

ap)  muistutetaan EU:n (ulkoisen rahoituksen välineiden) merkittävästä panoksesta YK:n järjestelmään, muun muassa maailmanlaajuiseen rauhaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin sekä kestävän kehityksen toimintaohjelmaan,

aq)  tuetaan voimakkaasti pääsihteerin ehdotuksia YK:n kehitysjärjestelmän tehokkuuden parantamisesta ja määritellään myönteinen kanta ehdotettuun rahoitussopimukseen, jonka vastineena lisätään tehokkuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta,

Asesulku, asevalvonta ja aseistariisunta

ar)  tuetaan järjestelmällisesti kaikkia YK:n toimia, joilla pyritään aseriisuntaan ja luottamuksen rajoittamiseen, estämään ja rajoittamaan joukkotuhoaseiden leviämistä sekä kemiallisten aseiden kehittämistä, valmistusta, hankkimista, varastointia, säilyttämistä, siirtoa tai käyttöä niin valtiollisten kuin muiden kuin valtiollisten toimijoiden toimesta,

as)  esitetään huoli siitä, että nykyinen asevalvonta- ja aseistariisuntajärjestelmä ja sen oikeudelliset välineet ovat heikentyneet; tuetaan kaikkia toimia, joilla asevalvonta- ja aseistariisuntaohjelma pyritään saattamaan takaisin raiteelleen, myös aseidenriisuntakonferenssin palauttamista käyttöön; edistetään ydinasesulkua vuoden 2020 tarkistusprosessin avulla saattamalla sopimus täydellisestä ydinkoekiellosta viipymättä voimaan; toteutetaan toimia kemiallisten aseiden kieltosopimuksen panemiseksi täytäntöön; vahvistetaan sitoutuminen kyseisen sopimuksen tavoitteisiin ja kannustetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita ratifioimaan kieltosopimus tai liittymään siihen; lujitetaan Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä (OPCW) ja sen toimintaa varmistamalla, että sillä on riittävät taloudelliset resurssit ja riittävä henkilöstö sen tavoitteiden saavuttamiseksi; varmistetaan, että tapauksissa, joissa kemiallisten aseiden käytöstä raportoidaan, syylliset saatetaan oikeuden eteen; varmistetaan aseistariisunta- ja asevalvontasopimusten rikkomista koskeva tilivelvollisuus nykyisillä asevalvontaa ja aseistariisuntaa koskevien välineiden mekanismeilla; tuetaan ydinasekieltosopimusta, jota tuki 122 YK:n jäsenvaltiota vuonna 2017, ja työskennellään sen puolesta, että kaikki YK:n jäsenvaltiot allekirjoittavat ja ratifioivat kyseisen sopimuksen; edistetään kiireellisesti ydinaseriisuntaa alueellisesti ja maailmanlaajuisesti noudattamalla 27. lokakuuta 2016 annettua parlamentin päätöslauselmaa, jossa kehotetaan kaikkia EU:n jäsenvaltioita tukemaan YK:n konferenssia, jossa neuvoteltiin ydinaseiden kieltämistä koskevasta oikeudellisesti sitovasta välineestä; tuetaan YK:n pyrkimyksiä estää muita kuin valtiollisia toimijoita ja terroristiryhmiä kehittämästä, valmistamasta, hankkimasta tai siirtämästä joukkotuhoaseita ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmiä; vaaditaan ydinsulkusopimuksen, kemiallisten aseiden kieltosopimuksen ja biologisten aseiden kieltosopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa;

at)  pannaan asekauppasopimus täytäntöön kaikilta osin ja kannustetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita ratifioimaan asekauppasopimus tai liittymään siihen,

au)  pyritään tehokkaampiin toimiin aseiden ja ampumatarvikkeiden, pienaseet ja kevyet aseet mukaan luettuina, tarkoituksenvastaisen siirron ja laittoman kaupan torjumiseksi erityisesti kehittämällä aseiden seurantajärjestelmää; pyydetään YK:n jäseniä ryhtymään aktiivisesti toimiin maailmanlaajuisen aseistariisunnan toteuttamiseksi ja kilpavarustelun torjumiseksi,

av)  kiinnitetään erityistä huomiota teknologiseen kehitykseen robottien aseistamisen alalla ja erityisesti aseistettuihin robotteihin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin ja siihen, että ne ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia; laaditaan miehittämättömiä ilma-aluksia ja aseistettuja robotteja koskeva oikeuskehys nykyisen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti, jotta estetään tämän teknologian väärinkäyttö valtiollisten ja muiden kuin valtiollisten toimijoiden laittomassa toiminnassa; edistetään tehokkaiden neuvottelujen käynnistämistä miehittämättömien ilma-alusten ja aseistettujen robottien kieltämisestä, jotta voidaan lopettaa ilman ihmisten toimia tehtävät iskut; edistetään YK:hon perustuvaa oikeudellista kehystä, jossa määrätään tiukasti, että aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytössä on kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia; tuomitaan jyrkästi laajat ihmisoikeusrikkomukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiset; edellytetään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien laajempaa suojelua niiden kaikissa ilmentymismuodoissa, myös uusien teknologioiden yhteydessä; pyritään edistämään sellaisten asejärjestelmien kansainvälistä kieltoa, joissa ihminen ei valvo voimankäyttöä, kuten parlamentti on pyytänyt toistuvasti useissa yhteyksissä, sekä laaditaan ja hyväksytään yhteinen kanta autonomisista asejärjestelmistä asiaa käsitteleviä YK:n tason kokouksia varten ja puhutaan yhdellä äänellä asiaankuuluvissa foorumeissa ja toimitaan sen mukaisesti,

aw)  kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan yleissopimus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä,

ax)  otetaan huomioon YK:n ympäristökokouksen päätöslauselma UNEP/EA.3/Res.1 ja YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma 34/20 ja pyritään selkeyttämään ja kehittämään konfliktin jälkeisiä velvoitteita, jotka koskevat köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden käytön aiheuttaman saastumisen puhdistamista ja hallinnointia, sekä tuetaan yhteisöjä, joihin niiden käyttö on vaikuttanut,

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio

ay)  muistutetaan, että ihmisoikeudet ovat jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä; kehotetaan EU:ta ja YK:ta tuomitsemaan jyrkästi huolestuttavan maailmanlaajuisen kehityksen, jossa ihmisoikeuskysymykset ja demokratia sivuutetaan ja kiistetään yhä useammin, jotta voidaan reagoida kielteisiin suuntauksiin sekä erityisesti kansalaisyhteiskunnan liikkumavaran supistamiseen, ja hyödyntämään tehokkaasti käytössä olevia oikeudellisia välineitä, erityisesti EU:n kolmansien maiden kanssa tekemien assosiaatiosopimusten 2 artiklaa; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan tehokkaasti täytäntöön kaikki keskeiset YK:n ihmisoikeusyleissopimukset, muun muassa kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen ja sen valinnaiset pöytäkirjat sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainvälisen yleissopimukseen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee valitus- ja tutkintamekanismien perustamista, ja noudattamaan kyseisten välineiden mukaisia raportointivaatimuksia ja sitoumusta tehdä vilpittömässä mielessä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa; kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksien puolustajiin ja demokratisoinnin kannattajiin kohdistuviin vastatoimiin eri puolilla maailmaa,

az)  varmistetaan, että ihmisoikeuksiin liittyvät uudistukset otetaan edelleen kaikilta osin huomioon YK:n uudistuksen kolmessa pilarissa; tuetaan ihmisoikeusnäkökohtien valtavirtaistamista YK:n työssä,

aaa)  edistetään deistien ja teistien vapautta sekä ateisteina, agnostikkoina, humanisteina ja vapaa-ajattelijoina itseään pitävien henkilöiden vapautta,

aab)  puolustetaan edelleen uskonnon- ja vakaumuksenvapautta; kehotetaan lisäämään ponnisteluja uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi; kehotetaan suojelemaan uskonnollisia vähemmistöjä paremmin vainoamiselta ja väkivallalta; kehotetaan kumoamaan lait, joissa kriminalisoidaan jumalanpilkka tai uskosta luopuminen ja joita voidaan käyttää tekosyynä uskonnollisten vähemmistöjen ja uskonnottomien vainoamiseen; tuetaan uskonnonvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä; pyritään aktiivisesti siihen, että YK tunnustaa niin kutsutun Isilin/Da'eshin tekemät uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen joukkotuhonnat ja saattaa kansainvälisen rikostuomioistuimen ratkaistavaksi tapaukset, joissa tekijää tai tekijöitä epäillään rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksesta tai joukkotuhonnasta;

aac)  kannustetaan YK:n ihmisoikeusneuvostoa valvomaan ihmisoikeuksien noudattamista sen omissa jäsenvaltioissa, jotta ei toisteta aiempia virheitä, kuten myönnetä jäsenyyttä ihmisoikeuksien törkeästi loukkaaville tai juutalaisvastaista poliittista kantaa noudattaville tahoille,

aad)  kannustetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansalaiset voivat osallistua kattavasti poliittisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin prosesseihin ja muun muassa käyttää uskonnon tai vakaumuksen vapautta syrjimättömästi,

aae)  kehotetaan kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä viranomaisia ottamaan kiireellisesti käyttöön sitovia välineitä, jotka on osoitettu ihmisoikeuksien tehokkaaseen suojeluun tällä alalla, ja varmistetaan, että kaikki kansainvälisistä säännöistä juontuvat velvoitteet pannaan täysimääräisesti täytäntöön korostetaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston merkitystä; muistutetaan yleiskokouksen velvollisuudesta sen valitessa jäseniä YK:n ihmisoikeusneuvostoon (UNHRC) ottaa huomioon ehdokkaiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämiseen ja suojeluun; vaaditaan, että UNHRC:n jäsenyyttä varten otetaan käyttöön selkeät ihmisoikeuksien toteutumisesta huolehtimiseen perustuvat kriteerit,

aaf)  pidetään erittäin valitettavana, että Yhdysvallat on päättänyt jättäytyä pois UNHRC:stä; muistutetaan unionin osallistumisesta ja tuesta tähän välttämättömään ihmisoikeuselimeen ja kehotetaan Yhdysvaltain hallintoa harkitsemaan päätöstään uudelleen,

aag)  kehotetaan kaikkia valtioita, myös EU:n jäsenvaltioita, ratifioimaan pikaisesti taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, jolla perustetaan valitus- ja tutkintamenettelyt;

aah)  toimitaan yhdessä kaikkien YK:n jäsenvaltioiden kanssa mielipiteen ja ilmaisun vapauden kunnioittamiseksi sellaisena kuin se esitetään ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklassa ja painotetaan vapaan lehdistön ja tiedotusvälineiden merkitystä terveessä yhteiskunnassa ja jokaisen kansalaisen asemaa siinä; korostetaan tiedotusvälineiden vapauden, moniarvoisuuden ja riippumattomuuden sekä toimittajien turvallisuuden merkitystä näiden uusien haasteiden torjunnassa; käynnistetään keskustelu, jotta saadaan aikaan oikea tasapaino tiedotusvälineiden vapauden ja ilmaisunvapauden suojelun sekä paikkansapitämättömän tiedon torjunnan välillä; pyritään suojelemaan korruptiotapauksia tutkivia toimittajia, jotka ovat hengenvaarassa,

aai)  sitoudutaan edelleen voimakkaasti edistämään kuolemanrangaistuksen maailmanlaajuista lakkauttamista; pyritään edelleen siihen, että kuolemanrangaistukseen sovelletaan nollatoleranssia; kehotetaan kuolemanrangaistuksen täytäntöön panematta jättämiseen ja pyritään sen yleismaailmalliseen poistamiseen; arvostellaan sitä, että huumausainerikoksista langetetaan yhä useammin kuolemantuomioita, ja vaaditaan kieltämään kuolemanrangaistuksen ja pikateloitusten käyttö rangaistuksena tällaisista rikoksista,

aaj)  tuetaan ja vahvistetaan YK:n kautta kansainvälisiä toimia, jotta voidaan varmistaa tasa-arvoanalyysin toteuttaminen sekä sukupuoleen ja ihmisoikeuksiin liittyvien näkökohtien valtavirtaistaminen kaikissa YK:n toimissa; kehotetaan poistamaan kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja syrjintä ottamalla huomioon myös sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä; edistetään ja suojellaan hlbti-henkilöiden oikeuksia ja edellytetään, että YK:n jäsenvaltioissa kumotaan lainsäädäntö, jonka nojalla ihmiset voidaan asettaa syytteeseen seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi; kannustetaan turvallisuusneuvostoa jatkamaan hlbti-henkilöiden oikeuksien käsittelemistä ja lujittamista,

aak)  vahvistetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja kansainvälisen rikosoikeusjärjestelmän asemaa vastuuvelvollisuuden edistämiseksi ja rankaisemattomuuden lopettamiseksi; annetaan Kansainväliselle rikostuomioistuimelle voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea; kehotetaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita liittymään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ratifioimalla ja panemalla täytäntöön Rooman perussääntö ja kannustetaan ratifioimaan Kampalan tarkistukset; kehotetaan niitä, jotka vetäytyvät Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, kumoamaan päätöksensä; tuetaan Kansainvälistä rikostuomioistuinta, sillä se on keskeinen instituutio, jonka avulla syylliset voidaan asettaa vastuuseen ja uhreja voidaan auttaa oikeuden saavuttamisessa, ja edistetään tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen, YK:n ja sen elinten sekä YK:n turvallisuusneuvoston välillä,

aal)  tuomitaan jyrkästi laillista ihmisoikeustyötä tekevien ihmisoikeuksien puolustajien oikeudelliset ajojahdit, pidätykset, tapot, uhkaukset ja pelottelu eri puolilla maailmaa; tehostetaan kansainvälisiä toimia ja kehotetaan YK:n jäsenvaltioita harjoittamaan politiikkaa, jolla suojellaan ja tuetaan vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia siten, että he voivat jatkaa työtään; kehotetaan omaksumaan toimintapolitiikka, jolla tuomitaan järjestelmällisesti ja yksiselitteisesti ihmisoikeuksien puolustajien surmaamiset ja kaikki yritykset kohdistaa heihin minkäänlaista väkivaltaa, vainoa, uhkailuja, ahdistelua, katoamisia, vangitsemisia tai mielivaltaisia pidätyksiä; tuomitaan ne, jotka tekevät tai sietävät tällaisia julmuuksia, ja tehostetaan julkista diplomaattista toimintaa siten, että ihmisoikeuksien puolustajia tuetaan täysimääräisesti; korostetaan, että ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit ovat tärkeitä toimijoita kestävän kehityksen kannalta; kehotetaan YK:n jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimintapolitiikkoja, joilla suojellaan ja tuetaan vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia; todetaan, että ympäristöasioita, maaoikeuksia ja alkuperäiskansojen oikeuksia ajavien ihmisoikeuksien puolustajien uhkailu on lisääntynyt,

aam)  sitoudutaan korruption torjuntaa koskeva unionin säännöstö huomioon ottaen edistämään ja vahvistamaan Yhdistyneiden kansakuntien korruption vastaisten ohjelmien sisällyttämistä toimiin,

aan)  pyydetään unionia ja jäsenvaltioita toimimaan yhdessä kumppaneiden kanssa yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanon jatkamista kehottamalla kaikkia maita, myös EU:n jäsenvaltioita, kehittämään ja toteuttamaan kansallisia toimintasuunnitelmia, joilla asetetaan yrityksille velvoitteita varmistaa, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia; kehotetaan uudelleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti tässä prosessissa, jotta saataisiin mahdollisimman pian aikaan oikeudellisesti sitova kansainvälinen väline, jolla säännellään ihmisoikeuksia koskevassa kansainvälisessä oikeudessa monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten toimintaa, ja jotta voitaisiin estää ihmisoikeusloukkaukset, tutkia tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja taata oikeussuojakeinot niiden sattuessa; tuetaan yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaa sitovaa YK:n sopimusta, jotta voidaan varmistaa yritysten vastuuvelvollisuus; kiitetään tässä yhteydessä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevan YK:n työryhmän työtä ja muistutetaan YK:ta ja EU:ta ja sen jäsenvaltioita, että niiden on osallistuttava tähän työhön rakentavasti neuvottelujen vauhdittamiseksi ja unionin jäljellä olevien huolenaiheiden käsittelemiseksi,

aao)  tehostetaan toimia EU:n ja sen alueellisten kumppanien yhdessä käynnistämän kansainvälisen Alliance for Torture-Free Trade -liittouman puitteissa; perustetaan kansainvälinen rahasto, jolla tuetaan valtioita sellaisten tavaroiden kaupan kieltämistä koskevan lainsäädännön laatimisessa ja täytäntöönpanossa, joita voitaisiin käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistukseen; tuetaan kansainvälisen välineen perustamista kyseisten tavaroiden kaupan kieltämiseksi EU:n (neuvoston) tätä koskevasta asetuksesta (EY) N:o 1236/2005 saatujen kokemusten perusteella,

aap)  varmistetaan, että naisilla on mahdollisuus perhesuunnitteluun sekä kattava valikoima julkisia ja yleismaailmallisia seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia, muun muassa oikeus nykyaikaiseen ehkäisyyn ja turvalliseen ja lailliseen aborttiin; korostetaan, että terveydenhuollon ja erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden yleinen saatavuus ja niihin liittyvät oikeudet ovat ihmisten perusoikeuksia, ja vastustamaan näin Yhdysvaltojen hallituksen vuoden 2017 alussa käyttöön ottamaa niin kutsuttua yleistä vaitiolosääntöä,

aaq)  kannatetaan sitä, että vammaisuuteen sovelletaan riskitilanteissa ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa vammaisia henkilöitä koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti,

aar)  otetaan huomioon, että romanit ovat yksi maailman syrjityimmistä vähemmistöistä ja että syrjintä pahenee useissa maissa; muistutetaan, että romaneja asuu kaikilla mantereilla ja että kyseessä on siksi maailmanlaajuinen ongelma; kehotetaan YK:ta nimittämään romanikysymyksiä käsittelevän erityisraportoijan tietoisuuden lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että YK:n ohjelmat tavoittavat myös romanit,

aas)  kehotetaan YK:n jäseniä sekä EU:n jäsenvaltioita panemaan täytäntöön rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykyisiä muotoja käsittelevän YK:n erityisraportoijan suositukset,

Muuttoliikettä ja pakolaisia koskevat Global Compact -aloitteet

aat)  annetaan täysi tuki YK:n johtamille pyrkimyksille neuvotella muuttoliikettä ja pakolaisia koskevista kahdesta Global Compact -aloitteesta New Yorkissa syyskuussa 2016 annetun pakolaisia ja muuttajia käsittelevän julkilausuman pohjalta, jotta tähän kysymykseen voidaan reagoida tehokkaammin kansainvälisesti, sekä asiaan liittyvälle prosessille globaalin hallintojärjestelmän kehittämiseksi, jotta voidaan parantaa kansainvälisten muuttoliikkeiden, ihmisten liikkuvuuden, laajojen pakolaisvirtojen ja pitkittyneiden pakolaistilanteiden koordinointia ja ottaa käyttöön kestäviä ratkaisuja ja lähestymistapoja, joilla määritellään selkeästi, miten tärkeää on suojella pakolaisten ja muuttajien oikeuksia; kehotetaan EU:n jäsenvaltioita tukemaan yhdessä tällaista kantaa sekä puolustamaan ja edistämään aktiivisesti näistä tärkeistä aiheista käytäviä neuvotteluja; muistutetaan, että YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman sisältämissä kestävän kehityksen tavoitteissa todetaan, että suunnitelluilla ja hyvin hallituilla muuttoliikepolitiikoilla voidaan auttaa saavuttamaan kestävää kehitystä ja osallistavaa kasvua sekä vähentää eriarvoisuutta valtioiden sisällä ja niiden välillä;

aau)  edistetään kunnianhimoisia ja tasapainoisia määräyksiä, joilla voidaan tehostaa kansainvälistä yhteistyötä sekä muuttoliikkeiden ja väestön pakkosiirtojen käsittelyyn liittyvän maailmanlaajuisen vastuun jakamista oikeudenmukaisemmin ja ennustettavammin, jotta varmistetaan pakolaisten asianmukainen tuki maailmanlaajuisesti,

aav)  tuetaan kaikkia toimia, joilla varmistetaan vahva ja kestävä apu kehitysmaille, jotka vastaanottavat suuria määriä pakolaisia, ja varmistetaan, että pakolaisille tarjotaan kestäviä ratkaisuja, myös siten, että heistä tulee omavaraisia ja he kotoutuvat niihin yhteisöihin, joissa he elävät; muistutetaan, että Global Compact -aloitteen täytäntöönpano tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden vahvistaa humanitaarisen avun ja kehityspolitiikan välistä yhteyttä,

aaw)  varmistetaan, että Global Compact -aloitteet ovat ihmiskeskeisiä ja perustuvat ihmisoikeuksiin sekä tarjoavat pitkän aikavälin kestäviä ja kattavia toimenpiteitä, joista on hyötyä kaikille osapuolille; kiinnitetään erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin muuttajiin, kuten lapsiin, riskiryhmiin kuuluviin naisiin, ihmiskaupan uhreihin tai vammaisiin ja muihin riskiryhmiin, kuten hlbti-yhteisöön, ja korostetaan, että muuttoliikepolitiikkaa on suunniteltava moniperusteisesta näkökulmasta, jotta voidaan vastata muuttajien erityistarpeisiin; korostetaan, että on laadittava uudistettu ja monialainen sukupuolinäkökulma pakolaisia koskevaan yhteiseen kansainväliseen ratkaisuun ja että siinä on käsiteltävä naisten erityisiä suojelutarpeita, joihin kuuluu muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen, ja parannettava naisten jälleenrakennukseen ja sovitteluun liittyviä valmiuksia ja taitoja; kehotetaan YK:n jäsenvaltioita tekemään erillinen sitoumus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamisesta keskeisenä osana Global Compact -aloitetta kestävän kehityksen tavoitteen 5 mukaisesti,;

aax)  vaaditaan tehostamaan ponnisteluja laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseksi ja ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi erityisesti torjumalla rikollisverkostojen toimintaa vaihtamalla asiaa koskevia tiedustelutietoja oikea-aikaisesti ja tehokkaasti; parannetaan uhrien tunnistamista ja suojelemista koskevia menetelmiä ja tehostetaan kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä tällaisen rikollisen toiminnan jäljittämiseksi sekä siitä saatujen voittojen takavarikoimiseksi ja takaisin perimiseksi; korostetaan YK:n tasolla, kuinka tärkeää on ratifioida ja panna kokonaisuudessaan täytäntöön kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus sekä siihen liitetyt lisäpöytäkirjat eli lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä ja lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta,

aay)  varmistetaan, että kiinnitetään erityistä huomiota naispakolaisiin ja -turvapaikanhakijoihin, joihin kohdistuu monenlaista syrjintää ja jotka ovat alttiimpia seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle sekä lähtömaissaan että matkallaan turvallisempiin kohteisiin; muistutetaan, että turvapaikkaa hakevilla naisilla ja tytöillä on erityisiä tarpeita ja huolenaiheita, jotka ovat erilaisia kuin miehillä ja joiden vuoksi kaikkien turvapaikkapolitiikkojen ja -menettelyjen täytäntöönpanossa on otettava huomioon sukupuolinäkökohdat ja yksilöllisyys; kehotetaan vahvistamaan lastensuojelujärjestelmiä ja tuetaan pakolais- ja maahanmuuttajalasten edun mukaisia konkreettisia toimia lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusteella,

aaz)  puututaan laajalle levinneeseen kansalaisuudettomuuden ilmiöön, joka aiheuttaa välittömiä ihmisoikeushaasteita; varmistetaan, että tätä ongelmaa käsitellään riittävästi parhaillaan käytävissä Global Compact -aloitetta koskevissa neuvotteluissa,

aba)  jatketaan ja vahvistetaan tukea, muun muassa taloudellista tukea, YK:n pakolaisjärjestölle sen suojellessa pakolaisia kansainvälisen toimeksiantonsa mukaisesti muun muassa ihmiskauppaan ja ihmissalakuljetukseen osallistuvilta rikollisryhmiltä ja yksilöiltä lähtö- ja kauttakulkumaissa,

abb)  autetaan itäisiä kumppanimaita ratkaisemaan ongelmat, joita niissä on syntynyt konfliktialueelta aiheutuneen valtavan pakkosiirron vuoksi, ja toimitaan päättäväisesti siirtymään joutuneiden ihmisten oikeuksien suojelemiseksi ja palauttamiseksi, mukaan lukien paluuoikeudet, omistusoikeudet ja oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen,

abc)  korostetaan edelleen tyttöjen ja naisten koulutuksen merkitystä taloudellisten mahdollisuuksien luomiseksi,

abd)  muistutetaan siitä vakavasta huolenaiheesta, että sadat tuhannet maansisäiset pakolaiset ja pakolaiset, jotka pakenivat kotimaistaan pitkittyneiden konfliktien myötä, ovat edelleen poissa kotiseudultaan, ja vahvistetaan kaikkien maansisäisten pakolaisten ja pakolaisten oikeus palata lähtöpaikkoihinsa turvallisesti ja ihmisarvoisesti,

abe)  korostetaan tarvetta antaa erityistä rahoitusta, jotta naiset voivat osallistua kansainväliseen päätöksentekoon,

Kehitys

abf)  pannaan täytäntöön YK:n kunnianhimoinen kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta; korostetaan EU:n johtavaa roolia prosessissa, joka johti YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Addis Abeban toimintasuunnitelman hyväksymiseen; toteutetaan konkreettisia toimia, jotta varmistetaan YK:n Agenda 2030 ‑toimintaohjelman ja Addis Abeban toimintasuunnitelman tehokas täytäntöönpano kehityksen työkaluina; varmistetaan, että EU ja YK jatkavat merkittävässä asemassa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanossa köyhyyden poistamiseksi, yhteisen vaurauden luomiseksi, eriarvoisuuksiin puuttumiseksi, turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luonnonympäristön suojelemiseksi,

abg)  toteutetaan konkreettisia toimia, jotta varmistetaan YK:n Agenda 2030 ‑toimintaohjelman ja sen kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen tehokas täytäntöönpano ennaltaehkäisyn ja kestävän kehityksen tärkeinä työkaluina; kannustetaan ja tuetaan maita ottamaan omaa vastuuta ja perustamaan kansalliset puitteet 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi; kehotetaan YK:n jäsenvaltioita ohjaamaan määrärahoja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan; muistutetaan, että EU on maailman suurin kehitysavun antaja ja että se antaa 75,7 miljardia euroa kehitysapua, ja kannustetaan jatkamaan EU:n kollektiivisen avun lisäämistä, sillä se toimii perustana jäsenvaltioiden jatkuville pyrkimyksille edistää rauhaa, vaurautta ja kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti; kannustetaan YK:n jäsenvaltioita noudattamaan tekemiään kehitysapua koskevia sitoumuksia ja kehotetaan ottamaan käyttöön asianmukaisia indikaattoreita sekä käyttämään tilastotietoja, joilla arvioidaan tilannetta kehitysmaissa, seurataan edistystä ja varmistetaan vastuuvelvollisuus; jatketaan pyrkimyksiä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen kaikessa EU:n politiikassa, koska se on ratkaisevaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä edistetään myös YK:n tasolla politiikkojen johdonmukaisuutta tavoitteen 17 mukaisesti;

Ilmastonmuutos ja ilmastodiplomatia

abh)  vahvistetaan EU:n sitoutuminen Pariisin sopimukseen, kehotetaan YK:n kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan se ja panemaan se tehokkaasti täytäntöön sekä painotetaan, että Pariisin sopimus on pantava täytäntöön maailmanlaajuisesti ja kaikissa YK:n jäsenvaltioissa; vahvistetaan, että tarvitaan kunnianhimoista EU:n ilmastopolitiikkaa ja EU:n valmiutta korottaa nykyisiä kansallisesti määriteltyjä panoksia ja myös EU:n omaa panosta vuodeksi 2030 ja että on kehitettävä ajoissa vuoteen 2050 ulottuva pitkän aikavälin strategia ja tuettava kaikkia tämänsuuntaisia aloitteita; parannetaan ympäristön kestävyyttä ja etenkin ilmastonmuutoksen torjumista edistämällä kansainvälisiä toimia, joiden tavoitteena on säilyttää ympäristön laatu ja parantaa sitä sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä; suhtaudutaan entistä kunnianhimoisemmin päästöjen vähentämiseen ja korostetaan EU:n tehtävää maailmanlaajuisten ilmastotoimien johtajana,

abi)  muistutetaan, että ilmastotoimet ovat tärkeä kysymys Euroopan unionin kannalta; varmistetaan, että EU on edelleen ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa ja tekee jatkossakin yhteistyötä YK:n kanssa tällä alalla; kehotetaan kaikkia YK:n jäseniä noudattamaan Pariisin sopimusta ja varmistamaan vuonna 2016 järjestetyssä Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa tehtyjen päätösten nopea täytäntöönpano; vahvistetaan toimia, joilla pyritään saamaan Yhdysvallat jälleen mukaan ilmastonmuutosta koskevaan monenväliseen yhteistyöhön,

abj)  toimitaan proaktiivisesti kumppanina koko YK:ssa, jotta voidaan edistää maailmanlaajuisia kumppanuuksia ja yhteistyötä ilmastonmuutokseen liittyvissä haasteissa, ja korostetaan, että ilmasto voi toimia diplomaattisten suhteiden lähtökohtana sellaisten kumppanien kanssa, jotka vastustavat huomattavasti muita asialistan kohtia, ja sen kautta voi tarjoutua mahdollisuus edistää vakautta ja rauhaa,

abk)  tehostetaan ilmastodiplomatiaan liittyviä toimia kehittämällä kattava EU:n ilmastodiplomatiastrategia ja sisällytetään ilmastoasiat EU:n kaikkiin ulkoisen toiminnan aloihin, joita ovat muun muassa kauppa, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu sekä turvallisuus ja puolustus, kun otetaan huomioon, että ekologisesti kestämätön järjestelmä tuottaa epävakautta; muodostetaan maiden ja toimijoiden vahva liittouma, joka tukee ja edistää edelleen tavoitteita, joiden mukaisesti maapallon lämpeneminen pyritään rajoittamaan alle kahteen celsiusasteeseen ja samalla toteuttamaan toimia lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen,

abl)  muistutetaan, että naiset ja miehet kokevat ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavoin; korostetaan, että naiset ovat haavoittuvammassa asemassa ja kohtaavat suurempia riskejä ja rasitteita useista syistä, joita ovat muun muassa epätasapuolinen oikeus resursseihin, koulutukseen, työmahdollisuuksiin ja maaoikeuksiin sekä sosiaaliset ja kulttuuriset normit; korostetaan, että tämä olisi otettava asianmukaisesti huomioon; varmistetaan, että naiset ovat keskeisessä asemassa, kun luodaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi muun muassa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, jotta voidaan kehittää sukupuolinäkökulman huomioon ottavia vastauksia taustalla olevan eriarvoisuuden käsittelemiseksi,

abm)  puututaan ennakoivasti kaikkein haastavimpiin ilmastonmuutoksen seurauksiin ja varmistetaan suojelu ilmastonmuutoksen uhreille, erityisesti tunnustamalla YK:n tasolla ilmastopakolaisten suojeluasema,

abn)  muistutetaan, että silloin kun naisilla on rajoitettu mahdollisuus saada käyttöönsä tuotantoresursseja ja hallita niitä ja naisilla on rajoitetut oikeudet, naisilla on vähäisemmät mahdollisuudet muotoilla päätöksiä ja vaikuttaa politiikkaan, kuten virallisesti tunnustettiin Balilla vuonna 2007 pidetyn ilmastosopimuksen osapuolten 13. konferenssin (COP 13) jälkeen

abo)  tehdään tiivistä yhteistyötä niiden pienten saarivaltioiden ja muiden maiden kanssa, joita uhkaavat ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset, jotta voidaan varmistaa, että niiden näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon YK:n eri foorumeilla,

abp)  käydään kaikkien YK:n jäsenvaltioiden kanssa kattava julkinen keskustelu siitä, kuinka tärkeää on noudattaa presidentin toimikaudelle perustuslaissa asetettuja rajoituksia kaikkialla maailmassa;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle sekä tiedoksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokoukselle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0304.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0493.

(3)

Euroopan parlamentin suositus 1. maaliskuuta 2018 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle jihadistien tulonlähteiden katkaisemisesta – terrorismin rahoittamiseen puuttuminen, hyväksytyt tekstit P8_TA (2018)0059;

(4)

1325 (2000) ja 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 (2013) ja 2242 (2015).

(5)

Maailman terveysjärjestö, Väkivalta ja terveys maailmassa , Geneve 2002, s. 154. YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto, ”Discussion paper 2: the nature, scope and motivation for sexual violence against men and boys in armed conflict” (asiakirja esitettiin seksuaalista väkivaltaa aseellisissa konflikteissa käsitelleessä YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston tutkimuskokouksessa ”Use of Sexual Violence in Armed Conflict: Identifying Gaps in Research to Inform More Effective Interventions”, 26. kesäkuuta 2008).

(6)

Tavoitteet esitetään pääsihteerin 10. tammikuuta 2017 antamassa ensimmäisessä lausunnossa YK:n turvallisuusneuvostolle.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

9

20

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Jo Leinen, Urmas Paet, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andor Deli, Monika Smolková


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Sandra Kalniete

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Monika Smolková, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

9

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Andrea Bocskor, Andor Deli, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

20

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus