Procedure : 2016/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0245/2018

Indgivne tekster :

A8-0245/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

BETÆNKNING     ***I
PDF 1690kWORD 238k
29.6.2018
PE 601.094v02-00 A8-0245/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Axel Voss

Ordfører for udtalelse (*):

Catherine Stihler, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0593),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0383/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. januar 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af februar 2017 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Kultur- og Uddannelsesudvalget, og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0245/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, giver et højt niveau af beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig ramme for udnyttelsen af de værker og andre frembringelser, som er beskyttet af disse rettigheder. Denne harmoniserede retlige ramme bidrager til et velfungerende indre marked; den fremmer innovation, kreativitet, investeringer og produktion af nyt indhold, også i det digitale miljø. Den beskyttelse, som den retlige ramme giver, bidrager også til Unionens mål om at respektere og fremme kulturel mangfoldighed og samtidig fremhæve den fælles europæiske kulturarv. I henhold til artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen tage hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats.

(2)  De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, bidrager til et velfungerende indre marked, giver et højt niveau af beskyttelse for rettighedshavere, letter processen for clearing af ophavsrettigheder og danner en retlig ramme for udnyttelsen af de værker og andre frembringelser, som er beskyttet af disse rettigheder. Denne harmoniserede retlige ramme bidrager til et velfungerende, virkelig integreret indre marked; den fremmer innovation, kreativitet, investeringer og produktion af nyt indhold, også i det digitale miljø; den har til formål at undgå fragmentering af det indre marked. Den beskyttelse, som den retlige ramme giver, bidrager også til Unionens mål om at respektere og fremme kulturel mangfoldighed og samtidig fremhæve den fælles europæiske kulturarv. I henhold til artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen tage hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den hurtige teknologiske udvikling fortsætter med at ændre den måde, hvorpå værker og andre frembringelser skabes, produceres, distribueres og udnyttes. Der dukker hele tiden nye forretningsmodeller og nye aktører op. De mål og principper, der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, er fortsat velfunderede. Der er imidlertid fortsat retsusikkerhed for både rettighedshavere og brugere med hensyn til visse anvendelser af værker og andre frembringelser i det digitale miljø, herunder grænseoverskridende anvendelser. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse "På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret"26 er det nødvendigt at tilpasse og supplere den nuværende EU-ramme for ophavsret. I dette direktiv fastsættes der regler for tilpasningen af visse undtagelser og indskrænkninger til digitale og grænseoverskridende miljøer samt foranstaltninger til at lette visse licenspraksisser for så vidt angår udbredelsen af værker, der ikke længere forhandles, og tilgængeligheden af audiovisuelle værker online på video on demand-platforme med henblik på at sikre bredere adgang til indhold. For at skabe en velfungerende markedsplads for ophavsret bør der også være regler om rettigheder i publikationer, om udbydere af onlinetjenesters anvendelse af værker og andre frembringelser, når disse udbydere lagrer og giver adgang til indhold uploadet af brugerne, samt om gennemsigtigheden i ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaler.

(3)  Den hurtige teknologiske udvikling fortsætter med at ændre den måde, hvorpå værker og andre frembringelser skabes, produceres, distribueres og udnyttes, og den relevante lovgivning skal være fremtidssikret for ikke at hæmme den teknologiske udvikling. Der dukker hele tiden nye forretningsmodeller og nye aktører op. De mål og principper, der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, er fortsat velfunderede. Der er imidlertid fortsat retsusikkerhed for både rettighedshavere og brugere med hensyn til visse anvendelser af værker og andre frembringelser i det digitale miljø, herunder grænseoverskridende anvendelser. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse "På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret"26, er det på nogle områder nødvendigt at tilpasse og supplere den nuværende EU-ramme for ophavsret. I dette direktiv fastsættes der regler for tilpasningen af visse undtagelser og indskrænkninger til digitale og grænseoverskridende miljøer samt foranstaltninger til at lette visse licenspraksisser for så vidt angår udbredelsen af værker, der ikke længere forhandles, og tilgængeligheden af audiovisuelle værker online på video on demand-platforme med henblik på at sikre bredere adgang til indhold. For at skabe en velfungerende og retfærdig markedsplads for ophavsret bør der også være regler om udøvelse og håndhævelse af anvendelsen af værker og andre frembringelser på onlinetjenesteudbyderes platforme samt om gennemsigtigheden i ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaler og i regnskabsføringen i forbindelse med udnyttelse af beskyttede værker i henhold til disse aftaler.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626.

26 COM(2015)0626.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Dette direktiv bygger på og supplerer de regler, der er fastsat i de på nuværende tidspunkt gældende direktiver på dette område, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF28, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF29, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF30, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU31 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU32.

(4)  Dette direktiv bygger på og supplerer de regler, der er fastsat i de på nuværende tidspunkt gældende direktiver på dette område, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000//EF27a, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF28, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF29, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF30, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU31 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU32.

_________________

_________________

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

 

27aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

28Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

28Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

29Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28).

29Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28).

30Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16).

30Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16).

31Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5).

31Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5).

32Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

32Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Inden for områderne forskning, uddannelse og bevarelse af kulturarven giver digitale teknologier mulighed for nye former for anvendelse, der ikke klart er omfattet de nuværende EU-regler om undtagelser og indskrænkninger. Derudover kan den frivillige karakter af de undtagelser og indskrænkninger, som er fastlagt i direktiv 2001/29/EF, 96/9/EF og 2009/24/EF på disse områder, have en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Dette er især relevant for grænseoverskridende anvendelser, som bliver stadig vigtigere i det digitale miljø. De eksisterende undtagelser og indskrænkninger i EU-lovgivningen, som vedrører videnskabelig forskning, undervisning og bevarelse af kulturarven, bør derfor vurderes på ny i lyset af disse nye anvendelser. Der bør indføres obligatoriske undtagelser eller indskrænkninger vedrørende anvendelse af teknologier til tekst- og datamining inden for videnskabelig forskning, til undervisningsbrug i det digitale miljø og til bevarelse af kulturarven. For de anvendelser, der ikke er omfattet af undtagelserne eller indskrænkningen i dette direktiv, bør EU-lovgivningens eksisterende undtagelser og indskrænkninger fortsat gælde. Direktiverne 96/9/EF og 2001/29/EF bør tilpasses.

(5)  Inden for områderne forskning, innovation, uddannelse og bevarelse af kulturarven giver digitale teknologier mulighed for nye former for anvendelse, der ikke klart er omfattet de nuværende EU-regler om undtagelser og indskrænkninger. Derudover kan den frivillige karakter af de undtagelser og indskrænkninger, som er fastlagt i direktiv 2001/29/EF, 96/9/EF og 2009/24/EF på disse områder, have en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Dette er især relevant for grænseoverskridende anvendelser, som bliver stadig vigtigere i det digitale miljø. De eksisterende undtagelser og indskrænkninger i EU-lovgivningen, som vedrører videnskabelig forskning, innovation, undervisning og bevarelse af kulturarven, bør derfor vurderes på ny i lyset af disse nye anvendelser. Der bør indføres obligatoriske undtagelser eller indskrænkninger vedrørende anvendelse af teknologier til tekst- og datamining inden for innovation og videnskabelig forskning, til undervisningsbrug i det digitale miljø og til bevarelse af kulturarven. For de anvendelser, der ikke er omfattet af undtagelserne eller indskrænkningen i dette direktiv, bør EU-lovgivningens eksisterende undtagelser og indskrænkninger fortsat gælde. Derfor bør eksisterende velfungerende undtagelser på disse områder fortsat kunne være tilgængelige i medlemsstaterne, så længe de ikke begrænser anvendelsesområdet for undtagelserne eller indskrænkningerne i dette direktiv. Direktiverne 96/9/EF og 2001/29/EF bør tilpasses.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De undtagelser og den indskrænkning, der er fastlagt i dette direktiv, har til formål at skabe en rimelig balance mellem ophavsmænds og andre rettighedshaveres rettigheder og interesser på den ene side og brugernes på den anden side. De kan kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værker eller andre frembringelser og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser.

(6)  De undtagelser og indskrænkninger, der er fastlagt i dette direktiv, har til formål at skabe en rimelig balance mellem ophavsmænds og andre rettighedshaveres rettigheder og interesser på den ene side og brugernes på den anden side. De kan kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værker eller andre frembringelser og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Nye teknologier muliggør automatisk computeranalyse af oplysninger i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og data, almindelig kendt som tekst- og datamining. Disse teknologier gør det muligt for forskere at behandle store mænger af oplysninger med henblik på at opnå ny viden og opdage nye tendenser. Tekst- og dataminingteknologier er meget vidt udbredte inden for den digitale økonomi, men det anerkendes bredt, at de især kan være til nytte på forskningsområdet og derved bidrage til innovation. I Unionen oplever forskningsinstitutioner som f.eks. universiteter og forskningsinstitutter imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i hvilket omfang de kan foretage tekst- og datamining af indhold. I visse tilfælde kan tekst- og datamining være forbundet med handlinger, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse og/eller sui generis-retten om databaser, hvilket især gælder reproduktion af værker eller andre frembringelser og/eller udtræk af indhold fra en database. Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning finder anvendelse, vil der skulle indhentes en tilladelse til at foretage sådanne handlinger fra rettighedshaveren. Tekst- og datamining kan også foretages i forbindelse med rene fakta eller data, som ikke er ophavsretligt beskyttede, og i sådanne tilfælde vil en godkendelse ikke være påkrævet.

(8)  Nye teknologier muliggør automatisk computeranalyse af oplysninger i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og data, almindelig kendt som tekst- og datamining. Tekst- og datamining giver mulighed for læsning og analyse af store mængder digitalt lagrede oplysninger med henblik på at opnå ny viden og opdage nye tendenser. Tekst- og dataminingteknologier er meget vidt udbredte inden for den digitale økonomi, men det anerkendes bredt, at de især kan være til nytte på forskningsområdet og derved bidrage til innovation. I Unionen oplever forskningsinstitutioner som f.eks. universiteter og forskningsinstitutter imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i hvilket omfang de kan foretage tekst- og datamining af indhold. I visse tilfælde kan tekst- og datamining være forbundet med handlinger, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse og/eller sui generis-retten om databaser, hvilket især gælder reproduktion af værker eller andre frembringelser og/eller udtræk af indhold fra en database. Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning finder anvendelse, vil der skulle indhentes en tilladelse til at foretage sådanne handlinger fra rettighedshaveren. Tekst- og datamining kan også foretages i forbindelse med rene fakta eller data, som ikke er ophavsretligt beskyttede, og i sådanne tilfælde vil en godkendelse ikke være påkrævet.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  For at kunne foretage tekst- og datamining er det i de fleste tilfælde nødvendigt først at tilgå oplysninger og dernæst at reproducere dem. Det er generelt kun efter, at oplysninger er blevet normaliseret, at de kan behandles ved hjælp af tekst- og datamining. Hvis der er lovlig adgang til oplysninger, finder en ophavsretligt beskyttet anvendelse sted, når oplysningerne normaliseres, eftersom dette fører til en reproduktion ved at ændre oplysningernes format eller ved at udtrække dem fra en database til et format, der kan underkastes tekst- og datamining. De ophavsretlige processer i forbindelse med anvendelsen af tekst- og dataminingteknologi er følgelig ikke selve tekst- og dataminingprocessen, som består af læsning og analyse af digitalt lagrede, normaliserede oplysninger, men derimod adgangsprocessen og processen med normalisering af oplysninger, som muliggør automatiseret computerstøttet analyse, for så vidt som denne proces indebærer udtræk fra en database eller reproduktioner. Dette direktivs undtagelser for tekst- og datamining bør forstås således, at de vedrører de ophavsretligt relevante processer, der er nødvendige for at muliggøre tekst- og datamining. I tilfælde hvor den eksisterende ophavsretslovgivning ikke har fundet anvendelse på anvendelser af tekst- og datamining, bør sådanne anvendelser ikke berøres af dette direktiv.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database. Den nye undtagelsesregel bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde. Forskningsinstitutioner bør også være omfattet af undtagelsen, når de deltager i offentlig-private partnerskaber.

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for forskningsinstitutioner for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database. Den nye undtagelsesregel bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde. Uddannelsesinstitutioner og kulturarvsinstitutioner, der udfører videnskabelig forskning, bør også være omfattet af undtagelsen for tekst- og datamining, forudsat at forskningsresultaterne ikke kommer en virksomhed til gode, der har bestemmende indflydelse på sådanne organisationer i særdeleshed. Hvis der udføres forskning inden for rammerne af et offentligt-privat partnerskab, bør det foretagende, der deltager i det offentligt-private partnerskab, også have lovlig adgang til værkerne eller andre frembringelser. Reproduktioner og udtræk, der foretages til tekst- og dataminingformål, bør oplagres på en sikker måde og på en måde, der sikrer, at kopierne kun bruges til videnskabelig forskning.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  For også at tilskynde til innovation i den private sektor bør medlemsstaterne have mulighed for at indføre en undtagelse, der går videre end den obligatoriske undtagelse, forudsat at den heri omhandlede anvendelse af værker og andre frembringelser ikke udtrykkeligt er forbeholdt deres rettighedshavere, herunder ved hjælp af maskinlæsning.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Mens fjernundervisning og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin samt de erhvervsfaglige og videregående uddannelser til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. En uddannelsesinstitutions organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter.

(15)  Mens fjernundervisning og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin samt de erhvervsfaglige og videregående uddannelser til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. En uddannelsesinstitutions organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter. Hvis kulturarvsinstitutioner forfølger et pædagogisk mål og er involveret i undervisningsaktiviteter, bør det være muligt for medlemsstaterne at betragte disse institutioner som uddannelsesinstitutioner med henblik på denne undtagelse, for så vidt angår deres undervisningsaktiviteter.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte digitale værker og andre frembringelser som f.eks. brugen af dele eller uddrag af værker for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, der finder sted under uddannelsesinstitutioners ansvar, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både anvendelse ved hjælp af digitale hjælpemidler i undervisningslokalet eller onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens sikre elektroniske netværk, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte digitale anvendelser af værker og andre frembringelser for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Undtagelsen fra eller indskrænkningen af anvendelsen bør indrømmes, såfremt kilden er angivet i værket eller den anden frembringelse, herunder ophavsmandens navn, medmindre dette af praktiske grunde ikke er muligt. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, der finder sted under uddannelsesinstitutioners ansvar, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både anvendelse ved hjælp af digitale hjælpemidler, hvis undervisningsaktiviteten sker fysisk, herunder hvis den finder sted uden for undervisningsinstitutionens lokaler såsom i biblioteker eller kulturarvsinstitutioner, forudsat at anvendelsen finder sted under uddannelsesinstitutionens ansvar, og onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens sikre elektroniske miljø, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Ved sikkert elektronisk miljø bør der forstås et digitalt undervisnings- og læringsmiljø, hvor adgangen via en passende autentifikationsprocedure er begrænset til uddannelsesinstitutionens lærerpersonale og til elever eller studerende, der er indskrevet på en uddannelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Forskellige ordninger, der bygger på gennemførelsen af den undtagelse, der er fastlagt ved direktiv 2001/29/EF, eller på licensaftaler, der omfatter videre anvendelser, er indført i en række medlemsstater med henblik på at lette den uddannelsesmæssige anvendelse af værker og andre frembringelser. Denne type ordninger er normalt blevet oprettet under hensyntagen til behovene hos uddannelsesinstitutionerne og på de forskellige niveauer i uddannelsessektoren. Det er afgørende at harmonisere omfanget af den nye obligatoriske undtagelse eller indskrænkning i forbindelse med digitale anvendelser og grænseoverskridende undervisningsaktiviteter, men medlemsstaterne kan vælge at gennemføre dette på forskellig vis, så længe de ikke hindrer den effektive anvendelse af undtagelsen eller indskrænkningen eller grænseoverskridende anvendelser. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at bygge videre på de eksisterende nationalt indførte ordninger. Medlemsstaterne kan således beslutte at gøre anvendelsen af undtagelsen eller indskrænkningen helt eller delvis afhængig af besiddelsen af tilstrækkelige licenser, der omfatter mindst de samme anvendelser som dem, der tillades i henhold til undtagelsen. Denne ordning vil f.eks. kunne give forrang til licenser til materialer, der primært er beregnet til uddannelsesmarkedet. Med henblik på at undgå, at en sådan ordning fører til retsusikkerhed eller administrative byrder for uddannelsesinstitutionerne, bør de medlemsstater, der vælger denne metode, træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, at licensordninger, der tillader digital anvendelse af værker eller andre frembringelser til undervisningsbrug, er let tilgængelige, og at uddannelsesinstitutionerne er klar over eksistensen af sådanne licensordninger.

(17)  Forskellige ordninger, der bygger på gennemførelsen af den undtagelse, der er fastlagt ved direktiv 2001/29/EF, eller på licensaftaler, der omfatter videre anvendelser, er indført i en række medlemsstater med henblik på at lette den uddannelsesmæssige anvendelse af værker og andre frembringelser. Denne type ordninger er normalt blevet oprettet under hensyntagen til behovene hos uddannelsesinstitutionerne og på de forskellige niveauer i uddannelsessektoren. Det er afgørende at harmonisere omfanget af den nye obligatoriske undtagelse eller indskrænkning i forbindelse med digitale anvendelser og grænseoverskridende undervisningsaktiviteter, men medlemsstaterne kan vælge at gennemføre dette på forskellig vis, så længe de ikke hindrer den effektive anvendelse af undtagelsen eller indskrænkningen eller grænseoverskridende anvendelser. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at bygge videre på de eksisterende nationalt indførte ordninger. Medlemsstaterne kan således beslutte at gøre anvendelsen af undtagelsen eller indskrænkningen helt eller delvis afhængig af besiddelsen af tilstrækkelige licenser. Sådanne licenser kan tage form af kollektive licensaftaler, udvidede kollektive licensaftaler og licenser, der er forhandlet kollektivt som "generelle tilladelser", således at uddannelsesinstitutionerne undgår at skulle forhandle individuelt med rettighedshaverne. Sådanne licenser bør være prismæssigt overkommelige og omfatte mindst de samme anvendelser som dem, der tillades i henhold til undtagelsen. Denne ordning vil f.eks. kunne give forrang til licenser til materialer, der primært er beregnet til uddannelsesmarkedet, eller til undervisning i uddannelsesinstitutioner eller partiturer. Med henblik på at undgå, at en sådan ordning fører til retsusikkerhed eller administrative byrder for uddannelsesinstitutionerne, bør de medlemsstater, der vælger denne metode, træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, at sådanne licensordninger, der tillader digital anvendelse af værker eller andre frembringelser til undervisningsbrug, er let tilgængelige, og at uddannelsesinstitutionerne er klar over eksistensen af sådanne licensordninger. Medlemsstaterne bør have mulighed for at bestemme, at ordningerne skal sikre rettighedshaverne en rimelig kompensation for anvendelser i medfør af disse undtagelser eller indskrænkninger. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at anvende ordninger, der ikke skaber administrative byrder, såsom ordninger med engangsbetalinger.

Ændringsforslag     14

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17 a)  For at garantere retssikkerheden, når en medlemsstat beslutter at betinge anvendelsen af undtagelsen af, at de nødvendige licenser er tilgængelige, er det nødvendigt at specificere, på hvilke betingelser en uddannelsesinstitution kan bruge beskyttede værker eller andre frembringelser, der er omfattet af undtagelsen, og, omvendt, hvornår den skal benytte en licensordning.

Begrundelse

Den foreslåede ændring er nødvendig for at skabe retssikkerhed i tilfælde, hvor en medlemsstat beslutter at betinge anvendelsen af​undtagelsen af adgangen til licenser.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  En handling til bevarelse af et værk eller andre frembringelser, som indgår i en kulturarvsinstitutions samling, kan kræve en reproduktion og dermed tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Kulturarvsinstitutioner arbejder for at bevare deres samlinger til fremtidige generationer. De digitale teknologier giver nye muligheder for at bevare kulturarven i disse samlinger, men de skaber også nye udfordringer. I betragtning af disse nye udfordringer er det nødvendigt at tilpasse den nuværende retlige ramme ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse fra retten til reproduktion for at tillade denne form for bevarelse.

(18)  En handling til bevarelse af et værk eller andre frembringelser, som indgår i en kulturarvsinstitutions samling, kan kræve en reproduktion og dermed tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Kulturarvsinstitutioner arbejder for at bevare deres samlinger til fremtidige generationer. De digitale teknologier giver nye muligheder for at bevare kulturarven i disse samlinger, men de skaber også nye udfordringer. I betragtning af disse nye udfordringer er det nødvendigt at tilpasse den nuværende retlige ramme ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse fra retten til reproduktion for at tillade sådanne institutioner at foretage denne form for bevarelse.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Medlemsstaternes forskellige tilgange til kulturarvsinstitutionernes handlinger med henblik på bevarelse er til hinder for grænseoverskridende samarbejde og fælles udnyttelse af midler til bevarelse af kulturarven blandt det indre markeds kulturarvsinstitutioner, hvilket fører til ineffektiv anvendelse af ressourcer.

(19)  Medlemsstaternes forskellige tilgange til reproduktionshandlinger med henblik på bevarelse er til hinder for grænseoverskridende samarbejde og fælles udnyttelse af midler til bevarelse af kulturarven og oprettelse af grænseoverskridende bevaringsnetværk i de organisationer på det indre marked, der beskæftiger sig med bevarelse, hvilket fører til ineffektiv anvendelse af ressourcer. Dette kan få negativ indvirkning på bevarelsen af kulturarven.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Der bør derfor stilles krav til medlemsstaterne om at tillade en undtagelse, der gør det muligt for kulturarvsinstitutioner at reproducere værker og andre frembringelser, der er en permanent del af deres samlinger, med henblik på bevarelse, f.eks. i forbindelse med forældet teknologi eller nedslidningen af de oprindelige støttestrukturer. I det omfang det er nødvendigt for at fremstille en kopi, der udelukkende er beregnet til bevarelse, bør en sådan undtagelse også gøre det muligt at lave kopier ved hjælp af de korrekte bevaringsværktøjer, midler eller teknologier samt i de korrekte antal og på et hvilket som helst tidspunkt i et værk eller en anden frembringelses levetid.

(20)  Der bør derfor stilles krav til medlemsstaterne om at tillade en undtagelse, der gør det muligt for kulturarvsinstitutioner at reproducere værker og andre frembringelser, der er en permanent del af deres samlinger, med henblik på bevarelse, i forbindelse med forældet teknologi eller nedslidningen af de oprindelige støttestrukturer eller for at forsikre værker. En sådan undtagelse bør gøre det muligt at lave kopier ved hjælp af de korrekte bevaringsværktøjer, midler eller teknologier, i ethvert format og på ethvert medium, i de korrekte antal og på et hvilket som helst tidspunkt i et værks eller en anden frembringelses levetid samt i det omfang, det er nødvendigt for at fremstille en kopi, der udelukkende er beregnet til bevarelse. Forskningsorganisationers eller public service radio- og fjernsynsforetagenders arkiver bør betragtes som kulturarvsinstitutioner og derfor være omfattet af denne undtagelse. Medlemsstaterne bør i forbindelse med denne undtagelse kunne opretholde bestemmelser, der behandler offentligt tilgængelige gallerier som museer.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Inden for rammerne af dette direktiv bør værker og andre frembringelser betragtes som en permanent del af en kulturarvsinstitutions samling, når kopier ejes eller opbevares permanent af kulturarvsinstitutionen, f.eks. som følge af en overdragelse af ejendomsret eller licensaftaler.

(21)  Inden for rammerne af dette direktiv bør værker og andre frembringelser betragtes som en permanent del af en kulturarvsinstitutions samling, når kopier af sådanne værker eller andre frembringelser ejes eller opbevares permanent af de pågældende organisationer, f.eks. som følge af en overdragelse af ejendomsret, licensaftaler, en pligtaflevering eller et langtidsudlån. Værker eller andre frembringelser, som kulturarvsinstitutioner midlertidigt får adgang til via en tredjepartsserver, betragtes ikke som en permanent del af deres samlinger.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Som følge af den teknologiske udvikling er der opstået informationssamfundstjenester, der gør det muligt for brugerne at uploade eller stille indhold til rådighed i forskellige formater og til forskellige formål såsom for at illustrere en idé, udøve kritik, lave en parodi eller en efterligning. Dette indhold kan omfatte korte uddrag af allerede eksisterende værker eller andre frembringelser, som sådanne brugere kan have ændret, kombineret eller omarbejdet på anden vis.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Til trods for visse overlapninger med eksisterende undtagelser eller begrænsninger såsom dem, der gælder for citater og parodier, er ikke alt indhold, der uploades eller stilles til rådighed af en bruger, og som i et rimeligt omfang indeholder uddrag af beskyttede værker eller andre frembringelser, omfattet af artikel 5 i direktiv 2001/29/EF. En sådan situation skaber retsusikkerhed for såvel brugerne som rettighedshaverne. Det er således hensigtsmæssigt at indføre en ny specifik undtagelse for at muliggøre lovlig anvendelse af allerede eksisterende værker eller andre frembringelser i indhold, der uploades eller stilles til rådighed af brugerne. Når indhold, der uploades eller stilles til rådighed af en bruger, omfatter en kort og proportional anvendelse til lovlige formål af et citat eller et uddrag af et beskyttet værk eller en anden frembringelse, bør denne anvendelse være omfattet af undtagelsen i dette direktiv. Denne undtagelse bør kun finde anvendelse i visse særlige tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket eller de andre frembringelser og ikke i urimeligt omfang skader rettighedsindehaverens legitime interesser. Ved vurderingen af en sådan skade er det afgørende at undersøge graden af det pågældende indholds originalitet, længden eller omfanget af det anvendte citat eller uddrag, det pågældende indholds professionelle karakter og størrelsen af den forårsagede økonomiske skade, hvor det er relevant, uden at dette berører den legitime udøvelse af undtagelsen. Denne undtagelse bør ikke berøre ophavsmændenes ideelle rettigheder til værket eller andre frembringelser.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21c)  Leverandører af informationssamfundstjenester, der falder ind under dette direktivs artikel 13, bør ikke kunne påberåbe sig undtagelsen for anvendelse af uddrag af allerede eksisterende værker i henhold til dette direktiv for anvendelse af citater eller uddrag af beskyttede værker eller andre frembringelser i indhold, der uploades eller stilles til rådighed af brugerne på disse informationssamfundstjenester, med det formål at mindske omfanget af deres forpligtelser i henhold til artikel 13 i dette direktiv.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Kulturarvsinstitutioner bør nyde godt af en klar ramme for digitalisering og formidling af værker eller andre frembringelser, der ikke længere forhandles, herunder på tværs af grænser. De særlige karakteristika ved værker, der ikke længere forhandles, betyder imidlertid, at det kan være meget vanskeligt at indhente det forudgående samtykke hos de enkelte rettighedshavere. Dette kan eksempelvis skyldes værkernes eller frembringelsernes alder, deres begrænsede kommercielle værdi eller den omstændighed, at de aldrig har været tiltænkt kommerciel brug. Der bør derfor fastlægges foranstaltninger til at lette udstedelsen af licensrettigheder til ikke længere forhandlede værker, som befinder sig i kulturarvsinstitutioners samlinger, for derigennem at tillade indgåelse af aftaler med grænseoverskridende virkning i det indre marked.

(22)  Kulturarvsinstitutioner bør nyde godt af en klar ramme for digitalisering og formidling af værker eller andre frembringelser, der ikke længere forhandles, herunder på tværs af grænser. De særlige karakteristika ved værker, der ikke længere forhandles, betyder imidlertid, at det kan være meget vanskeligt at indhente det forudgående samtykke hos de enkelte rettighedshavere. Dette kan eksempelvis skyldes værkernes eller frembringelsernes alder, deres begrænsede kommercielle værdi eller den omstændighed, at de aldrig har været tiltænkt kommerciel brug eller aldrig har været forhandlet. Der bør derfor fastlægges foranstaltninger til at lette anvendelse af værker, der ikke længere forhandles, og som befinder sig i kulturarvsinstitutioners samlinger, for derigennem at tillade indgåelse af aftaler med grænseoverskridende virkning i det indre marked.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Flere medlemsstater har allerede vedtaget udvidede kollektive licensordninger, lovlige mandater eller juridiske formodninger, der letter udstedelsen af​licenser til værker, der ikke længere forhandles. Men i betragtning af forskelligartetheden af værker og andre frembringelser i kulturinstitutionernes samlinger og forskellene mellem de kollektive forvaltningspraksisser i de enkelte medlemsstater og kulturproduktionssektorer, vil sådanne foranstaltninger ikke nødvendigvis være en løsning i alle tilfælde, f.eks. fordi der ikke er nogen praksis for kollektiv forvaltning af visse typer værker eller andre frembringelser. I sådanne særlige tilfælde er det derfor nødvendigt at tillade, at kulturarvsinstitutioner stiller værker i deres permanente samlinger, der ikke længere forhandles, til rådighed på internettet i henhold til en undtagelse fra ophavsret og beslægtede rettigheder. Selv om det er afgørende at harmonisere rækkevidden af​den nye obligatoriske undtagelse for at muliggøre grænseoverskridende anvendelser af værker, der ikke længere forhandles, bør medlemsstaterne ikke desto mindre have mulighed for at anvende eller fortsætte med at anvende udvidede kollektive licensordninger indgået med kulturarvsinstitutioner på nationalt plan for visse kategorier af værker, der befinder sig i kulturarvsinstitutionernes permanente samlinger. En mangel på enighed om licensbetingelserne bør ikke fortolkes som en mangel på disponible licensbaserede løsninger. Enhver anvendelse i henhold til denne undtagelse bør være underlagt de samme fravalgs- og offentlighedskrav som anvendelse i henhold til en licensordning. For at sikre, at undtagelsen kun gælder, når visse betingelser er opfyldt, og for at skabe retssikkerhed, bør medlemsstaterne i samråd med rettighedshaverne, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsorganisationer, og med passende tidsintervaller, bestemme, for hvilke sektorer og hvilke typer værker der ikke findes passende licensbaserede løsninger, i hvilket tilfælde undtagelsen bør finde anvendelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør inden for rammerne af dette direktiv og i overensstemmelse med deres retlige traditioner, sædvaner og forhold indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den specifikke ordning, hvorved licenser til værker, der ikke længere forhandles, kan udvides til rettigheder, som tilhører rettighedshavere, der ikke repræsenteres af den kollektive forvaltningsorganisation. Sådanne ordninger kan omfatte aftalelicenser og retlige formodninger om repræsentation.

(23)  Medlemsstaterne bør inden for rammerne af dette direktiv og i overensstemmelse med deres retlige traditioner, sædvaner og forhold indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den specifikke ordning, hvorved licenser til værker, der ikke længere forhandles, kan udvides til rettigheder, som tilhører rettighedshavere, der ikke repræsenteres af den relevante kollektive forvaltningsorganisation. Sådanne ordninger kan omfatte aftalelicenser og retlige formodninger om repræsentation.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Med henblik på disse licensordninger er det vigtigt med et stringent og velfungerende kollektivt forvaltningssystem. Dette system omfatter især regler om god forvaltningsskik, gennemsigtighed og rapportering samt den regelmæssige, omhyggelige og nøjagtige fordeling og betaling af skyldige beløb til individuelle rettighedshavere, jf. direktiv 2014/26/EU. Der bør være adgang til yderligere beskyttelse for alle rettighedshavere, som bør have mulighed for at udelukke anvendelsen af sådanne ordninger på deres værker eller andre frembringelser. De betingelser, der er forbundet med disse ordninger, bør ikke påvirke deres praktiske relevans for kulturarvsinstitutioner.

(24)  Med henblik på disse licensordninger er det vigtigt med et stringent og velfungerende kollektivt forvaltningssystem, og medlemsstaterne bør tilskynde hertil. Dette system omfatter især regler om god forvaltningsskik, gennemsigtighed og rapportering samt den regelmæssige, omhyggelige og nøjagtige fordeling og betaling af skyldige beløb til individuelle rettighedshavere, jf. direktiv 2014/26/EU. Der bør være adgang til yderligere beskyttelse for alle rettighedshavere, som bør have mulighed for at udelukke anvendelsen af sådanne licensordninger eller sådanne undtagelser på deres værker eller andre frembringelser. De betingelser, der er forbundet med disse ordninger, bør ikke påvirke deres praktiske relevans for kulturarvsinstitutioner.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I betragtning af forskelligartetheden af værker og andre frembringelser i kulturarvsinstitutionernes samlinger er det vigtigt, at de licensordninger, der indføres med dette direktiv, er tilgængelige og kan anvendes i praksis i forbindelse med forskellige typer værker og andre frembringelser, herunder fotografier, lydoptagelser og audiovisuelle værker. Med henblik på at afspejle de særlige karakteristika ved forskellige kategorier af værker og andre frembringelser for så vidt angår deres udgivelses- og distributionsmåde og for at øge anvendeligheden af disse ordninger, kan det være nødvendigt, at medlemsstaterne opstiller specifikke krav og procedurer vedrørende den praktiske anvendelse af disse licensordninger. Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne konsulterer rettighedshavere, brugere og kollektive forvaltningsorganisationer i den forbindelse.

(25)  I betragtning af forskelligartetheden af værker og andre frembringelser i kulturarvsinstitutionernes samlinger er det vigtigt, at de licensordninger, der indføres med dette direktiv, er tilgængelige og kan anvendes i praksis i forbindelse med forskellige typer værker og andre frembringelser, herunder fotografier, lydoptagelser og audiovisuelle værker. Med henblik på at afspejle de særlige karakteristika ved forskellige kategorier af værker og andre frembringelser for så vidt angår deres udgivelses- og distributionsmåde og for at øge anvendeligheden af de løsninger for udnyttelse af værker, der ikke længere forhandles, som indføres ved dette direktiv, kan det være nødvendigt, at medlemsstaterne opstiller specifikke krav og procedurer vedrørende den praktiske anvendelse af disse licensordninger. Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne konsulterer rettighedshavere, kulturarvsinstitutioner og kollektive forvaltningsorganisationer i den forbindelse.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Af hensyn til venskabelig international sameksistens ("international comity") bør de i dette direktiv fastsatte licensordninger til digitalisering og formidling af ikke længere forhandlede værker, hverken finde anvendelse på værker eller andre frembringelser, der først er udgivet eller, hvis de ikke er udgivet, først er udsendt i et tredjeland, eller på filmværker eller audiovisuelle værker, hvis producent har sit hovedsæde eller opholdssted i et tredjeland. Disse ordninger bør heller ikke finde anvendelse på tredjelandsstatsborgeres værker eller andre frembringelser, undtagen når disse først er udgivet eller, hvis de ikke er udgivet, først er udsendt på en medlemsstats område, eller, for så vidt angår filmværker eller audiovisuelle værker, når producenten har sit hovedsæde eller opholdssted i en medlemsstat.

(26)  Af hensyn til venskabelig international sameksistens ("international comity") bør de licensordninger og den undtagelse for digitalisering og formidling af ikke længere forhandlede værker, som fastlægges ved dette direktiv, hverken finde anvendelse på værker eller andre frembringelser, der først er udgivet eller, hvis de ikke er udgivet, først er udsendt i et tredjeland, eller på filmværker eller audiovisuelle værker, hvis producent har sit hovedsæde eller opholdssted i et tredjeland. Disse ordninger bør heller ikke finde anvendelse på tredjelandsstatsborgeres værker eller andre frembringelser, undtagen når disse først er udgivet eller, hvis de ikke er udgivet, først er udsendt på en medlemsstats område, eller, for så vidt angår filmværker eller audiovisuelle værker, når producenten har sit hovedsæde eller opholdssted i en medlemsstat.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Eftersom massedigitaliseringsprojekter kan indebære betydelige investeringer for kulturarvsinstitutioner, bør alle former for licenser, der udstedes under de ordninger, som fastlægges ved dette direktiv, ikke forhindre ordningerne i at generere rimelige indtægter med henblik på at betale omkostningerne til licensen og digitaliseringen og formidlingen af værkerne og de andre frembringelser, der er omfattet af licensen.

(27)  Eftersom massedigitaliseringsprojekter kan indebære betydelige investeringer for kulturarvsinstitutioner, bør alle former for licenser, der udstedes under de ordninger, som fastlægges ved dette direktiv, ikke forhindre ordningerne i at dække omkostningerne til licensen og digitaliseringen og formidlingen af værkerne og de andre frembringelser, der er omfattet af licensen.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Oplysninger vedrørende kulturarvsinstitutionernes fremtidige og løbende anvendelse af værker og andre frembringelser, der ikke længere forhandles, på grundlag af de i dette direktiv omhandlede licensordninger og de gældende regler, hvorved rettighedshavere kan udelukke anvendelsen af licenser på deres værker eller andre frembringelser, bør offentliggøres på en passende måde. Det er særlig vigtigt, hvis anvendelsen finder sted på tværs af grænserne i det indre marked. Det er derfor hensigtsmæssigt, at fastsætte bestemmelser om at oprette en central offentligt tilgængelig EU-onlineportal, således at sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige for offentligheden i en rimelig periode, inden den grænseoverskridende anvendelse finder sted. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 386/2012 bemyndiges Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret til via egne budgetmæssige foranstaltninger at udføre bestemte opgaver og aktiviteter, der sigter på at fremme og støtte nationale myndigheders, den private sektors og EU-institutionernes aktiviteter til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder forebyggelsen deraf. Det er derfor hensigtsmæssigt at lade dette kontor oprette og forvalte den europæiske portal, der skal gøre sådanne oplysninger tilgængelige.

(28)  Oplysninger vedrørende kulturarvsinstitutionernes fremtidige og løbende anvendelse af værker og andre frembringelser, der ikke længere forhandles, på grundlag af de licensordninger og den undtagelse, som omhandles i dette direktiv, og de gældende regler, hvorved rettighedshavere kan udelukke anvendelsen af licenser eller undtagelser på deres værker eller andre frembringelser, bør offentliggøres på en passende måde. Det er særlig vigtigt, hvis anvendelsen finder sted på tværs af grænserne i det indre marked. Det er derfor hensigtsmæssigt, at fastsætte bestemmelser om at oprette en central offentligt tilgængelig EU-onlineportal, således at sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige for offentligheden i en rimelig periode, inden den grænseoverskridende anvendelse finder sted. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 386/2012 bemyndiges Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret til via egne budgetmæssige foranstaltninger at udføre bestemte opgaver og aktiviteter, der sigter på at fremme og støtte nationale myndigheders, den private sektors og EU-institutionernes aktiviteter til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder forebyggelsen deraf. Det er derfor hensigtsmæssigt at lade dette kontor oprette og forvalte den europæiske portal, der skal gøre sådanne oplysninger tilgængelige.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  For at sikre, at de licensordninger, som gælder for værker, der ikke længere forhandles, er relevante og korrekte, at rettighedshaverne er tilstrækkeligt beskyttet af disse ordninger, at licenserne offentliggøres korrekt, og at der sikres juridisk klarhed med hensyn til de kollektive forvaltningsorganisationers repræsentativitet og kategoriseringen af værker, bør medlemsstaterne fremme sektorspecifik dialog blandt interessenterne.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Med henblik på at fremme udstedelsen af licensrettigheder til audiovisuelle værker til video on demand-platforme fastsættes der med dette direktiv krav om, at medlemsstaterne opretter en forhandlingsordning, som gør det muligt for parter, der er interesseret i at indgå en aftale, at få bistand af et uafhængigt organ. Organet bør mødes med parterne og fremme forhandlingerne ved at tilbyde professionel og ekstern rådgivning. Medlemsstaterne bør på den baggrund fastlægge betingelserne for forhandlingsordningens funktion, herunder tidspunktet for og varigheden af forhandlingsbistanden og afholdelsen af omkostningerne. Medlemsstaterne bør sørge for, at de administrative og økonomiske byrder forbliver rimelige i forhold til at sikre et effektivt forhandlingsforum.

(30)  Med henblik på at fremme udstedelsen af licensrettigheder til audiovisuelle værker til video on demand-platforme bør medlemsstaterne etablere en forhandlingsordning, der forvaltes af et nyoprettet nationalt organ, som gør det muligt for parter, der er interesseret i at indgå en aftale, at få bistand af et uafhængigt organ. Deltagelsen i disse forhandlinger og den efterfølgende indgåelse af aftaler bør være frivillig. Hvis en forhandling involverer parter fra forskellige medlemsstater, bør de på forhånd blive enige om den kompetente medlemsstat, hvis de vælger at anvende forhandlingsordningen. Organet bør mødes med parterne og fremme forhandlingerne ved at tilbyde professionel, upartisk og ekstern rådgivning. Medlemsstaterne bør på den baggrund fastlægge betingelserne for forhandlingsordningens funktion, herunder tidspunktet for og varigheden af forhandlingsbistanden og delingen af eventuelle omkostninger og sammensætningen af sådanne organer. Medlemsstaterne bør sørge for, at de administrative og økonomiske byrder forbliver rimelige i forhold til at sikre et effektivt forhandlingsforum.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Bevarelsen af Unionens kulturarv er af allerstørste betydning og bør forbedres til gavn for de kommende generationer. Dette bør navnlig opnås gennem beskyttelse af offentliggjort kulturarv. Med henblik herpå bør der indføres lovpligtig aflevering for at sikre, at publikationer, der vedrører Unionen, f.eks. EU-retten, Unionens historie og integration, Unionens politik og Unionens demokrati, institutionelle, parlamentariske anliggender og politik og dermed Unionens intellektuelle resultater og fremtidige udgivelser af kulturarvmæssig værdi, indsamles systematisk. Denne kulturarv bør ikke kun bevares gennem oprettelsen af et EU-arkiv for publikationer om EU-relaterede spørgsmål, men også gøres tilgængelig for Unionens borgere og kommende generationer. Europa-Parlamentets bibliotek, der er bibliotek for den eneste institution i Unionen, der direkte repræsenterer EU-borgerne, bør udpeges til Unionens bibliotek for pligtafleverede udgivelser. For ikke at påføre forlag, trykkerier og importører en alt for stor byrde bør kun elektroniske publikationer såsom e-bøger, e-aviser og e-tidsskrifter afleveres til Europa-Parlamentets bibliotek, som bør stille publikationer, der er omfattet af Unionens pligtaflevering til Europa-Parlamentets bibliotek, til rådighed for læserne med henblik på forskning eller studier og under Europa-Parlamentets biblioteks kontrol. Disse publikationer bør ikke stilles til rådighed på internettet til ekstern brug.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  En fri og pluralistisk presse er afgørende for at sikre god journalistik og borgernes adgang oplysninger. Den yder et grundlæggende bidrag til den offentlige debat og et velfungerende demokratisk samfund. I forbindelse med overgangen fra trykte til digitale medier står presseudgivere over for problemer med udstedelsen af licenser til onlineanvendelse af deres publikationer og med at tjene deres investeringer ind igen. Manglende anerkendelse af presseudgivere som rettighedshavere medfører ofte, at udstedelsen af licenser og håndhævelsen deraf er kompleks og ineffektiv i det digitale miljø.

(31)  En fri og pluralistisk presse er afgørende for at sikre god journalistik og borgernes adgang til oplysninger. Den yder et grundlæggende bidrag til den offentlige debat og et velfungerende demokratisk samfund. Den stigende ubalance mellem magtfulde platforme og presseudgivere, som også kan være nyhedsbureauer, har allerede ført til en bemærkelsesværdig tilbagegang af mangfoldigheden i medielandskabet på regionalt plan. I forbindelse med overgangen fra trykte til digitale medier står presseudgivere og nyhedsbureauer over for problemer med udstedelsen af licenser til onlineanvendelse af deres publikationer og med at tjene deres investeringer ind igen. Manglende anerkendelse af presseudgivere som rettighedshavere medfører ofte, at udstedelsen af licenser og håndhævelsen deraf er kompleks og ineffektiv i det digitale miljø.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Udgiveres organisatoriske og finansielle bidrag til produktionen af pressepublikationer bør anerkendes og støttes yderligere for at sikre bæredygtighed inden for udgivelsesvirksomhed. Det er derfor nødvendigt med en harmoniseret retsbeskyttelse af pressepublikationer for så vidt angår deres digitale anvendelse. En sådan beskyttelse bør effektivt garanteres ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse med ophavsret indføres rettigheder til reproduktion og tilrådighedsstillelse for offentligheden af pressepublikationer for så vidt angår digitale anvendelser.

(32)  Udgiveres organisatoriske og finansielle bidrag til produktionen af pressepublikationer bør anerkendes og støttes yderligere for at sikre bæredygtighed inden for udgivelsesvirksomhed og dermed garantere tilgængeligheden af pålidelige oplysninger. Det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne sikrer en retsbeskyttelse på EU-plan af pressepublikationer i Unionen for så vidt angår deres digitale anvendelse. En sådan beskyttelse bør effektivt garanteres ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse med ophavsret indføres rettigheder til reproduktion og tilrådighedsstillelse for offentligheden af pressepublikationer for så vidt angår digitale anvendelser med henblik på at opnå et rimeligt og passende vederlag for sådanne anvendelser. Privat brug bør udelukkes fra denne ordning. Hertil kommer, at optagelse i en søgemaskine ikke bør betragtes som et rimeligt og passende vederlag.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af hyperlinks, som ikke er at betragte som overføring til offentligheden.

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af hyperlinks.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Når der er tale om digitale anvendelser, bør de rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden. De bør også være underlagt de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d).

(34)  Når der er tale om digitale anvendelser, bør de rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden. Medlemsstaterne bør kunne underlægge disse rettigheder de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d).

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Beskyttelsen af udgivere af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv bør ikke påvirke de rettigheder, som ophavsmænd og andre rettighedshavere har til værker og andre frembringelser, som indgår i publikationerne, herunder i det omfang ophavsmænd og andre rettighedshavere kan udnytte deres værker eller andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i. Derfor bør udgivere af pressepublikationer ikke kunne påberåbe sig den indrømmede beskyttelse i forhold til ophavsmænd og andre rettighedshavere. Dette berører ikke aftaler, der indgås mellem udgiverne af pressepublikationer på den ene side og ophavsmænd og andre rettighedshavere på den anden side.

(35)  Beskyttelsen af udgivere af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv bør ikke påvirke de rettigheder, som ophavsmænd og andre rettighedshavere har til værker og andre frembringelser, som indgår i publikationerne, herunder i det omfang ophavsmænd og andre rettighedshavere kan udnytte deres værker eller andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i. Derfor bør udgivere af pressepublikationer ikke kunne påberåbe sig den indrømmede beskyttelse i forhold til ophavsmænd og andre rettighedshavere. Dette berører ikke aftaler, der indgås mellem udgiverne af pressepublikationer på den ene side og ophavsmænd og andre rettighedshavere på den anden side. Uanset om ophavsmændene til værker, der indgår i en pressepublikation, modtager et passende vederlag for anvendelsen af deres værker på grundlag af de betingelser for licens til deres værker, der er udstedt til presseudgiveren, bør ophavsmænd, hvis værker indgår i en pressepublikation, have ret til en passende andel af de ekstra indtægter, som presseudgiveren modtager for visse typer sekundær anvendelse af deres pressepublikationer af leverandører af informationssamfundstjenester i henhold til de rettigheder, der er fastsat i dette direktivs artikel 11, stk. 1. Størrelsen af kompensationen til ophavsmændene bør tage hensyn til industrispecifikke licensstandarder vedrørende værker, der indgår i en pressepublikation, som er accepteret i den pågældende medlemsstat, og kompensationen til ophavsmændene bør ikke berøre de licensbetingelser, der er aftalt mellem ophavsmanden og presseudgiveren for presseudgiverens brug af ophavsmandens artikel.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Udgivere, herunder udgivere af pressepublikationer, bøger eller videnskabelige publikationer, opererer ofte på grundlag af overdragelse af ophavsmændenes rettigheder ved hjælp af aftaler eller retlige regler. I denne sammenhæng foretager udgiverne en investering med henblik på udnyttelse af værkerne i deres publikationer, og de kan i visse tilfælde miste indtægter, hvis sådanne værker anvendes i henhold til de undtagelser eller indskrænkninger som f.eks. gælder for privatkopiering og reprografi. I en række medlemsstater deles erstatningen for anvendelser i medfør af disse undtagelser mellem ophavsmænd og udgivere. For at tage hensyn til denne situation og øge retssikkerheden for alle berørte parter i tilfælde, hvor en ophavsmand har overdraget sine rettigheder eller udstedt licens til dem til en udgiver eller på anden vis bidrager med sine værker til en publikation, og der er oprettet systemer til at kompensere for den skade, som måtte følge af en undtagelse eller en indskrænkning, bør medlemsstaterne kunne fastsætte, at udgivere har krav på en del af en sådan kompensation; den byrde, som udgiveren pålægges med hensyn til at underbygge sit krav, bør ikke gå ud over, hvad der kræves under det gældende system.

(36)  Udgivere, herunder udgivere af pressepublikationer, bøger, videnskabelige publikationer eller musikalske værker, opererer ofte på grundlag af aftaler med ophavsmændene. I denne sammenhæng foretager udgiverne en investering og erhverver rettigheder på visse områder, herunder retten til at kræve en del af kompensationen inden for fælles kollektive forvaltningsorganisationer for ophavsmænd og udgivere med henblik på udnyttelse af værkerne, og de kan således risikere at miste indtægter, hvis sådanne værker anvendes i henhold til de undtagelser eller indskrænkninger som f.eks. gælder for privatkopiering og reprografi. I mange medlemsstater deles erstatningen for anvendelser i medfør af disse undtagelser mellem ophavsmænd og udgivere. For at tage hensyn til denne situation og øge retssikkerheden for alle berørte parter bør medlemsstaterne kunne oprette et tilsvarende kompensationsdelingssystem, hvis et sådant system var i drift i den pågældende medlemsstat før den 12. november 2015. Delingen af en sådan kompensation mellem ophavsmænd og udgivere kan fastsættes i de interne regler for den kollektive forvaltningsorganisation, som handler i fællesskab på vegne af ophavsmænd og udgivere, eller af medlemsstaterne ved lovgivning eller regulering i overensstemmelse med det tilsvarende system, der var i drift i den pågældende medlemsstat før den 12. november 2015. Denne bestemmelse berører ikke medlemsstaternes ordninger vedrørende offentlige udlånsrettigheder, forvaltning af rettigheder, der ikke er baseret på undtagelser fra eller indskrænkninger af ophavsretten, såsom udvidede kollektive licensordninger eller vederlagsrettigheder på grundlag af national ret.

Ændringsforslag     39

Forslag til direktiv

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)  Kulturelle og kreative industrier (KKI'er) spiller en central rolle i genindustrialiseringen af Europa, er en drivkraft for vækst og befinder sig i en strategisk position, hvor de kan udløse innovative afsmittende virkninger i andre industrisektorer. Ydermere er KKI'er en drivkraft for innovation og udvikling af IKT i Europa. Kulturelle og kreative industrier i Europa tegner sig for mere end 12 millioner fuldtidsjob, hvilket svarer til 7,5 % af EU's arbejdsstyrke og skaber en merværdi i BNP på ca. 509 mia. EUR (5,3 % af EU's samlede BVT). Beskyttelsen af ophavsret og beslægtede rettigheder er af central betydning for KKI'ers indtægter.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  I de seneste år er markedspladsen for onlineindhold blevet stadig mere kompleks. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af brugerne uden at inddrage rettighedshaverne, er vokset og er nu blandt de væsentligste adgangskilder til onlineindhold. Derved påvirkes rettighedshavernes muligheder for at bestemme, hvorvidt og under hvilke betingelser deres værker og andre frembringelser anvendes samt deres muligheder for at få et passende vederlag for det.

(37)  I de seneste år er markedet for onlineindhold blevet stadig mere komplekst. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, der uploades af brugerne uden at inddrage rettighedshaverne, er vokset og er nu blandt de væsentligste adgangskilder til ophavsretligt beskyttet onlineindhold. Onlinetjenester er et middel til at sikre bredere adgang til kulturelle og kreative værker og giver de kulturelle og kreative sektorer fremragende muligheder for at udvikle nye forretningsmodeller. Selv om de bidrager til mangfoldighed og let adgang til indhold, skaber disse imidlertid også udfordringer, når ophavsretligt beskyttet indhold uploades uden forudgående tilladelse fra rettighedshaverne. Derved påvirkes rettighedshavernes muligheder for at bestemme, hvorvidt og under hvilke betingelser deres værker og andre frembringelser anvendes samt deres muligheder for at få et passende vederlag for det, eftersom nogle tjenester baseret på bruger-uploadet indhold ikke indgår licensaftaler under henvisning til, at de er omfattet af "safe harbour"-undtagelsen i direktiv 2000/31/EF.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Visse informationssamfundstjenester har som en del af deres normale anvendelse til formål at give offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttet indhold eller andre frembringelser, som uploades af deres brugere. Definitionen af leverandører af onlinedelingstjenester i henhold til dette direktiv skal omfatte leverandører af informationssamfundstjenester, der som et af deres hovedformål har at lagre og give offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttet indhold eller til at streame ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades eller stilles til rådighed af brugerne, og at optimere indhold, herunder bl.a. fremme af visning, tagging, formidling og sekvensering af uploadede værker eller andre frembringelser, uanset hvilke midler der anvendes hertil, og således spiller en aktiv rolle. Definitionen af leverandører af onlinedelingstjenester i henhold til dette direktiv omfatter ikke tjenesteydere, der handler i ikkekommercielt øjemed, som f.eks. onlineencyklopædier og udbydere af onlinetjenester, hvor indholdet uploades med godkendelse af alle berørte rettighedshavere, såsom uddannelsesrelaterede eller videnskabelige databanker. Udbydere af cloudtjenester til individuel brug, som ikke giver offentligheden direkte adgang, platforme til udvikling af open source software og onlinemarkedspladser, hvis primære aktivitet er onlinehandel med fysiske varer, bør ikke betragtes som leverandører af onlinedelingstjenester i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  I tilfælde hvor leverandører af informationssamfundstjenester giver offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser uploadet af brugerne, og derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden, er de forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshaverne, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2000/31/EF34.

(38)   Leverandører af onlinedelingstjenester foretager en overføring til offentligheden og er derfor ansvarlige for deres indhold. Som følge heraf bør de indgå rimelige og passende licensaftaler med rettighedshaverne. Derfor kan de ikke drage fordel af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF.

 

Rettighedshaverne bør ikke forpligtes til at indgå licensaftaler.

Ved anvendelsen af artikel 14 er det nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere præsentationen af de uploadede værker eller andre frembringelser eller gøre reklame for dem, uanset hvilke midler der anvendes dertil.

Ved anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF er det nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere præsentationen af de uploadede værker eller andre frembringelser eller gøre reklame for dem, uanset hvilke midler der anvendes dertil.

 

Hvis der indgås licensaftaler, bør de også omfatte – i samme omfang og rækkevidde – brugernes ansvar, når de handler i ikkekommercielt øjemed.

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, bør leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser, f.eks. ved at indføre effektive teknologier. Denne forpligtelse bør også gælde, når leverandørerne af informationssamfundstjenester er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF.

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, bør leverandører af onlinedelingstjenester træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, f.eks. ved at indføre effektive teknologier. Denne forpligtelse bør også gælde, når leverandørerne af informationssamfundstjenester er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF.

 

Hvis der ikke indgås aftaler med rettighedshaverne, er det ligeledes rimeligt at forvente af leverandører af onlinedelingstjenester, at de træffer passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre, at man ikke via disse tjenester kan få adgang til værker eller andre frembringelser, der krænker ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder. Disse tjenesteydere er vigtige distributører af indhold, og de påvirker således udnyttelsen af ophavsretligt beskyttet indhold. Disse tjenesteydere bør træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre, at man ikke kan få adgang til værker eller andre frembringelser, der er identificeret af rettighedshaverne. Disse foranstaltninger bør dog ikke føre til manglende adgang til værker eller andre frembringelser, der er uploadet af brugerne, og som ikke krænker nogen rettigheder.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det er afgørende for funktionen af teknologier som f.eks. indholdsgenkendelse, at leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentligheden adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der uploades af deres brugere, samarbejder med rettighedshaverne. I sådanne tilfælde bør rettighedshaverne stille de nødvendige oplysninger til rådighed for at gøre det muligt for tjenesterne at identificere deres indhold, og tjenesterne bør være gennemsigtige for rettighedshaverne med hensyn til de anvendte teknologier for at gøre det muligt at vurdere, om disse er hensigtsmæssige. Tjenesterne bør især oplyse rettighedshaverne om, hvilken type teknologier der anvendes, hvordan de fungerer, og hvor gode de er til at genkende rettighedshaveres indhold. Disse teknologier bør også gøre det muligt for rettighedshavere at få oplysninger om anvendelsen af deres indhold fra leverandørerne af informationssamfundstjenester, når dette er omfattet af en aftale.

(39)  Samarbejde mellem leverandører af onlinedelingstjenester og rettighedshavere er afgørende for foranstaltningernes funktion. Navnlig bør rettighedshaverne stille de relevante oplysninger til rådighed for leverandører af onlinedelingstjenester for at give dem mulighed for at identificere deres indhold, når de anvender foranstaltninger. Tjenesteyderne bør være gennemsigtige over for rettighedshaverne med hensyn til de anvendte foranstaltninger for at gøre det muligt at vurdere, om disse er hensigtsmæssige Ved vurderingen af proportionaliteten og effektiviteten af de gennemførte foranstaltninger bør der tages hensyn til teknologiske begrænsninger og indskrænkninger samt til størrelsen eller typen af værker eller andre frembringelser, der uploades af tjenesternes brugere. I overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2000/31/EF bør tjenesteydernes eventuelle gennemførelse af foranstaltninger ikke bestå af en generel overvågningsforpligtelse og bør begrænses til at sikre den manglende adgang via deres tjenester til uautoriseret anvendelse af specifikke og ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, som der er givet behørig meddelelse om. Ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger bør tjenesteyderne også finde en balance mellem brugernes rettigheder og rettighedshavernes rettigheder i henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. De anvendte foranstaltninger bør ikke kræve identificering af de individuelle brugere, der uploader indhold, og de bør ikke involvere behandling af data relateret til individuelle brugere i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/6791a og direktiv 2002/58/EF1b. Da de foranstaltninger, der anvendes af leverandører af onlinedelingstjenester i medfør af dette direktiv, kan have en negativ eller uforholdsmæssig stor indflydelse på det lovlige indhold, der uploades eller vises af brugere, navnlig når det pågældende indhold er omfattet af en undtagelse eller indskrænkning, bør det pålægges leverandørerne af onlinedelingstjenester at tilbyde en klagemekanisme til gavn for brugere, hvis indhold har været berørt af de pågældende foranstaltninger. En sådan mekanisme bør gøre det muligt for brugeren at få opklaret, hvorfor det pågældende indhold har været underkastet foranstaltninger, og give grundlæggende oplysninger om de relevante gældende undtagelser og indskrænkninger. Den bør fastsætte minimumsstandarder for klager for at sikre, at rettighedshaverne får tilstrækkelige oplysninger til at vurdere klager og svare på disse. Rettighedshaverne eller en repræsentant bør besvare alle modtagne klager inden for en rimelig tidsfrist. Platformene eller en betroet tredjepart, der er ansvarlig for klagemekanismen, bør uden unødig forsinkelse træffe korrigerende foranstaltninger, når foranstaltningerne viser sig at være uberettigede.

 

__________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag     44

Forslag til direktiv

Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a)  Medlemsstaterne bør sikre, at der findes en midlertidig mekanisme, der gør det muligt for tjenesteydere og rettighedshavere at finde en mindelig løsning på eventuelle tvister i forbindelse med deres samarbejdsaftaler. Medlemsstaterne bør med henblik herpå udpege et uafhængigt organ, der har den tilstrækkelige kompetence og erfaring til at hjælpe parterne med at finde en løsning på deres tvist.

Ændringsforslag     45

Forslag til direktiv

Betragtning 39 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39b)  Markedet for teknologier til indholdsgenkendelse er allerede veludviklet og forventes at vokse i en databaseret økonomi. Eksistensen af denne teknologi og konkurrencen mellem leverandører bør derfor skabe et marked på lige vilkår for alle virksomheder, uafhængigt af deres størrelse, som også sikrer let og økonomisk overkommelig adgang for SMV'er. Fraværet af klare retlige forpligtelser for brugen af disse teknologier medfører imidlertid, at især dominerende markedsaktører nægter at bruge disse redskaber, der er egnede til licensordninger og forvaltning af rettigheder.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Betragtning 39 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39c)   Som et princip bør rettighedshavere altid modtage et rimeligt og passende vederlag. Ophavsmænd og udøvende kunstnere, der har indgået kontrakter med formidlere, f.eks. pladeselskaber og producenter, bør modtage et rimeligt og passende vederlag fra disse, enten gennem individuelle aftaler og/eller kollektive overenskomster, kollektive forvaltningsaftaler eller regler med tilsvarende virkning, f.eks. fælles aflønningsregler. Dette vederlag bør fremgå udtrykkeligt af kontrakterne i henhold til hver enkelt form for udnyttelse, herunder onlineudnyttelse. Medlemsstaterne bør undersøge de særlige forhold i hver enkelt sektor og bør have mulighed for at sikre, at et vederlag kan anses for rimeligt og passende, hvis det er fastsat i henhold til kollektive overenskomster eller fælles aflønningsaftaler.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere ofte er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder, har de behov for adgang til løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen, men de oplever ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er oplysninger fra deres kontraktpartnere eller dem, til hvem retten er overgået, vigtige for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvorved vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere fastlægges.

(40)   Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere ofte er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder, har de behov for adgang til løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen, men de oplever ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er omfattende og relevante oplysninger fra deres kontraktpartnere eller dem, til hvem retten er overgået, vigtige for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvorved vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere fastlægges. De oplysninger, som ophavsmænd og udøvende kunstnere har ret til at forvente, bør være forholdsmæssige og omfatte alle former for udnyttelse, direkte og indirekte indtægter, herunder indtægter fra markedsføring og skyldige vederlag. Oplysninger om udnyttelsen bør også indeholde oplysninger om identiteten af enhver underlicenstager eller undererhverver. Gennemsigtighedsforpligtelsen bør dog kun finde anvendelse, når der er tale om ophavsrettigheder.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Visse aftaler om udnyttelse af rettigheder, som er harmoniseret på EU-niveau, har en lang varighed og giver ophavsmænd og udøvende kunstnere få muligheder for at genforhandle dem med aftalepartnere eller med dem, rettighederne er overgået til. Uden at det berører aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør der derfor være en ordning til justering af vederlaget med henblik på tilfælde, hvor den oprindeligt aftalte betaling under en licens eller overdragelse af rettigheder er uforholdsmæssigt lav sammenlignet med de relevante indtægter og fordele, der er ved at udnytte værket eller optagelsen af fremførelsen, bl.a. i lyset af den gennemsigtighed, som sikres ved dette direktiv. Vurderingen af situationen bør tage hensyn til de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde samt de særlige karakteristika og praksisser i de forskellige indholdssektorer. Kan parterne ikke blive enige om at justere vederlaget, bør ophavsmanden eller den udøvende kunstner have ret til at indbringe sagen for retten eller for en anden kompetent myndighed.

(42)   Visse aftaler om udnyttelse af rettigheder, som er harmoniseret på EU-niveau, har en lang varighed og giver ophavsmænd og udøvende kunstnere få muligheder for at genforhandle dem med aftalepartnere eller med dem, rettighederne er overgået til. Uden at det berører aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør der derfor være en ordning til justering af vederlaget med henblik på tilfælde, hvor den oprindeligt aftalte betaling under en licens eller overdragelse af rettigheder er uforholdsmæssigt lav sammenlignet med de relevante direkte og indirekte indtægter og de fordele, der er ved at udnytte værket eller optagelsen af fremførelsen, bl.a. i lyset af den gennemsigtighed, som sikres ved dette direktiv. Vurderingen af situationen bør tage hensyn til de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, karakteristika og praksisser i de forskellige indholdssektorer samt karakteren og betydningen af ophavsmandens og den udøvende kunstnerens værk. En sådan anmodning om kontraktjustering kan også fremsættes af den organisation, der repræsenterer ophavsmanden eller den udøvende kunstner, på dennes vegne, medmindre anmodningen ville være til skade for ophavsmanden eller den udøvende kunstner. Kan parterne ikke blive enige om at justere vederlaget, bør ophavsmanden eller den udøvende kunstner eller den organisation, de har udpeget til at repræsentere dem, på vegne af ophavsmanden eller den udøvende kunstner have ret til at indbringe sagen for retten eller for en anden kompetent myndighed.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Ophavsmænd og udøvende kunstnere er ofte tilbageholdende med at håndhæve deres rettigheder over for deres aftalepartnere ved en domstol eller lignende organer. Medlemsstaterne bør derfor fastsætte bestemmelser om en alternativ procedure til afgørelse af tvister, hvorunder sager vedrørende gennemsigtighedsforpligtelser og ordningen til tilpasning af aftaler kan behandles.

(43) Ophavsmænd og udøvende kunstnere er ofte tilbageholdende med at håndhæve deres rettigheder over for deres aftalepartnere ved en domstol eller lignende organer. Medlemsstaterne bør derfor fastsætte bestemmelser om en alternativ procedure til afgørelse af tvister, hvorunder sager vedrørende gennemsigtighedsforpligtelser og ordningen til tilpasning af aftaler kan behandles. Repræsentative organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere, herunder kollektive forvaltningsorganisationer og fagforeninger, bør være i stand til at iværksætte sådanne procedurer på anmodning af ophavsmænd og udøvende kunstnere. Oplysninger om, hvem der har indledt proceduren, bør forblive fortrolige.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43a) Når ophavsmænd og udøvende kunstnere har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder, forventer de, at deres værker eller fremførelse udnyttes. Men det hænder, at værker eller fremførelsen, til hvilke der er blevet udstedt licens eller overdraget rettigheder slet ikke udnyttes. Når disse rettigheder er blevet overført på et eksklusivt grundlag, kan ophavsmænd og udøvende kunstnere ikke henvende sig til en anden part med henblik på udnyttelse af deres værker. I et sådant tilfælde og efter en rimelig tidsfrist bør ophavsmænd og udøvende kunstnere have en tilbagekaldelsesret, som giver dem mulighed for at overdrage deres rettigheder eller udstede licens til en anden person. Tilbagekaldelse bør også være mulig, når rettighedserhververen eller licenstageren ikke har overholdt sin rapporterings-/gennemsigtighedsforpligtelse i henhold til artikel 14 i dette direktiv. Tilbagekaldelse bør kun overvejes, efter alle trin i den alternative tvistbilæggelsesprocedure er afsluttet, navnlig med hensyn til rapportering. Eftersom udnyttelsen af værker kan variere afhængigt af sektoren, kan der træffes særlige bestemmelser på nationalt plan for at tage hensyn til de særlige forhold i sektorerne – f.eks. den audiovisuelle sektor – eller værkernes karakteristika og den forventede udnyttelsesperiode, navnlig om tidsfrister for tilbagekaldelsesret. For at forhindre misbrug og tage hensyn til, at der kan gå en vis tid, før et værk faktisk udnyttes, bør ophavsmænd og udøvende kunstnere tidligst kunne udøve deres tilbagekaldelsesret efter en vis periode efter indgåelsen af licensaftalen eller overdragelsesaftalen. National lovgivning bør regulere udøvelsen af tilbagekaldelsesretten i tilfælde af værker med flere ophavsmænd eller udøvende kunstnere, under hensyntagen til den relative betydning af de individuelle bidrag.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Betragtning 43 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43b)  For at understøtte den effektive anvendelse i medlemsstaterne af de relevante bestemmelser i dette direktiv bør Kommissionen, i samarbejde med medlemsstaterne, fremme udveksling af bedste praksis og fremme dialog på EU-plan.

Ændringsforslag     52

Forslag til direktiv

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Eventuel behandling af personoplysninger efter dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF35 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF36.

(46)  Eventuel behandling af personoplysninger efter dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF. Bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse, herunder "retten til at blive glemt", bør respekteres.

Ændringsforslag     53

Forslag til direktiv

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Det er vigtigt at understrege betydningen af anonymitet, når personoplysninger behandles til kommercielle formål. Herudover bør valget af muligheden for ikke at dele personoplysningerne fremmes som "standard" (default) ved brugen af onlinegrænseflader.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Genstand og anvendelsesområde

1.  Dette direktiv indeholder regler, der har til formål at gennemføre en yderligere harmonisering af Unionens lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder inden for rammerne af det indre marked, under særlig hensyntagen til digitale og grænseoverskridende anvendelser af beskyttet indhold. Det indeholder også regler om undtagelser og indskrænkninger, fremme af licenser samt regler, der har til formål at sikre en velfungerende markedsplads for udnyttelsen af værker og andre frembringelser.

1.  Dette direktiv indeholder regler, der har til formål at gennemføre en yderligere harmonisering af Unionens lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder inden for rammerne af det indre marked, under særlig hensyntagen til digitale og grænseoverskridende anvendelser af beskyttet indhold. Det indeholder også regler om undtagelser og indskrænkninger, fremme af licenser samt regler, der har til formål at sikre en velfungerende markedsplads for udnyttelsen af værker og andre frembringelser.

2.   Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i artikel 6, berører dette direktiv på ingen måde de eksisterende regler, der er fastsat i de gældende direktiver på området, navnlig direktiv 96/9/EF, 2001/29/EF, 2006/115/EF, 2009/24/EF, 2012/28/EU og 2014/26/EU.

2.   Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i artikel 6, berører dette direktiv på ingen måde de eksisterende regler, der er fastsat i de gældende direktiver på området, navnlig direktiv 96/9/EF, 2000/31/EF, 2001/29/EF, 2006/115/EF, 2009/24/EF, 2012/28/EU og 2014/26/EU.

Ændringsforslag     55

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "forskningsinstitution": et universitet, et forskningsinstitut eller enhver anden organisation, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at udføre videnskabelig forskning og levere uddannelsesydelser, såfremt denne institution:

1)   "forskningsinstitution": et universitet, herunder dets biblioteker, et forskningsinstitut eller enhver anden organisation, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at udføre forskning og levere uddannelsesydelser, såfremt denne institution:

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  er organiseret uden fortjeneste for øje eller investerer hele overskuddet i sin videnskabelige forskning eller

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag     57

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

på en sådan måde, at adgangen til de resultater, der frembringes af den videnskabelige forskning, ikke kan nydes på et privilegeret grundlag af en virksomhed, som udøver afgørende indflydelse på en sådan institution

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag     58

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "tekst- og datamining": enhver automatiseret analytisk fremgangsmåde, der har til formål at analysere tekst og data i digital form med henblik på at generere oplysninger som f.eks. mønstre, tendenser og korrelationer

2)  "tekst- og datamining": enhver automatiseret analytisk fremgangsmåde, som analyserer værker og andre frembringelser i digital form med henblik på at generere oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, mønstre, tendenser og korrelationer

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "pressepublikation": en konkret samling litterære værker af journalistisk karakter, der også kan bestå af andre værker eller frembringelser, og som udgør en individuel enhed inden for en periodisk eller regelmæssigt opdateret udgivelse under én enkelt titel, f.eks. aviser eller magasiner af almen eller specialiseret karakter, der har til formål at bringe oplysninger i form af aktualitetsstof eller om andre emner, og som udgives i medier på en tjenesteudbyders initiativ og under dennes ansvar og kontrol.

4) "pressepublikation": en presseudgivers eller nyhedsbureaus konkrete samling litterære værker af journalistisk karakter, der også kan bestå af andre værker eller frembringelser, og som udgør en individuel enhed inden for en periodisk eller regelmæssigt opdateret udgivelse under én enkelt titel, f.eks. aviser eller magasiner af almen eller specialiseret karakter, der har til formål at bringe oplysninger i form af aktualitetsstof eller om andre emner, og som udgives i medier på en tjenesteudbyders initiativ og under dennes ansvar og kontrol. Tidsskrifter, som udgives med et videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke være omfattet af denne definition

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) "værk, der ikke længere forhandles":

 

a) et helt værk eller andre frembringelser i enhver udgave eller udtryk, der ikke længere er tilgængeligt for offentligheden i en medlemsstat via normale handelskanaler

 

b) et værk eller andre frembringelser, der aldrig har været i handelen i en medlemsstat, medmindre det på grundlag af omstændighederne i den pågældende sag er klart, at ophavsmanden gjorde indsigelse mod at stille værket eller de andre frembringelser til rådighed for offentligheden

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b) "leverandør af onlinedelingstjenester": en leverandør af en informationssamfundstjeneste, der som et sine hovedformål har at lagre og give offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre beskyttede frembringelser, som uploades af deres brugere, og som tjenesten optimerer. Tjenesteydere, der handler i ikkekommercielt øjemed, som f.eks. onlineencyklopædier og udbydere af onlinetjenester, hvor indholdet uploades med godkendelse af alle berørte rettighedshavere, såsom uddannelsesrelaterede eller videnskabelige databanker, bør ikke betragtes som leverandør af onlinedelingstjenester i henhold til dette direktiv. Udbydere af cloudtjenester til individuel brug, som ikke giver offentligheden direkte adgang, platforme til udvikling af open source software og onlinemarkedspladser, hvis primære aktivitet er onlinehandel med fysiske varer, bør ikke betragtes som leverandører af onlinedelingstjenester i henhold til dette direktiv

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c) "informationssamfundstjeneste": en tjeneste som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/15351a

 

___________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag     63

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d) "automatiseret billedreferencetjeneste": enhver onlinetjeneste, hvor der reproduceres eller stilles grafiske, plastiske eller fotografiske værker, som er indsamlet gennem en automatiseret proces fra andre onlinetjenester, til rådighed for offentligheden med henblik på indeksering og reference.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Tekst- og datamining

Tekst- og datamining

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk foretaget af forskningsinstitutioner med henblik på at udføre tekst- og datamining af værker eller andre frembringelser, som de har lovlig adgang til med henblik på videnskabelig forskning.

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk af værker eller andre frembringelser, som forskningsinstitutioner har lovlig adgang til, og som foretages for at udføre tekst- og datamining med henblik på disse institutioners videnskabelige forskning.

 

Medlemsstaterne sørger for, at uddannelsesinstitutioner og kulturarvsinstitutioner, der udfører videnskabelig forskning som omhandlet i artikel 2, nr. 1), litra a) eller b), også kan nyde godt af den undtagelse, der er fastsat i denne artikel, på en sådan måde, at adgangen til de resultater, der frembringes af den videnskabelige forskning, ikke kan nydes på et privilegeret grundlag af en virksomhed, som udøver væsentlig indflydelse på en sådan institution.

 

1a.   Reproduktioner og udtræk foretaget med henblik på tekst- og datamining oplagres på en sikker måde, f.eks. af betroede organer, der udpeges til dette formål.

2.  Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

2.  Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

4.  Medlemsstaterne opfordrer rettighedshavere og forskningsinstitutioner til i fællesskab at fastlægge bedste praksis med hensyn til anvendelsen af de foranstaltninger, der omhandles i stk. 3.

4.   Medlemsstaterne kan fortsætte med at fastsætte undtagelser for tekst- og datamining i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Valgfri undtagelse eller indskrænkning af tekst- og datamining

 

1.  Uden at det berører artikel 3 i dette direktiv, kan medlemsstaterne fastsætte en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, for reproduktion og udtræk af lovligt tilgængelige værker eller andre frembringelser, som udgør en del af processen med tekst- og datamining, forudsat at den heri omhandlede udnyttelse af værker og andre frembringelser ikke udtrykkeligt er forbeholdt deres rettighedshavere, herunder ved hjælp af maskinlæsning.

 

2.  Reproduktioner og udtræk foretaget i henhold til stk. 1 må ikke anvendes til andre formål end tekst- og datamining.

 

3.  Medlemsstaterne kan fortsætte med at fastsætte undtagelser for tekst- og datamining i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Anvendelsen af værker og andre frembringelser i digital og grænseoverskridende undervisning:

Anvendelsen af værker og andre frembringelser i digital og grænseoverskridende undervisning:

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med henblik på at tillade den digitale anvendelse af værker og andre frembringelser, når denne udelukkende finder sted med henblik på undervisningsbrug, og i det omfang det er berettiget i forhold til det ikkekommercielle formål, forudsat at anvendelsen:

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med henblik på at tillade den digitale anvendelse af værker og andre frembringelser, når denne udelukkende finder sted med henblik på undervisningsbrug, og i det omfang det er berettiget i forhold til det ikkekommercielle formål, forudsat at anvendelsen:

a) sker i en uddannelsesinstitutions lokaler eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens elever eller studerende og undervisningspersonale

a) sker i en uddannelsesinstitutions lokaler eller på et andet sted, hvor uddannelsesaktiviteter finder sted under uddannelsesinstitutionens ansvar, eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens elever eller studerende og undervisningspersonale

b) ledsages af angivelse af kilden, herunder ophavsmandens navn, medmindre dette viser sig at være umuligt.

b) ledsages af angivelse af kilden, herunder ophavsmandens navn, medmindre dette af praktiske grunde viser sig at være umuligt.

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke finder generel anvendelse eller anvendelse for særlige typer værker eller frembringelser, hvis der er let adgang til passende licenser, der giver tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke finder generel anvendelse eller anvendelse for særlige typer værker eller frembringelser såsom materiale, der primært er beregnet til uddannelsesmarkedet, eller partiturer, hvis der er let adgang til passende licensaftaler, der giver tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger, og som er skræddersyet til uddannelsesinstitutionernes behov og særlige forhold.

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed og synlighed for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed og synlighed for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske netværk, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen er etableret.

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske miljøer, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen er etableret.

4.  Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om rimelig kompensation for den skade, som rettighedshaverne lider som følge af anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser i henhold til stk. 1.

4.  Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om rimelig kompensation for den skade, som rettighedshaverne lider som følge af anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser i henhold til stk. 1.

 

4a.  Uden at det berører stk. 2, må alle aftalebestemmelser, der er i strid med den i henhold til stk. 1 vedtagne undtagelse eller indskrænkning, ikke håndhæves. Medlemsstaterne sikrer, at rettighedshavere har ret til at udstede vederlagsfri licenser uden de i stk. 1 nævnte handlinger, generelt eller med hensyn til specifikke typer af værker og andre frembringelser efter eget valg.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Bevarelse af kulturarven

Bevarelse af kulturarven

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvsinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, når dette udelukkende sker med henblik på bevarelse af sådanne værker eller frembringelser, og i det omfang det er nødvendigt for en sådan bevarelse.

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvsinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, når dette sker med henblik på bevarelse af sådanne værker eller frembringelser, og i det omfang det er nødvendigt for en sådan bevarelse.

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at ethvert materiale, der hidrører fra reproduktion af offentligt materiale, ikke er omfattet af ophavsret eller beslægtede rettigheder, forudsat at den pågældende reproduktion er en tro gengivelse med henblik på bevarelse af det oprindelige materiale.

 

1b.  Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

Ændringsforslag     68

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser

Artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 4, første, tredje og femte afsnit, i direktiv 2001/29/EF finder anvendelse på de undtagelser og den indskrænkning, der er fastsat i dette afsnit.

1.   Adgangen til indhold, der er omfattet af en undtagelse i dette direktiv, giver ikke brugeren ret til at anvende det til andre formål i medfør af en anden undtagelse.

 

2.   Artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 4, første, tredje, fjerde og femte afsnit, i direktiv 2001/29/EF finder anvendelse på de undtagelser og den indskrænkning, der er fastsat i dette afsnit.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Kulturarvsinstitutioners anvendelse af værker, der ikke længere forhandles

Kulturarvsinstitutioners anvendelse af værker, der ikke længere forhandles

1.  For så vidt angår de tilfælde, hvor kollektive forvaltningsorganisationer på vegne af deres medlemmer indgår en licensaftale med ikkekommercielle formål med en kulturarvsinstitution om digitalisering, overføring til offentligheden eller tilrådighedsstillelse af ikke længere forhandlede værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af institutionens samling, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at en sådan ikkeeksklusiv licens kan udvides til eller formodes at gælde rettighedshavere, som ikke er repræsenteret af forvaltningsorganisationen, såfremt de tilhører den af licensen omfattede kategori af rettighedshavere, under forudsætning af at:

1.  For så vidt angår de tilfælde, hvor kollektive forvaltningsorganisationer på vegne af deres medlemmer indgår en licensaftale med ikkekommercielle formål med en kulturarvsinstitution om digitalisering, overføring til offentligheden eller tilrådighedsstillelse af ikke længere forhandlede værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af institutionens samling, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at en sådan ikkeeksklusiv licens kan udvides til eller formodes at gælde rettighedshavere, som ikke er repræsenteret af forvaltningsorganisationen, såfremt de tilhører den af licensen omfattede kategori af rettighedshavere, under forudsætning af at:

a)  den kollektive forvaltningsorganisation på grundlag af mandater fra rettighedshavere i store træk er repræsentativ for rettighedshavere i kategorien af værker eller andre frembringelser og for de rettigheder, som licensen omhandler

a)  den kollektive forvaltningsorganisation på grundlag af mandater fra rettighedshavere i store træk er repræsentativ for rettighedshavere i kategorien af værker eller andre frembringelser og for de rettigheder, som licensen omhandler

b)  ligebehandling er garanteret for alle rettighedshavere i betingelserne for licensen

b)  ligebehandling er garanteret for alle rettighedshavere i betingelserne for licensen

c)  alle rettighedshavere til enhver tid kan gøre indsigelse mod, at deres værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, og at de kan udelukke anvendelsen af licensen på deres værker eller andre frembringelser.

c)  alle rettighedshavere til enhver tid kan gøre indsigelse mod, at deres værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, og at de kan udelukke anvendelsen af licensen på deres værker eller andre frembringelser.

 

1a.  Medlemsstaterne fastsætter undtagelser fra eller indskrænkninger af de rettigheder, der er nævnt i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, der gør det muligt for kulturarvsinstitutioner at stille kopier af værker, der ikke længere forhandles, og som er en permanent del af deres samlinger, til rådighed via internettet til ikkekommercielle formål, forudsat at:

 

a)  navnet på ophavsmanden eller enhver anden rettighedshaver er anført, medmindre dette ikke er muligt

 

b)  alle rettighedshavere til enhver tid kan gøre indsigelse mod, at deres værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, og at de kan udelukke anvendelsen af undtagelsen på deres værker eller andre frembringelser.

 

1b.  Medlemsstaterne fastsætter, at den undtagelse, der vedtages i henhold til stk. 1a, ikke finder anvendelse i sektorer eller på typer af værker, hvor passende licensbaserede løsninger, herunder, men ikke begrænset til de i stk. 1 omhandlede løsninger, er tilgængelige. Medlemsstaterne skal i samråd med ophavsmænd og andre rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner bestemme tilgængeligheden af udvidede kollektive licensbaserede løsninger for specifikke sektorer eller typer af værker.

2.  Værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, når hele værket eller frembringelsen i alle dets oversættelser, versioner og udtryk ikke er tilgængeligt for offentligheden via normale handelskanaler og ikke med rimelighed kan forventes at blive det.

2.   Medlemsstaterne kan indføre en skæringsdato med hensyn til fastsættelse af, hvornår et værk, der tidligere er blevet forhandlet, kan anses for at være ude af handelen.

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan udstedes licenser til værker og andre frembringelser i overensstemmelse med stk. 1, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt og rimeligt, og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles.

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan udstedes licenser til værker og andre frembringelser i overensstemmelse med stk. 1, eller værker, der anvendes i overensstemmelse med stk. 1a, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt og rimeligt, og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles.

3.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til bekendtgørelse af følgende:

3.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til bekendtgørelse af følgende:

a)  værker og andre frembringelser, som ikke længere forhandles

a)  værker og andre frembringelser, som ikke længere forhandles

b)  licensen, og især dens anvendelse på rettighedshavere uden repræsentation

b)   enhver licens, og især dens anvendelse på rettighedshavere uden repræsentation

c)  rettighedshavernes mulighed for at gøre indsigelse som omhandlet i stk. 1, litra c)

c)   rettighedshavernes mulighed for at gøre indsigelse som omhandlet i stk. 1, litra c), og stk. 1a, litra b)

hvilket skal ske inden for en rimelig frist, inden værkerne eller frembringelserne digitaliseres, distribueres, overføres til offentligheden eller stilles til rådighed.

hvilket skal ske inden for en frist på mindst seks måneder, inden værkerne eller frembringelserne digitaliseres, distribueres, overføres til offentligheden eller stilles til rådighed.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede licenser indhentes hos en kollektiv forvaltningsorganisation, der er repræsentativ for den medlemsstat, hvor:

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede licenser indhentes hos en kollektiv forvaltningsorganisation, der er repræsentativ for den medlemsstat, hvor:

a)  værkerne eller fonogrammerne først blev udgivet, eller, hvis de ikke er udgivet, først blev udsendt, undtagen for filmværker og audiovisuelle værker

a)   værkerne eller fonogrammerne først blev udgivet, eller, hvis de ikke er udgivet, først blev udsendt, undtagen for filmværker og audiovisuelle værker

b)  producenterne af værkerne har deres hovedsæde eller opholdssted, for så vidt angår filmværker og audiovisuelle værker, eller

b)   producenterne af værkerne har deres hovedsæde eller opholdssted, for så vidt angår filmværker og audiovisuelle værker, eller

c)  kulturarvsinstitutionen er etableret, når en medlemsstat eller et tredjeland ikke har kunnet fastlægges med en rimelig indsats i overensstemmelse med litra a) og b).

c)   kulturarvsinstitutionen er etableret, når en medlemsstat eller et tredjeland ikke har kunnet fastlægges med en rimelig indsats i overensstemmelse med litra a) og b).

5.  Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgeres værker eller deres andre frembringelser, undtagen når stk. 4, litra a) og b), finder anvendelse.

5.   Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgeres værker eller deres andre frembringelser, undtagen når stk. 4, litra a) og b), finder anvendelse.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Grænseoverskridende anvendelser

Grænseoverskridende anvendelser

1.  Værker eller andre frembringelser, der er omfattet af en licens udstedt i overensstemmelse med artikel 7, kan anvendes af kulturarvsinstitutionen i overensstemmelse med licensbetingelserne i alle medlemsstater.

1.  Værker eller andre frembringelser, der ikke længere forhandles, og som er omfattet af artikel 7, kan anvendes af kulturarvsinstitutionen i overensstemmelse med denne artikel i alle medlemsstater.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, som gør det muligt at identificere de værker og andre frembringelser, der er omfattet af en licens udstedt i overensstemmelse med artikel 7, og oplysninger om rettighedshaveres mulighed for at gøre indsigelse, som omhandles i artikel 7, stk. 1, litra c), gøres tilgængelige for offentligheden via en central onlineportal i mindst hele licensperioden og mindst seks måneder før værkerne eller de andre frembringelser digitaliseres, distribueres, overføres til offentligheden eller stilles til rådighed i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor licensen er udstedt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, som gør det muligt at identificere de værker og andre frembringelser, der er omfattet af artikel 7, og oplysninger om rettighedshaveres mulighed for at gøre indsigelse, som omhandles i artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1a, litra b), gøres permanent, let og effektivt tilgængelige via en central offentlig onlineportal i hele licensperioden og mindst seks måneder før værkerne eller de andre frembringelser digitaliseres, distribueres, overføres til offentligheden eller stilles til rådighed i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor licensen er udstedt, eller i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1a, hvor kulturarvsinstitutionen er etableret.

3.  Portalen, der er nævnt i stk. 2, oprettes og forvaltes af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 386/2012.

3.  Portalen, der er nævnt i stk. 2, oprettes og forvaltes af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 386/2012.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den licensordning, som omhandles i artikel 7, stk. 1, for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den licensordning, som omhandles i artikel 7, stk. 1, og den undtagelse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1a, for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Forhandlingsordning

Forhandlingsordning

Medlemsstaterne sikrer, at parter, der ønsker at indgå en aftale med henblik på at stille audiovisuelle værker til rådighed på video on demand-platforme, kan få bistand af et uafhængigt organ med relevant erfaring, såfremt de oplever vanskeligheder i forbindelse med udstedelsen af licensrettigheder. Dette organ skal yde bistand i forhandlingerne og bidrage til indgåelse af aftaler.

Medlemsstaterne sikrer, at parter, der ønsker at indgå en aftale med henblik på at stille audiovisuelle værker til rådighed på video on demand-platforme, kan få bistand af et uafhængigt organ med relevant erfaring, såfremt de oplever vanskeligheder i forbindelse med udstedelsen af audiovisuelle licensrettigheder. Det uafhængige organ, der oprettes eller udpeges af medlemsstaten i medfør af denne artikel, yder bistand til parterne i forhandlingerne og hjælper dem med indgåelse af aftaler.

Medlemsstaterne meddeler senest den [den i artikel 21, stk. 1, nævnte dato] Kommissionen det organ, som omhandles i stk. 1.

Medlemsstaterne meddeler senest den [den i artikel 21, stk. 1, nævnte dato] Kommissionen det organ, de har oprettet eller udpeget i medfør af stk. 1.

 

Med henblik på at fremme tilgængeligheden af audiovisuelle værker på video on demand-platforme tilskynder medlemsstaterne til dialog mellem organisationer, der repræsenterer ophavsmænd, producenter, video on demand-platforme og andre relevante interessenter.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Afsnit III – Kapitel 2 a (nyt) – Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

KAPITEL 2A

 

Adgang til EU-publikationer

 

Artikel 10a

 

EU-ordning for pligtaflevering

 

1.  Enhver elektronisk publikation om EU-relaterede spørgsmål såsom EU-ret, Unionens historie og integration, Unionens politik og Unionens demokrati, institutionelle, parlamentariske anliggender og politik, som stilles til rådighed for offentligheden i Unionen, omfattes af en EU-ordning for pligtaflevering.

 

2.  Europa-Parlamentets bibliotek har krav på vederlagsfrit at få overdraget et eksemplar af alle de i stk. 1 omhandlede publikationer.

 

3.  Forpligtelsen i stk. 1 gælder for udgivere, trykkerier og importører af publikationer for værker, de offentliggør, trykker eller indfører i Unionen.

 

4.  Fra datoen for overdragelse til Europa-Parlamentets bibliotek bliver de i stk. 1 omhandlede publikationer en del af Europa-Parlamentets biblioteks permanente samling. De stilles til rådighed for brugere i Europa-Parlamentets biblioteks lokaler udelukkende med henblik på forskning eller studier, der udføres af akkrediterede forskere, og under Europa-Parlamentets biblioteks kontrol.

 

5.   Kommissionen vedtager retsakter med henblik på at præcisere de nærmere bestemmelser om aflevering til Europa-Parlamentets bibliotek af de i stk. 1 omhandlede publikationer.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Beskyttelse af pressepublikationer med henblik på digital anvendelse

Beskyttelse af pressepublikationer med henblik på digital anvendelse

1.  Medlemsstaterne sørger for, at udgiverne af publikationer indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder til den digitale anvendelse af deres pressepublikationer.

1.  Medlemsstaterne sørger for, at udgiverne af publikationer indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder for leverandører af informationssamfundstjenesters digitale anvendelse af deres pressepublikationer, således at udgiverne kan opnå et rimeligt og passende vederlag.

 

1a.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder forhindrer ikke individuelle brugeres lovlige private og ikkekommercielle anvendelse af pressepublikationer.

2.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder berører på ingen måde rettigheder, der i henhold til EU-retten er indrømmet ophavsmænd og andre rettighedshavere med hensyn til de værker og andre frembringelser, der indgår i en pressepublikation. Disse rettigheder kan ikke påberåbes over for disse ophavsmænd eller andre rettighedshavere, og de må især ikke fratage dem deres ret til at udnytte deres værker og andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i.

2.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder berører på ingen måde rettigheder, der i henhold til EU-retten er indrømmet ophavsmænd og andre rettighedshavere med hensyn til de værker og andre frembringelser, der indgår i en pressepublikation. Disse rettigheder kan ikke påberåbes over for disse ophavsmænd eller andre rettighedshavere, og de må især ikke fratage dem deres ret til at udnytte deres værker og andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i.

 

2a.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder omfatter ikke brug af hyperlinks.

3.  Artikel 5-8 i direktiv 2001/29/EF og direktiv 2012/28/EU finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Artikel 5-8 i direktiv 2001/29/EF og direktiv 2012/28/EU finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1.

4.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder udløber 20 år efter udgivelsen af pressepublikationen. Denne frist beregnes fra den 1. januar det påfølgende år efter udgivelsesdatoen.

4.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder udløber 20 år efter udgivelsen af pressepublikationen. Denne frist beregnes fra den 1. januar det påfølgende år efter udgivelsesdatoen.

 

De i stk. 1 omhandlede rettigheder gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

 

4a.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd modtager en passende andel af de ekstra indtægter, som presseudgiverne modtager for leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af en pressepublikation.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Krav om rimelig kompensation

Krav om rimelig kompensation

I tilfælde hvor ophavsmanden har overdraget en rettighed eller udstedt en licensrettighed til en udgiver, kan medlemsstaterne fastsætte, at en sådan overdragelse eller licens udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag for, at udgiveren kan kræve en del af kompensationen for den anvendelse af værket, som har fundet sted i henhold til en undtagelse fra eller indskrænkning af den rettighed, som er blevet overdraget, eller hvortil der er blevet udstedt licens.

Medlemsstater med et kompensationsdelingssystem mellem ophavsmænd og udgivere for undtagelser og indskrænkninger kan, i tilfælde hvor ophavsmanden har overdraget en rettighed eller udstedt en licensrettighed til en udgiver, fastsætte, at en sådan overdragelse eller licens udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag for, at udgiveren kan kræve en del af kompensationen for den anvendelse af værket, som har fundet sted i henhold til en undtagelse fra eller indskrænkning af den rettighed, som er blevet overdraget, eller hvortil der er blevet udstedt licens, såfremt et tilsvarende kompensationsdelingssystem var i drift i den pågældende medlemsstat før den 12. november 2015.

 

Dette stykke berører ikke medlemsstaternes ordninger vedrørende offentlige udlånsrettigheder, forvaltning af rettigheder, der ikke er baseret på undtagelser fra eller indskrænkninger af ophavsretten, såsom udvidede kollektive licensordninger eller vederlagsrettigheder på grundlag af national ret.

Ændringsforslag     76

Forslag til direktiv

Kapital 1 a (nyt) – Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel 1a

 

Beskyttelse af arrangører af sportsbegivenheder

 

Artikel 12a

 

Beskyttelse af arrangører af sportsbegivenheder

 

Medlemsstaterne sørger for, at arrangører af sportsbegivenheder indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF samt i artikel 7 i direktiv 2006/115/EF fastsatte rettigheder.

Begrundelse

I henhold til artikel 165, stk. 1, i TEUF skal Unionen bidrage til fremme af sport i EU. Beskyttelse af sportsarrangørers intellektuelle ejendomsret omhandles i betragtning 52 i direktiv 2010/13/EU og er blevet støttet af Europa-Parlamentet i flere betænkninger om sport. Domstolen har i sagerne C-403/08 og C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631, der blev behandlet under ét, slået fast, at sportsbegivenheder som sådan har en unik og original karakter, der kan gøre dem til frembringelser, som fortjener en beskyttelse, der kan sammenlignes med beskyttelsen af værker. Til dato har fem medlemsstater tildelt arrangører af sportsbegivenheder beslægtede rettigheder.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og give adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere

Leverandører af onlinedelingstjenesters anvendelse af beskyttet indhold

 

-1.   Uden at det berører artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2001/29/EF, foretager leverandører af onlinedelingstjenester en overføring til offentligheden og skal indgå retfærdige og passende licensaftaler med rettighedshavere, medmindre rettighedshaverne ikke ønsker at udstede en licens, eller licenser ikke er til rådighed. Licensaftaler indgået af leverandører af onlinedelingstjenester med rettighedshavere skal dække erstatningsansvar for værker, der uploades af brugerne af deres tjenester, i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i licensaftalerne, forudsat at disse brugere ikke handler i kommercielt øjemed eller ikke er rettighedshaveren eller dennes repræsentant.

1.   Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende og forholdsmæssige. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

1.  De i stk. -1 omhandlede leverandører af onlinedelingstjenester træffer i samarbejde med rettighedsindehaverne passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre funktionen af licensaftaler, der er indgået med rettighedshaverne om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser disse tjenester.

 

Hvis der ikke er indgået licensaftaler med rettighedshaverne træffer leverandøren af onlinedelingstjenester i samarbejde med rettighedshaverne passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre, at man ikke via disse tjenester kan få adgang til værker og andre frembringelser, der krænker ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder, mens værker og andre frembringelser, der ikke krænker nogen rettigheder, forbliver tilgængelige.

 

1a.   Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. -1 omhandlede leverandører af onlinedelingstjenester anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, på grundlag af de relevante oplysninger fra rettighedshaverne.

 

Leverandørerne af onlinedelingstjenester skal være gennemsigtige over for rettighedshaverne og skal oplyse rettighedshaverne om de anvendte foranstaltninger, deres gennemførelse og, hvor det er relevant, regelmæssigt rapportere om anvendelsen af værker og andre frembringelser.

 

1b.  Medlemsstaterne sikrer, at gennemførelsen af sådanne foranstaltninger er forholdsmæssig og rammer den rette balance mellem brugernes og rettighedshavernes grundlæggende rettigheder og må i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2000/31/EF, hvor det er relevant, ikke pålægge leverandører af onlineindholdstjenester en generel forpligtelse til at overvåge den information, de formidler eller lagrer.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere indfører klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

2.   Med henblik på at forhindre misbrug eller begrænsninger i udøvelsen af undtagelser og indskrænkninger sikrer medlemsstaterne, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteydere indfører effektive og hurtige klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1. Enhver klage, der indgives under sådanne ordninger, skal behandles uden unødig forsinkelse. Rettighedshaverne skal give en rimelig begrundelse for deres afgørelse for at undgå vilkårlig afvisning af klager.

 

I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF må de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger ikke kræve identifikation af individuelle brugere og behandling af deres personoplysninger.

 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at brugerne i forbindelse med anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger har adgang til en domstol eller en anden relevant judiciel myndighed til at hævde brugen af en undtagelse fra eller indskrænkning af ophavsretten.

3.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis, f.eks. i form af passende og forholdsmæssige indholdsgenkendelsesteknologier, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

3.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af onlinedelingstjenester, brugerne og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis for gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger på en forholdsmæssig og effektiv måde, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag     78

Forslag til direktiv

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at tvister mellem retssuccessorer og leverandører af informationssamfundstjenester vedrørende anvendelsen af artikel 13, stk. 1, kan indbringes for et alternativt tvistbilæggelsessystem.

 

Medlemsstaterne opretter eller udpeger et uafhængigt organ med den nødvendige ekspertise til at bistå parterne med at finde en løsning på deres tvist inden for rammerne af dette system.

 

Senest den (den i artikel 21, stk. 1, nævnte dato) underretter medlemsstaterne Kommissionen om oprettelse af dette organ.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13b

 

Anvendelse af beskyttet indhold af informationssamfundstjenester, der leverer automatiserede billedreferencetjenester

 

Medlemsstaterne sikrer, at leverandører af informationssamfundstjenester, som automatisk reproducerer eller refererer til betydelige mængder af ophavsretligt beskyttede visuelle værker og gør dem tilgængelige for offentligheden med henblik på indeksering og reference, indgår retfærdige og afbalancerede licensaftaler med alle rettighedshavere, der anmoder om det, med henblik på at sikre dem et rimeligt vederlag. Dette vederlag kan forvaltes af de berørte rettighedshaveres kollektive forvaltningsorganisation.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Kapitel 3 –Artikel - 14 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel - 14

 

Princippet om rimelige og passende vederlag

 

1.   Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere modtager et rimeligt og passende vederlag for udnyttelsen af deres værker og andre frembringelser, herunder for deres udnyttelse på internettet. Dette kan opnås i hver enkelt sektor gennem en kombination af aftaler, herunder kollektive overenskomster, og lovpligtige aflønningsordninger.

 

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en ophavsmand eller en udøvende kunstner gratis giver alle brugere ikkeeksklusive rettigheder til brug af sit værk.

 

3.  Medlemsstaterne tager hensyn til de særlige forhold i hver sektor ved at fremme passende vederlag for de rettigheder, der er overdraget af ophavsmænd og udøvende kunstnere.

 

4.  I kontrakterne skal der angives vederlag for hver form for udnyttelse.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Gennemsigtighedsforpligtelse

Gennemsigtighedsforpligtelse

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere regelmæssigt og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, får aktuelle, korrekte og tilstrækkelig oplysninger om udnyttelsen af deres værker og fremførelser fra dem, som de har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder til, især med hensyn til udnyttelsesmåden, genererede indtægter og skyldige vederlag.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere regelmæssigt og mindst én gang om året og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, og den relative betydning af hvert enkelt bidrag får aktuelle, nøjagtige, relevante og omfattende oplysninger om udnyttelsen af deres værker og fremførelser fra dem, som de har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder til, især med hensyn til udnyttelsesmåden, direkte og indirekte genererede indtægter og skyldige vederlag.

 

1a.   Medlemsstaterne sikrer, at i tilfælde hvor licenstageren eller erhververen af rettigheder fra ophavsmænd og udøvende kunstnere efterfølgende udsteder licens for disse rettigheder til en tredjepart, deler denne part alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger med licenstageren eller erhververen.

 

Hovedlicenstageren eller hovederhververen af rettigheder skal videregive alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger til ophavsmanden eller den udøvende kunstner. Disse oplysninger skal være uændrede, medmindre der er tale om kommercielt følsomme oplysninger som defineret i EU-retten eller national ret, der med henblik på at opretholde loyal konkurrence i givet fald kan gøres til genstand for en fortrolighedsaftale, uden at det berører artikel 15 og 16a. Hvis hovedlicenstageren eller hovederhververen af rettigheder ikke videregiver de i dette afsnit nævnte oplysninger rettidigt, har ophavsmanden eller den udøvende kunstner ret til at anmode om disse oplysninger direkte fra underlicenstageren.

2.  Forpligtelsen i stk. 1, skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre passende gennemsigtighed i alle sektorer. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af den forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at forpligtelsen bevarer sin virkning og sikrer passende gennemsigtighed.

2.  Forpligtelsen i stk. 1, skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre høj gennemsigtighed i alle sektorer. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af denne forpligtelse er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at forpligtelsen bevarer sin virkning og sikrer et højt niveau af gennemsigtighed.

3.  Medlemsstaterne kan beslutte, at kravet i stk. 1 ikke finder anvendelse, når bidraget fra ophavsmanden eller den udøvende kunstner ikke har væsentlig betydning for værket eller fremførelsen som helhed.

 

4.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på enheder, der er omfattet af de gennemsigtighedsforpligtelser, der er fastsat ved direktiv 2014/26/EU.

4.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på enheder, der er omfattet af de gennemsigtighedsforpligtelser, der er fastsat ved direktiv 2014/26/EU, eller på kollektive overenskomster, såfremt disse forpligtelser eller overenskomster indeholder gennemsigtighedskrav, der er sammenlignelige med dem, der er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere har ret til at anmode om yderligere, passende vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale angående udnyttelsen af rettigheder, hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de efterfølgende relevante indtægter og fordele som følge af udnyttelsen af værkerne eller opførelserne.

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere eller enhver repræsentativ organisation, som handler på deres vegne, i tilfælde hvor der ikke findes nogen kollektive overenskomster med en sammenlignelig ordning, har ret til at kræve et yderligere, passende og rimeligt vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale angående udnyttelsen af rettigheder, hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de efterfølgende relevante direkte eller indirekte indtægter og fordele som følge af udnyttelsen af værkerne eller opførelserne.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, at tvister vedrørende gennemsigtighedsforpligtelsen efter artikel 14 og aftalejusteringsordningen efter artikel 15 kan underkastes en frivillig alternativ tvistbilæggelsesprocedure.

Medlemsstaterne fastsætter, at tvister vedrørende gennemsigtighedsforpligtelsen efter artikel 14 og aftalejusteringsordningen efter artikel 15 kan underkastes en frivillig alternativ tvistbilæggelsesprocedure. Medlemsstaterne sikrer, at organisationer, der repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere, kan indlede sådanne procedurer på anmodning af en eller flere ophavsmænd eller udøvende kunstnere.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Tilbagekaldelsesret

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når en ophavsmand eller en udøvende kunstner har udstedt licens eller overdraget sine rettigheder til et værk eller andre beskyttede frembringelser på et eksklusivt grundlag, har ophavsmanden eller den udøvende kunstner ret til tilbagekaldelse, såfremt værket eller de andre beskyttede frembringelser ikke udnyttes, eller såfremt der er en vedvarende mangel på regelmæssig rapportering i overensstemmelse med artikel 14. Medlemsstaterne kan fastsætte særlige bestemmelser under hensyntagen til de særlige forhold i forskellige sektorer og værkernes karakteristika og den forventede udnyttelsesperiode, navnlig fastsætte tidsfrister for tilbagekaldelsesretten.

 

2.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagekaldelsesret må kun udøves efter en rimelig tidsfrist efter indgåelsen af licensaftalen eller overdragelsesaftalen, og kun efter skriftlig meddelelse, hvori der fastsættes en passende tidsfrist, inden for hvilken udnyttelsen af licensen eller de overdragede rettigheder skal ske. Efter udløbet af denne frist kan ophavsmanden eller den udøvende kunstner vælge at ophæve kontraktens eksklusive karakter i stedet for at tilbagekalde sine rettigheder. Hvis et værk eller andre frembringelser indeholder bidrag fra flere ophavsmænd eller udøvende kunstnere, reguleres udøvelsen af ophavsmændenes eller de udøvende kunstneres individuelle tilbagekaldelsesret ved national lovgivning, der fastsætter regler om tilbagekaldelsen af rettigheder til kollektive værker, under hensyntagen til den relative betydning af de individuelle bidrag.

 

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den manglende udøvelse af rettighederne overvejende skyldes omstændigheder, som ophavsmanden eller den udøvende kunstner med rimelighed kan forventes at afhjælpe.

 

4.  Kontraktlige eller andre ordninger, der fraviger tilbagekaldelsesretten, er kun lovlige, hvis de indgås ved hjælp af en aftale, der er baseret på en kollektiv overenskomst.

Ændringsforslag     85

Forslag til direktiv

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Medlemsstaterne kan for anvendelser, der er omfattet af undtagelserne eller indskrænkningerne i dette direktiv, vedtage eller opretholde bredere bestemmelser, der er forenelige med undtagelserne og indskrænkningerne i den gældende EU-lovgivning.

Ændringsforslag     86

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestemmelserne i artikel 11 finder også anvendelse på pressepublikationer udgivet før den [den i artikel 21, stk. 1, nævnte dato].

udgår

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (14.6.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Catherine Stihler

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Skønt forskellige direktiver og de eksisterende lovgivningsmæssige rammer vedrørende ophavsret har bidraget til at få det indre marked til at fungere bedre og stimuleret innovation, kreativitet, investeringer og produktion af nyt indhold i de seneste år, har den "digitale revolution" og den hastige teknologiske udvikling som følge heraf skabt kæmpemæssige udfordringer på dette område.

Den igangværende markedsudvikling har i nogle tilfælde ført til radikale ændringer i den måde, hvorpå forskellige ophavsretligt beskyttede værker skabes, produceres, distribueres og udnyttes. Oprettelsen af forskellige forretningsmodeller og nye krav krævede, at der inden for den nuværende ramme for ophavsret blev vedtaget passende svar på disse udfordringer for at gøre den fremtidssikret og egnet til de nye forhold på markedet samt borgernes behov.

I denne forbindelse glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked, der har til formål at fastsætte nye regler for at løse disse problemer, såsom at vedtage visse undtagelser og indskrænkninger for digitale og grænseoverskridende miljøer, forenkle licenspraksisser, sikre bredere adgang til indhold for forbrugerne og sikre større gennemsigtighed med hensyn til ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaler og vederlag.

Ordføreren mener dog, at forslaget kan forbedres på en række områder og suppleres med mere specifikke eller mere ambitiøse forslag på andre. Derfor indeholder hendes forslag til udtalelse en række målrettede ændringer i et forsøg på at forbedre, præcisere og udvide den af Kommissionen foreslåede tekst.

Undtagelser og indskrænkninger inden for forskning, uddannelse og bevaring af kulturarven

Ordføreren bifalder Kommissionens vilje til at tackle nye udfordringer på dette område, men finder, at der burde have været anlagt en mere ambitiøs tilgang. Navnlig mener ordføreren, for så vidt angår undtagelsen vedrørende tekst- og datamining, der er fastsat i direktivets artikel 3, at det er kontraproduktivt at begrænse den foreslåede undtagelse til en snæver definition af forskningsinstitutioner, og hun foreslår derfor en enkel regel, der ikke skaber forskelsbehandling mellem brugerne eller formålene, og som sikrer en strengt begrænset og gennemsigtig anvendelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger, hvor det er relevant.

På området for anvendelsen af værker og andre frembringelser i undervisningen (artikel 4) mener ordføreren ligeledes, at undtagelsen ikke kun bør komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin samt de erhvervsfaglige og videregående uddannelser til gode, men også andre organisationer, som f.eks. biblioteker og andre kulturarvsinstitutioner, som tilbyder ikkeformel eller uformel uddannelse. Ordføreren mener, at den bedste løsning er at have en fælles og obligatorisk undtagelse for alle typer undervisning, det være sig digitale og ikkedigitale samt formelle og uformelle.

Hvad angår undtagelsen med hensyn til bevarelsen af kulturarven, der er omhandlet i artikel 5, foreslår ordføreren en ambitiøs udvidelse af anvendelsesområdet for denne artikel og indfører en række nye elementer. For det første foreslås der i udkastet til udtalelse en ændring af undtagelsen, der gør det muligt for kulturarvsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner at reproducere værker og andre frembringelser, der er en permanent del af deres samlinger, således at de kan varetage deres opgaver i offentlighedens interesse vedrørende bevaring, forskning, uddannelse, kultur og undervisning.

Desuden foreslås der tre nye undtagelser med henblik på at fremme udviklingen af det europæiske forskningsrum og fremme videnskabelig forskning og anvendelsen af og adgangen til viden og kulturarv. Med henblik herpå er der indført en ny undtagelse om kulturarvsinstitutioners eller undervisningsinstitutioners levering af dokumenter og en anden om adgang med henblik på forskning eller private studier i kulturarvsinstitutioners eller undervisningsinstitutioners lokaler. Desuden er der ligeledes blevet indarbejdet en undtagelse om offentligt udlån af litterære værker med det mål at sikre, at alle borgere i Den Europæiske Union har adgang til et komplet udvalg af bøger og andre ressourcer.

Værker, der ikke længere forhandles

Ordføreren indfører en undtagelse til artikel 7, som vil gøre det muligt for kulturarvsinstitutioner at foretage distribution, formidling til offentligheden eller tilrådighedsstillelse af ikke længere forhandlede værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af institutionens samling, til ikkekommercielle formål, under behørig hensyntagen til vederlagsordninger som kompensation for enhver urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser. I alle tilfælde bør ophavsmænd og rettighedshavere have ret til at modsætte sig en sådan tilrådighedsstillelse og få deres værker fjernet fra internettet.

Beskyttelse af pressepublikationer med henblik på digital anvendelse

Ordføreren mener, at indførelsen af en rettighed for udgivere af publikationer i artikel 11 savner tilstrækkelig begrundelse. Det er korrekt, at udgivere kan stå over for udfordringer i forbindelse med håndhævelsen af licenserede ophavsrettigheder, men dette spørgsmål bør behandles via en håndhævelsesforordning. Enkle ændringer til artikel 5 i håndhævelsesdirektivet 2004/48/EF, således at det også gælder for udgivere af publikationer, vil udgøre et nødvendigt og velegnet middel til at løse dette spørgsmål. Ordføreren mener, at der ikke er behov for at skabe en ny rettighed for udgiverne, eftersom udgivere til enhver tid har fuld ret til at vælge at stå uden for systemet og anvende enkle tekniske midler. Ordføreren er også bekymret over, hvilken virkning indførelsen af denne nye rettighed kan have på markedet, da det er meget sandsynligt, at tilføjelsen af denne ret vil tilføje endnu et lag af kompleksitet til licensaftaler. Der er heller ingen garanti for, at en stigning i udgiveres vederlag vil strømme videre til ophavsmændene. Der er potentielt mere effektive metoder til at fremme journalistik og udgivelser af høj kvalitet, såsom skatteincitamenter, i stedet for at tilføje endnu et lag af lovgivning om ophavsret.

Visse anvendelser af beskyttet indhold via onlinetjenester

Med hensyn til artikel 13 (og de hertil svarende betragtninger 37, 38 og 39) mener ordføreren, at den nuværende ordlyd er uforenelig med ordningen om begrænset ansvar, der er fastsat i direktiv 2000/31/EF (direktivet om elektronisk handel), en retsakt, der har vist sig at være særdeles gavnlig for det indre marked på det digitale område. Ordføreren støtter fuldt ud tanken om, at værdikløften skal håndteres, og understreger, at ophavsmænd og rettighedshavere skal have en rimelig og afbalanceret kompensation for den udnyttelse af deres værker, som udbydere af onlinetjenester foretager. Dette bør dog realiseres, uden at der opstår negative indvirkninger på den digitale økonomi eller forbrugernes frihed på internettet. Den nuværende ordlyd af artikel 13 sikrer ikke dette. De strenge krav, der er opstillet i artiklen, kan virke som en hindring for adgangen til markedet for nye virksomheder. Den er også teknologisk specifik, og det er tænkeligt, at markedet reagerer ved blot at ændre tekniske processer eller udforme nye forretningsmodeller, der udfordrer den skitserede form for kategorisering. Anvendelse af filtrering kan potentielt skade brugernes interesser, da der er mange lovlige anvendelser af ophavsretligt beskyttet indhold, som filtreringsteknologier ofte ikke avancerede nok til at imødekomme.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, giver et højt niveau af beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig ramme for udnyttelsen af de værker og andre frembringelser, som er beskyttet af disse rettigheder. Denne harmoniserede retlige ramme bidrager til et velfungerende indre marked; den fremmer innovation, kreativitet, investeringer og produktion af nyt indhold, også i det digitale miljø. Den beskyttelse, som den retlige ramme giver, bidrager også til Unionens mål om at respektere og fremme kulturel mangfoldighed og samtidig fremhæve den fælles europæiske kulturarv. I henhold til artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen tage hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats.

(2)  De direktiver, der er vedtaget vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, giver et højt niveau af beskyttelse for rettighedshavere og danner en retlig ramme for udnyttelsen af de værker og andre frembringelser, som er beskyttet af disse rettigheder. Denne harmoniserede retlige ramme bidrager til et velfungerende, virkeligt integreret indre marked; den fremmer innovation, kreativitet, investeringer og produktion af nyt indhold, også i det digitale miljø. Den beskyttelse, som den retlige ramme giver, bidrager også til Unionens mål om at respektere og fremme kulturel mangfoldighed og samtidig fremhæve den fælles europæiske kulturarv. I henhold til artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen tage hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den hurtige teknologiske udvikling fortsætter med at ændre den måde, hvorpå værker og andre frembringelser skabes, produceres, distribueres og udnyttes. Der dukker hele tiden nye forretningsmodeller og nye aktører op. De mål og principper, der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, er fortsat velfunderede. Der er imidlertid fortsat retsusikkerhed for både rettighedshavere og brugere med hensyn til visse anvendelser af værker og andre frembringelser i det digitale miljø, herunder grænseoverskridende anvendelser. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse "På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret"26 er det nødvendigt at tilpasse og supplere den nuværende EU-ramme for ophavsret. I dette direktiv fastsættes der regler for tilpasningen af visse undtagelser og indskrænkninger til digitale og grænseoverskridende miljøer samt foranstaltninger til at lette visse licenspraksisser for så vidt angår udbredelsen af værker, der ikke længere forhandles, og tilgængeligheden af audiovisuelle værker online på video on demand-platforme med henblik på at sikre bredere adgang til indhold. For at skabe en velfungerende markedsplads for ophavsret bør der også være regler om rettigheder i publikationer, om udbydere af onlinetjenesters anvendelse af værker og andre frembringelser, når disse udbydere lagrer og giver adgang til indhold uploadet af brugerne, samt om gennemsigtigheden i ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaler.

(3)  Den hurtige teknologiske udvikling fortsætter med at ændre den måde, hvorpå værker og andre frembringelser skabes, produceres, distribueres og udnyttes, og den relevante lovgivning skal være fremtidssikret for ikke at begrænse teknologisk udvikling. Der dukker hele tiden nye forretningsmodeller og nye aktører op. De mål og principper, der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, er fortsat velfunderede. Der er imidlertid fortsat retsusikkerhed for både rettighedshavere og brugere med hensyn til visse anvendelser af værker og andre frembringelser i det digitale miljø, herunder grænseoverskridende anvendelser. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse "På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret"26, er det på nogle områder nødvendigt at tilpasse og supplere den nuværende EU-ramme for ophavsret. I dette direktiv fastsættes der regler for tilpasningen af visse undtagelser og indskrænkninger til digitale og grænseoverskridende miljøer samt foranstaltninger til at lette visse licenspraksisser for så vidt angår udbredelsen af værker, der ikke længere forhandles, og tilgængeligheden af audiovisuelle værker online på video on demand-platforme med henblik på at sikre bredere adgang til indhold. For at skabe en velfungerende og retfærdig markedsplads for ophavsret bør der også være regler om udbydere af onlinetjenesters anvendelse af værker og andre frembringelser, samt om gennemsigtigheden i ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaler og i regnskabsføringen i forbindelse med udnyttelse af beskyttede værker i henhold til disse aftaler.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015)0626.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Dette direktiv bygger på og supplerer de regler, der er fastsat i de på nuværende tidspunkt gældende direktiver på dette område, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF28, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF29, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF30, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU31 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU32.

(4)  Dette direktiv bygger på og supplerer de regler, der er fastsat i de på nuværende tidspunkt gældende direktiver på dette område, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF27, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF27a, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF28, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF29, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF30, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU31 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU32.

_________________

_________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).

 

27a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De undtagelser og den indskrænkning, der er fastlagt i dette direktiv, har til formål at skabe en rimelig balance mellem ophavsmænds og andre rettighedshaveres rettigheder og interesser på den ene side og brugernes på den anden side. De kan kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værker eller andre frembringelser og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser.

(6)  De undtagelser og indskrænkninger, der er fastlagt i dette direktiv, har til formål at skabe en rimelig balance mellem ophavsmænds og andre rettighedshaveres rettigheder og interesser på den ene side og brugernes på den anden side. De kan kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værker eller andre frembringelser og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser. De vedrører især adgang til uddannelse, viden og kulturarv og er derfor generelt i offentlighedens interesse.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Nye teknologier muliggør automatisk computeranalyse af oplysninger i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og data, almindelig kendt som tekst- og datamining. Disse teknologier gør det muligt for forskere at behandle store mænger af oplysninger med henblik på at opnå ny viden og opdage nye tendenser. Tekst- og dataminingteknologier er meget vidt udbredte inden for den digitale økonomi, men det anerkendes bredt, at de især kan være til nytte på forskningsområdet og derved bidrage til innovation. I Unionen oplever forskningsinstitutioner som f.eks. universiteter og forskningsinstitutter imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i hvilket omfang de kan foretage tekst- og datamining af indhold. I visse tilfælde kan tekst- og datamining være forbundet med handlinger, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse og/eller sui generis-retten om databaser, hvilket især gælder reproduktion af værker eller andre frembringelser og/eller udtræk af indhold fra en database. Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning finder anvendelse, vil der skulle indhentes en tilladelse til at foretage sådanne handlinger fra rettighedshaveren. Tekst- og datamining kan også foretages i forbindelse med rene fakta eller data, som ikke er ophavsretligt beskyttede, og i sådanne tilfælde vil en godkendelse ikke være påkrævet.

(8)  Nye teknologier muliggør automatisk computeranalyse af oplysninger i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og enhver anden form for data, almindeligt kendt som tekst- og datamining. Disse teknologier gør det muligt at behandle store mængder af digitalt lagrede oplysninger med henblik på at opnå ny viden og opdage nye tendenser. Tekst- og dataminingteknologier er meget vidt udbredte inden for den digitale økonomi, men det anerkendes bredt, at de især kan være til nytte på forskningsområdet og derved bidrage til innovation. I Unionen oplever enkeltpersoner, offentlige og private enheder, der har lovlig adgang til indhold, imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i hvilket omfang de kan foretage tekst- og datamining af indhold. I visse tilfælde kan tekst- og datamining være forbundet med handlinger, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse og/eller sui generis-retten om databaser, hvilket især gælder reproduktion af værker eller andre frembringelser og/eller udtræk af indhold fra en database. Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning finder anvendelse, vil der skulle indhentes en tilladelse til at foretage sådanne handlinger fra rettighedshaveren. Ingen godkendelse vil være påkrævet i tilfælde, hvor tekst- eller datamining foretages i forbindelse med rene fakta eller data, som ikke er ophavsretligt beskyttede. Retten til at læse er i realiteten ensbetydende med retten til at foretage mining.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  EU-lovgivningen indeholder allerede visse undtagelser og indskrænkninger, der gælder for anvendelse med henblik på videnskabelig forskning, og de kan finde anvendelse på tekst- og datamining. Disse undtagelser og indskrænkninger er imidlertid valgfri og ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af teknologier inden for videnskabelig forskning. Har forskerne lovlig adgang til indhold, f.eks. via abonnementer til publikationer eller licenser, der giver fri adgang, kan licensbetingelserne desuden udelukke tekst- og datamining. Da forskning i stigende grad udføres ved hjælp af digital teknologi, er der en risiko for, at Unionens konkurrencemæssige position inden for forskning vil blive påvirket negativt, medmindre der tages skridt til at afhjælpe retsusikkerheden vedrørende tekst- og datamining.

(9)  EU-lovgivningen indeholder allerede visse undtagelser og indskrænkninger, der gælder for anvendelse med henblik på videnskabelig forskning, og de kan finde anvendelse på tekst- og datamining. Disse undtagelser og indskrænkninger er imidlertid valgfrie og ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af teknologier til tekst- og datamining, som er relevante langt uden for området videnskabelig forskning. Har forskerne lovligt opnået adgang til indhold, f.eks. via abonnementer til publikationer eller licenser, der giver fri adgang, kan licensbetingelserne desuden udelukke tekst- og datamining. Da forskning i stigende grad udføres ved hjælp af digital teknologi, er der en risiko for, at Unionens konkurrencemæssige position inden for forskning samt de inden for den europæiske dagsorden for åben videnskab foreslåede indsatsområder vil blive påvirket negativt, medmindre der tages skridt til at afhjælpe retsusikkerheden vedrørende tekst- og datamining for alle potentielle brugere. Det er nødvendigt, at det i EU-retten anerkendes, at tekst- og datamining i stigende grad anvendes uden for formelle forskningsorganisationer og til andre formål end videnskabelig forskning, som ikke desto mindre bidrager til innovation og teknologioverførsel og er i offentlighedens interesse.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database. Den nye undtagelsesregel bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde. Forskningsinstitutioner bør også være omfattet af undtagelsen, når de deltager i offentlig-private partnerskaber.

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database. Forskningsorganisationer bør gennem en yderligere obligatorisk undtagelse gives adgang til oplysninger i et format, der gør det muligt at udføre tekst- og datamining. Forskningsinstitutioner bør også være omfattet af undtagelsen, når de deltager i offentlig-private partnerskaber, forudsat at de geninvesterer deres overskud i forskning. De nye undtagelsesregler bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Forskningsinstitutionerne i Unionen er en bred vifte af forskellige enheder, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at gøre dette i kombination med ydelsen af uddannelsesmæssige tjenester. På grund af mangfoldigheden blandt sådanne enheder er det vigtigt at have en fælles forståelse af, hvem der skal nyde godt af undtagelsen. Selv om forskningsinstitutionerne i medlemsstaterne har forskellige retsgrundlag og strukturer, er et generelt fællestræk, at de enten handler uden sigte på fortjeneste eller med henblik på at opfylde almennyttige opgaver, der anerkendes af staten. En sådan almennyttig opgave kan f.eks. være afspejlet i offentlig finansiering eller i bestemmelser i national lovgivning eller offentlige kontrakter. Institutioner bør ikke betragtes som forskningsinstitutioner inden for rammerne af dette direktiv, når kommercielle foretagender på grund af strukturelle forhold som f.eks. deres position som aktionærer eller medlemmer har en afgørende indflydelse på dem, der gør det muligt at udøve kontrol, idet dette kan medføre privilegeret adgang til forskningsresultater.

(11)  Forskningsinstitutionerne i Unionen er en bred vifte af forskellige enheder, som forsker, herunder den offentlige sektor og kulturarvsinstitutioner, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at gøre dette i kombination med ydelsen af uddannelsesmæssige tjenester. På grund af mangfoldigheden blandt sådanne enheder er det vigtigt at have en fælles forståelse af, hvem der skal nyde godt af undtagelsen. Selv om forskningsinstitutionerne i medlemsstaterne har forskellige retsgrundlag og strukturer, er et generelt fællestræk, at de enten handler uden sigte på fortjeneste eller med henblik på at opfylde almennyttige opgaver, der anerkendes af staten. En sådan almennyttig opgave kan f.eks. være afspejlet i offentlig finansiering eller i bestemmelser i national lovgivning eller offentlige kontrakter. Institutioner bør ikke betragtes som forskningsinstitutioner inden for rammerne af dette direktiv, når kommercielle foretagender på grund af strukturelle forhold som f.eks. deres position som aktionærer eller medlemmer har en afgørende indflydelse på dem, der gør det muligt at udøve kontrol, idet dette kan medføre privilegeret adgang til forskningsresultater.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik på et potentielt højt antal anmodninger om adgang til og downloads af deres værker eller andre frembringelser bør det være tilladt rettighedshaverne at træffe foranstaltninger, hvis der er risiko for, at sikkerheden eller integriteten i det system eller den database, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret, er truet. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at forfølge målet om at garantere systemets sikkerhed og integritet, og bør ikke underminere den effektive anvendelse af undtagelsen.

(12)  Med henblik på et potentielt højt antal anmodninger om adgang til og downloads af deres værker eller andre frembringelser bør det være tilladt rettighedshaverne at træffe foranstaltninger, hvis der er risiko for, at sikkerheden i det system eller den database, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret, er truet. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt, forholdsmæssigt og effektivt for at forfølge målet om at garantere systemets sikkerhed, og bør ikke underminere den effektive anvendelse af undtagelsen eller være til hinder for reproducerbarheden af forskningsresultater.

Ændringsforslag     10

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Processen med tekst- og dataudvinding indebærer downloading af beskyttede værker og andre frembringelser i et betydeligt omfang. Oplagring og kopiering af indhold bør derfor være strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for at verificere resultater. Enhver opbevaret kopi bør slettes efter en rimelig frist for at undgå andre anvendelser, der ikke er omfattet af undtagelsen.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF tillader medlemsstaterne at indføre en undtagelse eller indskrænkning i retten til reproduktion, overføring af værker til offentligheden og anvendelse, der udelukkende er til bl.a. undervisningsbrug. Derudover tillader artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, litra b), i direktiv 96/9/EF anvendelse af en database og udtræk eller genanvendelse af en væsentlig del af indholdet til undervisningsbrug. I hvilket omfang disse undtagelser eller indskrænkninger gælder for digitale anvendelser er uklart. Desuden er det uklart, hvorvidt disse undtagelser eller indskrænkninger også gælder i tilfælde, hvor undervisningen foregår online og dermed som fjernundervisning. Endvidere giver den nuværende ramme ikke mulighed for en grænseoverskridende virkning. Denne situation kan hæmme udviklingen af digitale undervisningsmetoder og fjernundervisning. Det er derfor nødvendigt at indføre en ny obligatorisk undtagelse eller indskrænkning for at sikre, at uddannelsesinstitutioner er garanteret fuld retssikkerhed, når de anvender værker eller andre frembringer i digitale aktiviteter, herunder online og på tværs af grænser.

(14)  Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF tillader medlemsstaterne at indføre en undtagelse eller indskrænkning i retten til reproduktion, overføring af værker til offentligheden og anvendelse, der udelukkende er til bl.a. undervisningsbrug. Derudover tillader artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, litra b), i direktiv 96/9/EF anvendelse af en database og udtræk eller genanvendelse af en væsentlig del af indholdet til undervisningsbrug. Desuden er det uklart, hvorvidt disse undtagelser eller indskrænkninger også gælder i tilfælde, hvor undervisningen foregår online og dermed som fjernundervisning. Endvidere giver den nuværende ramme ikke mulighed for en grænseoverskridende virkning. Denne situation kan hæmme udviklingen af digitale undervisningsmetoder og fjernundervisning. Det er derfor nødvendigt at indføre en ny obligatorisk undtagelse eller indskrænkning for at sikre fuld retssikkerhed, når værker eller andre frembringelser anvendes i alle former for undervisningsaktiviteter, herunder online og på tværs af grænser.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Mens fjernundervisning og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin samt de erhvervsfaglige og videregående uddannelser til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. En uddannelsesinstitutions organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter.

(15)  Mens fjernundervisning, e-læring og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesaktiviteter og -institutioner, herunder på det primære og sekundære trin, de erhvervsfaglige og videregående uddannelser samt organisationer, der tilbyder undervisning, herunder på området for ikkeformel eller uformel uddannelse, som anerkendes af en medlemsstat, til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ("ET 2020") bør den uformelle og ikkeformelle uddannelses bidrag anerkendes og udvikles sideløbende med den formelle uddannelse med henblik på indfrielse af Unionens mål. En uddannelsesinstitutions organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte digitale værker og andre frembringelser som f.eks. brugen af dele eller uddrag af værker for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, der finder sted under uddannelsesinstitutioners ansvar, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både anvendelse ved hjælp af digitale hjælpemidler i undervisningslokalet eller onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens sikre elektroniske netværk, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte alle værker og andre frembringelser, digitale eller ej, som f.eks. brugen af dele eller uddrag af værker for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Begrebet "anskueliggørelse til undervisningsformål" forstås almindeligvis som anvendelsen af et værk til at give eksempler og til at forklare eller understøtte et kursus. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både offlineanvendelse, eksempelvis i undervisningslokalet eller i organisationer, eksempelvis biblioteker og andre kulturarvsinstitutioner, der tilbyder undervisning, og onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens sikre elektroniske netværk, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Forskellige ordninger, der bygger på gennemførelsen af den undtagelse, der er fastlagt ved direktiv 2001/29/EF, eller på licensaftaler, der omfatter videre anvendelser, er indført i en række medlemsstater med henblik på at lette den uddannelsesmæssige anvendelse af værker og andre frembringelser. Denne type ordninger er normalt blevet oprettet under hensyntagen til behovene hos uddannelsesinstitutionerne og på de forskellige niveauer i uddannelsessektoren. Det er afgørende at harmonisere omfanget af den nye obligatoriske undtagelse eller indskrænkning i forbindelse med digitale anvendelser og grænseoverskridende undervisningsaktiviteter, men medlemsstaterne kan vælge at gennemføre dette på forskellig vis, så længe de ikke hindrer den effektive anvendelse af undtagelsen eller indskrænkningen eller grænseoverskridende anvendelser. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at bygge videre på de eksisterende nationalt indførte ordninger. Medlemsstaterne kan således beslutte at gøre anvendelsen af undtagelsen eller indskrænkningen helt eller delvis afhængig af besiddelsen af tilstrækkelige licenser, der omfatter mindst de samme anvendelser som dem, der tillades i henhold til undtagelsen. Denne ordning vil f.eks. kunne give forrang til licenser til materialer, der primært er beregnet til uddannelsesmarkedet. Med henblik på at undgå, at en sådan ordning fører til retsusikkerhed eller administrative byrder for uddannelsesinstitutionerne, bør de medlemsstater, der vælger denne metode, træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, at licensordninger, der tillader digital anvendelse af værker eller andre frembringelser til undervisningsbrug, er let tilgængelige, og at uddannelsesinstitutionerne er klar over eksistensen af sådanne licensordninger.

(17)  Forskellige ordninger, der bygger på gennemførelsen af den undtagelse, der er fastlagt ved direktiv 2001/29/EF, eller på udvidede kollektive licensaftaler, er indført i en række medlemsstater med henblik på at lette den uddannelsesmæssige anvendelse af i det mindste kortere dele eller uddrag af værker og andre frembringelser. Denne type ordninger er normalt blevet oprettet under hensyntagen til de begrænsninger, der er fastsat i den udtømmende liste over frivillige undtagelser på EU-plan, behovene hos uddannelsesinstitutionerne og på de forskellige niveauer i uddannelsessektoren. Det er afgørende at harmonisere omfanget af den nye obligatoriske undtagelse eller indskrænkning i forbindelse med offline- og onlinebrug og navnlig grænseoverskridende undervisningsaktiviteter, men medlemsstaterne kan vælge at gennemføre dette på forskellig vis, så længe de ikke hindrer den effektive anvendelse af undtagelsen eller indskrænkningen eller grænseoverskridende anvendelser. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at bygge videre på de eksisterende nationalt indførte ordninger. Medlemsstaterne kan således beslutte at gøre anvendelsen af undtagelsen eller indskrænkningen helt eller delvis afhængig af besiddelsen af tilstrækkelige licenser, der omfatter mindst de samme anvendelser som dem, der tillades i henhold til undtagelsen. Andre kompensationsmekanismer bør begrænses til de tilfælde, hvor der er risiko for urimelig skade på rettighedshavernes legitime interesser. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne kunne kræve kompensation for anvendelser, som finder sted i henhold til denne undtagelse. Denne ordning vil f.eks. kunne give forrang til licenser til materialer, der primært er beregnet til uddannelsesmarkedet. Med henblik på at undgå, at en sådan ordning fører til retsusikkerhed eller administrative byrder for uddannelsesinstitutionerne, bør de medlemsstater, der vælger denne metode, træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, at licensordninger, der tillader digital anvendelse af værker eller andre frembringelser til undervisningsbrug, er let tilgængelige og økonomisk overkommelige, dækker alle anvendelser, som er tilladt i henhold til undtagelsen, og at uddannelsesinstitutionerne er klar over eksistensen af sådanne licensordninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  En handling til bevarelse af et værk eller andre frembringelser, som indgår i en kulturarvsinstitutions samling, kan kræve en reproduktion og dermed tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Kulturarvsinstitutioner arbejder for at bevare deres samlinger til fremtidige generationer. De digitale teknologier giver nye muligheder for at bevare kulturarven i disse samlinger, men de skaber også nye udfordringer. I betragtning af disse nye udfordringer er det nødvendigt at tilpasse den nuværende retlige ramme ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse fra retten til reproduktion for at tillade denne form for bevarelse.

(18)  En handling til bevarelse af et værk eller andre frembringelser, som indgår i en kulturarvsinstitutions samling, kan kræve en reproduktion og dermed tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Kulturarvsinstitutioner arbejder for at bevare kulturarven til fremtidige generationer. De digitale teknologier giver nye muligheder for at bevare kulturarven i kulturarvsinstitutioners samlinger, men de skaber også nye udfordringer. En sådan udfordring er den systematiske indsamling og bevaring af værker, der ikke oprindeligt er blevet udgivet på traditionel analog vis, men har oprindelse i en digital form (de såkaldte digitale originalmaterialer). Mens udgivere i medlemsstaterne normalt er forpligtet til at udlevere en kopi af offentliggjorte værker til visse kulturinstitutioner med henblik på arkivering, er der ofte ikke knyttet sådanne forpligtelser til digitale originalmaterialer. I mangel af udbud af referencekopier fra ophavsmænd eller udgivere af digitalt originalmateriale bør kulturarvsinstitutioner have mulighed for at foretage reproduktioner af digitale originalmaterialer på eget initiativ, når de er frit tilgængelige på internettet, med henblik på at føje dem til deres faste samlinger. Kulturarvsinstitutioner er også involveret i fremstilling af interne reproduktioner til mange forskellige formål, herunder forsikring, clearing af ophavsret og lån. I betragtning af disse mulige nye udfordringer er det nødvendigt at tilpasse den nuværende retlige ramme ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse fra retten til reproduktion.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Inden for rammerne af dette direktiv bør værker og andre frembringelser betragtes som en permanent del af en kulturarvsinstitutions samling, når kopier ejes eller opbevares permanent af kulturarvsinstitutionen, f.eks. som følge af en overdragelse af ejendomsret eller licensaftaler.

(21)  Inden for rammerne af dette direktiv bør værker og andre frembringelser betragtes som en permanent del af en kulturarvsinstitutions samling, når kopier ejes, er langtidslånt eller opbevares permanent af kulturarvsinstitutionen eller uddannelsesinstitutionen, f.eks. som følge af en overdragelse af ejendomsret eller licensaftaler.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  En fri og pluralistisk presse er afgørende for at sikre god journalistik og borgernes adgang oplysninger. Den yder et grundlæggende bidrag til den offentlige debat og et velfungerende demokratisk samfund. I forbindelse med overgangen fra trykte til digitale medier står presseudgivere over for problemer med udstedelsen af licenser til onlineanvendelse af deres publikationer og med at tjene deres investeringer ind igen. Manglende anerkendelse af presseudgivere som rettighedshavere medfører ofte, at udstedelsen af licenser og håndhævelsen deraf er kompleks og ineffektiv i det digitale miljø.

(31)  En fri og pluralistisk presse er afgørende for at sikre god journalistik og borgernes adgang oplysninger. Den yder et grundlæggende bidrag til den offentlige debat og et velfungerende demokratisk samfund. I forbindelse med overgangen fra trykte til digitale medier har presseudgivere investeret massivt i digitalisering af deres indhold, men står alligevel over for problemer med udstedelsen af licenser til onlineanvendelse af deres publikationer og med at tjene deres investeringer ind igen. Dette skyldes navnlig, at visse nyhedsaggregatorer og søgemaskiner anvender presseudgiveres indhold uden at indgå licensaftaler og uden en rimelig godtgørelse. Digitale platforme såsom nye aggregatorer og søgemaskiner har udviklet deres aktiviteter på grundlag af presseudgivernes investeringer i skabelsen af indhold uden at bidrage til udviklingen heraf. Dette udgør en alvorlig trussel mod journalisters beskæftigelse og rimelige aflønning og for mediepluralismens fremtid. Manglende anerkendelse af presseudgivere som rettighedshavere medfører ofte, at udstedelsen af licenser og håndhævelsen deraf er kompleks og ineffektiv i det digitale miljø.

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Udgiveres organisatoriske og finansielle bidrag til produktionen af pressepublikationer bør anerkendes og støttes yderligere for at sikre bæredygtighed inden for udgivelsesvirksomhed. Det er derfor nødvendigt med en harmoniseret retsbeskyttelse af pressepublikationer for så vidt angår deres digitale anvendelse. En sådan beskyttelse bør effektivt garanteres ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse med ophavsret indføres rettigheder til reproduktion og tilrådighedsstillelse for offentligheden af pressepublikationer for så vidt angår digitale anvendelser.

(32)  Udgiveres organisatoriske og finansielle bidrag til produktionen af pressepublikationer bør anerkendes og støttes yderligere for at sikre bæredygtighed inden for udgivelsesvirksomhed. Det er derfor nødvendigt med en harmoniseret retsbeskyttelse af pressepublikationer for så vidt angår deres digitale anvendelse. En sådan beskyttelse bør effektivt garanteres ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse med ophavsret indføres rettigheder til reproduktion og tilrådighedsstillelse for offentligheden af pressepublikationer for så vidt angår trykte og digitale anvendelser.

Begrundelse

Eftersom forlag investerer i både trykte og digitale former for publikationer, bør deres rettigheder afspejle denne virkelighed, således som det allerede er tilfældet for andre producenter af indhold i henhold til det nuværende direktiv 2001/29/EF.

Ændringsforslag     19

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af hyperlinks, som ikke er at betragte som overføring til offentligheden.

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af et computerstøttet reference- eller indekseringssystem såsom hyperlinks.

Ændringsforslag     20

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Når der er tale om digitale anvendelser, bør de rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden. De bør også være underlagt de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d).

(34)  De rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, bør have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden og de i direktiv 2006/115/EF fastlagte rettigheder til udlejning, udlån og distribution. De bør også være underlagt de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d).

 

Ændringsforslag     21

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Udgivere, herunder udgivere af pressepublikationer, bøger eller videnskabelige publikationer, opererer ofte på grundlag af overdragelse af ophavsmændenes rettigheder ved hjælp af aftaler eller retlige regler. I denne sammenhæng foretager udgiverne en investering med henblik på udnyttelse af værkerne i deres publikationer, og de kan i visse tilfælde miste indtægter, hvis sådanne værker anvendes i henhold til de undtagelser eller indskrænkninger som f.eks. gælder for privatkopiering og reprografi. I en række medlemsstater deles erstatningen for anvendelser i medfør af disse undtagelser mellem ophavsmænd og udgivere. For at tage hensyn til denne situation og øge retssikkerheden for alle berørte parter i tilfælde, hvor en ophavsmand har overdraget sine rettigheder eller udstedt licens til dem til en udgiver eller på anden vis bidrager med sine værker til en publikation, og der er oprettet systemer til at kompensere for den skade, som måtte følge af en undtagelse eller en indskrænkning, bør medlemsstaterne kunne fastsætte, at udgivere har krav på en del af en sådan kompensation; den byrde, som udgiveren pålægges med hensyn til at underbygge sit krav, bør ikke gå ud over, hvad der kræves under det gældende system.

(36)  Udgivere, herunder udgivere af pressepublikationer, bøger eller videnskabelige publikationer, opererer ofte på grundlag af overdragelse af ophavsmændenes rettigheder ved hjælp af aftaler eller retlige regler. I denne sammenhæng foretager udgiverne en investering med henblik på udnyttelse af værkerne i deres publikationer, og de kan i visse tilfælde miste indtægter, hvis sådanne værker anvendes i henhold til de undtagelser eller indskrænkninger som f.eks. gælder for privatkopiering og reprografi. I en række medlemsstater deles erstatningen for anvendelser i medfør af disse undtagelser mellem ophavsmænd og udgivere. For at tage hensyn til denne situation og øge retssikkerheden for alle berørte parter i tilfælde, hvor en ophavsmand har overdraget sine rettigheder eller udstedt licens til dem til en udgiver eller på anden vis bidrager med sine værker til en publikation, og der er oprettet systemer til at kompensere for den skade, som måtte følge af en undtagelse eller en indskrænkning, bør medlemsstaterne fastsætte, at udgivere har krav på en del af en sådan kompensation; den byrde, som udgiveren pålægges med hensyn til at underbygge sit krav, bør ikke gå ud over, hvad der kræves under det gældende system.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  I de seneste år er markedspladsen for onlineindhold blevet stadig mere kompleks. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af brugerne uden at inddrage rettighedshaverne, er vokset og er nu blandt de væsentligste adgangskilder til onlineindhold. Derved påvirkes rettighedshavernes muligheder for at bestemme, hvorvidt og under hvilke betingelser deres værker og andre frembringelser anvendes samt deres muligheder for at få et passende vederlag for det.

(37)  Udviklingen af digitale teknologier har ført til fremkomsten af nye forretningsmodeller og har forstærket internettets rolle som den primære markedsplads for distribution af ophavsretligt beskyttet indhold. I årenes løb er onlinetjenester, der giver brugerne mulighed for at uploade værker og gøre dem offentligt tilgængelige, vokset og er nu vigtige adgangskilder til onlineindhold, hvilket giver mulighed for mangfoldighed og let adgang til indhold, men også skaber udfordringer, når ophavsretligt beskyttet indhold uploades uden forudgående tilladelse fra rettighedshaverne.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Der forbruges i dag mere kreativt indhold end nogensinde før. Dette muliggøres af onlineplatforme og aggregeringstjenester. De er en måde, hvorpå der kan tilbydes bredere adgang til kulturelle og kreative værker, og giver de kulturelle og kreative industrier fremragende muligheder for at udvikle nye forretningsmodeller. Imidlertid har kunstnere og forfattere ikke oplevet tilsvarende stigninger i deres indtægter som følge af dette øgede forbrug. En af årsagerne til dette kan være den manglende klarhed med hensyn til disse onlinetjenester i henhold til lovgivningen om e-handel. Det må overvejes, hvordan denne proces kan fungere med et større mål af retssikkerhed og respekt for alle berørte parter, heriblandt kunstnere og brugere, og det er vigtigt at sikre gennemsigtighed og rimelige konkurrencevilkår. Kommissionen bør udarbejde en vejledning om gennemførelsen af rammen for formidleransvar, således at onlineplatforme kan leve op til deres forpligtelser og reglerne om ansvar, og med henblik på at forbedre retssikkerheden og øge brugernes tillid;

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 38 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde hvor leverandører af informationssamfundstjenester giver offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser uploadet af brugerne, og derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden, er de forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshaverne, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2000/31/EF34.

I tilfælde hvor leverandører af informationssamfundstjenester tilbyder brugerne tjenester for lagring af indhold og giver offentligheden adgang til indhold, og hvor denne aktivitet udgør en overføring til offentligheden og ikke kun er af teknisk, automatisk og passiv karakter, bør de være forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshaverne for så vidt angår ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF34.

__________________

__________________

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 38 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af artikel 14 er det nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere præsentationen af de uploadede værker eller andre frembringelser eller gøre reklame for dem, uanset hvilke midler der anvendes dertil.

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 38 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, bør leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser, f.eks. ved at indføre effektive teknologier. Denne forpligtelse bør også gælde, når leverandørerne af informationssamfundstjenester er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF.

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, bør leverandører af informationssamfundstjenester, som aktivt og direkte gør det muligt for brugerne at uploade værker, gøre værker tilgængelige og formidle værker til offentligheden, træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser. Sådanne foranstaltninger bør respektere Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder og bør ikke pålægge leverandører af informationssamfundstjenester en generel forpligtelse til at overvåge de informationer, som de overfører eller lagrer, som omhandlet i artikel 15 i direktiv 2000/31/EF.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a) Samarbejdet mellem leverandører af informationssamfundstjenester og rettighedshavere er af afgørende betydning for gennemførelsen af sådanne foranstaltninger. Rettighedshaverne bør til leverandørerne af informationssamfundstjenester præcist oplyse, hvilke værker eller frembringelser de hævder at have ophavsrettigheden til. Rettighedshavere bør bære ansvaret i tilfælde af, at tredjeparter fremsætter krav i forbindelse med anvendelsen af værker, som disse ville have identificeret som deres ved gennemførelsen af enhver aftale indgået med leverandøren af informationssamfundstjenester.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det er afgørende for funktionen af teknologier som f.eks. indholdsgenkendelse, at leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentligheden adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der uploades af deres brugere, samarbejder med rettighedshaverne. I sådanne tilfælde bør rettighedshaverne stille de nødvendige oplysninger til rådighed for at gøre det muligt for tjenesterne at identificere deres indhold, og tjenesterne bør være gennemsigtige for rettighedshaverne med hensyn til de anvendte teknologier for at gøre det muligt at vurdere, om disse er hensigtsmæssige. Tjenesterne bør især oplyse rettighedshaverne om, hvilken type teknologier der anvendes, hvordan de fungerer, og hvor gode de er til at genkende rettighedshaveres indhold. Disse teknologier bør også gøre det muligt for rettighedshavere at få oplysninger om anvendelsen af deres indhold fra leverandørerne af informationssamfundstjenester, når dette er omfattet af en aftale.

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere ofte er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder, har de behov for adgang til løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen, men de oplever ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er oplysninger fra deres kontraktpartnere eller dem, til hvem retten er overgået, vigtige for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvorved vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere fastlægges.

(40)  Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder, har de behov for præcise oplysninger for løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen, men de oplever ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er regelmæssige oplysninger fra deres direkte kontraktpartnere eller dem, til hvem retten er overgået, vigtige for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvorved vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere fastlægges. Rapporterings- og gennemsigtighedsforpligtelsen bør følge værket på tværs af alle former for udnyttelse og over grænser.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Ved gennemførelsen af gennemsigtighedsforpligtelserne bør der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er knyttet til de forskellige indholdssektorer og til rettigheder for ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver enkelt sektor. Medlemsstaterne bør høre alle relevante interessenter, idet det vil bidrage til at fastlægge sektorspecifikke behov. Kollektive overenskomster bør overvejes som mulighed for at opnå en aftale med de relevante interessenter med hensyn til gennemsigtighed. For at muliggøre tilpasningen af de nuværende praksisser for rapportering til gennemsigtighedsforpligtelserne bør der fastsættes en overgangsperiode. Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver ikke at omfatte aftaler indgået med kollektive forvaltningsorganisationer, da disse allerede er underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af direktiv 2014/26/EU.

(41)  Ved gennemførelsen af gennemsigtighedsforpligtelserne bør der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er knyttet til de forskellige indholdssektorer og til rettigheder for ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver enkelt sektor, samt til betydningen af ophavsmænds og udøvende kunstneres bidrag til det samlede værk eller den samlede fremførelse. Medlemsstaterne bør høre alle relevante interessenter, idet det vil bidrage til at fastlægge sektorspecifikke behov og standardiserede rapporteringserklæringer og -procedurer. Kollektive overenskomster bør overvejes som mulighed for at opnå en aftale med de relevante interessenter med hensyn til gennemsigtighed. For at muliggøre tilpasningen af de nuværende praksisser for rapportering til gennemsigtighedsforpligtelserne bør der fastsættes en overgangsperiode. Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver ikke at omfatte aftaler indgået med kollektive forvaltningsorganisationer, såfremt der findes fuldt ud tilsvarende gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af direktiv 2014/26/EU.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Visse aftaler om udnyttelse af rettigheder, som er harmoniseret på EU-niveau, har en lang varighed og giver ophavsmænd og udøvende kunstnere få muligheder for at genforhandle dem med aftalepartnere eller med dem, rettighederne er overgået til. Uden at det berører aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør der derfor være en ordning til justering af vederlaget med henblik på tilfælde, hvor den oprindeligt aftalte betaling under en licens eller overdragelse af rettigheder er uforholdsmæssigt lav sammenlignet med de relevante indtægter og fordele, der er ved at udnytte værket eller optagelsen af fremførelsen, bl.a. i lyset af den gennemsigtighed, som sikres ved dette direktiv. Vurderingen af situationen bør tage hensyn til de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde samt de særlige karakteristika og praksisser i de forskellige indholdssektorer. Kan parterne ikke blive enige om at justere vederlaget, bør ophavsmanden eller den udøvende kunstner have ret til at indbringe sagen for retten eller for en anden kompetent myndighed.

(42)  De fleste aftaler om udnyttelse af rettigheder, som er harmoniseret på EU-niveau, har en lang varighed og giver ophavsmænd og udøvende kunstnere meget få muligheder for at genforhandle dem med deres aftalepartnere eller med dem, rettighederne er overgået til. Uden at det berører aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør der derfor være en ordning til justering af vederlaget med henblik på tilfælde af uventet succes, hvor den oprindeligt aftalte betaling under en licens eller overdragelse af rettigheder er uforholdsmæssigt lav sammenlignet med de relevante direkte og indirekte nettoindtægter og de fordele, der er ved at udnytte værket eller optagelsen af fremførelsen, bl.a. i lyset af den gennemsigtighed, som sikres ved dette direktiv. Vurderingen af situationen bør tage hensyn til de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde samt de særlige karakteristika og praksisser i de forskellige indholdssektorer. I forbindelse med vurderingen af uforholdsmæssigheden bør der tages hensyn til de relevante omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, herunder arten og betydningen af ophavsmandens eller den udøvende kunstners bidrag til det overordnede arbejde eller til fremførelsen. Kan parterne ikke blive enige om at justere vederlaget, bør ophavsmanden eller den udøvende kunstner have ret til at indbringe sagen for retten eller for en anden kompetent myndighed.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Ophavsmænd og udøvende kunstnere er ofte tilbageholdende med at håndhæve deres rettigheder over for deres aftalepartnere ved en domstol eller lignende organer. Medlemsstaterne bør derfor fastsætte bestemmelser om en alternativ procedure til afgørelse af tvister, hvorunder sager vedrørende gennemsigtighedsforpligtelser og ordningen til tilpasning af aftaler kan behandles.

(43)  Ophavsmænd og udøvende kunstnere er ofte tilbageholdende med eller ude af stand til at håndhæve deres rettigheder over for deres aftalepartnere ved en domstol eller lignende organer. Medlemsstaterne bør derfor fastsætte bestemmelser om en effektiv alternativ procedure til afgørelse af tvister, hvorunder sager vedrørende gennemsigtighedsforpligtelser og ordningen til tilpasning af aftaler kan behandles. Det bør også være muligt at enes om at benytte tvistbilæggelsesordningen i kollektive aftaler.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i artikel 6, berører dette direktiv på ingen måde de eksisterende regler, der er fastsat i de gældende direktiver på området, navnlig direktiv 96/9/EF, 2001/29/EF, 2006/115/EF, 2009/24/EF, 2012/28/EU og 2014/26/EU.

2.  Undtagen i de tilfælde, der er nævnt i artikel 6, berører dette direktiv på ingen måde de eksisterende regler, der er fastsat i de gældende direktiver på området, navnlig direktiv 96/9/EF, 2000/31/EF, 2001/29/EF, 2006/115/EF, 2009/24/EF, 2012/28/EU og 2014/26/EU.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  "uddannelsesinstitution": en skole, et gymnasium, et universitet eller enhver anden organisation, hvis primære mål det er at levere uddannelsestjenester:

 

a)  uden at skabe overskud, eller hvor ethvert overskud geninvesteres i leveringen af uddannelsestjenester, eller

 

b)  som led i varetagelsen af en almennyttig opgave, der er anerkendt af en medlemsstat.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)   "tekst- og datamining": enhver automatiseret analytisk fremgangsmåde, der har til formål at analysere tekst og data i digital form med henblik på at generere oplysninger som f.eks. mønstre, tendenser og korrelationer

(2)  "tekst- og datamining": enhver automatiseret analytisk eller computerbaseret fremgangsmåde, der har til formål at analysere tekst og data eller andre frembringelser i digital form med henblik på at generere oplysninger, som indbefatter, men ikke er begrænset til, mønstre, tendenser og korrelationer

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  "kulturarvsinstitution": et offentligt tilgængeligt bibliotek, museum, arkiv eller en film- eller lydarvsinstitution

(3)  "kulturarvsinstitution": et offentligt tilgængeligt bibliotek, museum eller en udstilling, en uddannelsesinstitution, et arkiv eller en film- eller lydarvsinstitution eller en public service-radio- og TV-virksomhed

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) "brugergenereret indhold": et billede, et sæt levende billeder med eller uden lyd, et fonogram, en tekst, software, data eller en kombination af disse, som er uploadet til en onlinetjeneste af dens brugere,

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  "pressepublikation": en konkret samling litterære værker af journalistisk karakter, der også kan bestå af andre værker eller frembringelser, og som udgør en individuel enhed inden for en periodisk eller regelmæssigt opdateret udgivelse under én enkelt titel, f.eks. aviser eller magasiner af almen eller specialiseret karakter, der har til formål at bringe oplysninger i form af aktualitetsstof eller om andre emner, og som udgives i medier på en tjenesteudbyders initiativ og under dennes ansvar og kontrol.

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  "værk, der ikke længere forhandles": et værk eller en anden frembringelse, der ikke er tilgængelig for offentligheden via de normale handelskanaler. Værker, der ikke længere forhandles, omfatter både værker, der tidligere har været kommercielt tilgængelige, og værker, der aldrig har været kommercielt tilgængelige.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk foretaget af forskningsinstitutioner med henblik på at udføre tekst- og datamining af værker eller andre frembringelser, som de har lovlig adgang til med henblik på videnskabelig forskning.

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk foretaget af forskningsinstitutioner og kulturarvsinstitutioner med henblik på at udføre tekst- og datamining af værker eller andre frembringelser, som de har fået eller på lovlig vis opnået adgang til med henblik på videnskabelig forskning.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

2.  Alle aftalebestemmelser eller tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

Ændringsforslag     42

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe målrettede, proportionelle, rimelige og ikkediskriminerende foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger skal være rimelige og effektive og må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, eller unødigt hindre tekst- og datamining.

Ændringsforslag     43

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne opfordrer rettighedshavere og forskningsinstitutioner til i fællesskab at fastlægge bedste praksis med hensyn til anvendelsen af de foranstaltninger, der omhandles i stk. 3.

4.  Kommissionen opfordrer i samarbejde med medlemsstaterne rettighedshavere og forskningsinstitutioner til i fællesskab at fastlægge bedste praksis med hensyn til anvendelsen af de foranstaltninger, der omhandles i stk. 3.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anvendelsen af værker og andre frembringelser i digital og grænseoverskridende undervisning:

Anvendelsen af værker og andre frembringelser i forsknings- og uddannelsesaktiviteter:

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med henblik på at tillade den digitale anvendelse af værker og andre frembringelser, når denne udelukkende finder sted med henblik på undervisningsbrug, og i det omfang det er berettiget i forhold til det ikkekommercielle formål, forudsat at anvendelsen:

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med henblik på at tillade den digitale anvendelse af værker og andre frembringelser, når denne udelukkende finder sted med henblik på undervisning, i uddannelsesøjemed eller i forbindelse med videnskabelig forskning, og i det omfang det er berettiget i forhold til det ikkekommercielle formål, forudsat at anvendelsen:

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sker i en uddannelsesinstitutions lokaler eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens elever eller studerende og undervisningspersonale

a)  sker i en uddannelsesinstitutions lokaler eller på andre lokaliteter, eksempelvis kulturarvsinstitutioner, som tilbyder undervisning, eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens elever eller studerende og undervisningspersonale eller registrerede medlemmer af den kulturarvsinstitution, som tilbyder ikkeformel eller uformel uddannelse

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Enhver aftalebestemmelse, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke finder generel anvendelse eller anvendelse for særlige typer værker eller frembringelser, hvis der er let adgang til passende licenser, der giver tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke finder generel anvendelse eller anvendelse for særlige typer værker eller frembringelser, hvis der på markedet er let og økonomisk overkommelig adgang til tilsvarende udvidede kollektive licensaftaler, der giver tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed og synlighed for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed, adgangsmulighed og synlighed for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner og kulturarvsinstitutioner gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

 

Tidligst ... [tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og efter høring af alle berørte parter forelægger Kommissionen en rapport om tilgængeligheden af sådanne licenser med henblik på at foreslå forbedringer, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske netværk, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen er etableret.

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske netværk, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen er etableret, eller hvorfra uddannelsesaktiviteterne udgår.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om rimelig kompensation for den skade, som rettighedshaverne lider som følge af anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser i henhold til stk. 1.

4.  Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om rimelig kompensation for enhver urimelig handling, som strider mod rettighedshavernes legitime interesser i forbindelse med anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne sikrer, at rettighedshavere har ret til at udstede royaltyfrie licenser, som tillader de i stk. 1 nævnte handlinger, generelt eller med hensyn til bestemte typer af værker og andre frembringelser efter eget valg.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvsinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, når dette udelukkende sker med henblik på bevarelse af sådanne værker eller frembringelser, og i det omfang det er nødvendigt for en sådan bevarelse.

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvsinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, i den udstrækning det er nødvendigt for en sådan reproduktion, med henblik på individuelt eller i samarbejde med andre at varetage deres opgave i offentlighedens interesse vedrørende bevarelse, forskning, kultur, uddannelse og undervisning.

Ændringsforslag     53

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne anerkender, at når et værk er offentligt tilgængeligt – dvs. at ophavsret og beslægtede rettigheder til et værk er udløbet eller aldrig har eksisteret – skal tro kopier af hele eller dele af dette værk uanset reproduktionsmåden, herunder digitalisering, heller ikke være omfattet af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Panoramafrihed

 

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller indskrænkning af de i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF omhandlede rettigheder, som tillader reproduktion og anvendelse af værker, såsom arkitekturværker eller skulpturer, der er skabt til permanent placering i det offentlige rum.

 

Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i denne artikel, må ikke håndhæves.

Ændringsforslag     55

Forslag til direktiv

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Undtagelse for brugergenereret indhold

 

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de i artikel 2, 3 og 4 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 13 i nærværende direktiv omhandlede rettigheder med henblik på at tillade digital anvendelse af citater eller uddrag af værker og andre frembringelser, der indgår i brugergeneret indhold, til formål såsom kritik, anmeldelse, illustration, karikatur, parodi eller pastiche, forudsat at citaterne eller uddragene:

 

a)  vedrører værker eller andre frembringelser, som allerede på lovlig vis er blevet gjort tilgængelige for offentligheden

 

b)  ledsages af en angivelse af kilden, herunder ophavsmandens navn, medmindre dette viser sig at være umuligt, og

 

c)  anvendes i overensstemmelse med god skik og på en måde, der ikke går videre end det specifikke formål, hvortil de anvendes.

 

2.  Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i dette stk. 1, må ikke håndhæves.

Ændringsforslag     56

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 4, første, tredje og femte afsnit, i direktiv 2001/29/EF finder anvendelse på de undtagelser og den indskrænkning, der er fastsat i dette afsnit.

Adgang til indhold, der er tilladt i henhold til en undtagelse eller indskrænkning, giver ikke den person, der nyder godt af undtagelsen eller indskrænkningen, ret til at udnytte det pågældende indhold inden for rammerne af en anden undtagelse eller indskrænkning.

 

Artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 4, første, tredje, fjerde og femte afsnit, i direktiv 2001/29/EF finder anvendelse på de undtagelser og indskrænkninger, der er fastsat i dette afsnit.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For så vidt angår de tilfælde, hvor kollektive forvaltningsorganisationer på vegne af deres medlemmer indgår en licensaftale med ikkekommercielle formål med en kulturarvsinstitution om digitalisering, overføring til offentligheden eller tilrådighedsstillelse af ikke længere forhandlede værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af institutionens samling, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at en sådan ikkeeksklusiv licens kan udvides til eller formodes at gælde rettighedshavere, som ikke er repræsenteret af forvaltningsorganisationen, såfremt de tilhører den af licensen omfattede kategori af rettighedshavere, under forudsætning af at:

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller indskrænkning af de i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1 i nærværende direktiv omhandlede rettigheder for at gøre det muligt for kulturarvsinstitutioner til ikke kommercielle formål at distribuere værker, der ikke længere forhandles, eller andre frembringelser, der befinder sig permanent i institutionens samlinger, formidle dem til eller stille dem til rådighed for offentligheden. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 22. december 2020 de love, forordninger og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette stykke. Hvis undtagelsen eller indskrænkningen anvendes, skal medlemsstaterne tage behørigt hensyn til vederlagsordninger som kompensation for alle urimelige handlinger, som er i strid med rettighedshavernes legitime interesser, og sikre, at alle rettighedshavere til enhver tid kan gøre indsigelse mod anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, hvorom det skønnes, at de ikke længere forhandles, og kan udelukke anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser. Handlinger, som ellers ville være tilladt i henhold til stk. 1, er ikke tilladt, såfremt gyldige udvidede kollektive licensløsninger, der giver tilladelse til de pågældende handlinger, er tilgængelige, og den kulturarvsinstitution, der er ansvarlig for disse handlinger, var bekendt med eller burde have været bekendt hermed. For så vidt angår de tilfælde, hvor kollektive forvaltningsorganisationer på vegne af deres medlemmer indgår en licensaftale med ikkekommercielle formål med en kulturarvsinstitution om digitalisering, overføring til offentligheden eller tilrådighedsstillelse af ikke længere forhandlede værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af institutionens samling, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om, at en sådan ikkeeksklusiv licens kan udvides til eller formodes at gælde rettighedshavere, som ikke er repræsenteret af forvaltningsorganisationen, såfremt de tilhører den af licensen omfattede kategori af rettighedshavere, under forudsætning af at:

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, når hele værket eller frembringelsen i alle dets oversættelser, versioner og udtryk ikke er tilgængeligt for offentligheden via normale handelskanaler og ikke med rimelighed kan forventes at blive det.

2.  Værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, når hele værket eller frembringelsen ikke er tilgængeligt for offentligheden via normale handelskanaler i en form, der er passende for det værk, der befinder sig permanent i en kulturarvsinstitutions samling. Værker, der ikke længere forhandles, omfatter både værker, der tidligere har været kommercielt tilgængelige, og værker, der aldrig har været kommercielt tilgængelige.

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan udstedes licenser til værker og andre frembringelser i overensstemmelse med stk. 1, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt og rimeligt, og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles.

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt værker og andre frembringelser ikke længere forhandles, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt, rimeligt og forholdsmæssigt, og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  licensen, og især dens anvendelse på rettighedshavere uden repræsentation

b)  enhver licens, og især dens anvendelse på rettighedshavere uden repræsentation

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  rettighedshavernes mulighed for at gøre indsigelse som omhandlet i stk. 1, litra c)

c)  rettighedshavernes mulighed for at gøre indsigelse som omhandlet i stk. 2 og i stk. 4, litra c)

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  værkerne eller fonogrammerne først blev udgivet, eller, hvis de ikke er udgivet, først blev udsendt, undtagen for filmværker og audiovisuelle værker

a)  størstedelen af værkerne eller fonogrammerne først blev udgivet, eller, hvis de ikke er udgivet, først blev skabt eller udsendt, undtagen for filmværker og audiovisuelle værker

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  kulturarvsinstitutionen er etableret, når en medlemsstat eller et tredjeland ikke har kunnet fastlægges med en rimelig indsats i overensstemmelse med litra a) og b).

c)  kulturarvsinstitutionen er etableret, når en medlemsstat eller et tredjeland ikke har kunnet fastlægges med en dokumenteret indsats i overensstemmelse med litra a) og b).

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgeres værker eller deres andre frembringelser, undtagen når stk. 4, litra a) og b), finder anvendelse.

udgår

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Værker eller andre frembringelser, der er omfattet af en licens udstedt i overensstemmelse med artikel 7, kan anvendes af kulturarvsinstitutionen i overensstemmelse med licensbetingelserne i alle medlemsstater.

1.  Værker eller andre frembringelser, der anvendes i overensstemmelse med artikel 7, kan anvendes af kulturarvsinstitutioner i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, som gør det muligt at identificere de værker og andre frembringelser, der er omfattet af en licens udstedt i overensstemmelse med artikel 7, og oplysninger om rettighedshaveres mulighed for at gøre indsigelse, som omhandles i artikel 7, stk. 1, litra c), gøres tilgængelige for offentligheden via en central onlineportal i mindst hele licensperioden og mindst seks måneder før værkerne eller de andre frembringelser digitaliseres, distribueres, overføres til offentligheden eller stilles til rådighed i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor licensen er udstedt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, som gør det muligt at identificere de værker og andre frembringelser, der anvendes i overensstemmelse med artikel 7, og oplysninger om rettighedshaveres mulighed for at gøre indsigelse, som omhandles i artikel 7, stk. 2, og stk. 4, litra c), gøres tilgængelige for offentligheden via en central onlineportal i mindst seks måneder før værkerne eller de andre frembringelser digitaliseres, distribueres, overføres til offentligheden eller stilles til rådighed i alle medlemsstater.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den licensordning, som omhandles i artikel 7, stk. 1, for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den ordning, som omhandles i artikel 7, herunder løsning af problemer, såfremt kulturarvsinstitutioners handlinger i henhold til artikel 7 og 8 ikke gennemføres på rimelig vis, for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 6, andet afsnit.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Afsnit IV – kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Visse anvendelser af beskyttet indhold via onlinetjenester

Visse anvendelser af beskyttet indhold online

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og give adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere

Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og give adgang til store mængder af værker og andre frembringelser

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende og forholdsmæssige. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

1.  Såfremt leverandører af informationssamfundstjenester tilbyder brugerne tjenester for lagring af indhold og giver offentligheden adgang til indhold, og såfremt denne aktivitet ikke er omfattet af de i direktiv 2000/31/EF fastsatte ansvarsfritagelser, skal de træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre funktionen af de licensaftaler, der er indgået med rettighedshaverne. Gennemførelsen af disse aftaler skal respektere brugernes grundlæggende rettigheder og må ikke pålægge leverandører af informationssamfundstjenester en generel forpligtelse til at overvåge de informationer, som de overfører eller lagrer, som omhandlet i artikel 15 i direktiv 2000/31/EF.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Leverandører af informationssamfundstjenester og rettighedshavere skal som omhandlet i stk. 1 samarbejde med hinanden med henblik på at sikre licensaftalernes funktion. Rettighedshaverne skal til leverandørerne af informationssamfundstjenester præcist oplyse, hvilke værker eller andre frembringelser de har ophavsrettigheden til. Leverandørerne af informationssamfundstjenester skal oplyse rettighedshaverne om de anvendte foranstaltninger og deres præcise funktion og skal, hvor det er relevant, regelmæssigt rapportere om anvendelsen af værker og andre frembringelser.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere indfører klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere i samarbejde med rettighedshaverne indfører klageordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om gennemførelsen af licensaftalerne, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at brugere har adgang til en domstol eller en anden kompetent myndighed med henblik på at gøre deres brugsrettigheder i henhold til en undtagelse eller indskrænkning gældende og på at gøre indsigelse mod eventuelle restriktive foranstaltninger, som er blevet aftalt i medfør af stk. 3.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis, f.eks. i form af passende og forholdsmæssige indholdsgenkendelsesteknologier, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

3.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester, jf. stk. 1, brugerrepræsentanter og rettighedshaverne, ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis for gennemførelsen af stk. 1. De foranstaltninger, som træffes, skal være passende og forholdsmæssige og bl.a. tage hensyn til tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere regelmæssigt og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, får aktuelle, korrekte og tilstrækkelig oplysninger om udnyttelsen af deres værker og fremførelser fra dem, som de har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder til, især med hensyn til udnyttelsesmåden, genererede indtægter og skyldige vederlag.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere regelmæssigt og mindst én gang årligt og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, i et åbent, læsbart format får præcise, aktuelle, korrekte og tilstrækkelige oplysninger om udnyttelsen og promoveringen af deres værker og fremførelser fra dem, som de har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder til, herunder personer, der efterfølgende har fået overdraget licens eller rettigheder, især med hensyn til promoverings- og udnyttelsesmåden, genererede indtægter og skyldige vederlag.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forpligtelsen i stk. 1, skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre passende gennemsigtighed i alle sektorer. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af den forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at forpligtelsen bevarer sin virkning og sikrer passende gennemsigtighed.

2.  Forpligtelsen i stk. 1, skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre høj gennemsigtighed i alle sektorer. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af den forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at graden af uforholdsmæssighed er behørigt begrundet, såfremt forpligtelsen bevarer sin virkning og sikrer passende gennemsigtighed. Medlemsstaterne sikrer, at der udvikles sektorspecifikke standardiserede rapporteringsformularer og -procedurer gennem interessentdialoger.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan beslutte, at kravet i stk. 1 ikke finder anvendelse, når bidraget fra ophavsmanden eller den udøvende kunstner ikke har væsentlig betydning for værket eller fremførelsen som helhed.

udgår

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere har ret til at anmode om yderligere, passende vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale angående udnyttelsen af rettigheder, hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de efterfølgende relevante indtægter og fordele som følge af udnyttelsen af værkerne eller opførelserne.

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere eller de repræsentanter, som de udpeger, har ret til at anmode om yderligere, rimelige, passende vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale angående udnyttelsen af rettigheder, eller den, som rettighederne er overgået til, hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de uventede efterfølgende relevante indtægter og fordele som følge af udnyttelsen af værkerne eller opførelserne.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestemmelserne i artikel 11 finder også anvendelse på pressepublikationer udgivet før den [den i artikel 21, stk. 1, nævnte dato].

udgår

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Ophavsret på det digitale indre marked

Referencer

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

6.10.2016

Associerede udvalg – dato for meddelelse på plenarmødet

19.1.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Catherine Stihler

11.10.2016

Behandling i udvalg

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Dato for vedtagelse

8.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

7

6

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (1.8.2017)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Ordfører for udtalelse: Zdzisław Krasnodębski

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Nye teknologier muliggør automatisk computeranalyse af oplysninger i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og data, almindelig kendt som tekst- og datamining. Disse teknologier gør det muligt for forskere at behandle store mænger af oplysninger med henblik på at opnå ny viden og opdage nye tendenser. Tekst- og dataminingteknologier er meget vidt udbredte inden for den digitale økonomi, men det anerkendes bredt, at de især kan være til nytte på forskningsområdet og derved bidrage til innovation. I Unionen oplever forskningsinstitutioner som f.eks. universiteter og forskningsinstitutter imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i hvilket omfang de kan foretage tekst- og datamining af indhold. I visse tilfælde kan tekst- og datamining være forbundet med handlinger, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse og/eller sui generis-retten om databaser, hvilket især gælder reproduktion af værker eller andre frembringelser og/eller udtræk af indhold fra en database. Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning finder anvendelse, vil der skulle indhentes en tilladelse til at foretage sådanne handlinger fra rettighedshaveren. Tekst- og datamining kan også foretages i forbindelse med rene fakta eller data, som ikke er ophavsretligt beskyttede, og i sådanne tilfælde vil en godkendelse ikke være påkrævet.

(8)  Nye teknologier muliggør automatisk computeranalyse af oplysninger i digital form, f.eks. tekst, lyd, billeder og data, almindelig kendt som tekst- og datamining. Disse teknologier muliggør behandling af store mængder af oplysninger med henblik på at opnå ny viden og opdage nye tendenser. Tekst- og dataminingteknologier er meget vidt udbredte inden for den digitale økonomi, men det anerkendes bredt, at de især kan være til nytte på forskningsområdet og derved bidrage til innovation, bæredygtig vækst og jobskabelse. I Unionen oplever forskningsinstitutioner som f.eks. universiteter og forskningsinstitutter imidlertid retsusikkerhed med hensyn til, i hvilket omfang de kan foretage tekst- og datamining af indhold. I visse tilfælde kan tekst- og datamining være forbundet med handlinger, som er underlagt ophavsretlig beskyttelse og/eller sui generis-retten om databaser, hvilket især gælder reproduktion af værker eller andre frembringelser og/eller udtræk af indhold fra en database. Hvis ingen undtagelse eller indskrænkning finder anvendelse, vil der skulle indhentes en tilladelse til at foretage sådanne handlinger fra rettighedshaveren. Tekst- og datamining kan også foretages i forbindelse med rene fakta eller data, som ikke er ophavsretligt beskyttede, og i sådanne tilfælde vil en godkendelse ikke være påkrævet.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  EU-lovgivningen indeholder allerede visse undtagelser og indskrænkninger, der gælder for anvendelse med henblik på videnskabelig forskning, og de kan finde anvendelse på tekst- og datamining. Disse undtagelser og indskrænkninger er imidlertid valgfri og ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af teknologier inden for videnskabelig forskning. Har forskerne lovlig adgang til indhold, f.eks. via abonnementer til publikationer eller licenser, der giver fri adgang, kan licensbetingelserne desuden udelukke tekst- og datamining. Da forskning i stigende grad udføres ved hjælp af digital teknologi, er der en risiko for, at Unionens konkurrencemæssige position inden for forskning vil blive påvirket negativt, medmindre der tages skridt til at afhjælpe retsusikkerheden vedrørende tekst- og datamining.

(9)  EU-lovgivningen indeholder allerede visse undtagelser og indskrænkninger, der gælder for anvendelse med henblik på videnskabelig forskning, og de kan finde anvendelse på tekst- og datamining. Disse undtagelser og indskrænkninger er imidlertid valgfri og ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af teknologier inden for videnskabelig forskning. Har forskerne lovlig adgang til indhold, f.eks. via abonnementer til publikationer eller licenser, der giver fri adgang, kan licensbetingelserne desuden udelukke tekst- og datamining. Da forskning i stigende grad udføres ved hjælp af digital teknologi, er der en risiko for, at Unionens konkurrencemæssige position inden for forskning og dens førende position inden for dataøkonomi vil blive påvirket negativt, medmindre der tages skridt til at afhjælpe retsusikkerheden vedrørende tekst- og datamining.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  I EU-lovgivningen bør der tages højde for, at der er enorme muligheder for at anvende tekst- og datamining i både formelle og uformelle forskningsmiljøer, og bør potentialet i tekst- og datamining til væsentlig grad at stimulere innovation, vækst og jobskabelse anerkendes.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database. Den nye undtagelsesregel bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde. Forskningsinstitutioner bør også være omfattet af undtagelsen, når de deltager i offentlig-private partnerskaber.

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database, herunder rådata. Den nye undtagelsesregel bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde. Det meste af den tekst- og datamining, der foretages via det åbne internet, indebærer ikke oprettelse af permanente kopier og er således meget forskellig fra tekst- og datamining af videnskabelige publikationer.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Forskningsinstitutionerne i Unionen er en bred vifte af forskellige enheder, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at gøre dette i kombination med ydelsen af uddannelsesmæssige tjenester. På grund af mangfoldigheden blandt sådanne enheder er det vigtigt at have en fælles forståelse af, hvem der skal nyde godt af undtagelsen. Selv om forskningsinstitutionerne i medlemsstaterne har forskellige retsgrundlag og strukturer, er et generelt fællestræk, at de enten handler uden sigte på fortjeneste eller med henblik på at opfylde almennyttige opgaver, der anerkendes af staten. En sådan almennyttig opgave kan f.eks. være afspejlet i offentlig finansiering eller i bestemmelser i national lovgivning eller offentlige kontrakter. Institutioner bør ikke betragtes som forskningsinstitutioner inden for rammerne af dette direktiv, når kommercielle foretagender på grund af strukturelle forhold som f.eks. deres position som aktionærer eller medlemmer har en afgørende indflydelse på dem, der gør det muligt at udøve kontrol, idet dette kan medføre privilegeret adgang til forskningsresultater.

(11)  Forskningsinstitutionerne i Unionen er en bred vifte af forskellige enheder, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at gøre dette i kombination med ydelsen af uddannelsesmæssige tjenester. På grund af mangfoldigheden blandt sådanne enheder er det vigtigt at have en fælles forståelse af, hvem der skal nyde godt af undtagelsen. Selv om forskningsinstitutionerne i medlemsstaterne har forskellige retsgrundlag og strukturer, er et generelt fællestræk, at de enten handler uden sigte på fortjeneste eller med henblik på at opfylde almennyttige opgaver, der anerkendes af staten. En sådan almennyttig opgave kan f.eks. være afspejlet i offentlig finansiering eller i bestemmelser i national lovgivning eller offentlige kontrakter. Institutioner bør ikke betragtes som forskningsinstitutioner inden for rammerne af dette direktiv, når kommercielle foretagender på grund af strukturelle forhold som f.eks. deres position som aktionærer eller medlemmer har en afgørende indflydelse på dem, der gør det muligt at udøve kontrol, idet dette kan medføre privilegeret adgang til forskningsresultater. Forskningsinstitutionerne bør omfatte universiteter, herunder virksomhedsinkubatorer, der er knyttet til universiteter, og forskningsinstitutter.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik på et potentielt højt antal anmodninger om adgang til og downloads af deres værker eller andre frembringelser bør det være tilladt rettighedshaverne at træffe foranstaltninger, hvis der er risiko for, at sikkerheden eller integriteten i det system eller den database, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret, er truet. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at forfølge målet om at garantere systemets sikkerhed og integritet, og bør ikke underminere den effektive anvendelse af undtagelsen.

(12)  Med henblik på et potentielt højt antal anmodninger om adgang til og download af deres værker eller andre frembringelser bør det være tilladt rettighedshaverne at træffe foranstaltninger, hvis der er risiko for, at sikkerheden eller integriteten i det system eller den database, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret, er truet. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at forfølge målet om at garantere systemets sikkerhed og integritet, og bør ikke underminere den effektive anvendelse af undtagelsen. Disse foranstaltninger bør ikke hindre eller udelukke muligheden for at udvikle tekst- og dataminingværktøjer, som adskiller sig fra dem, der tilbydes af rettighedshaveren, forudsat at netværkenes og databasernes sikkerhed og integritet beskyttes.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der er ikke behov for at fastlægge kompensation til rettighedshavere for anvendelser i henhold til den undtagelse for tekst- og datamining, som indføres med dette direktiv, eftersom skaden i betragtning af undtagelsens karakter og omfang burde være minimal.

(13)  Der er ikke behov for at fastlægge kompensation til rettighedshavere for anvendelser i henhold til den undtagelse for tekst- og datamining, som indføres med dette direktiv, eftersom det ikke medfører nogen urimelig skade på rettighedshavernes interesser. Anvendelse i henhold til undtagelsen for tekst- og datamining vil heller ikke være i modstrid med den normale udnyttelse af værkerne på en måde, som nødvendiggør særskilt kompensation.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF tillader medlemsstaterne at indføre en undtagelse eller indskrænkning i retten til reproduktion, overføring af værker til offentligheden og anvendelse, der udelukkende er til bl.a. undervisningsbrug. Derudover tillader artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, litra b), i direktiv 96/9/EF anvendelse af en database og udtræk eller genanvendelse af en væsentlig del af indholdet til undervisningsbrug. I hvilket omfang disse undtagelser eller indskrænkninger gælder for digitale anvendelser er uklart. Desuden er det uklart, hvorvidt disse undtagelser eller indskrænkninger også gælder i tilfælde, hvor undervisningen foregår online og dermed som fjernundervisning. Endvidere giver den nuværende ramme ikke mulighed for en grænseoverskridende virkning. Denne situation kan hæmme udviklingen af digitale undervisningsmetoder og fjernundervisning. Det er derfor nødvendigt at indføre en ny obligatorisk undtagelse eller indskrænkning for at sikre, at uddannelsesinstitutioner er garanteret fuld retssikkerhed, når de anvender værker eller andre frembringer i digitale aktiviteter, herunder online og på tværs af grænser.

(14)  Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF tillader medlemsstaterne at indføre en undtagelse eller indskrænkning i retten til reproduktion, overføring af værker til offentligheden og anvendelse, der er til undervisningsbrug eller videnskabelig forskning. Derudover tillader artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, litra b), i direktiv 96/9/EF anvendelse af en database og udtræk eller genanvendelse af en væsentlig del af indholdet til undervisningsbrug. Samtidig med, at der sker uensartet anvendelse i medlemsstaterne, er det uklart, i hvilket omfang disse undtagelser eller indskrænkninger gælder for digitale anvendelser. Desuden er det uklart, hvorvidt disse undtagelser eller indskrænkninger også gælder i tilfælde, hvor undervisningen foregår online og dermed som fjernundervisning. Endvidere giver den nuværende ramme ikke mulighed for en grænseoverskridende virkning. Denne situation kan hæmme udviklingen af digitale undervisningsmetoder og fjernundervisning. Det er derfor nødvendigt at indføre en ny obligatorisk undtagelse eller indskrænkning for at sikre, at uddannelsesinstitutioner er garanteret fuld retssikkerhed, når de anvender værker eller andre frembringelser i alle undervisningsaktiviteter, herunder online og på tværs af grænser.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Mens fjernundervisning og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin samt de erhvervsfaglige og videregående uddannelser til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. En uddannelsesinstitutions organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter.

(15)  Mens fjernundervisning og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin, de erhvervsfaglige og videregående uddannelser, statsanerkendte certificerede undervisningsprogrammer samt kulturarvsinstitutioner og forskningsinstitutioner til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. En uddannelsesinstitutions organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte digitale værker og andre frembringelser som f.eks. brugen af dele eller uddrag af værker for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, der finder sted under uddannelsesinstitutioners ansvar, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både anvendelse ved hjælp af digitale hjælpemidler i undervisningslokalet eller onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens sikre elektroniske netværk, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte al anvendelse af værker og andre frembringelser som f.eks. brugen af dele eller uddrag af værker for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, der finder sted under de institutioners ansvar, der har undervisningsmæssige aktiviteter, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både anvendelse ved hjælp af digitale hjælpemidler i undervisningslokalet eller onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens sikre elektroniske netværk, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  En handling til bevarelse af et værk eller andre frembringelser, som indgår i en kulturarvsinstitutions samling, kan kræve en reproduktion og dermed tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Kulturarvsinstitutioner arbejder for at bevare deres samlinger til fremtidige generationer. De digitale teknologier giver nye muligheder for at bevare kulturarven i disse samlinger, men de skaber også nye udfordringer. I betragtning af disse nye udfordringer er det nødvendigt at tilpasse den nuværende retlige ramme ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse fra retten til reproduktion for at tillade denne form for bevarelse.

(18)  En handling til bevarelse af et værk eller andre frembringelser, som indgår i en kulturarvs-, forsknings- eller uddannelsesinstitutions samling, kan kræve en reproduktion og dermed tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Disse institutioner arbejder for at bevare deres samlinger til fremtidige generationer. De digitale teknologier giver nye muligheder for at bevare kulturarven i disse samlinger, men de skaber også nye udfordringer. I betragtning af disse nye udfordringer er det nødvendigt at tilpasse den nuværende retlige ramme ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse fra retten til reproduktion for at tillade denne form for bevarelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Medlemsstaternes forskellige tilgange til kulturarvsinstitutionernes handlinger med henblik på bevarelse er til hinder for grænseoverskridende samarbejde og fælles udnyttelse af midler til bevarelse af kulturarven blandt det indre markeds kulturarvsinstitutioner, hvilket fører til ineffektiv anvendelse af ressourcer.

(19)  Medlemsstaternes forskellige tilgange til kulturarvs-, forsknings- og uddannelsesinstitutionernes handlinger med henblik på bevarelse er til hinder for grænseoverskridende samarbejde og fælles udnyttelse af midler til bevarelse det indre marked, hvilket fører til ineffektiv anvendelse af ressourcer. Medlemsstaterne bør fremme grænseoverskridende deling af bedste praksis, nye teknologier og bevaringsteknikker.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Der bør derfor stilles krav til medlemsstaterne om at tillade en undtagelse, der gør det muligt for kulturarvsinstitutioner at reproducere værker og andre frembringelser, der er en permanent del af deres samlinger, med henblik på bevarelse, f.eks. i forbindelse med forældet teknologi eller nedslidningen af de oprindelige støttestrukturer. I det omfang det er nødvendigt for at fremstille en kopi, der udelukkende er beregnet til bevarelse, bør en sådan undtagelse også gøre det muligt at lave kopier ved hjælp af de korrekte bevaringsværktøjer, midler eller teknologier samt i de korrekte antal og på et hvilket som helst tidspunkt i et værk eller en anden frembringelses levetid.

(20)  Der bør derfor stilles krav til medlemsstaterne om at tillade en undtagelse, der gør det muligt for kulturarvs-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner at reproducere værker og andre frembringelser, der er en permanent del af deres samlinger, med henblik på bevarelse, f.eks. i forbindelse med forældet teknologi eller nedslidningen af de oprindelige støttestrukturer. Disse institutioner bør også have ret til at lave interne organisatoriske reproduktioner til forskellige formål, herunder forsikring, clearing af rettigheder og lån. I det omfang det er nødvendigt for at fremstille en kopi, hvis formål er at være en sådan reproduktion, bør en sådan undtagelse også gøre det muligt at lave kopier ved hjælp af de korrekte bevaringsværktøjer, midler eller teknologier samt i de korrekte antal og på et hvilket som helst tidspunkt i et værk eller en anden frembringelses levetid. Reproduktionsaktiviteterne kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, der er etableret i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Inden for rammerne af dette direktiv bør værker og andre frembringelser betragtes som en permanent del af en kulturarvsinstitutions samling, når kopier ejes eller opbevares permanent af kulturarvsinstitutionen, f.eks. som følge af en overdragelse af ejendomsret eller licensaftaler.

(21)  Inden for rammerne af dette direktiv bør værker og andre frembringelser betragtes som en permanent del af en kulturarvsinstitutions, forskningsinstitutions eller uddannelsesinstitutions samling, når kopier ejes, er langtidslånt eller opbevares permanent af institutionen, herunder i kraft af overdragelse af ejendomsret eller licensaftaler.

Ændringsforslag     15

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør inden for rammerne af dette direktiv og i overensstemmelse med deres retlige traditioner, sædvaner og forhold indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den specifikke ordning, hvorved licenser til værker, der ikke længere forhandles, kan udvides til rettigheder, som tilhører rettighedshavere, der ikke repræsenteres af den kollektive forvaltningsorganisation. Sådanne ordninger kan omfatte aftalelicenser og retlige formodninger om repræsentation.

(23)  Medlemsstaterne bør inden for rammerne af dette direktiv og i overensstemmelse med deres retlige traditioner, sædvaner og forhold indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den specifikke ordning, hvorved licenser til værker, der ikke længere forhandles, kan udvides til rettigheder, som tilhører rettighedshavere, der ikke repræsenteres eller ikke på passende vis repræsenteres af den kollektive forvaltningsorganisation. Sådanne ordninger kan omfatte aftalelicenser og retlige formodninger om repræsentation.

Ændringsforslag     16

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I betragtning af forskelligartetheden af værker og andre frembringelser i kulturarvsinstitutionernes samlinger er det vigtigt, at de licensordninger, der indføres med dette direktiv, er tilgængelige og kan anvendes i praksis i forbindelse med forskellige typer værker og andre frembringelser, herunder fotografier, lydoptagelser og audiovisuelle værker. Med henblik på at afspejle de særlige karakteristika ved forskellige kategorier af værker og andre frembringelser for så vidt angår deres udgivelses- og distributionsmåde og for at øge anvendeligheden af disse ordninger, kan det være nødvendigt, at medlemsstaterne opstiller specifikke krav og procedurer vedrørende den praktiske anvendelse af disse licensordninger. Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne konsulterer rettighedshavere, brugere og kollektive forvaltningsorganisationer i den forbindelse.

(25)  I betragtning af forskelligartetheden af værker og andre frembringelser i kulturarvsinstitutionernes samlinger er det vigtigt, at de licensordninger, der indføres med dette direktiv, er tilgængelige og kan anvendes i praksis i forbindelse med forskellige typer værker og andre frembringelser, herunder fotografier, lydoptagelser og audiovisuelle værker. Med henblik på at afspejle de særlige karakteristika ved forskellige kategorier af værker og andre frembringelser for så vidt angår deres udgivelses- og distributionsmåde og for at øge anvendeligheden af disse ordninger, kan det være nødvendigt, at medlemsstaterne opstiller specifikke krav og procedurer vedrørende den praktiske anvendelse af disse licensordninger. Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne konsulterer rettighedshavere, kulturinstitutioner, brugere og kollektive forvaltningsorganisationer i den forbindelse.

Ændringsforslag     17

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af hyperlinks, som ikke er at betragte som overføring til offentligheden.

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør også omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af hyperlinks, som ikke er at betragte som overføring til offentligheden.

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Rettighederne for presseudgivere bør gælde, uden at det berører enkeltpersoners rettigheder til reproduktion, kommunikation eller levering af link eller uddrag af en pressepublikation til offentligheden til privat brug eller til ikkekommercielle nonprofit formål.

Ændringsforslag     19

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Når der er tale om digitale anvendelser, bør de rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden. De bør også være underlagt de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d).

(34)  De rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, bør have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden. De bør også være underlagt de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d). Beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv bør også gælde, hvor indholdet genereres automatisk af, for eksempel, nyhedsaggregatorer.

Ændringsforslag     20

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Beskyttelsen af udgivere af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv bør ikke påvirke de rettigheder, som ophavsmænd og andre rettighedshavere har til værker og andre frembringelser, som indgår i publikationerne, herunder i det omfang ophavsmænd og andre rettighedshavere kan udnytte deres værker eller andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i. Derfor bør udgivere af pressepublikationer ikke kunne påberåbe sig den indrømmede beskyttelse i forhold til ophavsmænd og andre rettighedshavere. Dette berører ikke aftaler, der indgås mellem udgiverne af pressepublikationer på den ene side og ophavsmænd og andre rettighedshavere på den anden side.

(35)  Beskyttelsen af udgivere af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv bør ikke påvirke de rettigheder, som ophavsmænd og andre rettighedshavere har til værker og andre frembringelser, som indgår i publikationerne, herunder i det omfang ophavsmænd og andre rettighedshavere kan udnytte deres værker eller andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i. Derfor bør udgivere af pressepublikationer ikke kunne påberåbe sig den indrømmede beskyttelse i forhold til ophavsmænd og andre rettighedshavere. Dette berører ikke aftaler, der indgås mellem udgiverne af pressepublikationer på den ene side og ophavsmænd og andre rettighedshavere på den anden side. Medlemsstaterne bør sikre, at en rimelig del af vederlaget, som opnås ved brugen af presseudgivernes rettigheder, tildeles journalister, ophavsmænd og andre rettighedshavere.

Ændringsforslag     21

Forslag til direktiv

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)  Kulturelle og kreative industrier (KKI'er) spiller en hovedrolle i genindustrialiseringen af Europa, er en drivkraft for vækst og befinder sig i en strategisk position, hvor de kan udløse innovative afsmittende virkninger i andre industrisektorer. Ydermere er KKI'er en drivkraft for innovation og udvikling af IKT i Europa. Kulturelle og kreative industrier i Europa tegner sig for mere end 12 millioner fuldtidsjob, hvilket svarer til 7,5 % af EU's arbejdsstyrke, og skaber en merværdi i BNP på ca. 509 mia. EUR (5,3 % af EU's samlede bruttoværditilvækst). Beskyttelsen af ophavsret og relaterede rettigheder er af central betydning for KKI'ers indtægter.

Ændringsforslag     22

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  I de seneste år er markedspladsen for onlineindhold blevet stadig mere kompleks. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af brugerne uden at inddrage rettighedshaverne, er vokset og er nu blandt de væsentligste adgangskilder til onlineindhold. Derved påvirkes rettighedshavernes muligheder for at bestemme, hvorvidt og under hvilke betingelser deres værker og andre frembringelser anvendes samt deres muligheder for at få et passende vederlag for det.

(37)  I de seneste år er markedspladsen for onlineindhold blevet stadig mere kompleks. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af brugerne uden at inddrage rettighedshaverne, er vokset og er nu blandt de væsentligste adgangskilder til onlineindhold. Derved påvirkes rettighedshavernes muligheder for at bestemme, hvorvidt og under hvilke betingelser deres værker og andre frembringelser anvendes, og deres muligheder for at få et passende vederlag for det. Til trods for, at der i dag forbruges mere kreativt indhold end nogensinde før på tjenester såsom platforme med bruger-uploadet indhold og indholdsaggregeringstjenester, har de kreative sektorer ikke oplevet en stigning i indtægterne svarende til denne stigning i forbruget. Som en af hovedårsagerne hertil nævnes den værdioverførsel, som er kommet frem på grund af manglende klarhed over disse onlinetjenesters status i henhold til lovgivningen om ophavsret og e-handel. Der er skabt et uretfærdigt marked, som truer udviklingen af det digitale indre marked og dets hovedaktører: de kulturelle og kreative industrier.

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a)  Digitale platforme er et middel til at sikre bredere adgang til kulturelle og kreative værker og giver de kulturelle og kreative sektorer fremragende muligheder for at udvikle nye forretningsmodeller. Derfor skal det overvejes, hvordan denne proces kan fungere med større retssikkerhed og respekt for rettighedshavere. Det er således af største betydning at sikre gennemsigtighed og retfærdige lige konkurrencevilkår. Beskyttelse af rettighedshaverne inden for rammerne af lovgivningen på området ophavsret og intellektuel ejendomsret er nødvendig for at sikre anerkendelse af værdier og stimulering af innovation, kreativitet, investering og produktion af indhold.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 38 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde hvor leverandører af informationssamfundstjenester giver offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser uploadet af brugerne, og derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden, er de forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshaverne, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2000/31/EF34.

I tilfælde, hvor leverandører af informationssamfundstjenester giver offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser uploadet af brugerne og derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden og en reproduktionshandling, er de forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshaverne, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF34.

__________________

__________________

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Ændringsforslag     25

Forslag til direktiv

Betragtning 38 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af artikel 14 er det nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere præsentationen af de uploadede værker eller andre frembringelser eller gøre reklame for dem, uanset hvilke midler der anvendes dertil.

Ved anvendelsen af artikel 14 er det nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere præsentationen af de uploadede værker eller andre frembringelser eller gøre reklame for dem, uanset hvilke midler der anvendes dertil. Leverandører af informationssamfundstjenester skal være forpligtede til at erhverve licenser til ophavsbeskyttet indhold, uanset om de har et redaktionelt ansvar for det indhold. Licenser, som leverandører af informationssamfundstjenester har skaffet sig fra rettighedshavere, bør betragtes som dækkende alt indhold genereret af deres brugere, herunder brugere, der handler uden kommercielle hensigter. Dette vil give individuelle brugere af sådanne tjenester retssikkerhed og samtidig skabe klarhed over platformenes ansvar.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 38 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, bør leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser, f.eks. ved at indføre effektive teknologier. Denne forpligtelse bør også gælde, når leverandørerne af informationssamfundstjenester er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF.

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, bør leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til betydelige mængder ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser. Denne forpligtelse bør også gælde, når leverandørerne af informationssamfundstjenester er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det er afgørende for funktionen af teknologier som f.eks. indholdsgenkendelse, at leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentligheden adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der uploades af deres brugere, samarbejder med rettighedshaverne. I sådanne tilfælde bør rettighedshaverne stille de nødvendige oplysninger til rådighed for at gøre det muligt for tjenesterne at identificere deres indhold, og tjenesterne bør være gennemsigtige for rettighedshaverne med hensyn til de anvendte teknologier for at gøre det muligt at vurdere, om disse er hensigtsmæssige. Tjenesterne bør især oplyse rettighedshaverne om, hvilken type teknologier der anvendes, hvordan de fungerer, og hvor gode de er til at genkende rettighedshaveres indhold. Disse teknologier bør også gøre det muligt for rettighedshavere at få oplysninger om anvendelsen af deres indhold fra leverandørerne af informationssamfundstjenester, når dette er omfattet af en aftale.

(39)  Det er afgørende for effektiv gennemførelse af disse foranstaltninger, at leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentligheden adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der uploades af deres brugere, samarbejder med rettighedshaverne. I sådanne tilfælde bør rettighedshaverne stille de nødvendige oplysninger til rådighed for at gøre det muligt for tjenesterne at identificere deres indhold, og tjenesterne bør være gennemsigtige for rettighedshaverne med hensyn til de trufne foranstaltninger for at gøre det muligt at vurdere, om disse er hensigtsmæssige. Tjenesterne bør især oplyse rettighedshaverne om, hvilken type foranstaltninger der træffes, hvordan de fungerer, og hvor gode de er til at genkende rettighedshaveres indhold. Disse foranstaltninger bør også gøre det muligt for rettighedshavere at få oplysninger om anvendelsen af deres indhold fra leverandørerne af informationssamfundstjenester, når dette er omfattet af en aftale. Imidlertid bør der indføres passende garantier for at sikre, at trufne foranstaltninger ikke er i strid med brugernes grundlæggende rettigheder, navnlig deres ret til beskyttelse af deres personoplysninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, direktiv 2001/58/EF og forordning (EU) 2016/679, og deres frihed til at modtage eller videregive oplysninger, især med hensyn til muligheden for at drage fordel af en undtagelse fra eller indskrænkning i ophavsretten.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere ofte er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder, har de behov for adgang til løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen, men de oplever ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er oplysninger fra deres kontraktpartnere eller dem, til hvem retten er overgået, vigtige for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvorved vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere fastlægges.

(40)  Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder, har de behov for adgang til løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen, men de oplever ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er deling af passende oplysninger fra deres kontraktpartnere og personer, der efterfølgende har fået overdraget licens eller rettigheder, samt deres retsefterfølgere vigtig for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvormed vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere styres. Rapporterings- og gennemsigtighedsforpligtelsen bør følge værket på tværs af alle former for udnyttelse og på tværs af grænser.

Ændringsforslag     29

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Ved gennemførelsen af gennemsigtighedsforpligtelserne bør der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er knyttet til de forskellige indholdssektorer og til rettigheder for ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver enkelt sektor. Medlemsstaterne bør høre alle relevante interessenter, idet det vil bidrage til at fastlægge sektorspecifikke behov. Kollektive overenskomster bør overvejes som mulighed for at opnå en aftale med de relevante interessenter med hensyn til gennemsigtighed. For at muliggøre tilpasningen af de nuværende praksisser for rapportering til gennemsigtighedsforpligtelserne bør der fastsættes en overgangsperiode. Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver ikke at omfatte aftaler indgået med kollektive forvaltningsorganisationer, da disse allerede er underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af direktiv 2014/26/EU.

(41)  Ved gennemførelsen af gennemsigtighedsforpligtelserne bør der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er knyttet til de forskellige indholdssektorer og til rettigheder for ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver enkelt sektor. Medlemsstaterne bør høre alle relevante interessenter, idet det vil bidrage til at fastlægge sektorspecifikke behov, standardiserede rapporteringserklæringer og -procedurer. Kollektive overenskomster bør overvejes som mulighed for at opnå en aftale med de relevante interessenter med hensyn til gennemsigtighed. For at muliggøre tilpasningen af de nuværende praksisser for rapportering til gennemsigtighedsforpligtelserne bør der fastsættes en overgangsperiode. Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver ikke at omfatte aftaler indgået med kollektive forvaltningsorganisationer, da disse allerede er underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af direktiv 2014/26/EU. Det forudsætter, at medlemsstaterne har gennemført direktiv 2014/26/EU og truffet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at styringen af alle kollektive forvaltningsorganisationer udføres på en effektiv og rimelig måde. Medlemsstaterne bør også sikre, at kollektive forvaltningsorganisationer handler i rettighedshavernes bedste interesse og sikrer korrekt og regelmæssig fordeling af udbetalinger og udarbejdelse af en årlig offentlig gennemsigtighedsrapport i overensstemmelse med direktiv 2014/26/EU.

Ændringsforslag     30

Forslag til direktiv

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Eventuel behandling af personoplysninger efter dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF35 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF36.

(46)  Eventuel behandling af personoplysninger efter dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og skal finde sted i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF35 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF36. Fremover bør bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse respekteres, herunder "retten til at blive glemt".

_________________

_________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Dette direktiv er ophævet med virkning fra 25. maj 2018 og erstattes af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Dette direktiv er ophævet med virkning fra 25. maj 2018 og erstattes af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF og direktiv 2009/136/EF (benævnt "e-datadirektivet").

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37), som ændret ved direktiv 2006/24/EF og direktiv 2009/136/EF (benævnt "e-datadirektivet").

Ændringsforslag     31

Forslag til direktiv

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Det er vigtigt at understrege anonymitetens betydning i forbindelse med håndtering af personoplysninger til kommercielle formål. Herudover bør ikkedelingsoptionen fremmes som ”standard” (default) med hensyn til personoplysninger under brugen af grænseflader i form af onlineplatforme.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "forskningsinstitution": et universitet, et forskningsinstitut eller enhver anden organisation, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at udføre videnskabelig forskning og levere uddannelsesydelser, såfremt denne institution:

(1)  "forskningsinstitution": et universitet, herunder til universitetet knyttede virksomhedsinkubatorer, et forskningsinstitut eller enhver anden organisation, hvis primære mål er at udføre videnskabelig forskning eller at udføre forskning og levere uddannelsesydelser, såfremt denne institution:

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  "nystartet virksomhed": i forbindelse med dette direktiv ethvert selskab, som har under 10 ansatte og en årlig omsætning eller balance på under 2 mio. EUR, og som er etableret højst tre år forud for, at den har nydt godt af undtagelsen i art. 3, stk. 1.

Ændringsforslag     34

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  "lovlig adgang": adgang til indhold, som er erhvervet på lovlig vis

Ændringsforslag     35

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Tekst- og datamining

Tekst- og datamining

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk foretaget af forskningsinstitutioner med henblik på at udføre tekst- og datamining af værker eller andre frembringelser, som de har lovlig adgang til med henblik på videnskabelig forskning.

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk foretaget af forskningsinstitutioner, nonprofitorganisationer og nystartede virksomheder med henblik på at udføre tekst- og datamining af værker eller andre frembringelser, som de har erhvervet med henblik på videnskabelig forskning.

2.  Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

2.  Alle aftalebestemmelser, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, må ikke håndhæves.

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, og bør ikke forhindre eller på urimelig vis begrænse, at de nævnte institutioner m.v. kan nyde godt af den undtagelse, der er fastsat i stk. 1, og at de kan udvikle tekst- og dataminingværktøjer, som er forskellige fra dem, der tilbydes af rettighedshavere.

4.  Medlemsstaterne opfordrer rettighedshavere og forskningsinstitutioner til i fællesskab at fastlægge bedste praksis med hensyn til anvendelsen af de foranstaltninger, der omhandles i stk. 3.

 

 

4a.  De, der nyder godt af undtagelsen i stk. 1, og som udfører tekst- og datamining, skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at data, som er hentet ved en tekst- og dataminingproces, opbevares sikkert og ikke gemmes længere end nødvendigt til forskningens formål. Undtagelsen i stk. 1 berører hverken tekst- og datamining, der foretages i tilknytning til rene fakta, eller data, der ikke er beskyttet af ophavsret, og heller ikke tekst- og datamining, som ikke indebærer reproduktion eller udtræk. Bemyndigelse fra databaserettighedshavere eller -ophavsmænd er ikke påkrævet for at foretage midlertidige reproduktionshandlinger, der er omfattet af undtagelser i EU-retten, og heller ikke for at foretage udtrækshandlinger, der er nødvendige for, at en lovmæssig bruger kan tilgå og gøre normal brug af indholdet af en database.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med henblik på at tillade den digitale anvendelse af værker og andre frembringelser, når denne udelukkende finder sted med henblik på undervisningsbrug, og i det omfang det er berettiget i forhold til det ikkekommercielle formål, forudsat at anvendelsen:

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, med henblik på at tillade den digitale anvendelse af værker og andre frembringelser, når denne udelukkende finder sted til illustrationsbrug i undervisning eller videnskabelig forskning, og i det omfang det er berettiget i forhold til det ikkekommercielle formål, forudsat at anvendelsen:

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sker i en uddannelsesinstitutions lokaler eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens elever eller studerende og undervisningspersonale

a)  sker i en uddannelsesinstitutions eller et statsankerkendt certificeret undervisningsprograms undervisningslokale eller -sted såvel som i en kulturarvs- eller forskningsinstitution, eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for disses registrerede elever eller studerende og undervisningspersonale

Ændringsforslag     38

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed og synlighed for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed og synlighed, gennem en lettilgængelig database, for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

Ændringsforslag     39

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske netværk, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen er etableret.

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisnings- eller forskningsbrug via sikre elektroniske netværk, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen, det certificerede uddannelsesprogram, kulturarvsinstitutionen eller forskningsinstitutionen er etableret.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvsinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, når dette udelukkende sker med henblik på bevarelse af sådanne værker eller frembringelser, og i det omfang det er nødvendigt for en sådan bevarelse.

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvs-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, når dette sker med henblik på bevarelse af sådanne værker eller frembringelser, og i det omfang det er nødvendigt for en sådan bevarelse, samt med henblik på reproduktion internt i institutionerne som led i varetagelsen af disses almennyttige hverv.

Ændringsforslag     41

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan udstedes licenser til værker og andre frembringelser i overensstemmelse med stk. 1, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt og rimeligt, og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles.

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan udstedes licenser til værker og andre frembringelser i overensstemmelse med stk. 1, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt og rimeligt, og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles. Hvis der ikke eksisterer nogen kollektiv forvaltningsorganisation, eller hvis en sådan ikke på passende vis repræsenterer rettighedshavernes rettigheder, bør medlemsstaterne indføre undtagelser for kulturarvs, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, både formelle og ikkeformelle, ifølge hvilke de kan distribuere eller formidle værker til offentligheden eller stille værker, der ikke længere forhandles, til rådighed til ikkekommercielle formål. Medlemsstaterne bør sikre en passende godtgørelse for enhver urimelig skade på rettighedshaveres legitime interesser og sikre, at alle rettighedshavere til enhver tid kan gøre indsigelse mod anvendelse af deres værker.

Ændringsforslag     42

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den licensordning, som omhandles i artikel 7, stk. 1, for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den licensordning, som omhandles i artikel 7, herunder afklaring af spørgsmål, hvor kulturarvsinstitutioners aktiviteter som omhandlet i artikel 7 og 8 ikke muliggøres på rimelig vis, og for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Ændringsforslag     43

Forslag til direktiv

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beskyttelse af pressepublikationer med henblik på digital anvendelse

Beskyttelse af pressepublikationer

Begrundelse

Trykte udgaver fortjener samme beskyttelse som digitale udgaver. Det er derfor yderst vigtigt at sikre, at rettigheder tildeles for både digital og ikkedigital brug, og fjerne enhver ordlyd, der kan udelukke ikkedigitale anvendelser.

Ændringsforslag     44

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sørger for, at udgiverne af publikationer indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder til den digitale anvendelse af deres pressepublikationer.

1.  Medlemsstaterne sørger for, at udgiverne af publikationer indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder til anvendelsen af deres pressepublikationer.

Begrundelse

Trykte udgaver fortjener samme beskyttelse som digitale udgaver. Det er derfor yderst vigtigt at sikre, at rettigheder tildeles for både digital og ikkedigital brug, og fjerne enhver ordlyd, der kan udelukke ikkedigitale anvendelser.

Ændringsforslag     45

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder omfatter ikke handlinger i form af hyperlinkning, fordi de ikke udgør overføring til offentligheden.

Ændringsforslag     46

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne bør sikre, at en rimelig del af indtægten, som opnås ved brugen af presseudgivernes rettigheder, tildeles journalister.

Ændringsforslag     47

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde hvor ophavsmanden har overdraget en rettighed eller udstedt en licensrettighed til en udgiver, kan medlemsstaterne fastsætte, at en sådan overdragelse eller licens udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag for, at udgiveren kan kræve en del af kompensationen for den anvendelse af værket, som har fundet sted i henhold til en undtagelse fra eller indskrænkning af den rettighed, som er blevet overdraget, eller hvortil der er blevet udstedt licens.

I tilfælde hvor ophavsmanden har overdraget en rettighed eller udstedt en licensrettighed til en udgiver, kan medlemsstaterne fastsætte, at denne udgiver er rettighedshaver i medfør af og for så vidt angår en sådan overdragelse eller licens. Derfor udgør denne overdragelse af licens et tilstrækkeligt retsgrundlag for, at udgiveren kan kræve en del af kompensationen for den anvendelse af værket, som har fundet sted i henhold til en undtagelse fra, lovmæssig kollektiv udstedelse af licens til eller indskrænkning af den rettighed, som er blevet overdraget, eller hvortil der er blevet udstedt licens.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og give adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere

Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og give adgang til betydelige mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende og forholdsmæssige. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

1.  Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til betydelige mængder af ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, og hvis aktiviteter for en væsentlig dels vedkommende består i denne form for at lagre og give adgang, træffer i samarbejde med rettighedshaverne passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. På rettighedshaveres anmodning sørger tjenesteudbyderne for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere indfører klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere indfører klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i det stykke. Såfremt fjernelsen af indhold som beskrevet i stk. 1 ikke er berettiget, skal disse ordninger især sikre, at det pågældende indhold bringes online igen inden for rimelig tid.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis, f.eks. i form af passende og forholdsmæssige indholdsgenkendelsesteknologier, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

3.  Kommissionen fremmer sammen med medlemsstaterne, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis for de i stk. 1 nævnte foranstaltninger under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag     52

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende og forholdsmæssige. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

1.  Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der er uploadet af deres brugere, og som derved går længere end blot at stille fysiske faciliteter til rådighed og foretage en overføring til offentligheden, der indledes ved, at deres brugere uploader sådanne værker og andre frembringelser, er forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshaverne både for overføring til offentligheden og reproduktionsrettigheder, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF.

2. Ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EC gælder ikke for aktiviteter hos leverandører af informationssamfundstjenester, som gør beskyttede værker eller andre frembringelser tilgængelige for offentligheden og spiller en aktiv rolle, herunder ved at optimere præsentationen af uploadede værker eller frembringelser eller gøre reklame for dem.

3. De i stk. 1 omhandlede licensaftaler skal dække de handlinger, der udføres af brugerne af de omtalte leverandører af informationssamfundstjenester, forudsat at brugerne ikke handler som professionelle.

4. Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til betydelige mængder af ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende og forholdsmæssige. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige og rettidige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 4 omhandlede leverandører af tjenester indfører klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af tvister om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 4.

6. Leverandører af informationssamfundstjenester, der træffer foranstaltninger omtalt i stk. 4, skal sikre, at sådanne foranstaltninger er i fuld overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2000/31/EF og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

7. Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger med henblik på at fastlægge bedste praksis, f.eks. i form af passende og forholdsmæssige indholdsgenkendelsesteknologier, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag     53

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere regelmæssigt og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, får aktuelle, korrekte og tilstrækkelig oplysninger om udnyttelsen af deres værker og fremførelser fra dem, som de har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder til, især med hensyn til udnyttelsesmåden, genererede indtægter og skyldige vederlag.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere regelmæssigt og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, får præcise, aktuelle, korrekte og tilstrækkelige oplysninger om udnyttelsen og fremme af deres værker, herunder videnskabelige værker og fremførelser, fra dem, som de har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder til, herunder dem, der efterfølgende har fået overdraget licens eller rettigheder, især med hensyn til måderne, hvorpå værkerne og fremførelserne udnyttes og fremmes, genererede indtægter og skyldige vederlag.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forpligtelsen i stk. 1, skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre passende gennemsigtighed i alle sektorer. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af den forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at forpligtelsen bevarer sin virkning og sikrer passende gennemsigtighed.

2.  Forpligtelsen i stk. 1 skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre et højt niveau af gennemsigtighed i alle sektorer samt en ret for ophavsmænd og udøvende kunstnere til efterprøvelse. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at forpligtelsen bevarer sin virkning, kan håndhæves og sikrer passende gennemsigtighed.

Ændringsforslag     55

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at der udvikles sektorspecifikke standardiserede rapporteringsformularer og -procedurer gennem interessentdialoger.

Ændringsforslag     55

Forslag til direktiv

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14 a

 

Ophavsmænds og udøvende kunstneres ufravigelige ret til et rimeligt vederlag

 

1.   Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere, som overfører eller overdrager deres ret til gøre deres værker tilgængelige for offentligheden, bevarer deres ret til at opnå et rimeligt vederlag for anvendelsen af deres værk.

 

2.   En ophavsmands eller udøvende kunstners ret til at oppebære et rimeligt vederlag for at gøre sine værker tilgængelige er umistelig og kan ikke fraviges.

 

3.   Forvaltningen af denne ret til et rimeligt vederlag for at gøre en ophavsmands eller en udøvende kunstners værk tilgængeligt overdrages til disses kollektive forvaltningsorganisationer, medmindre andre kollektive aftaler, herunder frivillige kollektive forvaltningsaftaler, sikrer ophavsmænd, audiovisuelle ophavsmænd og udøvende kunstnere et sådant vederlag for deres ret til at gøre deres værker tilgængelige.

 

4.   Kollektive forvaltningsorganisationer opkræver det rimelige vederlag fra informationssamfundstjenester, som gør værker tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag     56

Forslag til direktiv

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14 a (ny)

 

Ophavsmænds og udøvende kunstneres ufravigelige ret til et rimeligt vederlag

 

1.   Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere, som overfører eller overdrager deres ret til gøre deres værker tilgængelige for offentligheden, bevarer deres ret til at opnå et rimeligt vederlag for anvendelsen af deres værk.

 

2.   En ophavsmands eller udøvende kunstners ret til at oppebære et rimeligt vederlag for at gøre sine værker tilgængelige er umistelig og kan ikke fraviges.

 

3.   Forvaltningen af denne ret til et rimeligt vederlag for at gøre en ophavsmands eller en udøvende kunstners værk tilgængeligt overdrages til disses kollektive forvaltningsorganisationer, medmindre andre kollektive aftaler, herunder frivillige kollektive forvaltningsaftaler, sikrer ophavsmænd, audiovisuelle ophavsmænd og udøvende kunstnere et sådant vederlag for deres ret til at gøre deres værker tilgængelige.

 

4.   Kollektive forvaltningsorganisationer opkræver det rimelige vederlag fra informationssamfundstjenester, som gør værker tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag     57

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere har ret til at anmode om yderligere, passende vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale angående udnyttelsen af rettigheder, hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de efterfølgende relevante indtægter og fordele som følge af udnyttelsen af værkerne eller opførelserne.

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere eller repræsentanter, som de udpeger, har ret til at anmode om yderligere, rimelige vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale angående udnyttelsen af rettigheder, hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de efterfølgende relevante indtægter og fordele som følge af udnyttelsen af værkerne eller opførelserne.

Ændringsforslag     58

Forslag til direktiv

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15 a

 

Mekanisme for tilbageførsel af rettigheder

 

1.   Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere, der har indgået en aftale, hvorved de overdrager eller licenserer rettigheder, og som indebærer løbende betalingsforpligtelser, kan opsige aftalen i tilfælde af fuldstændig mangel på udnyttelse af deres værker og fremførelser, vedvarende undladelse af at betale det aftale vederlag eller fuldstændig mangel på rapportering og gennemsigtighed.

 

2.   Retten til at opsige aftalen om overdragelse eller licensering af rettigheder kan udøves, hvis aftaleparten senest et år efter, at ophavsmanden eller den udøvende kunstner har meddelt, at vedkommende agter at opsige aftalen, fortsat undlader at opfylde sine aftalemæssige forpligtelser med hensyn til betaling af det aftalte vederlag. For så vidt angår den manglende udnyttelse af et værk og den fuldstændige mangel på rapportering og gennemsigtighed kan retten til at opsige aftalen om overdragelse eller licensering af rettigheder udøves, hvis aftaleparten senest fem år efter, at ophavsmanden eller den udøvende kunstner har meddelt, at vedkommende agter at opsige aftalen, fortsat undlader at opfylde sine aftalemæssige forpligtelser.

 

3.   Medlemsstaterne kan beslutte, at kravet i stk. 1 ikke finder anvendelse, når bidraget fra ophavsmanden eller den udøvende kunstner ikke har væsentlig betydning for værket eller fremførelsen som helhed.

Ændringsforslag     59

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, at tvister vedrørende gennemsigtighedsforpligtelsen efter artikel 14 og aftalejusteringsordningen efter artikel 15 kan underkastes en frivillig alternativ tvistbilæggelsesprocedure.

Medlemsstaterne fastsætter, at tvister vedrørende gennemsigtighedsforpligtelsen efter artikel 14 og aftalejusteringsordningen efter artikel 15 kan underkastes en frivillig alternativ tvistbilæggelsesprocedure. Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere kan indgive tvisten anonymt via en bemyndiget person eller organisation.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Ophavsret på det digitale indre marked

Referencer

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Zdzisław Krasnodębski

1.12.2016

Behandling i udvalg

22.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

18

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18

-

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck

EFDD

Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (4.9.2017)

til Retsudvalget

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Ordfører: Marc Joulaud

KORT BEGRUNDELSE

Formål og anvendelsesområde

Kommissionens forslag tager sigte på at modernisere og tilpasse de europæiske regler om ophavsret til det digitale miljø, hvilket vil styrke fremspiringen af et digitalt indre marked. Den teknologiske udvikling i de seneste to årtier har på drastisk vis ændret både omfanget af onlinetjenester og forbrugernes adfærd online, hvilket gør det nødvendigt at opdatere i det mindste dele af de eksisterende regler, som stammer tilbage fra 2001.

De grundlæggende principper for ophavsret, f.eks. behovet for et højt beskyttelsesniveau og et rimeligt vederlag til skabende og udøvende kunstnere, er stadig meget relevante og bør bevares, da har de gjort det muligt for EU at fastholde en kulturel mangfoldighed, som stadig er en af Unionens mest værdsatte fordele sammenlignet med resten af verden. Udviklingen af digitale tjenester, der benytter ophavsretligt beskyttede værker, har dog givet rettighedshaverne enorme problemer med at styre udbredelsen af og få et rimeligt vederlag for deres værker.

Samtidig blev der, for at sikre beskyttelsen af legitime anvendelser af ophavsretligt beskyttede værker, opstillet en liste over frivillige undtagelser og indskrænkninger i infosoc-direktivet (2001/29/EF), der fastlægger, i hvilke tilfælde der ikke krævedes forudgående samtykke fra en rettighedshaver til at anvende vedkommendes værk. Disse undtagelser var bredt defineret, teknologineutrale og ikke-obligatoriske for at give medlemsstaterne mulighed for at tilpasse dem til deres nationale særpræg og kulturpolitikker. Selvom de ikke var obligatoriske, blev de for størstedelens vedkommende gennemført i medlemsstaterne og viste sig effektive, selvom anvendelsen af visse undtagelser i det digitale miljø har givet anledning til nogen usikkerhed.

På grundlag af disse iagttagelser besluttede Kommissionen at bevare de eksisterende regler, da de stadig er relevante, men at løse de specifikke problemer i kølvandet på den digitale revolution, især hvor der er en grænseoverskridende effekt, ved at indføre obligatoriske undtagelser beregnet til at supplere dem i infosoc-direktivet.

Det nuværende forslag fokuserer derfor på tre søjler, der hver især behandler de problemer, der er fundet frem til for et givet område:

Første søjle har til formål at støtte almennyttige aktiviteter, såsom forskning, uddannelse og bevarelse af kulturarven, hvor der hele tiden er brug for ophavsretligt beskyttede værker. Der udarbejdes obligatoriske undtagelser for at give retssikkerhed til dem, der skal nyde godt af undtagelsen vedrørende digitale anvendelser af værker.

Anden søjle skal hjælpe sektoren for indholdsproduktion med at løse sine store vanskeligheder med at forhandle licenser og eventuelt med at modtage et rimeligt forhandlet vederlag for at lade deres værker anvende af onlinetjenester, der massivt formidler dem videre. Med henblik herpå fremlægger Kommissionen relevante præciseringer om ansvarsordningen for informationssamfundets tjenester, der er defineret i direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF), når disse tjenester lagrer og giver adgang til store mængder beskyttede, som deres brugere har uploadet. Under sådanne omstændigheder bør informationssamfundstjenesterne indgå licensaftaler med rettighedshavere og tage forholdsmæssige og passende forholdsregler til at beskytte de pågældende værker i samarbejde med rettighedshaverne.

Tredje og sidste søjle skal skabe balancere i forholdet mellem ophavsmænd og deres kontraktpartnere. Overførslen eller udstedelsen af licenser til rettigheder fra ophavsmænd og udøvende kunstnere til deres kontraktparterne er en standardiseret og generelt accepteret fremgangsmåde, der sikrer finansiering af værker. Men ophavsmænd og udøvende kunstnere får ikke altid adgang til data om, hvordan deres værker senere benyttes, fremmes og genererer indtægter, hvilket gør det vanskeligt for dem at finde ud af, om et vederlag står mål med det pågældende værks faktiske succes. Kommissionens forslag indeholder derfor forpligtelser til gennemsigtighed, mulighed for at tilpasse vederlag og en ordning til bilæggelse af tvister.

Ordførerens generelle holdning

Ordføreren støtter retningen i Kommissionens forslag og den problemstyrede tilgang og finder, at selvom de eksisterende ophavsretsregler stadig gælder for størstedelens vedkommende, er der behov for konkrete supplerende regler, der kan tage hånd om de særlige forhold omkring digitale anvendelser af ophavsretligt beskyttede værker.

Formålet med ændringerne er at præcisere og specificere en række bestemmelser i Kommissionens forslag samt at styrke nogle af dem, hvor det måtte være rimeligt og muligt. Samtidig ønsker ordføreren at anerkende udviklingen i forbrugernes adfærd og give garantier vedrørende nogle af de nye anvendelser og praksisser, der er opstået i kølvandet på den digitale revolution.

Ordføreren har derfor stillet ændringsforslag vedrørende fire hovedmål:

1.  Give retssikkerhed vedrørende de nye undtagelser og indskrænkninger

Ordføreren støtter de nye obligatoriske undtagelser og indskrænkninger, der er fastsat i dette direktiv for at støtte almennyttige aktiviteter, såsom uddannelse, forskning og bevarelse af kulturarven. Faktisk berettiger de potentielle fordele for hele samfundet og udviklingen af grænseoverskridende praksis til en sådan harmonisering, og anvendelsesområdet er tilstrækkeligt præcist til at yde rettighedshaverne passende beskyttelse mod uforholdsmæssig skade.

Men ifølge ordføreren giver det nuværende forslag ikke fuld juridisk klarhed over de involverede parters byrder ved hver undtagelse, som vil mindske deres effektivitet og vanskeliggøre harmoniseret gennemførelse af dem. Ordføreren har derfor specificeret forpligtelserne for de respektive parter, der er involverede i undtagelserne, for at mindske rettighedshavernes risikoen for skade (artikel 3), give vished om anvendelse af licenser eller undtagelse (artikel 4) og at sikre fælles praksisser (artikel 5).

2.  Præcisere platformenes ansvar og sikre et rimeligt samarbejde med rettighedshavere

Ordføreren støtter fuldt ud målsætningerne og retningslinjerne i forslaget om præcisering af status for visse kategorier af informationssamfundets tjenester på en måde, som er forenelig med og supplerer direktivet om elektronisk handel.

Det er imidlertid ordførerens holdning, at forslaget ikke med tilstrækkelig præcision definerer omfanget af tjenester, der er omfattet af kravene i artikel 13 i dette direktiv, hvilket skaber retsusikkerhed. På samme måde er anvendelsesområdet, karakteren og grundlaget for de gensidige forpligtelser mellem rettighedshavere og de tjenester efter ordførerens mening ikke tilstrækkeligt klare.

Udtalelsen præciserer derfor de forpligtelser, som påhviler informationssamfundets tjenester i henhold til artikel 13 dette direktiv. I stedet for kun at fokusere på de tekniske karakteristika ved tjenesten (dvs. forestillingen om lagring), baserer udtalelsen tjenestens forpligtelser på, om den foretager en overføring til offentligheden.

Informationssamfundets tjenester, som gemmer og/eller giver offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser og dermed går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden, er således forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshavere, der anmoder om det. Hvis der ikke indgås aftaler, eller hvis tjenesterne er omfattet af ansvarsfritagelsen i direktivet om elektronisk handel, skal de ikke desto mindre træffe foranstaltninger til at forebygge ulovlig medtagelse af ophavsretligt beskyttet indhold. Denne tilgang skulle give den nødvendige retssikkerhed til, at bestemmelsen i dette direktiv bliver effektiv.

For at sikre bedre og rimeligt samarbejde mellem de relevante platforme og rettighedshaverne har ordføreren foreslået en alternativ ordning til bilæggelse af tvister til at løse de problemer, der måtte opstå, med bistand af et uvildigt organ udpeget af medlemsstaterne.

3.  Oprette en ny søjle til at beskytte forbrugerens legitime praksisser

Det er ordførerens opfattelse, at forslaget ikke anerkender den stilling, som forbrugerne, som brugere af tjenesterne, nu indtager i det digitale miljø. Da de ikke længere spiller en rent passiv rolle, er de blevet aktive bidragydere og nu både en kilde til og modtager af indhold i det digitale økosystem. Faktisk baserer informationssamfundets tjenester hele deres udformning, forretningsmodel og optimering af deres tjenester på deres brugeres dobbeltrolle. Fra et juridisk synspunkt er det også ordførerens opfattelse, at brugernes digitale praksisser ikke nyder nogen retssikkerhed under de nuværende ophavsretsregler, navnlig undtagelserne og indskrænkningerne, og derfor kræver en særlig tilgang.

Udtalelsen supplerer den eksisterende undtagelse for citater med en ny undtagelse om digital ikkekommerciel, forholdsmæssig brug af citater og uddrag af ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser fra individuelle brugere. Uden at det berører bestemmelserne i artikel 13, kan medlemsstaterne fastsætte en undtagelse for indhold, der uploades af brugere, når indholdet anvendes til kritik, anmeldelse, illustration, karikatur, parodi eller pastiche.

Endelig har ordføreren forstærket klage- og erstatningsordningen i artikel 13 for at garantere et minimum af retssikkerhed for brugerne med hensyn til procedurerne.

4.  Give ophavsmænd og udøvende kunstnere mulighed for at håndhæve deres rettigheder

Ordføreren udtrykker respekt for forslagets bestræbelser på at styrke ophavsmænds og udøvende kunstneres rettigheder. For at undgå en dæmpende effekt, der kan afholde ophavsmænd og udøvende kunstnere fra at håndhæve deres rettigheder har ordføreren foreslået, at initiativer til bilæggelse af tvister mellem ophavsmænd, udøvende kunstnere og kontraktparter kan iværksættes enten individuelt eller kollektivt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den hurtige teknologiske udvikling fortsætter med at ændre den måde, hvorpå værker og andre frembringelser skabes, produceres, distribueres og udnyttes. Der dukker hele tiden nye forretningsmodeller og nye aktører op. De mål og principper, der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, er fortsat velfunderede. Der er imidlertid fortsat retsusikkerhed for både rettighedshavere og brugere med hensyn til visse anvendelser af værker og andre frembringelser i det digitale miljø, herunder grænseoverskridende anvendelser. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse "På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret" 26er det nødvendigt at tilpasse og supplere den nuværende EU-ramme for ophavsret. I dette direktiv fastsættes der regler for tilpasningen af visse undtagelser og indskrænkninger til digitale og grænseoverskridende miljøer samt foranstaltninger til at lette visse licenspraksisser for så vidt angår udbredelsen af værker, der ikke længere forhandles, og tilgængeligheden af audiovisuelle værker online på video on demand-platforme med henblik på at sikre bredere adgang til indhold. For at skabe en velfungerende markedsplads for ophavsret bør der også være regler om rettigheder i publikationer, om udbydere af onlinetjenesters anvendelse af værker og andre frembringelser, når disse udbydere lagrer og giver adgang til indhold uploadet af brugerne, samt om gennemsigtigheden i ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaler.

(3)  Den hurtige teknologiske udvikling fortsætter med at ændre den måde, hvorpå værker og andre frembringelser skabes, produceres, distribueres og udnyttes. Det er vigtigt, at den relevante lovgivning er fremtidssikret, således at den teknologiske udvikling ikke begrænses. Der dukker hele tiden nye forretningsmodeller og nye aktører op. De mål og principper, der er fastlagt i EU's ophavsretlige rammer, er fortsat velfunderede. Der er imidlertid fortsat retsusikkerhed for både rettighedshavere og brugere med hensyn til visse anvendelser af værker og andre frembringelser i det digitale miljø, herunder grænseoverskridende anvendelser. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse "På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret"26 er det nødvendigt at tilpasse og supplere den nuværende EU-ramme for ophavsret. I dette stadigt skiftende digitale miljø bør Kommissionen undersøge alle mulige foranstaltninger til at undgå ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet visuelt og audiovisuelt indhold til kommercielle formål gennem forankrings- og udformningsteknikker. I dette direktiv fastsættes der desuden regler for tilpasningen af visse undtagelser og indskrænkninger til digitale og grænseoverskridende miljøer samt foranstaltninger til at lette visse licenspraksisser for så vidt angår udbredelsen af værker, der ikke længere forhandles, og tilgængeligheden af audiovisuelle værker online på video on demand-platforme med henblik på at sikre bredere adgang til indhold. For at skabe en velfungerende markedsplads for ophavsret bør der også være regler om rettigheder i publikationer, om udbydere af onlinetjenesters anvendelse af værker og andre frembringelser, når disse udbydere lagrer og giver adgang til indhold uploadet af brugerne, samt om gennemsigtigheden i ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaler.

_________________

_________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Til trods for, at der i dag forbruges mere kreativt indhold end nogensinde før via tjenester såsom platforme med bruger-uploadet indhold og indholdsaggregeringstjenester, har de kreative sektorer ikke oplevet en tilsvarende stigning i indtægterne. Der er følgelig opstået en såkaldt "værdikløft", hvor platformtjenesterne bevarer værdien af kulturelt og kreativt arbejde, som hidrører fra skabende kunstnere. Værdioverførslen har skabt et ineffektivt og uretfærdigt marked og udgør på lang sigt en sundhedstrussel mod Unionens kulturelle og kreative sektorer og et vellykket digitalt indre marked. Fritagelse fra ansvar bør derfor kun gælde for virkelig neutrale og passive onlinetjenesteydere og ikke for tjenester, der spiller en aktiv rolle for distribution af, reklame for og kommercialisering af indhold på skabende kunstneres bekostning.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Inden for områderne forskning, uddannelse og bevarelse af kulturarven giver digitale teknologier mulighed for nye former for anvendelse, der ikke klart er omfattet de nuværende EU-regler om undtagelser og indskrænkninger. Derudover kan den frivillige karakter af de undtagelser og indskrænkninger, som er fastlagt i direktiv 2001/29/EF, 96/9/EF og 2009/24/EF på disse områder, have en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Dette er især relevant for grænseoverskridende anvendelser, som bliver stadig vigtigere i det digitale miljø. De eksisterende undtagelser og indskrænkninger i EU-lovgivningen, som vedrører videnskabelig forskning, undervisning og bevarelse af kulturarven, bør derfor vurderes på ny i lyset af disse nye anvendelser. Der bør indføres obligatoriske undtagelser eller indskrænkninger vedrørende anvendelse af teknologier til tekst- og datamining inden for videnskabelig forskning, til undervisningsbrug i det digitale miljø og til bevarelse af kulturarven. For de anvendelser, der ikke er omfattet af undtagelserne eller indskrænkningen i dette direktiv, bør EU-lovgivningens eksisterende undtagelser og indskrænkninger fortsat gælde. Direktiverne 96/9/EF og 2001/29/EF bør tilpasses.

(5)  Inden for områderne forskning, uddannelse og bevarelse af kulturarven giver digitale teknologier mulighed for nye former for anvendelse, der ikke klart er omfattet de nuværende EU-regler om undtagelser og indskrænkninger. Derudover kan den frivillige karakter af de undtagelser og indskrænkninger, som er fastlagt i direktiv 2001/29/EF, 96/9/EF og 2009/24/EF på disse områder, have en negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Dette er især relevant for grænseoverskridende anvendelser, som bliver stadig vigtigere i det digitale miljø. De eksisterende undtagelser og indskrænkninger i EU-lovgivningen, som vedrører videnskabelig forskning, undervisning, fjernundervisning og blandet læring og bevarelse af kulturarven, bør derfor vurderes på ny i lyset af disse nye anvendelser. Der bør indføres obligatoriske undtagelser eller indskrænkninger vedrørende anvendelse af teknologier til tekst- og datamining inden for videnskabelig forskning, til undervisningsbrug i det digitale miljø og til bevarelse af kulturarven. For de anvendelser, der ikke er omfattet af undtagelserne eller indskrænkningen i dette direktiv, bør EU-lovgivningens eksisterende undtagelser og indskrænkninger fortsat gælde. Direktiverne 96/9/EF og 2001/29/EF bør tilpasses i overensstemmelse hermed.Udtrykket "videnskabelig forskning" i dette direktiv skal forstås som henvisninger til både naturvidenskab og humaniora.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  EU-lovgivningen indeholder allerede visse undtagelser og indskrænkninger, der gælder for anvendelse med henblik på videnskabelig forskning, og de kan finde anvendelse på tekst- og datamining. Disse undtagelser og indskrænkninger er imidlertid valgfri og ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af teknologier inden for videnskabelig forskning. Har forskerne lovlig adgang til indhold, f.eks. via abonnementer til publikationer eller licenser, der giver fri adgang, kan licensbetingelserne desuden udelukke tekst- og datamining. Da forskning i stigende grad udføres ved hjælp af digital teknologi, er der en risiko for, at Unionens konkurrencemæssige position inden for forskning vil blive påvirket negativt, medmindre der tages skridt til at afhjælpe retsusikkerheden vedrørende tekst- og datamining.

(9)  EU-lovgivningen indeholder allerede visse undtagelser og indskrænkninger, der gælder for anvendelse med henblik på videnskabelig forskning, og de kan finde anvendelse på tekst- og datamining. Disse undtagelser og indskrænkninger er imidlertid valgfri og ikke fuldt ud tilpasset til anvendelsen af teknologier inden for videnskabelig forskning. Har forskerne erhvervet lovlig adgang til indhold, f.eks. via abonnementer til publikationer eller licenser, der giver fri adgang, kan licensbetingelserne desuden udelukke tekst- og datamining. Da forskning i stigende grad udføres ved hjælp af digital teknologi, er der en risiko for, at Unionens konkurrencemæssige position inden for forskning vil blive påvirket negativt, medmindre der tages skridt til at afhjælpe retsusikkerheden vedrørende tekst- og datamining.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database. Den nye undtagelsesregel bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde. Forskningsinstitutioner bør også være omfattet af undtagelsen, når de deltager i offentlig-private partnerskaber.

(10)  Denne retsusikkerhed bør afhjælpes ved at fastlægge en obligatorisk undtagelse for både retten til reproduktion og retten til at forhindre udtræk fra en database. Den nye undtagelsesregel bør ikke berøre den eksisterende obligatoriske undtagelse for midlertidige reproduktionshandlinger, som er fastlagt ved artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/29, idet den pågældende undtagelse fortsat bør finde anvendelse på teknikker til tekst- og datamining, når disse ikke medfører oprettelse af kopier, der falder uden for dens anvendelsesområde. For at undgå uberettiget formidling af det indhold, der er nødvendigt for tekst- og datamining, bør forskningsinstitutioner have lov til at lagre og bevare reproduktionerne af værker eller andre frembringelser, der er opnået i henhold til den nye undtagelse, på en sikker måde i det tidsrum, der er nødvendigt for at udføre forskningen. Reproduktioner af værker eller andre frembringelser lavet med henblik på at udføre tekst- og datamining bør slettes, når alle de nødvendige aktiviteter i forbindelse med forskningen er udført. Forskningsinstitutioner bør også være omfattet af undtagelsen, når de indgår i offentlig-private partnerskaber, forudsat at de udførte tekst- og datamininghandlinger direkte vedrørende formålet med forskningen udført i det pågældende partnerskab. Det er i forbindelse med offentlig-private partnerskaber nødvendigt, at de ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der bruges i henhold til undtagelsen, forinden er erhvervet lovligt af partneren fra den private sektor.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik på et potentielt højt antal anmodninger om adgang til og downloads af deres værker eller andre frembringelser bør det være tilladt rettighedshaverne at træffe foranstaltninger, hvis der er risiko for, at sikkerheden eller integriteten i det system eller den database, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret, er truet. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at forfølge målet om at garantere systemets sikkerhed og integritet, og bør ikke underminere den effektive anvendelse af undtagelsen.

(12)  Med henblik på et potentielt højt antal anmodninger om adgang til og downloads af deres værker eller andre frembringelser bør det være tilladt rettighedshaverne at træffe foranstaltninger, såsom bekræftelse af identifikation, hvis der er risiko for, at sikkerheden eller integriteten i det system eller den database, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret, kunne være truet. Disse foranstaltninger bør være forholdsmæssige, bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at forfølge målet om at garantere systemets sikkerhed og integritet, og bør ikke underminere den effektive anvendelse af undtagelsen.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der er ikke behov for at fastlægge kompensation til rettighedshavere for anvendelser i henhold til den undtagelse for tekst- og datamining, som indføres med dette direktiv, eftersom skaden i betragtning af undtagelsens karakter og omfang burde være minimal.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF tillader medlemsstaterne at indføre en undtagelse eller indskrænkning i retten til reproduktion, overføring af værker til offentligheden og anvendelse, der udelukkende er til bl.a. undervisningsbrug. Derudover tillader artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, litra b), i direktiv 96/9/EF anvendelse af en database og udtræk eller genanvendelse af en væsentlig del af indholdet til undervisningsbrug. I hvilket omfang disse undtagelser eller indskrænkninger gælder for digitale anvendelser er uklart. Desuden er det uklart, hvorvidt disse undtagelser eller indskrænkninger også gælder i tilfælde, hvor undervisningen foregår online og dermed som fjernundervisning. Endvidere giver den nuværende ramme ikke mulighed for en grænseoverskridende virkning. Denne situation kan hæmme udviklingen af digitale undervisningsmetoder og fjernundervisning. Det er derfor nødvendigt at indføre en ny obligatorisk undtagelse eller indskrænkning for at sikre, at uddannelsesinstitutioner er garanteret fuld retssikkerhed, når de anvender værker eller andre frembringer i digitale aktiviteter, herunder online og på tværs af grænser.

(14)  Artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2001/29/EF tillader medlemsstaterne at indføre en undtagelse eller indskrænkning i retten til reproduktion, overføring af værker til offentligheden og anvendelse, der udelukkende er til bl.a. undervisningsbrug. Derudover tillader artikel 6, stk. 2, litra b) og artikel 9, litra b), i direktiv 96/9/EF anvendelse af en database og udtræk eller genanvendelse af en væsentlig del af indholdet til undervisningsbrug. I hvilket omfang disse undtagelser eller indskrænkninger gælder for digitale anvendelser er uklart. Desuden er det uklart, hvorvidt disse undtagelser eller indskrænkninger også gælder i tilfælde, hvor undervisningen foregår online og dermed som fjernundervisning. Endvidere giver den nuværende ramme ikke mulighed for en grænseoverskridende virkning. Denne situation kan hæmme udviklingen af digitale undervisningsmetoder og fjernundervisning, der kan finde sted uden for de traditionelle formelle læringssammenhænge og inddrage en bredere vifte af udbydere. Det er derfor nødvendigt at indføre en ny obligatorisk undtagelse eller indskrænkning for at sikre, at uddannelsesinstitutioner og enheder, der er certificeret af medlemsstaterne til at udføre en uddannelsesaktivitet, er garanteret fuld retssikkerhed, når de anvender værker eller andre frembringelser i digitale aktiviteter, herunder online og på tværs af grænser.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Mens fjernundervisning og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin samt de erhvervsfaglige og videregående uddannelser til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. En uddannelsesinstitutions organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter.

(15)  Mens fjernundervisning og grænseoverskridende uddannelsesprogrammer hovedsagelig udvikles på videregående niveau, anvendes digitale værktøjer og ressourcer i stigende grad på alle uddannelsesniveauer, især for at forbedre og berige undervisningsoplevelsen. Undtagelsen eller indskrænkningen i dette direktiv bør derfor komme alle uddannelsesinstitutioner på det primære og sekundære trin samt de erhvervsfaglige og videregående uddannelser samt enheder, der er certificeret af den medlemsstater, hvor de er etableret, til at udføre specifikke uddannelsesaktiviteter, til gode, i det omfang deres uddannelsesaktiviteter har ikkekommercielle formål. En uddannelsesinstitutions eller en certificeret enheds organisatoriske struktur og finansiering er ikke afgørende for, om der er tale om aktiviteter af ikkekommerciel karakter.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte digitale værker og andre frembringelser som f.eks. brugen af dele eller uddrag af værker for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, der finder sted under uddannelsesinstitutioners ansvar, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både anvendelse ved hjælp af digitale hjælpemidler i undervisningslokalet eller onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens sikre elektroniske netværk, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

(16)  Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte digitale værker og andre frembringelser som f.eks. brugen af dele eller uddrag af værker, bortset fra trykte noder, for at understøtte, berige eller supplere undervisningen, herunder de undervisningsrelaterede aktiviteter. Det bør tillades medlemsstaterne at fastsætte passende begrænsninger vedrørende mængden af visse kategorier af beskyttede værker eller andre frembringelser, der kan anvendes, så længe disse begrænsninger skaber en rimelig balance mellem brugernes og rettighedshavernes behov og legitime interesser. Anvendelsen af værker eller andre frembringelser eller uddrag heraf i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen bør kun ske i forbindelse med undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter, der finder sted under uddannelsesinstitutioners eller certificerede enheders ansvar, herunder ved eksamener, og den bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at gennemføre sådanne aktiviteter. Undtagelsen eller indskrænkningen bør omfatte både anvendelse ved hjælp af digitale hjælpemidler inden for de rammer, hvor undervisnings- eller uddannelsesaktiviteterne finder sted, herunder hvis de finder sted uden for undervisningsinstitutionen eller den certificerede enhed, og onlineanvendelse via uddannelsesinstitutionens eller den certificerede enheds sikre elektroniske netværk, hvortil der bør være adgangsbeskyttelse, navnlig i form af godkendelsesprocedurer. Undtagelsen eller indskrænkningen bør forstås således, at den omfatter de specifikke tilgængelighedsbehov for personer med et handicap i forbindelse med undervisningsbrug.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Forskellige ordninger, der bygger på gennemførelsen af den undtagelse, der er fastlagt ved direktiv 2001/29/EF, eller på licensaftaler, der omfatter videre anvendelser, er indført i en række medlemsstater med henblik på at lette den uddannelsesmæssige anvendelse af værker og andre frembringelser. Denne type ordninger er normalt blevet oprettet under hensyntagen til behovene hos uddannelsesinstitutionerne og på de forskellige niveauer i uddannelsessektoren. Det er afgørende at harmonisere omfanget af den nye obligatoriske undtagelse eller indskrænkning i forbindelse med digitale anvendelser og grænseoverskridende undervisningsaktiviteter, men medlemsstaterne kan vælge at gennemføre dette på forskellig vis, så længe de ikke hindrer den effektive anvendelse af undtagelsen eller indskrænkningen eller grænseoverskridende anvendelser. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at bygge videre på de eksisterende nationalt indførte ordninger. Medlemsstaterne kan således beslutte at gøre anvendelsen af undtagelsen eller indskrænkningen helt eller delvis afhængig af besiddelsen af tilstrækkelige licenser, der omfatter mindst de samme anvendelser som dem, der tillades i henhold til undtagelsen. Denne ordning vil f.eks. kunne give forrang til licenser til materialer, der primært er beregnet til uddannelsesmarkedet. Med henblik på at undgå, at en sådan ordning fører til retsusikkerhed eller administrative byrder for uddannelsesinstitutionerne, bør de medlemsstater, der vælger denne metode, træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, at licensordninger, der tillader digital anvendelse af værker eller andre frembringelser til undervisningsbrug, er let tilgængelige, og at uddannelsesinstitutionerne er klar over eksistensen af sådanne licensordninger.

(17)  Forskellige ordninger, der bygger på gennemførelsen af den undtagelse, der er fastlagt ved direktiv 2001/29/EF, eller på licensaftaler, der omfatter videre anvendelser, er indført i en række medlemsstater med henblik på at lette den uddannelsesmæssige anvendelse af værker og andre frembringelser. Denne type ordninger er normalt blevet oprettet under hensyntagen til behovene hos uddannelsesinstitutionerne og på de forskellige niveauer i uddannelsessektoren. Det er afgørende at harmonisere omfanget af den nye obligatoriske undtagelse eller indskrænkning i forbindelse med digitale anvendelser og grænseoverskridende undervisningsaktiviteter, men medlemsstaterne kan vælge at gennemføre dette på forskellig vis, så længe de ikke hindrer den effektive anvendelse af undtagelsen eller indskrænkningen eller grænseoverskridende anvendelser. Dette bør gøre det muligt for medlemsstaterne at bygge videre på de eksisterende nationalt indførte ordninger. Medlemsstaterne kan således beslutte at gøre anvendelsen af undtagelsen eller indskrænkningen helt eller delvis afhængig af besiddelsen af tilstrækkelige licenser, der omfatter mindst de samme anvendelser som dem, der tillades i henhold til undtagelsen. Denne ordning vil f.eks. kunne give forrang til licenser til materialer, der primært er beregnet til uddannelsesmarkedet, og hvortil licenser er let tilgængelige. Med henblik på at undgå, at en sådan ordning fører til retsusikkerhed eller administrative byrder for uddannelsesinstitutionerne, bør de medlemsstater, der vælger denne metode, træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, at licensordninger, der tillader digital anvendelse af værker eller andre frembringelser til undervisningsbrug, er let tilgængelige, og at uddannelsesinstitutionerne og enheder, der er certificeret til at udføre en uddannelsesaktivitet, er klar over eksistensen af sådanne licensordninger. For at sikre tilgængelighed af og adgang til sådanne licenser for aktørerne bør medlemsstaterne anvende eller udvikle passende værktøjer, såsom en fælles portal eller database.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  For at garantere retssikkerheden, hvis en medlemsstat beslutter at betinge anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen af, at de nødvendige licenser er tilgængelige, er det nødvendigt at specificere, på hvilke betingelser en uddannelsesinstitution eller en enhed, der er certificeret til at udføre uddannelsesaktiviteter, kan bruge beskyttede værker eller andre frembringelser omfattet af undtagelsen og, omvendt, hvornår den skal benytte en licensordning. Når en uddannelsesinstitution eller en certificeret enhed ikke kan finde en licens, der dækker et bestemt ophavsretligt beskyttet værk eller andre frembringelser, via det tekniske værktøj, som medlemsstaten har skabt med henblik på brug i forbindelse med undervisningsaktiviteter, bør den derfor have ret til at benytte et sådant værk eller sådanne andre frembringelser inden for undtagelsens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Der bør derfor stilles krav til medlemsstaterne om at tillade en undtagelse, der gør det muligt for kulturarvsinstitutioner at reproducere værker og andre frembringelser, der er en permanent del af deres samlinger, med henblik på bevarelse, f.eks. i forbindelse med forældet teknologi eller nedslidningen af de oprindelige støttestrukturer. I det omfang det er nødvendigt for at fremstille en kopi, der udelukkende er beregnet til bevarelse, bør en sådan undtagelse også gøre det muligt at lave kopier ved hjælp af de korrekte bevaringsværktøjer, midler eller teknologier samt i de korrekte antal og på et hvilket som helst tidspunkt i et værk eller en anden frembringelses levetid.

(20)  Der bør derfor stilles krav til medlemsstaterne om at tillade en undtagelse, der gør det muligt for kulturarvsinstitutioner at reproducere værker og andre frembringelser, der er en permanent del af deres samlinger, med henblik på bevarelse, f.eks. i forbindelse med forældet teknologi eller nedslidningen af de oprindelige støttestrukturer eller med henblik på digitalisering. I det omfang det er nødvendigt for at fremstille en kopi, der udelukkende er beregnet til bevarelse, bør en sådan undtagelse også gøre det muligt at lave kopier i et hvilket som helst format ved hjælp af de korrekte bevaringsværktøjer, midler eller teknologier samt i de korrekte antal og på et hvilket som helst tidspunkt i et værk eller en anden frembringelses levetid. En sådan undtagelse bør omfatte både kulturarvsinstitutioner, der ejer værkerne eller de andre frembringelser, og tredjeparter, som sådanne kulturarvsinstitutioner har bemyndiget til at reproducere værkerne eller de andre frembringelser inden for rammerne af undtagelsen.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Med den teknologiske udvikling og skiftende forbrugeradfærd er der opstået nye informationssamfundstjenester, der gør det muligt for brugerne at uploade indhold i forskellig form. Et sådant indhold, der uploades af brugere, omfatter undertiden korte uddrag eller korte citater fra beskyttede værker eller andre frembringelser, som kan være ændret, kombineret eller omarbejdet. En sådan anvendelse af uddrag eller citater fra beskyttede værker eller andre frembringelser i indhold, der uploades af brugere, med henblik på karikatur, parodi, pastiche, kritik eller anmeldelse, er nu udbredt på internettet, og forudsat at den pågældende anvendelse er forholdsmæssig og ikke forårsager betydelige økonomiske tab for rettighedshaverne, kan det endda tjene til at reklamere for det værk, der anvendes i det pågældende indhold.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Trods en vis overlapning med eksisterende undtagelser eller indskrænkninger er indhold, der uploades eller stilles til rådighed af en bruger, og som omfatter korte uddrag eller korte citater fra beskyttede værker eller andre frembringelser, ikke ordentligt dækket af den eksisterende liste over undtagelser eller indskrænkninger, og spørgsmålet om, hvordan et sådant indhold anvendes, kan heller ikke udelukkende reguleres gennem aftalemæssige ordninger. Disse omstændigheder skaber retsusikkerhed for såvel brugerne som rettighedshaverne, hvilket fører til frustration og misbrug. Det er derfor nødvendigt at supplere de eksisterende undtagelser, der er fastsat i direktiv 2001/29/EF, navnlig dem, der vedrører citat og parodi, ved at indføre en ny specifik undtagelse, der tillader korte, forholdsmæssige og ikkekommercielle anvendelser af uddrag eller citater fra beskyttede værker eller andre frembringelser i indhold, der uploades af en bruger.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21c)  Når indhold, der uploades af en fysisk person, indebærer en kort, forholdsmæssig og ikkekommerciel anvendelse til et legitimt formål af et kort uddrag eller et kort citat af et værk eller en anden frembringelse, bør den pågældende anvendelse være omfattet af undtagelsen i dette direktiv. Denne undtagelse bør kun anvendes i visse særlige tilfælde, der ikke strider mod den normale anvendelse af værket eller den anden frembringelse og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser. Vurderingen af en skade skal i givet fald baseres på en undersøgelse af det pågældende indholds originalitet, varigheden eller størrelsen af det anvendte citat eller uddrag, om uddraget eller citatet er en underordnet del af det pågældende indhold, det pågældende indholds professionelle karakter og omfanget af den forårsagede økonomiske skade. Denne undtagelse bør ikke berøre ophavsmændenes moralske rettigheder til det pågældende værk eller den pågældende anden frembringelse.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 21 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21d)  Informationssamfundets tjenester bør ikke kunne påberåbe sig undtagelsen i dette direktiv for anvendelse af korte uddrag eller korte citater fra beskyttede værker eller andre frembringelser i indhold, der uploades af brugere, med henblik på at begrænse deres ansvar eller omfanget af deres forpligtelser i henhold til de aftaler, der indgås med rettighedshaverne i henhold til artikel 13 i dette direktiv.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Kulturarvsinstitutioner bør nyde godt af en klar ramme for digitalisering og formidling af værker eller andre frembringelser, der ikke længere forhandles, herunder på tværs af grænser. De særlige karakteristika ved værker, der ikke længere forhandles, betyder imidlertid, at det kan være meget vanskeligt at indhente det forudgående samtykke hos de enkelte rettighedshavere. Dette kan eksempelvis skyldes værkernes eller frembringelsernes alder, deres begrænsede kommercielle værdi eller den omstændighed, at de aldrig har været tiltænkt kommerciel brug. Der bør derfor fastlægges foranstaltninger til at lette udstedelsen af licensrettigheder til ikke længere forhandlede værker, som befinder sig i kulturarvsinstitutioners samlinger, for derigennem at tillade indgåelse af aftaler med grænseoverskridende virkning i det indre marked.

(22)  Kulturarvsinstitutioner bør nyde godt af en klar ramme for digitalisering og formidling af værker eller andre frembringelser, der ikke længere forhandles, herunder på tværs af grænser. De særlige karakteristika ved værker, der ikke længere forhandles, betyder imidlertid, at det kan være meget vanskeligt eller umuligt at indhente det forudgående samtykke hos de enkelte rettighedshavere. Dette kan eksempelvis skyldes værkernes eller frembringelsernes alder, deres begrænsede kommercielle værdi eller den omstændighed, at de aldrig har været tiltænkt kommerciel brug eller aldrig har været forhandlet. Der bør derfor fastlægges foranstaltninger til at lette udstedelsen af licensrettigheder til ikke længere forhandlede værker, som befinder sig i kulturarvsinstitutioners samlinger, for derigennem at tillade indgåelse af aftaler med grænseoverskridende virkning i det indre marked.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør inden for rammerne af dette direktiv og i overensstemmelse med deres retlige traditioner, sædvaner og forhold indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den specifikke ordning, hvorved licenser til værker, der ikke længere forhandles, kan udvides til rettigheder, som tilhører rettighedshavere, der ikke repræsenteres af den kollektive forvaltningsorganisation. Sådanne ordninger kan omfatte aftalelicenser og retlige formodninger om repræsentation.

(23)  Medlemsstaterne bør inden for rammerne af dette direktiv og i overensstemmelse med deres retlige traditioner, sædvaner og forhold indrømmes fleksibilitet til at fastlægge den specifikke ordning, hvorved licenser til værker, der ikke længere forhandles, kan udvides til rettigheder, som tilhører rettighedshavere, der ikke repræsenteres af den relevante kollektive forvaltningsorganisation. Sådanne ordninger kan omfatte aftalelicenser og retlige formodninger om repræsentation.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Med henblik på disse licensordninger er det vigtigt med et stringent og velfungerende kollektivt forvaltningssystem. Dette system omfatter især regler om god forvaltningsskik, gennemsigtighed og rapportering samt den regelmæssige, omhyggelige og nøjagtige fordeling og betaling af skyldige beløb til individuelle rettighedshavere, jf. direktiv 2014/26/EU. Der bør være adgang til yderligere beskyttelse for alle rettighedshavere, som bør have mulighed for at udelukke anvendelsen af sådanne ordninger på deres værker eller andre frembringelser. De betingelser, der er forbundet med disse ordninger, bør ikke påvirke deres praktiske relevans for kulturarvsinstitutioner.

(24)  Med henblik på disse licensordninger er det vigtigt med et stringent og velfungerende kollektivt forvaltningssystem, og medlemsstaterne bør tilskynde til dette. Dette system omfatter især regler om god forvaltningsskik, gennemsigtighed og rapportering samt den regelmæssige, omhyggelige og nøjagtige fordeling og betaling af skyldige beløb til individuelle rettighedshavere, jf. direktiv 2014/26/EU. Der bør være adgang til yderligere beskyttelse for alle rettighedshavere, som bør have mulighed for at udelukke anvendelsen af sådanne ordninger på deres værker eller andre frembringelser. De betingelser, der er forbundet med disse ordninger, bør ikke påvirke deres praktiske relevans for kulturarvsinstitutioner.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  For at sikre, at de licensordninger, som gælder for værker, der ikke længere forhandles, er relevante og korrekte, at rettighedshaverne er tilstrækkeligt beskyttet af disse ordninger, at licenserne offentliggøres på passende vis, og at der sikres retssikkerhed med hensyn til de kollektive forvaltningsorganisationers repræsentativitet og kategoriseringen af værker, bør medlemsstaterne fremme sektorspecifik dialog blandt interessenterne. De bør om nødvendigt også lette dialogen med henblik på at etablere kollektive forvaltningsorganisationer i de sektorer, hvor de ikke allerede findes, så rettighederne i hver kategori af værker bliver dækket.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Med henblik på at fremme udstedelsen af licensrettigheder til audiovisuelle værker til video on demand-platforme fastsættes der med dette direktiv krav om, at medlemsstaterne opretter en forhandlingsordning, som gør det muligt for parter, der er interesseret i at indgå en aftale, at få bistand af et uafhængigt organ. Organet bør mødes med parterne og fremme forhandlingerne ved at tilbyde professionel og ekstern rådgivning. Medlemsstaterne bør på den baggrund fastlægge betingelserne for forhandlingsordningens funktion, herunder tidspunktet for og varigheden af forhandlingsbistanden og afholdelsen af omkostningerne. Medlemsstaterne bør sørge for, at de administrative og økonomiske byrder forbliver rimelige i forhold til at sikre et effektivt forhandlingsforum.

(30)  Med henblik på at fremme udstedelsen af licensrettigheder til audiovisuelle værker konsolideres relevante rettigheder med producenten ved lov eller ved aftale. For at fremme kulturel diversitet og tilgængeligheden af værker på video on demand-platforme fastsættes der med dette direktiv krav om, at medlemsstaterne opretter en faciliteringsordning, der forvaltes af et eksisterende eller nyoprettet nationalt organ, som gør det muligt for relevante parter, der er interesseret i at indgå en aftale om licenser til audiovisuelle værker til video on demand-platforme, at få bistand fra et uafhængigt organ. Hvis en forhandling involverer parter fra forskellige medlemsstater, bør de på forhånd blive enige om, hvilken medlemsstat der skal være kompetent, hvis der bliver behov for faciliteringsordningen. Organet bør mødes med parterne og lette forhandlingerne ved at tilbyde professionel og ekstern rådgivning. Medlemsstaterne bør på den baggrund fastlægge betingelserne for faciliteringsordningens funktion, herunder tidspunktet for og varigheden af forhandlingsbistanden og deling af eventuelle opstående omkostninger. Medlemsstaterne bør sørge for, at de administrative og økonomiske byrder forbliver rimelige i forhold til at sikre et effektivt faciliteringsforum. Medlemsstaterne bør med henblik på at tilskynde til kontinuerlig udnyttelse af audiovisuelle værker på video on demand-platforme fremme dialog mellem organisationer, der repræsenterer ophavsmænd, producenter, video on demand-platforme og andre relevante interessenter.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  En fri og pluralistisk presse er afgørende for at sikre god journalistik og borgernes adgang oplysninger. Den yder et grundlæggende bidrag til den offentlige debat og et velfungerende demokratisk samfund. I forbindelse med overgangen fra trykte til digitale medier står presseudgivere over for problemer med udstedelsen af licenser til onlineanvendelse af deres publikationer og med at tjene deres investeringer ind igen. Manglende anerkendelse af presseudgivere som rettighedshavere medfører ofte, at udstedelsen af licenser og håndhævelsen deraf er kompleks og ineffektiv i det digitale miljø.

(31)  En fri og pluralistisk presse er afgørende for at sikre god journalistik og et rimeligt vederlag herfor og borgernes adgang til oplysninger. Den yder et grundlæggende bidrag til den offentlige debat og et velfungerende demokratisk samfund. I forbindelse med overgangen fra trykte til digitale medier står presseudgivere over for problemer med udstedelsen af licenser til onlineanvendelse af deres publikationer og med at tjene deres investeringer ind igen. Onlinetjenester som f.eks. nyhedsaggregatorer og søgemaskiner har i stigende grad udviklet deres aktiviteter ved at tjene penge på presseudgiveres indhold. Dette udbytte deles ikke ligeligt med journalisterne og udgiverne. Manglende anerkendelse af presseudgivere som rettighedshavere medfører ofte, at udstedelsen af licenser og håndhævelsen deraf er kompleks og ineffektiv i det digitale miljø.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Udgiveres organisatoriske og finansielle bidrag til produktionen af pressepublikationer bør anerkendes og støttes yderligere for at sikre bæredygtighed inden for udgivelsesvirksomhed. Det er derfor nødvendigt med en harmoniseret retsbeskyttelse af pressepublikationer for så vidt angår deres digitale anvendelse. En sådan beskyttelse bør effektivt garanteres ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse med ophavsret indføres rettigheder til reproduktion og tilrådighedsstillelse for offentligheden af pressepublikationer for så vidt angår digitale anvendelser.

(32)  Udgiveres organisatoriske og finansielle bidrag til produktionen af pressepublikationer bør anerkendes og støttes yderligere for at sikre bæredygtighed inden for udgivelsesvirksomhed. Det er derfor nødvendigt med en harmoniseret retsbeskyttelse af pressepublikationer. En sådan beskyttelse bør effektivt garanteres ved, at der i EU-lovgivning i forbindelse med ophavsret indføres rettigheder til reproduktion og tilrådighedsstillelse for offentligheden af pressepublikationer.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af hyperlinks, som ikke er at betragte som overføring til offentligheden.

(33)  Inden for rammerne af dette direktiv bør begrebet pressepublikation defineres på en måde, som kun omfatter professionelle journalistiske publikationer, der udgives af en tjenesteudbyder, og som uanset medie opdateres periodisk eller regelmæssigt med henblik på at oplyse eller underholde, og hvis troværdighed i offentligheden til en vis grad afhænger deres specifikke handelsnavn. Sådanne publikationer vil f.eks. omfatte dagblade, ugentlige eller månedlige magasiner af almen eller specialiseret karakter og nyhedswebsteder. Periodiske publikationer, som udgives med videnskabeligt eller akademisk formål, f.eks. videnskabelige tidsskrifter, bør ikke omfattes af beskyttelsen af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv. Denne beskyttelse omfatter ikke brug af hyperlinks, hvis sådanne handlinger ikke er at betragte som overføring til offentligheden i henhold til direktiv 2001/29/EF.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Når der er tale om digitale anvendelser, bør de rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden. De bør også være underlagt de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d).

(34)  De rettigheder, som indrømmes udgivere af pressepublikationer i henhold til dette direktiv, bør have samme omfang som den i direktiv 2001/29/EF fastlagte ret til reproduktion og ret til tilrådighedsstillelse for offentligheden. De bør også være underlagt de samme bestemmelser om undtagelser og indskrænkninger, som gælder for de i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder, herunder undtagelsen for citater med henblik på formål som kritik eller anmeldelser som fastlagt i direktivets artikel 5, stk. 3, litra d). Rettighederne i henhold til dette direktiv bør ikke berøre ophavsmændenes rettigheder og bør ikke gælde for legitime anvendelser af pressepublikationer fra individuelle brugere, som handler som privatpersoner og i ikkekommercielt øjemed. Beskyttelsen af pressepublikationer i henhold til dette direktiv bør gælde for indhold, der genereres automatisk ved brug af hyperlinks i forbindelse med en pressepublikation, uden at dette berører den legitime brug af citater.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Beskyttelsen af udgivere af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv bør ikke påvirke de rettigheder, som ophavsmænd og andre rettighedshavere har til værker og andre frembringelser, som indgår i publikationerne, herunder i det omfang ophavsmænd og andre rettighedshavere kan udnytte deres værker eller andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i. Derfor bør udgivere af pressepublikationer ikke kunne påberåbe sig den indrømmede beskyttelse i forhold til ophavsmænd og andre rettighedshavere. Dette berører ikke aftaler, der indgås mellem udgiverne af pressepublikationer på den ene side og ophavsmænd og andre rettighedshavere på den anden side.

(35)  Beskyttelsen af udgivere af pressepublikationer inden for rammerne af dette direktiv bør ikke påvirke de rettigheder, som ophavsmænd og andre rettighedshavere har til værker og andre frembringelser, som indgår i publikationerne, herunder i det omfang ophavsmænd og andre rettighedshavere kan udnytte deres værker eller andre frembringelser uafhængigt af den pressepublikation, som de indgår i. Derfor bør udgivere af pressepublikationer ikke kunne påberåbe sig den indrømmede beskyttelse i forhold til ophavsmænd og andre rettighedshavere. Dette berører ikke aftaler, der indgås mellem udgiverne af pressepublikationer på den ene side og ophavsmænd og andre rettighedshavere på den anden side. Medlemsstaterne bør kunne indføre regler om, at en rimelig andel af vederlaget fra brug af presseudgiveres rettigheder tilfalder journalister.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Udgivere, herunder udgivere af pressepublikationer, bøger eller videnskabelige publikationer, opererer ofte på grundlag af overdragelse af ophavsmændenes rettigheder ved hjælp af aftaler eller retlige regler. I denne sammenhæng foretager udgiverne en investering med henblik på udnyttelse af værkerne i deres publikationer, og de kan i visse tilfælde miste indtægter, hvis sådanne værker anvendes i henhold til de undtagelser eller indskrænkninger som f.eks. gælder for privatkopiering og reprografi. I en række medlemsstater deles erstatningen for anvendelser i medfør af disse undtagelser mellem ophavsmænd og udgivere. For at tage hensyn til denne situation og øge retssikkerheden for alle berørte parter i tilfælde, hvor en ophavsmand har overdraget sine rettigheder eller udstedt licens til dem til en udgiver eller på anden vis bidrager med sine værker til en publikation, og der er oprettet systemer til at kompensere for den skade, som måtte følge af en undtagelse eller en indskrænkning, bør medlemsstaterne kunne fastsætte, at udgivere har krav på en del af en sådan kompensation; den byrde, som udgiveren pålægges med hensyn til at underbygge sit krav, bør ikke gå ud over, hvad der kræves under det gældende system.

(36)  Udgivere, herunder udgivere af pressepublikationer, bøger eller videnskabelige publikationer, opererer ofte på grundlag af overdragelse af ophavsmændenes rettigheder ved hjælp af aftaler eller retlige regler. I denne sammenhæng foretager udgiverne en investering med henblik på udnyttelse af værkerne i deres publikationer, og de kan i visse tilfælde miste indtægter, hvis sådanne værker anvendes i henhold til de undtagelser eller indskrænkninger som f.eks. gælder for privatkopiering og reprografi. I en række medlemsstater deles erstatningen for anvendelser i medfør af disse undtagelser mellem ophavsmænd og udgivere. For at tage hensyn til denne situation og øge retssikkerheden for alle berørte parter i tilfælde, hvor en ophavsmand har overdraget sine rettigheder eller udstedt licens til dem til en udgiver eller på anden vis bidrager med sine værker til en publikation, og der er oprettet systemer til at kompensere for den skade, som måtte følge af en undtagelse eller en indskrænkning, bør medlemsstaterne fastsætte, at udgivere har krav på en del af en sådan kompensation. Den byrde, som udgiveren pålægges med hensyn til at underbygge sit krav, bør ikke gå ud over, hvad der kræves under det gældende system.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  I de seneste år er markedspladsen for onlineindhold blevet stadig mere kompleks. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af brugerne uden at inddrage rettighedshaverne, er vokset og er nu blandt de væsentligste adgangskilder til onlineindhold. Derved påvirkes rettighedshavernes muligheder for at bestemme, hvorvidt og under hvilke betingelser deres værker og andre frembringelser anvendes samt deres muligheder for at et passende vederlag for det.

(37)  I de seneste år er markedspladsen for onlineindhold blevet stadig mere kompleks. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af brugerne uden at inddrage eller få samtykke fra rettighedshaverne, er vokset og er nu blandt de primære adgangskilder til onlineindhold. Sådanne tjenester bliver dermed unfair konkurrenter til tjenester, hvis indhold er givet i direkte licens af rettighedshaverne, idet de skaber fortjeneste fra indhold, de ikke skaber, og ikke altid deler denne fortjeneste med de berørte skabere på rimelig vis. Onlinetjenester med adgang til ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades af brugerne uden at inddrage eller få samtykke fra rettighedshaverne, forringer således den samlede værdi af kreativt indhold online. Dette giver ganske vist let adgang til forskelligt indhold, men det påvirker rettighedshavernes mulighed for at bestemme, hvorvidt og under hvilke betingelser deres værker og andre frembringelser anvendes, samt deres spillerum for at opnå et passende vederlag for det, da nogle tjenester baseret på bruger-uploadet indhold ikke indgår licensaftaler under henvisning til, at de er omfattet af "safe harbour"-undtagelsen i direktiv 2000/31/EF.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  I tilfælde hvor leverandører af informationssamfundstjenester giver offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser uploadet af brugerne, og derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden, er de forpligtede til at indgå licensaftaler med rettighedshaverne, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2000/31/EF34.

(38)  I tilfælde hvor leverandører af informationssamfundstjenester lagrer og/eller giver offentligheden adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser uploadet af brugerne, og derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og både foretager en overføring til offentligheden og en reproduktion, bør de være forpligtede til at indgå rimelige og afbalancerede licensaftaler med rettighedshavere, der anmoder om en sådan aftale, for at sikre, at rettighedshaveres berettigede interesser beskyttes, og at de får et rimeligt vederlag, medmindre de er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF34.

Ved anvendelsen af artikel 14 er det nødvendigt at fastslå, om tjenesteyderen spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere præsentationen af de uploadede værker eller andre frembringelser eller gøre reklame for dem, uanset hvilke midler der anvendes dertil.

Ved anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF og kriterierne for ansvarsfritagelsen deri, er det nødvendigt at fastslå omfanget af den rolle, som informationssamfundstjenesteudbyderen spiller. Hvis udbyderen spiller en aktiv rolle, f.eks. ved at optimere præsentationen af de uploadede værker eller frembringelser, gøre reklame for dem eller udnytte dem kommercielt, uanset hvilke midler der anvendes dertil, bør udbyderen ikke længere anses for blot at hoste det pågældende indhold og bør derfor anses for ikke at kunne påberåbe sig ansvarsfritagelsen.

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, bør leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser, f.eks. ved at indføre effektive teknologier. Denne forpligtelse bør også gælde, når leverandørerne af informationssamfundstjenester er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF.

For at sikre, at alle former for licensaftaler fungerer, eller, hvis der ikke foreligger sådanne aftaler, for at forhindre uautoriseret tilrådighedsstillelse af værker eller andre frembringelser, der er blevet identificeret af rettighedshaverne, på deres tjeneste, bør leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og/eller giver offentlig adgang til betydelige mængder ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, i samarbejde med rettighedshaverne træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af værker og andre frembringelser, f.eks. ved at indføre effektive teknologier, og lette effektiv og gennemsigtig rapportering til rettighedshaverne. Denne forpligtelse bør også gælde, når leverandørerne af informationssamfundstjenester er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF. Denne forpligtelse bør ikke gælde for online-markedspladser.

__________________

__________________

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked, (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Det er afgørende for funktionen af teknologier som f.eks. indholdsgenkendelse, at leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentligheden adgang til store mængder ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der uploades af deres brugere, samarbejder med rettighedshaverne. I sådanne tilfælde bør rettighedshaverne stille de nødvendige oplysninger til rådighed for at gøre det muligt for tjenesterne at identificere deres indhold, og tjenesterne bør være gennemsigtige for rettighedshaverne med hensyn til de anvendte teknologier for at gøre det muligt at vurdere, om disse er hensigtsmæssige. Tjenesterne bør især oplyse rettighedshaverne om, hvilken type teknologier der anvendes, hvordan de fungerer, og hvor gode de er til at genkende rettighedshaveres indhold. Disse teknologier bør også gøre det muligt for rettighedshavere at få oplysninger om anvendelsen af deres indhold fra leverandørerne af informationssamfundstjenester, når dette er omfattet af en aftale.

(39)  Det er afgørende for at sikre en effektiv funktion af teknologier, f.eks. indholdsgenkendelse, at leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentligheden adgang til betydelige mængder ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der uploades af deres brugere, samarbejder med rettighedshaverne. I sådanne tilfælde giver rettighedshaverne de nødvendige oplysninger for at gøre det muligt for tjenesterne at identificere deres indhold, f.eks. referencefiler og metadata. De bør levere oplysningerne rettidigt og i et passende format, og oplysningerne bør være fuldstændige og korrekte. Tjenesterne bør være gennemsigtige for rettighedshaverne med hensyn til de anvendte teknologier for at gøre det muligt at vurdere, om disse er hensigtsmæssige Tjenesterne bør især oplyse rettighedshaverne om, hvilken type teknologier der anvendes, hvordan de fungerer, og hvor gode de er til at genkende rettighedshaveres indhold. Disse teknologier bør også gøre det muligt for rettighedshavere at få oplysninger om anvendelsen af deres indhold fra leverandørerne af informationssamfundstjenester, når dette er omfattet af en aftale. Ved vurderingen af proportionaliteten og effektiviteten af de foranstaltninger, der iværksættes, bør alle teknologiske begrænsninger og indskrænkninger behørigt tages i betragtning. De pågældende teknologier bør ikke kræve identificering af de individuelle brugere, der uploader indhold, og de bør ikke involvere behandling af data relateret til individuelle brugere, i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. De bør være begrænset til at hindre uautoriseret tilrådighedsstillelse af specifikt udpegede værker og værker, som der er givet behørig meddelelse om, på baggrund af de oplysninger, som rettighedshavere har givet, og bør derfor ikke føre til en generel overvågningspligt.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a)  Da de iværksatte foranstaltninger og de teknologier, der anvendes af informationssamfundstjenesteudbydere i medfør af dette direktiv, kan have en negativ og uforholdsmæssig stor indflydelse på det legitime indhold, der uploades eller vises af brugere, navnlig når det pågældende indhold er omfattet af en undtagelse eller indskrænkning, bør det pålægges informationssamfundstjenesteudbydere at tilbyde en klagemekanisme til gavn for brugere, hvis indhold har været berørt af de pågældende foranstaltninger. En sådan mekanisme bør gøre det muligt for brugeren at få opklaret, hvorfor det pågældende indhold har været underkastet foranstaltninger, og give grundlæggende oplysninger om de relevante gældende undtagelser og indskrænkninger. Den bør fastsætte minimumsstandarder for klager for at sikre, at rettighedshaverne får tilstrækkelige oplysninger til at vurdere klager og svare på disse. Rettighedshaverne bør behandle eventuelle klager inden for en rimelig tidsfrist og træffe korrigerende foranstaltninger, når foranstaltningerne viser sig at være uberettigede. Bruger-uploadet indhold, der lagres eller udbydes på en informationssamfundstjeneste, kan generere indtægter, herunder når det pågældende indhold er berørt af foranstaltninger, der anvendes af en informationssamfundstjenesteudbyder. Mens en tvist vedrørende bruger-uploadet indhold bliver behandlet og løst, bør disse indtægter ikke tilskrives eller fordeles til brugeren eller rettighedshaveren, før tvisten er løst gennem klage- og erstatningsmekanismen.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 39 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39b)  I betragtning af kravene i dette direktiv vedrørende aftaler og samarbejde mellem informationssamfundstjenesteudbydere og rettighedshavere og for at undgå unødvendige, lange og dyre retssager er det nødvendigt at indføre en mæglingsprocedure, der gør det muligt for parterne at nå frem til en mindelig løsning på tvister vedrørende de relevante bestemmelser i dette direktiv. Medlemsstaterne bør støtte en sådan ordning og udpege et upartisk organ med relevant erfaring og kompetence til at bistå parterne med bilæggelsen af deres tvist.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere ofte er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder, har de behov for adgang til løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen, men de oplever ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er oplysninger fra deres kontraktpartnere eller dem, til hvem retten er overgået, vigtige for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvorved vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere fastlægges.

(40)  Visse rettighedshavere som f.eks. ophavsmænd og udøvende kunstnere har brug for oplysninger til at vurdere den økonomiske værdi af deres EU-retligt harmoniserede rettigheder. Dette er navnlig tilfældet, når sådanne rettighedshavere udsteder en licens eller overdrager rettigheder mod vederlag. Eftersom ophavsmænd og udøvende kunstnere ofte er i en svagere forhandlingsposition, når de udsteder licenser eller overdrager deres rettigheder ved kontrakt, har de behov for adgang til løbende at kunne vurdere den økonomiske værdi af deres rettigheder sammenlignet med det vederlag, som de får for licensen eller overdragelsen. De oplever imidlertid ofte en mangel på gennemsigtighed. Derfor er regelmæssige og korrekte oplysninger fra deres direkte kontraktpartnere eller dem, til hvem retten er overgået, nødvendige for gennemsigtigheden og balancen i det system, hvorved vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere fastlægges.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Ved gennemførelsen af gennemsigtighedsforpligtelserne bør der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er knyttet til de forskellige indholdssektorer og til rettigheder for ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver enkelt sektor. Medlemsstaterne bør høre alle relevante interessenter, idet det vil bidrage til at fastlægge sektorspecifikke behov. Kollektive overenskomster bør overvejes som mulighed for at opnå en aftale med de relevante interessenter med hensyn til gennemsigtighed. For at muliggøre tilpasningen af de nuværende praksisser for rapportering til gennemsigtighedsforpligtelserne bør der fastsættes en overgangsperiode. Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver ikke at omfatte aftaler indgået med kollektive forvaltningsorganisationer, da disse allerede er underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af direktiv 2014/26/EU.

(41)  Ved gennemførelsen af gennemsigtighedsforpligtelserne bør der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er knyttet til de forskellige indholdssektorer og til rettigheder for ophavsmænd og udøvende kunstnere i hver enkelt sektor. Medlemsstaterne bør foretage passende høringer af alle relevante interessenter, idet det vil bidrage til at fastlægge sektorspecifikke behov og skabe standardiserede rapporteringskrav og -procedurer i overensstemmelse hermed, herunder ved hjælp af automatisk behandling og anvendelse af internationale identifikatorer. Kollektive overenskomster bør overvejes som mulighed for at opnå en aftale med de relevante interessenter med hensyn til gennemsigtighed. For at muliggøre tilpasningen af de nuværende praksisser for rapportering til gennemsigtighedsforpligtelserne bør der fastsættes en overgangsperiode. Gennemsigtighedsforpligtelserne behøver ikke at omfatte aftaler indgået med kollektive forvaltningsorganisationer, da disse allerede er underlagt gennemsigtighedsforpligtelser i medfør af direktiv 2014/26/EU, eller hvis eksisterende kollektive overenskomster giver en tilsvarende gennemsigtighed.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Visse aftaler om udnyttelse af rettigheder, som er harmoniseret på EU-niveau, har en lang varighed og giver ophavsmænd og udøvende kunstnere få muligheder for at genforhandle dem med aftalepartnere eller med dem, rettighederne er overgået til. Uden at det berører aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør der derfor være en ordning til justering af vederlaget med henblik på tilfælde, hvor den oprindeligt aftalte betaling under en licens eller overdragelse af rettigheder er uforholdsmæssigt lav sammenlignet med de relevante indtægter og fordele, der er ved at udnytte værket eller optagelsen af fremførelsen, bl.a. i lyset af den gennemsigtighed, som sikres ved dette direktiv. Vurderingen af situationen bør tage hensyn til de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde samt de særlige karakteristika og praksisser i de forskellige indholdssektorer. Kan parterne ikke blive enige om at justere vederlaget, bør ophavsmanden eller den udøvende kunstner have ret til at indbringe sagen for retten eller for en anden kompetent myndighed.

(42)  Mange aftaler om udnyttelse af rettigheder, som er harmoniseret på EU-niveau, er karakteriserede ved at være langfristede og giver ophavsmænd og udøvende kunstnere få muligheder for at genforhandle dem med aftalepartnere eller med dem, rettighederne er overgået til. Uden at det berører aftalelovgivningen i medlemsstaterne, bør der derfor være en ordning til justering af vederlaget med henblik på tilfælde, hvor en ophavsmand eller en udøvende kunstner kan påvise, at den oprindeligt aftalte betaling under en licens eller overdragelse af rettigheder er uforholdsmæssigt lav sammenlignet med de relevante indtægter og fordele, som f.eks. støtte eller kapitalandele, der er ved at udnytte værket eller optagelsen af fremførelsen, under hensyntagen til den gennemsigtighed, som sikres ved dette direktiv. Vurderingen af situationen bør tage hensyn til de specifikke omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, eventuelle udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med produktionen af værket eller fremførelsen, samt de særlige karakteristika og praksisser i de forskellige indholdssektorer. Medlemsstaterne bør kunne beslutte ikke at anvende justeringsmekanismen, når bidraget fra ophavsmændene eller de udøvende kunstnere ikke er betydeligt under hensyn til værket eller fremførelsen som helhed. Kan parterne ikke blive enige om at justere vederlaget, bør ophavsmanden eller den udøvende kunstner have ret til at indbringe sagen for retten eller for en anden kompetent myndighed.

Ændringsforslag     37

Forslag til direktiv

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a)  Medlemsstaterne bør sikre ophavsmænd og udøvende kunstnere ret til et rimeligt, forholdsmæssigt og ufravigeligt vederlag for tilgængeliggørelsen af deres værk på on demand-tjenester og relevante reproduktioner, der involverer deres værker, på sådanne tjenester. En sådan ret til et rimeligt vederlag bør forvaltes i overensstemmelse med den praksis og de retlige krav, der gælder på nationalt plan, uden at dette berører eksisterende mekanismer som f.eks. frivillige kollektive forvaltningsaftaler eller udvidede kollektive licenser.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Ophavsmænd og udøvende kunstnere er ofte tilbageholdende med at håndhæve deres rettigheder over for deres aftalepartnere ved en domstol eller lignende organer. Medlemsstaterne bør derfor fastsætte bestemmelser om en alternativ procedure til afgørelse af tvister, hvorunder sager vedrørende gennemsigtighedsforpligtelser og ordningen til tilpasning af aftaler kan behandles.

(43)  Ophavsmænd og udøvende kunstnere er ofte tilbageholdende med at håndhæve deres rettigheder over for deres aftalepartnere ved en domstol eller lignende organer, da det at bringe en sag for retten kan medføre betydelige omkostninger og kan have en negativ indflydelse på deres evne til at etablere aftaleforhold i fremtiden. Medlemsstaterne bør derfor fastsætte bestemmelser om en alternativ procedure til afgørelse af tvister, hvorunder sager rejst af ophavsmænd, udøvende kunstnere eller deres udpegede repræsentanter vedrørende gennemsigtighedsforpligtelser, den uigenkaldelige ret til et vederlag og ordningen til tilpasning af aftaler kan behandles. En sådan ordning bør omfatte individuelle eller kollektive klager, der frembringes enten direkte af ophavsmændene og de udøvende kunstnere eller gennem en organisation, som handler på deres vegne. Ordningen bør også være økonomisk overkommelig.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43a)  For at understøtte den effektive anvendelse i medlemsstaterne af de relevante bestemmelser i dette direktiv bør Kommissionen, i samarbejde med medlemsstaterne, fremme udveksling af bedste praksis og fremme dialog på EU-plan.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv indeholder regler, der har til formål at gennemføre en yderligere harmonisering af Unionens lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder inden for rammerne af det indre marked, under særlig hensyntagen til digitale og grænseoverskridende anvendelser af beskyttet indhold. Det indeholder også regler om undtagelser og indskrænkninger, fremme af licenser samt regler, der har til formål at sikre en velfungerende markedsplads for udnyttelsen af værker og andre frembringelser.

1.  Dette direktiv indeholder regler, der har til formål at gennemføre en yderligere harmonisering af Unionens lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder inden for rammerne af det indre marked, under særlig hensyntagen til digitale og grænseoverskridende anvendelser af beskyttet indhold og behovet for et højt beskyttelsesniveau for intellektuel ejendomsret. Det indeholder også regler om undtagelser og indskrænkninger, fremme af licenser samt regler, der har til formål at sikre en velfungerende markedsplads for udnyttelsen af værker og andre frembringelser.

Begrundelse

For at understrege, at beskyttelse af intellektuel ejendomsret, og dens funktion som indtjeningskanal for skabende personer, er et meget vigtigt princip, der skal tages højde for ved enhver reform af ophavsretten.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  er organiseret uden fortjeneste for øje eller investerer hele overskuddet i sin videnskabelige forskning eller

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "kulturarvsinstitution": et offentligt tilgængeligt bibliotek, museum, arkiv eller en film- eller lydarvsinstitution

3)  "kulturarvsinstitution": en enhed, hvis hovedformål er beskyttelse og fremme af kulturarv, navnlig et offentligt tilgængeligt bibliotek, museum, galleri, arkiv eller en film- eller lydarvsinstitution

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  ”pressepublikation": en konkret samling litterære værker af journalistisk karakter, der også kan bestå af andre værker eller frembringelser, og som udgør en individuel enhed inden for en periodisk eller regelmæssigt opdateret udgivelse under én enkelt titel, f.eks. aviser eller magasiner af almen eller specialiseret karakter, der har til formål at bringe oplysninger i form af aktualitetsstof eller om andre emner, og som udgives i medier på en tjenesteudbyders initiativ og under dennes ansvar og kontrol.

4)  "pressepublikation": en konkret faglig samling litterære værker under én enkelt titel af journalistisk karakter, produceret af en eller flere ophavsmænd, der også kan bestå af andre værker eller frembringelser, og som udgør en individuel enhed, hvor:

 

a)  den forekommer inden for en periodisk eller regelmæssigt opdateret udgivelse under én enkelt titel, f.eks. aviser eller magasiner af almen eller specialiseret karakter 

 

b)  dens formål er at give oplysninger i form af aktualitetsstof eller om andre emner, og

 

c)  den udgives i medier på en tjenesteudbyders initiativ og under dennes ansvar og kontrol.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk foretaget af forskningsinstitutioner med henblik på at udføre tekst- og datamining af værker eller andre frembringelser, som de har lovlig adgang til med henblik på videnskabelig forskning.

1.  Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv for reproduktioner og udtræk foretaget af forskningsinstitutioner med henblik på at udføre tekst- og datamining af værker eller andre frembringelser, som de har erhvervet lovlig adgang til med henblik på videnskabelig forskning.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

3.  Det er tilladt rettighedshavere at træffe forholdsmæssige foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og databaser, hvor værkerne eller de andre frembringelser er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, og må ikke forhindre eller hindre forskningsorganisationer i at nyde godt af undtagelsen i stk. 1.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne opfordrer rettighedshavere og forskningsinstitutioner til i fællesskab at fastlægge bedste praksis med hensyn til anvendelsen af de foranstaltninger, der omhandles i stk. 3.

4.  Medlemsstaterne opfordrer rettighedshavere og forskningsinstitutioner til at arbejde sammen om at fastlægge bedste praksis med hensyn til anvendelsen af de foranstaltninger, der omhandles i stk. 3, og eventuelle tekst- og dataminingprotokoller. I samarbejde med medlemsstaterne tilskynder Kommissionen til udveksling af bedste praksis og erfaringer i hele EU.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om en rimelig kompensation til rettighedshaverne for anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  foretages af en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af den medlemsstat, hvor den er etableret, eller af en enhed, som er certificeret af den medlemsstat, hvor den er etableret, til at udføre undervisningsaktiviteter

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sker i en uddannelsesinstitutions lokaler eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens elever eller studerende og undervisningspersonale

a)  sker der, hvor undervisningsaktiviteterne finder sted, eller via et sikkert elektronisk netværk, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens eller den certificerede enheds studerende eller for undervisningspersonalet i den uddannelsesinstitution eller certificerede enhed, som er direkte involveret i den pågældende undervisningsaktivitet

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  er begrænset til den varighed, som det illustrative formål berettiger

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne kan fastsætte forholdsmæssige begrænsninger for, hvor stor en del af et værk der må anvendes. Sådanne begrænsninger skal tage hensyn til både brugeres og rettighedshaveres behov og legitime interesser.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke finder generel anvendelse eller anvendelse for særlige typer værker eller frembringelser, hvis der er let adgang til passende licenser, der giver tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at undtagelsen vedtaget efter stk. 1 ikke finder generel anvendelse eller anvendelse for særlige typer værker eller frembringelser, hvis der på markedet er let adgang til passende licenser, der som minimum giver tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger, og som passer til behov og særlige forhold hos uddannelsesinstitutioner og enheder, der er certificeret til at udføre undervisningsaktiviteter.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed og synlighed for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

De medlemsstater, der benytter sig af bestemmelsen i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende tilgængelighed, adgangsmulighed og synlighed for de licenser, hvorved uddannelsesinstitutioner og enheder, der er certificeret til at udføre undervisningsaktiviteter, gives tilladelse til de i stk. 1 beskrevne handlinger.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Ved anvendelsen af stk. 2 medvirker medlemsstaterne aktivt til at sikre tilgængeligheden af licenser, der mindst giver tilladelse til de handlinger, der er omhandlet i stk. 1, eller fremmer dialogen mellem rettighedshavere, uddannelsesinstitutioner og enheder, der er certificeret til at udføre undervisningsaktiviteter, med henblik på udformning af særlige licenser, der giver tilladelse til de handlinger, der er omhandlet i stk. 1.

 

Medlemsstaterne sikrer, at de licenser, der giver tilladelse til de handlinger, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres på en passende måde ved hjælp af passende værktøjer, såsom en fælles portal eller database, der er tilgængelig for uddannelsesinstitutioner og enheder, der er certificeret til at udføre undervisningsaktiviteter. Medlemsstaterne sikrer, at de disponible licenser opføres og holdes ajour på disse værktøjer.

 

Hvis en medlemsstat har benyttet sig af bestemmelserne i stk. 2, og en licens til digital anvendelse af et værk ikke vises på det i andet afsnit omhandlede værktøj, er en undervisningsinstitution eller en enhed, der er certificeret til at udføre undervisningsaktiviteter, der er etableret på dens område, omfattet af undtagelsen i stk. 1.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Uden at det berører stk. 2, kan enhver aftalebestemmelse, der er i strid med undtagelsen i stk. 1, ikke håndhæves.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske netværk, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen er etableret.

3.  Anvendelsen af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske netværk, må i overensstemmelse med de i medfør af denne artikel vedtagne nationale retsakter kun finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen eller den enhed, der er certificeret til at udføre undervisningsaktiviteter, er etableret.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om rimelig kompensation for den skade, som rettighedshaverne lider som følge af anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser i henhold til stk. 1.

4.  Uden at det berører stk. 2, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om en rimelig kompensation til rettighedshaverne for anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvsinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, når dette udelukkende sker med henblik på bevarelse af sådanne værker eller frembringelser, og i det omfang det er nødvendigt for en sådan bevarelse.

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF og artikel 11, stk. 1, i dette direktiv, således at kulturarvsinstitutioner får mulighed for at udfærdige kopier af eller digitalisere alle de værker eller andre frembringelser, som er en permanent del af deres samlinger, i et hvilket som helst format eller medie, når dette udelukkende sker med henblik på bevarelse af sådanne værker eller frembringelser, og i det omfang det er nødvendigt for en sådan bevarelse, uden at ændre de originale værker i større grad, end hvad der er nødvendigt for at bevare dem.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når en kulturarvsinstitution bemyndiger en tredjepart, herunder i en anden medlemsstat, til at udføre at en reproduktions- eller digitaliseringshandling som omhandlet i første afsnit, anses undtagelsen i første afsnit for at gælde for denne reproduktions- eller digitaliseringshandling, forudsat at alle eksemplarer af værkerne eller de andre frembringelser returneres til den anmodende kulturarvsinstitution eller slettes.

 

Enhver aftalebestemmelse, der er i strid med undtagelsen i første afsnit, kan ikke håndhæves.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Brug af korte uddrag og citater fra ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser i indhold, der uploades af brugere

 

1.  Hvis en fysisk person gør digital, ikkekommerciel og forholdsmæssig brug af korte uddrag eller korte citater fra værker og andre frembringelser ved skabelsen af et nyt værk, han eller hun har uploadet, med henblik på kritik, anmeldelse, illustration, karikatur, parodi eller pastiche, kan medlemsstaterne fastsætte en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF, artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 96/9/EF, artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/24/EF, og artikel 11 i nærværende direktiv, forudsat at uddragene eller citaterne:

 

a)  vedrører et værk eller en anden frembringelse, som allerede er gjort tilgængelig for offentligheden på lovlig vis

 

b)  ledsages af angivelse af kilden, herunder ophavsmandens navn, medmindre dette viser sig at være umuligt, og

 

c)  anvendes i overensstemmelse med god skik på en måde, der ikke går videre end det specifikke formål, hvortil de anvendes.

 

2.  Enhver aftalebestemmelse, der er i strid med undtagelsen i denne artikel, kan ikke håndhæves.

 

3.  Informationssamfundstjenesteudbydere, som lagrer og/eller giver offentlig adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der er uploadet af brugerne, og som derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden, kan ikke påberåbe sig undtagelsen i stk. 1 med henblik på at begrænse deres ansvar eller omfanget af deres forpligtelser i henhold til de aftaler, der indgås med rettighedshaverne i henhold til artikel 13 i dette direktiv.

 

4.  Denne undtagelse berører ikke bestemmelserne i artikel 13 i dette direktiv.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, når hele værket eller frembringelsen i alle dets oversættelser, versioner og udtryk ikke er tilgængeligt for offentligheden via normale handelskanaler og ikke med rimelighed kan forventes at blive det.

Værker eller andre frembringelser betragtes, som om de ikke længere forhandles, når hele værket eller frembringelsen i alle dets versioner og udtryk ikke er tilgængeligt for offentligheden via normale handelskanaler og ikke med rimelighed kan forventes at blive det i de medlemsstater, hvor den kompetente kollektive forvaltningsorganisation og kulturarvsinstitutionen er etableret. Ved anvendelsen af denne artikel behandles værker, der aldrig har været forhandlet, eller som det aldrig har været meningen at forhandle, som værker, der ikke længere forhandles.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt der kan udstedes licenser til værker og andre frembringelser i overensstemmelse med stk. 1, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt og rimeligt, og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles.

Medlemsstaterne sikrer i samråd med rettighedshavere, kollektive forvaltningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, at de krav, der anvendes til at fastslå, hvorvidt værker og andre frembringelser ikke længere forhandles, og om der kan udstedes licenser hertil i overensstemmelse med stk. 1, ikke går videre, end hvad der er nødvendigt, forholdsmæssigt og rimeligt, er skræddersyede til den pågældende specifikke kategori af værker eller andre frembringelser og ikke er til hindring for eventuelt at kunne fastslå, at en hel samling ikke længere forhandles, når det er rimeligt at formode, at alle værker eller frembringelser i samlingen ikke længere forhandles.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til bekendtgørelse af følgende:

3.  Medlemsstaterne træffer passende og effektive foranstaltninger til bekendtgørelse af følgende:

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

hvilket skal ske inden for en rimelig frist, inden værkerne eller frembringelserne digitaliseres, distribueres, overføres til offentligheden eller stilles til rådighed.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den licensordning, som omhandles i artikel 7, stk. 1, for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig og sektorspecifik dialog mellem de organisationer, der er repræsentative for brugere og rettighedshavere, samt andre eventuelle interessentorganisationer for på et sektorspecifikt grundlag at fremhjælpe relevansen og anvendeligheden af den licensordning, som omhandles i artikel 7, stk. 1, for at sikre effektiviteten af de garantier for rettighedshavere, der omhandles i dette kapitel, især i forbindelse med bekendtgørelsesforanstaltninger, og, hvor det er relevant, for at bistå i fastlæggelsen af de krav, der omhandles i artikel 7, stk. 2, andet afsnit, navnlig vedrørende kollektive forvaltningsorganisationers repræsentativitet og kategoriseringen af værker.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne letter i fornødent omfang dialogen mellem rettighedshavere med henblik på oprettelsen af kollektive forvaltningsorganisationer, der er ansvarlige for de relevante rettigheder i deres kategori af værker.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I samarbejde med medlemsstaterne tilskynder Kommissionen til udveksling af bedste praksis i hele EU, hvad angår al dialog, der etableres i medfør af denne artikel.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forhandlingsordning

Understøttelse af tilgængeligheden af audiovisuelle værker

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at parter, der ønsker at indgå en aftale med henblik på at stille audiovisuelle værker til rådighed på video on demand-platforme, kan få bistand af et uafhængigt organ med relevant erfaring, såfremt de oplever vanskeligheder i forbindelse med udstedelsen af licensrettigheder. Dette organ skal yde bistand i forhandlingerne og bidrage til indgåelse af aftaler.

1.  Medlemsstaterne letter tilgængeligheden af audiovisuelle værker på video on demand-platforme ved at sikre, at relevante parter, der ønsker at indgå en aftale med henblik på at stille audiovisuelle værker til rådighed på video on demand-platforme, ved gensidig aftale kan få bistand af et uafhængigt organ med relevant erfaring, der skal udpeges af medlemsstaterne med henblik på denne artikel, såfremt de oplever vanskeligheder i forbindelse med udstedelsen af licensrettigheder. Dette organ skal yde upartisk bistand i forhandlingerne med henblik på indgåelse af gensidigt acceptable aftaler.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne fremmer dialogen mellem organisationer, der repræsenterer ophavsmænd, producenter, video on demand-platforme og andre relevante interessenter.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beskyttelse af pressepublikationer med henblik på digital anvendelse

Beskyttelse af pressepublikationer

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sørger for, at udgiverne af publikationer indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder til den digitale anvendelse af deres pressepublikationer.

1.  Medlemsstaterne sørger for, at udgiverne af publikationer indrømmes de i artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2001/29/EF fastsatte rettigheder til anvendelse af deres pressepublikationer.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder forhindrer ikke legitim privat og ikkekommerciel anvendelse af pressepublikationer fra individuelle brugere.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder udløber 20 år efter udgivelsen af pressepublikationen. Denne frist beregnes fra den 1. januar det påfølgende år efter udgivelsesdatoen.

4.  De i stk. 1 omhandlede rettigheder udløber otte år efter udgivelsen af pressepublikationen. Denne frist beregnes fra den 1. januar det påfølgende år efter udgivelsesdatoen.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne kan vælge at sikre, at en rimelig andel af indtægterne fra brugen af presseudgiveres rettigheder tilfalder journalister.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde hvor ophavsmanden har overdraget en rettighed eller udstedt en licensrettighed til en udgiver, kan medlemsstaterne fastsætte, at en sådan overdragelse eller licens udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag for, at udgiveren kan kræve en del af kompensationen for den anvendelse af værket, som har fundet sted i henhold til en undtagelse fra eller indskrænkning af den rettighed, som er blevet overdraget, eller hvortil der er blevet udstedt licens.

I tilfælde hvor ophavsmanden har overdraget eller tildelt en rettighed eller udstedt en licensrettighed til en udgiver, fastsætter medlemsstaterne, at den pågældende udgiver skal betragtes som rettighedshaver i medfør og inden for rammerne af en sådan overdragelse, tildeling eller licens. Denne overdragelse, tildeling eller licens udgør derfor et tilstrækkeligt retsgrundlag for, at udgiveren kan kræve en del af kompensationen for den anvendelse af værket, som har fundet sted i henhold til en undtagelse fra eller indskrænkning af den rettighed, som er blevet overdraget eller tildelt, eller hvortil der er blevet udstedt licens.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og give adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere

Leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af beskyttet indhold ved at lagre og/eller give adgang til betydelige mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og giver offentlig adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, der uploades af deres brugere, træffer i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, der er indgået med disse om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser, eller til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere. Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende og forholdsmæssige. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af værkerne og de andre frembringelser.

1.  Leverandører af informationssamfundstjenester, som lagrer og/eller giver offentlig adgang til ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser, der uploades af deres brugere, og derved går længere end blot at stille de fysiske faciliteter til rådighed og foretager en overføring til offentligheden, indgår retfærdige og afbalancerede licensaftaler med alle rettighedshavere, der anmoder om det. I henhold til aftalerne træffer de pågældende tjenesteudbydere i samarbejde med rettighedshaverne foranstaltninger til at sikre en effektiv og gennemsigtig funktion af de aftaler, der er indgået med rettighedshaverne om anvendelsen af deres værker eller andre frembringelser.

 

Hvis der i mangel af en anmodning fra rettighedsindehaveren ikke er indgået licensaftaler i henhold til første afsnit, eller hvis de informationssamfundstjenesteudbydere, der lagrer betydelige mængder af ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser og/eller giver offentlig adgang hertil, er omfattet af ansvarsfritagelsen i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF, træffer de pågældende udbydere foranstaltninger til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af værker eller andre frembringelser, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse tjenesteudbydere.

 

Disse foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af effektive indholdsgenkendelsesteknologier, skal være passende, forholdsmæssige og i overensstemmelse med de relevante industristandarder. Tjenesteudbyderne sørger for, at rettighedshaverne får de nødvendige og rettidige oplysninger om foranstaltningernes funktion og implementering, samt, hvor det er relevant, tilstrækkelige rapporter om genkendelsen og anvendelsen af rettighedshavernes værker og andre frembringelser. Rettighedshaverne forsyner informationssamfundstjenesteudbyderen med de relevante og nødvendige data til at sikre, at de foranstaltninger, der anvendes af udbyderen i overensstemmelse med denne artikel, fungerer effektivt.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere indfører klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede tjenesteudbydere indfører effektive ordninger for rettighedshaverne til at anmode om licenser og klage- og erstatningsordninger, som skal være tilgængelige for brugerne i tilfælde af uenighed om anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, navnlig med hensyn til en eventuel anvendelse af en undtagelse fra eller en indskrænkning af rettigheder, der dækker det indhold, der er tale om. Når en sådan ordning aktiveres, distribueres ingen vederlag, der hidrører fra det omstridte indhold, til nogen part, så længe sagen behandles, og indtil tvisten er bilagt i henhold til ordningen.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Klage- og erstatningsordningen, der oprettes i henhold til første afsnit, skal sikre, at brugerne og rettighedshaverne har adgang til tilstrækkelige oplysninger om relevante undtagelser og indskrænkninger, der måtte gælde i relation til indhold påvirket af de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En klage indgivet af en bruger i henhold til den i første afsnit omhandlede ordning behandles af den relevante rettighedshaver inden for rimelig tidsfrist. Rettighedshaveren giver en behørig begrundelse for sin afgørelse angående klagen.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Når informationssamfundstjenesteudbydere træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal disse foranstaltninger være i fuld overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. Foranstaltninger til at hindre uautoriseret tilrådighedsstillelse af ophavsretligt beskyttede værker eller andre frembringelser er begrænset til specifikt udpegede værker og værker, som der er givet behørig meddelelse om, og må ikke omfatte en aktiv overvågning af alle oplysninger om de enkelte brugere af tjenesten.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis, f.eks. i form af passende og forholdsmæssige indholdsgenkendelsesteknologier, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og deres effektivitet i lyset af den teknologiske udvikling.

3.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, samarbejdet mellem leverandørerne af informationssamfundstjenester og rettighedshaverne ved hjælp af interessentdialoger for at fastlægge den bedste praksis, f.eks. i form af passende og forholdsmæssige indholdsgenkendelsesteknologier, under hensyntagen til bl.a. tjenesternes karakter, teknologiernes tilgængelighed og prisoverkommelighed og deres effektivitet med hensyn til udvalg og typer af indhold og i lyset af den teknologiske udvikling. I samarbejde med medlemsstaterne tilskynder Kommissionen til udveksling af bedste praksis i Unionen i forbindelse med resultaterne af ethvert samarbejde, der indledes i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne fremmer industriledede løsninger på sektorspecifikke spørgsmål og en effektiv håndhævelse af eksisterende foranstaltninger til at bekæmpe piratkopiering, herunder oplysning om lovlige metoder til at få adgang til ophavsretligt beskyttet indhold eller andre frembringelser.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne gør det muligt, at tvister mellem rettighedshavere og leverandører af informationssamfundstjenester om anvendelse af stk. 1 i denne artikel kan indgives til en alternativ tvistbilæggelsesordning.

 

Medlemsstaterne opretter eller udpeger et uvildigt organ med den nødvendige ekspertise til at bistå parterne med at finde en løsning på deres tvist inden for rammerne af ordningen fastsat i første afsnit.

 

Medlemsstaterne meddeler senest den ... [den i artikel 21, stk. 1, nævnte dato] Kommissionen det i andet afsnit omhandlede organ.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 13 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Anvendelse af beskyttet indhold foretaget af informationssamfundstjenesterudbydere, der leverer automatiserede billedreferencetjenester

 

Medlemsstaterne sikrer, at informationssamfundstjenesterudbydere, som automatisk reproducerer eller refererer til betydelige mængder af ophavsretligt beskyttede visuelle værker og gør dem tilgængelige for offentligheden henblik på indeksering og reference, indgår retfærdige og afbalancerede licensaftaler med alle rettighedshavere, der anmoder om det, med henblik på at sikre dem et rimeligt vederlag. Dette vederlag kan forvaltes af de berørte rettighedshaveres kollektive forvaltningsorganisation.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere regelmæssigt og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, får aktuelle, korrekte og tilstrækkelig oplysninger om udnyttelsen af deres værker og fremførelser fra dem, som de har udstedt licens eller overdraget deres rettigheder til, især med hensyn til udnyttelsesmåden, genererede indtægter og skyldige vederlag.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere mindst en gang om året og under hensyntagen til de særlige karakteristika, der er knyttet til hver enkelt sektor, får aktuelle, korrekte, nøjagtige og tilstrækkelig oplysninger om udnyttelsen og fremme af deres værker og fremførelser fra dem, som de direkte har udstedt licens eller tildelt eller overdraget deres rettigheder til, især med hensyn til udnyttelsesmåden, oplysningsaktiviteter, genererede indtægter og skyldige vederlag.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved anvendelsen af dette stykke giver alle relevante retssuccessorer den, der modtager en licens eller får overdraget rettigheder, de nødvendige og relevante oplysninger til, at modtageren kan opfylde de forpligtelser, der er fastsat i første afsnit.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forpligtelsen i stk. 1, skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre passende gennemsigtighed i alle sektorer. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af den forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at forpligtelsen bevarer sin virkning og sikrer passende gennemsigtighed.

Forpligtelsen i stk. 1 skal være forholdsmæssig og effektiv og sikre et højt niveau af gennemsigtighed i alle sektorer. I de tilfælde, hvor den administrative byrde som følge af den forpligtelsen er uforholdsmæssigt stor i forhold til indtægterne fra udnyttelsen af værket eller fremførelsen, kan medlemsstaterne imidlertid justere forpligtelsen i stk. 1, under forudsætning af at forpligtelsen bevarer sin virkning og sikrer passende gennemsigtighed, og at byrdens uforholdsmæssige karakter er behørigt begrundet.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne letter udviklingen af sektorspecifikke standardprocedurer gennem dialog med interessenterne og fremmer automatisk behandling, som anvender internationale identifikatorer for værker.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis eksisterende kollektive overenskomster indeholder sammenlignelige krav, der resulterer i en grad af gennemsigtighed, som svarer til den, der er nævnt i stk. 2, anses forpligtelsen i stk. 1 for at være opfyldt.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Uigenkaldelig ret til et rimeligt vederlag for ophavsmænd og udøvende kunstnere

 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at hvis ophavsmænd og udøvende kunstnere overfører eller overdrager retten til at gøre deres værker eller andre frembringelser tilgængelige for offentligheden med henblik på brug heraf på informationssamfundstjenester, der stiller værker eller andre frembringelser til rådighed via et katalog, der er givet licens til, bevarer de pågældende ophavsmænd og udøvende kunstnere retten til at opnå et rimeligt vederlag for denne brug.

 

2.  Medlemsstaterne indfører forbud mod, at en ophavsmand eller udøvende kunstner giver afkald på retten til at oppebære et rimeligt vederlag for tilrådighedsstillelse af sit værk som beskrevet i stk. 1. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når en ophavsmand eller en udøvende kunstner giver en gratis ikkeeksklusiv ret til brug af sit værk til alle brugere.

 

3.  Forvaltningen af retten til et rimeligt vederlag for at gøre en ophavsmands eller en udøvende kunstners værk tilgængeligt overdrages til den respektive kollektive forvaltningsorganisation. Den pågældende kollektive forvaltningsorganisation opkræver det rimelige vederlag fra informationssamfundstjenester, som gør værker tilgængelige for offentligheden.

 

4.  Hvis retten til et rimeligt vederlag er allerede fastsat i aftaler vedrørende audiovisuelle værker eller i kollektive aftaler, herunder frivillige kollektive aftaler, mellem ophavsmanden eller den udøvende kunstner og dennes medkontrahent, anses bestemmelserne i denne artikel for at være blevet overholdt.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ophavsmænd og udøvende kunstnere har ret til at anmode om yderligere, passende vederlag fra den part, med hvem de har indgået en aftale angående udnyttelsen af rettigheder, hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de efterfølgende relevante