Procedură : 2016/0280(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0245/2018

Texte depuse :

A8-0245/2018

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Explicaţii privind voturile
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

RAPORT     ***I
PDF 2007kWORD 309k
29.6.2018
PE 601.094v02-00 A8-0245/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Axel Voss

Raportoare pentru aviz (*):

Catherine Stihler, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0593),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0383/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0245/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Directivele adoptate în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi și creează un cadru în care poate avea loc exploatarea operelor și a altor obiecte protejate. Prezentul cadru juridic armonizat contribuie la buna funcționare a pieței interne, stimulând inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital. Protecția oferită de prezentul cadru juridic contribuie, de asemenea, la obiectivul Uniunii de a respecta și a promova diversitatea culturală și, în același timp, de a aduce în prim-plan patrimoniul cultural comun european. Articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conține cerința ca Uniunea să țină seama de aspectele culturale în acțiunile sale.

(2)  Directivele adoptate în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe contribuie la funcționarea pieței interne, asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi, facilitează procesul de obținere a drepturilor și creează un cadru în care poate avea loc exploatarea operelor și a altor obiecte protejate. Prezentul cadru juridic armonizat contribuie la buna funcționare a unei piețe interne cu adevărat integrate, stimulând inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital, urmărind a se evita fragmentarea pe piața internă. Protecția oferită de prezentul cadru juridic contribuie, de asemenea, la obiectivul Uniunii de a respecta și a promova diversitatea culturală și, în același timp, de a aduce în prim-plan patrimoniul cultural comun european. Articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conține cerința ca Uniunea să țină seama de aspectele culturale în acțiunile sale.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Rapidele evoluții tehnologice continuă să transforme modul în care sunt create, produse, distribuite și exploatate operele și alte obiecte protejate. Continuă să apară noi modele de afaceri și noi actori. Obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al Uniunii privind drepturile de autor sunt în continuare valabile. Cu toate acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât și pentru utilizatori continuă să existe insecuritate juridică în ceea ce privește anumite utilizări, printre care și utilizările transfrontaliere, ale operelor și ale altor obiecte protejate în mediul digital. După cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”26, este necesar ca actualul cadru al UE privind drepturile de autor să fie adaptat și completat în anumite domenii. Prezenta directivă conține norme pentru adaptarea anumitor excepții și limitări la mediul digital și la cel transfrontalier, precum și măsuri pentru facilitarea anumitor practici de acordare a licențelor în ceea ce privește difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și disponibilitatea online a operelor audiovizuale pe platforme de video la cerere, în scopul asigurării unui acces mai larg la conținut. În vederea asigurării unei piețe performante a drepturilor de autor, ar trebui să existe norme pentru drepturile în cazul publicațiilor, pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate de către furnizorii de servicii online de stocare și permitere a accesării conținutului încărcat de utilizatori și pentru transparența contractelor autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți.

(3)  Rapidele evoluții tehnologice continuă să transforme modul în care sunt create, produse, distribuite și exploatate operele și alte obiecte protejate, iar legislația relevantă trebuie să fie orientată spre viitor, astfel încât să nu împiedice dezvoltarea tehnologică. Continuă să apară noi modele de afaceri și noi actori. Obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al Uniunii privind drepturile de autor sunt în continuare valabile. Cu toate acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât și pentru utilizatori continuă să existe insecuritate juridică în ceea ce privește anumite utilizări, printre care și utilizările transfrontaliere, ale operelor și ale altor obiecte protejate în mediul digital. După cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”26, este necesar ca actualul cadru al UE privind drepturile de autor să fie adaptat și completat în anumite domenii. Prezenta directivă conține norme pentru adaptarea anumitor excepții și limitări la mediul digital și la cel transfrontalier, precum și măsuri pentru facilitarea anumitor practici de acordare a licențelor în ceea ce privește difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și disponibilitatea online a operelor audiovizuale pe platforme de video la cerere, în scopul asigurării unui acces mai larg la conținut. În vederea asigurării unei piețe performante și echitabile a drepturilor de autor, ar trebui să existe norme vizând exercitarea și aplicarea utilizării operelor și a altor obiecte protejate pe platformele furnizorilor de servicii online, precum și transparența contractelor autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți și a contabilității legate de exploatării operelor protejate în conformitate cu contractele respective.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015)0626.

Amendamentul     3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prezenta directivă se bazează pe normele stabilite în directivele aflate în vigoare în acest domeniu, și anume Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului27, Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului28, Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului29, Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului30, Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului31 și Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului32, și completează respectivele norme.

(4)  Prezenta directivă se bazează pe normele stabilite în directivele aflate în vigoare în acest domeniu, și anume Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului27, Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului27a, Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului28, Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului29, Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului30, Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului31 și Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului32, și completează respectivele norme.

_________________

_________________

27 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20-28).

27 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

 

27a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

28 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10-19).

28 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10).

29 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28-35).

29 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28).

30 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, 5.5.2009, p. 16-22).

30 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, 5.5.2009, p. 16).

31 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 5-12).

31 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 5).

32 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72-98).

32 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72).

Amendamentul     4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În domeniul cercetării, al educației și al conservării patrimoniului cultural, tehnologiile digitale permit noi tipuri de utilizări care nu sunt reglementate în mod clar de normele actuale ale Uniunii în materie de excepții și limitări. În plus, caracterul opțional al excepțiilor și limitărilor prevăzute de Directivele 2001/29/CE, 96/9/CE și 2009/24/CE în aceste domenii poate avea un impact negativ asupra funcționării pieței interne. Acest lucru este deosebit de relevant în ceea ce privește utilizările transfrontaliere, care devin tot mai importante în mediul digital. Prin urmare, excepțiile și limitările care sunt prevăzute în prezent în dreptul Uniunii și care au relevanță pentru cercetarea științifică, activitățile didactice și conservarea patrimoniului cultural ar trebui să fie reevaluate prin prisma noilor utilizări respective. Ar trebui introduse excepții obligatorii sau limitări pentru utilizarea tehnologiilor de extragere a textului și a datelor în domeniul cercetării științifice, al ilustrării didactice din mediul digital și al conservării patrimoniului cultural. În cazul utilizărilor care nu fac obiectul excepțiilor sau al limitării prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să se aplice în continuare excepțiile și limitările existente în dreptul Uniunii. Directivele 96/9/CE și 2001/29/CE ar trebui adaptate.

(5)  În domeniul cercetării, al inovării, al educației și al conservării patrimoniului cultural, tehnologiile digitale permit noi tipuri de utilizări care nu sunt reglementate în mod clar de normele actuale ale Uniunii în materie de excepții și limitări. În plus, caracterul opțional al excepțiilor și limitărilor prevăzute de Directivele 2001/29/CE, 96/9/CE și 2009/24/CE în aceste domenii poate avea un impact negativ asupra funcționării pieței interne. Acest lucru este deosebit de relevant în ceea ce privește utilizările transfrontaliere, care devin tot mai importante în mediul digital. Prin urmare, excepțiile și limitările care sunt prevăzute în prezent în dreptul Uniunii și care au relevanță pentru inovare, cercetarea științifică, activitățile didactice și conservarea patrimoniului cultural ar trebui să fie reevaluate prin prisma noilor utilizări respective. Ar trebui introduse excepții obligatorii sau limitări pentru utilizarea tehnologiilor de extragere a textului și a datelor în domeniul inovării, cercetării științifice, al ilustrării didactice din mediul digital și al conservării patrimoniului cultural. În cazul utilizărilor care nu fac obiectul excepțiilor sau al limitării prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să se aplice în continuare excepțiile și limitările existente în dreptul Uniunii. Prin urmare, ar trebui să funcționeze în continuare excepțiile funcționale existente în aceste domenii în statele membre, atât timp cât nu restrâng domeniul de aplicare al excepțiilor și al limitărilor prevăzute în prezenta directivă. Directivele 96/9/CE și 2001/29/CE ar trebui adaptate.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Excepțiile și limitarea stabilite în prezenta directivă au scopul de a asigura un echilibru corect între drepturile și interesele autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe de o parte, și cele ale utilizatorilor, pe de altă parte. Acestea pot fi aplicate doar în anumite cazuri speciale care nu sunt în contradicție cu exploatarea normală a operelor sau a altor obiecte protejate și în care interesele legitime ale titularilor de drepturi nu sunt lezate în mod nejustificat.

(6)  Excepțiile și limitările stabilite în prezenta directivă au scopul de a asigura un echilibru corect între drepturile și interesele autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe de o parte, și cele ale utilizatorilor, pe de altă parte. Acestea pot fi aplicate doar în anumite cazuri speciale care nu sunt în contradicție cu exploatarea normală a operelor sau a altor obiecte protejate și în care interesele legitime ale titularilor de drepturi nu sunt lezate în mod nejustificat.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Noile tehnologii permit analiza numerică automatizată a informațiilor în formă digitală, cum ar fi texte, sunete, imagini sau alte date, procedeu cunoscut în general sub denumirea de extragere a textului și a datelor. Respectivele tehnologii permit cercetătorilor să prelucreze volume mari de informații pentru dobândirea de noi cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. În timp ce tehnologiile de extragere a textului și a datelor predomină în toată economia digitală, există o largă recunoaștere a faptului că extragerea textului și a datelor poate, în special, să fie utilă mediului de cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea. În Uniune, organismele de cercetare, precum universitățile și institutele de cercetare, se confruntă însă cu insecuritate juridică în ceea ce privește măsura în care pot efectua extrageri de text și de date din conținuturi. În anumite cazuri, extragerea textului și a datelor poate presupune acte protejate prin drepturi de autor și/sau prin dreptul sui generis privind bazele de date, în special reproducerea operelor sau a altor obiecte protejate și/sau extragerea de conținuturi dintr-o bază de date. Dacă nu se aplică nicio excepție sau limitare, pentru întreprinderea acestor acte este necesară o autorizație din partea titularilor de drepturi. Extragerea textului și a datelor poate avea loc, de asemenea, în legătură cu simple fapte sau date care nu sunt protejate prin drepturi de autor, iar în astfel de cazuri autorizația nu ar fi necesară.

(8)  Noile tehnologii permit analiza numerică automatizată a informațiilor în formă digitală, cum ar fi texte, sunete, imagini sau alte date, procedeu cunoscut în general sub denumirea de extragere a textului și a datelor. Extragerea textului și a datelor permite citirea și analizarea unor volume mari de informații stocate digital pentru dobândirea de noi cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. În timp ce tehnologiile de extragere a textului și a datelor predomină în toată economia digitală, există o largă recunoaștere a faptului că extragerea textului și a datelor poate, în special, să fie utilă mediului de cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea. În Uniune, organismele de cercetare, precum universitățile și institutele de cercetare, se confruntă însă cu insecuritate juridică în ceea ce privește măsura în care pot efectua extrageri de text și de date din conținuturi. În anumite cazuri, extragerea textului și a datelor poate presupune acte protejate prin drepturi de autor și/sau prin dreptul sui generis privind bazele de date, în special reproducerea operelor sau a altor obiecte protejate și/sau extragerea de conținuturi dintr-o bază de date. Dacă nu se aplică nicio excepție sau limitare, pentru întreprinderea acestor acte este necesară o autorizație din partea titularilor de drepturi. Extragerea textului și a datelor poate avea loc, de asemenea, în legătură cu simple fapte sau date care nu sunt protejate prin drepturi de autor, iar în astfel de cazuri autorizația nu ar fi necesară.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Pentru extragerea de text și date, în majoritatea cazurilor, este necesară în primul rând accesarea informațiilor și apoi reproducerea lor. În general, informațiile sunt prelucrate prin extragere de text și date numai după ce au fost normalizate. În cazul accesului legal la informații, utilizarea protejată prin drepturi de autor are loc în momentul în care informațiile sunt normalizate, întrucât aceasta presupune o reproducere prin schimbarea formatului informațiilor sau prin extragerea dintr-o bază de date într-un format compatibil cu extragerea de text și date. Procesele cu relevanță pentru drepturile de autor în utilizarea tehnologiilor de extragere de text și date nu sunt, în consecință, procesele ca atare de extragere de text și date, care constau în lectura și analiza informațiilor normalizate și stocate digital, ci accesarea și procesul de normalizare a informațiilor care permite analiza lor computațională automatizată, în măsura în care acest proces implică extragerea dintr-o bază de date sau reproduceri. Excepțiile pentru extragerea textului și a datelor în scopurile prevăzute în prezenta directivă ar trebui înțelese ca o trimitere la procesele cu relevanță pentru drepturile de autor necesare pentru a permite extragerea textului și a datelor. În cazul în care dreptul de autor existente a fost neaplicabil pentru extragerea textului și a datelor, aceste utilizări ar trebui să rămână neafectate de prezenta directivă.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date. Ar trebui ca noua excepție să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective. Organismele de cercetare ar trebui, de asemenea, să beneficieze de excepție atunci când sunt implicate într-un parteneriat public-privat.

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii pentru organizațiile care fac cercetare, de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date. Ar trebui ca noua excepție să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective. Şi pentru instituțiile de învățământ și instituțiile de patrimoniu cultural care desfășoară activități de cercetare științifică ar trebui să funcționeze excepția pentru extragerea textului și a datelor, cu condiția ca rezultatele cercetării de rezultatele cercetării să nu beneficieze o firmă care exercită o influență decisivă asupra acestui tip de organizații, în particular. În cazul în care cercetarea este efectuată în cadrul unei parteneriat public-privat, întreprinderea care participă la parteneriatul public-privat trebuie să aibă, de asemenea, acces legal la opere și la alte materiale. Reproducerile și extracțiile făcute pentru extragerea textului și a datelor trebuie fie stocate în condiții de siguranță și într-un mod care să garanteze că exemplarele sunt folosite doar în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Pentru a încuraja inovarea în sectorul privat, statele membre ar trebui să poată prevedea o excepție care merge mai departe decât excepția obligatorie cu condiția ca utilizarea operelor și a altor obiecte protejate menționate să fi fost rezervate expres de către titularii de drepturi, inclusiv de mijloace de citire automată.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Deși programele de învățare la distanță și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate instituțiile de învățământ din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ nu sunt factorii decisivi pentru a stabili natura necomercială a activității.

(15)  Deși programele de învățare la distanță și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate instituțiile de învățământ din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ nu sunt factorii decisivi pentru a stabili natura necomercială a activității. În cazul în care instituțiile de patrimoniu cultural urmăresc un obiectiv educațional și sunt implicate în activități de predare, ar trebui să existe posibilitatea ca statele membre să considere această instituție ca instituție de învățământ în cadrul acestei excepții, în măsura în care sunt vizate activitățile de predare.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să acopere utilizările digitale ale operelor și ale altor obiecte protejate, cum ar fi utilizarea unor părți sau extrase din opere pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare desfășurate sub responsabilitatea instituțiilor de învățământ, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să acopere atât utilizările prin mijloace digitale în clasă, cât și utilizările online prin intermediul rețelei electronice securizate a instituției de învățământ, accesul la aceasta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri didactice.

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să acopere utilizările digitale ale operelor și ale altor obiecte protejate pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Excepția sau limitarea ar trebui acordată cu dacă opera sau alte obiecte protejate folosite indică sursa, inclusiv numele autorilor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil din motive de ordin practic. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare desfășurate sub responsabilitatea instituțiilor de învățământ, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să acopere atât utilizările prin mijloace digitale în cazul în care activitatea didactică se desfășoară fizic, inclusiv atunci când aceasta are loc în afara spațiilor instituției de învățământ, de exemplu în biblioteci sau instituții de patrimoniu cultural, atâta timp cât utilizarea se face sub responsabilitatea unității de învățământ, cât și utilizările online prin intermediul mediului electronic securizate al instituției de învățământ, accesul la acesta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități în contextul ilustrării în scopuri didactice.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Prin mediu electronic securizat ar trebui să se înțeleagă un mediu de învățare și predare digitale, la care au acces prin intermediul unei proceduri de autentificare adecvate ale instituției de învățământ numai personalul didactic și elevii sau studenții înscriși într-un program de studiu.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a facilita utilizările educaționale ale operelor și ale altor obiecte protejate, într-o serie de state membre sunt în vigoare dispoziții diferite, bazate pe punerea în aplicare a excepției prevăzute în Directiva 2001/29/CE sau pe contracte de licență care vizează alte utilizări. De obicei, aceste dispoziții au fost elaborate ținând seama de necesitățile instituțiilor de învățământ și ale diferitelor niveluri de învățământ. Deși este esențial să se armonizeze domeniul de aplicare al noii excepții obligatorii sau limitări în ceea ce privește utilizările digitale și activitățile didactice transfrontaliere, modalitățile de punere în aplicare pot diferi de la un stat membru la altul în măsura în care nu împiedică aplicarea efectivă a excepției sau a limitării sau utilizările transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să folosească drept punct de plecare dispozițiile existente la nivel național. Mai precis, statele membre ar putea decide să condiționeze aplicarea excepției sau a limitării, integral sau parțial, de disponibilitatea unor licențe adecvate, care să acopere cel puțin aceleași utilizări ca și cele autorizate în temeiul excepției. Acest mecanism ar permite, de exemplu, să se dea prioritate licențelor pentru materiale care sunt destinate în principal pieței educației. Pentru a evita ca acest mecanism să genereze insecuritate juridică sau sarcini administrative excesive pentru instituțiile de învățământ, statele membre care adoptă această abordare ar trebui să ia măsuri concrete pentru a se asigura că sistemele de acordare a licențelor ce permit utilizări digitale ale operelor sau ale altor obiecte protejate pentru ilustrare în scopuri didactice sunt ușor accesibile și că instituțiile de învățământ au cunoștință de existența unor astfel de sisteme de acordare a licențelor.

(17)  Pentru a facilita utilizările educaționale ale operelor și ale altor obiecte protejate, într-o serie de state membre sunt în vigoare dispoziții diferite, bazate pe punerea în aplicare a excepției prevăzute în Directiva 2001/29/CE sau pe contracte de licență care vizează alte utilizări. De obicei, aceste dispoziții au fost elaborate ținând seama de necesitățile instituțiilor de învățământ și ale diferitelor niveluri de învățământ. Deși este esențial să se armonizeze domeniul de aplicare al noii excepții obligatorii sau limitări în ceea ce privește utilizările digitale și activitățile didactice transfrontaliere, modalitățile de punere în aplicare pot diferi de la un stat membru la altul în măsura în care nu împiedică aplicarea efectivă a excepției sau a limitării sau utilizările transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să folosească drept punct de plecare dispozițiile existente la nivel național. Mai precis, statele membre ar putea decide să condiționeze aplicarea excepției sau a limitării, integral sau parțial, de disponibilitatea unor licențe adecvate. Aceste tipuri de licențe pot lua forma unor acorduri de licențe colective, acorduri de licență colective extinse și licențe care sunt negociate colectiv precum „licențe generale”, pentru a evita ca instituțiile de învățământ trebuiască să negocieze în mod individual cu titularii de drepturi. Aceste tipuri de licențe ar trebui să fie accesibile și să acopere cel puțin aceleași utilizări ca și cele autorizate în temeiul excepției. Acest mecanism ar permite, de exemplu, să se dea prioritate licențelor pentru materiale care sunt destinate în principal pieței educației sau pentru predarea în instituții de învățâmânt sau partituri muzicale. Pentru a evita ca acest mecanism să genereze insecuritate juridică sau sarcini administrative excesive pentru instituțiile de învățământ, statele membre care adoptă această abordare ar trebui să ia măsuri concrete pentru a se asigura că astfel de sisteme de acordare a licențelor ce permit utilizări digitale ale operelor sau ale altor obiecte protejate pentru ilustrare în scopuri didactice sunt ușor accesibile și că instituțiile de învățământ au cunoștință de existența unor astfel de sisteme de acordare a licențelor. Statele membre ar trebui să poată să prevadă sisteme care garantează că există o compensație echitabilă pentru titularii de drepturi pentru utilizările care fac obiectul acestor excepții sau limitări. Statele membre ar trebui încurajate să folosească sisteme care nu generează o sarcină administrativă, cum ar fi sistemele care prevăd plăți unice.

Amendamentul     14

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Pentru a asigura securitate juridică atunci când un stat membru decide să supună aplicarea excepției condiției de disponibilitate a licențelor adecvate, este necesar să se specifice condițiile în care o instituție de învățământ poate utiliza opere sau alte obiecte protejate în baza excepției respective și, dimpotrivă, situațiile în care ar trebui să acționeze în temeiul unui sistem de acordare a licenței.

Justificare

Modificarea propusă este necesară pentru a asigura securitate juridică în cazurile în care un stat membru decide să condiționeze aplicarea excepției de existența unor licențe adecvate.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Un act de conservare poate necesita reproducerea unei opere sau a unui alt obiect protejat din colecția unei instituții de patrimoniu cultural și, prin urmare, autorizarea în acest scop de către titularii de drepturi în cauză. Instituțiile de patrimoniu cultural s-au angajat să își conserve colecțiile pentru generațiile viitoare. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de conservare a patrimoniului conținut în aceste colecții, dar creează și noi provocări. Având în vedere aceste noi provocări, este necesar să se adapteze cadrul juridic actual prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere, pentru a permite actele de conservare respective.

(18)  Un act de conservare a unei opere sau a unui alt obiect protejat din colecția unei instituții de patrimoniu cultural poate impune reproducerea și, prin urmare, cere autorizarea de către titularii de drepturi în cauză. Instituțiile de patrimoniu cultural s-au angajat să își conserve colecțiile pentru generațiile viitoare. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de conservare a patrimoniului conținut în aceste colecții, dar creează și noi provocări. Având în vedere aceste noi provocări, este necesar să se adapteze cadrul juridic actual prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere, pentru a permite actele de conservare respective de către astfel de instituții.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Modurile diferite în care statele membre abordează actele de conservare realizate de către instituțiile de patrimoniu cultural îngreunează cooperarea transfrontalieră și schimbul de mijloace de conservare de către instituțiile de patrimoniu cultural în cadrul pieței interne, ceea ce duce la o utilizare ineficientă a resurselor.

(19)  Modurile diferite în care statele membre abordează actele de reproducere în scopuri de conservare îngreunează cooperarea transfrontalieră, schimbul de mijloace de conservare și crearea unor rețele de conservare transfrontaliere de către instituțiile de patrimoniu cultural în cadrul pieței interne, ceea ce duce la o utilizare ineficientă a resurselor. Acest lucru poate avea consecințe negative asupra conservării patrimoniului cultural.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prin urmare, statele membre ar trebui să fie obligate să prevadă o excepție care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să reproducă opere și alte obiecte din colecțiile lor permanente în scopul conservării, de exemplu pentru a rezolva problema uzurii tehnologice sau a degradării suporturilor inițiale. O astfel de excepție ar trebui să permită realizarea de copii cu ajutorul instrumentelor, mijloacelor sau tehnologiilor de conservare adecvate, în numărul necesar și în orice moment pe durata de viață a unei opere sau a unui alt obiect protejat în măsura necesară pentru a realiza o copie exclusiv în scopul conservării.

(20)  Prin urmare, statele membre ar trebui să fie obligate să prevadă o excepție care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să reproducă opere și alte obiecte din colecțiile lor permanente în scopul conservării, pentru a rezolva problema uzurii tehnologice sau a degradării suporturilor inițiale sau pentru a asigura operele. O astfel de excepție ar trebui să permită realizarea de copii cu ajutorul instrumentelor, mijloacelor sau tehnologiilor de conservare adecvate, în orice format sau mediu, în numărul necesar, în orice moment pe durata de viață a unei opere sau a unui alt obiect protejat și în măsura necesară pentru a realiza o copie exclusiv în scopul conservării. Arhivele organizațiilor de cercetare sau ale organismelor de radiodifuziune aflate în serviciu public ar trebui să fie considerate instituții de patrimoniu cultural și, prin urmare, beneficiare ale acestei excepții. În scopul acestei excepții, statele membre ar trebui să poată menține dispoziții prin care galeriile accesibile publicului să fie tratate cu muzee.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În sensul prezentei directive, ar trebui să se considere că operele și alte obiecte protejate se află în colecția permanentă a unei instituții de patrimoniu cultural atunci când aceasta are copii în proprietate sau în păstrare permanent, de exemplu ca urmare a unui transfer de proprietate sau a unui contract de licență.

(21)  În sensul prezentei directive, ar trebui să se considere că operele și alte obiecte protejate se află în colecția permanentă a unei instituții de patrimoniu cultural sau a unei biblioteci atunci când organizațiile respective au în proprietate sau în păstrare permanentă copii ale acestor opere sau ale altor obiecte protejate, de exemplu ca urmare a unui transfer de proprietate sau a unui contract de licență, a unui depozit legale sau a unui împrumut pe termen lung. Operele sau alte obiecte protejate pe care le accesează instituțiile de patrimoniu cultural prin intermediul serverului unei părți terțe nu sunt considerate ca făcând parte permanentă din colecțiile lor.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Ca urmare a evoluțiilor tehnologice, au apărut servicii ale societății informaționale care permit utilizatorilor lor să încarce sau să pună la dispoziție conținuturi sub diverse forme și în scopuri diverse, precum ilustrarea unei idei, critica, parodia sau pastișa. Aceste conținuturi pot include extrase scurte din opere sau din alte obiecte protejate preexistente, modificate, combinate sau prelucrate probabil de către acești utilizatori.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  În pofida unei suprapuneri cu excepțiile sau cu limitările existente, cum ar fi citarea sau parodia, nu tot conținutul încărcat sau pus la dispoziție de către utilizator, care include în mod rezonabil extrase din opere sau din alte obiecte protejate, intră sub incidența articolului 5 din Directiva 2001/29/CE. Acest lucru creează insecuritate juridică atât pentru utilizatori cât și pentru titularii drepturilor. Prin urmare, ar trebui să se prevadă o nouă excepție specifică, care să permită utilizările legitime ale extraselor din opere sau din alte obiecte protejate preexistente în conținuturile încărcate sau puse la dispoziție de către utilizatori. În cazul în care conținutul încărcat sau pus la dispoziție de către un utilizator implică utilizarea limitată și proporțională în scopuri legitime a unui citat sau a unui fragment dintr-o operă sau din alt obiect protejat, o astfel de utilizare ar trebui să fie protejată în temeiul excepției prevăzute de prezenta directivă. Excepția ar trebui să se aplice doar în anumite cazuri speciale care nu aduc atingere exploatării normale a operei sau a altor obiecte protejate în cauză și care nu aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale titularului drepturilor de autor. Pentru a evalua un astfel de prejudiciu, este esențial să se analizeze gradul de originalitate a conținutului în cauză, lungimea/amploarea citatului sau a fragmentului utilizat, caracterul profesional al conținutului în cauză sau amploarea prejudiciului de natură economică, dacă este cazul, fără a aduce atingere, însă, exercitării legitime a exceptării. Această excepție nu ar trebui să aducă atingere drepturilor morale ale autorilor operei sau altor obiecte protejate.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c)  Furnizorii de servicii ai societății informaționale care intră în domeniul de aplicare al articolul 13 din această directivă nu ar trebui să poată invoca în beneficiul lor excepția vizând utilizarea de extrase din opere preexistente, prevăzută în prezenta directivă, pentru folosirea de citate sau de extrase din opere sau din alte obiecte protejate în conținutul încărcat sau pus la dispoziție de către utilizatori pentru aceste servicii ale societății informaționale, pentru a reduce domeniul de aplicare a obligațiilor care le revin în temeiul articolul 13 din prezenta directivă.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Instituțiile de patrimoniu cultural ar trebui să beneficieze de un cadru clar privind digitalizarea și difuzarea, inclusiv la nivel transfrontalier, a operelor sau a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial. Cu toate acestea, caracteristicile colecțiilor de opere aflate în afara circuitului comercial pot face extrem de dificilă obținerea consimțământului prealabil al titularilor de drepturi individuali. Acest lucru poate fi cauzat, de exemplu, de vechimea operelor sau a altor obiecte protejate, de valoarea lor comercială limitată sau de faptul că acestea nu au fost niciodată destinate utilizării în scop comercial. Prin urmare, este necesar să se prevadă măsuri pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile asupra operelor aflate în afara circuitului comercial care fac parte din colecțiile instituțiilor patrimoniului cultural și, astfel, să se permită încheierea de contracte cu efect transfrontalier în cadrul pieței interne.

(22)  Instituțiile de patrimoniu cultural ar trebui să beneficieze de un cadru clar privind digitalizarea și difuzarea, inclusiv la nivel transfrontalier, a operelor sau a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial. Cu toate acestea, caracteristicile colecțiilor de opere aflate în afara circuitului comercial pot face extrem de dificilă obținerea consimțământului prealabil al titularilor de drepturi individuali. Acest lucru poate fi cauzat, de exemplu, de vechimea operelor sau a altor obiecte protejate, de valoarea lor comercială limitată sau de faptul că acestea nu au fost niciodată destinate utilizării în scop comercial sau nu au fost niciodată comercializate. Prin urmare, este necesar să se prevadă măsuri pentru a facilita utilizarea online a operelor aflate în afara circuitului comercial care fac parte din colecțiile instituțiilor patrimoniului cultural și, astfel, să se permită încheierea de contracte cu efect transfrontalier în cadrul pieței interne.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Mai multe state membre au adoptat deja regimuri de acordare de licențe colective extinse, mandate legale sau prezumții juridice care facilitează acordarea de licențe pentru operele aflate în afara circuitului comercial. Însă, având în vedere diversitatea operelor și a altor obiecte protejate din colecțiile instituțiilor de patrimoniu cultural, precum și variația între practicile de gestionare colectivă între statele membre și sectoarele de producție culturală, aceste măsuri nu pot oferi o soluție universală, de exemplu, pentru că nu există nicio practică de gestionare colectivă pentru un anumit tip de opere sau de obiecte protejate. În aceste cazuri specifice, este necesar, așadar, să se permită instituțiilor de patrimoniu cultural să pună la dispoziție online operele aflate în afara circuitului comercial deținute în colecțiile permanente, în temeiul unei excepții la dreptul de autor și drepturile conexe. Deși este esențial să se armonizeze domeniul de aplicare al noii excepții obligatorii pentru a permite utilizările transfrontaliere ale operelor aflate în afara circuitului comercial, statelor membre ar trebui să li se permită, totuși, să folosească sau să continue să folosească acordurile de acordare a licențelor colective extinse încheiate cu instituțiile de patrimoniu cultural la nivel național, pentru categoriile de opere care sunt permanent în colecțiile instituțiilor de patrimoniu cultural. Lipsa unui acord privind condițiile de licență nu ar trebui interpretată ca o lipsă de disponibilitate a soluțiilor bazate pe licențe. Toate utilizările acestei excepții ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe de retragere și publicitate precum utilizările autorizate printr-un mecanism de acordare de licențe. Pentru a se asigura că excepția se aplică numai atunci când sunt îndeplinite anumite condiții și pentru a garanta certitudinea juridică, statele membre ar trebui să hotărască, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu organizațiile de patrimoniu cultural și la intervale corespunzătoare de timp, pentru ce sectoare și ce tipuri de lucrări nu sunt disponibile soluții adecvate bazate pe licențe, iar în acest caz ar trebui să se aplice excepția.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre ar trebui, în cadrul prevăzut în prezenta directivă, să dispună de flexibilitate la alegerea tipului specific de mecanism care să permită ca licențele pentru operele aflate în afara circuitului comercial să vizeze și drepturile titularilor de drepturi care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu tradițiile, practicile sau circumstanțele lor juridice. Astfel de mecanisme pot include acordarea de licențe colective extinse și prezumțiile de reprezentare.

(23)  Statele membre ar trebui, în cadrul prevăzut în prezenta directivă, să dispună de flexibilitate la alegerea tipului specific de mecanism care să permită ca licențele pentru operele aflate în afara circuitului comercial să vizeze și drepturile titularilor de drepturi care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă relevant, în conformitate cu tradițiile, practicile sau circumstanțele lor juridice. Astfel de mecanisme pot include acordarea de licențe colective extinse și prezumțiile de reprezentare.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În scopul aplicării acestor mecanisme de acordare a licențelor, este important să existe un sistem riguros și performant de gestiune colectivă. Acest sistem cuprinde în special norme de bună guvernanță, transparență și raportare, precum și repartizarea și plata cu regularitate, cu diligență și cu exactitate a sumelor datorate fiecărui titular de drepturi, astfel cum se prevede în Directiva 2014/26/UE. Ar trebui să fie disponibile garanții suplimentare adecvate pentru toți titularii de drepturi, care ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude aplicarea unor astfel de mecanisme în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate. Condițiile aferente acestor mecanisme nu ar trebui să aducă atingere relevanței lor practice pentru instituțiile de patrimoniu cultural.

(24)  În scopul aplicării acestor mecanisme de acordare a licențelor, este important să existe un sistem riguros și performant de gestiune colectivă și acesta ar trebui să fie încurajat de statele membre. Acest sistem cuprinde în special norme de bună guvernanță, transparență și raportare, precum și repartizarea și plata cu regularitate, cu diligență și cu exactitate a sumelor datorate fiecărui titular de drepturi, astfel cum se prevede în Directiva 2014/26/UE. Ar trebui să fie disponibile garanții suplimentare adecvate pentru toți titularii de drepturi, care ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude aplicarea unor astfel de mecanisme de acordare a licențelor sau a acestor excepții în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate. Condițiile aferente acestor mecanisme nu ar trebui să aducă atingere relevanței lor practice pentru instituțiile de patrimoniu cultural.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Având în vedere diversitatea operelor și a altor obiecte protejate din colecțiile instituțiilor de patrimoniu cultural, este important ca mecanismele de acordare a licențelor introduse prin prezenta directivă să fie disponibile și să poată fi utilizate în practică pentru diferite tipuri de opere și de alte obiecte protejate, inclusiv fotografii, înregistrări sonore și opere audiovizuale. Pentru a reflecta particularitățile diferitelor categorii de opere și de alte obiecte protejate în ceea ce privește modurile de publicare și de distribuție și pentru a facilita utilizarea acestor mecanisme, ar putea fi necesar ca statele membre să stabilească cerințe și proceduri specifice pentru aplicarea practică a respectivelor mecanisme de acordare a licențelor. Este oportun ca statele membre să consulte titularii de drepturi, utilizatorii și organismele de gestiune colectivă în această privință.

(25)  Având în vedere diversitatea operelor și a altor obiecte protejate din colecțiile instituțiilor de patrimoniu cultural, este important ca mecanismele de acordare a licențelor introduse prin prezenta directivă să fie disponibile și să poată fi utilizate în practică pentru diferite tipuri de opere și de alte obiecte protejate, inclusiv fotografii, înregistrări sonore și opere audiovizuale. Pentru a reflecta particularitățile diferitelor categorii de opere și de alte obiecte protejate în ceea ce privește modurile de publicare și de distribuție și pentru a facilita utilizarea soluțiilor referitoare la folosirea operelor aflate în afara circuitului comercial introduse de prezenta directivă, ar putea fi necesar ca statele membre să stabilească cerințe și proceduri specifice pentru aplicarea practică a respectivelor mecanisme de acordare a licențelor. Este oportun ca statele membre să consulte titularii de drepturi, instituțiile de patrimoniu cultural și organismele de gestiune colectivă în această privință.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Din motive de curtoazie internațională, mecanismele de acordare a licențelor în vederea digitalizării și difuzării operelor aflate în afara circuitului comercial, care sunt prevăzute de prezenta directivă, nu ar trebui să se aplice operelor sau altor obiecte protejate care sunt publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, difuzate pentru prima dată într-o țară terță și nici, în cazul operelor cinematografice ori audiovizuale, operelor al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-o țară terță. Aceste mecanisme ar trebui să nu se aplice nici operelor sau altor obiecte protejate ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția cazului în care respectivele opere sau alte obiecte protejate sunt publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, sunt difuzate pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru, și nici, în cazul operelor cinematografice ori audiovizuale, operelor al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-un stat membru.

(26)  Din motive de curtoazie internațională, mecanismele de acordare a licențelor și excepția privind digitalizarea și difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial, care sunt prevăzute de prezenta directivă, nu ar trebui să se aplice operelor sau altor obiecte protejate care sunt publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, difuzate pentru prima dată într-o țară terță și nici, în cazul operelor cinematografice ori audiovizuale, operelor al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-o țară terță. Aceste mecanisme ar trebui să nu se aplice nici operelor sau altor obiecte protejate ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția cazului în care respectivele opere sau alte obiecte protejate sunt publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, sunt difuzate pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru, și nici, în cazul operelor cinematografice ori audiovizuale, operelor al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-un stat membru.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Având în vedere că proiectele de digitalizare în masă pot presupune investiții semnificative din partea instituțiilor de patrimoniu cultural, licențele acordate în cadrul mecanismelor prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui să le împiedice pe instituțiile respective să genereze venituri rezonabile pentru a acoperi costurile licenței și costurile legate de digitalizarea și difuzarea operelor și a altor obiecte protejate care intră în domeniul de aplicare al licenței.

(27)  Având în vedere că proiectele de digitalizare în masă pot presupune investiții semnificative din partea instituțiilor de patrimoniu cultural, licențele acordate în cadrul mecanismelor prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui să le împiedice pe instituțiile respective să acopere costurile licenței și costurile legate de digitalizarea și difuzarea operelor și a altor obiecte protejate care intră în domeniul de aplicare al licenței.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se publice suficiente informații referitoare la utilizarea viitoare și actuală, de către instituțiile de patrimoniu cultural, a operelor și a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial, pe baza mecanismelor de acordare a licențelor prevăzute în prezenta directivă, și referitoare la dispozițiile în vigoare care le permit tuturor titularilor de drepturi să excludă aplicarea licențelor în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate. Acest lucru este deosebit de important atunci când utilizările au un caracter transfrontalier în cadrul pieței interne. Prin urmare, este oportun să se prevadă crearea unui portal online unic, accesibil publicului, pe care Uniunea să pună aceste informații la dispoziția publicului pentru o perioadă de timp rezonabilă înainte ca utilizarea transfrontalieră să aibă loc. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului33, Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală i se încredințează anumite sarcini și activități, finanțate din mijloace bugetare proprii, menite să faciliteze și să sprijine activitățile autorităților naționale, ale sectorului privat și ale instituțiilor Uniunii de combatere și de prevenire a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare, este oportun să se recurgă la oficiul în cauză în vederea creării și gestionării portalului european pe care să fie puse la dispoziție astfel de informații.

(28)  Ar trebui să se publice suficiente informații referitoare la utilizarea viitoare și actuală, de către instituțiile de patrimoniu cultural, a operelor și a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial, pe baza mecanismelor de acordare a licențelor sau a excepției prevăzute în prezenta directivă, și referitoare la dispozițiile în vigoare care le permit tuturor titularilor de drepturi să excludă aplicarea licențelor sau a excepției în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate. Acest lucru este deosebit de important atunci când utilizările au un caracter transfrontalier în cadrul pieței interne. Prin urmare, este oportun să se prevadă crearea unui portal online unic, accesibil publicului, pe care Uniunea să pună aceste informații la dispoziția publicului pentru o perioadă de timp rezonabilă înainte ca utilizarea transfrontalieră să aibă loc. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală i se încredințează anumite sarcini și activități, finanțate din mijloace bugetare proprii, menite să faciliteze și să sprijine activitățile autorităților naționale, ale sectorului privat și ale instituțiilor Uniunii de combatere și de prevenire a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare, este oportun să se recurgă la oficiul în cauză în vederea creării și gestionării portalului european pe care să fie puse la dispoziție astfel de informații.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Pentru a garanta că mecanismele de acordare a licențelor instituite pentru operele care se află în afara circuitului comercial sunt relevante și funcționează în mod corespunzător, că titularii de drepturi sunt protejați în mod corespunzător în temeiul respectivelor mecanisme, că licențele sunt mediatizate în mod corespunzător și că claritatea juridică este asigurată în ceea ce privește reprezentativitatea organismelor de gestiune colectivă și clasificarea operelor, statele membre ar trebui să încurajeze dialogul între părțile interesate din fiecare sector în parte.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile asupra operelor audiovizuale către platformele de video la cerere, prezenta directivă impune statelor membre să instituie un mecanism de negociere care să permită părților care doresc să încheie un contract să se bazeze pe asistența unui organism imparțial. Organismul respectiv ar trebui să se întâlnească cu părțile și să le ajute să negocieze oferind consiliere profesională și externă. În acest context, statele membre ar trebui să decidă condițiile de funcționare a mecanismului de negociere, inclusiv când și pentru cât timp se acordă asistență pentru negocieri, precum și cine suportă costurile. Statele membre ar trebui să se asigure că sarcinile administrative și financiare rămân proporționale, pentru a garanta eficiența forumului de negociere.

(30)  Pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile asupra operelor audiovizuale către platformele de video la cerere, statele membre ar trebui să instituie un mecanism de negociere, gestionat de un organism național desemnat, existent sau nou înființat, care să permită părților care doresc să încheie un contract să se bazeze pe asistența unui organism imparțial. Participarea la acest mecanism de negociere și încheierea acordurilor ulterioare ar trebui să fie voluntară. Atunci când negocierea implică părți din state membre diferite, acestea ar trebui să convină în prealabil asupra statului membru competent, în cazul în care decid să recurgă la mecanismul de negociere. Organismul respectiv ar trebui să se întâlnească cu părțile și să le ajute să negocieze oferind consiliere profesională, imparțială și externă. În acest context, statele membre ar trebui să decidă condițiile de funcționare a mecanismului de negociere, inclusiv când și pentru cât timp se acordă asistență pentru negocieri, și repartizarea eventualelor costuri, precum și componența acestor organisme. Statele membre ar trebui să se asigure că sarcinile administrative și financiare rămân proporționale, pentru a garanta eficiența forumului de negociere.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Conservarea patrimoniului Uniunii este de o importanță capitală și ar trebui consolidată, în beneficiul generațiilor viitoare. Acest lucru ar trebui realizat în special prin protecția patrimoniului publicat. În acest scop, ar trebui creat un depozit legal al Uniunii, pentru a asigura colectarea sistematică a publicațiilor referitoare la Uniune, cum ar fi cele referitoare la dreptul Uniunii, la istoria și integrarea acesteia, la politică și democrație, la chestiunile instituționale și parlamentare sau la politică, păstrând astfel patrimoniul intelectual al Uniunii și viitorul patrimoniu de publicații. Acest patrimoniu ar trebui nu doar protejat prin crearea unei arhive a Uniunii pentru publicațiile care se ocupă de aspecte legate de UE, ci și pus la dispoziția cetățenilor Uniunii și a generațiilor viitoare. Biblioteca Parlamentului European, ca bibliotecă a singurei instituții care îi reprezintă în mod direct pe cetățenii Uniunii, ar trebui desemnată biblioteca de depozit a Uniunii. Pentru a nu crea complicații excesive pentru editori, tipografi și importatori, ar trebui depozitate la aceasta doar publicațiile electronice, cum ar fi cărțile, ziarele și revistele electronice, Biblioteca trebuind apoi să pună la dispoziția cititorilor publicațiile care fac obiectul depozitului legal al Uniunii pe care ea îl păstrează, pentru cercetare sau studiu și sub controlul său. Aceste publicații nu ar trebui să fie disponibile online în afara bibliotecii.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  O presă liberă și pluralistă este esențială pentru a asigura un jurnalism de calitate și accesul cetățenilor la informații. Aceasta are o contribuție fundamentală la dezbaterea publică și la buna funcționare a unei societăți democratice. În contextul tranziției de la presa tipărită la cea digitală, editorii de publicații de presă se confruntă cu probleme în ceea ce privește acordarea de licențe privind drepturile de utilizare online a publicațiilor lor și recuperarea investițiilor. Atât timp cât editorii de publicații de presă nu sunt recunoscuți ca titulari de drepturi, acordarea de licențe și asigurarea respectării acestora în mediul digital sunt adesea complexe și ineficiente.

(31)  O presă liberă și pluralistă este esențială pentru a asigura un jurnalism de calitate și accesul cetățenilor la informații. Aceasta are o contribuție fundamentală la dezbaterea publică și la buna funcționare a unei societăți democratice. Dezechilibrul în creștere dintre platformele puternice și editorii de presă, care pot fi și agenții de presă, a condus deja la o regresie remarcabilă a peisajului mediatic la nivel regional. În contextul tranziției de la presa tipărită la cea digitală, editorii de publicații și agențiile de presă se confruntă cu probleme în ceea ce privește acordarea de licențe privind drepturile de utilizare online a publicațiilor lor și recuperarea investițiilor. Atât timp cât editorii de publicații de presă nu sunt recunoscuți ca titulari de drepturi, acordarea de licențe și asigurarea respectării acestora în mediul digital sunt adesea complexe și ineficiente.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Contribuția organizatorică și financiară a editorilor la producerea publicațiilor de presă trebuie să fie recunoscută și încurajată în continuare pentru a asigura viabilitatea sectorului editorial. Prin urmare, este necesar să se prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție juridică armonizată pentru publicațiile de presă în cazul utilizărilor digitale. Această protecție ar trebui să fie asigurată în mod efectiv prin introducerea, în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului de autor pentru reproducerea și punerea la dispoziția publicului a publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale.

(32)  Contribuția organizatorică și financiară a editorilor la producerea publicațiilor de presă trebuie să fie recunoscută și încurajată în continuare pentru a asigura viabilitatea sectorului editorial și a garanta astfel disponibilitatea unor informații fiabile. Prin urmare, este necesar ca statele membre să prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție juridică pentru publicațiile de presă din Uniune în cazul utilizărilor digitale. Această protecție ar trebui să fie asigurată în mod efectiv prin introducerea, în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului de autor pentru reproducerea și punerea la dispoziția publicului a publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale, pentru a obține o remunerare echitabilă și proporțională pentru astfel de utilizări. Utilizările private ar trebui să fie excluse din această trimitere. În plus, enumerarea într-un motor de căutare nu ar trebui să fie considerată drept remunerație echitabilă și proporțională.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri, deoarece aceste acte nu constituie o comunicare publică.

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în măsura în care sunt vizate utilizările digitale. De asemenea, acestea ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată.

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în măsura în care sunt vizate utilizările digitale. Statele membre ar trebui să poată aplica acestor drepturi aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Protecția acordată editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere drepturilor autorilor și ale altor titulari de drepturi asupra operelor și a altor obiecte protejate încorporate în acestea, inclusiv în ceea ce privește măsura în care autorii și alți titulari de drepturi își pot exploata operele sau alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care acestea sunt încorporate. Prin urmare, editorii de publicații de presă nu ar trebui să poată invoca protecția care le este acordată împotriva autorilor și a altor titulari de drepturi. Aceasta nu aduce atingere angajamentelor contractuale încheiate între editorii de publicații de presă, pe de o parte, și autori și alți titulari de drepturi, pe de altă parte.

(35)  Protecția acordată editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere drepturilor autorilor și ale altor titulari de drepturi asupra operelor și a altor obiecte protejate încorporate în acestea, inclusiv în ceea ce privește măsura în care autorii și alți titulari de drepturi își pot exploata operele sau alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care acestea sunt încorporate. Prin urmare, editorii de publicații de presă nu ar trebui să poată invoca protecția care le este acordată împotriva autorilor și a altor titulari de drepturi. Aceasta nu aduce atingere angajamentelor contractuale încheiate între editorii de publicații de presă, pe de o parte, și autori și alți titulari de drepturi, pe de altă parte. Fără a aduce atingere faptului că autorii operelor încorporate într-o publicație de presă primesc o remunerație adecvată pentru utilizarea operelor lor pe baza termenilor de acordare a licenței pentru operele lor editorului de presă, autorii a căror operă este încorporată într-o publicație de presă ar trebui să aibă dreptul la o cotă adecvată din veniturile noi, suplimentare, obținute de editorii de presă pentru anumite tipuri de utilizare secundară a publicațiilor lor de presă de către furnizorii de servicii ale societății informaționale, conform drepturilor prevăzute la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă. Valoarea compensației atribuite autorilor ar trebui să ia în considerare condițiile de acordare a licențelor specifice sectorului industrial în ceea ce privește operele încorporate într-o publicație de presă, care sunt considerate adecvate în respectivul stat membru; iar compensația atribuită autorilor nu ar trebui să afecteze condițiile de acordare a licențelor convenite între autor și editorul de presă pentru utilizarea articolului autorului de către editorul de presă.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Editorii, inclusiv cei de publicații de presă, cărți sau publicații științifice, recurg adesea la transferul drepturilor autorilor pe baza unor acorduri contractuale sau a unor dispoziții legale. În acest context, editorii realizează o investiție în vederea exploatării operelor cuprinse în publicațiile lor și, în anumite cazuri, pot fi privați de venituri atunci când aceste opere sunt utilizate în temeiul excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor pentru copierea privată și reprografie. Într-o serie de state membre, compensația pentru utilizările care fac obiectul excepțiilor respective este împărțită între autori și editori. Pentru a ține seama de această situație și a îmbunătăți securitatea juridică pentru toate părțile interesate, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili că, atunci când autorul și-a transferat drepturile sau a acordat o licență unui editor ori a contribuit în alt mod cu operele sale la o publicație și când sunt instituite sisteme pentru a compensa prejudiciul cauzat de o excepție sau o limitare, editorii au dreptul să pretindă o parte dintr-o astfel de compensație, iar sarcina editorului de a-și susține pretenția nu ar trebui să depășească cerințele prevăzute în cadrul sistemului existent.

(36)  Editorii, inclusiv cei de publicații de presă, cărți sau publicații științifice și publicații muzicale, lucrează pe baza unor acorduri contractuale cu autorii. În acest context, editorii realizează o investiție și obțin anumite drepturi, în unele domenii inclusiv dreptul de a pretinde o parte din compensație în cadrul organismelor comune de gestiune colectivă ale autorilor și editorilor, în vederea exploatării operelor, și pot, în consecință, să fie și ei privați de venituri atunci când aceste opere sunt utilizate în temeiul excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor pentru copierea privată și reprografie. În multe state membre, compensația pentru utilizările care fac obiectul excepțiilor respective este împărțită între autori și editori. Pentru a ține seama de această situație și pentru a îmbunătăți securitatea juridică pentru toate părțile interesate, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea un sistem echivalent de partajare a compensațiilor, în cazul în care un astfel de sistem a fost în funcțiune în respectivul stat membru înainte de 12 noiembrie 2015. Partajarea acestei compensații între autori și editori ar putea fi stabilită în normele interne de repartizare ale organismului de gestiune colectivă, care acționează în comun în numele autorilor și editorilor, sau stabilită de statele membre, prin legi sau reglementări, în conformitate cu sistemul echivalent care a fost în funcțiune în respectivul stat membru înainte de 12 noiembrie 2015. Această prevedere nu aduce atingere regimului prevăzut de statele membre în ceea ce privește dreptul de împrumut public, gestionarea drepturilor care nu au la bază excepții de la drepturile de autor sau limitări ale acestora, cum este cazul sistemelor de acordare a licențelor colective extinse sau în ceea ce privește drepturile la remunerație prevăzute de legislația națională.

Amendamentul     39

Propunere de directivă

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Industriile culturale și creative (ICC) joacă un rol cheie în reindustrializarea Europei, sunt un motor al creșterii și se află într-o poziție strategică pentru a declanșa efecte externe inovatoare în alte sectoare industriale. Mai mult, ICC-urile reprezintă o forță motrice pentru inovarea și dezvoltarea TIC în Europa. Industriile culturale și creative din Europa oferă peste 12 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă, ceea ce reprezintă 7,5 % din forța de muncă a Uniunii, creând o valoare adăugată de aproximativ 509 miliarde EUR suplimentar față de PIB (5,3 % din valoarea adăugată brută totală a UE). Protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe se află în centrul veniturilor ICC.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În ultimii ani, funcționarea pieței conținuturilor online a devenit din ce în ce mai complexă. Serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate prin drept de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea titularilor drepturilor s-au înmulțit și au devenit principalele surse de acces la conținuturile online. Această situație afectează posibilitățile titularilor de drepturi de a stabili dacă și în ce condiții opera lor și alte obiecte protejate sunt utilizate, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație adecvată pentru utilizarea respectivă.

(37)  În ultimii ani, funcționarea pieței conținuturilor online a devenit din ce în ce mai complexă. Serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate prin drept de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea titularilor drepturilor s-au înmulțit și au devenit principalele surse de acces la conținuturile online protejate prin drepturi de autor. Serviciile online reprezintă mijloace de a oferi un acces mai larg la operele culturale și creative și oferă oportunități deosebite pentru industriile culturale și creative de a dezvolta noi modele de afaceri. Cu toate acestea, deși oferă diversitate și un acces facil la conținut, serviciile online generează și provocări atunci când conținut protejat prin drepturi de autor este încărcat fără autorizarea prealabilă a titularilor drepturilor. Această situație afectează posibilitățile titularilor de drepturi de a stabili dacă și în ce condiții opera lor și alte obiecte protejate sunt utilizate, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație adecvată pentru utilizarea respectivă, dat fiind faptul că anumite servicii de conținut încărcate de utilizatori nu încheie contracte de licență pe baza faptului că se consideră acoperite de exceptarea privind „sfera de siguranță” prevăzută de Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) Anumite servicii ale societății informaționale sunt concepute pentru a oferi publicului acces la conținut protejat prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii lor, ca parte din utilizarea lor normală. Definiția unui furnizor de servicii de partajare de conținuturi online, în temeiul prezentei directive, acoperă furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online care au printre scopurile lor principale să stocheze conținut protejat prin drepturi de autor încărcat / pus la dispoziție de utilizatorii săi, să ofere acces publicului la acesta sau să îl transmită prin streaming, și care optimizează conținutul, inclusiv, printre altele, prin promovarea, afișarea, marcarea, secvenționarea operelor sau a altor obiecte protejate încărcate, indiferent de mijloacele utilizate pentru acestea, și prin urmare acționează într-un mod activ. Definiția furnizorilor de servicii de partajare de conținuturi online, în temeiul prezentei directive, nu include furnizorii de servicii care acționează în scop necomercial, cum ar fi enciclopediile online și furnizorii de servicii online în cazul cărora conținutul este încărcat cu autorizația tuturor titularilor de drepturi în cauză, cum ar fi arhivele științifice sau educative. Furnizorii de servicii de tip cloud pentru uz individual care nu oferă acces direct publicului, platformele care dezvoltă programe informatice cu sursă deschisă și piețele online a căror activitate principală este vânzarea online cu amănuntul de bunuri fizice nu ar trebui să fie considerați/considerate a fi furnizori de servicii de partajare de conținuturi online în sensul prezentei directive.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale stochează opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică, aceștia au obligația de a încheia contracte de licență cu titularii de drepturi, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

(38)   Furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online efectuează un act de comunicare către public și sunt, prin urmare, responsabili pentru conținutul lor. În consecință, ar trebui să încheie contracte de licență echitabile și adecvate cu titularii de drepturi. Prin urmare, aceștia nu pot beneficia de exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

 

Titularul de drepturi nu ar trebui să fie obligat să încheie contracte de licență.

În ceea ce privește articolul 14, este necesar să se verifice dacă furnizorul de servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin optimizarea prezentării operelor sau a altor obiecte protejate încărcate ori prin promovarea acestora, indiferent de natura mijloacelor utilizate în acest scop.

În ceea ce privește articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, este necesar să se verifice dacă furnizorul de servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin optimizarea prezentării operelor sau a altor obiecte protejate încărcate ori prin promovarea acestora, indiferent de natura mijloacelor utilizate în acest scop.

 

În cazurile în care sunt încheiate contracte de licență, acestea ar trebui, de asemenea, să acopere în aceeași măsură și sferă de aplicare răspunderea utilizatorilor, atunci când aceștia acționează în scop necomercial.

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea ar trebui să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate, de exemplu prin utilizarea unor tehnologii eficace. Această obligație ar trebui să se aplice și atunci când furnizorii de servicii ale societății informaționale îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online ar trebui să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor, de exemplu prin utilizarea unor tehnologii eficace. Această obligație ar trebui să se aplice și atunci când furnizorii de servicii ale societății informaționale îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

 

În absența unor acorduri cu titularii de drepturi, este rezonabil să se aștepte de la furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online să ia măsuri adecvate și proporționale, în urma cărora operele sau alte obiecte protejate care încalcă drepturile de autor sau drepturi conexe să devină indisponibile în cadrul respectivelor servicii. Astfel de furnizori de servicii sunt distribuitori de conținuturi importanți, care influențează astfel exploatarea conținutului protejat prin drepturi de autor. Astfel de furnizori de servicii ar trebui să ia măsuri adecvate și proporționale pentru a se asigura că operele sau alte obiecte protejate identificate de către titularii de drepturi sunt indisponibile. Cu toate acestea, măsurile în cauză nu ar trebui să conducă la indisponibilitatea operelor sau a altor obiecte protejate încărcate de utilizatori care nu încalcă drepturile.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Colaborarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea și titularii drepturilor este esențială pentru funcționarea tehnologiilor, cum ar fi tehnologiile de recunoaștere a conținutului. În astfel de cazuri, titularii de drepturi ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a permite serviciilor să le identifice conținutul, iar serviciile ar trebui să manifeste transparență față de titularii de drepturi în ceea ce privește tehnologiile utilizate, pentru a permite evaluarea adecvării acestora. Serviciile ar trebui în special să ofere titularilor de drepturi informații privind tipul tehnologiilor utilizate, modul în care funcționează acestea și rata lor de succes în ceea ce privește recunoașterea conținutului titularilor de drepturi. Tehnologiile respective ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să obțină informații de la furnizorii de servicii ale societății informaționale privind utilizarea conținutului lor care intră sub incidența unui contract.

(39)  Cooperarea între furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online și titularii de drepturi este esențială pentru funcționarea măsurilor. În special, titularii de drepturi ar trebui să ofere informațiile relevante furnizorilor de servicii de partajare de conținuturi online, pentru a le permite identifice conținutul lor atunci când aplică măsurile. Furnizorii de servicii ar trebui să manifeste transparență față de titularii de drepturi în ceea ce privește măsurile utilizate, pentru a permite evaluarea adecvării acestora. Atunci când se evaluează proporționalitatea și eficacitatea măsurilor aplicate, ar trebui să se acorde atenția cuvenită constrângerilor și limitărilor tehnologice, precum și cantității sau tipului de opere sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii serviciilor. În conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE, atunci când este cazul, aplicarea măsurilor de către furnizorii de servicii nu ar trebui să constea într-o obligație de monitorizare generală și ar trebui să se limiteze la asigurarea indisponibilității utilizărilor neautorizate în cadrul respectivelor servicii a unor opere sau alte obiecte protejate prin drepturi de autor în mod specific și notificate în mod corespunzător. La aplicarea acestor măsuri, furnizorii de servicii ar trebui, de asemenea, să găsească un echilibru între drepturile utilizatorilor și cele ale titularilor de drepturi, în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Măsurile aplicate nu ar trebui presupună identificarea utilizatorilor individuali care încarcă conținut și nu ar trebui să implice prelucrarea de date privind utilizatorii individuali, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/6791a și Directiva 2002/58/CE1b. Având în vedere că măsurile utilizate de furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online în cadrul aplicării prezentei directive ar putea avea un efect negativ sau disproporționat asupra conținutului legitim care este încărcat sau afișat de către utilizatori, în special atunci când conținutul în cauză este vizat de o excepție sau o limitare, furnizorilor de servicii de partajare de conținuturi online ar trebui să li se impună să ofere un mecanism de tratare a reclamațiilor în beneficiul utilizatorilor al căror conținut a fost afectat de aceste măsuri. Acest mecanism ar trebui să permită utilizatorului să verifice motivul pentru care conținutul vizat a făcut obiectul măsurilor și să includă informații de bază privind excepțiile relevante și limitările aplicabile. Acesta ar trebui să prevadă standarde minime pentru reclamații, pentru a se asigura faptul că titularilor de drepturi li se oferă suficiente informații pentru a evalua reclamațiile și a le da un răspuns. Titularii de drepturi sau un reprezentant ar trebui să răspundă la orice reclamații primite într-un interval de timp rezonabil. Platformele sau un terț de încredere responsabil de mecanismul de reclamații și despăgubiri ar trebui să ia măsuri corective, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care măsurile se dovedesc nejustificate.

 

__________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul     44

Propunere de directivă

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Statele membre ar trebui să prevadă instituirea unor măsuri intermediare care să permită furnizorilor de servicii și titularilor de drepturi să identifice, dacă este cazul, o soluție amiabilă pentru orice litigiu privind dispozițiile referitoare la acordurile de cooperare între ele. Statele membre ar trebui, în acest scop, să desemneze un organism independent, cu competența și experiența corespunzătoare necesare pentru a ajuta părțile să soluționeze litigiul dintre ele.

Amendamentul     45

Propunere de directivă

Considerentul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39b)  Piața tehnologiilor de recunoaștere a conținutului este deja bine dezvoltată și continuă să crească într-o economie bazată pe date. Existența și concurența între astfel de furnizori de soluții tehnologice ar trebui, prin urmare, să asigure accesul ușor și ieftin tuturor părților interesate, inclusiv al IMM-urilor, indiferent de dimensiunea acestora, respectând pe deplin toate drepturile fundamentale. Cu toate acestea, fără obligații legislative clare cu privire la utilizarea unor astfel de tehnologii, actorul de pe piață și în special cel dominant refuză în mod regulat să utilizeze aceste instrumente care sunt adecvate pentru acordarea de licențe și gestionarea drepturilor.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Considerentul 39 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39c)   În principiu, titularii de drepturi ar trebui să primească întotdeauna o remunerație echitabilă și adecvată. Autorii și artiștii interpreți sau executanți care au încheiat contracte cu intermediari, cum ar fi casele de discuri și producătorii, ar trebui să primească o remunerație echitabilă și adecvată de la aceștia, fie prin contracte individuale, fie prin contracte colective de muncă, acorduri de gestiune colectivă sau norme cu efecte similare, de exemplu norme comune de remunerare. Această remunerație ar trebui menționată în mod explicit în contracte, în funcție de fiecare mod de exploatare, inclusiv exploatarea online. Statele membre ar trebui să ia în considerare caracteristicile specifice ale fiecărui sector și să aibă dreptul să prevadă că remunerația este considerată echitabilă și adecvată dacă este stabilită în conformitate cu contractul colectiv de muncă sau cu acordul comun de remunerație.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți tind să se afle într-o poziție contractuală mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea de informații adecvate de către partenerii lor contractuali sau succesorii în drepturi ai acestora este importantă pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.

(40)   Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți tind să se afle într-o poziție contractuală mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea de informații cuprinzătoare și relevante de către partenerii lor contractuali sau succesorii în drepturi ai acestora este importantă pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți. Informațiile pe care autorii și artiștii interpreți sau executanți au dreptul să le pretindă ar trebui să fie proporționale și să acopere toate modurile de exploatare, veniturile directe și indirecte generate, inclusiv veniturile provenite din vânzarea de produse promoționale, precum și remunerația datorată. Informațiile privind exploatarea ar trebui să includă, de asemenea, informații cu privire la identitatea oricărui titular al unei sub-licențe sau beneficiar al unui sub-transfer. Cu toate acestea, obligația de transparență ar trebui să se aplice doar în cazul în care drepturile de autor relevante sunt vizate.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Anumite contracte privind exploatarea drepturilor armonizate la nivelul Uniunii sunt de lungă durată și oferă autorilor și artiștilor interpreți sau executanți puține posibilități de a le renegocia cu partenerii lor contractuali sau cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin urmare, fără a aduce atingere legislației aplicabile contractelor din statele membre, ar trebui să existe un mecanism de ajustare a remunerațiilor pentru cazurile în care remunerația convenită inițial pe baza unei licențe sau a unui transfer de drepturi este disproporționat de scăzută în comparație cu veniturile și beneficiile relevante generate de exploatarea operei sau de fixarea interpretării ori a execuției, având în vedere mai ales transparența asigurată de prezenta directivă. La evaluarea situației ar trebui să se țină seama de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, precum și de particularitățile și practicile diferitelor sectoare de conținut. În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind ajustarea remunerațiilor, autorul ori artistul interpret sau executant ar trebui să aibă dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente.

(42)   Anumite contracte privind exploatarea drepturilor armonizate la nivelul Uniunii sunt de lungă durată și oferă autorilor și artiștilor interpreți sau executanți puține posibilități de a le renegocia cu partenerii lor contractuali sau cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin urmare, fără a aduce atingere legislației aplicabile contractelor din statele membre, ar trebui să existe un mecanism de ajustare a remunerațiilor pentru cazurile în care remunerația convenită inițial pe baza unei licențe sau a unui transfer de drepturi este disproporționat de scăzută în comparație cu veniturile directe sau indirecte și beneficiile relevante generate de exploatarea operei sau de fixarea interpretării ori a execuției, având în vedere mai ales transparența asigurată de prezenta directivă. La evaluarea situației ar trebui să se țină seama de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, de particularitățile și practicile diferitelor sectoare de conținut, precum și de natura și de contribuția la opera autorului sau artistului interpret sau executant. O astfel de cerere de ajustare a contractelor ar putea fi, de asemenea, făcută de organismul care reprezintă autorul ori artistul interpret sau executant în numele său, cu excepția cazului în care cererea ar fi în detrimentul intereselor autorului sau ale artistului interpret sau executant. În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind ajustarea remunerațiilor, autorul ori artistul interpret sau executant sau un organism de reprezentare numit de acesta ar trebui, la cererea autorului sau a artistului interpret sau executant, să aibă dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Autorii și artiștii interpreți sau executanți sunt adesea reticenți să apeleze la instanțele judecătorești pentru a-și asigura respectarea drepturilor de către partenerii lor contractuali. Statele membre ar trebui, prin urmare, să prevadă o procedură de soluționare alternativă a litigiilor care să vizeze cererile legate de obligațiile de transparență și de mecanismul de ajustare a contractului.

(43) Autorii și artiștii interpreți sau executanți sunt adesea reticenți să apeleze la instanțele judecătorești pentru a-și asigura respectarea drepturilor de către partenerii lor contractuali. Statele membre ar trebui, prin urmare, să prevadă o procedură de soluționare alternativă a litigiilor care să vizeze cererile legate de obligațiile de transparență și de mecanismul de ajustare a contractului. Organismele de reprezentare a autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți, inclusiv organismele de gestiune colectivă și sindicatele, ar trebui să fie în măsură să inițieze astfel de proceduri la solicitarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți. Detaliile cu privire la inițiatorul procedurii ar trebui să rămână confidențiale.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a) Atunci când autorii și artiștii interpreți sau executanți acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia se așteaptă ca opera ori interpretarea sau execuția lor să fie exploatate. Cu toate acestea, se întâmplă ca unele opere sau interpretări pentru care s-a acordat o licență sau un transfer să nu fie exploatate deloc. Atunci când aceste drepturi au fost transferate în mod exclusiv, autorii și artiștii interpreți sau executanți nu pot apela la un alt partener pentru exploatarea operei lor. Într-un astfel de caz, și după o perioadă de timp rezonabilă, autorii și artiștii interpreți sau executanți ar trebui să dispună de un drept de revocare care să le permită să își transfere drepturile sau să acorde o licență altei persoane. Revocarea ar trebui, de asemenea, să fie posibilă în cazul în care persoana care a beneficiat de transfer sau de licență nu s-a conformat obligației de raportare/transparență prevăzută la articolul 14 din prezenta directivă. Revocarea ar trebui luată în considerare numai după ce toate măsurile alternative de soluționare a litigiilor au fost finalizate, în special în ceea ce privește raportarea. Întrucât exploatarea operelor pot varia în funcție de sectoare, dispoziții specifice ar putea fi luate la nivel național, pentru a lua în considerare particularitățile sectoarelor - cum ar fi sectorul audiovizual - sau ale operelor și ale perioadelor de exploatare anticipate, în special prevăzând termene pentru dreptul de revocare. Pentru a preveni abuzurile și a ține seama de faptul că o anumită perioadă de timp este necesară înainte ca o operă să fie exploatată efectiv, autorii și artiștii interpreți sau executanți ar trebui să fie în măsură să își exercite dreptul de revocare numai după o anumită perioadă de timp de la încheierea contractului de licență sau de transfer. Dreptul național ar trebui să reglementeze exercitarea dreptului de revocare în cazul operelor care implică mai mulți autori sau artiști interpreți sau executanți, luând în considerare importanța relativă a contribuțiilor individuale.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Considerentul 43 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43b)  Pentru a sprijini aplicarea eficientă în cadrul statelor membre a dispozițiilor relevante ale prezentei directive, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să încurajeze schimbul de bune practici și să promoveze dialogul la nivelul Uniunii.

Amendamentul     52

Propunere de directivă

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentei directive ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie conformă cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului35 și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului36.

(46)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentei directive ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE. Ar trebui să fie respectate dispozițiile din Regulamentul general privind protecția datelor, inclusiv privind „dreptul de a fi uitat”.

Amendamentul     53

Propunere de directivă

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Este important să fie subliniată importanța anonimității atunci când datele cu caracter personal sunt gestionate în scopuri comerciale. În plus, ar trebui promovată opțiunea „implicită” de nepartajare în ceea ce privește datele cu caracter personal în timp ce se utilizează interfețele platformei online.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Obiectul și domeniul de aplicare

1.  Prezenta directivă stabilește norme care vizează armonizarea în continuare a legislației Uniunii aplicabile drepturilor de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru excepții și limitări și pentru facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.

1.  Prezenta directivă stabilește norme care vizează armonizarea în continuare a legislației Uniunii aplicabile drepturilor de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru excepții și limitări și pentru facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.

2.   Cu excepția cazurilor menționate la articolul 6, prezenta directivă lasă intacte și nu afectează în niciun fel normele existente stabilite în directivele care sunt în vigoare în acest domeniu, în special Directivele 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE și 2014/26/UE.

2.   Cu excepția cazurilor menționate la articolul 6, prezenta directivă lasă intacte și nu afectează în niciun fel normele existente stabilite în directivele care sunt în vigoare în acest domeniu, în special Directivele 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE și 2014/26/UE.

Amendamentul     55

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „organism de cercetare” înseamnă o universitate, un institut de cercetare sau orice altă organizație al cărei scop principal este efectuarea de cercetări științifice sau efectuarea de cercetări științifice și furnizarea de servicii de învățământ:

(1)   „organism de cercetare” înseamnă o universitate, inclusiv bibliotecile acesteia, un institut de cercetare sau orice altă organizație al cărei scop principal este efectuarea de cercetări științifice sau efectuarea de cercetări științifice și furnizarea de servicii de învățământ:

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în regim fără scop lucrativ sau prin reinvestirea tuturor profiturilor în cercetarea științifică sau

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul     57

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

astfel încât de accesul la rezultatele generate de cercetarea științifică să nu poată beneficia în mod preferențial o întreprindere care exercită o influență decisivă asupra unui astfel de organism;

astfel încât de accesul la rezultatele generate de cercetarea științifică să nu poată beneficia în mod preferențial o întreprindere care exercită o influență semnificativă asupra unui astfel de organism;

Amendamentul     58

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „extragerea textului și a datelor” înseamnă orice tehnică analitică automatizată care vizează analizarea textului și a datelor în formă digitală pentru a genera informații precum modele, tendințe și corelații;

(2)  „extragerea textului și a datelor” înseamnă orice tehnică analitică automatizată ce analizează opere și alte obiecte protejate în formă digitală pentru a genera informații care includ modele, tendințe și corelații, fără a se limita însă la acestea.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „publicație de presă” înseamnă fixarea unei colecții de opere literare cu caracter jurnalistic, care poate include alte opere sau obiecte protejate și care constituie un element individual în cadrul unei publicații periodice sau actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi un ziar sau o revistă de interes general ori de specialitate, având scopul de a oferi informații referitoare la știri sau alte subiecte și fiind publicată în orice formă de media la inițiativa, pe răspunderea editorială și sub supravegherea unui furnizor de servicii.

(4) „publicație de presă” înseamnă fixarea de către editorii sau agențiile de presă a unei colecții de opere literare cu caracter jurnalistic, care poate include alte opere sau obiecte protejate și care constituie un element individual în cadrul unei publicații periodice sau actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi un ziar sau o revistă de interes general ori de specialitate, având scopul de a oferi informații referitoare la știri sau alte subiecte și fiind publicată în orice formă de media la inițiativa, pe răspunderea editorială și sub supravegherea unui furnizor de servicii. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu intră în domeniul de aplicare al prezentei definiții;

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) „operă aflată în afara circuitului comercial” înseamnă:

 

(a) o întreagă operă sau un întreg alt obiect în toate versiunile și manifestările sale, care nu mai este la dispoziția publicului prin canalele comerciale obișnuite;

 

(b) o operă sau un alt obiect care nu a fost niciodată la dispoziția publicului prin canalele comerciale într-un stat membru, cu excepția cazului în care se poate deduce, din circumstanțele cazului respectiv, că autorul său a contestat punerea operei sau a obiectului respectiv la dispoziția publicului;

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) „furnizor al unui serviciu de partajare de conținuturi online” înseamnă un furnizor al unui serviciu al societății informaționale, unul dintre scopurile principale ale acestuia fiind cel de a stoca și a oferi publicului acces la opere protejate prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, operațiuni care sunt optimizate de către serviciul respectiv. Serviciile care sunt furnizate în scopuri necomerciale, cum este cazul enciclopediilor online, precum și furnizorii de servicii online în cazul cărora conținuturile sunt încărcate cu autorizarea tuturor titularilor de drepturi relevanți, cum ar fi arhivele educaționale sau științifice nu ar trebui să intre sub incidența dispozițiilor aplicabile furnizorilor de servicii de partajare de conținuturi online în sensul prezentei directive. Furnizorii de servicii de tip cloud pentru uz individual care nu oferă acces direct publicului, platformele care dezvoltă programe informatice cu sursă deschisă și piețele online a căror activitate principală este vânzarea online cu amănuntul de bunuri fizice nu ar trebui să fie considerați/considerate a fi furnizori de servicii de partajare de conținuturi online în sensul prezentei directive;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) „serviciu al societății informaționale” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului1a;

 

___________

 

1a Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

Amendamentul     63

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) „serviciu automatizat de referențiere a imaginilor” înseamnă orice serviciu online în care sunt reproduse sau puse la dispoziția publicului, în scopul indexării sau al referențierii, opere grafice, plastice sau fotografice colectate în mod automat, prin intermediul unui serviciu online terț.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Extragerea textului și a datelor

Extragerea textului și a datelor

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile efectuate de organismele de cercetare pentru a realiza extragerea textului și a datelor din opere sau alte obiecte la care au acces legal în scopuri de cercetare științifică.

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile din opere sau alte obiecte la care organismele de cercetare au acces legal și care sunt efectuate pentru a realiza extragerea textului și a datelor în scopuri de cercetare științifică de către aceste organisme.

 

Statele membre le permit instituțiilor de învățământ și instituțiilor de patrimoniu cultural care efectuează cercetări științifice în sensul punctului (1) litera (a) sau al punctului (1) litera (b) de la articolul 2, cu condiția ca o întreprindere care exercită o influență semnificativă asupra unei astfel de instituții să nu poată beneficia în mod preferențial de accesul la rezultatele generate de cercetarea științifică, să beneficieze, de asemenea, de excepția prevăzută la prezentul articol.

 

1a.   Reproducerile și extragerile efectuate în scopul extragerii textului și a datelor trebuie să fie stocate în condiții de siguranță, de exemplu de către organisme de încredere desemnate în acest scop.

2.  Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

2.  Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri nu pot depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri nu pot depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

4.  Statele membre încurajează titularii de drepturi și organismele de cercetare să definească, de comun acord, bune practici referitoare la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (3).

4   Statele membre pot continua să prevadă excepții în ceea ce privește extragerea textului și a datelor în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Excepția sau limitarea opțională în cazul extragerii textului și a datelor

 

1.  Fără a aduce atingere articolului 3 din prezenta directivă, statele membre pot prevedea o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, precum și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile din opere și din alte obiecte protejate accesibile în mod legal efectuate în cadrul procesului de extragere a textului și a datelor, cu condiția ca utilizarea operelor și a altor obiecte protejate menționate în prezentul articol să nu fi fost rezervată în mod expres de către titularii de drepturi, inclusiv în cazul mijloacelor de citire automată.

 

2.  Reproducerile și extragerile efectuate în conformitate cu alineatul (1) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru extragerea textului și a datelor.

 

3.  Statele membre pot continua să prevadă excepții în ceea ce privește extragerea textului și a datelor în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare digitale și transfrontaliere

Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare digitale și transfrontaliere

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru a permite utilizarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, cu condiția ca utilizarea:

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru a permite utilizarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, cu condiția ca utilizarea:

(a) să aibă loc la sediul unei instituții de învățământ sau prin intermediul unei rețele electronice securizate la care au acces doar elevii sau studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ;

(a) să aibă loc la sediul unei instituții de învățământ sau al unui alt organism educațional sau în orice alt loc în care activitatea educațională se desfășoară sub responsabilitatea instituției de învățământ sau prin intermediul unui mediu electronic securizat la care au acces doar elevii sau studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ;

(b) să fie însoțită de indicarea sursei, inclusiv a numelui autorului, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil.

(b) să fie însoțită de indicarea sursei, inclusiv a numelui autorului, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil din motive de ordin practic.

2.  Statele membre pot prevedea că excepția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în general sau în cazul anumitor tipuri de opere sau alte obiecte protejate, în măsura în care pe piață sunt disponibile cu ușurință licențe adecvate de autorizare a actelor descrise la alineatul (1).

2.  Statele membre pot prevedea că excepția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în general sau în cazul anumitor tipuri de opere sau alte obiecte protejate, cum ar fi materialele care sunt destinate în principal pieței educației sau partiturile, în măsura în care pe piață sunt disponibile cu ușurință contracte de licență adecvate de autorizare a actelor descrise la alineatul (1), care sunt adaptate nevoilor și particularităților instituțiilor de învățământ.

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ.

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ.

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unei rețele electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ.

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unor medii electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ.

4.  Statele membre pot prevedea compensații echitabile pentru prejudiciul suferit de titularii de drepturi ca urmare a utilizării operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul alineatului (1).

4.  Statele membre pot prevedea compensații echitabile pentru prejudiciul suferit de titularii de drepturi ca urmare a utilizării operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul alineatului (1).

 

4a.  Fără a aduce atingere alineatului (2), dispozițiile contractuale care nu respectă excepția sau limitarea adoptată în conformitate cu alineatul (1) sunt inaplicabile. Statele membre asigură faptul că titularii de drepturi au dreptul de a acorda licențe gratuite de autorizare a actelor descrise la alineatul (1), în general sau vizând tipuri specifice de opere sau alte obiecte protejate, la propria discreție.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Conservarea patrimoniului cultural

Conservarea patrimoniului cultural

Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente, în orice format sau pe orice suport, numai în scopul conservării acestor opere sau alte obiecte protejate și în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare.

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente, în orice format sau pe orice suport, în scopuri legate de conservarea acestor opere sau a altor obiecte protejate și în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare.

 

1a.  Statele membre se asigură că niciun material care rezultă dintr-un act de reproducere din materialul care face parte din domeniul public nu intră sub incidența drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu condiția ca o astfel de reproducere să fie o reproducere fidelă în scopuri de conservare a materialului original.

 

1b.  Orice dispoziții contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

Amendamentul     68

Propunere de directivă

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Dispoziții comune

Dispoziții comune

Excepțiilor și limitărilor prevăzute în prezentul titlu li se aplică articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea și al cincilea paragraf din Directiva 2001/29/CE.

1.   Accesul la conținutul care face obiectul unei excepții prevăzute în prezenta directivă nu conferă utilizatorului dreptul de a folosi conținutul în alt mod care face obiectul unei alte excepții.

 

2.   Excepțiilor și limitărilor prevăzute în prezentul titlu li se aplică articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea, al patrulea și al cincilea paragraf din Directiva 2001/29/CE.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Utilizarea operelor aflate în afara circuitului comercial de către instituțiile de patrimoniu cultural

Utilizarea operelor aflate în afara circuitului comercial de către instituțiile de patrimoniu cultural

1.  Statele membre prevăd că, atunci când un organism de gestiune colectivă, acționând în numele membrilor săi, încheie o licență neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituție de patrimoniu cultural pentru digitalizarea, distribuția, comunicarea publică sau punerea la dispoziție a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial și prezente în colecția permanentă a instituției, o astfel de licență neexclusivă poate fi acordată sau se presupune că ea se aplică titularilor de drepturi din aceeași categorie cu cei vizați de licență care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă, cu condiția ca:

1.  Statele membre prevăd că, atunci când un organism de gestiune colectivă, acționând în numele membrilor săi, încheie o licență neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituție de patrimoniu cultural pentru digitalizarea, distribuția, comunicarea publică sau punerea la dispoziție a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial și prezente în colecția permanentă a instituției, o astfel de licență neexclusivă poate fi acordată sau se presupune că ea se aplică titularilor de drepturi din aceeași categorie cu cei vizați de licență care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă, cu condiția ca:

(a)  organismul de gestiune colectivă să asigure, pe baza mandatelor din partea titularilor de drepturi, reprezentarea largă a titularilor de drepturi din categoria de opere sau alte obiecte protejate și a drepturilor care fac obiectul licenței;

(a)  organismul de gestiune colectivă să asigure, pe baza mandatelor din partea titularilor de drepturi, reprezentarea largă a titularilor de drepturi din categoria de opere sau alte obiecte protejate și a drepturilor care fac obiectul licenței;

(b)  tuturor titularilor de drepturi să li se garanteze tratamentul egal în ceea ce privește condițiile licenței;

(b)  tuturor titularilor de drepturi să li se garanteze tratamentul egal în ceea ce privește condițiile licenței;

(c)  toți titularii de drepturi să poată obiecta în orice moment față de încadrarea operelor lor sau a altor obiecte protejate în categoria operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial și să poată exclude aplicarea licenței în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate.

(c)  toți titularii de drepturi să poată obiecta în orice moment față de încadrarea operelor lor sau a altor obiecte protejate în categoria operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial și să poată exclude aplicarea licenței în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate.

 

1a.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă, pentru a permite instituțiilor de patrimoniu cultural să pună la dispoziție online, în scop necomercial, copii ale operelor aflate în afara circuitului comercial și care se află în colecțiile lor permanente, cu condiția ca:

 

(a)  numele autorului sau al oricărui alt titular de drepturi identificabil să fie indicat, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil;

 

(b)  toți titularii de drepturi să poată obiecta în orice moment față de încadrarea operelor lor sau a altor obiecte protejate în categoria operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial și să poată exclude aplicarea excepției în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate.

 

1b.  Statele membre prevăd că excepția adoptată în temeiul alineatului (1a) nu se aplică în cazul anumitor sectoare sau tipuri de opere pentru care sunt disponibile soluții adecvate bazate pe acordarea de licențe, inclusiv soluțiile prevăzute la alineatul (1), însă fără a se limita la acestea. Statele membre, în consultare cu autorii, cu alți titulari de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, stabilesc disponibilitatea soluțiilor bazate pe acordarea de licențe colective extinse pentru anumite sectoare sau tipuri de opere.

2.  Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când întreaga operă sau întregul alt obiect protejat, în toate traducerile, versiunile și manifestările sale, nu este la dispoziția publicului prin canalele comerciale obișnuite și când nu se poate preconiza în mod rezonabil că va deveni disponibil.

2.   Statele membre pot să prevadă o dată-limită pentru a stabili dacă o operă care a fost comercializată anterior este încadrată în categoria operelor aflate în afara circuitului comercial.

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă pentru o operă și alt obiect protejat se poate acorda o licență în conformitate cu alineatul (1) nu depășesc ceea ce este necesar și rezonabil și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial.

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă pentru o operă și alt obiect protejat se poate acorda o licență în conformitate cu alineatul (1) sau dacă respectiva operă sau alt obiect protejat pot fi utilizate în conformitate cu alineatul (1a) nu depășesc ceea ce este necesar și rezonabil și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial.

3.  Statele membre se asigură că se iau măsuri adecvate de publicitate cu privire la:

3.  Statele membre se asigură că se iau măsuri adecvate de publicitate cu privire la:

(a)  considerarea unor opere sau a altor obiecte protejate ca aflate în afara circuitului comercial;

(a)  considerarea unor opere sau a altor obiecte protejate ca aflate în afara circuitului comercial;

(b)  licență, în special la aplicarea sa în cazul titularilor de drepturi nereprezentați;

(b)   orice licență, în special la aplicarea sa în cazul titularilor de drepturi nereprezentați;

(c)  posibilitatea titularilor de drepturi de a obiecta, menționată la alineatul (1) litera (c),

(c)   posibilitatea titularilor de drepturi de a obiecta, menționată la alineatul (1) litera (c) și la alineatul (1a) litera (b);

inclusiv în cursul unei perioade de timp rezonabile înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie digitalizate, distribuite, comunicate sau puse la dispoziția publicului.

inclusiv în cursul unei perioade de timp de cel puțin șase luni înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie digitalizate, distribuite, comunicate sau puse la dispoziția publicului.

4.  Statele membre se asigură că licențele menționate la alineatul (1) sunt solicitate de la un organism de gestiune colectivă care este reprezentativ pentru statul membru în care:

4.   Statele membre se asigură că licențele menționate la alineatul (1) sunt solicitate de la un organism de gestiune colectivă care este reprezentativ pentru statul membru în care:

(a)  operele sau fonogramele au fost publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, în care au fost difuzate pentru prima dată, cu excepția operelor cinematografice și audiovizuale;

(a)   operele sau fonogramele au fost publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, în care au fost difuzate pentru prima dată, cu excepția operelor cinematografice și audiovizuale;

(b)  producătorii lucrărilor își au sediul sau reședința obișnuită, în cazul operelor cinematografice și audiovizuale sau

(b)   producătorii lucrărilor își au sediul sau reședința obișnuită, în cazul operelor cinematografice și audiovizuale sau

(c)  în care este stabilită instituția de patrimoniu cultural, în cazul în care, după depunerea unor eforturi rezonabile, nu s-a putut determina statul membru sau țara terță prevăzută la literele (a) și (b).

(c)   în care este stabilită instituția de patrimoniu cultural, în cazul în care, după depunerea unor eforturi rezonabile, nu s-a putut determina statul membru sau țara terță prevăzută la literele (a) și (b).

5.  Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică operelor sau altor obiecte protejate ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția cazului în care se aplică alineatul (4) literele (a) și (b).

5.   Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică operelor sau altor obiecte protejate ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția cazului în care se aplică alineatul (4) literele (a) și (b).

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Utilizările transfrontaliere

Utilizările transfrontaliere

1.  Operele sau alte obiecte protejate care intră în domeniul de aplicare al unei licențe acordate în conformitate cu articolul 7 pot fi utilizate de către instituția de patrimoniu cultural în conformitate cu condițiile licenței în toate statele membre.

1.  Operele sau alte obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial, care intră în domeniul de aplicare al unei licențe acordate în conformitate cu articolul 7 pot fi utilizate de către instituția de patrimoniu cultural în conformitate cu dispozițiile articolului respectiv în toate statele membre.

2.  Statele membre se asigură că informațiile care permit identificarea operelor sau a altor obiecte protejate care intră în domeniul de aplicare al unei licențe acordate în conformitate cu articolul 7 și informațiile privind posibilitatea titularilor de drepturi de a obiecta, menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c), sunt publicate pe un portal online unic cu cel puțin șase luni înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie digitalizate, distribuite, comunicate sau puse la dispoziția publicului în alte state membre decât cel în care se acordă licența și rămân la dispoziția publicului pe toată durata de valabilitate a licenței.

3.  Portalul menționat la alineatul (2) este creat și administrat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 386/2012.

3.  Portalul menționat la alineatul (2) este creat și administrat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 386/2012.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură desfășurarea unui dialog periodic între organizațiile de reprezentare ale utilizatorilor și titularilor de drepturi și alte organizații ale părților interesate relevante, cu scopul de a îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța și utilizarea mecanismelor de acordare a licențelor menționate la articolul 7 alineatul (1), de a asigura eficacitatea garanțiilor pentru titularii de drepturi, menționate în prezentul capitol, în special în ceea ce privește măsurile de publicitate, și, dacă este cazul, de a acorda asistență pentru stabilirea cerințelor menționate la articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf.

Statele membre asigură desfășurarea unui dialog periodic între organizațiile de reprezentare ale utilizatorilor și titularilor de drepturi și alte organizații ale părților interesate relevante, cu scopul de a îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța și utilizarea mecanismelor de acordare a licențelor menționate la articolul 7 alineatul (1) și funcționarea excepției menționate la articolul 7 alineatul (1a), de a asigura eficacitatea garanțiilor pentru titularii de drepturi, menționate în prezentul capitol, în special în ceea ce privește măsurile de publicitate, și, dacă este cazul, de a acorda asistență pentru stabilirea cerințelor menționate la articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Mecanismul de negociere

Mecanismul de negociere

Statele membre se asigură că, în cazul în care părțile doritoare să încheie un acord pentru punerea la dispoziție a unor opere audiovizuale pe platforme de video la cerere se confruntă cu dificultăți legate de acordarea de licențe privind drepturile, acestea pot recurge la asistența unui organism imparțial cu experiență relevantă. Organismul respectiv oferă asistență pentru negocieri și încheierea de acorduri.

Statele membre se asigură că, în cazul în care părțile doritoare să încheie un acord pentru punerea la dispoziție a unor opere audiovizuale pe platforme de video la cerere se confruntă cu dificultăți legate de acordarea de licențe privind drepturile audiovizuale, acestea pot recurge la asistența unui organism imparțial cu experiență relevantă. Organismul imparțial creat sau desemnat de statul membru în sensul prezentului articol oferă părților asistență pentru negocieri și le sprijină în încheierea de acorduri.

Până cel târziu la data de [data menționată la articolul 21 alineatul (1)], statele membre notifică Comisiei organismul menționat la alineatul (1).

Până cel târziu la data de [data menționată la articolul 21 alineatul (1)], statele membre informează Comisia cu privire la organismul pe care îl creează sau îl desemnează în conformitate cu primul paragraf.

 

Pentru a încuraja punerea la dispoziție a operelor audiovizuale pe platformele de video la cerere, statele membre promovează dialogul între organismele reprezentative ale autorilor, producătorilor, platformelor de video la cerere și alte părți interesate relevante.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Titlul III – Capitolul 2 a (nou) – Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL 2a

 

Accesul la publicațiile Uniunii

 

Articolul 10a

 

Depozitul legal al Uniunii

 

1.  Toate publicațiile electronice care se ocupă de chestiuni legate de Uniune, cum ar fi dreptul Uniunii, istoria și integrarea, politica și democrația, chestiuni instituționale și parlamentare sau politicile Uniunii și care sunt puse la dispoziția publicului pe teritoriul acesteia fac obiectul unui depozit legal al Uniunii.

 

2.  Biblioteca Parlamentului European are dreptul de a primi în mod gratuit câte un exemplar din orice publicație menționată la alineatul (1).

 

3.  Obligația prevăzută la alineatul (1) se aplică editorilor, tipografilor și importatorilor de publicații pentru lucrările pe care le publică, le imprimă sau le importă în Uniune.

 

4.  De la data livrării lor la Biblioteca Parlamentului European, publicațiile menționate la alineatul (1) fac parte din colecția permanentă a Bibliotecii Parlamentului European. Acestea sunt puse la dispoziția utilizatorilor în incintele Bibliotecii Parlamentului European, exclusiv în scopul cercetării sau studiului de către cercetători acreditați, sub controlul Bibliotecii Parlamentului European.

 

5.   Comisia adoptă acte pentru a preciza modalitățile de livrare a publicațiilor menționate la alineatul (1) la Biblioteca Parlamentului European.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Protejarea publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale

Protejarea publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale

1.  Statele membre acordă editorilor de publicații de presă drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE pentru utilizarea digitală a publicațiilor lor de presă.

1.  Statele membre acordă editorilor de publicații de presă drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE, astfel încât aceștia să obțină o remunerație echitabilă și proporțională pentru utilizarea digitală a publicațiilor lor de presă de către furnizorii de servicii ai societății informaționale.

 

1a.  Drepturile menționate la alineatul (1) nu împiedică utilizarea legitimă, privată și necomercială a publicațiilor de presă de către utilizatorii individuali.

2.  Drepturile menționate la alineatul (1) lasă intacte și nu afectează în niciun fel drepturile de care beneficiază, în temeiul dreptului Uniunii, autorii și alți titulari de drepturi în ceea ce privește operele și alte obiecte protejate încorporate într-o publicație de presă. Aceste drepturi nu pot fi invocate împotriva respectivilor autori și alți titulari de drepturi și, în special, nu îi pot priva de dreptul de a-și exploata operele și alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care sunt încorporate.

2.  Drepturile menționate la alineatul (1) lasă intacte și nu afectează în niciun fel drepturile de care beneficiază, în temeiul dreptului Uniunii, autorii și alți titulari de drepturi în ceea ce privește operele și alte obiecte protejate încorporate într-o publicație de presă. Aceste drepturi nu pot fi invocate împotriva respectivilor autori și alți titulari de drepturi și, în special, nu îi pot priva de dreptul de a-și exploata operele și alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care sunt încorporate.

 

2a.  Drepturile menționate la alineatul (1) nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri.

3.  În ceea ce privește drepturile menționate la alineatul (1), se aplică mutatis mutandis articolele 5-8 din Directiva 2001/29/CE și Directiva 2012/28/UE.

3.  În ceea ce privește drepturile menționate la alineatul (1), se aplică mutatis mutandis articolele 5-8 din Directiva 2001/29/CE și Directiva 2012/28/UE.

4.  Drepturile menționate la alineatul (1) expiră după 20 ani de la publicarea publicației de presă. Acest termen se calculează începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului care urmează datei publicării.

4.  Drepturile menționate la alineatul (1) expiră după 20 ani de la publicarea publicației de presă. Acest termen se calculează începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului care urmează datei publicării.

 

Cerința menționată la alineatul (1) nu se aplică cu efect retroactiv.

 

4a.  Statele membre se asigură că autorii primesc o parte echitabilă din veniturile suplimentare pe care le obțin editorii de presă în urma utilizării unei publicații de presă de către furnizorii de servicii ai societății informaționale.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Pretențiile la compensații echitabile

Pretențiile la compensații echitabile

Statele membre pot prevedea că, în cazul în care un autor și-a transferat un drept sau a acordat o licență unui editor, transferul sau licența respectivă constituie un temei juridic suficient pentru ca editorul să pretindă o parte din compensația pentru utilizările operelor efectuate în temeiul unei excepții de la dreptul care face obiectul transferului sau al licenței ori în temeiul unei limitări a acestui drept.

Statele membre care aplică sisteme de partajare între autori și editori a compensațiilor acordate pentru utilizările care fac obiectul excepțiilor și limitărilor pot prevedea că, în cazul în care un autor și-a transferat un drept sau a acordat o licență unui editor, transferul sau licența respectivă constituie un temei juridic suficient pentru ca editorul să pretindă o parte din compensația pentru utilizările operelor efectuate în temeiul unei excepții de la dreptul care face obiectul transferului sau al licenței ori în temeiul unei limitări a acestui drept, cu condiția ca în statul membru respectiv să fi funcționat un sistem echivalent de partajare a compensațiilor înainte de 12 noiembrie 2015.

 

Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere regimului prevăzut de statele membre în ceea ce privește dreptul de împrumut public, gestionarea drepturilor care nu au la bază excepții de la drepturile de autor sau limitări ale acestora, cum este cazul sistemelor de acordare a licențelor colective extinse sau în ceea ce privește drepturile la remunerație prevăzute de legislația națională.

Amendamentul     76

Propunere de directivă

Titlul IV – Capitolul 1 a (nou) – Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL 1a

 

Protecția organizatorilor de evenimente sportive

 

Articolul 12a

 

Protecția organizatorilor de evenimente sportive

 

Statele membre acordă organizatorilor de evenimente sportive drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE și la articolul 7 din Directiva 2006/115/CE.

Justificare

Articolul 165 alineatul (1) din TFUE menționează că Uniunea trebuie să contribuie la promovarea obiectivelor sportului european. Protecția proprietății intelectuale a organizatorilor de evenimente sportive a fost deja prevăzută în considerentul 52 din Directiva 2010/13/UE și a fost susținută de Parlamentul European în mai multe rapoarte privind sportul. Curtea a constatat, în cauzele conexate C-403/08 și C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631, că evenimentele sportive au un caracter unic și original care merită protejat, comparabil cu protecția operelor. Până în prezent, cinci state membre au acordat un drept conex organizatorilor de evenimente sportive.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează și cantități mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la acestea

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online

 

-1.   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2001/29/CE, furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online efectuează un act de comunicare publică și încheie contracte de licență echitabile și adecvate cu titularii de drepturi, cu excepția cazului în care titularul de drepturi nu dorește să acorde o licență sau licențele nu sunt disponibile. Contractele de licență încheiate de furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online cu titularii de drepturi acoperă răspunderea pentru operele încărcate de către utilizatorii serviciilor furnizate de către aceștia, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de licență, cu condiția ca utilizatorii respectivi să nu acționeze în scopuri comerciale sau să nu coincidă cu titularii de drepturi sau cu reprezentanții acestora.

1.   În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea iau măsuri pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate sau pentru a împiedica punerea la dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a operelor sau a altor obiecte protejate identificate de către titularii de drepturi în cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. Măsurile respective, cum ar fi utilizarea de tehnologii eficace de recunoaștere a conținutului, sunt adecvate și proporționale. Furnizorii de servicii prezintă titularilor de drepturi informații adecvate privind funcționarea și aplicarea măsurilor, precum și, dacă este cazul, rapoarte adecvate privind recunoașterea și utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

1.  În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online menționați la alineatul (-1) iau măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura funcționarea contractelor de licență în cazul în care acestea au fost încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate puse la dispoziție prin intermediul serviciilor respective.

 

În absența unor contracte de licență încheiate cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online adoptă, în cooperare cu titularii de drepturi, măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura faptul că prin intermediul serviciilor respective nu sunt puse la dispoziție opere sau alte obiecte protejate încălcând drepturile de autor sau drepturile conexe, în timp ce operele sau alte obiecte protejate care nu încalcă drepturile de autor sau drepturile conexe continuă să rămână disponibile.

 

1a.   Statele membre se asigură că furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online menționați la alineatul (-1) aplică măsurile menționate la alineatul (1) pe baza informațiilor relevante furnizate de titularii de drepturi.

 

Furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online asigură transparența în relațiile cu titularii de drepturi și îi informează pe titularii de drepturi în privința măsurilor aplicate, a punerii în aplicare a acestora și, atunci când este cazul, raportează în mod periodic cu privire la utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

 

1b.  Statele membre se asigură că punerea în aplicare a unor astfel de măsuri este proporțională și garantează un echilibru între drepturile fundamentale ale utilizatorilor și ale titularilor de drepturi și, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE, dacă este cazul, nu impun furnizorilor de servicii de partajare de conținuturi online obligația de a monitoriza informațiile pe care le transmit sau le stochează.

2.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (1) instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1).

2.   Pentru a preveni abuzurile și restricțiile nejustificate în punerea în aplicare a excepțiilor de la drepturile de autor și a limitărilor acestora, statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (1) instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri eficace și accelerate de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1). Orice reclamație depusă prin intermediul acestor mecanisme este tratată fără întârzieri nejustificate. Titularii de drepturi își justifică în mod rezonabil deciziile pentru a se evita cazurile de respingere arbitrară a reclamațiilor.

 

În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE, măsurile menționate la alineatul (1) nu necesită identificarea utilizatorilor individuali și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora.

 

Statele membre se asigură, de asemenea, în contextul punerii în aplicare a măsurilor menționate la alineatul (1), că utilizatorii se pot adresa unei instanțe sau altei autorități judiciare competente pentru a beneficia de utilizarea unei excepții sau limitări a drepturilor de autor.

3.  Statele membre facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici, cum ar fi tehnologii adecvate și proporționale de recunoaștere a conținutului, ținând seama, printre altele, de natura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice.

3.  Statele membre facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online, utilizatori și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor menționate la alineatul (1) într-un mod proporțional și eficient, ținând seama, printre altele, de natura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice.

Amendamentul     78

Propunere de directivă

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Statele membre prevăd că litigiile dintre succesorii în drepturi și serviciile societății informaționale referitoare la aplicarea articolului 13 alineatul (1) pot fi supuse unui mecanism de soluționare alternativă a litigiilor.

 

Statele membre înființează sau desemnează un organism imparțial, care dispune de expertiza necesară pentru a ajuta părțile să soluționeze litigiul în cadrul acestui sistem.

 

Statele membre informează Comisia cu privire la înființarea acestui organism nu mai târziu de [data menționată la articolul 21 alineatul (1)].

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13b

 

Utilizarea conținutului protejat de către serviciile societății informaționale care furnizează referențiere automatizată a imaginilor

 

Statele membre se asigură că furnizorii de servicii ale societății informaționale care reproduc în mod automat sau se referă la cantități semnificative de opere vizuale protejate de drepturi de autor și le pun la dispoziția publicului în scopul indexării și al referențierii încheie contracte de licență echitabile și echilibrate cu titularii de drepturi care solicită acest lucru, pentru a le asigura o remunerare echitabilă. Remunerarea poate fi gestionată de organismul de gestiune colectivă al titularilor de drepturi în cauză.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Capitolul 3 – Articolul -14 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -14

 

Principiul remunerării echitabile și proporționale

 

1.   Statele membre asigură faptul că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc o remunerație echitabilă și proporțională pentru exploatarea operelor lor și a altor obiecte protejate, inclusiv pentru exploatarea online a acestora. Acest obiectiv poate fi realizat în fiecare sector printr-o combinație de acorduri, inclusiv prin contracte colective de muncă, precum și prin mecanisme de remunerare statutară.

 

2.  Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant acordă în mod gratuit un drept de utilizare neexclusiv în beneficiul tuturor utilizatorilor.

 

3.  Statele membre țin seama de caracteristicile specifice ale fiecărui sector în eforturile depuse pentru a promova o remunerare proporțională pentru drepturile acordate de autori și artiștii interpreți sau executanți.

 

4.  Contractele precizează remunerația aplicabilă în cazul fiecărui mod de exploatare.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Obligația de transparență

Obligația de transparență

1.  Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc, la intervale regulate și în funcție de particularitățile fiecărui sector, informații oportune, adecvate și suficiente privind exploatarea operelor și a interpretărilor sau execuțiilor lor de către cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile lor, în special în ceea ce privește modurile de exploatare, veniturile generate și remunerația datorată.

1.  Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc, la intervale regulate, dar nu mai puțin de o dată pe an, și în funcție de particularitățile fiecărui sector și de importanța relativă a fiecărei contribuții individuale, informații oportune, corecte, relevante și cuprinzătoare privind exploatarea operelor și a interpretărilor sau execuțiilor lor de către cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile lor, în special în ceea ce privește modurile de exploatare, veniturile directe și indirecte generate și remunerația datorată.

 

1a.   Statele membre se asigură că, în cazul în care persoanele cărora autorii și artiștii interpreți sau executanți le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile lor acordă ulterior o licență unei terțe părți în ceea ce privește drepturile respective, partea terță în cauză are obligația de a comunica toate informațiile menționate la alineatul (1) cesionarilor sau titularilor de licențe susmenționați.

 

Cesionarul sau titularul de licențe principal transmite toate informațiile menționate la primul paragraf autorului sau artistului interpret sau executant. Aceste informații nu suferă nicio modificare, cu excepția informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, astfel cum sunt definite în legislația Uniunii sau în cea națională, care, fără a aduce atingere articolelor 15 și 16a, pot face obiectul unui acord de confidențialitate, în scopul menținerii unei concurențe loiale. În cazul în care cesionarul sau titularul de licențe principal nu furnizează informațiile menționate în prezentul paragraf în timp util, autorul sau artistul interpret sau executant are dreptul de a solicita informațiile respective direct de la titularul sublicenței.

2.  Obligația menționată la alineatul (1) este proporțională și eficace și asigură un nivel adecvat de transparență în fiecare sector. Cu toate acestea, în cazurile în care sarcina administrativă generată de obligație ar fi disproporționată în raport cu veniturile generate de exploatarea operei ori a interpretării sau execuției, statele membre pot ajusta obligația menționată la alineatul (1), cu condiția ca aceasta să rămână eficace și să asigure un nivel adecvat de transparență.

2.  Obligația menționată la alineatul (1) este proporțională și eficace și asigură un nivel ridicat de transparență în fiecare sector. Cu toate acestea, în cazurile în care sarcina administrativă generată de obligație ar fi disproporționată în raport cu veniturile generate de exploatarea operei ori a interpretării sau execuției, statele membre pot ajusta obligația menționată la alineatul (1), cu condiția ca aceasta să rămână eficace și să asigure un nivel ridicat de transparență.

3.  Statele membre pot decide că obligația menționată la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care contribuția autorului ori a artistului interpret sau executant nu este semnificativă având în vedere opera ori interpretarea sau execuția în ansamblu.

 

4.  Alineatul (1) nu se aplică în cazul entităților care sunt supuse obligațiilor de transparență stabilite în Directiva 2014/26/UE.

4.  Alineatul (1) nu se aplică în cazul entităților care sunt supuse obligațiilor de transparență stabilite în Directiva 2014/26/UE sau contractelor colective de muncă, în cazul în care obligațiile sau contractele respective prevăd cerințe de transparență comparabile cu cele menționate la alineatul (2).

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți au dreptul de a cere o remunerație suplimentară adecvată părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile și beneficiile relevante ulterioare obținute din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Statele membre se asigură că, în absența unor contracte colective de muncă în care să fie prevăzut un mecanism comparabil, autorii și artiștii interpreți sau executanți sau orice organizație reprezentativă care acționează în numele acestora au dreptul de a cere o remunerație suplimentară, adecvată și echitabilă părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile directe sau indirecte și beneficiile relevante obținute ulterior din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prevăd că litigiile referitoare la obligația de transparență prevăzută la articolul 14 și mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut la articolul 15 pot face obiectul unei proceduri voluntare de soluționare alternativă a litigiilor.

Statele membre prevăd că litigiile referitoare la obligația de transparență prevăzută la articolul 14 și mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut la articolul 15 pot face obiectul unei proceduri voluntare de soluționare alternativă a litigiilor. Statele membre se asigură că organizațiile reprezentative ale autorilor și ale artiștilor interpreți și executanți pot iniția astfel de proceduri la cererea unuia sau mai multor autori și artiști interpreți sau executanți.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Dreptul de revocare

 

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant și-a transferat în mod exclusiv drepturile sau a acordat o licență exclusivă în ceea ce privește o operă sau un alt obiect protejat, autorul ori artistul interpret sau executant beneficiază de un drept de revocare în cazul în care se constată o absență a exploatării operei sau a altui obiect protejat sau în cazul în care se constată o încălcare persistentă a obligației de raportare periodică prevăzută la articolul 14. Statele membre pot prevedea dispoziții specifice, ținând seama de caracteristicile specifice ale diferitelor sectoare și opere și de perioada de exploatare anticipată și pot stabili, în special, termene în care dreptul de revocare poate fi exercitat.

 

2.   Dreptul de revocare prevăzut la alineatul (1) poate fi exercitat numai după un interval de timp rezonabil de la încheierea contractului de licență sau de la realizarea transferului și numai în urma transmiterii unei notificări scrise prin care se stabilește un termen adecvat în care trebuie să aibă loc exploatarea drepturilor care fac obiectul licenței sau care au fost transferate. După expirarea acestui termen, autorul ori artistul interpret sau executant pot alege să anuleze caracterul exclusiv al contractului în loc să revoce drepturile. În cazul în care o operă sau alt obiect protejat presupune contribuția unei multitudini de autori ori artiști interpreți sau executanți, exercitarea dreptului de revocare individual al acestor autori ori artiști interpreți sau executanți este reglementată de legislația națională, care stabilește normele referitoare la dreptul de revocare pentru operele colective, ținând seama de importanța relativă a contribuțiilor individuale.

 

3.  Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care neexercitarea drepturilor se datorează, în principal, unor circumstanțe despre care se consideră în mod rezonabil că autorul sau artistul interpret sau executant poate să le remedieze.

 

4.  Dispozițiile contractuale sau de altă natură care implică o derogare de la dreptul de revocare sunt legale numai dacă sunt instituite prin intermediul unui acord care se bazează pe un contract colectiv de muncă.

Amendamentul     85

Propunere de directivă

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Statele membre pot adopta sau menține în vigoare dispoziții mai ample, compatibile cu excepțiile și limitările existente în dreptul Uniunii, pentru utilizări care fac obiectul excepțiilor sau al limitării prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul     86

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dispozițiile articolului 11 se aplică și publicațiilor de presă publicate înainte de [data menționată la articolul 21 alineatul (1)].

eliminat

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (14.6.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Raportoare pentru aviz(*): Catherine Stihler

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Deși diferitele directive și cadrul juridic UE în vigoare în domeniul dreptului de proprietate au contribuit la o mai bună funcționare a pieței interne și au stimulat inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de nou conținut creativ în ultimii ani, „revoluția digitală” și rapidele evoluții tehnologice ce au decurs din aceasta au creat probleme importante în acest domeniu.

Evoluțiile actuale ale pieței au condus, în unele cazuri, la schimbări radicale ale modului în care sunt create, produse, distribuite și exploatate diferitele creații protejate de drepturi de autor. Apariția unor diverse modele de afaceri și cererea subsecventă a impus actualului cadru de protecție a drepturilor de autor să se adapteze la aceste probleme, așadar să se orienteze către viitor și să se adapteze noilor realități de pe piață, precum și nevoilor cetățenilor.

În acest sens, raportoarea salută propunerea Comisiei Europene de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală, prin care se vizează instituirea de noi dispoziții pentru a răspunde acestor nevoi, de exemplu adoptarea de derogări și limitări la mediile digitale și transfrontaliere, simplificarea practicilor de acordare a licențelor, asigurarea unui acces mai larg la conținut pentru consumatori și salvgardarea unei mai bune transparențe pentru contractele și remunerațiile în favoarea autorilor și interpreților.

Raportoarea consideră însă că textul propunerii suportă îmbunătățiri în unele privințe și poate fi îmbogățit cu sugestii mai precise și mai ambițioase, în altele. Așadar, în propunerea sa de proiect de aviz, raportoarea introduce mai multe amendamente țintite, pentru a îmbunătăți, clarifica și lărgi textul Comisiei.

Derogări și limitări în domeniul cercetării, al educației și al conservării patrimoniului cultural

Raportoarea salută intenția Comisiei de a soluționa noile provocări din acest domeniu, dar consideră că s-ar fi impus o abordare mai ambițioasă. Mai ales în ceea ce privește derogarea în materie de extragere a textului și a datelor prevăzută la articolul 3 din directivă, raportoarea consideră că limitarea acestei derogări UE la o definiție restrânsă a organizațiilor de cercetare este contraproductivă, prin urmare se introduce o regulă simplă, care nu face deosebiri între utilizatori sau scopul activității lor și care asigură recurgerea strict limitată și transparentă la măsuri de natură tehnologică, acolo unde acestea se impun.

Totodată, în domeniul utilizării operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare (articolul 4), raportoarea consideră că derogarea ar trebui să fie aplicabilă nu doar instituțiilor de învățământ oficiale din ciclurile de educație primară, liceală, profesională sau de învățământ superior, ci și altor organizații precum biblioteci sau instituții de patrimoniu cultural, care oferă servicii educație de o manieră formalizată sau nu. Raportoarea consideră că soluția optimă este o derogare unică și obligatorie pentru toate tipurile de învățământ, digital sau nu, formalizat sau nu.

Referitor la derogarea privind conservarea patrimoniului cultural prevăzută la articolul 5, raportoarea propune o lărgire ambițioasă a sferei de aplicare a articolului, introducând o serie de noi elemente. În primul rând, proiectul de aviz propune o modificare a derogării prin care se permite instituțiilor de patrimoniu cultural și celor de învățământ să reproducă operele și alte obiecte protejate deținute în colecția permanentă, în scopuri legate de misiunea de interes public ce le revine în conservare, cercetare, educație, cultură și învățământ.

Totodată, sunt propuse trei noi derogări pentru a favoriza dezvoltarea Spațiului european de cercetare și încurajarea cercetării științifice, precum și a utilizării și accesului la cunoaștere și la patrimoniul cultural. În acest scop, se propune o nouă derogare privind furnizarea de documente de către instituțiile de patrimoniu cultural sau de instituțiile de învățământ și o alta privind accesul spre cercetare sau studiu privat în sediul respectivelor instituții. De asemenea, se introduce o derogare privind împrumutul public de opere literare, pentru a se asigura astfel accesul universal al cetățenilor europeni la o selecție completă de cărți și alte resurse.

Operele aflate în afara circuitului comercial

Raportoarea introduce o derogare la articolul 7, prin care se va permite instituțiilor de patrimoniu cultural să distribuie, să comunice publicului sau să pună la dispoziție opere aflate în afara circuitului comercial sau alte obiecte protejate aflate în colecțiile lor permanente, fără scop lucrativ, ținându-se cont de eventuale despăgubiri în compensare intereselor legitime ale titularilor de drepturi pentru orice prejudiciu nerezonabil adus. În orice caz, creatorii și titularii de drepturi au dreptul de a prezenta obiecții privind publicarea și pot solicita retragerea operelor din mediul online.

Protejarea publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale

Raportoarea consideră că introducerea unui drept de protecție a editorilor de presă la articolul 11 nu se justifică în mod temeinic. Este adevărat că aceștia pot întâmpina probleme în a se asigura că drepturilor lor de autor le sunt respectate, însă acest lucru ar putea fi reglementat printr-un regulament de punere în aplicare. Modificări punctuale la articolul 5 din Directiva de punere în aplicare 2004/48/CE ar face-o aplicabilă și acestora și ar oferi mijloacele necesare și potrivite de soluționare a acestei probleme. Raportoarea consideră că nu este necesar să se instituie un nou drept, dat fiind că editorii dispun de dreptul de a se retrage oricând din mediul online, prin mijloace tehnice ușor disponibile. Raportoarea își exprimă inclusiv îngrijorarea cu privire la eventualul efect pe care crearea acestui nou drept l-ar putea avea asupra pieței, respectiv un nou nivel de complexitate în procedurile de acordare a licențelor. Totodată nu există garanția că autorii ar beneficia de remunerații suplimentare, ca urmare. Există în principiu modalități mai eficiente de promovare a unui jurnalism de calitate prin stimulente fiscale, iar nu adăugând un nivel suplimentar în legislația privind drepturile de autor.

Anumite utilizări ale conținutului protejat de către serviciile online

Referitor la articolul 13 (și considerentele conexe 37, 38 și 39), raportoarea consideră că formularea actuală este incompatibilă cu regimul de răspundere limitată prevăzut în Directiva 2000/31/CE (directiva privind comerțul electronic), care s-a dovedit foarte benefică pentru piața internă în domeniul digital. Raportoarea sprijină în mod ferm reducerea decalajului de valoare și subliniază că creatorii și titularii drepturilor trebuie să primească o compensație justă și echilibrată pentru exploatarea operelor ce le aparțin de către furnizorii de servicii online. Acest lucru nu ar trebui însă să aibă efecte negative asupra economiei digitale sau asupra libertății de utilizare a internetului pentru consumatori. Actuala formulare de la articolul 13 nu asigură acest lucru. Cerințele stricte prevăzute la acest articol ar putea acționa ca un obstacol la intrarea pe piață a noilor întreprinderi sau a celor în faza de lansare. În plus, măsurile au un caracter tehnologic foarte specific, iar piața ar putea reacționa prin simpla modificare a proceselor tehnice sau prin elaborarea de noi modele de afaceri care să eludeze taxonomia propusă. Utilizarea de filtre poate prejudicia interesele utilizatorilor, dat fiind că există numeroase utilizări cu caracter legal al operelor protejate prin drepturi de autor, pentru care tehnologiile de filtrare nu sunt încă suficient de adaptate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Directivele adoptate în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi și creează un cadru în care poate avea loc exploatarea operelor și a altor obiecte protejate. Prezentul cadru juridic armonizat contribuie la buna funcționare a pieței interne, stimulând inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital. Protecția oferită de prezentul cadru juridic contribuie, de asemenea, la obiectivul Uniunii de a respecta și a promova diversitatea culturală și, în același timp, de a aduce în prim-plan patrimoniul cultural comun european. Articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conține cerința ca Uniunea să țină seama de aspectele culturale în acțiunile sale.

(2)  Directivele adoptate în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe asigură un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi și creează un cadru în care poate avea loc exploatarea operelor și a altor obiecte protejate. Prezentul cadru juridic armonizat contribuie la buna funcționare a pieței interne cu adevărat integrate, stimulând inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital. Protecția oferită de prezentul cadru juridic contribuie, de asemenea, la obiectivul Uniunii de a respecta și a promova diversitatea culturală și, în același timp, de a aduce în prim-plan patrimoniul cultural comun european. Articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conține cerința ca Uniunea să țină seama de aspectele culturale în acțiunile sale.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Rapidele evoluții tehnologice continuă să transforme modul în care sunt create, produse, distribuite și exploatate operele și alte obiecte protejate. Continuă să apară noi modele de afaceri și noi actori. Obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al Uniunii privind drepturile de autor sunt în continuare valabile. Cu toate acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât și pentru utilizatori continuă să existe insecuritate juridică în ceea ce privește anumite utilizări, printre care și utilizările transfrontaliere, ale operelor și ale altor obiecte protejate în mediul digital. După cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”26, este necesar ca actualul cadru al UE privind drepturile de autor să fie adaptat și completat în anumite domenii. Prezenta directivă conține norme pentru adaptarea anumitor excepții și limitări la mediul digital și la cel transfrontalier, precum și măsuri pentru facilitarea anumitor practici de acordare a licențelor în ceea ce privește difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și disponibilitatea online a operelor audiovizuale pe platforme de video la cerere, în scopul asigurării unui acces mai larg la conținut. În vederea asigurării unei piețe performante a drepturilor de autor, ar trebui să existe norme pentru drepturile în cazul publicațiilor, pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate de către furnizorii de servicii online de stocare și permitere a accesării conținutului încărcat de utilizatori și pentru transparența contractelor autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți.

(3)  Rapidele evoluții tehnologice continuă să transforme modul în care sunt create, produse, distribuite și exploatate operele și alte obiecte protejate, iar legislația relevantă trebuie să fie orientată spre viitor, astfel încât să nu împiedice dezvoltarea tehnologică. Continuă să apară noi modele de afaceri și noi actori. Obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al Uniunii privind drepturile de autor sunt în continuare valabile. Cu toate acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât și pentru utilizatori continuă să existe insecuritate juridică în ceea ce privește anumite utilizări, printre care și utilizările transfrontaliere, ale operelor și ale altor obiecte protejate în mediul digital. După cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”26, este necesar ca actualul cadru al UE privind drepturile de autor să fie adaptat și completat în anumite domenii. Prezenta directivă conține norme pentru adaptarea anumitor excepții și limitări la mediul digital și la cel transfrontalier, precum și măsuri pentru facilitarea anumitor practici de acordare a licențelor în ceea ce privește difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și disponibilitatea online a operelor audiovizuale pe platforme de video la cerere, în scopul asigurării unui acces mai larg la conținut. În vederea asigurării unei piețe performante și echitabile a drepturilor de autor, ar trebui să existe norme pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate, pentru furnizorii de servicii online și pentru transparența contractelor autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți și a contabilității aferente exploatării operelor protejate în temeiul respectivelor contracte.

__________________

__________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Amendamentul     3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prezenta directivă se bazează pe normele stabilite în directivele aflate în vigoare în acest domeniu, și anume Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului27, Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului28, Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului29, Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului30, Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului31 și Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului32, și completează respectivele norme.

(4)  Prezenta directivă se bazează pe normele stabilite în directivele aflate în vigoare în acest domeniu, și anume Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului27, Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului27a, Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului28, Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului29, Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului30, Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului31 și Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului32, și completează respectivele norme.

_________________

_________________

27 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20-28).

27 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20-28).

 

27a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

28 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10-19).

28 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10-19).

29 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28-35).

29 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28-35).

30 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, 5.5.2009, p. 16-22).

30 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, 5.5.2009, p. 16-22).

31 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 5-12).

31 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 5-12).

32 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72-98).

32 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, p. 72-98).

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Excepțiile și limitarea stabilite în prezenta directivă au scopul de a asigura un echilibru corect între drepturile și interesele autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe de o parte, și cele ale utilizatorilor, pe de altă parte. Acestea pot fi aplicate doar în anumite cazuri speciale care nu sunt în contradicție cu exploatarea normală a operelor sau a altor obiecte protejate și în care interesele legitime ale titularilor de drepturi nu sunt lezate în mod nejustificat.

(6)  Excepțiile și limitările stabilite în prezenta directivă au scopul de a asigura un echilibru corect între drepturile și interesele autorilor și ale altor titulari de drepturi, pe de o parte, și cele ale utilizatorilor, pe de altă parte. Acestea pot fi aplicate doar în anumite cazuri speciale care nu sunt în contradicție cu exploatarea normală a operelor sau a altor obiecte protejate și în care interesele legitime ale titularilor de drepturi nu sunt lezate în mod nejustificat. Acestea vizează, în special, accesul la educație, la cunoștințe și la patrimoniul cultural și, prin urmare, sunt, în general, de interes public.

Amendamentul     5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Noile tehnologii permit analiza numerică automatizată a informațiilor în formă digitală, cum ar fi texte, sunete, imagini sau alte date, procedeu cunoscut în general sub denumirea de extragere a textului și a datelor. Respectivele tehnologii permit cercetătorilor să prelucreze volume mari de informații pentru dobândirea de noi cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. În timp ce tehnologiile de extragere a textului și a datelor predomină în toată economia digitală, există o largă recunoaștere a faptului că extragerea textului și a datelor poate, în special, să fie utilă mediului de cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea. În Uniune, organismele de cercetare, precum universitățile și institutele de cercetare, se confruntă însă cu insecuritate juridică în ceea ce privește măsura în care pot efectua extrageri de text și de date din conținuturi. În anumite cazuri, extragerea textului și a datelor poate presupune acte protejate prin drepturi de autor și/sau prin dreptul sui generis privind bazele de date, în special reproducerea operelor sau a altor obiecte protejate și/sau extragerea de conținuturi dintr-o bază de date. Dacă nu se aplică nicio excepție sau limitare, pentru întreprinderea acestor acte este necesară o autorizație din partea titularilor de drepturi. Extragerea textului și a datelor poate avea loc, de asemenea, în legătură cu simple fapte sau date care nu sunt protejate prin drepturi de autor, iar în astfel de cazuri autorizația nu ar fi necesară.

(8)  Noile tehnologii permit analiza numerică automatizată a informațiilor în formă digitală, cum ar fi texte, sunete, imagini sau orice alt tip de date, procedeu cunoscut în general sub denumirea de extragere a textului și a datelor. Respectivele tehnologii permit prelucrarea unor volume mari de informații stocate în format digital pentru dobândirea de noi cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. În timp ce tehnologiile de extragere a textului și a datelor predomină în toată economia digitală, există o largă recunoaștere a faptului că extragerea textului și a datelor poate, în special, să fie utilă mediului de cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea. În Uniune, persoanele fizice și entitățile publice și private care au acces legal la conținut se confruntă însă cu insecuritate juridică în ceea ce privește măsura în care pot efectua extrageri de text și de date din respectivele conținuturi. În anumite cazuri, extragerea textului și a datelor poate presupune acte protejate prin drepturi de autor și/sau prin dreptul sui generis privind bazele de date, în special reproducerea operelor sau a altor obiecte protejate și/sau extragerea de conținuturi dintr-o bază de date. Dacă nu se aplică nicio excepție sau limitare, pentru întreprinderea acestor acte este necesară o autorizație din partea titularilor de drepturi. Nicio autorizație nu este necesară în cazurile în care extragerea textului și a datelor are loc în legătură cu simple fapte sau date care nu sunt protejate prin drepturi de autor. Dreptul de a citi este, de fapt, același lucru cu dreptul de a extrage.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În dreptul Uniunii sunt prevăzute deja anumite excepții și limitări care acoperă utilizările în scopuri de cercetare științifică și care s-ar putea aplica în cazul actelor de extragere a textului și a datelor. Cu toate acestea, respectivele excepții și limitări sunt opționale și nu sunt adaptate pe deplin la utilizarea tehnologiilor în cercetarea științifică. În plus, în cazurile în care cercetătorii au acces legal la conținut, prin intermediul unor abonamente la publicații sau al unor licențe de acces gratuit, de exemplu, se poate ca extragerea textului și a datelor să nu fie permisă în baza contractelor de licență. Întrucât cercetarea are loc tot mai des cu ajutorul tehnologiei digitale, există riscul ca poziția competitivă a Uniunii ca spațiu de cercetare să aibă de suferit dacă nu se iau măsuri pentru rezolvarea problemei reprezentate de insecuritatea juridică a extragerii textului și a datelor.

(9)  În dreptul Uniunii sunt prevăzute deja anumite excepții și limitări care acoperă utilizările în scopuri de cercetare științifică și care s-ar putea aplica în cazul actelor de extragere a textului și a datelor. Cu toate acestea, respectivele excepții și limitări sunt opționale și nu sunt adaptate pe deplin la utilizarea tehnologiilor de extragere a textului și a datelor care au relevanță pentru o sferă mult mai amplă decât cercetarea științifică. În plus, în cazurile în care accesul la conținut a fost obținut în mod legal, de exemplu prin intermediul unor abonamente la publicații sau al unor licențe de acces gratuit, de exemplu, se poate ca extragerea textului și a datelor să nu fie permisă în baza contractelor de licență. Întrucât cercetarea are loc tot mai des cu ajutorul tehnologiei digitale, există riscul ca poziția competitivă a Uniunii ca spațiu de cercetare și liniile sale de acțiune prevăzute de Agenda europeană privind știința deschisă să aibă de suferit dacă nu se iau măsuri pentru rezolvarea problemei reprezentate de insecuritatea juridică în ceea ce privește extragerea textului și a datelor pentru toți utilizatorii potențiali. Este necesar ca dreptul Uniunii să ia în considerare faptul că extragerea textului și a datelor este din ce în ce mai utilizată în afara organismelor formale de cercetare și în scopuri care nu vizează cercetarea științifică, dar care contribuie, totuși, la inovare, la transferul de tehnologie și la interesul public.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date. Ar trebui ca noua excepție să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective. Organismele de cercetare ar trebui, de asemenea, să beneficieze de excepție atunci când sunt implicate într-un parteneriat public-privat.

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date. O excepție obligatorie suplimentară ar trebui să asigure accesul organismelor de cercetare la informații într-un format care permite extragerea textului și a datelor. Organismele de cercetare ar trebui, de asemenea, să beneficieze de excepție atunci când se angajează într-un parteneriat public-privat, cu condiția ca toate profiturile să fie reinvestite în cercetarea științifică. Noile excepții ar trebui să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective.

Amendamentul     8

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Organismele de cercetare din întreaga Uniune cuprind un spectru larg de entități, al căror scop principal este să desfășoare activități de cercetare științifică sau să facă acest lucru în paralel cu furnizarea de servicii de învățământ. Dată fiind diversitatea acestor entități, este important să existe o concepție comună despre beneficiarii excepțiilor. În ciuda diferitelor forme și structuri juridice, organismele de cercetare din toate statele membre au, în general, în comun faptul că acțiunile lor se înscriu fie într-un cadru fără scop lucrativ, fie în contextul unei misiuni de interes public care este recunoscută de stat. O astfel de misiune de interes public poate fi reflectată, de exemplu, prin finanțare publică sau prin dispoziții din dreptul intern sau din contracte publice. În același timp, organismele asupra cărora societățile comerciale au o influență decisivă, întrucât situațiile structurale, cum ar fi calitatea de acționari sau membri, le permit să exercite controlul, ceea ce ar putea determina accesul preferențial al acestora la rezultatele cercetării, nu ar trebui să fie considerate organisme de cercetare în sensul prezentei directive.

(11)  Organismele de cercetare din întreaga Uniune cuprind un spectru larg de entități active în cercetare, inclusiv instituții din sectorul public sau al patrimoniului cultural, al căror scop principal este să desfășoare activități de cercetare științifică sau să facă acest lucru în paralel cu furnizarea de servicii de învățământ. Dată fiind diversitatea acestor entități, este important să existe o concepție comună despre beneficiarii excepțiilor. În ciuda diferitelor forme și structuri juridice, organismele de cercetare din toate statele membre au, în general, în comun faptul că acțiunile lor se înscriu fie într-un cadru fără scop lucrativ, fie în contextul unei misiuni de interes public care este recunoscută de stat. O astfel de misiune de interes public poate fi reflectată, de exemplu, prin finanțare publică sau prin dispoziții din dreptul intern sau din contracte publice. În același timp, organismele asupra cărora societățile comerciale au o influență decisivă, întrucât situațiile structurale, cum ar fi calitatea de acționari sau membri, le permit să exercite controlul, ceea ce ar putea determina accesul preferențial al acestora la rezultatele cercetării, nu ar trebui să fie considerate organisme de cercetare în sensul prezentei directive.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Având în vedere numărul potențial ridicat de cereri de accesare și de descărcări ale operelor sau altor obiecte protejate, titularii de drepturi ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica măsuri atunci când există riscul ca securitatea și integritatea sistemului sau a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate să fie puse în pericol. Măsurile respective nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de garantare a securității și a integrității sistemului și nu ar trebui să submineze aplicarea efectivă a excepției.

(12)  Având în vedere numărul potențial ridicat de cereri de accesare și de descărcări ale operelor sau altor obiecte protejate, titularii de drepturi ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica măsuri atunci când există riscul ca securitatea sistemului sau a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate să fie puse în pericol. Măsurile respective nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar, proporțional și eficient pentru atingerea obiectivului de garantare a securității sistemului și nu ar trebui să submineze aplicarea efectivă a excepției sau să împiedice reproductibilitatea rezultatelor cercetărilor.

Amendamentul     10

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Procesul de extragere a textului și a datelor include descărcarea operelor protejate și a altor obiecte protejate la scară largă. Prin urmare, stocarea și copierea conținutului ar trebui să fie strict limitate la ceea ce este necesar pentru verificarea rezultatelor. Orice copie stocată ar trebui să fie ștearsă după o perioadă rezonabilă de timp, pentru a evita alte utilizări care nu sunt cuprinse în excepție.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prin articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE, statelor membre le este permis să introducă o excepție sau o limitare a dreptului de reproducere, a dreptului de comunicare publică și a dreptului de punere la dispoziția publicului în scopul unic, printre altele, al ilustrării didactice. În plus, prin articolul 6 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 litera (b) din Directiva 96/9/CE, se permite utilizarea unei baze de date și extragerea sau reutilizarea unei părți substanțiale a conținutului acesteia în scopul ilustrării didactice. Domeniul de aplicare al acestor excepții sau limitări în cazul utilizărilor digitale este neclar. În plus, nu se știe sigur dacă respectivele excepții sau limitări se aplică în cazul în care serviciul didactic este furnizat online și, prin urmare, la distanță. De asemenea, cadrul actual nu prevede niciun efect transfrontalier. Această situație ar putea împiedica dezvoltarea activităților de predare pe suport digital și învățământul la distanță. Prin urmare, introducerea unei noi excepții obligatorii sau a unei limitări este necesară pentru a se asigura faptul că instituțiile de învățământ beneficiază de securitate juridică deplină atunci când utilizează opere sau alte obiecte protejate în activitățile didactice digitale, inclusiv în mediul online și în cel transfrontalier.

(14)  Prin articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE, statelor membre le este permis să introducă o excepție sau o limitare a dreptului de reproducere, a dreptului de comunicare publică și a dreptului de punere la dispoziția publicului în scopul unic, printre altele, al ilustrării didactice. În plus, prin articolul 6 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 litera (b) din Directiva 96/9/CE, se permite utilizarea unei baze de date și extragerea sau reutilizarea unei părți substanțiale a conținutului acesteia în scopul ilustrării didactice. În plus, nu se știe sigur dacă respectivele excepții sau limitări se aplică în cazul în care serviciul didactic este furnizat online și, prin urmare, la distanță. De asemenea, cadrul actual nu prevede niciun efect transfrontalier. Această situație ar putea împiedica dezvoltarea activităților de predare pe suport digital și învățământul la distanță. Prin urmare, introducerea unei noi excepții obligatorii sau a unei limitări este necesară pentru a se asigura securitate juridică deplină atunci când utilizează opere sau alte obiecte protejate în toate activitățile didactice, inclusiv în mediul online și în cel transfrontalier.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Deși programele de învățare la distanță și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate instituțiile de învățământ din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ nu sunt factorii decisivi pentru a stabili natura necomercială a activității.

(15)  Deși programele de învățare la distanță, de e-learning și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate activitățile și instituțiile de învățământ, inclusiv cele din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior, precum și instituțiile care oferă activități educaționale, inclusiv în contextul educației informale sau neformale recunoscută de către un stat membru, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. În conformitate cu Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) , ar trebui recunoscută și promovată contribuția la educația de tip informal și neformal, pe lângă cea de tip formal, pentru atingerea obiectivelor Uniunii. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ nu sunt factorii decisivi pentru a stabili natura necomercială a activității.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să acopere utilizările digitale ale operelor și ale altor obiecte protejate, cum ar fi utilizarea unor părți sau extrase din opere pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare desfășurate sub responsabilitatea instituțiilor de învățământ, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să acopere atât utilizările prin mijloace digitale în clasă, cât și utilizările online prin intermediul rețelei electronice securizate a instituției de învățământ, accesul la aceasta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri didactice.

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să cuprindă toate utilizările operelor și ale altor obiecte protejate, digitale sau de altă natură, cum ar fi utilizarea unor părți sau extrase din opere pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Prin noțiunea de „ilustrare didactică” se înțelege, în general, faptul de a utiliza o operă pentru a oferi exemple și pentru a-și explica sau a-și susține cursul. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să cuprindă atât utilizările offline, cum ar fi utilizările în clasă sau în organizații precum biblioteci sau alte instituții de patrimoniu cultural implicate în activități de predare, cât și utilizările online prin intermediul rețelei electronice securizate a instituției de învățământ, accesul la aceasta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea cuprind și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri didactice.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a facilita utilizările educaționale ale operelor și ale altor obiecte protejate, într-o serie de state membre sunt în vigoare dispoziții diferite, bazate pe punerea în aplicare a excepției prevăzute în Directiva 2001/29/CE sau pe contracte de licență care vizează alte utilizări. De obicei, aceste dispoziții au fost elaborate ținând seama de necesitățile instituțiilor de învățământ și ale diferitelor niveluri de învățământ. Deși este esențial să se armonizeze domeniul de aplicare al noii excepții obligatorii sau limitări în ceea ce privește utilizările digitale și activitățile didactice transfrontaliere, modalitățile de punere în aplicare pot diferi de la un stat membru la altul în măsura în care nu împiedică aplicarea efectivă a excepției sau a limitării sau utilizările transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să folosească drept punct de plecare dispozițiile existente la nivel național. Mai precis, statele membre ar putea decide să condiționeze aplicarea excepției sau a limitării, integral sau parțial, de disponibilitatea unor licențe adecvate, care să acopere cel puțin aceleași utilizări ca și cele autorizate în temeiul excepției. Acest mecanism ar permite, de exemplu, să se dea prioritate licențelor pentru materiale care sunt destinate în principal pieței educației. Pentru a evita ca acest mecanism să genereze insecuritate juridică sau sarcini administrative excesive pentru instituțiile de învățământ, statele membre care adoptă această abordare ar trebui să ia măsuri concrete pentru a se asigura că sistemele de acordare a licențelor ce permit utilizări digitale ale operelor sau ale altor obiecte protejate pentru ilustrare în scopuri didactice sunt ușor accesibile și că instituțiile de învățământ au cunoștință de existența unor astfel de sisteme de acordare a licențelor.

(17)  Pentru a facilita utilizările educaționale cel puțin ale unor mici părți sau scurte extrase ale operelor și ale altor obiecte protejate, într-o serie de state membre sunt în vigoare dispoziții diferite, bazate pe punerea în aplicare a excepției prevăzute în Directiva 2001/29/CE sau pe contracte de licență colectivă extinsă. De obicei, aceste dispoziții au fost elaborate ținând seama de constrângerile stabilite în lista închisă de excepții voluntare la nivelul Uniunii, de necesitățile instituțiilor de învățământ și ale diferitelor niveluri de învățământ. Deși este esențial să se armonizeze domeniul de aplicare al noii excepții obligatorii sau limitări în utilizările offline și online și, în special, activitățile didactice transfrontaliere, modalitățile de punere în aplicare pot diferi de la un stat membru la altul în măsura în care nu împiedică aplicarea efectivă a excepției sau a limitării sau utilizările transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să folosească drept punct de plecare dispozițiile existente la nivel național. Mai precis, statele membre ar putea decide să condiționeze aplicarea excepției sau a limitării, integral sau parțial, de disponibilitatea unor licențe adecvate, care să acopere cel puțin aceleași utilizări ca și cele autorizate în temeiul excepției. Orice alte mecanisme de compensare ar trebui să se limiteze la cazurile care înregistrează un risc de prejudiciu nerezonabil adus intereselor legitime ale titularilor de drepturi. În aceste cazuri, statele membre ar trebui să poată solicita compensare pentru utilizările efectuate în temeiul excepției. Acest mecanism ar permite, de exemplu, să se dea prioritate licențelor pentru materiale care sunt destinate în principal pieței educației. Pentru a evita ca acest mecanism să genereze insecuritate juridică sau sarcini administrative excesive pentru instituțiile de învățământ, statele membre care adoptă această abordare ar trebui să ia măsuri concrete pentru a se asigura că sistemele de acordare a licențelor ce permit utilizări digitale ale operelor sau ale altor obiecte protejate pentru ilustrare în scopuri didactice sunt ușor accesibile și abordabile ca preț, cuprind toate utilizările permise în temeiul excepției și că instituțiile de învățământ au cunoștință de existența unor astfel de sisteme de acordare a licențelor.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Un act de conservare poate necesita reproducerea unei opere sau a unui alt obiect protejat din colecția unei instituții de patrimoniu cultural și, prin urmare, autorizarea în acest scop de către titularii de drepturi în cauză. Instituțiile de patrimoniu cultural s-au angajat să își conserve colecțiile pentru generațiile viitoare. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de conservare a patrimoniului conținut în aceste colecții, dar creează și noi provocări. Având în vedere aceste noi provocări, este necesar să se adapteze cadrul juridic actual prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere, pentru a permite actele de conservare respective.

(18)  Un act de conservare poate necesita reproducerea unei opere sau a unui alt obiect protejat din colecția unei instituții de patrimoniu cultural și, prin urmare, autorizarea în acest scop de către titularii de drepturi în cauză. Instituțiile de patrimoniu cultural s-au angajat să își conserve patrimoniul cultural pentru generațiile viitoare. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de conservare a patrimoniului conținut în colecțiile instituțiilor de patrimoniu cultural, dar creează și noi provocări. O astfel de provocare este colectarea sistematică și conservarea operelor care nu sunt publicate inițial prin mijloace tradiționale analogice, ci direct în formă digitală (așa-numitele opere de proveniență digitală). Întrucât editorii din statele membre sunt obligați, în general, să furnizeze o copie de referință a fiecărei opere publicate către anumite instituții de patrimoniu cultural în scopuri de arhivare, deseori respectivele obligații nu se aplică operelor de proveniență digitală. În absența furnizării unor copii de referință de către autorii sau editorii operelor de proveniență digitală, instituțiilor de patrimoniu cultural ar trebui să li se permită să reproducă operele de proveniență digitală din proprie inițiativă atunci când acestea sunt disponibile publicului pe internet, pentru a le adăuga la colecțiile lor permanente. Instituțiile de patrimoniu cultural recurg și la reproduceri de opere spre uz intern într-o mulțime de scopuri variate, inclusiv pentru asigurare, obținerea drepturilor și împrumuturi. Având în vedere aceste noi posibile provocări, este necesar să se adapteze cadrul juridic actual prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În sensul prezentei directive, ar trebui să se considere că operele și alte obiecte protejate se află în colecția permanentă a unei instituții de patrimoniu cultural atunci când aceasta are copii în proprietate sau în păstrare permanent, de exemplu ca urmare a unui transfer de proprietate sau a unui contract de licență.

(21)  În sensul prezentei directive, ar trebui să se considere că operele și alte obiecte protejate se află în colecția permanentă a unei instituții de patrimoniu cultural sau a unei instituții de învățământ atunci când aceasta are copii în proprietate, în împrumut pe termen lung sau în păstrare permanent, de exemplu ca urmare a unui transfer de proprietate sau a unui contract de licență.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  O presă liberă și pluralistă este esențială pentru a asigura un jurnalism de calitate și accesul cetățenilor la informații. Aceasta are o contribuție fundamentală la dezbaterea publică și la buna funcționare a unei societăți democratice. În contextul tranziției de la presa tipărită la cea digitală, editorii de publicații de presă se confruntă cu probleme în ceea ce privește acordarea de licențe privind drepturile de utilizare online a publicațiilor lor și recuperarea investițiilor. Atât timp cât editorii de publicații de presă nu sunt recunoscuți ca titulari de drepturi, acordarea de licențe și asigurarea respectării acestora în mediul digital sunt adesea complexe și ineficiente.

(31)  O presă liberă și pluralistă este esențială pentru a asigura un jurnalism de calitate și accesul cetățenilor la informații. Aceasta are o contribuție fundamentală la dezbaterea publică și la buna funcționare a unei societăți democratice. În contextul tranziției de la presa tipărită la cea digitală, editorii de publicații de presă au investit masiv în digitalizarea conținutului lor și totuși se confruntă cu probleme în ceea ce privește acordarea de licențe privind drepturile de utilizare online a publicațiilor lor și recuperarea investițiilor. Această situație este cauzată în special de faptul că unele agregatoare de știri și motoare de căutare utilizează conținutul editorilor de presă fără a încheia contracte de licență și fără a îi remunera echitabil. Platformele digitale, precum agregatoarele de știri și motoarele de căutare, și-au extins activitățile pe baza investițiilor editorilor de presă în crearea de conținut, fără a contribui la dezvoltarea acestuia. Această situație creează o amenințare gravă la adresa ocupării forței de muncă și a remunerării echitabile a jurnaliștilor, precum și la adresa viitorului pluralismului mass-media. Atât timp cât editorii de publicații de presă nu sunt recunoscuți ca titulari de drepturi, acordarea de licențe și asigurarea respectării acestora în mediul digital sunt adesea complexe și ineficiente.

Amendamentul     18

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Contribuția organizatorică și financiară a editorilor la producerea publicațiilor de presă trebuie să fie recunoscută și încurajată în continuare pentru a asigura viabilitatea sectorului editorial. Prin urmare, este necesar să se prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție juridică armonizată pentru publicațiile de presă în cazul utilizărilor digitale. Această protecție ar trebui să fie asigurată în mod efectiv prin introducerea, în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului de autor pentru reproducerea și punerea la dispoziția publicului a publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale.

(32)  Contribuția organizatorică și financiară a editorilor la producerea publicațiilor de presă trebuie să fie recunoscută și încurajată în continuare pentru a asigura viabilitatea sectorului editorial. Prin urmare, este necesar să se prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție juridică armonizată pentru publicațiile de presă în cazul utilizărilor digitale. Această protecție ar trebui să fie asigurată în mod efectiv prin introducerea, în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului de autor pentru reproducerea și punerea la dispoziția publicului a publicațiilor de presă în cazul utilizărilor pe suport tipărit și digitale.

Justificare

Dat fiind că editorii investesc în formele tipărite și digitale ale publicațiilor, dreptul lor ar trebui să reflecte această realitate, astfel cum se întâmplă deja în cazul altor producători de conținut în temeiul actualei Directive 2001/29/CE.

Amendamentul     19

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri, deoarece aceste acte nu constituie o comunicare publică.

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de referențiere automatizată și nici sistemelor de indexare de tipul hyperlinkurilor.

Amendamentul     20

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în măsura în care sunt vizate utilizările digitale. De asemenea, acestea ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată.

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE și ca drepturile prevăzute în Directiva 2006/115/CE privind dreptul de închiriere, de împrumut și de distribuire. De asemenea, acestea ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată.

Amendamentul     21

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Editorii, inclusiv cei de publicații de presă, cărți sau publicații științifice, recurg adesea la transferul drepturilor autorilor pe baza unor acorduri contractuale sau a unor dispoziții legale. În acest context, editorii realizează o investiție în vederea exploatării operelor cuprinse în publicațiile lor și, în anumite cazuri, pot fi privați de venituri atunci când aceste opere sunt utilizate în temeiul excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor pentru copierea privată și reprografie. Într-o serie de state membre, compensația pentru utilizările care fac obiectul excepțiilor respective este împărțită între autori și editori. Pentru a ține seama de această situație și a îmbunătăți securitatea juridică pentru toate părțile interesate, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili că, atunci când autorul și-a transferat drepturile sau a acordat o licență unui editor ori a contribuit în alt mod cu operele sale la o publicație și când sunt instituite sisteme pentru a compensa prejudiciul cauzat de o excepție sau o limitare, editorii au dreptul să pretindă o parte dintr-o astfel de compensație, iar sarcina editorului de a-și susține pretenția nu ar trebui să depășească cerințele prevăzute în cadrul sistemului existent.

(36)  Editorii, inclusiv cei de publicații de presă, cărți sau publicații științifice, recurg adesea la transferul drepturilor autorilor pe baza unor acorduri contractuale sau a unor dispoziții legale. În acest context, editorii realizează o investiție în vederea exploatării operelor cuprinse în publicațiile lor și, în anumite cazuri, pot fi privați de venituri atunci când aceste opere sunt utilizate în temeiul excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor pentru copierea privată și reprografie. Într-o serie de state membre, compensația pentru utilizările care fac obiectul excepțiilor respective este împărțită între autori și editori. Pentru a ține seama de această situație și a îmbunătăți securitatea juridică pentru toate părțile interesate, statele membre ar trebui să stabilească că, atunci când autorul și-a transferat drepturile sau a acordat o licență unui editor ori a contribuit în alt mod cu operele sale la o publicație și când sunt instituite sisteme pentru a compensa prejudiciul cauzat de o excepție sau o limitare, editorii au dreptul să pretindă o parte dintr-o astfel de compensație, iar sarcina editorului de a-și susține pretenția nu ar trebui să depășească cerințele prevăzute în cadrul sistemului existent.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În ultimii ani, funcționarea pieței conținuturilor online a devenit din ce în ce mai complexă. Serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate prin drept de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea titularilor drepturilor s-au înmulțit și au devenit principalele surse de acces la conținuturile online. Această situație afectează posibilitățile titularilor de drepturi de a stabili dacă și în ce condiții opera lor și alte obiecte protejate sunt utilizate, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație adecvată pentru utilizarea respectivă.

(37)  Evoluția tehnologiilor digitale a determinat apariția unor noi modele de afaceri și a întărit rolul internetului ca principală piață pentru distribuirea conținutului protejat prin drepturi de autor. De-a lungul anilor, serviciile online care permit utilizatorilor lor să încarce opere și să le pună la dispoziția publicului s-au înmulțit și au devenit surse importante de acces la conținuturile online, permițând diversitatea și facilitarea accesului la conținut, dar generând, totodată, provocări atunci când conținutul protejat prin drepturi de autor este încărcat fără autorizarea prealabilă din partea titularilor de drepturi.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) Astăzi se consumă conținut creativ mai mult ca oricând. Acest lucru este facilitat de către platformele online și serviciile de agregare. Acestea constituie mijloace de a oferi un acces mai larg la operele culturale și creative și oferă posibilități deosebite pentru industriile culturale și creative de a dezvolta noi modele de afaceri. În același timp, artiștii și autorii nu au înregistrat o creștere comparabilă a veniturilor ca urmare a acestei creșteri a consumului. Unul dintre motivele pentru aceasta ar putea fi lipsa de claritate privind statutul acestor servicii online în legislația privind comerțul electronic. Trebuie să se ia în considerare modul în care acest proces poate funcționa cu mai multă siguranță juridică și cu respectarea tuturor părților afectate, inclusiv artiști și utilizatori, și este important să se asigure transparență și condiții de concurență echitabile. Comisia ar trebui să elaboreze orientări privind punerea în aplicare a cadrului privind răspunderea intermediarilor pentru a permite platformelor online să își respecte responsabilitățile, precum și normele privind răspunderea, pentru a spori securitatea juridică și a crește încrederea consumatorilor.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale stochează opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică, aceștia au obligația de a încheia contracte de licență cu titularii de drepturi, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale oferă utilizatorilor servicii de stocare de conținut, iar publicului acces la conținut și, în cazul în care această activitate constituie un act de comunicare publică și nu are un caracter pur tehnic, automat și pasiv, aceștia ar trebui să fie obligați să încheie acorduri de licență cu titularii de drepturi în ceea ce privește operele sau alte obiecte protejate prin drepturi de autor, cu excepția cazului în care acestea sunt eligibile pentru scutirile de răspundere prevăzute în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

__________________

__________________

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16).

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16).

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 38 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește articolul 14, este necesar să se verifice dacă furnizorul de servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin optimizarea prezentării operelor sau a altor obiecte protejate încărcate ori prin promovarea acestora, indiferent de natura mijloacelor utilizate în acest scop.

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 38 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea ar trebui să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate, de exemplu prin utilizarea unor tehnologii eficace. Această obligație ar trebui să se aplice și atunci când furnizorii de servicii ale societății informaționale îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, furnizorii de servicii ale societății informaționale care sunt implicați în mod activ și direct în autorizarea încărcării, punerii la dispoziția publicului și promovarea unor opere de către utilizatori ar trebui să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate. Astfel de măsuri ar trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și nu ar trebui să impună o obligație generală pentru furnizorii de servicii ale societății informaționale de a monitoriza informațiile pe care le transmit sau le stochează în conformitate astfel cum se menționează în articolul 15 din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a) Pentru punerea în aplicare a acestor măsuri, este esențială cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi. Titularii de drepturi trebuie să identifice cu precizie furnizorilor de servicii ale societății informaționale, operele sau alte obiecte referitor la care pretind că dețin dreptul de autor. Titularii de drepturi păstrează responsabilitatea în cazul în care părți terțe ridică pretenții cu privire la utilizarea unor opere pe care le-ar fi identificat ca aparținându-le în aplicarea oricărui acord încheiat cu furnizorul de servicii ale societății informaționale.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Colaborarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea și titularii drepturilor este esențială pentru funcționarea tehnologiilor, cum ar fi tehnologiile de recunoaștere a conținutului. În astfel de cazuri, titularii de drepturi ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a permite serviciilor să le identifice conținutul, iar serviciile ar trebui să manifeste transparență față de titularii de drepturi în ceea ce privește tehnologiile utilizate, pentru a permite evaluarea adecvării acestora. Serviciile ar trebui în special să ofere titularilor de drepturi informații privind tipul tehnologiilor utilizate, modul în care funcționează acestea și rata lor de succes în ceea ce privește recunoașterea conținutului titularilor de drepturi. Tehnologiile respective ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să obțină informații de la furnizorii de servicii ale societății informaționale privind utilizarea conținutului lor care intră sub incidența unui contract.

eliminat

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți tind să se afle într-o poziție contractuală mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea de informații adecvate de către partenerii lor contractuali sau succesorii în drepturi ai acestora este importantă pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.

(40)  Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți se află într-o poziție contractuală mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia au nevoie de informații exacte pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea obișnuită de informații adecvate de către partenerii lor contractuali direcți sau de către succesorii în drepturi ai acestora este importantă pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți. Obligația de informare și de transparență ar trebui să urmărească opera în toate formele de exploatare și în afara granițelor.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Atunci când se pun în aplicare obligațiile în materie de transparență, ar trebui să se ia în considerare particularitățile diferitelor sectoare de conținut și ale drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți din fiecare sector. Statele membre ar trebui să se consulte cu toate părțile interesate relevante, deoarece o astfel de consultare ar trebui să contribuie la stabilirea cerințelor specifice fiecărui sector. Negocierile colective ar trebui considerate o posibilitate prin care părțile interesante relevante să ajungă la un acord în ceea ce privește transparența. Pentru a permite adaptarea practicilor actuale de raportare la obligațiile de transparență, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este necesar ca obligațiile de transparență să se aplice acordurilor încheiate cu organismele de gestiune colectivă, deoarece acestea sunt deja supuse obligațiilor de transparență prevăzute în Directiva 2014/26/UE.

(41)  Atunci când se pun în aplicare obligațiile în materie de transparență, ar trebui să se ia în considerare particularitățile diferitelor sectoare de conținut și ale drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți din fiecare sector, precum și amploarea contribuției acestora la întreaga operă sau interpretare în cauză. Statele membre ar trebui să se consulte cu toate părțile interesate relevante, deoarece o astfel de consultare ar trebui să contribuie la stabilirea cerințelor specifice fiecărui sector și a declarațiilor și procedurilor standard de raportare. Negocierile colective ar trebui considerate o posibilitate prin care părțile interesante relevante să ajungă la un acord în ceea ce privește transparența. Pentru a permite adaptarea practicilor actuale de raportare la obligațiile de transparență, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este necesar ca obligațiile de transparență să se aplice acordurilor încheiate cu organismele de gestiune colectivă, în măsura în care există obligații de transparență pe deplin echivalente, prevăzute în Directiva 2014/26/UE.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Anumite contracte privind exploatarea drepturilor armonizate la nivelul Uniunii sunt de lungă durată și oferă autorilor și artiștilor interpreți sau executanți puține posibilități de a le renegocia cu partenerii lor contractuali sau cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin urmare, fără a aduce atingere legislației aplicabile contractelor din statele membre, ar trebui să existe un mecanism de ajustare a remunerațiilor pentru cazurile în care remunerația convenită inițial pe baza unei licențe sau a unui transfer de drepturi este disproporționat de scăzută în comparație cu veniturile și beneficiile relevante generate de exploatarea operei sau de fixarea interpretării ori a execuției, având în vedere mai ales transparența asigurată de prezenta directivă. La evaluarea situației ar trebui să se țină seama de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, precum și de particularitățile și practicile diferitelor sectoare de conținut. În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind ajustarea remunerațiilor, autorul ori artistul interpret sau executant ar trebui să aibă dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente.

(42)  Cele mai multe contracte privind exploatarea drepturilor armonizate la nivelul Uniunii sunt de lungă durată și oferă autorilor și artiștilor interpreți sau executanți foarte puține posibilități de a le renegocia cu partenerii lor contractuali sau cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin urmare, fără a aduce atingere legislației aplicabile contractelor din statele membre, ar trebui să existe un mecanism de ajustare a remunerațiilor pentru cazurile de succes neașteptat în care remunerația convenită inițial pe baza unei licențe sau a unui transfer de drepturi este disproporționat de scăzută în comparație cu veniturile și beneficiile relevante nete, directe și indirecte, generate de exploatarea operei sau de fixarea interpretării ori a execuției, având în vedere mai ales transparența asigurată de prezenta directivă. La evaluarea situației ar trebui să se țină seama de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, precum și de particularitățile și practicile diferitelor sectoare de conținut. Atunci când se evaluează disproporționalitatea, ar trebui luate în considerare circumstanțele corespunzătoare ale fiecărui caz, inclusiv natura și semnificația contribuției autorului sau a artistului interpret sau executant la crearea operei ori a interpretării sau execuției generale. În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind ajustarea remunerațiilor, autorul ori artistul interpret sau executant ar trebui să aibă dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Autorii și artiștii interpreți sau executanți sunt adesea reticenți să apeleze la instanțele judecătorești pentru a-și asigura respectarea drepturilor de către partenerii lor contractuali. Statele membre ar trebui, prin urmare, să prevadă o procedură de soluționare alternativă a litigiilor care să vizeze cererile legate de obligațiile de transparență și de mecanismul de ajustare a contractului.

(43)  Autorii și artiștii interpreți sau executanți sunt adesea reticenți sau nu pot să apeleze la instanțele judecătorești pentru a-și asigura respectarea drepturilor de către partenerii lor contractuali. Statele membre ar trebui, prin urmare, să prevadă o procedură eficientă de soluționare alternativă a litigiilor care să vizeze cererile legate de obligațiile de transparență și de mecanismul de ajustare a contractului. Ar trebui, de asemenea, să se poată cădea de acord cu privire la procedura de soluționare a litigiilor în contractele colective.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cu excepția cazurilor menționate la articolul 6, prezenta directivă lasă intacte și nu afectează în niciun fel normele existente stabilite în directivele care sunt în vigoare în acest domeniu, în special Directivele 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE și 2014/26/UE.

2.  Cu excepția cazurilor menționate la articolul 6, prezenta directivă lasă intacte și nu afectează în niciun fel normele existente stabilite în directivele care sunt în vigoare în acest domeniu, în special Directivele 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE și 2014/26/UE

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  „instituție de învățământ” înseamnă o școală, un colegiu, o universitate sau orice alt organism al cărui scop principal este furnizarea de servicii de învățământ:

 

(a)  fără scop lucrativ sau prin reinvestirea tuturor profiturilor în astfel de servicii; sau

 

(b)  în temeiul unei misiuni de interes public recunoscute de un stat membru;

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)   „extragerea textului și a datelor” înseamnă orice tehnică analitică automatizată care vizează analizarea textului și a datelor în formă digitală pentru a genera informații precum modele, tendințe și corelații;

(2)  „extragerea textului și a datelor” înseamnă orice tehnică analitică sau numerică automatizată care vizează analizarea textului și a datelor sau a altor obiecte protejate în formă digitală pentru a genera informații care includ modele, tendințe și corelații, fără a se limita însă la acestea.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „instituție de patrimoniu cultural” înseamnă o bibliotecă sau un muzeu deschis publicului, o arhivă sau o instituție de patrimoniu cinematografic sau sonor;

(3)  „instituție de patrimoniu cultural” înseamnă o bibliotecă, galerie de artă sau un muzeu deschis publicului, o instituție de învățământ, o arhivă sau o instituție de patrimoniu cinematografic sau sonor sau un serviciu public de radiodifuziune sau televiziune;

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) „conținut generat de utilizatori” înseamnă o imagine, un set de imagini dinamice cu sau fără sunet, o fonogramă, un text, un software, date sau o combinație a celor menționate anterior, încărcate pe un serviciu online de utilizatorii săi;

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „publicație de presă” înseamnă fixarea unei colecții de opere literare cu caracter jurnalistic, care poate include alte opere sau obiecte protejate și care constituie un element individual în cadrul unei publicații periodice sau actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi un ziar sau o revistă de interes general ori de specialitate, având scopul de a oferi informații referitoare la știri sau alte subiecte și fiind publicată în orice formă de media la inițiativa, pe răspunderea editorială și sub supravegherea unui furnizor de servicii.

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  „operă din afara circuitului comercial” înseamnă o operă sau alte obiecte care nu sunt disponibile în circuitele comerciale obișnuite. Aceste opere includ atât lucrări ce au fost anterior disponibile în circuitul comercial, cât și lucrări care nu au fost niciodată disponibile în circuitul comercial.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile efectuate de organismele de cercetare pentru a realiza extragerea textului și a datelor din opere sau alte obiecte la care au acces legal în scopuri de cercetare științifică.

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile efectuate de organismele și instituțiile de patrimoniu cultural pentru a realiza extragerea textului și a datelor din opere sau alte obiecte pentru care au cumpărat sau au obținut în mod legal accesul în scopuri de cercetare științifică.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

2.  Dispozițiile contractuale sau măsurile de protecție tehnică care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

Amendamentul     42

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri nu pot depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri țintite, proporționale, rezonabile și nediscriminatorii menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri sunt rezonabile și eficiente și nu pot depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv sau împiedica inutil extragerea textului sau a datelor.

Amendamentul     43

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre încurajează titularii de drepturi și organismele de cercetare să definească, de comun acord, bune practici referitoare la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (3).

4.  Comisia, în colaborare cu statele membre, încurajează titularii de drepturi și organismele de cercetare să definească, de comun acord, bune practici referitoare la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (3).

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare digitale și transfrontaliere

Utilizarea operelor și a altor obiecte protejate în activități de predare și educaționale

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru a permite utilizarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, cu condiția ca utilizarea:

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru a permite utilizarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică, în scopuri educaționale sau de cercetare științifică, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, cu condiția ca utilizarea:

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să aibă loc la sediul unei instituții de învățământ sau prin intermediul unei rețele electronice securizate la care au acces doar elevii sau studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ;

(a)  să aibă loc la sediul unei instituții de învățământ sau al unor instituții, precum instituții de patrimoniu cultural, implicate în activități de predare sau prin intermediul unei rețele electronice securizate la care au acces doar elevii sau studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ, sau membri autorizați ai instituției de patrimoniu cultural implicați în activități de educație neformală și informală;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Orice dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot prevedea că excepția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în general sau în cazul anumitor tipuri de opere sau alte obiecte protejate, în măsura în care pe piață sunt disponibile cu ușurință licențe adecvate de autorizare a actelor descrise la alineatul (1).

2.  Statele membre pot prevedea că excepția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în general sau în cazul anumitor tipuri de opere sau alte obiecte protejate, în măsura în care pe piață sunt disponibile cu ușurință și abordabile ca preț contracte echivalente de licențe colective extinse de autorizare a actelor descrise la alineatul (1).

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ.

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea, accesibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ și instituțiile de patrimoniu cultural.

 

Cel mai devreme... [la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și în consultare cu toate părțile interesate, Comisia informează cu privire la disponibilitate acestor licențe, pentru a oferi propuneri de îmbunătățiri, dacă este cazul.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unei rețele electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ.

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unei rețele electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ sau unde își are originea activitatea de învățământ.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre pot prevedea compensații echitabile pentru prejudiciul suferit de titularii de drepturi ca urmare a utilizării operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul alineatului (1).

4.  Statele membre pot prevedea compensații echitabile pentru orice acțiuni nerezonabile contrare intereselor legitime ale titularilor de drepturi în ceea ce privește utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul alineatului (1).

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre asigură faptul că titularii de drepturi au dreptul de a acorda licențe gratuite de autorizare a actelor descrise la alineatul (1), în general sau vizând tipuri specifice de opere sau alte obiecte, la propria discreție.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente, în orice format sau pe orice suport, numai în scopul conservării acestor opere sau alte obiecte protejate și în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare.

Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural sau celor de învățământ să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente, în orice format sau pe orice suport, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea misiunii ce interes public ce le revine, inclusiv în colaborare cu terțe părți, de conservare, cercetare, activități culturale, pedagogice și de educație.

Amendamentul     53

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre recunosc faptul că, odată ce o operă ajunge în domeniul public (cu alte cuvinte, drepturile de autor sau drepturile conexe legate de o operă au expirat sau nu au existat niciodată), reproducerile fidele, integrale sau parțiale, ale acelei opere, indiferent de modul de reproducere, inclusiv prin digitalizare, nu fac obiectul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Libertatea panoramei

 

Statele membre instituie o excepție sau limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE și la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, permițând reproducerea și utilizările operelor, cum ar fi lucrările de arhitectură sau sculptură, destinate amplasării permanente în spații publice.

 

Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la prezentul articol sunt inaplicabile.

Amendamentul     55

Propunere de directivă

Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Excepția privind conținutul generat de utilizatori

 

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 13 din prezenta directivă pentru a permite utilizarea digitală a citatelor sau a extraselor din opere și alte obiecte protejate, cuprinse în conținutul generat de utilizatori, în scopuri precum critica, recenzia, divertismentul, ilustrarea, caricatura, parodierea sau pastișele, cu condiția ca respectivele citate sau extrase:

 

(a)  să se refere la opere și alte obiecte protejate care au fost deja puse la dispoziția publicului în mod legal;

 

(b)  să fie însoțite de indicarea sursei, inclusiv a numelui autorului, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil; și

 

(c)  să fie utilizate în conformitate cu practicile corecte și într-un mod care să nu depășească scopul specific pentru care sunt utilizate.

 

2.  Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

Amendamentul     56

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Excepțiilor și limitărilor prevăzute în prezentul titlu li se aplică articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea și al cincilea paragraf din Directiva 2001/29/CE.

Accesul la conținutul permis printr-o excepție sau limitare nu îi oferă beneficiarului excepției sau limitării dreptul de a utiliza conținutul respectiv în cadrul prevăzut de o altă excepție sau limitare.

 

Excepțiilor și limitărilor prevăzute în prezentul titlu li se aplică articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea, al patrulea și al cincilea paragraf din Directiva 2001/29/CE.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre prevăd că, atunci când un organism de gestiune colectivă, acționând în numele membrilor săi, încheie o licență neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituție de patrimoniu cultural pentru digitalizarea, distribuția, comunicarea publică sau punerea la dispoziție a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial și prezente în colecția permanentă a instituției, o astfel de licență neexclusivă poate fi acordată sau se presupune că ea se aplică titularilor de drepturi din aceeași categorie cu cei vizați de licență care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă, cu condiția ca:

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru a permite instituțiilor de patrimoniu cultural să pună la dispoziția publicului larg a operelor sau a altor obiecte protejate care nu se află în circuitul comercial și care se află în colecția permanentă a instituției, pentru scopuri necomerciale. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentului alineat până la 22 decembrie 2020. Atunci când aplică excepția sau limitarea, statele membre țin pe deplin seama de schemele de remunerare pentru compensarea oricăror acțiuni nerezonabile care au adus prejudiciu intereselor legitime ale titularilor de drepturi, și se asigură că toți titularii de drepturi pot obiecta în orice moment cu privire la utilizarea oricăreia dintre operele lor sau a altui obiect protejat considerat a fi în afara circuitului comercial și că sunt în măsură să solicite excluderea acestuia de la utilizare. Acțiunile ce ar fi în mod normal permise în temeiul alineatului (1) nu sunt permisibile dacă există licențe colective extinse valabile prin care se permit acțiunile respective, iar instituțiile de patrimoniu cultural responsabile pentru acele acțiuni aveau cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de acest fapt. Statele membre prevăd că, atunci când un organism de gestiune colectivă, acționând în numele membrilor săi, încheie o licență neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituție de patrimoniu cultural pentru digitalizarea, distribuția, comunicarea publică sau punerea la dispoziție a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial și prezente în colecția permanentă a instituției, o astfel de licență neexclusivă poate fi acordată sau se presupune că ea se aplică titularilor de drepturi din aceeași categorie cu cei vizați de licență care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă, cu condiția ca:

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când întreaga operă sau întregul alt obiect protejat, în toate traducerile, versiunile și manifestările sale, nu este la dispoziția publicului prin canalele comerciale obișnuite și când nu se poate preconiza în mod rezonabil că va deveni disponibil.

2.  Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când aceasta nu este disponibilă prin canalele obișnuite în nicio formă adecvată operei ce se află în colecția permanentă a instituției de patrimoniu cultural. Aceste opere includ atât lucrări ce au fost anterior disponibile în circuitul comercial, cât și lucrări care nu au fost niciodată disponibile în circuitul comercial.

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă pentru o operă și alt obiect protejat se poate acorda o licență în conformitate cu alineatul (1) nu depășesc ceea ce este necesar și rezonabil și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial.

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă o operă și alt obiect protejat sunt în afara circuitului comercial, nu depășesc ceea ce este necesar, rezonabil și proporțional și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  licență, în special la aplicarea sa în cazul titularilor de drepturi nereprezentați;

(b)  orice licență, în special la aplicarea sa în cazul titularilor de drepturi nereprezentați;

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  posibilitatea titularilor de drepturi de a obiecta, menționată la alineatul (1) litera (c),

(c)  posibilitatea titularilor de drepturi de a obiecta, menționată la alineatul (2) și la alineatul (4) litera (c),

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  operele sau fonogramele au fost publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, în care au fost difuzate pentru prima dată, cu excepția operelor cinematografice și audiovizuale;

(a)  majoritatea operelor sau a fonogramelor au fost publicate pentru prima dată sau, în absența publicării, în care au fost create sau difuzate pentru prima dată, cu excepția operelor cinematografice și audiovizuale;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în care este stabilită instituția de patrimoniu cultural, în cazul în care, după depunerea unor eforturi rezonabile, nu s-a putut determina statul membru sau țara terță prevăzută la literele (a) și (b).

(c)  în care este stabilită instituția de patrimoniu cultural, în cazul în care, după depunerea unor eforturi demonstrate, nu s-a putut determina statul membru sau țara terță prevăzută la literele (a) și (b).

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică operelor sau altor obiecte protejate ale resortisanților țărilor terțe, cu excepția cazului în care se aplică alineatul (4) literele (a) și (b).

eliminat

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operele sau alte obiecte protejate care intră în domeniul de aplicare al unei licențe acordate în conformitate cu articolul 7 pot fi utilizate de către instituția de patrimoniu cultural în conformitate cu condițiile licenței în toate statele membre.

1.  Operele sau alte obiecte protejate utilizate în conformitate cu articolul 7 pot fi utilizate de către instituțiile de patrimoniu cultural în toate statele membre.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că informațiile care permit identificarea operelor sau a altor obiecte protejate care intră în domeniul de aplicare al unei licențe acordate în conformitate cu articolul 7 și informațiile privind posibilitatea titularilor de drepturi de a obiecta, menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c), sunt publicate pe un portal online unic cu cel puțin șase luni înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie digitalizate, distribuite, comunicate sau puse la dispoziția publicului în alte state membre decât cel în care se acordă licența și rămân la dispoziția publicului pe toată durata de valabilitate a licenței.

2.  Statele membre se asigură că informațiile care permit identificarea operelor sau a altor obiecte protejate utilizate în conformitate cu articolul 7 și informațiile privind posibilitatea titularilor de drepturi de a obiecta, menționată la articolul 7 alineatul (2) și la alineatul (4) litera (c), sunt publicate pe un portal online unic cu cel puțin șase luni înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie digitalizate, distribuite, comunicate sau puse la dispoziția publicului în toate statele membre.

Amendamentul   66

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură desfășurarea unui dialog periodic între organizațiile de reprezentare ale utilizatorilor și titularilor de drepturi și alte organizații ale părților interesate relevante, cu scopul de a îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța și utilizarea mecanismelor de acordare a licențelor menționate la articolul 7 alineatul (1), de a asigura eficacitatea garanțiilor pentru titularii de drepturi, menționate în prezentul capitol, în special în ceea ce privește măsurile de publicitate, și, dacă este cazul, de a acorda asistență pentru stabilirea cerințelor menționate la articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf.

Statele membre asigură desfășurarea unui dialog periodic între organizațiile de reprezentare ale utilizatorilor și titularilor de drepturi și alte organizații ale părților interesate relevante, cu scopul de a îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța și utilizarea mecanismelor menționate la articolul 7, inclusiv soluționarea situațiilor problematice pentru care activitățile instituțiilor de patrimoniu cultural nu dispun de suficiente competențe în conformitate cu articolele 7 și 8, pentru a asigura eficacitatea garanțiilor pentru titularii de drepturi, menționate în prezentul capitol, în special în ceea ce privește măsurile de publicitate, și, dacă este cazul, pentru a acorda asistență pentru stabilirea cerințelor menționate la articolul 7 alineatul (6).

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Titlul IV – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anumite utilizări ale conținutului protejat de către serviciile online

Anumite utilizări ale conținutului protejat online

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează și cantități mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la acestea

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere și alte obiecte protejate și oferă acces la acestea

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea iau măsuri pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate sau pentru a împiedica punerea la dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a operelor sau a altor obiecte protejate identificate de către titularii de drepturi în cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. Măsurile respective, cum ar fi utilizarea de tehnologii eficace de recunoaștere a conținutului, sunt adecvate și proporționale. Furnizorii de servicii prezintă titularilor de drepturi informații adecvate privind funcționarea și aplicarea măsurilor, precum și, dacă este cazul, rapoarte adecvate privind recunoașterea și utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

1.  În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale oferă utilizatorilor servicii de stocare de conținut și publicului acces la conținut, și în cazul în care această activitate nu poate beneficia de scutirea de răspundere prevăzută în Directiva 2000/31/CE, statele membre iau măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a garanta funcționarea acordurilor de licență încheiate cu titularii de drepturi. Punerea în aplicare a acestor acorduri respectă drepturile fundamentale ale utilizatorilor și nu impun furnizorului de servicii ale societății informaționale o obligație generală de a monitoriza informațiile pe care le transmit sau le stochează în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru a se asigura buna funcționare a acordurilor pentru acordarea licenței, astfel cum se menționează la punctul 1, furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi trebuie să coopereze între ei. Titularii de drepturi trebuie să identifice cu precizie la furnizorii de servicii ale societății informaționale, operele sau alte obiecte referitor la care dețin dreptul de autor. Furnizorii de servicii ale societății informaționale îi informează pe titularii de drepturi în privința măsurilor luate și a preciziei funcționării acestora, iar atunci când este pertinent, îi informează periodic cu privire la utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (1) instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1).

2.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (1), în colaborare cu titularii de drepturi, instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la punerea în aplicare a contractelor de licență menționate la alineatul (1).

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că utilizatorii au acces la o instanță sau la o altă autoritate competentă pentru a-și invoca dreptul de utilizare în temeiul unei excepții sau limitări și a ataca orice măsuri restrictive convenite în temeiul alineatului (3).

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici, cum ar fi tehnologii adecvate și proporționale de recunoaștere a conținutului, ținând seama, printre altele, de natura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice.

3.  Statele membre facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale menționați la alineatul (1), reprezentanți ai utilizatorilor și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alineatului (1). Măsurile adoptate sunt adecvate și proporționate și țin seama, printre altele, de natura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc, la intervale regulate și în funcție de particularitățile fiecărui sector, informații oportune, adecvate și suficiente privind exploatarea operelor și a interpretărilor sau execuțiilor lor de către cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile lor, în special în ceea ce privește modurile de exploatare, veniturile generate și remunerația datorată.

1.  Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc, la intervale regulate și nu mai rar de o dată pe an, ținând seama de particularitățile fiecărui sector, într-un format deschis și lizibil, informații cuprinzătoare, precise, oportune, adecvate și suficiente privind exploatarea și promovarea operelor și a interpretărilor sau execuțiilor lor de către cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile lor, inclusiv cesionarilor sau titularilor de licențe ulteriori, în special în ceea ce privește modurile de promovare, exploatare, veniturile generate și remunerația datorată.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obligația menționată la alineatul (1) este proporțională și eficace și asigură un nivel adecvat de transparență în fiecare sector. Cu toate acestea, în cazurile în care sarcina administrativă generată de obligație ar fi disproporționată în raport cu veniturile generate de exploatarea operei ori a interpretării sau execuției, statele membre pot ajusta obligația menționată la alineatul (1), cu condiția ca aceasta să rămână eficace și să asigure un nivel adecvat de transparență.

2.  Obligația menționată la alineatul (1) este proporțională și eficace și asigură un nivel ridicat de transparență în fiecare sector. Cu toate acestea, în cazurile în care sarcina administrativă generată de obligație ar fi disproporționată în raport cu veniturile generate de exploatarea operei ori a interpretării sau execuției, statele membre ajustează obligația menționată la alineatul (1), cu condiția ca nivelul de disproporționalitate să fie justificat în mod corespunzător și cu condiția ca obligația să rămână eficace și să asigure un nivel adecvat de transparență. Statele membre se asigură că declarațiile și procedurile de raportare standard specifice sectoarelor sunt elaborate prin intermediul dialogurilor între părțile interesate.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot decide că obligația menționată la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care contribuția autorului ori a artistului interpret sau executant nu este semnificativă având în vedere opera ori interpretarea sau execuția în ansamblu.

eliminat

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți au dreptul de a cere o remunerație suplimentară adecvată părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile și beneficiile relevante ulterioare obținute din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau reprezentanții pe care îi numesc, au dreptul de a cere o remunerație suplimentară, echitabilă, adecvată părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor, sau succesorilor lor în drepturi, atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile și beneficiile relevante ulterioare neanticipate obținute din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dispozițiile articolului 11 se aplică și publicațiilor de presă publicate înainte de [data menționată la articolul 21 alineatul (1)].

eliminat

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Dreptul de autor pe piața unică digitală

Referințe

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

IMCO

6.10.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.1.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Catherine Stihler

11.10.2016

Examinare în comisie

13.3.2017

24.4.2017

 

 

Data adoptării

8.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

7

6

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7

-

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mylène Troszczynski

Verts/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

6

0

ALDE

Morten Løkkegaard

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE

Sabine Verheyen

S&D

Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (1.8.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Raportor pentru aviz: Zdzisław Krasnodębski

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Noile tehnologii permit analiza numerică automatizată a informațiilor în formă digitală, cum ar fi texte, sunete, imagini sau alte date, procedeu cunoscut în general sub denumirea de extragere a textului și a datelor. Respectivele tehnologii permit cercetătorilor să prelucreze volume mari de informații pentru dobândirea de noi cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. În timp ce tehnologiile de extragere a textului și a datelor predomină în toată economia digitală, există o largă recunoaștere a faptului că extragerea textului și a datelor poate, în special, să fie utilă mediului de cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea. În Uniune, organismele de cercetare, precum universitățile și institutele de cercetare, se confruntă însă cu insecuritate juridică în ceea ce privește măsura în care pot efectua extrageri de text și de date din conținuturi. În anumite cazuri, extragerea textului și a datelor poate presupune acte protejate prin drepturi de autor și/sau prin dreptul sui generis privind bazele de date, în special reproducerea operelor sau a altor obiecte protejate și/sau extragerea de conținuturi dintr-o bază de date. Dacă nu se aplică nicio excepție sau limitare, pentru întreprinderea acestor acte este necesară o autorizație din partea titularilor de drepturi. Extragerea textului și a datelor poate avea loc, de asemenea, în legătură cu simple fapte sau date care nu sunt protejate prin drepturi de autor, iar în astfel de cazuri autorizația nu ar fi necesară.

(8)  Noile tehnologii permit analiza numerică automatizată a informațiilor în formă digitală, cum ar fi texte, sunete, imagini sau alte date, procedeu cunoscut în general sub denumirea de extragere a textului și a datelor. Respectivele tehnologii permit prelucrarea unor volume mari de informații pentru dobândirea de noi cunoștințe și descoperirea de noi tendințe. În timp ce tehnologiile de extragere a textului și a datelor predomină în toată economia digitală, există o largă recunoaștere a faptului că extragerea textului și a datelor poate, în special, să fie utilă mediului de cercetare și, astfel, să încurajeze inovarea, creșterea sustenabilă și crearea de locuri de muncă. În Uniune, organismele de cercetare, precum universitățile și institutele de cercetare, se confruntă însă cu insecuritate juridică în ceea ce privește măsura în care pot efectua extrageri de text și de date din conținuturi. În anumite cazuri, extragerea textului și a datelor poate presupune acte protejate prin drepturi de autor și/sau prin dreptul sui generis privind bazele de date, în special reproducerea operelor sau a altor obiecte protejate și/sau extragerea de conținuturi dintr-o bază de date. Dacă nu se aplică nicio excepție sau limitare, pentru întreprinderea acestor acte este necesară o autorizație din partea titularilor de drepturi. Extragerea textului și a datelor poate avea loc, de asemenea, în legătură cu simple fapte sau date care nu sunt protejate prin drepturi de autor, iar în astfel de cazuri autorizația nu ar fi necesară.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În dreptul Uniunii sunt prevăzute deja anumite excepții și limitări care acoperă utilizările în scopuri de cercetare științifică și care s-ar putea aplica în cazul actelor de extragere a textului și a datelor. Cu toate acestea, respectivele excepții și limitări sunt opționale și nu sunt adaptate pe deplin la utilizarea tehnologiilor în cercetarea științifică. În plus, în cazurile în care cercetătorii au acces legal la conținut, prin intermediul unor abonamente la publicații sau al unor licențe de acces gratuit, de exemplu, se poate ca extragerea textului și a datelor să nu fie permisă în baza contractelor de licență. Întrucât cercetarea are loc tot mai des cu ajutorul tehnologiei digitale, există riscul ca poziția competitivă a Uniunii ca spațiu de cercetare să aibă de suferit dacă nu se iau măsuri pentru rezolvarea problemei reprezentate de insecuritatea juridică a extragerii textului și a datelor.

(9)  În dreptul Uniunii sunt prevăzute deja anumite excepții și limitări care acoperă utilizările în scopuri de cercetare științifică și care s-ar putea aplica în cazul actelor de extragere a textului și a datelor. Cu toate acestea, respectivele excepții și limitări sunt opționale și nu sunt adaptate pe deplin la utilizarea tehnologiilor în cercetarea științifică. În plus, în cazurile în care cercetătorii au acces legal la conținut, prin intermediul unor abonamente la publicații sau al unor licențe de acces gratuit, de exemplu, se poate ca extragerea textului și a datelor să nu fie permisă în baza contractelor de licență. Întrucât cercetarea are loc tot mai des cu ajutorul tehnologiei digitale, există riscul ca poziția competitivă a Uniunii ca spațiu de cercetare și lider în economia de date să aibă de suferit dacă nu se iau măsuri pentru rezolvarea problemei reprezentate de insecuritatea juridică a extragerii textului și a datelor.

Amendamentul     3

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Dreptul Uniunii ar trebui să țină cont de faptul că extragerea de text și date are un potențial uriaș de a fi utilizată în mediul de cercetare formal și informal și ar trebui să recunoască potențialul acestei extrageri de a stimula substanțial inovarea, creșterea și crearea de locuri de muncă.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date. Ar trebui ca noua excepție să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective. Organismele de cercetare ar trebui, de asemenea, să beneficieze de excepție atunci când sunt implicate într-un parteneriat public-privat.

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date, inclusiv de date brute. Ar trebui ca noua excepție să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective. Cea mai mare parte a extragerii de text și de date efectuate pe internetul deschis nu implică copii permanente și, prin urmare, diferă în mare măsură de extragerea de text și date din publicațiile științifice.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Organismele de cercetare din întreaga Uniune cuprind un spectru larg de entități, al căror scop principal este să desfășoare activități de cercetare științifică sau să facă acest lucru în paralel cu furnizarea de servicii de învățământ. Dată fiind diversitatea acestor entități, este important să existe o concepție comună despre beneficiarii excepțiilor. În ciuda diferitelor forme și structuri juridice, organismele de cercetare din toate statele membre au, în general, în comun faptul că acțiunile lor se înscriu fie într-un cadru fără scop lucrativ, fie în contextul unei misiuni de interes public care este recunoscută de stat. O astfel de misiune de interes public poate fi reflectată, de exemplu, prin finanțare publică sau prin dispoziții din dreptul intern sau din contracte publice. În același timp, organismele asupra cărora societățile comerciale au o influență decisivă, întrucât situațiile structurale, cum ar fi calitatea de acționari sau membri, le permit să exercite controlul, ceea ce ar putea determina accesul preferențial al acestora la rezultatele cercetării, nu ar trebui să fie considerate organisme de cercetare în sensul prezentei directive.

(11)  Organismele de cercetare din întreaga Uniune cuprind un spectru larg de entități, al căror scop principal este să desfășoare activități de cercetare științifică sau să facă acest lucru în paralel cu furnizarea de servicii de învățământ. Dată fiind diversitatea acestor entități, este important să existe o concepție comună despre beneficiarii excepțiilor. În ciuda diferitelor forme și structuri juridice, organismele de cercetare din toate statele membre au, în general, în comun faptul că acțiunile lor se înscriu fie într-un cadru fără scop lucrativ, fie în contextul unei misiuni de interes public care este recunoscută de stat. O astfel de misiune de interes public poate fi reflectată, de exemplu, prin finanțare publică sau prin dispoziții din dreptul intern sau din contracte publice. În același timp, organismele asupra cărora societățile comerciale au o influență decisivă, întrucât situațiile structurale, cum ar fi calitatea de acționari sau membri, le permit să exercite controlul, ceea ce ar putea determina accesul preferențial al acestora la rezultatele cercetării, nu ar trebui să fie considerate organisme de cercetare în sensul prezentei directive. Organizațiile de cercetare ar trebui să cuprindă universitățile, inclusiv incubatoarele de start-up-uri atașate acestora, precum și institutele de cercetare.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Având în vedere numărul potențial ridicat de cereri de accesare și de descărcări ale operelor sau altor obiecte protejate, titularii de drepturi ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica măsuri atunci când există riscul ca securitatea și integritatea sistemului sau a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate să fie puse în pericol. Măsurile respective nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de garantare a securității și a integrității sistemului și nu ar trebui să submineze aplicarea efectivă a excepției.

(12)  Având în vedere numărul potențial ridicat de cereri de accesare și de descărcări ale operelor sau altor obiecte protejate, titularii de drepturi ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica măsuri atunci când există riscul ca securitatea și integritatea sistemului sau a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate să fie puse în pericol. Măsurile respective nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de garantare a securității și a integrității sistemului și nu ar trebui să submineze aplicarea efectivă a excepției. Aceste măsuri nu ar trebui să împiedice sau să excludă capacitatea de a dezvolta instrumente de extragere a textului și a datelor diferite de cele oferite de titularul de drepturi, atât timp cât securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date sunt asigurate.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Nu este necesar să se prevadă o compensație pentru titularii de drepturi în ceea ce privește utilizările care fac obiectul excepției pentru extragerea textului și a datelor, introdusă de prezenta directivă, dat fiind că, având în vedere natura și domeniul de aplicare al excepției, prejudiciul ar trebui să fie minim.

(13)  Nu este necesar să se prevadă o compensație pentru titularii de drepturi în ceea ce privește utilizările care fac obiectul excepției pentru extragerea textului și a datelor, introdusă de prezenta directivă, dat fiind că nu există un prejudiciu nejustificat pentru interesele titularilor de drepturi. De asemenea, utilizările care fac obiectul excepției pentru extragerea textului și a datelor nu ar intra în conflict cu exploatarea normală a operelor, astfel încât să fie necesară o compensație suplimentară.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prin articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE, statelor membre le este permis să introducă o excepție sau o limitare a dreptului de reproducere, a dreptului de comunicare publică și a dreptului de punere la dispoziția publicului în scopul unic, printre altele, al ilustrării didactice. În plus, prin articolul 6 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 litera (b) din Directiva 96/9/CE, se permite utilizarea unei baze de date și extragerea sau reutilizarea unei părți substanțiale a conținutului acesteia în scopul ilustrării didactice. Domeniul de aplicare al acestor excepții sau limitări în cazul utilizărilor digitale este neclar. În plus, nu se știe sigur dacă respectivele excepții sau limitări se aplică în cazul în care serviciul didactic este furnizat online și, prin urmare, la distanță. De asemenea, cadrul actual nu prevede niciun efect transfrontalier. Această situație ar putea împiedica dezvoltarea activităților de predare pe suport digital și învățământul la distanță. Prin urmare, introducerea unei noi excepții obligatorii sau a unei limitări este necesară pentru a se asigura faptul că instituțiile de învățământ beneficiază de securitate juridică deplină atunci când utilizează opere sau alte obiecte protejate în activitățile didactice digitale, inclusiv în mediul online și în cel transfrontalier.

(14)  Prin articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE, statelor membre le este permis să introducă o excepție sau o limitare a dreptului de reproducere, a dreptului de comunicare publică și a dreptului de punere la dispoziția publicului exclusiv în scopul ilustrării didactice sau al cercetării științifice. În plus, prin articolul 6 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 litera (b) din Directiva 96/9/CE, se permite utilizarea unei baze de date și extragerea sau reutilizarea unei părți substanțiale a conținutului acesteia în scopul ilustrării didactice. Pe lângă aplicarea neuniformă în statele membre, domeniul de aplicare al acestor excepții sau limitări în cazul utilizărilor digitale este neclar. În plus, nu se știe sigur dacă respectivele excepții sau limitări se aplică în cazul în care serviciul didactic este furnizat online și, prin urmare, la distanță. De asemenea, cadrul actual nu prevede niciun efect transfrontalier. Această situație ar putea împiedica dezvoltarea activităților de predare pe suport digital și învățământul la distanță. Prin urmare, introducerea unei noi excepții obligatorii sau a unei limitări este necesară pentru a se asigura faptul că instituțiile de învățământ beneficiază de securitate juridică deplină atunci când utilizează opere sau alte obiecte protejate în toate activitățile didactice, inclusiv în mediul online și în cel transfrontalier.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Deși programele de învățare la distanță și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate instituțiile de învățământ din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ nu sunt factorii decisivi pentru a stabili natura necomercială a activității.

(15)  Deși programele de învățare la distanță și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate instituțiile de învățământ din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior, organismele certificate de educație, recunoscute de statul membru în cauză, precum și instituțiile de patrimoniu cultural și organizațiile de cercetare, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ nu sunt factorii decisivi pentru a stabili natura necomercială a activității.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să acopere utilizările digitale ale operelor și ale altor obiecte protejate, cum ar fi utilizarea unor părți sau extrase din opere pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare desfășurate sub responsabilitatea instituțiilor de învățământ, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să acopere atât utilizările prin mijloace digitale în clasă, cât și utilizările online prin intermediul rețelei electronice securizate a instituției de învățământ, accesul la aceasta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri didactice.

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să acopere toate utilizările operelor și ale altor obiecte protejate, cum ar fi utilizarea unor părți sau extrase din opere pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare desfășurate sub responsabilitatea instituțiilor care desfășoară activități de învățământ, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să acopere atât utilizările prin mijloace digitale în clasă, cât și utilizările online prin intermediul rețelei electronice securizate a instituției de învățământ, accesul la aceasta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri didactice.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Un act de conservare poate necesita reproducerea unei opere sau a unui alt obiect protejat din colecția unei instituții de patrimoniu cultural și, prin urmare, autorizarea în acest scop de către titularii de drepturi în cauză. Instituțiile de patrimoniu cultural s-au angajat să își conserve colecțiile pentru generațiile viitoare. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de conservare a patrimoniului conținut în aceste colecții, dar creează și noi provocări. Având în vedere aceste noi provocări, este necesar să se adapteze cadrul juridic actual prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere, pentru a permite actele de conservare respective.

(18)  Un act de conservare poate necesita reproducerea unei opere sau a unui alt obiect protejat din colecția unei instituții de patrimoniu cultural, al unei organizații de cercetare sau a unui organism de educație și, prin urmare, autorizarea în acest scop de către titularii de drepturi în cauză. Aceste instituții s-au angajat să își conserve colecțiile pentru generațiile viitoare. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de conservare a patrimoniului conținut în aceste colecții, dar creează și noi provocări. Având în vedere aceste noi provocări, este necesar să se adapteze cadrul juridic actual prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere, pentru a permite actele de conservare respective.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Modurile diferite în care statele membre abordează actele de conservare realizate de către instituțiile de patrimoniu cultural îngreunează cooperarea transfrontalieră și schimbul de mijloace de conservare de către instituțiile de patrimoniu cultural în cadrul pieței interne, ceea ce duce la o utilizare ineficientă a resurselor.

(19)  Modurile diferite în care statele membre abordează actele de conservare realizate de către instituțiile de patrimoniu cultural, de organismele de cercetare și de instituțiile de învățământ îngreunează cooperarea transfrontalieră și schimbul de mijloace de conservare în cadrul pieței interne, ceea ce duce la o utilizare ineficientă a resurselor. Statele membre ar trebui să faciliteze schimbul transfrontalier de bune practici, de tehnologii noi și de tehnici de conservare.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prin urmare, statele membre ar trebui să fie obligate să prevadă o excepție care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să reproducă opere și alte obiecte din colecțiile lor permanente în scopul conservării, de exemplu pentru a rezolva problema uzurii tehnologice sau a degradării suporturilor inițiale. O astfel de excepție ar trebui să permită realizarea de copii cu ajutorul instrumentelor, mijloacelor sau tehnologiilor de conservare adecvate, în numărul necesar și în orice moment pe durata de viață a unei opere sau a unui alt obiect protejat în măsura necesară pentru a realiza o copie exclusiv în scopul conservării.

(20)  Prin urmare, statele membre ar trebui să fie obligate să prevadă o excepție care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural, organismelor de cercetare și instituțiilor de învățământ să reproducă opere și alte obiecte din colecțiile lor permanente în scopul conservării, de exemplu pentru a rezolva problema uzurii tehnologice sau a degradării suporturilor inițiale. Aceste entități ar trebui să aibă și permisiunea de a reproduce opere pentru uz intern în diverse scopuri, inclusiv pentru asigurări, obținerea de drepturi sau împrumuturi. O astfel de excepție ar trebui să permită realizarea de copii cu ajutorul instrumentelor, mijloacelor sau tehnologiilor de conservare adecvate, în numărul necesar și în orice moment pe durata de viață a unei opere sau a unui alt obiect protejat în măsura necesară pentru a realiza o copie pentru o astfel de reproducere. Activitățile de reproducere pot fi desfășurate în parteneriat cu alte instituții din statele membre.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În sensul prezentei directive, ar trebui să se considere că operele și alte obiecte protejate se află în colecția permanentă a unei instituții de patrimoniu cultural atunci când aceasta are copii în proprietate sau în păstrare permanent, de exemplu ca urmare a unui transfer de proprietate sau a unui contract de licență.

(21)  În sensul prezentei directive, ar trebui să se considere că operele și alte obiecte protejate se află în colecția permanentă a unei instituții de patrimoniu cultural, a unei organizații de cercetare sau a unei instituții de învățământ atunci când aceasta are copii în proprietate, în împrumut pe termen lung sau în păstrare permanentă, inclusiv ca urmare a unui transfer de proprietate sau a unui contract de licență.

Amendamentul     15

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre ar trebui, în cadrul prevăzut în prezenta directivă, să dispună de flexibilitate la alegerea tipului specific de mecanism care să permită ca licențele pentru operele aflate în afara circuitului comercial să vizeze și drepturile titularilor de drepturi care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu tradițiile, practicile sau circumstanțele lor juridice. Astfel de mecanisme pot include acordarea de licențe colective extinse și prezumțiile de reprezentare.

(23)  Statele membre ar trebui, în cadrul prevăzut în prezenta directivă, să dispună de flexibilitate la alegerea tipului specific de mecanism care să permită ca licențele pentru operele aflate în afara circuitului comercial să vizeze și drepturile titularilor de drepturi care fie nu sunt reprezentați, fie nu sunt reprezentați în mod adecvat de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu tradițiile, practicile sau circumstanțele lor juridice. Astfel de mecanisme pot include acordarea de licențe colective extinse și prezumțiile de reprezentare.

Amendamentul     16

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Având în vedere diversitatea operelor și a altor obiecte protejate din colecțiile instituțiilor de patrimoniu cultural, este important ca mecanismele de acordare a licențelor introduse prin prezenta directivă să fie disponibile și să poată fi utilizate în practică pentru diferite tipuri de opere și de alte obiecte protejate, inclusiv fotografii, înregistrări sonore și opere audiovizuale. Pentru a reflecta particularitățile diferitelor categorii de opere și de alte obiecte protejate în ceea ce privește modurile de publicare și de distribuție și pentru a facilita utilizarea acestor mecanisme, ar putea fi necesar ca statele membre să stabilească cerințe și proceduri specifice pentru aplicarea practică a respectivelor mecanisme de acordare a licențelor. Este oportun ca statele membre să consulte titularii de drepturi, utilizatorii și organismele de gestiune colectivă în această privință.

(25)  Având în vedere diversitatea operelor și a altor obiecte protejate din colecțiile instituțiilor de patrimoniu cultural, este important ca mecanismele de acordare a licențelor introduse prin prezenta directivă să fie disponibile și să poată fi utilizate în practică pentru diferite tipuri de opere și de alte obiecte protejate, inclusiv fotografii, înregistrări sonore și opere audiovizuale. Pentru a reflecta particularitățile diferitelor categorii de opere și de alte obiecte protejate în ceea ce privește modurile de publicare și de distribuție și pentru a facilita utilizarea acestor mecanisme, ar putea fi necesar ca statele membre să stabilească cerințe și proceduri specifice pentru aplicarea practică a respectivelor mecanisme de acordare a licențelor. Este oportun ca statele membre să consulte titularii de drepturi, instituțiile culturale, utilizatorii și organismele de gestiune colectivă în această privință.

Amendamentul     17

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri, deoarece aceste acte nu constituie o comunicare publică.

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, ar trebui, de asemenea, să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri, deoarece aceste acte nu constituie o comunicare publică.

Amendamentul     18

Propunere de directivă

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Drepturile editorilor de presă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere drepturilor persoanelor fizice de a reproduce, comunica sau furniza linkuri sau extrase dintr-o publicație de presă către public, pentru uz privat sau în scopuri non-profit, necomerciale.

Amendamentul     19

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în măsura în care sunt vizate utilizările digitale. De asemenea, acestea ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată.

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE. De asemenea, acestea ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată. Protecția acordată publicațiilor de presă în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să se aplice și în cazul în care conținutul este generat automat, de exemplu, de către cititorii de fluxuri RSS.

Amendamentul     20

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Protecția acordată editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere drepturilor autorilor și ale altor titulari de drepturi asupra operelor și a altor obiecte protejate încorporate în acestea, inclusiv în ceea ce privește măsura în care autorii și alți titulari de drepturi își pot exploata operele sau alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care acestea sunt încorporate. Prin urmare, editorii de publicații de presă nu ar trebui să poată invoca protecția care le este acordată împotriva autorilor și a altor titulari de drepturi. Aceasta nu aduce atingere angajamentelor contractuale încheiate între editorii de publicații de presă, pe de o parte, și autori și alți titulari de drepturi, pe de altă parte.

(35)  Protecția acordată editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere drepturilor autorilor și ale altor titulari de drepturi asupra operelor și a altor obiecte protejate încorporate în acestea, inclusiv în ceea ce privește măsura în care autorii și alți titulari de drepturi își pot exploata operele sau alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care acestea sunt încorporate. Prin urmare, editorii de publicații de presă nu ar trebui să poată invoca protecția care le este acordată împotriva autorilor și a altor titulari de drepturi. Aceasta nu aduce atingere angajamentelor contractuale încheiate între editorii de publicații de presă, pe de o parte, și autori și alți titulari de drepturi, pe de altă parte. Statele membre ar trebui să se asigure că o parte echitabilă din remunerație, derivată din utilizarea dreptului editorilor de presă, este atribuită jurnaliștilor, autorilor și altor titulari de drepturi.

Amendamentul     21

Propunere de directivă

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Industriile culturale și creative (ICC) joacă un rol esențial în reindustrializarea Europei, sunt un motor al creșterii și se află într-o poziție strategică pentru a declanșa efecte externe inovatoare în alte sectoare industriale. Mai mult, ICC-urile reprezintă o forță motrice pentru inovarea și dezvoltarea TIC în Europa. Industriile culturale și creative din Europa oferă peste 12 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă, ceea ce reprezintă 7,5 % din forța de muncă a UE, creând o valoare adăugată de aproximativ 509 miliarde EUR la PIB (5,3 % din valoarea adăugată brută totală a UE). Protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe stă la baza veniturilor ICC.

Amendamentul     22

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În ultimii ani, funcționarea pieței conținuturilor online a devenit din ce în ce mai complexă. Serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate prin drept de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea titularilor drepturilor s-au înmulțit și au devenit principalele surse de acces la conținuturile online. Această situație afectează posibilitățile titularilor de drepturi de a stabili dacă și în ce condiții opera lor și alte obiecte protejate sunt utilizate, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație adecvată pentru utilizarea respectivă.

(37)  În ultimii ani, funcționarea pieței conținuturilor online a devenit din ce în ce mai complexă. Serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate prin drept de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea titularilor drepturilor s-au înmulțit și au devenit principalele surse de acces la conținuturile online. Această situație afectează posibilitățile titularilor de drepturi de a stabili dacă și în ce condiții opera lor și alte obiecte protejate sunt utilizate, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație adecvată pentru utilizarea respectivă. În ciuda faptului că astăzi se consumă mai multe conținuturi creative decât oricând, pe servicii precum platformele de conținut încărcate de utilizatori și serviciile de agregare a conținutului, sectoarele creative nu au înregistrat o creștere comparabilă a veniturilor în raport cu creșterea consumului. Unul dintre motivele principale menționate este transferul de valoare care a apărut din cauza lipsei de claritate a statutului acestor servicii online în conformitate cu drepturile de autor și cu dreptul comerțului electronic. A fost creată o piață inechitabilă, care amenință dezvoltarea pieței unice de conținut digital și pe principalii săi actori: industriile culturale și creative.

Amendamentul     23

Propunere de directivă

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a)  Platformele digitale reprezintă mijloace de a oferi un acces mai larg la operele culturale și creative și oferă oportunități deosebite pentru industriile culturale și creative de a dezvolta noi modele de afaceri. Prin urmare, trebuie luat în considerare modul în care acest proces poate funcționa cu mai multă securitate juridică și respect față de titularii de drepturi. Este astfel extrem de important să se asigure transparența și condiții echitabile de concurență. Pentru a asigura recunoașterea valorilor și stimularea inovării, a creativității, a investițiilor și a producției de conținut este necesară protejarea titularilor de drepturi în cadrul legislativ privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale stochează opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică, aceștia au obligația de a încheia contracte de licență cu titularii de drepturi, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale stochează opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică și un act de reproducere, aceștia au obligația de a încheia contracte de licență cu titularii de drepturi, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

__________________

__________________

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16).

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16).

Amendamentul     25

Propunere de directivă

Considerentul 38 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește articolul 14, este necesar să se verifice dacă furnizorul de servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin optimizarea prezentării operelor sau a altor obiecte protejate încărcate ori prin promovarea acestora, indiferent de natura mijloacelor utilizate în acest scop.

În ceea ce privește articolul 14, este necesar să se verifice dacă furnizorul de servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin optimizarea prezentării operelor sau a altor obiecte protejate încărcate ori prin promovarea acestora, indiferent de natura mijloacelor utilizate în acest scop. Un furnizor de servicii ale societății informaționale este obligat să achiziționeze licențe pentru conținutul protejat prin drepturi de autor, indiferent dacă acesta are sau nu responsabilitate editorială pentru conținutul respectiv. Ar trebui să se considere că licențele achiziționate de furnizorii de servicii ale societății informaționale de la titularii de drepturi în cauză vizează întregul conținut generat de utilizator al utilizatorilor lor, inclusiv al utilizatorilor care acționează în scopuri necomerciale. Acest lucru va oferi securitate juridică pentru utilizatorii individuali ai acestor servicii, clarificând, totodată, răspunderea platformelor.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 38 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea ar trebui să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate, de exemplu prin utilizarea unor tehnologii eficace. Această obligație ar trebui să se aplice și atunci când furnizorii de servicii ale societății informaționale îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități semnificative de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea ar trebui să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate. Această obligație ar trebui să se aplice și atunci când furnizorii de servicii ale societății informaționale îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Colaborarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea și titularii drepturilor este esențială pentru funcționarea tehnologiilor, cum ar fi tehnologiile de recunoaștere a conținutului. În astfel de cazuri, titularii de drepturi ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a permite serviciilor să le identifice conținutul, iar serviciile ar trebui să manifeste transparență față de titularii de drepturi în ceea ce privește tehnologiile utilizate, pentru a permite evaluarea adecvării acestora. Serviciile ar trebui în special să ofere titularilor de drepturi informații privind tipul tehnologiilor utilizate, modul în care funcționează acestea și rata lor de succes în ceea ce privește recunoașterea conținutului titularilor de drepturi. Tehnologiile respective ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să obțină informații de la furnizorii de servicii ale societății informaționale privind utilizarea conținutului lor care intră sub incidența unui contract.

(39)  Colaborarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități semnificative de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea și titularii drepturilor este esențială pentru o aplicare eficientă a măsurilor. În astfel de cazuri, titularii de drepturi ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a permite serviciilor să le identifice conținutul, iar serviciile ar trebui să manifeste transparență față de titularii de drepturi în ceea ce privește măsurile luate, pentru a permite evaluarea adecvării acestora. Serviciile ar trebui în special să ofere titularilor de drepturi informații privind tipul măsurilor luate, modul în care funcționează acestea și rata lor de succes în ceea ce privește recunoașterea conținutului titularilor de drepturi. Măsurile respective ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să obțină informații de la furnizorii de servicii ale societății informaționale privind utilizarea conținutului lor care intră sub incidența unui contract. Ar trebui stabilite garanții corespunzătoare pentru ca măsurile aplicate să nu încalce drepturile fundamentale ale utilizatorilor, în special dreptul acestora la protecția datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, Directiva 2001/58/CE și Regulamentul (UE) 2016/679, și libertatea lor de a primi și a comunica informații, mai ales posibilitatea de a beneficia de o excepție sau o limitare a dreptului de autor.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți tind să se afle într-o poziție contractuală mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea de informații adecvate de către partenerii lor contractuali sau succesorii în drepturi ai acestora este importantă pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.

(40)  Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți se află într-o poziție contractuală mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea de informații adecvate de către partenerii lor contractuali și de către cesionarii sau beneficiarii de licență ulteriori, precum și de către succesorii în drepturi ai acestora este importantă pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți. Obligația de raportare și de transparență ar trebui să se aplice operei în toate formele de exploatare și în afara granițelor.

Amendamentul     29

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Atunci când se pun în aplicare obligațiile în materie de transparență, ar trebui să se ia în considerare particularitățile diferitelor sectoare de conținut și ale drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți din fiecare sector. Statele membre ar trebui să se consulte cu toate părțile interesate relevante, deoarece o astfel de consultare ar trebui să contribuie la stabilirea cerințelor specifice fiecărui sector. Negocierile colective ar trebui considerate o posibilitate prin care părțile interesante relevante să ajungă la un acord în ceea ce privește transparența. Pentru a permite adaptarea practicilor actuale de raportare la obligațiile de transparență, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este necesar ca obligațiile de transparență să se aplice acordurilor încheiate cu organismele de gestiune colectivă, deoarece acestea sunt deja supuse obligațiilor de transparență prevăzute în Directiva 2014/26/UE.

(41)  Atunci când se pun în aplicare obligațiile în materie de transparență, ar trebui să se ia în considerare particularitățile diferitelor sectoare de conținut și ale drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți din fiecare sector. Statele membre ar trebui să se consulte cu toate părțile interesate relevante, deoarece o astfel de consultare ar contribui la stabilirea cerințelor, declarațiilor și procedurilor standard de raportare specifice fiecărui sector. Negocierile colective ar trebui considerate o posibilitate prin care părțile interesante relevante să ajungă la un acord în ceea ce privește transparența. Pentru a permite adaptarea practicilor actuale de raportare la obligațiile de transparență, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este necesar ca obligațiile de transparență să se aplice acordurilor încheiate cu organismele de gestiune colectivă, deoarece acestea sunt deja supuse obligațiilor de transparență prevăzute în Directiva 2014/26/UE, cu condiția ca statele membre să fi transpus Directiva 2014/26/UE și să fi luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate organismele de gestiune colectivă sunt administrate într-o manieră eficace și echitabilă. Statele membre ar trebui să se asigure și că societățile de gestiune colectivă acționează în interesul titularilor de drepturi, distribuind corect și regulat plățile și prezentând un raport anual public privind transparența, în conformitate cu Directiva 2014/26/UE.

Amendamentul     30

Propunere de directivă

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentei directive ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie conformă cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului35 și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului36.

(46)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentei directive ar trebui să se realizeze cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și trebuie să fie conformă cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului35 și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului36. În viitor, ar trebui respectate dispozițiile din Regulamentul general privind protecția datelor, inclusiv „dreptul de a fi uitat”.

_________________

_________________

35Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31–50). Această directivă este abrogată cu efect de la 25 mai 2018 și va fi înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

35Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31–50). Această directivă este abrogată cu efect de la 25 mai 2018 și va fi înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

36Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37-47), astfel cum a fost modificată prin Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE.

36Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37-47), astfel cum a fost modificată prin Directivele 2006/24/CE și 2009/136/CE.

Amendamentul     31

Propunere de directivă

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Este important să fie subliniată importanța anonimității atunci când datele cu caracter personal sunt manipulate în scopuri comerciale. În plus, ar trebui promovată opțiunea „implicită” de nepartajare în ceea ce privește datele cu caracter la utilizarea interfețelor platformelor online.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  „organism de cercetare” înseamnă o universitate, un institut de cercetare sau orice altă organizație al cărei scop principal este efectuarea de cercetări științifice sau efectuarea de cercetări științifice și furnizarea de servicii de învățământ:

1.  „organism de cercetare” înseamnă o universitate, inclusiv incubatoarele de start-up-uri atașate acesteia, un institut de cercetare sau orice altă organizație al cărei scop principal este efectuarea de cercetări științifice sau efectuarea de cercetări științifice și furnizarea de servicii de învățământ:

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „start-up” înseamnă, în sensul prezentei directive, o societate comercială cu mai puțin de 10 de salariați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț de sub 2 milioane EUR, care a fost creată cu maximum trei ani înainte de a beneficia de excepția prevăzută la articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul     34

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  „acces legal” înseamnă accesul la conținut obținut într-o manieră legală;

Amendamentul     35

Propunere de directivă

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Extragerea textului și a datelor

Extragerea textului și a datelor

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile efectuate de organismele de cercetare pentru a realiza extragerea textului și a datelor din opere sau alte obiecte la care au acces legal în scopuri de cercetare științifică.

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile efectuate de organismele de cercetare, organizațiile non-profit și start-up-uri pentru a realiza extragerea textului și a datelor din opere sau alte obiecte la care au dobândit acces legal în scopuri de cercetare științifică.

2.  Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

2.  Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri nu pot depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv, nu împiedică și nu restricționează nejustificat posibilitatea beneficiarilor de a dispune de excepția prevăzută la alineatul (1) și capacitatea acestora de a utiliza instrumente de extragere de text și de date diferite de cele oferite de către titularii de drepturi.

4.  Statele membre încurajează titularii de drepturi și organismele de cercetare să definească, de comun acord, bune practici referitoare la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (3).

 

 

4a.  Beneficiarii excepției menționate la alineatul (1) care desfășoară activități de extragere de text și date iau măsuri pentru ca datele obținute prin extragerea respectivă să fie păstrate în condiții de siguranță și să nu fie stocate mai mult decât este necesar pentru scopurile cercetării. Excepția menționată la alineatul (1) nu aduce atingere acțiunilor de extragere de text și de date efectuate cu privire la simple fapte sau date care nu sunt protejate prin dreptul de autor sau acțiunilor de extragere de text și de date care nu implică nici un act de reproducere sau de extracție. Autorizarea titularilor de drepturi de autor sau a autorilor bazelor de date nu este necesară pentru acțiunile provizorii de reproducere care intră sub incidența excepțiilor prevăzute de dreptul Uniunii și nici pentru acțiunile de extragere care sunt necesare pentru accesarea și utilizarea normală a conținutului unei baze de date de către utilizatorul său legitim.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru a permite utilizarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, cu condiția ca utilizarea:

1.  Statele membre prevăd o excepție sau o limitare a drepturilor prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru a permite utilizarea digitală a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică sau de cercetare științifică, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, cu condiția ca utilizarea:

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să aibă loc la sediul unei instituții de învățământ sau prin intermediul unei rețele electronice securizate la care au acces doar elevii sau studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ;

(a)  să aibă loc în spațiul de studiu al unei instituții de învățământ sau în cadrul unui program educațional certificat de statul membru respectiv, sau într-o instituție de patrimoniu cultural ori într-o organizație de cercetare, sau prin intermediul unei rețele electronice securizate la care au acces doar cursanții înregistrați și cadrele didactice ale instituției respective;

Amendamentul     38

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ.

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura, printr-o bază de date ușor accesibilă, disponibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ.

Amendamentul     39

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unei rețele electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ.

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate exclusiv în scopul de ilustrare didactică sau cercetare științifică prin intermediul unei rețele electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ, instituția de patrimoniu cultural sau organismul de cercetare.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente, în orice format sau pe orice suport, numai în scopul conservării acestor opere sau alte obiecte protejate și în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare.

Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural, organismelor de cercetare și instituțiilor de învățământ să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente, în orice format sau pe orice suport, în scopul conservării acestor opere sau alte obiecte protejate și în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare, precum și reproduceri organizaționale interne, în scopuri legate de realizarea misiunii lor de interes public.

Amendamentul     41

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă pentru o operă și alt obiect protejat se poate acorda o licență în conformitate cu alineatul (1) nu depășesc ceea ce este necesar și rezonabil și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial.

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă pentru o operă și alt obiect protejat se poate acorda o licență în conformitate cu alineatul (1) nu depășesc ceea ce este necesar și rezonabil și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial. În cazul în care nu există un organism de gestiune colectivă sau acesta nu reprezintă în mod adecvat drepturile titularilor de drepturi, statele membre ar trebui să prevadă excepții pentru instituțiile de patrimoniu cultural, organismele de cercetare și instituțiile de învățământ atât formal, cât și non-formal, pentru distribuirea, comunicarea către public sau punerea la dispoziție a operelor aflate în afara circuitului comercial, în scopuri necomerciale. Statele membre ar trebui să asigure o remunerație corespunzătoare pentru orice prejudiciu nejustificat adus intereselor legitime ale titularilor de drepturi și să se asigure că toți titularii de drepturi pot, în orice moment, să se opună utilizării operelor lor.

Amendamentul     42

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură desfășurarea unui dialog periodic între organizațiile de reprezentare ale utilizatorilor și titularilor de drepturi și alte organizații ale părților interesate relevante, cu scopul de a îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța și utilizarea mecanismelor de acordare a licențelor menționate la articolul 7 alineatul (1), de a asigura eficacitatea garanțiilor pentru titularii de drepturi, menționate în prezentul capitol, în special în ceea ce privește măsurile de publicitate, și, dacă este cazul, de a acorda asistență pentru stabilirea cerințelor menționate la articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf.

Statele membre asigură desfășurarea unui dialog periodic între organizațiile de reprezentare ale utilizatorilor și titularilor de drepturi și alte organizații ale părților interesate relevante, cu scopul de a îmbunătăți, pentru fiecare sector, relevanța și utilizarea mecanismelor menționate la articolul 7 alineatul (1), inclusiv în vederea rezolvării situațiilor problematice pentru care instituțiile de patrimoniu cultural nu dispun de suficiente competențe în conformitate cu articolele 7 și 8, precum și de a asigura eficacitatea garanțiilor pentru titularii de drepturi, menționate în prezentul capitol, în special în ceea ce privește măsurile de publicitate, și, dacă este cazul, pentru a acorda asistență pentru stabilirea cerințelor menționate la articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf.

Amendamentul     43

Propunere de directivă

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Protejarea publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale

Protejarea publicațiilor de presă

Justificare

Edițiile tipărite merită să fie protejate la fel de mult ca și edițiile digitale. Din acest motiv, este esențial să se asigure acordarea drepturilor atât pentru utilizarea digitală, cât și pentru cea nedigitală și să se elimine orice formulare care poate exclude utilizările nedigitale.

Amendamentul     44

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre acordă editorilor de publicații de presă drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE pentru utilizarea digitală a publicațiilor lor de presă.

1.  Statele membre acordă editorilor de publicații de presă drepturile prevăzute la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2001/29/CE pentru utilizarea publicațiilor lor de presă.

Justificare

Edițiile tipărite merită să fie protejate la fel de mult ca și edițiile digitale. Din acest motiv, este esențial să se asigure acordarea drepturilor atât pentru utilizarea digitală, cât și pentru cea nedigitală și să se elimine orice formulare care poate exclude utilizările nedigitale.

Amendamentul     45

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Drepturile menționate la alineatul (1) nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri, deoarece aceste acte nu constituie o comunicare publică.

Amendamentul     46

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre ar trebui să se asigure că o parte echitabilă din venitul provenit din utilizările drepturilor editorilor de presă este atribuită jurnaliștilor.

Amendamentul     47

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot prevedea că, în cazul în care un autor și-a transferat un drept sau a acordat o licență unui editor, transferul sau licența respectivă constituie un temei juridic suficient pentru ca editorul să pretindă o parte din compensația pentru utilizările operelor efectuate în temeiul unei excepții de la dreptul care face obiectul transferului sau al licenței ori în temeiul unei limitări a acestui drept.

Statele membre pot prevedea că, în cazul în care un autor și-a transferat un drept sau a acordat o licență unui editor, editorul respectiv este titularul de drepturi în virtutea și în limitele transferului sau licenței respective. Prin urmare, acest transfer al licenței constituie un temei juridic suficient pentru ca editorul să pretindă o parte din compensația pentru utilizările operelor efectuate în temeiul unei excepții de la dreptul care face obiectul transferului sau al licenței ori în temeiul unei licențieri colective statutare sau al unei limitări a acestui drept.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează și cantități mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la acestea

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități semnificative de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la acestea

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea iau măsuri pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate sau pentru a împiedica punerea la dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a operelor sau a altor obiecte protejate identificate de către titularii de drepturi în cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. Măsurile respective, cum ar fi utilizarea de tehnologii eficace de recunoaștere a conținutului, sunt adecvate și proporționale. Furnizorii de servicii prezintă titularilor de drepturi informații adecvate privind funcționarea și aplicarea măsurilor, precum și, dacă este cazul, rapoarte adecvate privind recunoașterea și utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

1.  În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități semnificative de opere sau alte obiecte protejate prin drepturi de autor, încărcate de utilizatorii lor și care oferă publicului acces la acestea, în cazurile în care stocarea și oferirea accesului constituie o parte esențială a activității lor, iau măsuri adecvate și proporționate pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate sau pentru a împiedica punerea la dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a operelor sau a altor obiecte protejate identificate de către titularii de drepturi în cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. La cererea titularilor de drepturi, furnizorii de servicii le prezintă informații adecvate privind funcționarea și aplicarea măsurilor, precum și, dacă este cazul, rapoarte adecvate privind recunoașterea și utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (1) instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1).

2.  Statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (1) instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la alineatul respectiv. Aceste mecanisme garantează în special că, în cazul în care eliminarea conținutului menționat la alineatul (1) nu este justificată, conținutul în cauză va fi postat din nou online într-un interval rezonabil de timp.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici, cum ar fi tehnologii adecvate și proporționale de recunoaștere a conținutului, ținând seama, printre altele, de natura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice.

3.  Comisia, împreună cu statele membre, facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici pentru măsurile menționate la alineatul (1), ținând seama, printre altele, de natura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice.

Amendamentul     52

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea iau măsuri pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate sau pentru a împiedica punerea la dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a operelor sau a altor obiecte protejate identificate de către titularii de drepturi în cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. Măsurile respective, cum ar fi utilizarea de tehnologii eficace de recunoaștere a conținutului, sunt adecvate și proporționale. Furnizorii de servicii prezintă titularilor de drepturi informații adecvate privind funcționarea și aplicarea măsurilor, precum și, dacă este cazul, rapoarte adecvate privind recunoașterea și utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

1.  Furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează opere sau alte obiecte protejate prin drepturi de autor și încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică inițiat de încărcarea unor astfel de opere sau alte obiecte de către utilizatorii lor, încheie cu titularii de drepturi contracte de licență pentru drepturile de comunicare publică și de reproducere, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

2. Exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE nu se aplică activităților furnizorilor de servicii ale societății informaționale care oferă publicului acces la opere sau alte obiecte protejate și joacă un rol activ, inclusiv prin optimizarea prezentării operelor sau obiectelor încărcate sau prin promovarea acestora.

3. Trebuie să se considere că contractele de licență prevăzute la alineatul (1) vizează actele întreprinse de utilizatorii înregistrați ai furnizorilor de servicii ale societății informaționale menționați anterior, cu condiția ca utilizatorii în cauză să nu acționeze în context profesional.

4. În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități semnificative de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea iau măsuri pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate sau pentru a împiedica punerea la dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a operelor sau a altor obiecte protejate identificate de către titularii de drepturi în cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. Măsurile respective, cum ar fi utilizarea de tehnologii eficace de recunoaștere a conținutului, sunt adecvate și proporționale. Furnizorii de platforme prezintă titularilor de drepturi informații adecvate privind funcționarea și aplicarea măsurilor, precum și, dacă este cazul, rapoarte adecvate și prompte privind recunoașterea și utilizarea operelor și a altor obiecte protejate.

5. Statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (4) instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (4).

6. Furnizorii de servicii ale societății informaționale care iau măsurile menționate la alineatul (4) se asigură că astfel de măsuri sunt în deplină conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

7. Statele membre facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici, cum ar fi tehnologii adecvate și proporționale de recunoaștere a conținutului, ținând seama, printre altele, de natura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice.

Amendamentul     53

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc, la intervale regulate și în funcție de particularitățile fiecărui sector, informații oportune, adecvate și suficiente privind exploatarea operelor și a interpretărilor sau execuțiilor lor de către cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile lor, în special în ceea ce privește modurile de exploatare, veniturile generate și remunerația datorată.

1.  Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc, la intervale regulate și în funcție de particularitățile fiecărui sector, informații precise, oportune, adecvate și suficiente privind exploatarea și promovarea operelor lor, inclusiv a lucrărilor științifice, și a interpretărilor sau execuțiilor lor de către cei cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile, inclusiv cesionarilor sau titularilor de licențe ulteriori, în special în ceea ce privește modurile de exploatare, promovare, veniturile generate și remunerația datorată.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obligația menționată la alineatul (1) este proporțională și eficace și asigură un nivel adecvat de transparență în fiecare sector. Cu toate acestea, în cazurile în care sarcina administrativă generată de obligație ar fi disproporționată în raport cu veniturile generate de exploatarea operei ori a interpretării sau execuției, statele membre pot ajusta obligația menționată la alineatul (1), cu condiția ca aceasta să rămână eficace și să asigure un nivel adecvat de transparență.

2.  Obligația menționată la alineatul (1) este proporțională și eficace și asigură un nivel ridicat de transparență în fiecare sector, precum și un drept al autorilor și artiștilor interpreți sau executanți de a efectua un audit. Cu toate acestea, în cazurile în care sarcina administrativă generată de obligație ar fi disproporționată în raport cu veniturile generate de exploatarea operei ori a interpretării sau execuției, statele membre pot ajusta obligația menționată la alineatul (1), cu condiția ca aceasta să rămână eficace, executorie și să asigure un nivel adecvat de transparență.

Amendamentul     55

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că declarațiile și procedurile de raportare standard specifice sectoarelor sunt elaborate prin intermediul dialogurilor între părțile interesate.

Amendamentul     56

Propunere de directivă

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14 a

 

Dreptul la o remunerație echitabilă pentru autori și artiști interpreți sau executanți care nu poate face obiectul unei renunțări

 

1.   Statele membre se asigură că, atunci când autorii sau artiștii interpreți sau executanți și-au transferat sau și-au atribuit dreptul de punere la dispoziția publicului, aceștia își păstrează dreptul de a obține o remunerație echitabilă provenită din exploatarea operelor lor.

 

2.   Dreptul unui autor sau al unui artist interpret sau executant de a obține o remunerație echitabilă pentru punerea la dispoziție a operelor sale nu poate face obiectul unei renunțări.

 

3.   Administrarea acestui drept de a obține o remunerație echitabilă pentru punerea la dispoziție a operelor artiștilor interpreți sau executanți sau ale autorului este încredințată organismelor de gestiune colectivă, cu excepția cazului în care alte contracte colective, inclusiv contracte de gestiune colectivă voluntare, garantează respectiva remunerație autorilor și artiștilor interpreți sau executanți pentru dreptul de punere la dispoziție.

 

4.   Organismele de gestiune colectivă colectează remunerația echitabilă din partea serviciilor societății informaționale care fac publice operele.

Amendamentul     57

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți au dreptul de a cere o remunerație suplimentară adecvată părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile și beneficiile relevante ulterioare obținute din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți, precum și reprezentanții desemnați de aceștia, au dreptul de a cere o remunerație suplimentară echitabilă părții cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor atunci când remunerația convenită inițial este disproporționat de scăzută în raport cu veniturile și beneficiile relevante ulterioare obținute din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuțiilor.

Amendamentul     58

Propunere de directivă

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15 a

 

Mecanismul de reversie a drepturilor

 

1.   Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți care se află într-o relație contractuală cu obligații de plată în curs pot rezilia contractul prin care și-au licențiat sau transferat drepturile atunci când există o absență completă a exploatării operelor și a interpretărilor sau execuțiilor lor, o neîndeplinire constantă a obligației de plată a remunerației convenite sau o lipsă completă de raportare și de transparență.

 

2.   Dreptul de a rezilia contractul privind transferul sau acordarea unei licențe pentru drepturi poate fi exercitat dacă, în termen de un an de la notificarea de către artistul interpret sau executant sau de către autor a intenției sale de a rezilia contractul, partea contractantă nu își îndeplinește obligațiile contractuale în ceea ce privește plata remunerației convenite. În ceea ce privește absența exploatării unei opere și lipsa completă a raportării și a transparenței, dreptul de a rezilia contractul privind transferul sau acordarea unei licențe pentru drepturi poate fi exercitat dacă, în termen de cinci ani de la notificarea de către artistul interpret sau executant sau de către autor a intenției sale de a rezilia contractul, partea contractantă nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

 

3.   Statele membre pot decide că obligația menționată la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care contribuția autorului ori a artistului interpret sau executant nu este semnificativă având în vedere opera ori interpretarea sau execuția în ansamblu.

Amendamentul     59

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prevăd că litigiile referitoare la obligația de transparență prevăzută la articolul 14 și mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut la articolul 15 pot face obiectul unei proceduri voluntare de soluționare alternativă a litigiilor.

Statele membre prevăd că litigiile referitoare la obligația de transparență prevăzută la articolul 14 și mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut la articolul 15 pot face obiectul unei proceduri voluntare de soluționare alternativă a litigiilor. Statele membre se asigură că autorii și artiștii interpreți sau executanți pot înainta litigiul sub protecția anonimatului, prin intermediul unei persoane sau organizații autorizate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Dreptul de autor pe piața unică digitală

Referințe

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Zdzisław Krasnodębski

1.12.2016

Examinare în comisie

22.3.2017

 

 

 

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

18

6

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18

-

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck

EFDD

Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (4.9.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Raportor pentru aviz: Marc Joulaud

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiect și domeniu de aplicare

Propunerea Comisiei urmărește să modernizeze și să adapteze normele europene privind dreptul de autor la mediul digital, favorizând astfel emergența unei piețe unice digitale. Evoluțiile tehnologice din ultimele două decenii au transformat drastic atât sfera serviciilor online, cât și comportamentul consumatorilor online, făcând necesară o actualizare a cel puțin unor părți din normele în vigoare, care datează din 2001.

Principiile de bază ale dreptului de autor, cum ar fi necesitatea unui nivel ridicat de protecție și a remunerării echitabile a creatorilor și a artiștilor interpreți sau executanți, sunt încă extrem de relevante și trebuie păstrate, deoarece i-au permis Uniunii Europene să mențină o diversitate culturală bogată, care rămâne, până astăzi, unul dintre avantajele sale cele mai valoroase față de restul lumii. Cu toate acestea, dezvoltarea serviciilor digitale care se bazează pe operele protejate de drepturi de autor a creat titularilor de drepturi dificultăți substanțiale în ceea ce privește menținerea unui control corespunzător al difuzării și obținerea unei remunerații echitabile pentru operele lor.

În același timp, pentru a garanta protecția utilizărilor legitime ale operelor protejate de drepturi de autor, a fost instituită o listă de excepții și limitări voluntare în Directiva InfoSoc (2001/29/CE), care definește cazurile în care consimțământul prealabil al unui titular de drepturi nu este necesar pentru utilizarea operei acestuia. Excepțiile au fost definite în sens larg, fiind neutre din punct de vedere tehnologic și opționale, pentru a permite statelor membre să le adapteze la particularitățile lor naționale și la politicile lor culturale. Deși opționale, excepțiile au fost puse în aplicare, în mare parte, în statele membre și s-au dovedit a fi eficace, chiar dacă aplicarea unora dintre acestea în mediul digital a generat anumite incertitudini.

Pe baza acestor observații, Comisia a decis să păstreze normele în vigoare, deoarece sunt încă relevante, dar și să abordeze problemele specifice generate de revoluția digitală, în special atunci când există un efect transfrontalier, prin prevederea unor excepții obligatorii menite să vină în completarea celor din Directiva InfoSoc.

Propunerea actuală se concentrează, prin urmare, pe trei piloni, fiecare abordând problemele identificate într-un anumit domeniu.

Un prim pilon urmărește să sprijine activitățile de interes public, precum cercetarea, educația și conservarea patrimoniului cultural, în care utilizarea operelor protejate de drepturi de autor este necesară zilnic. Sunt create excepții obligatorii pentru a le oferi beneficiarilor securitate juridică în ceea ce privește utilizările digitale ale operelor.

Al doilea pilon are scopul de a ajuta sectorul producției de conținut să își rezolve dificultățile considerabile în negocierea licențelor și, eventual, să primească o remunerație negociată în mod echitabil pentru utilizarea operelor din acest sector în serviciile online care le difuzează la scară largă. În acest sens, Comisia oferă clarificări importante privind regimul răspunderii în cazul serviciilor societății informaționale, definite în Directiva privind comerțul electronic (2000/31/CE), în contextul în care aceste servicii stochează și oferă acces la cantități mari de opere protejate încărcate de utilizatori. În astfel de circumstanțe, serviciile societății informaționale ar trebui să încheie contracte de licență cu titularii de drepturi și să instituie măsuri proporționale și adecvate pentru protejarea operelor vizate, în cooperare cu titularii de drepturi.

Al treilea și ultimul pilon este menit să echilibreze relația dintre autori și partenerii lor contractuali. Transferul sau acordarea de licențe pentru drepturi din partea autorilor și artiștilor interpreți sau executanți către partenerii lor contractuali este o practică standard și general acceptată care asigură finanțarea creațiilor. Cu toate acestea, autorii și artiștii interpreți sau executanți nu obțin totdeauna acces la datele referitoare la modul în care operele lor sunt ulterior utilizate, promovate sau generează venituri, astfel că le este greu să determine dacă remunerația lor este conformă cu succesul efectiv al operei în cauză. Prin urmare, propunerea Comisiei include obligații de transparență, posibilitatea modificării remunerației și un mecanism de soluționare a litigiilor.

Poziția generală a raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz sprijină direcția și abordarea în funcție de probleme din propunerea Comisiei și consideră că, deși normele existente privind dreptul de autor rămân valabile în mare parte, sunt necesare unele norme complementare specifice pentru a ține cont de particularitățile utilizărilor digitale ale operelor protejate de drepturi de autor.

Amendamentele urmăresc clarificarea și specificarea unei serii de dispoziții din propunerea Comisiei, precum și consolidarea unora dintre acestea, atunci când acest lucru este rezonabil și posibil. În același timp, raportorul pentru aviz dorește să recunoască evoluțiile comportamentului consumatorilor și să ofere garanții în cazul unora dintre noile utilizări și practici care au apărut odată cu revoluția digitală.

În acest sens, raportorul pentru aviz a prezentat amendamente referitoare la patru obiective-cheie:

1.  Asigurarea securității juridice cu privire la noile excepții și limitări

Raportorul pentru aviz susține noile excepții și limitări obligatorii prevăzute în prezenta directivă pentru sprijinirea activităților de interes public, precum educația, cercetarea sau conservarea patrimoniului cultural. Într-adevăr, posibilele beneficii pentru întreaga societate și dezvoltarea practicilor transfrontaliere justifică o astfel de armonizare, iar domeniul de aplicare este suficient de precis pentru a proteja în mod corespunzător titularii de drepturi împotriva prejudiciilor disproporționate.

Cu toate acestea, în opinia raportorului pentru aviz, propunerea actuală nu oferă o claritate juridică deplină privind sarcinile părților implicate în fiecare excepție, ceea ce ar pune în pericol eficacitatea lor și ar împiedica aplicarea lor armonizată. Prin urmare, raportorul pentru aviz a specificat obligațiile părților relevante implicate în excepții, pentru a reduce riscul prejudiciilor pentru titularii de drepturi (articolul 3), pentru a oferi certitudine privind recurgerea la licențe sau excepții (articolul 4) și pentru a garanta practici comune (articolul 5).

2.  Clarificarea responsabilităților platformelor și asigurarea unei cooperări echitabile cu titularii de drepturi

Raportorul pentru aviz sprijină pe deplin obiectivele și abordarea propunerii, de a clarifica statutul anumitor categorii de servicii ale societății informaționale într-un mod care să fie în concordanță și complementar cu Directiva privind comerțul electronic.

Cu toate acestea, opinia raportorului pentru aviz este că propunerea nu definește cu destulă precizie sfera de cuprindere a serviciilor care intră sub incidența cerințelor de la articolul 13 din prezenta directivă, creând insecuritate juridică. În mod similar, sfera, natura și baza obligațiilor reciproce dintre titularii de drepturi și respectivele servicii nu sunt destul de clare, în opinia raportorului pentru aviz.

Prin urmare, avizul clarifică obligațiile serviciilor societății informaționale, în conformitate cu articolul 13 din prezenta directivă. În loc să se concentreze doar pe caracteristicile tehnice ale serviciului (și anume noțiunea de stocare), avizul pune la baza obligațiilor de serviciu faptul dacă acesta efectuează sau nu un act de comunicare publică.

Prin urmare, serviciile societății informaționale care stochează opere sau alte obiecte protejate prin drepturi de autor și/sau oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică, au obligația de a încheia contracte de licență cu titularii de drepturi care solicită acest lucru. În lipsa unor acorduri sau în cazul în care serviciile sunt eligibile pentru exonerarea de răspundere din Directiva privind comerțul electronic, ele sunt totuși obligate să ia măsuri pentru a preveni introducerea ilegală de conținut protejat prin drepturi de autor. Această abordare ar trebui să ofere securitatea juridică necesară pentru ca dispoziția din prezenta directivă să fie eficientă.

Pentru a asigura o cooperare mai bună și echitabilă între platformele relevante și titularii de drepturi, raportorul pentru aviz a propus un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor pentru a rezolva orice dificultate care poate apărea, cu asistența din partea organismului imparțial desemnat de statele membre.

3.  Crearea unui nou pilon pentru a proteja practicile legitime ale consumatorilor

Raportorul pentru aviz consideră că propunerea nu recunoaște poziția pe care consumatorii, ca utilizatori ai serviciilor, o ocupă în prezent în mediul digital. Aceștia nu mai joacă doar un rol pasiv, ci au devenit contribuitori activi și sunt în prezent atât o sursă, cât și beneficiari de conținut în ecosistemul digital. Într-adevăr, serviciile societății informaționale își bazează întregul design, modelul de afaceri și optimizarea serviciilor în jurul rolului dual al utilizatorilor lor. Din punct de vedere juridic, raportorul pentru aviz consideră, de asemenea, că practicile digitale ale utilizatorilor nu beneficiază de securitate juridică în temeiul actualelor norme privind drepturile de autor, în special în ceea ce privește excepțiile și limitările, și, prin urmare, solicită o abordare specifică.

Prin urmare, avizul completează actuala excepție privind citarea cu o nouă excepție, care reglementează utilizarea necomercială digitală și proporțională a citatelor și a extraselor din opere sau alte obiecte protejate de drepturi de autor de către utilizatorii individuali. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 13, statele membre pot să prevadă o excepție pentru conținutul încărcat de utilizatori în cazul în care este folosit în scopuri precum critica, recenzia, ilustrarea, caricatura, parodierea sau pastișele.

În sfârșit, raportorul pentru aviz a consolidat mecanismul de reclamații și despăgubiri de la articolul 13, pentru a oferi utilizatorilor un nivel minim de securitate juridică în ceea ce privește procedurile.

4.  Posibilitatea ca autorii și artiștii interpreți sau executanți să își exercite în mod efectiv drepturile

Raportorul pentru aviz salută eforturile depuse în propunere pentru consolidarea drepturilor autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți. Pentru ca autorii și artiștii interpreți sau executanți să nu fie descurajați și să nu aibă rețineri în a-și exercita drepturile, raportorul pentru aviz a prevăzut ca litigiile între autori, artiști interpreți sau executanți și partenerii lor contractuali să poată fi inițiate fie în mod individual, fie în mod colectiv.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Rapidele evoluții tehnologice continuă să transforme modul în care sunt create, produse, distribuite și exploatate operele și alte obiecte protejate. Continuă să apară noi modele de afaceri și noi actori. Obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al Uniunii privind drepturile de autor sunt în continuare valabile. Cu toate acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât și pentru utilizatori continuă să existe insecuritate juridică în ceea ce privește anumite utilizări, printre care și utilizările transfrontaliere, ale operelor și ale altor obiecte protejate în mediul digital. După cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”26, este necesar ca actualul cadru al UE privind drepturile de autor să fie adaptat și completat în anumite domenii. Prezenta directivă conține norme pentru adaptarea anumitor excepții și limitări la mediul digital și la cel transfrontalier, precum și măsuri pentru facilitarea anumitor practici de acordare a licențelor în ceea ce privește difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și disponibilitatea online a operelor audiovizuale pe platforme de video la cerere, în scopul asigurării unui acces mai larg la conținut. În vederea asigurării unei piețe performante a drepturilor de autor, ar trebui să existe norme pentru drepturile în cazul publicațiilor, pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate de către furnizorii de servicii online de stocare și permitere a accesării conținutului încărcat de utilizatori și pentru transparența contractelor autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți.

(3)  Rapidele evoluții tehnologice continuă să transforme modul în care sunt create, produse, distribuite și exploatate operele și alte obiecte protejate. Este esențial ca legislația relevantă să fie adaptată condițiilor viitoare, pentru a nu limita evoluțiile tehnologice. Continuă să apară noi modele de afaceri și noi actori. Obiectivele și principiile stabilite în cadrul juridic al Uniunii privind drepturile de autor sunt în continuare valabile. Cu toate acestea, atât pentru titularii de drepturi, cât și pentru utilizatori continuă să existe insecuritate juridică în ceea ce privește anumite utilizări, printre care și utilizările transfrontaliere, ale operelor și ale altor obiecte protejate în mediul digital. După cum s-a enunțat în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”26, este necesar ca actualul cadru al UE privind drepturile de autor să fie adaptat și completat în anumite domenii. În acest mediu digital în continuă schimbare, Comisia ar trebui să examineze toate măsurile posibile pentru a preveni utilizarea ilegală în scopuri comerciale a conținutului vizual și audiovizual protejat de drepturi de autor, cu ajutorul unor tehnici de integrare sau de încadrare. În plus, prezenta directivă conține norme pentru adaptarea anumitor excepții și limitări la mediul digital și la cel transfrontalier, precum și măsuri pentru facilitarea anumitor practici de acordare a licențelor în ceea ce privește difuzarea operelor aflate în afara circuitului comercial și disponibilitatea online a operelor audiovizuale pe platforme de video la cerere, în scopul asigurării unui acces mai larg la conținut. În vederea asigurării unei piețe performante a drepturilor de autor, ar trebui să existe norme pentru drepturile în cazul publicațiilor, pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate de către furnizorii de servicii online de stocare și permitere a accesării conținutului încărcat de utilizatori și pentru transparența contractelor autorilor și ale artiștilor interpreți sau executanți.

_________________

_________________

26 COM(2015) 626 final.

26 COM(2015) 626 final.

Amendamentul     2

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În ciuda faptului că astăzi se consumă mai multe conținuturi creative decât oricând, prin intermediul unor servicii precum platformele pentru conținut încărcat de utilizatori și serviciile de agregare a conținutului, sectoarele creative nu au înregistrat o creștere comparabilă a veniturilor. Acest lucru a generat un așa-numit „decalaj de valoare”, în virtutea căruia serviciile de platformă păstrează pentru ele valoarea operelor culturale și creative, aceasta fiind deturnată de la creatori. Transferul de valoare a creat o piață ineficientă și inechitabilă și amenință sănătatea pe termen lung a sectoarelor culturale și creative ale Uniunii, precum și succesul pieței unice digitale. Astfel, exonerarea de răspundere nu ar trebui să se aplice decât furnizorilor de servicii online cu adevărat neutri și pasivi și nu serviciilor care joacă un rol activ în distribuirea, promovarea și comercializarea conținutului în detrimentul creatorilor.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În domeniul cercetării, al educației și al conservării patrimoniului cultural, tehnologiile digitale permit noi tipuri de utilizări care nu sunt reglementate în mod clar de normele actuale ale Uniunii în materie de excepții și limitări. În plus, caracterul opțional al excepțiilor și limitărilor prevăzute de Directivele 2001/29/CE, 96/9/CE și 2009/24/CE în aceste domenii poate avea un impact negativ asupra funcționării pieței interne. Acest lucru este deosebit de relevant în ceea ce privește utilizările transfrontaliere, care devin tot mai importante în mediul digital. Prin urmare, excepțiile și limitările care sunt prevăzute în prezent în dreptul Uniunii și care au relevanță pentru cercetarea științifică, activitățile didactice și conservarea patrimoniului cultural ar trebui să fie reevaluate prin prisma noilor utilizări respective. Ar trebui introduse excepții obligatorii sau limitări pentru utilizarea tehnologiilor de extragere a textului și a datelor în domeniul cercetării științifice, al ilustrării didactice din mediul digital și al conservării patrimoniului cultural. În cazul utilizărilor care nu fac obiectul excepțiilor sau al limitării prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să se aplice în continuare excepțiile și limitările existente în dreptul Uniunii. Directivele 96/9/CE și 2001/29/CE ar trebui adaptate.

(5)  În domeniul cercetării, al educației și al conservării patrimoniului cultural, tehnologiile digitale permit noi tipuri de utilizări care nu sunt reglementate în mod clar de normele actuale ale Uniunii în materie de excepții și limitări. În plus, caracterul opțional al excepțiilor și limitărilor prevăzute de Directivele 2001/29/CE, 96/9/CE și 2009/24/CE în aceste domenii poate avea un impact negativ asupra funcționării pieței interne. Acest lucru este deosebit de relevant în ceea ce privește utilizările transfrontaliere, care devin tot mai importante în mediul digital. Prin urmare, excepțiile și limitările care sunt prevăzute în prezent în dreptul Uniunii și care au relevanță pentru cercetarea științifică, activitățile didactice, învățământul la distanță și învățământul mixt și pentru conservarea patrimoniului cultural ar trebui să fie reevaluate prin prisma noilor utilizări respective. Ar trebui introduse excepții obligatorii sau limitări pentru utilizarea tehnologiilor de extragere a textului și a datelor în domeniul cercetării științifice, al ilustrării didactice din mediul digital și al conservării patrimoniului cultural. În cazul utilizărilor care nu fac obiectul excepțiilor sau al limitării prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să se aplice în continuare excepțiile și limitările existente în dreptul Uniunii. Directivele 96/9/CE și 2001/29/CE ar trebui adaptate în consecință. Termenul de „cercetare științifică” utilizat în prezenta directivă trebuie înțeles ca referindu-se atât la științele naturii, cât și la științele umaniste.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În dreptul Uniunii sunt prevăzute deja anumite excepții și limitări care acoperă utilizările în scopuri de cercetare științifică și care s-ar putea aplica în cazul actelor de extragere a textului și a datelor. Cu toate acestea, respectivele excepții și limitări sunt opționale și nu sunt adaptate pe deplin la utilizarea tehnologiilor în cercetarea științifică. În plus, în cazurile în care cercetătorii au acces legal la conținut, prin intermediul unor abonamente la publicații sau al unor licențe de acces gratuit, de exemplu, se poate ca extragerea textului și a datelor să nu fie permisă în baza contractelor de licență. Întrucât cercetarea are loc tot mai des cu ajutorul tehnologiei digitale, există riscul ca poziția competitivă a Uniunii ca spațiu de cercetare să aibă de suferit dacă nu se iau măsuri pentru rezolvarea problemei reprezentate de insecuritatea juridică a extragerii textului și a datelor.

(9)  În dreptul Uniunii sunt prevăzute deja anumite excepții și limitări care acoperă utilizările în scopuri de cercetare științifică și care s-ar putea aplica în cazul actelor de extragere a textului și a datelor. Cu toate acestea, respectivele excepții și limitări sunt opționale și nu sunt adaptate pe deplin la utilizarea tehnologiilor în cercetarea științifică. În plus, în cazurile în care cercetătorii au obținut acces legal la conținut, prin intermediul unor abonamente la publicații sau al unor licențe de acces gratuit, de exemplu, se poate ca extragerea textului și a datelor să nu fie permisă în baza contractelor de licență. Întrucât cercetarea are loc tot mai des cu ajutorul tehnologiei digitale, există riscul ca poziția competitivă a Uniunii ca spațiu de cercetare să aibă de suferit dacă nu se iau măsuri pentru rezolvarea problemei reprezentate de insecuritatea juridică a extragerii textului și a datelor.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date. Ar trebui ca noua excepție să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective. Organismele de cercetare ar trebui, de asemenea, să beneficieze de excepție atunci când sunt implicate într-un parteneriat public-privat.

(10)  Problema insecurității juridice ar trebui rezolvată prin prevederea unei excepții obligatorii de la dreptul de reproducere și, de asemenea, de la dreptul de prevenire a extragerii dintr-o bază de date. Ar trebui ca noua excepție să nu aducă atingere actualei excepții obligatorii pentru actele provizorii de reproducere, prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29, care ar trebui să continue să se aplice în cazul tehnicilor de extragere a textului și a datelor, când acestea nu implică realizarea de copii care depășesc domeniul de aplicare al excepției respective. Pentru a preveni difuzarea nejustificată a conținutului necesar pentru extragerea de text și de date, organizațiilor de cercetare ar trebui să li se permită să stocheze și să păstreze în mod securizat reproducerile de opere sau de alte obiecte protejate obținute în conformitate cu noua excepție, pe durata necesară pentru a efectua cercetarea. Reproducerile de opere sau de alte obiecte protejate realizate în scopul extragerii de text și date ar trebui șterse după finalizarea tuturor activităților necesare pentru cercetare. Organismele de cercetare ar trebui, de asemenea, să beneficieze de excepție atunci când se angajează într-un parteneriat public-privat, cu condiția ca acțiunile întreprinse pentru extragerea textului și a datelor să aibă legătură directă cu scopul cercetării realizate în cadrul parteneriatului în cauză. În cadrul parteneriatelor public-privat, este necesar ca operele sau alte obiecte protejate de drepturi de autor utilizate în conformitate cu excepția să fi fost dobândite în mod legal, în prealabil, de către partenerul din sectorul privat.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Având în vedere numărul potențial ridicat de cereri de accesare și de descărcări ale operelor sau altor obiecte protejate, titularii de drepturi ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica măsuri atunci când există riscul ca securitatea și integritatea sistemului sau a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate să fie puse în pericol. Măsurile respective nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de garantare a securității și a integrității sistemului și nu ar trebui să submineze aplicarea efectivă a excepției.

(12)  Având în vedere numărul potențial ridicat de cereri de accesare și de descărcări ale operelor sau altor obiecte protejate, titularii de drepturi ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica măsuri, precum confirmarea identificării, atunci când există riscul ca securitatea și integritatea sistemului sau a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate să fie puse în pericol. Măsurile respective ar trebui să fie proporționale, nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de garantare a securității și a integrității sistemului și nu ar trebui să submineze aplicarea efectivă a excepției.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Nu este necesar să se prevadă o compensație pentru titularii de drepturi în ceea ce privește utilizările care fac obiectul excepției pentru extragerea textului și a datelor, introdusă de prezenta directivă, dat fiind că, având în vedere natura și domeniul de aplicare al excepției, prejudiciul ar trebui să fie minim.

eliminat

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prin articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE, statelor membre le este permis să introducă o excepție sau o limitare a dreptului de reproducere, a dreptului de comunicare publică și a dreptului de punere la dispoziția publicului în scopul unic, printre altele, al ilustrării didactice. În plus, prin articolul 6 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 litera (b) din Directiva 96/9/CE, se permite utilizarea unei baze de date și extragerea sau reutilizarea unei părți substanțiale a conținutului acesteia în scopul ilustrării didactice. Domeniul de aplicare al acestor excepții sau limitări în cazul utilizărilor digitale este neclar. În plus, nu se știe sigur dacă respectivele excepții sau limitări se aplică în cazul în care serviciul didactic este furnizat online și, prin urmare, la distanță. De asemenea, cadrul actual nu prevede niciun efect transfrontalier. Această situație ar putea împiedica dezvoltarea activităților de predare pe suport digital și învățământul la distanță. Prin urmare, introducerea unei noi excepții obligatorii sau a unei limitări este necesară pentru a se asigura faptul că instituțiile de învățământ beneficiază de securitate juridică deplină atunci când utilizează opere sau alte obiecte protejate în activitățile didactice digitale, inclusiv în mediul online și în cel transfrontalier.

(14)  Prin articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/29/CE, statelor membre le este permis să introducă o excepție sau o limitare a dreptului de reproducere, a dreptului de comunicare publică și a dreptului de punere la dispoziția publicului în scopul unic, printre altele, al ilustrării didactice. În plus, prin articolul 6 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 litera (b) din Directiva 96/9/CE, se permite utilizarea unei baze de date și extragerea sau reutilizarea unei părți substanțiale a conținutului acesteia în scopul ilustrării didactice. Domeniul de aplicare al acestor excepții sau limitări în cazul utilizărilor digitale este neclar. În plus, nu se știe sigur dacă respectivele excepții sau limitări se aplică în cazul în care serviciul didactic este furnizat online și, prin urmare, la distanță. De asemenea, cadrul actual nu prevede niciun efect transfrontalier. Această situație ar putea împiedica dezvoltarea activităților de predare pe suport digital și învățământul la distanță, care pot fi efectuate în afara cadrului de învățare formal tradițional și pot implica o gamă mai largă de furnizori. Prin urmare, introducerea unei noi excepții obligatorii sau a unei limitări este necesară pentru a se asigura faptul că toate instituțiile și entitățile de învățământ certificate de statele membre pentru a desfășura o activitate didactică beneficiază de securitate juridică deplină atunci când utilizează opere sau alte obiecte protejate în activitățile didactice digitale, inclusiv în mediul online și în cel transfrontalier.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Deși programele de învățare la distanță și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate instituțiile de învățământ din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ nu sunt factorii decisivi pentru a stabili natura necomercială a activității.

(15)  Deși programele de învățare la distanță și programele educaționale transfrontaliere sunt dezvoltate cel mai adesea la nivelul învățământului superior, instrumentele și resursele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult la toate nivelurile de învățământ, în special pentru a îmbunătăți și a îmbogăți experiența de învățare. De excepția sau limitarea prevăzută în prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să beneficieze toate instituțiile de învățământ din cadrul învățământului primar, secundar, profesional și superior recunoscute de statul membru în care sunt stabilite, precum și entitățile certificate de statul membru în care sunt stabilite pentru a desfășura activități didactice specifice, în măsura în care acestea își desfășoară activitatea educațională în scopuri necomerciale. Structura de organizare și mijloacele de finanțare ale unei instituții de învățământ sau ale unei entități certificate nu sunt factorii decisivi în stabilirea naturii necomerciale a activității.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să acopere utilizările digitale ale operelor și ale altor obiecte protejate, cum ar fi utilizarea unor părți sau extrase din opere pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare desfășurate sub responsabilitatea instituțiilor de învățământ, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să acopere atât utilizările prin mijloace digitale în clasă, cât și utilizările online prin intermediul rețelei electronice securizate a instituției de învățământ, accesul la aceasta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri didactice.

(16)  Excepția sau limitarea ar trebui să acopere utilizările digitale ale operelor și ale altor obiecte protejate, cum ar fi utilizarea unor părți sau extrase din opere, cu excepția partiturilor, pentru a sprijini, a îmbogăți sau a completa procesul de predare, inclusiv activitățile de învățare conexe. Statele membre ar trebui să fie autorizate să stabilească limite adecvate privind cantitatea de anumite categorii de opere și de alte obiecte protejate care pot fi utilizate, atât timp cât astfel de limite stabilesc un echilibru corect între nevoile și interesele legitime ale utilizatorilor și cele ale titularilor de drepturi. Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate ori a extraselor din acestea în temeiul excepției sau al limitării ar trebui să se facă numai în cadrul activităților de predare și de învățare desfășurate sub responsabilitatea instituțiilor de învățământ sau a entităților certificate, inclusiv în cursul examenelor, și să se limiteze la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților respective. Excepția sau limitarea ar trebui să acopere atât utilizările prin mijloace digitale în cadrul în care se desfășoară activitățile de predare și învățare, inclusiv atunci când acestea au loc în afara spațiilor instituției de învățământ sau ale entității certificate care le desfășoară, cât și utilizările online prin intermediul rețelei electronice securizate a instituției de învățământ sau a entității certificate, accesul la aceasta trebuind să fie protejat, în special prin proceduri de autentificare. Ar trebui să se înțeleagă că excepția sau limitarea acoperă și nevoile specifice de accesibilitate ale persoanelor cu handicap în cadrul ilustrării în scopuri didactice.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a facilita utilizările educaționale ale operelor și ale altor obiecte protejate, într-o serie de state membre sunt în vigoare dispoziții diferite, bazate pe punerea în aplicare a excepției prevăzute în Directiva 2001/29/CE sau pe contracte de licență care vizează alte utilizări. De obicei, aceste dispoziții au fost elaborate ținând seama de necesitățile instituțiilor de învățământ și ale diferitelor niveluri de învățământ. Deși este esențial să se armonizeze domeniul de aplicare al noii excepții obligatorii sau limitări în ceea ce privește utilizările digitale și activitățile didactice transfrontaliere, modalitățile de punere în aplicare pot diferi de la un stat membru la altul în măsura în care nu împiedică aplicarea efectivă a excepției sau a limitării sau utilizările transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să folosească drept punct de plecare dispozițiile existente la nivel național. Mai precis, statele membre ar putea decide să condiționeze aplicarea excepției sau a limitării, integral sau parțial, de disponibilitatea unor licențe adecvate, care să acopere cel puțin aceleași utilizări ca și cele autorizate în temeiul excepției. Acest mecanism ar permite, de exemplu, să se dea prioritate licențelor pentru materiale care sunt destinate în principal pieței educației. Pentru a evita ca acest mecanism să genereze insecuritate juridică sau sarcini administrative excesive pentru instituțiile de învățământ, statele membre care adoptă această abordare ar trebui să ia măsuri concrete pentru a se asigura că sistemele de acordare a licențelor ce permit utilizări digitale ale operelor sau ale altor obiecte protejate pentru ilustrare în scopuri didactice sunt ușor accesibile și că instituțiile de învățământ au cunoștință de existența unor astfel de sisteme de acordare a licențelor.

(17)  Pentru a facilita utilizările educaționale ale operelor și ale altor obiecte protejate, într-o serie de state membre sunt în vigoare dispoziții diferite, bazate pe punerea în aplicare a excepției prevăzute în Directiva 2001/29/CE sau pe contracte de licență care vizează alte utilizări. De obicei, aceste dispoziții au fost elaborate ținând seama de necesitățile instituțiilor de învățământ și ale diferitelor niveluri de învățământ. Deși este esențial să se armonizeze domeniul de aplicare al noii excepții obligatorii sau limitări în ceea ce privește utilizările digitale și activitățile didactice transfrontaliere, modalitățile de punere în aplicare pot diferi de la un stat membru la altul în măsura în care nu împiedică aplicarea efectivă a excepției sau a limitării sau utilizările transfrontaliere. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să folosească drept punct de plecare dispozițiile existente la nivel național. Mai precis, statele membre ar putea decide să condiționeze aplicarea excepției sau a limitării, integral sau parțial, de disponibilitatea unor licențe adecvate, care să acopere cel puțin aceleași utilizări ca și cele autorizate în temeiul excepției. Acest mecanism ar permite, de exemplu, să se dea prioritate licențelor pentru materiale care sunt destinate în principal pieței educației, pentru care licențele sunt disponibile cu ușurință. Pentru a evita ca acest mecanism să aibă drept rezultat insecuritate juridică sau sarcini administrative excesive pentru instituțiile de învățământ, statele membre care adoptă această abordare ar trebui să ia măsuri concrete pentru a se asigura că sistemele de acordare a licențelor ce permit utilizări digitale ale operelor sau ale altor obiecte protejate pentru ilustrare în scopuri didactice sunt ușor accesibile și că instituțiile de învățământ și entitățile certificate pentru a desfășura o activitate didactică au cunoștință de existența unor astfel de sisteme de acordare a licențelor. Pentru a asigura disponibilitatea și accesibilitatea unor astfel de licențe pentru beneficiari, statele membre ar trebui să utilizeze sau să elaboreze instrumente corespunzătoare, cum ar fi un portal unic sau o bază de date unică.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Pentru a garanta securitatea juridică, atunci când un stat membru decide să condiționeze aplicarea excepției de existența unor licențe adecvate, este necesară specificarea condițiilor în care o instituție de învățământ sau o entitate certificată pentru a desfășura o activitate didactică poate utiliza opere sau alte obiecte protejate în baza excepției și, pe de altă parte, a situațiilor în care ar trebui să acționeze în temeiul unui sistem de acordare a licenței. Prin urmare, atunci când o instituție de învățământ sau o entitate certificată nu poate obține o licență care să acopere utilizarea unei anumite opere sau a altor obiecte protejate de drepturi de autor prin instrumentul tehnic creat de statul membru pentru a asigura vizibilitatea sistemelor de acordare a licenței destinate activităților didactice, aceasta ar trebui să fie îndreptățită să utilizeze respectiva operă sau respectivul obiect protejat în cadrul domeniului de aplicare al excepției.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prin urmare, statele membre ar trebui să fie obligate să prevadă o excepție care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să reproducă opere și alte obiecte din colecțiile lor permanente în scopul conservării, de exemplu pentru a rezolva problema uzurii tehnologice sau a degradării suporturilor inițiale. O astfel de excepție ar trebui să permită realizarea de copii cu ajutorul instrumentelor, mijloacelor sau tehnologiilor de conservare adecvate, în numărul necesar și în orice moment pe durata de viață a unei opere sau a unui alt obiect protejat în măsura necesară pentru a realiza o copie exclusiv în scopul conservării.

(20)  Prin urmare, statele membre ar trebui să fie obligate să prevadă o excepție care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să reproducă opere și alte obiecte din colecțiile lor permanente în scopul conservării, de exemplu pentru a rezolva problema uzurii tehnologice sau a degradării suporturilor inițiale sau în scopul digitalizării. O astfel de excepție ar trebui să permită realizarea de copii în orice format sau pe orice suport cu ajutorul instrumentelor, mijloacelor sau tehnologiilor de conservare adecvate, în numărul necesar și în orice moment pe durata de viață a unei opere sau a unui alt obiect protejat în măsura necesară pentru a realiza o copie exclusiv în scopul conservării. Excepția ar trebui să includă atât instituțiile de patrimoniu cultural care dețin operele sau alte obiecte protejate, cât și părțile terțe mandatate de către acestea să reproducă operele sau alte obiecte protejate în cadrul domeniului de aplicare al excepției.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În urma evoluțiilor tehnologice și ale comportamentului consumatorilor, au apărut noi servicii ale societății informaționale, care le permit utilizatorilor să încarce conținut în diferite forme. Acest conținut încărcat de către utilizatori cuprinde uneori extrase scurte sau scurte citate din opere sau alte obiecte protejate, care pot fi modificate, combinate sau transformate. O astfel de utilizare a extraselor sau citatelor din opere sau alte obiecte protejate din conținutul încărcat de către utilizatori în scopuri precum critica, recenzia, ilustrarea, caricatura, parodierea sau pastișele, este în prezent răspândită pe scară largă în mediul online și, în măsura în care utilizarea respectivă este proporțională și nu cauzează un prejudiciu economic important titularilor de drepturi în cauză, poate chiar să servească la publicitatea operei utilizate în conținutul în cauză.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  În pofida unor suprapuneri cu excepțiile sau limitările existente, conținutul încărcat sau pus la dispoziție de către un utilizator care cuprinde extrase scurte sau scurte citate din opere sau alte obiecte protejate nu este acoperit în mod corespunzător de actuala listă de excepții sau limitări, și nici modul în care este utilizat acest conținut nu poate fi abordat exclusiv prin intermediul dispozițiilor contractuale. Această situație creează insecuritate juridică atât pentru utilizatori, cât și pentru titularii de drepturi, ducând la frustrare și abuzuri. Prin urmare, este necesară completarea excepțiilor existente prevăzute de Directiva 2001/29/CE, în special cele legate de citare și de parodie, oferind o nouă excepție specifică vizând autorizarea utilizărilor scurte, proporționale și în scopuri necomerciale de extrase sau citate din opere sau alte obiecte protejate în cadrul conținutului încărcat de către un utilizator.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c)  În cazul în care conținutul încărcat de o persoană fizică implică utilizarea scurtă, proporțională și necomercială într-un scop legitim, a unui scurt extras sau a unui scurt citat dintr-o operă sau alt obiect protejat, o astfel de utilizare ar trebui să fie inclusă în sfera de aplicare a excepției prevăzute de prezenta directivă. Excepția ar trebui să se aplice doar în anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere utilizării normale a operei sau a altor obiecte protejate în cauză și care nu prejudiciază în mod nejustificat interesele legitime ale titularilor de drepturi. Pentru a evalua un prejudiciu, ar trebui să fie analizate, dacă este cazul, gradul de originalitate al conținutului în cauză, lungimea și amploarea extrasului sau a citatului utilizat, dacă extrasul sau citatul constituie o parte subordonată a conținutului în cauză, caracterul profesional al conținutului în cauză și amploarea prejudiciului de natură economică. Această excepție nu ar trebui să aducă atingere drepturilor morale ale autorilor operei sau altor obiecte protejate în cauză.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 21 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21d)  Serviciile societății informaționale nu ar trebui să poată invoca în beneficiul lor excepția prevăzută în prezenta directivă pentru utilizarea de extrase sau citate scurte din opere sau alte obiecte protejate în conținutul încărcat de către utilizatori, pentru a limita răspunderea acestora sau întinderea obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor încheiate cu titularii de drepturi în conformitate cu articolul 13 din prezenta directivă.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Instituțiile de patrimoniu cultural ar trebui să beneficieze de un cadru clar privind digitalizarea și difuzarea, inclusiv la nivel transfrontalier, a operelor sau a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial. Cu toate acestea, caracteristicile colecțiilor de opere aflate în afara circuitului comercial pot face extrem de dificilă obținerea consimțământului prealabil al titularilor de drepturi individuali. Acest lucru poate fi cauzat, de exemplu, de vechimea operelor sau a altor obiecte protejate, de valoarea lor comercială limitată sau de faptul că acestea nu au fost niciodată destinate utilizării în scop comercial. Prin urmare, este necesar să se prevadă măsuri pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile asupra operelor aflate în afara circuitului comercial care fac parte din colecțiile instituțiilor patrimoniului cultural și, astfel, să se permită încheierea de contracte cu efect transfrontalier în cadrul pieței interne.

(22)  Instituțiile de patrimoniu cultural ar trebui să beneficieze de un cadru clar privind digitalizarea și difuzarea, inclusiv la nivel transfrontalier, a operelor sau a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial. Cu toate acestea, caracteristicile colecțiilor de opere aflate în afara circuitului comercial pot face extrem de dificilă sau imposibilă obținerea consimțământului prealabil al titularilor de drepturi individuali. Acest lucru poate fi cauzat, de exemplu, de vechimea operelor sau a altor obiecte protejate, de valoarea lor comercială limitată sau de faptul că acestea nu au fost niciodată destinate utilizării în scop comercial sau nu au fost niciodată comercializate. Prin urmare, este necesar să se prevadă măsuri pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile asupra operelor aflate în afara circuitului comercial care fac parte din colecțiile instituțiilor patrimoniului cultural și, astfel, să se permită încheierea de contracte cu efect transfrontalier în cadrul pieței interne.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre ar trebui, în cadrul prevăzut în prezenta directivă, să dispună de flexibilitate la alegerea tipului specific de mecanism care să permită ca licențele pentru operele aflate în afara circuitului comercial să vizeze și drepturile titularilor de drepturi care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu tradițiile, practicile sau circumstanțele lor juridice. Astfel de mecanisme pot include acordarea de licențe colective extinse și prezumțiile de reprezentare.

(23)  Statele membre ar trebui, în cadrul prevăzut în prezenta directivă, să dispună de flexibilitate la alegerea tipului specific de mecanism care să permită ca licențele pentru operele aflate în afara circuitului comercial să vizeze și drepturile titularilor de drepturi care nu sunt reprezentați de organismul de gestiune colectivă relevant, în conformitate cu tradițiile, practicile sau circumstanțele lor juridice. Astfel de mecanisme pot include acordarea de licențe colective extinse și prezumțiile de reprezentare.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În scopul aplicării acestor mecanisme de acordare a licențelor, este important să existe un sistem riguros și performant de gestiune colectivă. Acest sistem cuprinde în special norme de bună guvernanță, transparență și raportare, precum și repartizarea și plata cu regularitate, cu diligență și cu exactitate a sumelor datorate fiecărui titular de drepturi, astfel cum se prevede în Directiva 2014/26/UE. Ar trebui să fie disponibile garanții suplimentare adecvate pentru toți titularii de drepturi, care ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude aplicarea unor astfel de mecanisme în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate. Condițiile aferente acestor mecanisme nu ar trebui să aducă atingere relevanței lor practice pentru instituțiile de patrimoniu cultural.

(24)  În scopul aplicării acestor mecanisme de acordare a licențelor, este important să existe un sistem riguros și performant de gestiune colectivă și acesta ar trebui să fie încurajat de statele membre. Acest sistem cuprinde în special norme de bună guvernanță, transparență și raportare, precum și repartizarea și plata cu regularitate, cu diligență și cu exactitate a sumelor datorate fiecărui titular de drepturi, astfel cum se prevede în Directiva 2014/26/UE. Ar trebui să fie disponibile garanții suplimentare adecvate pentru toți titularii de drepturi, care ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude aplicarea unor astfel de mecanisme în cazul operelor lor sau al altor obiecte protejate. Condițiile aferente acestor mecanisme nu ar trebui să aducă atingere relevanței lor practice pentru instituțiile de patrimoniu cultural.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Pentru a garanta că mecanismele de acordare a licențelor instituite pentru operele care se află în afara circuitului comercial sunt relevante și funcționează în mod corespunzător, că titularii de drepturi sunt protejați în mod corespunzător în temeiul respectivelor mecanisme, că licențele sunt mediatizate în mod corespunzător și că securitatea juridică este asigurată în ceea ce privește reprezentativitatea organismelor de gestiune colectivă și clasificarea operelor, statele membre ar trebui să încurajeze dialogul între părțile interesate din fiecare sector în parte. De asemenea, după caz, acestea ar trebui să faciliteze dialogul pentru a contribui la instituirea organismelor de gestiune colectivă, în sectoarele în care acestea nu există încă, acoperind drepturile din fiecare categorie de opere.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile asupra operelor audiovizuale către platformele de video la cerere, prezenta directivă impune statelor membre să instituie un mecanism de negociere care să permită părților care doresc să încheie un contract să se bazeze pe asistența unui organism imparțial. Organismul respectiv ar trebui să se întâlnească cu părțile și să le ajute să negocieze oferind consiliere profesională și externă. În acest context, statele membre ar trebui să decidă condițiile de funcționare a mecanismului de negociere, inclusiv când și pentru cât timp se acordă asistență pentru negocieri, precum și cine suportă costurile. Statele membre ar trebui să se asigure că sarcinile administrative și financiare rămân proporționale, pentru a garanta eficiența forumului de negociere.

(30)  Pentru a facilita acordarea de licențe privind drepturile asupra operelor audiovizuale, drepturile relevante sunt consolidate cu producătorul prin lege sau contractual. Pentru a promova diversitatea culturală și disponibilitatea operelor pe platformele de video la cerere, prezenta directivă impune statelor membre să instituie un mecanism de facilitare, gestionat de un organism național existent sau nou înființat, care să permită părților relevante care doresc să încheie un contract pentru acordarea de licențe asupra operelor audiovizuale pe platformele de video la cerere să se bazeze pe asistența unui organism imparțial. În cazul în care negocierea implică părți din state membre diferite, acestea ar trebui să convină în prealabil în privința statului membru competent, în cazul în care mecanismul de facilitare este necesar. Organismul respectiv ar trebui să se întâlnească cu părțile și să faciliteze negocierea, oferind consiliere profesională și externă. În acest context, statele membre ar trebui să decidă condițiile de funcționare a mecanismului de facilitare, inclusiv când și pentru cât timp se acordă asistență pentru negocieri, precum și modul de distribuire a costurilor care apar. Statele membre ar trebui să se asigure că sarcinile administrative și financiare rămân proporționale, pentru a garanta eficiența forumului de facilitare. Pentru a încuraja exploatarea continuă a operelor audiovizuale pe platformele de video la cerere, statele membre ar trebui să promoveze dialogul între organismele reprezentative ale autorilor, producătorilor, platformele de video la cerere și alte părți interesate.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  O presă liberă și pluralistă este esențială pentru a asigura un jurnalism de calitate și accesul cetățenilor la informații. Aceasta are o contribuție fundamentală la dezbaterea publică și la buna funcționare a unei societăți democratice. În contextul tranziției de la presa tipărită la cea digitală, editorii de publicații de presă se confruntă cu probleme în ceea ce privește acordarea de licențe privind drepturile de utilizare online a publicațiilor lor și recuperarea investițiilor. Atât timp cât editorii de publicații de presă nu sunt recunoscuți ca titulari de drepturi, acordarea de licențe și asigurarea respectării acestora în mediul digital sunt adesea complexe și ineficiente.

(31)  O presă liberă și pluralistă este esențială pentru a asigura un jurnalism de calitate și remunerat echitabil și accesul cetățenilor la informații. Aceasta are o contribuție fundamentală la dezbaterea publică și la buna funcționare a unei societăți democratice. În contextul tranziției de la presa tipărită la cea digitală, editorii de publicații de presă se confruntă cu probleme în ceea ce privește acordarea de licențe privind drepturile de utilizare online a publicațiilor lor și recuperarea investițiilor. Serviciile online, cum ar fi agregatoarele de știri și motoarele de căutare, și-au dezvoltat din ce în ce mai mult activitățile, făcând profit din conținut care aparține editorilor de presă. Aceste profituri nu sunt împărțite în mod echitabil cu jurnaliștii și editorii. Atât timp cât editorii de publicații de presă nu sunt recunoscuți ca titulari de drepturi, acordarea de licențe și asigurarea respectării acestora în mediul digital sunt adesea complexe și ineficiente.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Contribuția organizatorică și financiară a editorilor la producerea publicațiilor de presă trebuie să fie recunoscută și încurajată în continuare pentru a asigura viabilitatea sectorului editorial. Prin urmare, este necesar să se prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție juridică armonizată pentru publicațiile de presă în cazul utilizărilor digitale. Această protecție ar trebui să fie asigurată în mod efectiv prin introducerea, în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului de autor pentru reproducerea și punerea la dispoziția publicului a publicațiilor de presă în cazul utilizărilor digitale.

(32)  Contribuția organizatorică și financiară a editorilor la producerea publicațiilor de presă trebuie să fie recunoscută și încurajată în continuare pentru a asigura viabilitatea sectorului editorial. Prin urmare, este necesar să se prevadă, la nivelul Uniunii, o protecție juridică armonizată pentru publicațiile de presă. Această protecție ar trebui să fie asigurată în mod efectiv prin introducerea, în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului de autor pentru reproducerea și punerea la dispoziția publicului a publicațiilor de presă.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri, deoarece aceste acte nu constituie o comunicare publică.

(33)  În sensul prezentei directive, este necesar ca noțiunea de publicație de presă să fie definită în așa fel încât să cuprindă numai publicațiile jurnalistice profesionale publicate periodic sau actualizate regulat, de către un furnizor de servicii, în orice formă de media, în scop de informare sau de divertisment, și a căror credibilitate în fața publicului se bazează într-o anumită măsură pe numele lor specific de marcă. Printre astfel de publicații s-ar număra, de exemplu, cotidienele, revistele săptămânale sau lunare de interes general sau de specialitate și site-urile de știri. Publicațiile periodice care sunt publicate în scop științific sau academic, cum ar fi revistele științifice, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al protecției acordate publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive. Protecția nu se aplică actelor de introducere de hyperlinkuri, acolo unde aceste acte nu constituie o comunicare publică conform Directivei 2001/29/CE.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE, în măsura în care sunt vizate utilizările digitale. De asemenea, acestea ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată.

(34)  Drepturile acordate editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să aibă același domeniu de aplicare ca și drepturile de reproducere și de punere la dispoziția publicului prevăzute în Directiva 2001/29/CE. De asemenea, acestea ar trebui să fie reglementate de aceleași dispoziții referitoare la excepții și limitări precum cele aplicabile drepturilor prevăzute în Directiva 2001/29/CE, inclusiv excepția referitoare la utilizarea de citate în scopuri cum sunt cel al criticii sau al recenziei, prevăzută la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din directiva menționată. Drepturile acordate în temeiul prezentei directive ar trebui să se aplice fără a aduce atingere drepturilor autorilor și nu ar trebui să se aplice utilizărilor legitime ale publicațiilor de presă de către utilizatorii individuali care acționează cu titlu privat și în scopuri necomerciale. Protecția acordată publicațiilor de presă în temeiul prezentei directive ar trebui să se aplice conținutului generat în mod automat de un act de hyperlinking legat de o publicație de presă, fără a aduce atingere utilizării legitime a citatelor.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Protecția acordată editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere drepturilor autorilor și ale altor titulari de drepturi asupra operelor și a altor obiecte protejate încorporate în acestea, inclusiv în ceea ce privește măsura în care autorii și alți titulari de drepturi își pot exploata operele sau alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care acestea sunt încorporate. Prin urmare, editorii de publicații de presă nu ar trebui să poată invoca protecția care le este acordată împotriva autorilor și a altor titulari de drepturi. Aceasta nu aduce atingere angajamentelor contractuale încheiate între editorii de publicații de presă, pe de o parte, și autori și alți titulari de drepturi, pe de altă parte.

(35)  Protecția acordată editorilor de publicații de presă în temeiul prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere drepturilor autorilor și ale altor titulari de drepturi asupra operelor și a altor obiecte protejate încorporate în acestea, inclusiv în ceea ce privește măsura în care autorii și alți titulari de drepturi își pot exploata operele sau alte obiecte protejate independent de publicația de presă în care acestea sunt încorporate. Prin urmare, editorii de publicații de presă nu ar trebui să poată invoca protecția care le este acordată împotriva autorilor și a altor titulari de drepturi. Aceasta nu aduce atingere angajamentelor contractuale încheiate între editorii de publicații de presă, pe de o parte, și autori și alți titulari de drepturi, pe de altă parte. Statelor membre ar trebui să li se permită să prevadă ca un procent echitabil din remunerația rezultată din utilizările drepturilor editorilor de presă să fie atribuit jurnaliștilor.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Editorii, inclusiv cei de publicații de presă, cărți sau publicații științifice, recurg adesea la transferul drepturilor autorilor pe baza unor acorduri contractuale sau a unor dispoziții legale. În acest context, editorii realizează o investiție în vederea exploatării operelor cuprinse în publicațiile lor și, în anumite cazuri, pot fi privați de venituri atunci când aceste opere sunt utilizate în temeiul excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor pentru copierea privată și reprografie. Într-o serie de state membre, compensația pentru utilizările care fac obiectul excepțiilor respective este împărțită între autori și editori. Pentru a ține seama de această situație și a îmbunătăți securitatea juridică pentru toate părțile interesate, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili că, atunci când autorul și-a transferat drepturile sau a acordat o licență unui editor ori a contribuit în alt mod cu operele sale la o publicație și când sunt instituite sisteme pentru a compensa prejudiciul cauzat de o excepție sau o limitare, editorii au dreptul să pretindă o parte dintr-o astfel de compensație, iar sarcina editorului de a-și susține pretenția nu ar trebui să depășească cerințele prevăzute în cadrul sistemului existent.

(36)  Editorii, inclusiv cei de publicații de presă, cărți sau publicații științifice, recurg adesea la transferul drepturilor autorilor pe baza unor acorduri contractuale sau a unor dispoziții legale. În acest context, editorii realizează o investiție în vederea exploatării operelor cuprinse în publicațiile lor și, în anumite cazuri, pot fi privați de venituri atunci când aceste opere sunt utilizate în temeiul excepțiilor sau al limitărilor de tipul celor pentru copierea privată și reprografie. Într-o serie de state membre, compensația pentru utilizările care fac obiectul excepțiilor respective este împărțită între autori și editori. Pentru a ține seama de această situație și a îmbunătăți securitatea juridică pentru toate părțile interesate, statele membre ar trebui să stabilească că, atunci când autorul și-a transferat drepturile sau a acordat o licență unui editor ori a contribuit în alt mod cu operele sale la o publicație și când sunt instituite sisteme pentru a compensa prejudiciul cauzat de o excepție sau o limitare, editorii au dreptul să pretindă o parte dintr-o astfel de compensație. Sarcina editorului de a-și susține pretenția nu ar trebui să depășească cerințele prevăzute în cadrul sistemului existent.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În ultimii ani, funcționarea pieței conținuturilor online a devenit din ce în ce mai complexă. Serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate prin drept de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea titularilor drepturilor s-au înmulțit și au devenit principalele surse de acces la conținuturile online. Această situație afectează posibilitățile titularilor de drepturi de a stabili dacă și în ce condiții opera lor și alte obiecte protejate sunt utilizate, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație adecvată pentru utilizarea respectivă.

(37)  În ultimii ani, funcționarea pieței conținuturilor online a devenit din ce în ce mai complexă. Serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate prin drept de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea sau acordul titularilor de drepturi s-au înmulțit și au devenit principalele surse de acces la conținuturile online. În acest fel, astfel de servicii concurează în mod neloial cu serviciile al căror conținut beneficiază de o licență acordată direct de titularii de drepturi, întrucât acestea înregistrează profituri din conținuturi pe care nu le creează și nu împart întotdeauna aceste profituri în mod echitabil cu creatorii în cauză. Prin urmare, serviciile online care oferă acces la conținuturi protejate de drepturi de autor care sunt încărcate de către utilizatorii lor fără implicarea sau acordul titularilor de drepturi reduc valoarea globală a conținutului creativ online. Deși permite accesul facil la un conținut diversificat, acest lucru afectează capacitatea titularilor de drepturi de a decide dacă, și în ce condiții sunt utilizate activitatea lor și alte obiecte protejate, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație adecvată pentru utilizarea respectivă, dat fiind faptul că anumite servicii de conținut încărcate de utilizatori nu încheie acorduri de acordare a licențelor pe baza faptului că fac obiectul exceptării privind sfera de siguranță în conformitate cu Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale stochează opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică, aceștia au obligația de a încheia contracte de licență cu titularii de drepturi, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

(38)  În cazul în care furnizorii de servicii ale societății informaționale stochează opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și/sau oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând atât un act de comunicare publică, cât și un act de reproducere, aceștia ar trebui să aibă obligația de a încheia contracte de licență echitabile și echilibrate cu titularii de drepturi care solicită un astfel de contract, pentru a garanta protejarea interesului legitim al titularilor de drepturi și remunerația echitabilă a acestora, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

În ceea ce privește articolul 14, este necesar să se verifice dacă furnizorul de servicii joacă un rol activ, cum ar fi prin optimizarea prezentării operelor sau a altor obiecte protejate încărcate ori prin promovarea acestora, indiferent de natura mijloacelor utilizate în acest scop.

În ceea ce privește articolul 14 din Directiva 2000/31/CE și eligibilitatea pentru exonerarea de răspundere prevăzută în aceasta, este necesar să se verifice importanța rolului jucat de furnizorul serviciului societății informaționale. Atunci când furnizorul joacă un rol activ, inclusiv prin optimizarea prezentării operelor sau altor obiecte protejate încărcate ori prin promovarea sau exploatarea comercială a acestora, indiferent de natura mijloacelor utilizate în acest scop, furnizorul nu ar trebui să mai fie considerat o simplă gazdă a unor astfel de conținuturi și ar trebui considerat drept ineligibil pentru exonerarea de răspundere.

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea ar trebui să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate, de exemplu prin utilizarea unor tehnologii eficace. Această obligație ar trebui să se aplice și atunci când furnizorii de servicii ale societății informaționale îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE.

Pentru a asigura funcționarea unui contract de licență, sau, în absența unui astfel de contract, pentru a preveni punerea neautorizată la dispoziție pe serviciul lor a operelor sau a altor obiecte protejate identificate de titularii lor de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități semnificative de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și/sau oferă publicului acces la acestea ar trebui să ia, în cooperare cu titularii de drepturi, măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a asigura protecția operelor sau a altor obiecte protejate, de exemplu prin utilizarea unor tehnologii eficace, și să faciliteze raportarea eficace și transparentă către titularii de drepturi. Această obligație ar trebui să se aplice și atunci când furnizorii de servicii ale societății informaționale îndeplinesc condițiile pentru exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE. Această obligație nu ar trebui să se aplice piețelor online.

__________________

__________________

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16).

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1–16).

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Colaborarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea și titularii drepturilor este esențială pentru funcționarea tehnologiilor, cum ar fi tehnologiile de recunoaștere a conținutului. În astfel de cazuri, titularii de drepturi ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a permite serviciilor să le identifice conținutul, iar serviciile ar trebui să manifeste transparență față de titularii de drepturi în ceea ce privește tehnologiile utilizate, pentru a permite evaluarea adecvării acestora. Serviciile ar trebui în special să ofere titularilor de drepturi informații privind tipul tehnologiilor utilizate, modul în care funcționează acestea și rata lor de succes în ceea ce privește recunoașterea conținutului titularilor de drepturi. Tehnologiile respective ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să obțină informații de la furnizorii de servicii ale societății informaționale privind utilizarea conținutului lor care intră sub incidența unui contract.

(39)  Colaborarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează cantități semnificative de opere sau alte obiecte protejate prin drept de autor încărcate de utilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea și titularii drepturilor este esențială pentru a asigura funcționarea efectivă a tehnologiilor, cum ar fi tehnologiile de recunoaștere a conținutului. În astfel de cazuri, titularii de drepturi ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a permite serviciilor să le identifice conținutul, cum ar fi fișierele de referință și metadatele. Aceștia ar trebui să furnizeze date în timp util și într-un format adecvat și datele în cauză ar trebui să fie complete și exacte. Serviciile ar trebui să manifeste transparență față de titularii de drepturi în ceea ce privește tehnologiile utilizate, pentru a permite evaluarea gradului de adecvare al acestora. Serviciile ar trebui în special să ofere titularilor de drepturi informații privind tipul tehnologiilor utilizate, modul în care funcționează acestea și rata lor de succes în ceea ce privește recunoașterea conținutului titularilor de drepturi. Tehnologiile respective ar trebui, de asemenea, să permită titularilor de drepturi să obțină informații de la furnizorii de servicii ale societății informaționale privind utilizarea conținutului lor care intră sub incidența unui contract. Atunci când se evaluează proporționalitatea și eficacitatea măsurilor puse în aplicare, ar trebui luate în considerare în mod corespunzător restrângerile și limitările tehnologice. Aceste tehnologii nu ar trebui să presupună identificarea utilizatorilor individuali care încarcă conținut și nu ar trebui să implice prelucrarea de date privind utilizatorii individuali, în conformitate cu Directiva 95/46/CE și Directiva 2002/58/CE. Acestea ar trebui să se limiteze la prevenirea punerii neautorizate la dispoziție a operelor identificate în mod specific și comunicate în mod corespunzător, pe baza unor informații furnizate de titularii de drepturi de autor, și, prin urmare, să nu conducă la o obligație generală de monitorizare.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Având în vedere că măsurile și tehnologiile utilizate de furnizorii de servicii ale societății informaționale în cadrul aplicării prezentei directive ar putea avea un efect negativ sau disproporționat asupra conținutului legitim care este încărcat sau afișat de către utilizatori, în special atunci când conținutul în cauză este vizat de o excepție sau o limitare, furnizorilor de servicii ale societății informaționale ar trebui să li se impună să ofere un mecanism de tratare a reclamațiilor în beneficiul utilizatorilor al căror conținut a fost afectat de aceste măsuri. Acest mecanism ar trebui să permită utilizatorului să verifice motivul pentru care conținutul vizat a făcut obiectul măsurilor și să includă informații de bază privind excepțiile relevante și limitările aplicabile. Acesta ar trebui să prevadă standarde minime pentru reclamații, pentru a se asigura faptul că titularilor de drepturi li se oferă suficiente informații pentru a evalua reclamațiile și a le da un răspuns. Titularii de drepturi ar trebui să trateze toate reclamațiile primite într-un termen rezonabil și să ia măsuri de corectare în cazul în care măsurile luate se dovedesc a fi nejustificate. Conținutul încărcat de utilizatori și care este stocat sau furnizat pe un serviciu al societății informaționale poate genera venituri, inclusiv atunci când acest tip de conținut este afectat de măsuri utilizate de către un furnizor de servicii ale societății informaționale. Pe perioada în care un litigiu legat de conținutul încărcat de utilizatori este tratat și soluționat, veniturile respective nu ar trebui atribuite sau repartizate utilizatorului sau titularului de drepturi respectiv, până la soluționarea litigiului prin intermediul mecanismului de reclamații și despăgubiri.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39b)  Având în vedere cerințele prevăzute în prezenta directivă în ceea ce privește contractele și cooperarea între furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi, și pentru a evita demersurile juridice îndelungate și costisitoare inutile, este necesar să se stabilească o procedură intermediară, care să permită părților să identifice o soluție amiabilă pentru orice litigiu cu privire la dispozițiile din prezenta directivă. Statele membre ar trebui să susțină un astfel de mecanism prin desemnarea unui organism imparțial având experiența și competența relevante pentru a asista părțile în soluționarea litigiului dintre ele.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți tind să se afle într-o poziție contractuală mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile, aceștia au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer, însă se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea de informații adecvate de către partenerii lor contractuali sau succesorii în drepturi ai acestora este importantă pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.

(40)  Anumiți titulari de drepturi, cum ar fi autorii și artiștii interpreți sau executanți au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică a drepturilor lor care sunt armonizate în temeiul legislației Uniunii. Acest lucru este valabil în special în cazul în care respectivii titulari de drepturi acordă o licență sau transferă drepturi în schimbul unei remunerații. Având în vedere că autorii și artiștii interpreți sau executanți tind să se afle într-o poziție de negociere mai slabă atunci când acordă licențe sau își transferă drepturile prin contract, aceștia au nevoie de informații pentru a evalua valoarea economică continuă a drepturilor lor în comparație cu remunerația primită pentru licență sau transfer. Totuși, aceștia se confruntă adesea cu o lipsă de transparență. Prin urmare, comunicarea periodică de informații adecvate și corecte de către partenerii lor contractuali direcți sau de către succesorii în drepturi ai acestora este necesară pentru a asigura transparența și echilibrul în cadrul sistemului care reglementează remunerarea autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Atunci când se pun în aplicare obligațiile în materie de transparență, ar trebui să se ia în considerare particularitățile diferitelor sectoare de conținut și ale drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți din fiecare sector. Statele membre ar trebui să se consulte cu toate părțile interesate relevante, deoarece o astfel de consultare ar trebui să contribuie la stabilirea cerințelor specifice fiecărui sector. Negocierile colective ar trebui considerate o posibilitate prin care părțile interesante relevante să ajungă la un acord în ceea ce privește transparența. Pentru a permite adaptarea practicilor actuale de raportare la obligațiile de transparență, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este necesar ca obligațiile de transparență să se aplice acordurilor încheiate cu organismele de gestiune colectivă, deoarece acestea sunt deja supuse obligațiilor de transparență prevăzute în Directiva 2014/26/UE.

(41)  Atunci când se pun în aplicare obligațiile în materie de transparență, ar trebui să se ia în considerare particularitățile diferitelor sectoare de conținut și ale drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți din fiecare sector. Statele membre ar trebui să organizeze consultări adecvate cu toate părțile interesate relevante, deoarece astfel de consultări ar trebui să contribuie la stabilirea cerințelor specifice fiecărui sector, și să instituie cerințe și proceduri standard de raportare în mod corespunzător, inclusiv prin intermediul prelucrării automate și al utilizării identificatorilor internaționali. Negocierile colective ar trebui considerate o posibilitate prin care părțile interesante relevante să ajungă la un acord în ceea ce privește transparența. Pentru a permite adaptarea practicilor actuale de raportare la obligațiile de transparență, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Nu este necesar ca obligațiile de transparență să se aplice acordurilor încheiate cu organismele de gestiune colectivă, deoarece acestea sunt deja supuse obligațiilor de transparență prevăzute în Directiva 2014/26/UE, sau atunci când contractele colective de muncă oferă un nivel de transparență echivalent.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Anumite contracte privind exploatarea drepturilor armonizate la nivelul Uniunii sunt de lungă durată și oferă autorilor și artiștilor interpreți sau executanți puține posibilități de a le renegocia cu partenerii lor contractuali sau cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin urmare, fără a aduce atingere legislației aplicabile contractelor din statele membre, ar trebui să existe un mecanism de ajustare a remunerațiilor pentru cazurile în care remunerația convenită inițial pe baza unei licențe sau a unui transfer de drepturi este disproporționat de scăzută în comparație cu veniturile și beneficiile relevante generate de exploatarea operei sau de fixarea interpretării ori a execuției, având în vedere mai ales transparența asigurată de prezenta directivă. La evaluarea situației ar trebui să se țină seama de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, precum și de particularitățile și practicile diferitelor sectoare de conținut. În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind ajustarea remunerațiilor, autorul ori artistul interpret sau executant ar trebui să aibă dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente.

(42)  Multe contracte privind exploatarea drepturilor armonizate la nivelul Uniunii sunt pe termen lung și oferă autorilor și artiștilor interpreți sau executanți puține posibilități de a le renegocia cu partenerii lor contractuali sau cu succesorii în drepturi ai acestora. Prin urmare, fără a aduce atingere legislației aplicabile contractelor din statele membre, ar trebui să existe un mecanism de ajustare a remunerațiilor pentru cazurile în care un autor sau un artist interpret sau executant poate demonstra că remunerația convenită inițial pe baza unei licențe sau a unui transfer de drepturi este disproporționat de scăzută în comparație cu veniturile și beneficiile relevante, cum ar fi subvențiile sau acțiunile participative, generate de exploatarea operei sau de fixarea interpretării ori a execuției, ținând cont de transparența asigurată de prezenta directivă. La evaluarea situației ar trebui să se țină seama de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, de cheltuielile generate de producția reală a operei sau a interpretării sau execuției, precum și de particularitățile și practicile diferitelor sectoare de conținut. Ar trebui ca statele membre să poată decide să nu aplice mecanismul de ajustare în cazul în care contribuția autorilor ori a artiștilor interpreți sau executanți nu este semnificativă, având în vedere opera ori interpretarea sau execuția în ansamblu. În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind ajustarea remunerațiilor, autorul ori artistul interpret sau executant ar trebui să aibă dreptul de a introduce o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente.

Amendamentul     37

Propunere de directivă

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a)  Statele membre ar trebui să garanteze dreptul autorilor și artiștilor interpreți sau executanți la o remunerație echitabilă, proporțională și inalienabilă pentru punerea la dispoziție a operelor lor relevante prin servicii la cerere și pentru actele de reproducere relevante prin aceste servicii care implică opera lor. Un astfel de drept la remunerație echitabilă ar trebui administrat în conformitate cu practicile naționale și cu cerințele legale, fără a aduce atingere mecanismelor existente, precum acordurile voluntare de gestiune colectivă sau licențele colective extinse.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Autorii și artiștii interpreți sau executanți sunt adesea reticenți să apeleze la instanțele judecătorești pentru a-și asigura respectarea drepturilor de către partenerii lor contractuali. Statele membre ar trebui, prin urmare, să prevadă o procedură de soluționare alternativă a litigiilor care să vizeze cererile legate de obligațiile de transparență și de mecanismul de ajustare a contractului.

(43)  Autorii și artiștii interpreți sau executanți sunt adesea reticenți să apeleze la instanțele judecătorești pentru a-și asigura respectarea drepturilor de către partenerii lor contractuali, deoarece introducerea unei acțiuni în justiție poate presupune costuri importante și poate avea un efect negativ asupra capacității lor de a stabili relații contractuale în viitor. Statele membre ar trebui, prin urmare, să prevadă o procedură de soluționare alternativă a litigiilor care să vizeze cererile autorilor, artiștilor interpreți sau executanți sau a reprezentanților desemnați de aceștia legate de obligațiile de transparență, de dreptul inalienabil la remunerație și de mecanismul de ajustare a contractului. Un astfel de mecanism ar trebui să aibă în vedere acțiunile individuale sau colective, introduse fie direct de către autorii și artiștii interpreți sau executanți în cauză, fie de către o organizație care acționează în numele lor. Mecanismul ar trebui, de asemenea, să fie disponibil la prețuri accesibile.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a)  Pentru a sprijini aplicarea eficientă în cadrul statelor membre a dispozițiilor relevante ale prezentei directive, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să încurajeze schimbul de bune practici și să promoveze dialogul la nivelul Uniunii.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă stabilește norme care vizează armonizarea în continuare a legislației Uniunii aplicabile drepturilor de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru excepții și limitări și pentru facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.

1.  Prezenta directivă stabilește norme care vizează armonizarea în continuare a legislației Uniunii aplicabile drepturilor de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate și de necesitatea unui nivel ridicat de protecție a proprietății intelectuale. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru excepții și limitări și pentru facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.

Justificare

Pentru a sublinia faptul că protecția proprietății intelectuale și funcția sa ca sursă de venit pentru creatori reprezintă un principiu fundamental care trebuie luat în considerare în orice reformă a regimului drepturilor de autor.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în regim fără scop lucrativ sau prin reinvestirea tuturor profiturilor în cercetarea științifică sau

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „instituție de patrimoniu cultural” înseamnă o bibliotecă sau un muzeu deschis publicului, o arhivă sau o instituție de patrimoniu cinematografic sau sonor;

(3)  „instituție de patrimoniu cultural” înseamnă o entitate al cărei obiectiv esențial este protecția și promovarea patrimoniului cultural, în special o bibliotecă deschisă publicului, o galerie sau un muzeu, o arhivă sau o instituție de patrimoniu cinematografic sau sonor;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „publicație de presă” înseamnă fixarea unei colecții de opere literare cu caracter jurnalistic, care poate include alte opere sau obiecte protejate și care constituie un element individual în cadrul unei publicații periodice sau actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi un ziar sau o revistă de interes general ori de specialitate, având scopul de a oferi informații referitoare la știri sau alte subiecte și fiind publicată în orice formă de media la inițiativa, pe răspunderea editorială și sub supravegherea unui furnizor de servicii.

(4)  „publicație de presă” înseamnă fixarea profesională sub un singur titlu a unei colecții de opere literare cu caracter jurnalistic produse de unul sau mai mulți autori, care poate include alte opere sau obiecte protejate și care constituie un element individual, atunci când:

 

(a)  apare în cadrul unei publicații periodice sau actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi un ziar sau o revistă de interes general ori de specialitate; 

 

(b)  are scopul de a oferi informații referitoare la știri sau alte subiecte; și

 

(c)  este publicată în orice formă de media la inițiativa, pe răspunderea editorială și sub supravegherea unui furnizor de servicii.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile efectuate de organismele de cercetare pentru a realiza extragerea textului și a datelor din opere sau alte obiecte la care au acces legal în scopuri de cercetare științifică.

1.  Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă pentru reproducerile și extragerile efectuate de organismele de cercetare pentru a realiza extragerea textului și a datelor din opere sau alte obiecte la care au obținut acces legal în scopuri de cercetare științifică.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri nu pot depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

3.  Titularilor de drepturi li se permite să aplice măsuri proporționale menite să asigure securitatea și integritatea rețelelor și a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate. Aceste măsuri nu pot depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv și nu împiedică organismele de cercetare să beneficieze de excepția prevăzută la alineatul (1).

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre încurajează titularii de drepturi și organismele de cercetare să definească, de comun acord, bune practici referitoare la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (3).

4.  Statele membre încurajează titularii de drepturi și organismele de cercetare să colaboreze pentru a defini, de comun acord, bune practici referitoare la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (3), precum și protocoalele de extragere a datelor și a textului. În cooperare cu statele membre, Comisia încurajează schimbul de bune practici și de experiențe în cadrul Uniunii.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre pot prevedea compensații echitabile pentru titularii de drepturi ca urmare a utilizării operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul alineatului (1).

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  să fie furnizată de o instituție de învățământ recunoscută de către statul membru în care este stabilită sau de către o entitate certificată de statul membru în care este stabilită pentru a desfășura activități didactice;

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să aibă loc la sediul unei instituții de învățământ sau prin intermediul unei rețele electronice securizate la care au acces doar elevii sau studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ;

(a)  să aibă loc acolo unde au loc activități didactice sau prin intermediul unei rețele electronice securizate la care au acces doar studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ sau entității certificate care sunt direct implicați în activitatea didactică în cauză;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să fie limitată la durata justificată de scopul ilustrativ.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre pot prevedea restricții proporționale privind procentul dintr-o operă care poate fi utilizat. Astfel de restricții iau în considerare atât nevoile și interesele legitime ale utilizatorilor, cât și pe cele ale titularilor de drepturi.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot prevedea că excepția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în general sau în cazul anumitor tipuri de opere sau alte obiecte protejate, în măsura în care pe piață sunt disponibile cu ușurință licențe adecvate de autorizare a actelor descrise la alineatul (1).

Statele membre pot prevedea că excepția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în general sau în cazul anumitor tipuri de opere sau alte obiecte protejate, în măsura în care pe piață sunt disponibile cu ușurință licențe adecvate de autorizare cel puțin a actelor descrise la alineatul (1) și sunt adaptate nevoilor și particularităților instituțiilor de învățământ și entităților certificate să desfășoare activități didactice.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ.

Statele membre care recurg la dispoziția prevăzută la primul paragraf iau măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea, accesibilitatea și vizibilitatea corespunzătoare a licențelor de autorizare a actelor descrise la alineatul (1) pentru instituțiile de învățământ și entitățile certificate să desfășoare activități didactice.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În sensul aplicării alineatului (2), statele membre sprijină în mod activ asigurarea disponibilității licențelor care autorizează cel puțin actele descrise la alineatul (1), sau facilitează dialogul între titularii de drepturi, instituțiile de învățământ și entitățile certificate să desfășoare activități didactice în vederea stabilirii unor licențe specifice de autorizare a actelor descrise la alineatul (1).

 

Statele membre garantează faptul că licențele care autorizează actele descrise la alineatul (1) sunt făcute publice în mod corespunzător prin instrumente adecvate, cum ar fi un portal unic sau o bază de date unică accesibilă instituțiilor de învățământ și entităților certificate să desfășoare activități didactice. Statele membre se asigură că licențele disponibile sunt enumerate și actualizate pe aceste instrumente.

 

Dacă un stat membru a recurs la dispoziția de la alineatul (2) și o licență pentru utilizarea digitală a operei nu este afișată în cadrul instrumentului menționat la al doilea paragraf, o instituție de învățământ sau o entitate certificată să desfășoare activități didactice stabilită pe teritoriul său poate invoca excepția de la alineatul (1).

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Fără a aduce atingere alineatului (2), dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la alineatul (1) sunt inaplicabile.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unei rețele electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ.

3.  Se consideră că actul de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate în scopul unic de ilustrare didactică prin intermediul unei rețele electronice securizate care este întreprins în conformitate cu dispozițiile de drept intern adoptate în temeiul prezentului articol are loc numai în statul membru în care este stabilită instituția de învățământ sau entitatea certificată să desfășoare activități didactice.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre pot prevedea compensații echitabile pentru prejudiciul suferit de titularii de drepturi ca urmare a utilizării operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul alineatului (1).

4.  Fără a aduce atingere alineatului (2), statele membre prevăd compensații echitabile pentru titularii de drepturi ca urmare a utilizării operelor lor sau a altor obiecte protejate în temeiul alineatului (1).

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente, în orice format sau pe orice suport, numai în scopul conservării acestor opere sau alte obiecte protejate și în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare.

Statele membre prevăd o excepție de la drepturile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2001/29/CE, la articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și la articolul 11 alineatul (1) din prezenta directivă care să permită instituțiilor de patrimoniu cultural să realizeze copii ale operelor sau ale altor obiecte protejate din colecțiile lor permanente sau să le digitalizeze, în orice format sau pe orice suport, numai în scopul conservării acestor opere sau alte obiecte protejate, în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare și fără a modifica operele originale mai mult decât este necesar pentru conservarea lor.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care o instituție de patrimoniu cultural mandatează un terț, inclusiv într-un alt stat membru, să efectueze, sub responsabilitatea sa, un act de reproducere sau de digitalizare în sensul primului paragraf, excepția prevăzută la primul paragraf se consideră ca fiind aplicabilă acestui act de reproducere sau de digitalizare, cu condiția ca toate copiile operelor sau ale altor obiecte protejate să fie înapoiate instituției de patrimoniu cultural care a făcut solicitarea sau să fie eliminate.

 

Dispozițiile contractuale care nu respectă excepția prevăzută la primul paragraf sunt inaplicabile.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Utilizarea de extrase și citate scurte din opere sau alte obiecte protejate de drepturi de autor în cadrul conținutului încărcat de către utilizatori

 

1.  În cazul în care o persoană fizică recurge la utilizarea proporțională, digitală și necomercială a unor scurte extrase sau citate din opere și alte obiecte protejate în crearea unei noi opere pe care a încărcat-o, în scopuri precum critica, recenzia, ilustrarea, caricatura, parodierea sau pastișele, statele membre pot să prevadă o excepție sau o limitare de la drepturile prevăzute la articolele 2 și 3 din Directiva 2001/29/CE, articolul 5 litera (a) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE, articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/24/CE și articolul 11 din prezenta directivă, cu condiția ca extrasele sau citatele:

 

(a)  să se refere la opere sau alte obiecte protejate care au fost deja puse la dispoziția publicului în mod legal;

 

(b)  să fie însoțite de indicarea sursei, inclusiv a numelui autorului, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil; și

 

(c)  să fie utilizate în conformitate cu practicile corecte și într-un mod care să nu depășească scopul specific pentru care sunt utilizate.

 

2.  Orice dispoziție contractuală care nu respectă excepția prevăzută la prezentul articol este inaplicabilă.

 

3.  Furnizorii de servicii ale societății informaționale care stochează opere sau alte obiecte protejate de drepturi de autor și încărcate de utilizatorii lor și/sau oferă publicului acces la acestea, depășind astfel simpla furnizare a instalațiilor fizice și realizând un act de comunicare publică, nu pot invoca în beneficiul lor excepția prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol pentru a limita răspunderea lor sau întinderea obligațiilor care le revin în temeiul acordurilor încheiate cu titularii de drepturi în conformitate cu articolul 13 din prezenta directivă.

 

4.  Această excepție nu aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 13 din prezenta directivă.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când întreaga operă sau întregul alt obiect protejat, în toate traducerile, versiunile și manifestările sale, nu este la dispoziția publicului prin canalele comerciale obișnuite și când nu se poate preconiza în mod rezonabil că va deveni disponibil.

Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când întreaga operă sau întregul alt obiect protejat, în toate versiunile și manifestările sale, nu este la dispoziția publicului prin canalele comerciale obișnuite și când nu se poate preconiza în mod rezonabil că va deveni disponibil în statele membre în care organismul de gestiune colectivă competent și instituția de patrimoniu cultural sunt stabilite. În sensul prezentului articol, operele care nu au fost niciodată comercializate sau care nu au fost niciodată destinate comercializării sunt tratate ca fiind în afara circuitului comercial.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă pentru o operă și alt obiect protejat se poate acorda o licență în conformitate cu alineatul (1) nu depășesc ceea ce este necesar și rezonabil și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial.

Statele membre, în consultare cu titularii de drepturi, cu organismele de gestiune colectivă și cu instituțiile de patrimoniu cultural, se asigură că cerințele utilizate pentru a stabili dacă pentru o operă și alt obiect protejat se poate acorda o licență în conformitate cu alineatul (1) și dacă acestea se află în afara circuitului comercial nu depășesc ceea ce este necesar, proporțional și rezonabil, sunt adaptate categoriei specifice de opere sau de alte obiecte protejate vizate, și nu exclud posibilitatea de a considera colecția în ansamblu ca aflată în afara circuitului comercial, atunci când este rezonabil să se presupună că toate operele sau alte obiecte protejate din cadrul colecției se află în afara circuitului comercial.