Процедура : 2018/2072(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0246/2018

Внесени текстове :

A8-0246/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0291

ДОКЛАД     
PDF 628kWORD 55k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Зигфрид Мурешан

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 18, параграф 3 и член 41 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) (Регламент за МФР),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2018, приет от Комисията на 23 май 2018 г. (COM(2018)0310),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018, приета от Съвета на 22 юни 2018 г. и предадена на Парламента на 25 юни 2018 г. (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0246/2018),

А.  като има предвид, че на 14 март 2018 г. Комисията измени решението си относно Механизма за бежанците в Турция, за да отпусне допълнителни 3 милиарда евро („втори транш“) за Механизма за бежанците в Турция, в съответствие с изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2018 има за цел да се добавят 500 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения в бюджета на Съюза за 2018 г. като вноска на Съюза към втория транш през 2018 г., в допълнение към сумата от 50 милиона евро, финансирана от съществуващия бюджетен пакет за хуманитарна помощ през 2018 г.;

В.  като има предвид, че Комисията предлага да се използва общият марж за поетите задължения в съответствие с член 14 от Регламента за МФР, с цел финансиране на сума в размер на 243,8 милиона евро, която не може да бъде покрита, ако се използва единствено неразпределеният марж по функция 4, от който Комисията предложи да се отпуснат 256,2 милиона евро за това увеличение;

Г.  като има предвид, че Комисията предложи да финансира други 1,45 милиарда евро като вноска от бюджета на Съюза за Механизма за бежанците в Турция в рамките на проектобюджета за 2019 г.;

Д.  като има предвид, че Парламентът последователно е подчертавал своята подкрепа за продължаването на Механизма за бежанците в Турция, като същевременно е изтъквал, че, в качеството си на един от двата клона на бюджетния орган, трябва да бъде напълно приобщен в процеса на вземане на решения, свързани с разширяването на Механизма за бежанците в Турция, наред с другото с цел да се избегне повтарянето на процедурата на неговото създаване; като има предвид, че досега не са се състояли преговори между Парламента и Съвета относно финансирането на втория транш на Механизма за бежанците в Турция; като има предвид, че би било целесъобразно дискусиите относно финансирането на втория транш да се състоят в рамките на помирителната процедура относно бюджета на Съюза за 2018 г.;

1.  отбелязва представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 3/2018, в който се разглежда единствено финансирането на вноската от бюджета на Съюза за 2018 г. за Механизма за бежанците в Турция в размер на 500 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения, и позицията на Съвета по него;

2.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че Парламентът не беше включен в приемането на решения относно създаването и относно удължаването на Механизма за бежанците в Турция, въпреки че, като бюджетен орган, той играе роля във финансирането на Механизма от бюджета на Съюза;

3.  изразява съжаление, че Комисията не включи финансирането за 2018 г. на Механизма за бежанците в Турция в своя проектобюджет за 2018 г. на нито един етап от бюджетната процедура за 2018 г.; счита, че това щеше да даде възможност на двата клона на бюджетния орган да обсъдят финансирането на целия втори транш на Механизма за бежанците в Турция, тъй като позициите на Парламента и на Съвета относно размера на вноската от бюджета на Съюза се различават;

4.  отбелязва, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 3/2018 е преди всичко да се даде възможност образованието на децата бежанци в Турция да продължи без прекъсване;

5.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018;

6.  подчертава, че това решение не засяга позицията му по останалата част от финансирането на втория транш на Механизма за бежанците в Турция; подчертава, че независимо от разискванията на Съвета относно удължаването на Механизма, Парламентът ще запази изцяло прерогативите си по време на бюджетната процедура за 2019 г.;

7.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 57, 28.2.2018 г.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(5)

OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

Реф. №: D(2018)24204

До г-н Жан Артюи

Председател

Комисия по бюджети

Относно:  Становище на комисията AFET относно доклада относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018

Уважаеми господин Председател,

Във връзка с доклада на Вашата комисия относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: разширяване на Механизма за бежанците в Турция (2018/2072 (BUD)), координаторите на комисията по външни работи (AFET) решиха, че поради краткия срок комисията AFET следва да представи своето становище под формата на писмо.

Комисията AFET подкрепя Механизма за бежанците в Турция (FRiT) като конкретен израз на подкрепата и солидарността на ЕС с Турция. Турция е държавата, приела най-много бежанци в световен мащаб, като в нея живеят около 3,5 милиона регистрирани сирийски бежанци. Механизмът предоставя осезаема подкрепата за бежанците и приемащите общности в ключови области като образование и здравеопазване. Поради това подкрепяме продължаването на Механизма и мобилизирането на втория транш в размер на 3 милиарда евро, както беше предложено от Комисията на 14 март 2018 г.

AFET одобрява проекта на коригиращ бюджет № 3/2018, с който се предлага да се добавят 500 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения в бюджета на ЕС за 2018 г. за финансиране на вноската от бюджета на ЕС във втория транш от Механизма за бежанците. Според Комисията това финансиране до голяма степен ще бъде предназначено за плащането на възнагражденията на над 5 000 учители, които предоставят образование на деца бежанци в Турция, като по този начин се осигурява безпрепятственото продължаване на училищното образование след лятната ваканция. Увеличението ще се финансира от неразпределения марж по функция 4 и общия марж за поетите задължения, като така няма да засегне други програми по функция 4.

В същото време, обръщаме внимание на факта, че Комисията предлага разпределянето на още 1,45 милиона евро за Механизма в проектобюджета за 2019 г. Заедно със сумата от 50 милиона евро, финансирана от пакета за хуманитарна помощ в бюджета за 2018 г., общият размер на вноската на ЕС във втория транш достига 2 милиарда EUR, с което вноската на ЕС на практика се удвоява в сравнение с първия транш. Както се посочва в неотдавнашното писмо на комисията AFET относно мандата за тристранната процедура във връзка с бюджета (D(2018)22136), AFET счита, че следва да се запази сегашното съотношение на вноските (2 милиарда евро от държавите членки, 1 милиард евро от бюджета на ЕС), както се предвижда в предложението на Комисията на 14 март 2018 г. Ще продължим да настояваме за това в контекста на бюджетната процедура за 2019 г.

Комисията AFET настоява също така на необходимостта да се следи отблизо използването на средствата по FRiT и на пълното съответствие на плащанията с неговото правно основание.

С уважение,

Дейвид Макалистър   Кристиан Дан Преда

Председател на комисията AFET    Докладчик за бюджета за 2018 г. на комисията AFET

Копие:   Зигфрид Мурешан, докладчик за бюджета на ЕС за 2018 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivana Maletić

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 3 юли 2018 г.Правна информация