Procedure : 2018/2072(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0246/2018

Indgivne tekster :

A8-0246/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0291

BETÆNKNING     
PDF 364kWORD 53k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Siegfried Mureşan

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, endeligt vedtaget den 30. november 2017(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2018, vedtaget af Kommissionen den 23. maj 2018 (COM(2018)0310),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2018, vedtaget af Rådet den 22. juni 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 25. juni 2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0246/2018),

A.  der henviser til, at Kommissionen den 14. marts 2018 ændrede sin afgørelse om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (FRT) med henblik på at afsætte yderligere 3 mia. EUR (en "anden tranche") til den i overensstemmelse med erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016;

B.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 3/2018 er at opføre yderligere 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger på Unionens budget for 2018 som Unionens bidrag til den anden tranche i 2018 ud over de 50 mio. EUR, der finansieres over det eksisterende budget for humanitær bistand i 2018;

C.  der henviser til, at Kommissionen foreslår at anvende den samlede margen for forpligtelser i overensstemmelse med artikel 14 i FFR-forordningen til finansiering af 243,8 mio. EUR, som ikke udelukkende kan dækkes af den uudnyttede margen under udgiftsområde 4, der er blevet foreslået med henblik på at bidrage med 256,2 mio. EUR til denne forhøjelse;

D.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at finansiere yderligere 1,45 mia. EUR i forslaget til budgettet for 2019 som bidraget fra Unionens budget til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet;

E.  der henviser til, at Parlamentet konsekvent har understreget sin støtte til videreførelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og samtidig har understreget, at det som den ene af budgetmyndighedens to grene bør inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen vedrørende udvidelsen af faciliteten, bl.a. for at undgå en gentagelse af proceduren fra dens oprettelse; der henviser til, at der ikke hidtil har fundet nogen forhandlinger sted om finansiering af den anden tranche af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet mellem Parlamentet og Rådet; der henviser til, at det ville have været hensigtsmæssigt, at drøftelserne om finansiering af den anden tranche havde fundet sted i forbindelse med forliget om budgettet for 2018;

1.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 3/2018 som forelagt af Kommissionen udelukkende vedrører finansieringen af bidraget fra Unionens budget for 2018 til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet med et beløb på 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og Rådets holdning hertil;

2.  beklager dybt uoverensstemmelsen mellem på den ene side Parlamentets manglende deltagelse i vedtagelsen af afgørelserne om oprettelse og videreførelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og på den anden side dets rolle som budgetmyndighed i finansieringen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet fra Unionens budget;

3.  beklager, at Kommissionen ikke på noget tidspunkt i løbet af budgetproceduren for 2018 medtog finansieringen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet i 2018 i sit budgetforslag for 2018; mener, at en sådan medtagelse kunne have givet anledning til, at de to grene af budgetmyndigheden kunne drøfte finansieringen af hele den anden tranche af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, idet Parlamentet og Rådet havde divergerende holdninger til omfanget af bidraget fra Unionens budget;

4.  bemærker, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 3/2018 hovedsageligt er at give mulighed for, at skolegangen for flygtningebørn i Tyrkiet kan fortsætte uden problemer;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2018;

6.  understreger, at denne beslutning ikke berører dets holdning til den resterende del af finansieringen af den anden tranche af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet; understreger, at Parlamentet fuldt ud vil håndhæve sine beføjelser under budgetproceduren for 2019, uanset Rådets forhandlinger om forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet;

7.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2018 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EFT L 57 af 28.2.2018.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, p. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2018)24204

Jean Arthuis

Formand

Budgetudvalget

Om:  AFET's udtalelse om betænkningen om forslag til ændringsbudget nr. 3/2018

Kære formand

I betragtning af Deres udvalgs betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (2018/2072(BUD)) har koordinatorerne for Udenrigsudvalget (AFET) besluttet, at AFET bør afgive udtalelse i form af en skrivelse på grund af den stramme tidsplan.

AFET støtter faciliteten for flygtninge i Tyrkiet som et konkret udtryk for EU's støtte til og solidaritet med Tyrkiet. Tyrkiet huser det største antal flygtninge på verdensplan, herunder ca. 3,5 millioner registrerede syriske flygtninge. Faciliteten har medført konkret støtte til flygtninge og værtssamfund inden for centrale områder som f.eks. uddannelse og sundhedspleje. Vi støtter derfor en forlængelse af faciliteten og anvendelsen af den anden tranche på 3 mia. EUR, som Kommissionen foreslog den 14. marts 2018.

AFET godkender udkast til ændringsbudget 3/2018, som foreslår at tilføje 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i EU's budget i 2018 som EU's bidrag til anden tranche af faciliteten for flygtninge. Ifølge Kommissionen vil denne finansiering i vid udstrækning blive afsat til udbetaling af lønninger til mere end 5 000 lærere, der forestår undervisning af flygtningebørn i Tyrkiet, og dermed sikre en ubesværet fortsættelse af skoleuddannelsen efter sommerferien. Forhøjelsen vil blive finansieret via den uudnyttede margen under udgiftsområde 4, og den samlede margen for forpligtelser påvirker derfor ikke andre programmer under udgiftsområde 4.

Samtidig noterer vi, at Kommissionen foreslår at afsætte yderligere 1,45 mio. EUR til faciliteten i budgetforslaget for 2019. Sammen med de 50 mio. EUR, der finansieres via den eksisterende budgetramme for humanitær bistand i 2018, vil dette bringe EU's samlede bidrag inden for rammerne af den anden tranche op på 2 mia. EUR, hvilket reelt er en fordobling af EU's bidrag i forhold til den første tranche. Som anført i den seneste skrivelse fra AFET om mandatet for trepartsmødet (D(2018)22136) mener AFET, at det eksisterende bidrag (2 mia. EUR fra medlemsstaterne og 1 mia. EUR fra EU's budget) bør opretholdes, jf. Kommissionens forslag af 14. marts 2018. Vi vil fortsat insistere på dette punkt i forbindelse med budgetproceduren for 2019.

AFET insisterer på nødvendigheden af at overvåge anvendelsen af midlerne til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet nøje, samt på at sikre, at udbetalingerne sker under fuld overholdelse af retsgrundlaget herfor.

Med venlig hilsen

David McAllister  Cristian Dan Preda

AFET's formand  AFET's ordfører for 2018-budgettet

Kopi:  Siegfried Mureşan, ordfører for EU's budget for 2018


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.6.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 3. juli 2018Juridisk meddelelse