Διαδικασία : 2018/2072(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0246/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0246/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0291

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 610kWORD 56k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Siegfried Mureşan

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018)0310),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Ιουνίου 2018 (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0246/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τροποποίησε στις 14 Μαρτίου 2018 την απόφασή της σχετικά με τον μηχανισμό για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT) προκειμένου να χορηγήσει άλλα 3 δισεκατομμύρια EUR («δεύτερη δόση») στον μηχανισμό αυτόν, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 είναι να προσθέσει 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018, καθώς η συνεισφορά της Ένωσης για το 2018 στη δεύτερη δόση, επιπλέον των 50 εκατομμυρίων EUR χρηματοδοτήθηκε από τις υπάρχουσες πιστώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια για το 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ, με σκοπό να χρηματοδοτήσει ποσό ύψους 243,8 εκατομμυρίων EUR, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από το αδιάθετο περιθώριο του τομέα 4, το οποίο προτάθηκε να συμβάλει με 256,2 εκατομμύρια EUR στην ενίσχυση αυτή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτηθεί ένα επιπλέον ποσό 1,45 δισεκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 ως συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης για τον μηχανισμό FRT·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα ότι υποστηρίζει τη συνέχιση του FRT τονίζοντας παράλληλα ότι, ως ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την παράταση του FRT, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας σύστασής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής λάβει χώρα διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης του FRT μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της Ένωσης του 2018·

1.  λαμβάνει υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της Ένωσης στον μηχανισμό FRT, για ποσό ύψους 500 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  αποδοκιμάζει έντονα την αντίφαση μεταξύ της μη συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τη σύσταση και την παράταση του FRT αφενός, και του ρόλου του ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στη χρηματοδότηση του FRT από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αφετέρου·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε τη χρηματοδότηση του FRT για το 2018 στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2018· πιστεύει ότι, εάν την είχε περιλάβει, θα ήταν μια ευκαιρία για τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να συζητήσουν τη χρηματοδότηση ολόκληρης της δεύτερης δόσης του FRT, δεδομένου ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποκλίνουν όσον αφορά το μέγεθος της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  σημειώνει ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 είναι πρωτίστως να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της σχολικής υποστήριξης των παιδιών προσφύγων στην Τουρκία·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018·

6.  υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή δεν προδικάζει τη θέση του όσον αφορά το υπόλοιπο τμήμα της χρηματοδότησης της δεύτερης δόσης του FRT, τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τις διαβουλεύσεις του Συμβουλίου για την παράταση του FRT, το Κοινοβούλιο θα διατηρήσει πλήρως τα προνόμιά του μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2019·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 57 της 28.2.2018.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(4)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ref.: D(2018)24204

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Θέμα:  Γνωμοδότηση της AFET στην έκθεση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018

Κύριε πρόεδρε,

Ενόψει της έκθεσης της επιτροπής σας σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (2018/2072(BUD)), οι συντονιστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) αποφάσισαν ότι η AFET θα πρέπει να υποβάλει τη γνωμοδότησή της υπό μορφή επιστολής, , λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τάσσεται υπέρ της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ως σαφή έκφραση της αλληλεγγύης και της υποστήριξης εκ μέρους της ΕΕ προς την Τουρκία. Η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο, στους οποίους περιλαμβάνονται περίπου 3,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένοι Σύροι πρόσφυγες. Η διευκόλυνση έχει προσφέρει απτή στήριξη στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής τους σε βασικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουμε την παράταση της διευκόλυνσης και την κινητοποίηση της δεύτερης δόσης, ύψους 3 δισ. ευρώ, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2018.

Η AFET εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2018, το οποίο προτείνει να προστεθούν 500 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018, ως συνεισφορά της ΕΕ για τη δεύτερη δόση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρηματοδότηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για την πληρωμή των μισθών πάνω από 5000 εκπαιδευτικών που παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων στην Τουρκία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αδιάκοπη συνέχιση της σχολικής εκπαίδευσης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η ενίσχυση θα χρηματοδοτηθεί από το αδιάθετο περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 4 και το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, χωρίς να επηρεάζονται άλλα προγράμματα στο πλαίσιο του τομέα 4.

Ταυτόχρονα, σημειώνουμε ότι η Επιτροπή προτείνει να χορηγήσει άλλα 1,45 εκατ. EUR για τον μηχανισμό στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Μαζί με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το υπάρχον κονδύλιο του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2018, αυτό θα ανεβάσει τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ στο πλαίσιο της δεύτερης δόσης στα 2 δισ. EUR, διπλασιάζοντας σχεδόν τη συνεισφορά της ΕΕ σε σύγκριση με την πρώτη δόση. Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη επιστολή της σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό (D(2018)22136), η AFET επιμένει στη διατήρηση του υφιστάμενου λόγου συνεισφοράς (2 δισεκατομμύρια EUR από τα κράτη μέλη, 1 δισεκατομμύριο EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ), όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2018. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε επί του σημείου αυτού στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2019.

Η AFET επιμένει στην ανάγκη να παρακολουθείται στενά η χρήση των κονδυλίων της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και η πλήρης συμμόρφωση των εκταμιεύσεων με τη νομική της βάση.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

David McAllister  Cristian Dan Preda

Πρόεδρος της επιτροπής AFET  Εισηγητής της επιτροπής AFET για τον προϋπολογισμό του 2018

Αντίγραφο:  κ. Siegfried Mureşan, εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2018


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivana Maletić

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Ελευθέριος Συναδινός

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου