Menettely : 2018/2072(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0246/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0246/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0291

MIETINTÖ     
PDF 434kWORD 54k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Siegfried Mureşan

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 23. toukokuuta 2018 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2018 (COM(2018)0310),

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2018 vahvistaman ja 25. kesäkuuta 2018 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2018 (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0246/2018),

A.  ottaa huomioon, että komissio muutti 14. maaliskuuta 2018 päätöstään Turkin-pakolaisavun koordinointivälineestä, jotta välineelle voitiin osoittaa 3 miljardia euroa lisärahoitusta (toinen erä) 18. maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2018 tarkoituksena on lisätä unionin vuoden 2018 talousarvioon 500 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja, jotka ovat unionin vuoden 2018 osuus toisesta erästä sen lisäksi, että nykyisistä humanitaarisen avun määrärahoista osoitetaan tarkoitukseen 50 miljoonaa euroa vuonna 2018;

C.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa, että maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta otetaan rahoituskehysasetuksen 14 artiklan mukaisesti käyttöön 243,8 miljoonan euron määrä, jota ei voida kattaa yksinomaan otsakkeen 4 kohdentamattomasta liikkumavarasta, josta ehdotetaan tähän lisäykseen 256,2 miljoonan euron rahoitusta;

D.  ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut vuoden 2019 talousarvioesityksessä 1,45 miljardin euron lisärahoitusta unionin budjettiosuutena Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen;

E.  toteaa, että parlamentti on toistuvasti korostanut tukevansa Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen jatkamista mutta tähdentänyt, että toisena budjettivallan käyttäjänä se on otettava täysivaltaisesti mukaan koordinointivälineen jatkamista koskevaan päätöksentekoprosessiin myös siksi, että vältettäisiin toistamasta menettelyä, jolla koordinointiväline perustettiin; toteaa, että tähän mennessä parlamentin ja neuvoston välillä ei ole käyty neuvotteluja Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen toisen erän rahoittamisesta; katsoo, että olisi ollut suotavaa käydä keskustelut toisen erän rahoituksesta unionin vuoden 2018 talousarviosovittelussa;

1.  panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 3/2018, jonka ainoana tarkoituksena on rahoittaa unionin vuoden 2018 talousarvion maksuosuus Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen eli 500 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, ja panee merkille lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan;

2.  pitää valitettavan ristiriitaisena, ettei parlamentti osallistunut Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen perustamista ja jatkamista koskevien päätösten tekemiseen, vaikka budjettivallan käyttäjänä sillä on rooli Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoituksessa unionin talousarviosta;

3.  pitää valitettavana, että komissio ei sisällyttänyt Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitusta vuodeksi 2018 vuoden 2018 talousarvioesitykseensä vuoden 2018 talousarviomenettelyn missään vaiheessa; katsoo, että sisällyttäminen olisi tarjonnut molemmille budjettivallan käyttäjille tilaisuuden keskusteluun Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen koko toisen erän rahoituksesta, koska parlamentin ja neuvoston kannat unionin budjettiosuuden suuruudesta eroavat toisistaan;

4.  toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2018 tarkoitus on ennen kaikkea mahdollistaa Turkissa olevien pakolaislasten koulunkäynnin jatkuminen saumattomasti;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2018;

6.  korostaa, että tämä päätös ei vaikuta sen kantaan Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen toisen erän jäljelle jäävästä rahoituksesta; painottaa, että huolimatta neuvostossa käydyistä keskusteluista Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen jatkamisesta parlamentti pitää täysin kiinni oikeuksistaan koko vuoden 2019 talousarviomenettelyn ajan;

7.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 57, 28.2.2018.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.


LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2018)24204

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Asia:  Ulkoasiainvaliokunnan lausunto lisätalousarvioesitystä nro 3/2018 koskevasta mietinnöstä

Arvoisa puheenjohtaja

Ulkoasiainvaliokunnan koordinaattorit ottavat huomioon valiokuntanne mietinnön neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon pidentäminen (2018/2072(BUD)) ja ovat päättäneet, että ulkoasiainvaliokunnan olisi tiukan aikataulun vuoksi annettava lausuntonsa kirjeen muodossa.

Ulkoasiainvaliokunta tukee pakolaisavun koordinointivälinettä Turkissa ja pitää sitä konkreettisena ilmaisuna EU:n tuesta ja solidaarisuudesta Turkille. Turkki on vastaanottanut eniten pakolaisia maailmassa, mukaan lukien noin 3,5 miljoonaa rekisteröityä syyrialaispakolaista. Koordinointiväline on antanut konkreettista tukea pakolaisille ja heitä vastaanottaneille yhteisöille keskeisillä aloilla, kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Kannatamme siksi koordinointivälineen voimassaolon pidentämistä ja määrärahojen toisen osan, joka on kolme miljardia euroa, käyttöönottamista, kuten komissio ehdotti 14. maaliskuuta 2018.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 3/2018, jossa ehdotetaan 500 miljoonan euron lisäämistä maksusitoumusmäärärahoina unionin talousarvioon vuodeksi 2018 EU:n maksuosuutena pakolaisavun koordinointivälineen rahoituksen toiseen osaan. Komission mukaan nämä varat on tarkoitettu suurelta osin niiden yli 5 000 opettajan palkkojen maksamiseen, jotka opettavat pakolaislapsia Turkissa, ja varmistamaan siten kouluopetuksen saumaton jatkuminen kesälomien jälkeen. Lisäys rahoitetaan otsakkeen 4 kohdentamattomasta liikkumavarasta ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta, joten se ei vaikuta muiden otsakkeeseen 4 kuuluvien ohjelmien rahoitukseen.

Samalla valiokunta panee merkille, että komissio ehdottaa lisäksi 1,45 miljoonan euron myöntämistä koordinointivälineelle vuoden 2019 talousarvioesityksessä. Yhdessä 50 miljoonan euron kanssa, joka rahoitetaan nykyisistä humanitaarisen avun määrärahoista vuonna 2018, EU:n kokonaisosuus rahoituksen toisesta osasta olisi 2 miljardia euroa, mikä käytännössä kaksinkertaistaa EU:n osuuden rahoituksen ensimmäiseen osaan verrattuna. Kuten ulkoasiainvaliokunnan äskettäisessä, talousarviota käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksia koskeneessa kirjeessä (D(2018)22136) todetaan, valiokunta katsoo, että nykyinen maksuosuusjako (2 miljardia euroa jäsenvaltioilta, 1 miljardi euroa unionin talousarviosta) olisi säilytettävä komission 14. maaliskuuta 2018 antaman ehdotuksen mukaisesti. Korostamme tätä kohtaa edelleen vuoden 2019 talousarviomenettelyssä.

Ulkoasiainvaliokunta painottaa tarvetta valvoa tarkasti koordinointivälineen varojen käyttöä ja sitä, että maksut vastaavat täysin välineen oikeusperustaa.

Kunnioittavasti

David McAllister  Cristian Dan Preda

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja  Ulkoasiainvaliokunnan vuoden 2018   talousarviota koskevan lausunnon   valmistelija

Kopio:  Siegfried Mureșan, EU:n vuoden 2018 talousarvion esittelijä


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 3. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus