Postupak : 2018/2072(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0246/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0246/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2018 - 6.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0291

IZVJEŠĆE     
PDF 517kWORD 53k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Siegfried Mureşan

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 18. stavak 3. i članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018., konačno donesen 30. studenog 2017.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir Nacrt izmjene proračuna br. 3/2018, koji je Komisija donijela 23. svibnja 2018. (COM(2018)0310),

–  uzimajući u obzir stajalište o Nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 koje je Vijeće usvojilo 22. lipnja 2018. i proslijedilo Europskom parlamentu 25. lipnja 2018. (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0246/2018),

A.  budući da je Komisija 14. ožujka 2018. izmijenila svoju odluku o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj kako bi se za taj instrument dodijelile dodatne 3 milijarde EUR („drugi obrok”), u skladu s Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.;

B.  budući da je svrha Nacrta izmjene proračuna br. 3/2018 dodati 500 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u proračun EU-a u 2018. kao doprinos EU-a za drugi obrok 2018., uz 50 milijuna EUR financiranih iz postojeće financijske omotnice za humanitarnu pomoć u 2018.;

C.  budući da Komisija predlaže korištenje ukupne razlike do gornje granice za obveze, u skladu s člankom 14. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru, za financiranje 243,8 milijuna EUR jer nedodijeljena razlika dostupna u okviru naslova 4. nije dovoljna za pokrivanje povećanja od 256,2 milijuna EUR;

D.  budući da je Komisija u nacrtu proračuna za 2019. predložila dodatnih 1,45 milijarde EUR kao doprinos EU-a Instrumentu za izbjeglice u Turskoj;

E.  budući da je Parlament sustavno naglašavao svoju podršku nastavku Instrumenta naglašavajući da, kao jedna od dviju institucija s proračunskim ovlastima, mora biti u potpunosti uključen u cijeli postupak odlučivanja povezan s proširenjem Instrumenta kako bi se, između ostalog, izbjeglo ponavljanje postupka njegove uspostave; budući da Parlament i Vijeće još nisu održali pregovore o financiranju drugog obroka Instrumenta; budući da bi bilo uputno da se rasprave o financiranju drugog obroka odvijaju tijekom postupka mirenja u pogledu proračuna Unije za 2018.;

1.  prima na znanje Nacrt izmjene proračuna br. 3/2018 koji je predala Komisija i koji se isključivo odnosi na financiranje doprinosa Instrumentu u iznosu od 500 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iz proračuna EU-a 2018. te stajalište Vijeća o tome;

2.  izražava duboko žaljenje zbog nesrazmjera koji proizlazi iz toga što, s jedne strane, Parlament nije sudjelovao u usvajanju odluka o uspostavi i produljenju Instrumenta, dok s druge strane ima ulogu proračunskog tijela u financiranju Instrumenta iz proračuna EU-a;

3.  izražava žaljenje što Komisija u svoj nacrt proračuna za 2018. nije uključila financiranje Instrumenta u 2018. ni u jednoj fazi proračunskog postupka za 2018.; vjeruje da bi uključivanje financiranja bilo prilika da obje institucije s proračunskim ovlastima rasprave o financiranju cijelog drugog obroka Instrumenta jer se stajališta Parlamenta i Vijeća razilaze po pitanju opsega doprinosa iz proračuna EU-a;

4.  napominje da je svrha Nacrta izmjene proračuna br. 3/2018 u prvom redu omogućiti da se školovanje djece izbjeglica u Turskoj nastavi bez prekida;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018;

6.  ističe da se ovom odlukom ne dovodi u pitanje njegovo stajalište o ostatku financiranja drugog obroka Instrumenta; naglašava da će Parlament, bez obzira na razmatranja Vijeća o produljenju Instrumenta, u potpunosti zadržati svoje ovlasti tijekom proračunskog postupka za 2019.;

7.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2018 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 57, 28.2.2018.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)

SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Ref.: D(2018)24204

Jean Arthuis

Predsjednik

Odbor za proračune

Predmet:  Mišljenje odbora AFET o izvješću o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018

Poštovani predsjedniče,

Uzimajući u obzir izvješće Vašeg Odbora o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj (2018/2072(BUD)), koordinatori Odbora za vanjske poslove (AFET) odlučili su da će odbor AFET zbog kratkog roka svoje mišljenje predati u obliku pisma.

Odbor AFET podržava Instrument za izbjeglice u Turskoj kao konkretan izraz podrške i solidarnosti EU-a s Turskom. Turska je primila najveći broj izbjeglica u svijetu, uključujući i otprilike 3,5 milijuna registriranih sirijskih izbjeglica. Instrumentom je izbjeglicama i zajednicama koje su ih prihvatile pružena konkretna potpora u ključnim područjima kao što su obrazovanje i zdravstvena skrb. Stoga podržavamo proširenje Instrumenta i mobilizaciju drugog obroka u iznosu od 3 milijarde EUR prema prijedlogu Komisije od 14 ožujka 2018.

Odbor AFET slaže se s Nacrtom izmjene proračuna br. 3/2018 u kojem se predlaže da se 500 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza 2018. doda u proračun EU-a kao doprinos EU-a drugom obroku Instrumenta za izbjeglice. Prema navodima Komisije ta će sredstva najvećim dijelom biti namijenjena plaćama za više od 5000 učitelja koji sudjeluju u obrazovanju djece izbjeglica u Turskoj, čime se omogućuje nesmetani nastavak školovanja nakon ljetnih praznika. Povećanje sredstava financirat će se iz neodijeljene razlike iz naslova 4. i ukupne razlike do gornje granice za obveze, što znači da neće utjecati na ostale programe iz naslova 4.

Istovremeno napominjemo da Komisija predlaže da se Instrumentu dodijeli dodatnih 1,45 milijuna EUR u nacrtu proračuna za 2019. Ako tome dodamo 50 milijuna EUR financiranih iz postojeće financijske omotnice za humanitarnu pomoć u 2018., ukupan doprinos EU-a u drugom obroku iznosio bi 2 milijarde EUR, što znači da bi doprinos EU-a u usporedbi s prvim obrokom bio dvostruko veći. Kao što stoji u nedavnom pismu odbora AFET o mandatu za trijalog o proračunu (D(2018)22136), odbor AFET smatra da trenutačni omjer doprinosa (2 milijarde EUR od država članica, 1 milijarda EUR iz proračuna EU-a) treba zadržati, kao što je predviđeno u prijedlogu Komisije od 14 ožujka 2018. Na tome ćemo insistirati i u okviru proračunskog postupka za 2019.

Odbor AFET ustraje na tome da je potrebno pažljivo pratiti upotrebu sredstava Instrumenta za izbjeglice u Turskoj i usklađenost isplata s pravnom osnovom.

S poštovanjem,

David McAllister  Cristian Dan Preda

Predsjednik odbora AFET  Izvjestitelj odbora AFET za proračun za 2018.

Na znanje:  Siegfriedu Mureșanu, izvjestitelju za proračun EU-a za 2018.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 3. srpnja 2018.Pravna napomena