Eljárás : 2018/2072(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0246/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0246/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0291

JELENTÉS     
PDF 448kWORD 48k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) sz. tanácsi álláspontról: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Siegfried Mureşan

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) sz. tanácsi álláspontról: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére és 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(2), amelyet 2017. november 30-án fogadtak el véglegesen,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2018. május 23-án elfogadott, 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2018)0310),

–  tekintettel a Tanács által 2018. június 22-én elfogadott és az Európai Parlamenthez 2018. június 25-én továbbított, a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  tekintettel a Külügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0246/2018),

A.  mivel a Bizottság 2018. március 14-én módosította a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló határozatát annak érdekében, hogy további 3 milliárd EUR-t (második részlet) biztosítson az eszköznek, összhangban a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozattal;

B.  mivel a 3/2018 sz. költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy 500 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal egészítse ki a 2018. évi uniós költségvetést a második részlethez való 2018. évi uniós hozzájárulásként, a humanitárius segítségnyújtás 2018. évi költségvetési keretéből finanszírozott 50 millió EUR-n felül;

C.  mivel a Bizottság – a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikkével összhangban – javasolja a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból 243,8 millió EUR felhasználását, amelyet nem lehet kizárólag a 4. fejezet alatti lekötetlen mozgástérből fedezni, amelyből 256,2 millió EUR összegű hozzájárulást javasoltak e kiegészítés céljára;

D.  mivel a Bizottság azt javasolta, hogy a 2019. évi költségvetési tervezetben biztosítsanak további 1,45 milliárd EUR-t a törökországi menekülteket támogató eszközhöz való uniós hozzájárulásra;

E.  mivel a Parlament következetesen hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatja a törökországi menekülteket támogató eszköz fenntartását, kiemelve, hogy a költségvetési hatóság két ágának egyikeként teljes mértékben részt kell vennie a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbításával kapcsolatos döntéshozatali folyamatban, többek között a létrehozásával kapcsolatos eljárás megismétlésének elkerülése érdekében; mivel eddig nem került sor a törökországi menekülteket támogató eszköz második részletének finanszírozásáról szóló tárgyalásokra a Parlament és a Tanács között; mivel tanácsos lett volna, ha a második részlet finanszírozásáról szóló megbeszélésekre a 2018-as uniós költségvetésről folyó egyeztetés során kerül sor;

1.  tudomásul veszi a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a törökországi menekülteket támogató eszközhöz való 2018. évi uniós hozzájárulás finanszírozására vonatkozik, amelynek összeg 500 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatokban, a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2.  határozottan helyteleníti, hogy egyrészt a Parlament nem vesz részt a törökországi menekülteket támogató eszköz létrehozásáról és meghosszabbításáról szóló határozatok elfogadásában, másrészt nem tölti be költségvetési hatóság szerepét a törökországi menekülteket támogató eszköz uniós költségvetésből származó finanszírozásában;

3.  sajnálja, hogy a Bizottság a 2018. évi költségvetési tervezetéről folyó eljárás egyik szakaszában sem vette figyelembe a törökországi menekülteket támogató eszköz 2018-as finanszírozását; úgy véli, hogy ez lehetőséget teremtett volna a költségvetési hatóság két ága számára, hogy megvitassák a törökországi menekülteket támogató eszköz teljes második részletének finanszírozását, mivel a Parlament és a Tanács álláspontja eltér az uniós költségvetési hozzájárulás mértékéről;

4.  megjegyzi, hogy a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet célja elsősorban az, hogy lehetővé tegye a törökországi menekült gyermekek beiskolázásának zökkenőmentes folytatását;

5.  jóváhagyja a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  hangsúlyozza, hogy ez a határozat nem érinti a törökországi menekülteket támogató eszköz második részletének finanszírozásából fennmaradó részre vonatkozó álláspontját; hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbításáról szóló tanácskozásaitól függetlenül, a Parlament teljes mértékben fenntartja majd előjogait a 2019-es költségvetési eljárás során;

7.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2018. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézményeknek és szerveknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)

HL L 57., 2018.2.28.

(3)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(5)

HL L 168., 2014.6.7., 105. o.


MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref.: D(2018)24204

Jean Arthuis úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Tárgy:  Az AFET bizottság véleménye a 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről

Tisztelt Elnök Úr!

„Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspont: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése” (2018/2072 (BUD)) című dokumentumról az Ön bizottsága által készített jelentés kapcsán a Külügyi Bizottság (AFET) koordinátorai úgy határoztak, hogy az AFET a szoros határidő miatt levélben nyújtja be véleményét.

Az AFET támogatja a törökországi menekülteket támogató eszközt, mint az EU Törökország felé irányuló támogatásának és szolidaritásának konkrét kifejeződését. Törökország világszerte a legtöbb menekültnek otthont ad, köztük mintegy 3,5 millió regisztrált szíriai menekülttel. Az eszköz kézzelfogható támogatást nyújtott a menekülteknek és a befogadó közösségeknek olyan kulcsfontosságú területeken, mint az oktatás és az egészségügyi ellátás. Ezért támogatjuk az eszköz meghosszabbítását és a 3 milliárd EUR összeg második részletének mobilizálását, a Bizottság 2018. március 14-i javaslatának megfelelően.

Az AFET jóváhagyja a 3/2018 sz. költségvetés-módosítási tervezetet, amely 500 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat felvételét javasolja az EU költségvetésébe 2018-ban, a menekülteket támogató eszköz második részletéhez való uniós hozzájárulásként. A Bizottság szerint ezt a finanszírozást nagyrészt a Törökországban tartózkodó menekült gyermekek számára oktatást nyújtó több mint 5000 tanár bérének kifizetésére fordítják, biztosítva ezáltal az iskolai oktatás zökkenőmentes folytatását a nyári szünidőt követően. A kiegészítést a 4. fejezet alatti lekötetlen mozgástérből és a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból fedezik, ekképp nem érintik a 4. fejezet alá tartozó egyéb programokat.

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a Bizottság a 2019. évi költségvetési tervezetben további 1,45 millió EUR elkülönítését javasolja az eszköz számára. A meglévő humanitárius segítségnyújtás 2018. évi költségvetési keretéből finanszírozott 50 millió EUR-val együtt a második részlet keretében nyújtott teljes uniós hozzájárulást 2 milliárd EUR-ra növelné, ami az első részlethez képest gyakorlatilag az uniós hozzájárulás megduplázását jelenti. Amint azt a háromoldalú költségvetési egyeztetésre vonatkozó mandátumról szóló, közelmúltban írt AFET levél (D(2018)22136) megállapította, az AFET bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi hozzájárulási arányt (a tagállamoktól 2 milliárd EUR, az uniós költségvetésből 1 milliárd EUR) fenn kell tartani, amint azt a 2018. március 14-i bizottsági javaslat előirányozza. A 2019. évi költségvetési eljárás keretében továbbra is ragaszkodni fogunk ehhez a ponthoz.

Az AFET bizottság ragaszkodik továbbá ahhoz, hogy szorosan figyelemmel kell kísérni a törökországi menekülteket támogató eszköz forrásainak felhasználását, illetve azt, hogy a kifizetések teljes mértékben összhangban állnak-e az eszköz jogalapjával.

Tisztelettel:

David McAllister  Cristian Dan Preda

AFET-elnök  a 2018. évi költségvetés AFET-előadója

Másolatot kap:  Siegfried Mureşan, a 2018. évi uniós költségvetés előadója


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

28.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. július 9.Jogi nyilatkozat