Procedūra : 2018/2072(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0246/2018

Pateikti tekstai :

A8-0246/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0291

PRANEŠIMAS     
PDF 600kWORD 48k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Siegfried Mureşan

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas

(09713/2018 – C8‑0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį ir į 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2017 m. lapkričio 30 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektą, kurį Komisija priėmė 2018 m. gegužės 23 d. (COM(2018)0310),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 22 d. priimtą ir 2018 m. birželio 25 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0246/2018),

A.  kadangi 2018 m. kovo 14 d. Komisija iš dalies pakeitė savo sprendimą dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės, siekdama papildomai skirti 3 mlrd. EUR (antroji dalis) Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei, vadovaujantis 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimu;

B.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektu 2018 m. Sąjungos biudžetui, be 50 mln. EUR sumos, 2018 m. finansuojamos iš esamo humanitarinės pagalbos biudžeto paketo, kaip 2018 m. Sąjungos įnašą į antrąją dalį siekiama papildomai skirti 500 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų;

C.  kadangi vadovaudamasi DFP reglamento 14 straipsniu Komisija siūlo naudoti bendrąją įsipareigojimų maržą, siekiant finansuoti 243,8 mln. EUR sumą, kurios neįmanoma padengti tik pagal 4 išlaidų kategoriją numatyta nepaskirstyta marža, kuria siūloma pasinaudoti siekiant šiam išteklių padidinimui skirti 256,2 mln. EUR;

D.  kadangi Komisija kaip Sąjungos biudžeto indėlį į Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę pagal 2019 m. biudžeto projektą siūlo skirti papildomą 1,45 mlrd. EUR sumą;

E.  kadangi Parlamentas nuolatos pabrėžia, kad remia Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimą, taip pat atkreipdamas dėmesį į tai, kad, būdamas viena iš dviejų biudžeto valdymo institucijų, jis turi visokeriopai dalyvauti sprendimų dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimo priėmimo procese, inter alia, siekiant išvengti jos sukūrimo procedūros pakartojimo; kadangi iki šiol nebuvo jokių Parlamento ir Tarybos derybų dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės antrosios dalies finansavimo; kadangi diskusijas dėl antrosios dalies finansavimo patariama rengti per taikinimo procedūrą dėl 2018 m. Sąjungos biudžeto;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektą, kuris skirtas vien tik 2018 m. Sąjungos biudžeto įnašui į Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę finansuoti 500 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma, ir į Tarybos poziciją šiuo klausimu;

2.  labai apgailestauja dėl neatitikimo tarp Parlamento nedalyvavimo priimant sprendimus dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės sukūrimo bei taikymo pratęsimo ir jo kaip biudžeto valdymo institucijos vaidmens finansuojant Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę iš Sąjungos biudžeto;

3.  apgailestauja dėl to, kad Komisija nė vienu 2018 m. biudžeto procedūros etapu į savo 2018 m. biudžeto projektą neįtraukė Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės finansavimo 2018 m.; mano, kad tai įtraukus dviem biudžeto valdymo institucijoms būtų buvusi suteikta galimybė aptarti visos Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės antrosios dalies finansavimą, kadangi skiriasi Parlamento ir Tarybos pozicijos dėl Sąjungos biudžeto įnašo masto;

4.  pažymi, kad Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektu pirmiausia siekiama leisti pabėgėlių vaikams toliau sklandžiai lankyti mokyklą Turkijoje;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto;

6.  pabrėžia, kad šis sprendimas neturi poveikio Parlamento pozicijai dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės antrosios dalies likučio finansavimo; pabrėžia, kad, neatsižvelgiant į Tarybos svarstymus dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimo, per 2019 m. biudžeto procedūrą Parlamentas išlaikys visas savo prerogatyvas;

7.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2018 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 57, 2018 2 28.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)

OL L 168, 2014 6 7, p. 105.


PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref.: D(2018)24204

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Tema:  AFET komiteto nuomonė dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto

Gerb. pirmininke,

Atsižvelgdami į Jūsų komiteto rengiamą pranešimą dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas (2018/2072 (BUD)), Užsienio reikalų (AFET) komiteto koordinatoriai nusprendė, kad AFET komitetas turėtų pateikti savo nuomonę laiško forma, kadangi darbo grafikas yra įtemptas.

AFET komitetas pritaria Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei, kuria konkrečiai išreiškiama ES parama Turkijai ir solidarumas su ja. Turkijoje yra didžiausias pabėgėlių skaičius visame pasaulyje, įskaitant apie 3,5 mln. registruotų pabėgėlių iš Sirijos. Taikant priemonę suteikta apčiuopiama parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms tokiose svarbiose srityse, kaip antai, švietimas ir sveikatos priežiūra. Todėl mes pritariame tam, kad būtų pratęstas priemonės taikymas ir būtų mobilizuota antra lėšų dalis – 3 mlrd. EUR, kaip pasiūlė Komisija 2018 m. kovo 14 d.

AFET komitetas pritaria Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektui, kuriame siūloma 2018 m. ES biudžete papildomai skirti 500 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų kaip ES įnašą finansuojant antrąją Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei skirtą dalį. Komisijos teigimu, šios lėšos bus, visų pirma, skirtos daugiau nei 5 000 mokytojų, mokančių pabėgėlių vaikus Turkijoje, darbo užmokesčiui sumokėti, ir tokiu būdu bus užtikrintas sklandžiai tęsiamas mokyklinis ugdymas po vasaros atostogų. Šis lėšų padidinimas bus finansuojamas iš nepaskirstytos maržos 4 išlaidų kategoriją ir bendrosios įsipareigojimų maržos, todėl tai neturės poveikio kitoms programoms pagal 4 išlaidų kategoriją.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Komisija siūlo priemonei skirti dar 1,45 mln. EUR pagal 2019 m. biudžeto projektą. Kartu su 50 mln. EUR suma, finansuojama pagal dabartinį humanitarinės pagalbos biudžetą 2018 m., bendras ES įnašas į antrąją dalį sudaro 2 mlrd. EUR, taigi ES indėlis, palyginti su pirmąja dalimi, išauga dvigubai. Kaip nurodyta neseniai AFET komiteto išsiųstame laiške dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu biudžeto klausimais (D(2018)22136), AFET komitetas mano, kad reikėtų išlaikyti esamą įnašo proporciją (2 mlrd. EUR skiria valstybės narės, 1 mlrd. EUR skiriamas iš ES biudžeto), kaip numatyta 2018 m. kovo 14 d. Komisijos pasiūlyme. Mes ir toliau aktyviai ginsime šią poziciją vykdant 2019 m. biudžeto procedūrą.

AFET komitetas primygtinai pabrėžia, kad būtina atidžiai stebėti, kaip naudojamos Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei skiriamos lėšos, ir užtikrinti, kad lėšos būtų išmokamos visapusiškai laikantis jos teisinio pagrindo.

Pagarbiai

David McAllister  Cristian Dan Preda

Pirmininkas  AFET komiteto pranešėjas 2018 m. biudžeto klausimais

Kopija pateikta  už 2018 m. ES biudžetą atsakingam pranešėjui Siegfriedui Muresanui


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

28.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. liepos 3 d.Teisinis pranešimas