Procedūra : 2018/2072(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0246/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0246/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0291

ZIŅOJUMS     
PDF 610kWORD 54k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa — Komisija:Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Siegfried Mureşan

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 18. panta 3. punktu un 41. pantu,

–  ņemot vērā 2017. gada 30. novembrī galīgajā variantā pieņemto Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam („DFS regula”)(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 23. maijā pieņemto budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu (COM(2018)0310),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, ko Padome pieņēma 2018. gada 22. jūnijā un 2018. gada 25. jūnijā nosūtīja Parlamentam (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0246/2018),

A.  tā kā Komisija 2018. gada 14. martā grozīja savu lēmumu par Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā (FRT), lai atbilstoši ES un Turcijas 2016. gada 18. marta paziņojumam piešķirtu mehānismam papildu EUR 3 miljardus (turpmāk „FRT otrā daļa”);

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts paredz iekļaut Savienības 2018. gada budžetā papildu EUR 500 miljonus saistību apropriācijās kā Savienības 2018. gada iemaksu FRT otrajā daļā papildus EUR 50 miljoniem, ko finansē no 2018. gada humānās palīdzības budžeta;

C.  tā kā Komisija ierosina saskaņā ar DFS regulas 14. pantu izmantot saistību vispārējo rezervi, lai finansētu EUR 243,8 miljonus, ko nav iespējams segt no 4. izdevumu kategorijā pieejamās nepiešķirto līdzekļu rezerves, no kuras minētajam līdzekļu palielinājumam ir ierosināts izmantot EUR 256,2 miljonus;

D.  tā kā Komisija ir ierosinājusi 2019. gada budžeta projektā finansēt vēl EUR 1,45 miljardus kā Savienības budžeta iemaksu minētajā mehānismā;

E.  tā kā Parlaments ir konsekventi uzsvēris, ka tas atbalsta Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšanu, vienlaikus akcentējot, ka Parlamentam kā vienai no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm ir jābūt pilnībā iesaistītam lēmumu pieņemšanā par šā mehānisma pagarināšanu, cita starpā arī tāpēc, lai nepieļautu tā izveides procedūras atkārtošanos; tā kā līdz šim starp Parlamentu un Padomi nav norisinājušās nekādas sarunas par mehānisma otrās daļas finansēšanu; tā kā diskusijas par otrās daļas finansēšanu būtu bijis lietderīgi īstenot 2018. gada Savienības budžeta procedūras samierināšanas posmā,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, kas attiecas vienīgi uz Savienības 2018. gada budžeta iemaksas Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijā finansēšanu EUR 500 miljonu apmērā saistību apropriācijās, un Padomes nostāju attiecībā uz minēto budžeta grozījuma projektu;

2.  pauž dziļu nožēlu par pretrunu starp, no vienas puses, Parlamenta neiesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā izveidi un termiņa pagarināšanu un, no otras puses, Parlamenta kā budžeta lēmējinstitūcijas lomu šā mehānisma finansēšanā no Savienības budžeta;

3.  pauž nožēlu, ka, norisinoties 2018. gada budžeta procedūrai. Komisija nevienā tās posmā nebija 2018. gada budžeta projektā iekļāvusi 2018. gada finansējumu Bēgļu atbalsta mehānismam Turcijā; uzskata, ka tā iekļaušana būtu devusi abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm iespēju apspriest visas FRT otrās daļas finansēšanu, ņemot vērā Parlamenta un Padomes atšķirīgās nostājas attiecībā uz Savienības budžeta iemaksas apmēru;

4.  norāda, ka budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekta mērķis galvenokārt ir nodrošināt nepārtrauktu un netraucētu izglītības procesu bēgļu bērniem Turcijā;

5.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu;

6.  uzsver, ka šis lēmums neskar Parlamenta nostāju attiecībā uz Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā otrās daļas atlikušo finansējuma daļu; uzsver, ka neatkarīgi no Padomes apspriedēm par mehānisma termiņa pagarināšanu Parlaments 2019. gada budžeta procedūrā pilnībā saglabās savas prerogatīvas;

7.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2018 ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 57, 28.02.2018.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)

OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.


PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2018)24204

Jean Arthuis

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Temats:  AFET atzinums attiecībā uz ziņojumu par budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu

Godātais priekšsēdētāj!

Attiecībā uz Jūsu komitejas izstrādāto ziņojumu par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (2018/2072(BUD)) Ārlietu komitejas (AFET) koordinatori nolēma, ka, ņemot vērā saspringto grafiku, AFET komiteja savu atzinumu iesniegs vēstules veidā.

AFET atbalsta Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā kā konkrētu ES atbalsta un solidaritātes paušanu Turcijai. Turcijā uzņemto bēgļu skaits ir lielākais pasaulē, un viņu vidū ir aptuveni 3,5 miljoni reģistrētu bēgļu no Sīrijas. Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā ir sniedzis jūtamu atbalstu bēgļiem un uzņemošajām kopienām tādās svarīgās jomās kā izglītība un veselības aprūpe. Tāpēc mēs atbalstām mehānisma pagarināšanu un finansējuma otrās daļas mobilizēšanu EUR 3 miljardu apmērā atbilstoši Komisijas 2018. gada 14. marta priekšlikumam.

AFET apstiprina budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, kas paredz iekļaut ES 2018. gada budžetā papildu EUR 500 miljonus saistību apropriācijās kā ES iemaksu Bēgļu atbalsta mehānisma otrajā daļā. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju šis finansējums lielā mērā tiks izmantots, lai izmaksātu algas vairāk nekā 5000 skolotāju, kuri izglīto bēgļu bērnus Turcijā, tādējādi nodrošinot netraucētu skolas izglītības turpināšanu pēc vasaras brīvdienām. Šis līdzekļu palielinājums tiks finansēts no 4. kategorijā pieejamās nepiešķirto līdzekļu rezerves un no vispārējās saistību rezerves, līdz ar to neskarot citas 4. kategorijas programmas.

Vienlaikus esam konstatējuši, ka Komisija ierosina piešķirt Bēgļu atbalsta mehānismam vēl EUR 1,45 miljonus 2019. gada budžeta projektā. Tādējādi kopā ar EUR 50 miljoniem, kurus finansē no 2018. gada esošā humānās palīdzības budžeta, kopējais ES ieguldījums mehānisma otrajā daļā būtu EUR 2 miljardi, kas faktiski nozīmē, ka ES ieguldījuma apmērs salīdzinājumā ar mehānisma pirmo daļu būtu divkārt lielāks. Kā norādīts AFET nesenajā vēstulē attiecībā uz pilnvarojumu budžeta trialogam (D(2018)22136), AFET uzskata, ka būtu jāsaglabā pašreizējais iemaksu samērs (EUR 2 miljardi no dalībvalstīm un EUR 1 miljards no ES budžeta), kā tas paredzēts Komisijas 2018. gada 14. marta priekšlikumā. Mēs apņēmīgi turpināsim pārstāvēt šo viedokli 2019. gada budžeta procedūrā.

AFET uzsver, ka ir cieši jāuzrauga Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā līdzekļu izmantošana un veikto izmaksājumu pilnīga atbilstība tā juridiskajam pamatam.

Ar cieņu

David McAllister  Cristian Dan Preda

AFET priekšsēdētājs  AFET referents 2018. gada budžeta jautājumos

Kopija:   Siegfried Mureşan, referents 2018. gada budžeta jautājumos


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

28.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivana Maletić

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums