Procedure : 2018/2072(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0246/2018

Ingediende teksten :

A8-0246/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0291

VERSLAG     
PDF 449kWORD 54k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie: Uitbreiding van de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Siegfried Mureşan

AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie: Uitbreiding van de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1) van de Raad, en met name artikel 18, lid 3, en artikel 41,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, definitief vastgesteld op 30 november 2017(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(3) (MFK-verordening),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(4),

–  gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(5),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018, dat de Commissie op 23 mei 2018 heeft goedgekeurd (COM(2018)0310),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018, vastgesteld door de Raad op 22 juni 2018 en toegezonden aan het Europees Parlement op 25 juni 2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0000/2015),

–  gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0246/2018),

A.  overwegende dat de Commissie op 14 maart 2018 haar besluit inzake de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije heeft gewijzigd en 3 miljard EUR extra (een "tweede tranche") voor de faciliteit heeft uitgetrokken, overeenkomstig de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016;

B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/208 erop gericht is 500 miljoen EUR aan vastleggingskredieten aan de begroting van de Unie 2018 toe te voegen als bijdrage van de Unie 2018 aan de tweede tranche, bovenop de 50 miljoen EUR gefinancierd uit de bestaande begrotingsmiddelen voor humanitaire hulp in 2018;

C.  overwegende dat de Commissie voorstelt de overkoepelende marge voor vastleggingen, overeenkomstig artikel 14 van de MFK-verordening, te gebruiken om de 243,8 miljoen EUR te financieren die niet louter en alleen kan worden gedekt door de niet-toegewezen marge onder rubriek 4, die bedoeld was om 256,2 miljoen EUR aan deze verhoging bij te dragen;

D.  overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om 1,45 miljard EUR extra te financieren in het kader van het ontwerp van begroting 2019 als bijdrage van de begroting van de Unie aan de faciliteit;

E.  overwegende dat het Parlement consequent zijn steun heeft betuigd aan de voortzetting van de faciliteit en tegelijkertijd, als een van de twee takken van de begrotingsautoriteit, heeft onderstreept dat het volledig moet worden betrokken bij het besluitvormingsproces inzake de uitbreiding van de faciliteit, onder andere om een herhaling van de procedure inzake de instelling ervan te voorkomen; overwegende dat tot dusverre geen onderhandelingen over de financiering van de tweede tranche van de faciliteit tussen het Parlement en de Raad hebben plaatsgevonden; overwegende dat het raadzaam zou zijn geweest de discussies over de financiering van de tweede tranche te laten plaatsvinden in het kader van de bemiddeling over de begroting 2018;

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018, zoals ingediend door de Commissie, dat uitsluitend tot doel heeft de bijdrage van de begroting van de Unie 2018 aan de faciliteit te financieren ten belope van 500 miljoen EUR aan vastleggingskredieten, alsmede van het standpunt van de Raad dienaangaande;

2.  betreurt ten stelligste de tegenstrijdigheid tussen het feit dat het Parlement niet werd betrokken bij de goedkeuring van de besluiten over de instelling en verlenging van de faciliteit enerzijds en zijn rol als begrotingsautoriteit bij de financiering van de faciliteit uit de begroting van de Unie anderzijds;

3.  betreurt het feit dat de Commissie de financiering 2018 van de faciliteit tijdens geen enkel stadium van de begrotingsprocedure 2018 heeft opgenomen in haar ontwerp van begroting van 2018; is van oordeel dat een dergelijke opneming aan beide takken van de begrotingsautoriteit de gelegenheid zou hebben geboden te discussiëren over de financiering van de gehele tweede tranche van de faciliteit, aangezien de standpunten van het Parlement en de Raad over de hoogte van de bijdrage van de begroting van de Unie uiteenlopen;

4.  neemt ter kennis dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 vooral tot doel heeft de scholing van vluchtelingenkinderen in Turkije naadloos te laten voortduren;

5.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 goed;

6.  onderstreept dat dit besluit geen afbreuk doet aan zijn standpunt over het resterende deel van de financiering van de tweede tranche van de faciliteit; onderstreept het feit dat het Parlement, ongeacht de beraadslagingen van de Raad over de verlenging van de faciliteit, zijn prerogatieven tijdens de begrotingsprocedure 2019 volledig zal handhaven;

7.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 3/2018 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de overige instellingen en de betrokken organen, alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)

PB L 57 van 28.2.2018.

(3)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(4)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(5)

PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

Ref.: D(2018)24204

De heer Jean Arthuis

Voorzitter

Begrotingscommissie

Betreft:  AFET-advies over ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018

Geachte voorzitter,

gezien het verslag van uw commissie over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (2018/2072(BUD)), hebben de coördinatoren van de Commissie buitenlandse zaken (AFET) besloten dat AFET haar advies in verband met het krappe tijdschema in briefvorm zal indienen.

AFET steunt de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije als concrete blijk van de steun en solidariteit van de EU jegens Turkije. Turkije herbergt het grootste aantal vluchtelingen wereldwijd, waaronder ca. 3,5 miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen. De Faciliteit heeft voor tastbare steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen gezorgd op essentiële terreinen als onderwijs en gezondheidszorg. Wij ondersteunen dan ook de uitbreiding van de Faciliteit en het beschikbaar stellen van de tweede tranche van 3 miljard EUR, zoals door de Commissie op 14 maart 2018 voorgesteld.

AFET gaat akkoord met het ontwerp van gewijzigde begroting 3/2018, waarin wordt voorgesteld in 2018 500 miljoen EUR aan vastleggingskredieten aan de EU-begroting toe te voegen, als EU-bijdrage aan de tweede tranche van de Faciliteit voor vluchtelingen. Volgens de Commissie zullen deze middelen voor een groot deel worden besteed aan het betalen van salarissen aan de meer dan 5 000 docenten die lesgeven aan vluchtelingenkinderen in Turkije, en er aldus voor zorgen dat hun onderwijs na de zomervakantie naadloos doorloopt. De verhoging van de middelen wordt gefinancierd uit de niet-toegewezen marge in rubriek 4 en de algemene marge voor vastleggingen, en gaat dus niet ten laste van andere programma's van rubriek 4.

Wij stellen tevens vast dat de Commissie in de ontwerpbegroting voor 2019 voorstelt om nog eens 1,45 miljoen EUR aan de Faciliteit toe te wijzen. Samen met de 50 miljoen EUR die uit de bestaande begroting voor humanitaire hulp wordt gefinancierd komt de totale EU-bijdrage aan de tweede tranche op 2 miljard EUR, waardoor de EU-bijdrage verdubbelt in vergelijking met de eerste tranche. Zoals in de recente AFET-brief over het mandaat voor de begrotingstriloog (D(2018)22136) uiteengezet, is AFET van mening dat de huidige bijdrageverhouding (2 miljard EUR van de lidstaten, 1 miljard EUR uit de EU-begroting) moet worden aangehouden, zoals beoogd in het voorstel van de Commissie van 14 maart 2018. Wij zullen in de context van de begrotingsprocedure 2019 aan dit punt blijven vasthouden.

AFET onderstreept dat het gebruik van de middelen van de Faciliteit en de volledige overeenstemming van de betalingen met de rechtsgrond daarvan nauwlettend moeten worden gemonitord.

Met de meeste hoogachting,

David McAllister  Cristian Dan Preda

AFET-voorzitter  AFET-rapporteur voor de begroting 2018

Kopie:  De heer Siegfried Mureşan, rapporteur voor de EU-begroting 2018


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

28.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ivana Maletić

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2018Juridische mededeling