Procedura : 2018/2072(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0246/2018

Teksty złożone :

A8-0246/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2018 - 6.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0291

SPRAWOZDANIE     
PDF 604kWORD 54k
29.6.2018
PE 623.670v02-00 A8-0246/2018

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Siegfried Mureşan

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

(09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 30 listopada 2017 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie WRF),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2018, przyjęty przez Komisję dnia 23 maja 2018 r. (COM(2018)0310),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2018 przyjęte przez Radę dnia 22 czerwca 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 25 czerwca 2018 r. (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0246/2018),

A.  mając na uwadze, że w dniu 14 marca 2018 r. Komisja zmieniła swoją decyzję w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji („Instrumentu)”, aby przeznaczyć na niego dodatkowe 3 mld EUR („druga transza”), zgodnie z oświadczeniem UE-Turcja z dnia 18 marca 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 3/2018 jest dodanie kwoty 500 mln EUR w środkach na zobowiązania do budżetu Unii na 2018 r. jako wkładu Unii w drugą transzę w 2018 r., w uzupełnieniu 50 mln EUR wyasygnowanych z istniejącej puli środków budżetowych na pomoc humanitarną w 2018 r.;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF w celu sfinansowania kwoty 243,8 mln EUR, której nie można pokryć wyłącznie z nieprzydzielonego marginesu w ramach działu 4, Komisja proponuje wykorzystanie w tym celu kwoty 256,2 mln EUR z łącznego marginesu na zobowiązania;

D.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała sfinansowanie dodatkowej kwoty 1,45 mld EUR w ramach projektu budżetu na 2019 r. jako wkład z budżetu Unii na rzecz Instrumentu;

E.  mając na uwadze, że Parlament konsekwentnie podkreślał swoje poparcie dla kontynuowania Instrumentu, jednocześnie zwracając uwagę, że jako jeden z organów władzy budżetowej musi zostać w pełni zaangażowany w proces podjęcia decyzji dotyczącej przedłużenia okresu obowiązywania Instrumentu, m.in. aby nie powtarzać procedury jego ustanowienia; mając na uwadze, że Parlament i Rada nie podjęły dotychczas żadnych negocjacji w sprawie finansowania drugiej transzy Instrumentu; mając na uwadze, że byłoby wskazane, by dyskusje w sprawie finansowania drugiej transzy odbyły się w ramach postępowania pojednawczego w sprawie budżetu Unii na 2018 r.;

1.  odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 3/2018, który jest poświęcony wyłącznie finansowaniu wkładu z budżetu Unii na 2018 r. w Instrument w wysokości 500 mln EUR w środkach na zobowiązania, a ponadto odnotowuje stanowisko Rady w tej sprawie;

2.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu rozbieżności między brakiem zaangażowania Parlamentu w przyjęcie decyzji w sprawie ustanowienia Instrumentu i przedłużenia okresu jego obowiązywania z jednej strony, a jego rolą jako władzy budżetowej w finansowaniu Instrumentu z budżetu Unii z drugiej strony;

3.  wyraża ubolewanie, że Komisja nie włączyła finansowania Instrumentu w 2018 r. do projektu budżetu na 2018 r. na żadnym etapie procedury budżetowej w 2018 r.; uważa, że dzięki temu oba organy władzy budżetowej miałyby okazję, by przedyskutować finansowanie całości drugiej transzy Instrumentu, ponieważ Parlament i Rad zajmują różne stanowiska w kwestii wielkości wkładu z budżetu Unii;

4.  zauważa, że głównym celem projektu budżetu korygującego nr 3/2018 jest umożliwienie dalszej edukacji dzieciom-uchodźcom w Turcji;

5.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2018;

6.  podkreśla, że decyzja ta pozostaje bez uszczerbku dla jego stanowiska w odniesieniu do pozostałej części finansowania drugiej transzy Instrumentu; podkreśla, że niezależnie od obrad na forum Rady dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania Instrumentu, Parlament zachowa pełnię swoich uprawnień podczas procedury budżetowej w 2019 r.;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2018 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 57 z 28.2.2018.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr ref.: D(2018)24204

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Przedmiot:  Opinia komisji AFET na temat sprawozdania w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2018

Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku ze sprawozdaniem Państwa komisji w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (2018/2072(BUD)), koordynatorzy Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) postanowili, że komisja AFET powinna przedstawić swoją opinię w formie pisma ze względu na napięty harmonogram.

Komisja AFET wspiera Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji jako konkretny wyraz wsparcia i solidarności UE z Turcją. Turcja przyjęła największą liczbę uchodźców na świecie, w tym około 3,5 mln zarejestrowanych uchodźców syryjskich. Omawiany instrument przyniósł wymierne wsparcie dla uchodźców i społeczności przyjmujących w kluczowych obszarach, takich jak edukacja i opieka zdrowotna. Dlatego też popieramy rozszerzenie instrumentu i uruchomienie drugiej transzy w wysokości 3 mld EUR, zaproponowane przez Komisję w dniu 14 marca 2018 r.

Komisja AFET popiera projekt budżetu korygującego nr 3/2018, w którym proponuje się dodanie kwoty 500 mln EUR w środkach na zobowiązania do budżetu UE w 2018 r. jako wkład UE w drugą transzę z Instrumentu Pomocy dla Uchodźców. Według Komisji Europejskiej finansowanie to będzie w dużej mierze przeznaczone na wypłacenie pensji ponad 5000 nauczycieli uczących dzieci uchodźców w Turcji, zapewniając tym samym niezakłóconą kontynuację edukacji szkolnej po letniej przerwie wakacyjnej. Zwiększenie środków zostanie sfinansowane z nieprzydzielonego marginesu w dziale 4 i łącznego marginesu na zobowiązania, bez uszczerbku dla innych programów w ramach działu 4.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że w projekcie budżetu na 2019 r. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć na powyższy instrument kolejne 1,45 mln EUR. Wraz z kwotą 50 mln EUR pokrytą ze środków przeznaczonych na pomoc humanitarną w budżecie na 2018 r. łączna wartość wkładu UE w ramach drugiej transzy wyniosłaby w ten sposób 2 mld EUR, co oznacza faktyczne podwojenie wkładu UE w porównaniu do pierwszej transzy. Jak wspomniano w ostatnim piśmie komisji AFET w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych na temat budżetu (D(2018)22136), komisja AFET jest zdania, że należy utrzymać obecne proporcje finansowania (2 mld EUR z budżetów państw członkowskich i 1 mld EUR z budżetu UE), jak przewidziano we wniosku Komisji Europejskiej z dnia 14 marca 2018 r. Będziemy nadal nalegać na to rozwiązanie w kontekście procedury budżetowej na 2019 r.

Komisja AFET zwraca uwagę na konieczność dokładnego monitorowania wykorzystania funduszy Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji oraz nalega na dopilnowanie pełnej zgodności wypłat z podstawą prawną instrumentu.

Z wyrazami szacunku

David McAllister  Cristian Dan Preda

Przewodniczący komisji AFET  Sprawozdawca komisji AFET ds. budżetu UE na 2018 r.

Kopia:  Siegfried Mureşan, sprawozdawca ds. budżetu UE na 2018 r.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

28.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Urmas Paet, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivana Maletić

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Bullock, David Coburn, Thomas Waitz, Bogdan Brunon Wenta


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Inese Vaidere, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Thomas Waitz

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, David Coburn

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

S&D

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2018Informacja prawna